Gerica muligheter

tieto.no
Muligheter i kommunen
Tieto Velferd
Unnskyld kan du si meg hvor jeg bor?
2
Fremtidige muligheter med
geo-lokalisering ligger allerede
tilgjengelig i Lifecare eSense.
Lifecare eSense
Formålet med Lifecare eSense er å gi god informasjonsflyt mellom
velferdsteknologi og utøvende tjenester i kommunen.
Største fordeler med eSense:
• Man kan lage regelsett knyttet til sensorer, basert på hvilken bruker det
er og når på døgnet en hendelse skjer.
• I eSense er det oversikt over alle hendelser hjemme hos brukere som
har utplassert sensorer eller annen velferdsteknologi.
• De ansatte kan fra eSense utøve digitalt tilsyn, opprette besøk og
kontakte bruker eller pårørende direkte.
• Det er også funksjonalitet for å motta medisinsk informasjon, sendt
fra medisinske sensorer i brukers bolig.
Velferdsteknologi er et vidt begrep, og det kan være utfordringer knyttet til
behandling og lagring av informasjon knyttet til sensorer og hendelser.
I Lifecare eSense gir vi kommunen et grensesnitt for å kunne håndtere alle relevante hendelser fra brukers bolig, integrert mot Gerica.
Definerte regelsett satt sammen av type sensor, bruker og tidspunkt på døgnet
vil bestemme hva som skal skje, når en sensor utløses eller sender en hendelse.
F.eks kan en trygghetsalarm som utløses, automatisk generere et arbeidsoppdrag
i Lifecare Mobil Pleie, og utlyses til de som er på vakt. Et annet eksempel er at
man kan ha digitalt nattilsyn hjemme hos bruker, ved hjelp av kamera.
Alle hendelser blir journalført i Gerica, slik at man dokumenterer alt som utføres.
Tieto Velferd er engasjert i flere pilotprosjekter, og har unik kompetanse innen
området velferdsteknologi og integrasjon mot kommunens pleie- og omsorgstjenester.
[email protected]
3
”Vi startet med LMP for å forbedre dynamikken rundt
arbeidsrutiner og dokumentasjonsflyt i hjemmesykepleien.
Ved å ta i bruk LMP ønsker vi å forbedre kvaliteten på
tjenestene vi gir til våre brukere.
Vi ser frem til å ta i bruk LMP i hele hjemmesykepleien.
Rådgiver, Nils-Christian Fjærbu, Grimstad kommune
”
4
Lifecare Mobil Pleie
Formålet med Lifecare Mobil Pleie er å hjelpe ansatte i
hjemmetjenesten med å bruke mest mulig tid på brukerne,
gjennom å gi dem verktøy som støtter alle prosessene i arbeidet.
Fordeler ved Lifecare Mobil Pleie:
• Brukervennlige og effektivt oppbygde skjermbilder.
• Dokumentere og journalføre umiddelbart, øker kvaliteten og sparer tid.
• Effektiv kommunikasjon mellom alle ansatte i hjemmetjenesten.
• Presis informasjon om hva som skal gjøres ute hos brukere gjennom
tiltak/prosedyrer. Dette sikrer god kvalitet i utført arbeid, samt at
det er lettere å sette inn vikarer.
• Tilgang til nødvendig informasjon om bruker, hvor som helst, øker
sikkerhet og kvalitet på tjenesten.
Lifecare Mobil Pleie er tilpasset de ansattes arbeidsflyt, og har de viktigste og mest
brukte funksjoner for dokumentasjon ute hos brukerne. Ved å gjøre ferdig
dokumentasjonen ute hos den enkelte bruker, trenger man ikke å stå i kø for å
journalføre når men kommer inn til kontoret igjen. I tillegg blir det ofte bedre kvalitet
på selve dokumentasjonen når den gjøres umiddelbart.
Har man i tillegg Gerica Plan kan man utlyse besøk som kan tas av ansatte med
ledig tid, uten at man trenger å ringe kontoret.
