Utsatt for kriminalitet

Utsatt for
kriminalitet?
En veiviser til hjelp
Ansvarlig utgiver:
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og
Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
(RKK).
Denne brosjyren kan bestilles kostnadsfritt
fra RKK.
Kontaktinformasjon:
Tlf: 815 20 077
www.kriminalitetsofre.no
Utgivelsesår: 2010
Opplag: 8000
Foto: Kristin Sannes Hansen
Layout: www.lie-design.no
Trykk: www.bedriftstrykkeriet.no
2
Utsatt for kriminalitet?
En veiviser til hjelp
Vold og annen kriminalitet utgjør et alvorlig samfunnsproblem. Denne brosjyren er laget for mennesker som
er rammet av ulike former for kriminalitet.
Hvert individ har rett til å oppleve trygghet for sin person
og sin eiendom. Dette er nedfelt i FNs erklæringer om
menneskerettighetene.
Alle som er utsatt for kriminelle handlinger bør snakke med
noen om det som har skjedd. Det er flere steder man kan
henvende seg for å få hjelp, og bli orientert om hvilke
rettigheter man har. Denne brosjyren skal være en veiviser
til et utvalg av hjelpeinstanser.
Hjelpeinstansene er inndelt alfabetisk, og mot slutten av
brosjyren presenteres instanser som har spesialisert seg på å
hjelpe barn, ungdom og eldre. Helt til slutt finnes en samlet
oversikt over instanser som tilbyr gratis rettshjelp.
Husk at man i akutte situasjoner alltid skal ringe politiets
nødnummer 112.
Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk
rådgivning for kvinner (JURK) og Rådgivningskontorene for
kriminalitetsofre (RKK), med finansiering fra justisdepartementet.
Se også www.utsattforkriminalitet.no.
3
Disse kan hjelpe:
4
ADAM
Et tilbud til menn som har blitt utsatt for
seksuelle overgrep.
www.kirkens-ressurssenter.no/adam
Tlf: 23 22 79 30
Alternativ til vold
(ATV)
Et tilbud til voldsutøvere, og deres
nåværende eller tidligere samlivspartnere.
www.atv-stiftelsen.no
Tlf: 22 40 11 10
Barnebortføring.no
En nettportal drevet av regjeringen som
gir oversikt over, og informasjon om, de
ulike problemstillingene som knytter seg til
barnebortføring.
Bokollektivet
Et landsdekkende, døgnåpent botilbud til
kvinner som trenger bistand grunnet tvang,
trusler og vold; herunder tvangsekteskap.
www.bokollektivet.no
Tlf: 22 48 03 92
Dixi Ressurssenter
Et tilbud til kvinner og menn som har blitt
utsatt for voldtekt, og deres pårørende.
www.dixi.no
Tlf Dixi Oslo: 22 44 40 50
Tlf Dixi Stavanger: 51 52 03 60
Den uavhengige
sosialrådgivningen
(DUS)
DUS er en informasjons- og rådgivningstjeneste som drives av sosionomstudenter.
www.dusnorge.no
Fellesskap mot
seksuelle overgrep
(FMSO)
FMSO organiserer støttesentre over hele
landet. Støttesentrene tilbyr hjelp til kvinner
og menn som har opplevd seksuelle overgrep, og deres pårørende.
www.fmso.no
Kirkens ressurssenter
Et tilbud til kvinner og menn som har blitt
utsatt for overgrep.
www.kirkens-ressurssenter.no
Tlf: 23 22 79 31
Kirkens SOS
Et tilbud til mennesker som er i en krisesituasjon.
www.kirkens-sos.no
Døgnåpen krisetelefon: 815 33 300
Teksttelefon for døve: 55 32 56 97
Kontoret behandler søknader om voldsofferKontoret for
voldsoffererstatning erstatning fra mennesker som er påført
personskade som følge av straffbar voldshandling.
www.voldsoffererstatning.no
Tlf: 78 98 95 00
Krisesenter
Et krisesenter gir råd, støtte og veiledning til
mennesker som har blitt utsatt for
mishandling, overgrep eller vold i hjemmet.
