vestfold Årsmelding 2013.pdf

ÅRSMELDING
2013
Lederen har ordet
Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer.
Nok et år er over og 2013 er historie. Vi har igjen lagt bak oss et utfordrende «griseår». I likhet med de siste
årene, har det også i 2013 vært overproduksjon av svinekjøtt. Dette i kombinasjon med en liten salgssvikt,
har gjort at det er vanskelig å få ut målpris. I tillegg til at målprisen har vært langt under det ønskelige, har vi
hatt en omsetningsavgift på over to kroner. Denne avgiften har stort sett blitt brukt til å eksportere det vi har
lov til å eksportere, og til å gjennomføre lettgris-slakting. Lettgris-slakting er det virkemidlet vi har fått lov
til å bruke og som har gjort at det langt på vei ser mye lysere ut på slutten av dette året, kontra samme tid for
ett år siden. Her har svinebønder over hele landet, uavhengig av slakteritilhørighet, vært lojale og sluttet opp
om tiltakene. Vestfoldbonden er ikke noe unntak, og er blant de beste i klassen. Stor takk til dere for at dere
følger oppfordringene, dette vil være med på å få markedet i balanse slik at vi igjen kan få betalt for grisen
vår. I den situasjonen vi har vært i, og til dels fortsatt er i, er det helt klart smågrisprodusenten det har gått
hardest utover.
Året i Norsvin Vestfold har vært svært aktivt. Det er et oppegående lag med flotte medlemmer, som stiller
opp på arrangementer. Turer til Oslo og Morgedal er blant sakene jeg har lyst til å trekke frem. Styret hadde
et forslag om å kutte ut turen til Morgedal i begynnelsen av 2014, men kom straks på bedre tanker, da dette
ble lansert på en grisekafè og fikk massiv motstand. Ellers har Norsvin Vestfold vært vertskap for
regionsamlingen i år, som fant sted i oktober i Stavern, med flott vær og omgivelser fikk vi presentert
Vestfold fra en super side. Vi var også heldige som fikk Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag, og
Jacob Simonhjell, direktør totalmarked kjøtt i Nortura, til å holde foredrag. Fra styret i Norsvin kom Arne
Krog og Asbjørn Schjerve.
Norsvin sentralt fikk gjennomført «gris i 13» med stor suksess. Meget godt levert! De kan nok takke
Felleskjøpet og Nortura, samt noen andre sponsorer for at det lot seg gjennomføre. Vestfold markerte seg
også på «gris i 13», spesielt under festmiddagen…
Årsmelding Norsvin Vestfold 2013
Side 2
Norsvins satsing i utlandet er fortsatt veldig spennende og ser ut til å gå den rette veien. Den norske grisen
vekker interesse og gir gode resultater.
Tilslutt vil jeg igjen takke Nortura for at de stiller med lokaler og en super sekretær! Også våre sponsorer
fortjener en stor takk, som velvillig stiller opp med sponsormidler og gaver, når vi trenger det.
Stor takk til alle dere medlemmer som gjør denne jobben artig og interessant.
Årsmelding Norsvin Vestfold 2013
Side 3
1. Tillitsvalgte
Styret har i beretningsåret bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlemmer:
Kristian Hotvedt
Siren Apeness
Harald Oseberg
Tove Bakken
Solfrid Revfem
Sekretær:
Tone Sæter, Nortura
1. varamedlem: Lars Kristian Rustan
2. varamedlem: Trond Kristian Bettum
3. varamedlem: Gunn Heidi Vivestad
4. varamedlem: Alf Solberg
2. Medlemskap
Norsvin Vestfold hadde 111 medlemmer pr. 31.12.13 (115 i 2013).
3. Årsmøtet
Årsmøtet ble avholdt 26. februar på Skjeestua, Stokke. Her møtte det 37 personer - 33 stemmeberettigede.
Geir Heggheim fra styret i Norsvin holdt foredrag.
4. Lagssaker og aktiviteter
Det er i beretningsåret avholdt 7 styremøter (ett ekstraordinært). I tillegg har vi hatt ett felles styremøte med
Buskerud.
Av saker som har vært behandlet av styret i løpet av året kan nevnes:






Svinekjøttmarkedet og lettere vekter
Hva kan vi gjøre for å øke salget av svinekjøtt?
- Synliggjøre grisen på en positiv måte;
- Deltagelse på Åpen gård og Tønsberg Middelalderfestival
Jordbruksforhandlingene
Felles styremøte med Buskerud ang. Gjennestad
Jobbe fram et bedre grisefokus i Bondelaget
Økonomien i laget (sponsing m.v)
Planlegging av fagmøter og sosiale arrangementer.
Årsmelding Norsvin Vestfold 2013
Side 4
Aktiviteter/arrangementer i beretningsåret:

08. – 10. februar; Morgedal. 106 store og små deltagere. Hans Thorn Wittussen holdt foredrag

26. februar; Årsmøte, 37 deltagere

16. april; Grisekafe. 60 deltagere. May Helen Gryte og Hilde Faaland Schøyen og Audun Skomsøy
holdt foredrag.

17.juni; Fagdag Gjennestad. 50 deltagere. Felles arrangement med Buskerud og Nortura. Margareth
Fosseng, Geir Heggheim, Hans Edvard Torp, Terje Nilsen og Hans Thorn Wittussen holdt foredrag.

1. juni; Middelalderfestivalen– helgrilling av gris og visning av søte smågriser – svært populært
tiltak (fikk skryt i Tønsbergs Blad!).

22. juni; Lattertur – ca 30 deltagere. Show og middag i Oslo.

25. august; Åpen gard i Borre (BL), grilling av pølser og sommerkoteletter.