Lifecare Mobil Pleie gir også mulighet for å kunne låse opp og igjen dører med
påmontert elektronisk lås. En tidsbesparende løsning som også reduserer risikoen
for nøkler på avveie. [email protected]
5
Når en samhandler og samarbeider bedre, samt at
man tar bort tidskrevende administrasjon, gir dette
bedre kvalitet i tjenesten og mer tid til brukerene.
Noe som også kjennes bra ut for de ansatte.
6
Gerica Plan
Gerica Plan er laget for å sikre en tilstrekkelig og kontinuerlig
oversikt over daglige oppdrag og ressurser tilgjengelig.
Og på den måten løse logistikkutfordringer i hjemmetjenesten.
Største fordeler med Gerica Plan:
• Vedlikehold av tiltak med tidsplaner med kun to klikk.
• Grafisk visning gir en veldig god oversikt over total arbeidsbelastning
for tjenesten, noe som gjør det enklere å planlegge/vedlikeholde tiltak.
• Presis informasjon om hva som skal gjøres ute hos brukere gjennom
tiltak/prosedyrer. Dette sikrer god kvalitet i utført arbeid, samt at
det er lettere å sette inn vikarer.
Videre med Gerica Plan og Lifecare Mobil Pleie:
• Total oversikt over alle aktuelle besøk, med fargekoder som viser
status for det enkelte besøk.
• Færre telefoner mellom basen og de ansatte, og mellom ansatte.
Direkte kommunikasjon med mobile enheter.
• Bedre planlegging både for dag og uke.
• Færre bomturer.
• Bedre arbeidsmiljø og mindre stress.
• En mer effektiv tjeneste.
Våre dyktige konsulenter tar dere gjennom en strukturert opplæringsplan som
garanterer at dere er i full gang etter endt opplæring.
Virksomheten får dermed hurtig glede av fordelene med Gerica Plan.
[email protected]
7
8
Lifecare eLås
— med elektroniske nøkler
er det slutt på nøkkelhåndtering!
Formålet med Lifecare eLås er å minimere tiden de ansatte bruker
på nøkkelhåndtering, og minimere risikoen for nøkler på avveie.
Største fordeler med elektroniske nøkler:
• Den ansatte har alltid “nøkkel” til sine brukere tilgjengelig, og om man
skulle få tildelt et annet besøk under dagen, har man denne også.
• Tilgangsstyring i Gerica sikrer at kun relevant personell med korrekt
telefon og rettigheter har tilgang til å låse opp.
Systemet loggfører all bruk av eLåsene.
• Montering av den fysiske låsen er svært enkel og gjøres uten
inngrep på døren. Monteres utenpå eksisterende lås.
Nøkkelhåndtering kan være krevende for hjemmetjenesten.
De ansatte kan bruke mye tid pr dag på dette, og spesielt der
de planlagte besøkene endres i løpet av dagen.
Med våre løsninger tar man enkelt over et besøk fra en kollega, og man får samtidig
med den elektroniske nøkkelen som låser opp døren hos akkurat denne brukeren.
Dette gir mindre tid på selve håndteringen, mer tid med brukeren og ikke minst
mindre kjøring for å hente nøkler.
[email protected]
9
“I Drammen kommune er det effektivisert med 6 timer fordelt på to personer
pr uke ved å ta i bruk plassadministrasjon. Kommunen har også hatt gevinst
ifht langtidsopphold pga gode rutinebestemmelser og den gode oversikten
programmet gir. Vi mener også at den gode tilgangsstyringen i plassadministrasjon, øker personvernet betraktelig og derav gir økt kvalitet i tjenesten.”
Spesialkonsulent Kjetil Axelsen, Drammen kommune
10
Gerica Plassadministrasjon
Gerica Plassadministrasjon sørger for optimal utnyttelse
av tilgjengelige ressurser til en hver tid. Risikoen for underbooking
av senger og plasser i kommunen elimineres, og en sikrer en
effektivisering av virksomheten.