Krisesenteret gir volds- og trusselutsatte
kvinner og menn, og deres barn, et midlertidig botilbud. Krisesenteret tilbyr også råd
og veiledning, individuelle samtaler, kurs og
grupper til brukere som ikke bor på senteret.
Krisesenteret er et lavterskeltilbud, uten krav
om henvisning.
5
En oversikt over landets krisesentre finnes på:
www.bufetat.no/krisesenter
www.norskkrisesenterforbund.no
www.krisesenter.com
6
Krisetelefonen mot
kjønnslemlestelse
www.seif.no
Tlf: 46 86 50 00
Landsforeningen
for voldsofre
Foreningen hjelper mennesker som har blitt
utsatt for vold, og som er påført skade av
fysisk, psykisk eller økonomisk art.
www.voldsoffer.no
Tlf: 22 16 40 00
Landsdekkende
hjelpetelefon for
incestofre
www.incest80057000.no
Døgnåpen hjelpetelefon: 800 57 000
Legevaktens
overgrepsmottak
Overgrepsmottaket er et akuttilbud for alle
mennesker som har blitt utsatt for voldtekt,
voldtektsforsøk eller andre seksuelle krenkelser.
På overgrepsmottaket får man medisinsk
behandling og oppfølging. Det gis også råd
og veiledning. For å få vite hvor nærmeste
overgrepsmottak ligger, kan man kontakte
sykehuset eller legevakten der man bor.
Mental Helse
Et samtaletilbud til alle mennesker.
www.sidetmedord.no
Hjelpetelefon: 116 123
MiRA-Senteret
Et ressurssenter for alle kvinner med minoritetsbakgrunn. Senteret tilbyr blant annet hjelp til
voldsutsatte, og rådgivning fra ulike
fagpersoner.
www.mirasenteret.no
Tlf: 22 11 69 20
Nadheim senter for
kvinner og menn
med prostitusjonserfaring
Et gratis lavterskeltilbud. Senteret tilbyr
samtaler og personlig oppfølging.
www.bymisjon.no/nadheim
Tlf: 22 05 28 80
Noabuse.no
En nettportal med oversikt over hjelpetiltak,
og annen informasjon til mennesker som har
blitt utsatt for kriminalitet.
Politiet
På politiets nettsted finnes råd og informasjon
til mennesker som har blitt utsatt for ulike
former for kriminalitet. Politiet har egne
koordinatorer for familievold og seksuelle
overgrep.
www.politi.no
Politiet der man er: 02800
Nødnummer: 112
Pro-senteret
Et statlig kompetansesenter på området
prostitusjon, som tilbyr gratis hjelp til kvinner
og menn med prostitusjonserfaring.
www.prosenteret.no
Tlf: 23 10 02 00
Reform – ressurssenter for menn
Et samtaletilbud til menn som befinner seg
i en vanskelig situasjon. Et tilbud både til
menn som har blitt utsatt for vold, og menn
7
som har et sinneproblem.
www.reform.no
Mannstelefonen: 22 34 09 60
Juridisk rådgivning: 99 16 64 80
Kontortelefon: 22 34 09 50
8
ROSA-prosjektet
Et tilbud til alle mennesker som har blitt
utsatt for menneskehandel.
www.rosa-help.no
Tlf: 22 33 11 60
Røde Korstelefonen om
tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse
Gir informasjon om kjønnslemlestelse,
tvangsekteskap og æresrelatert vold.
www.rodekors.no/tvangsekteskap
Tlf: 815 55 201
Rådgivningskontorene for
kriminalitetsofre
(RKK)
Et tilbud over hele landet til mennesker som
har blitt utsatt for kriminalitet, og deres
pårørende.
www.kriminalitetsofre.no
Tlf: 815 20 077
Støttetelefonen for kriminalitetsofre:
800 40 008
Selvhjelp for
innvandrere og
flyktninger (SEIF)
En organisasjon som tilbyr informasjon og
råd til mennesker i en vanskelig livssituasjon.
www.seif.no
Tvangsekteskap.no
En nettportal for alle mennesker som ønsker
hjelp, råd eller kunnskap om tvangsekteskap.
Utsattmann.no
Et nettsted med informasjon til menn som
har blitt utsatt for seksuelle overgrep.
