Straumssundet – til glede eller til besvær Lenge har jeg fundert over

Straumssundet – til glede eller til besvær
Lenge har jeg fundert over betydning og konsekvens av følgende overhørte uttalelse fra politiker ved
Fjell kommune:
”hadde vi visst det ble sånn, så hadde de aldri fått lov”
I denne setningen ligger det tre ubesvarte spørsmål.
Nemlig henspeiling på det å vite, hvem er de og aldri fått lov.
Viten
Planene om Straume sjøfront når kommunens plankontor allerede i 2009.
Første utkast er en beskjeden utbygging i Straumssundet anno 2009. Så kommer endringer i raskt
rekkefølge i 2011 og i 2013. Problemet som forsøkes belyst i dette innlegget, er utfylling i sjøen.
Brukerne av Straumssundet, Fjell båtlag og Bildøy Hyttelag sender inn to klager i 2013 og en klage i
2014. Det vises bl.a. til Havne og Farvasslova, – sundet er ikke lenger en sikker og trygg farled for
småbåttrafikk.
Fjell kommune påtar imidlertid seg ”det hele og fulle ansvar” for utbygging og grunnarbeid på
Straume Sjøfront fortsetter med uforminsket tempo.
De
Først ute med planene for Straume Sjøfront er privat eiendomsutvikler.
Ikke at det er et poeng i seg selv, men vedkommende er selv politiker i Fjell kommune.
Neste aktør er Veidekke AS.
Det kommer steinknuserverk – uten først å ha tillatelse. Neste utfordring er at fyllingsfoten i sjø blir
langt større enn først søkt om. Kommunen mottar klage, og kaifronten blir trukket tilbake til vedtak
ved Komite` for plan og utvikling (KPU) av 2013.
Nye klager sendes til kommunen. Igjen tar kommunen på seg ”det hele og fulle ansvar” og Veidekke
får godkjenning for å sette opp støpeklosser som i dag utgjør front av kaien.
Aldri fått lov
Fjell kommune og Veidekke AS har etter det jeg har kunnskap holdt seg innenfor gjeldende lover og
regler, satt av Fjell kommune.
Det springende punkt er om det faktisk var andre saksbehandlingsrutiner som kunne blitt fulgt ?
Klager kan avvises eller bli tatt til følge. Utfordringen er at klager har en egen evne til tilsynelatende
å forvitre i byråkratiets irrganger.
Klagers rettsfølelse blir lett krenket når byggestans ikke inntreffer når klagen skal realitesbehandles.
Utbygging i Straumssundet har pågått med uforandret aktivitet tross innspill og klager på oppstart av
ikke godkjent steinknuserverk og ulovlig utfylling i sundet.
Straume sjøfront
Jeg er sikker på at bygget som reises i sundet, mellom 4-felts motorvei og gamle Straume bro blir et
fortreffelig sted å bo.
Planskisse viser til kaifront med egen småbåtbrygge , og to fine ”hoper” der man kan legge til med
båt. Egen badeplass/grøntareal er tegnet inn slik at allmenheten har tilgang til sjøen.
Grøntareal og badeplass ligger syd på tomten mot gamle Straume bro. Der går farleden og
strømmen i to 90 graders ”knekk”, og avstand til bro, båtfeste og eksisterende flytebrygge er knappe
25-30 meter unna friarealet.
Det er lagt ned et godt stykke arbeid i målinger av stømforhold i sundet.
Målingene viser liten forskjell på strømninger i sundet, om fyllingsfot i sjø reduseres med 2,5 meter
eller ikke.
Politikere og rådmann referer til at tema er godt dokumentert og ingen fare kan ses dokumentert.
Men, rapporten fra Rådgivende biologer AS av 24.02.14 sier ikke noe om strømforholdene før
utfylling, kontra slik sundet fremstår i dag !
Selve Straumssundet er redusert fra opprinnelig bredde på 40 – 70 meter til en farled på 18-24
og båter eller andre farkoster må ikke stikke dypere enn 2,5 meter.
Straummsundet bærer sitt navn med rette, og strømmen i sundet er klart blitt endret til det verre.
Tidevanns skiftet er blitt en utfordring for brukere av Straumssundet.
Her skal båttrafikken gå i syd og nordlig retning – på samme tid.
Før utfylling i sjø kunne brukerne av sundet ferdes trygt.
Nå er sundet blitt en 200 meter lang kanal med tidvis sterke malstrømmer.
Bedre blir det ikke når kanalen skal inneholde småbåtbrygge i forkant av Straume Sjøfront.
Tiltenkt badeplass i sydenden mot gamle Straume bro og båtferdsel i begge retninger kan fort bli
friluftsliv med livet som innsats.
På Bildøy, østsiden av sundet, foreligger det plankart for utbygging som også går ut i selve
Straumssundet. Vil dette være forsvarlig ?
Det er grunn til å frykte at sundet snevres ytterligere inn.
Er det fare for at sundet, eller kanalen som det nå er blitt, rett og slett kan blir stengt for båttrafikk ?
Dersom dette skjer vil brukere av Straumssundet måtte ta omveien rundt Litle Sotra for å nå
skjærgårdsidyll syd og nord for selve Bildøy.
Den ”lille” ekstra båtturen, i hovedfarleden under Sotrabroen innebærer en avstand på vel 20 km.
Under KPU sin befaring på Straume Sjøfront den 29.9.14 ble det fra komite` leder opplyst: Husk at vi
ikke skal ta stilling til tidligere planforslag. Vi er her for lovlig å gjennomføre vedtak fattet i KPU i
2013.
Men hva om vedtaket av 2013 er besluttet på feile grunnlag ?
Siste akt i kommunal sakshåndtering er ennå ikke sagt.
Først den 10.10.14 sendte Fjell kommune innkomne klager inn til Kystverket for endelig
saksbehandling. Kystverket på sin side viser til stor arbeidsmengde og varsler om saksbehandlingstid
på inntil tre måneder.
I mellomtiden bygges det fortsatt videre på Straume Sjøfront.
Så langt ser det ut til at Straume byen får sin første kanal, med Fjell kommune sin velsignelse.
Jeg mener at utbygging Straume Sjøfront har ført til en langt farligere ferdselsvei for brukerne av
Straummsundet.
Det burde være en kommunal ”fjell-vett regel” som sier; ”Det er ingen skam å snu i tide.”