13 – 15. september; Dyrsku’n i Seljord (Norsvin Telemark). Norsvin Vestfold stilte med 6 vakter på
dette arrangementet.

11. oktober; Grisefest på Skoppum, ca 25 deltagere, hos Siren og Jan-Einar Apeness.

22. oktober; Grisekafe på Skjeestua. 50 deltagere. m/Hans Edvard Torp og Knut Haugland.

30-31. oktober; Norsvin Vestfold arrangerte Regionmøte for styrene i de andre fylkeslagene
(Telemark, Buskerud, Akershus og Østfold) på hotel Wassilioff i Stavern. Foredrag av Per Skorge og
Jacob Simonhjell i tillegg til Norsvin sentralt. 31 deltagere

4. desember; Julemøte på Karlsvik. Ca 80 deltagere, med Hilde-Kari Skarstein.
I tillegg til dette har vi vært godt representert på Gris I på Hamar 14.og 15. november. “Vant” festen
i år også!
Årsmelding Norsvin Vestfold 2013
Side 5
Norsvin Vestfolds hjemmeside
Hjemmesiden vår har også i år hatt grei aktivitet, den har i gjennomsnitt hatt 8 opplastinger om
dagen. Den er under ombygging på en annen plattform fra WebStudio til Wordpress (gratis, enklere
å oppdatere, bedre bildeverktøy). Håper å ha den klar etter sommeren.
www.norsvinvestfold.no - statistikk
Lurer du på noe? Sjekk med Norsvin Vestfolds hjemmeside – oppdateres jevnlig med
aktiviteter. www.norsvinvestfold.no
Skjermdump fra den 11. februar 2014
Årsmelding Norsvin Vestfold 2013
Side 6
Sponsorer:
Vi vil rette en spesiell takk til Nortura for sekretæren vår Tone Sæter, og til Norgesfôr, Felleskjøpet, Fatland,
Montør Bjønness, AK-Maskiner og Fjøssystemer/Gråkjær for godt samarbeid og støtte gjennom det siste
året.
5. Avlsarbeid/- tiltak
In–Gris resultater i Vestfold (tall i parentes er for 2011):
Årsoppgjøret for 2013 er ikke avsluttet, men for 2012 var det 24 (23) besetninger som leverte sine tall til Ingris. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse var 82 (81) årspurker mot 107 på landsbasis. Antall beregnet
avvente smågris pr årspurke var 22,5 (22,8) i Vestfold og 23,9 for landet.
Målt i antall beregnet avvente smågris pr. purke, har Vestfold hatt en nedgang på 0,3 i 2012 fra 2011.
Slaktegrisregistrering – Nortura region Øst 2012 (tall i parentes er for 2012):
75(74) besetninger, 950 (945) gris/avdeling, 959 (968) gram dagl. tilv., Inn/ut: 30,7/80 (31/80,3), FE 2,73
(2,75) pr kg tilvekst, Fôrdager pr gris 91(91), Kjøtt %:60,9 (61,0), Døde % 1,8 (1,56)
Avlsbesetninger i Vestfold 2012
Foredlingsbesetninger
Landsvin:
Lars J. Kalager, Holmestrand
Raymond Himberg og Nils Henry Haugen, Sandefjord
Torun og Trygve Ånestad, Re
Ann Sophie Myklebust, Tønsberg
Duroc:
Vidar Bergsholm, Stokke
Torgeir Davidsen, Re
Formeringsbesetninger
Harald Oseberg, Tønsberg
Beate M. og Lars D. Didriksen, Stokke
Mariann L. og Thrond Wiggo Aase, Stokke
Fredrik A. Backe, Våle
Årsmelding Norsvin Vestfold 2013
Side 7
6. Valgkomitéens innstilling til årsmøtet
Valgkomitéen har bestått av: Kjell Arne Hagen, Ole Arne Hotvedt og leder Thorbjørn Wold.
På valg:
Leder Kristian Hotvedt
Styremedlem: Siren Apeness
Styremedlem: Tove Bakken
.
Innstilling:
- Gjenvalg
- Gjenvalg
- Ny; Lars Kristian Rustan
Styremedlemmer som ikke er på valg i år er Harald Oseberg og Solfrid Revfem
1. varamedlem: Lars Kristian Rustan
2. varamedlem: Trond Kristian Bettum
3. varamedlem: Gunn Heidi Vivestad
4. varamedlem: Alf Solberg
- Ny; Trond Kristian Bettum
- Ny; Gunn Heidi Vivestad
- Ny; Alf Solberg
- Ny; Håkon Bøe
Ordfører i årsmøtet: Nils Henry Haugen
Vara; Bjarne Sommerstad
- Gjenvalg
- Gjenvalg
Revisorer: Steinar Aas og Per Asbjørn Andvik
- Gjenvalg
Valgkomiteen:
Leder: Torbjørn Wold
- Kjell Arne Hagen
Valg av nytt medlem til valgkomiteen:
- Anne Aa. Andvik
Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen:
- Brita B. Lønn
Leder, varamedlemmer til styret, ordfører og varaordfører samt revisor velges for et år om gangen.
Styremedlemmer velges for 2 år og valgkomitemedlem for 3 år.
Godtgjørelse til tillitsvalgte:
Styrets godtgjørelse for 2014/15 foreslås uendret
Dette er pr. i dag:
kr 15.000,- til leder
kr 3.000,- til styremedlem
kr 4,05 pr. km (følger statens satser)
kr 1.000,- pr møte som krever avløser
Forslag til utsendinger til Norsvins årsmøte:
Styret velger selv utsendinger.
7. Regnskap
Regnskapet deles ut på årsmøtet.
Styret
Årsmelding Norsvin Vestfold 2013
Side 8