Barn og ungdom
Alarmtelefonen for
barn og unge
En døgnåpen hjelpetelefon for barn og unge
som har det vanskelig.
www.116111.no
Tlf: 116 111
Tlf fra utlandet: 00 47 95 41 17 55
Barnevernvakt.no
En nettportal med informasjon om barnevernvakter og akuttsituasjoner. Siden inneholder
kontaktinformasjon til landets barneverntjenester og barnvernvakter.
Barnehus
Barnehusene tilbyr hjelp til barn og ungdom
som har vært utsatt for overgrep, eller som
har vært vitne til vold.
www.barnehuset.com
Jentevakta
En telefon-, MSN- og mailtjeneste for jenter
mellom 10 og 25 år. Jentevakta har taushetsplikt, og svarer på de fleste spørsmål.
En oversikt over jentevaktene finnes på:
www.jentevakta.com
Not for sale
Et nettsted som gir informasjon til barn og
ungdom som selger eller bytter seksuelle
tjenester, eller som er i faresonen for å havne
i en slik situasjon.
www.notforsale.no
Røde Korstelefonen
En gratis hjelpetelefon der barn og ungdom
kan snakke med en voksen, helt anonymt.
Røde Kors har også et nettsted med
9
informasjon til barn og ungdom i en
vanskelig situasjon.
www.korspahalsen.no
Tlf: 800 333 21
Stine Sofies Stiftelse Et tilbud til voldsutsatte barn, og deres
pårørende.
www.stinesofiesstiftelse.no
Ung.no
En nettportal for ungdom.
Unghelse.no
Et nettsted med kontaktinformasjon til ulike
hjelpetilbud over hele landet.
Siden inneholder blant annet en oversikt over
alle helsestasjoner for ungdom.
Unginfo.no
Et nettsted med en oversikt over informasjonssentre for ungdom over hele landet.
Eldre
10
Vern for eldre,
nasjonal kontakttelefon
En landsdekkende hjelpetelefon for eldre som
er eller har blitt utsatt for vold.
www.vernforeldre.no
Tlf: 800 30 196
Seniorsakens SOStelefon
En landsdekkende støttetelefon for eldre som
er eller har blitt utsatt for ulike former for
overgrep.
www.seniorsaken.no
Tlf: 22 36 43 00
Rettshjelpstiltak
Advokatvakten
Advokatvakten er et tilbud som finnes en
rekke steder i landet. Her kan man møte opp
og få inntil en halv time med gratis
advokathjelp.
En oversikt over advokatvaktene finnes på:
www.advokatenhjelperdeg.no
Kontoret for fri
rettshjelp
Et gratis rettshjelpstilbud til mennesker i
Oslo og omegn.
Tlf: 23 48 79 00
Juridisk Rådgivning
for Kvinner (JURK)
En rettshjelpsorganisasjon drevet av
kvinnelige jusstudenter i Oslo som tilbyr
gratis rettshjelp til kvinner i hele landet.
www.jurk.no
Tlf: 22 84 29 50
Juss-Buss
En rettshjelpsorganisasjon drevet av
jusstudenter i Oslo som tilbyr gratis rettshjelp
til mennesker i hele landet.
www.juss-buss.no
Tlf: 22 84 29 00
Jussformidlingen
En rettshjelpsorganisasjon drevet av
jusstudenter i Bergen som tilbyr gratis rettshjelp
til mennesker i hele landet.
www.jussformidlingen.no
Tlf: 55 58 96 00
11
Jushjelpa i
Midt-Norge
En rettshjelpsorganisasjon drevet av
jusstudenter i Trondheim som tilbyr gratis
rettshjelp til mennesker i hele landet.
www.jushjelpa.no
Tlf: 73 51 52 50
Jusshjelpa i
Nord-Norge
En rettshjelpsorganisasjon drevet av
jusstudenter i Tromsø som tilbyr gratis
rettshjelp til mennesker i hele landet.
www.jusshjelpa.no
Tlf: 77 64 45 51
Rettshjelpskontoret Et gratis rettshjelpstilbud til mennesker i
Finnmark.
i Indre Finnmark
Tlf: 78 46 73 55
12
Egne notater
13
Egne notater
14
Egne notater
15
www.utsattforkriminalitet.no