Plassadministrasjon bygger på institusjonsregisteret i Gerica hvor alle rom og senger med typebeskrivelse ligger. Løsningen inneholder registreringsbilde for vente/
ønskelisteregistrering for den enkelte tjenestemottaker.
Det skilles på langtids- og korttidsopphold:
• I langtidsopphold kan man matche tjenestemottaker som venter på
plass med ledig seng.
• I korttidsopphold finnes også en korttidskalender hvor man planlegger og
booker korttidsopphold. Kalenderen gir formidlere, sykehjem og avdelinger
oversikt og mulighet for planlegging på kort og noe lengre sikt.
Langtidssengene reserveres med ulike koder til en hver tid. Noen reservasjonstyper
innebærer kobling mot tjenestemottaker, andre koder beskriver hvorfor sengene
ikke er/har vært belagte.
For korttidssengene vil ”hull” i reservasjonene bety ledighet i forbindelse med
formidling av plasser. I Reservasjonsoversikten ligger alle reservasjonene.
Her henter kommunen bl.a informasjon om nye/endrede reservasjoner,
håndterer tilbud om langtidsplass samt avslutter opphold.
[email protected]
11
12
Legetilpasset grensesnitt
Leger i pleie- og omsorgsektoren har en travel hverdag.
Derfor er det klart at gode verktøy er viktig for å avhjelpe dette.
Elektroniske verktøy bidrar til større effektivitet og gir en høyere
kvalitet i arbeidet. God samhandling og informa­­sjonsflyt med andre
yrkesgrupper er også viktige elementer i behandling av pasientene.
Gerica Legemodul er tilpasset og utarbeidet i sam­arbeid med tilsynsleger.
Legemodulen gir rask og god oversikt over personalia, diagnose, medisiner, cave,
laboratorie svar, årsstatus og alle journalnotat i kronologisk rekkefølge.
All informasjon gjøres tilgjengelig fra ett skjermbilde og gir raskt informasjon om
bruker og god oversikt over eventuelle notat fra kolleger.
Modulen kan brukes av alle faggrupper og vil forenkle kommunikasjonen lege har
med bruker, pårørende og andre situasjoner der god oversikt over brukers
forskjellige behov og tjenester er nødvendig.
[email protected]
13
14
Lifecare eRom
Formålet med eRom er å hjelpe de ansatte med daglig
pasientbehandling og dokumentasjon av denne.
Dette gjøres ved at alle opplysninger er tilgjengelige på
skjerm på pasientrommet, i et nytt og forenklet grensesnitt.
Største fordeler:
• Økt kvalitet på daglig pasientbehandling – gjeldende prosedyre
er tilgjengelig på skjerm på rommet
• Prosedyrer vil til en hver tid være oppdatert på rommet
• Sparer tid, ikke nødvendig å oppsøke vaktrom for å
hente/registrere informasjon
• Ikke nødvendig å huske på hva man skal gjøre og
hva man skal dokumentere
eRom er utviklet for å støtte arbeidsprosesser i forhold til dokumentasjon i avdelingene på institusjon i kommunene. Ved hjelp av en touchskjerm på pasientens rom
har de ansatte informasjon om tiltakene i en oversiktlig kalender.
eRom inneholder informasjon om pasienten og han/hennes kontaktpersoner samt
romliste over pasientene den ansatte har tilgang til.
De forskjellige journalene kan leses i en kronologisk rekkefølge og om ønskelig
kan man filtrere på ønskede journaltyper. eRom gir også de ansatt informasjon om
CAVE og diagnoser
[email protected]
15
16
Integrasjon multidose
Multidoseimport er laget for å hjelpe de ansatte med legemiddeladministrering, både ved økt sikkerhet og reduksjon av tidsbruk.
Fordeler med Multidoseimport:
• Økt kvalitet på legemiddelhåndtering – større grad av samsvar på
medisinlistene hos fastlegen og i Gerica
• Medisinkortet i Gerica er til enhver tid oppdaterte
• Økt sikkerhet for ansatte med medisinansvar
• Sparer tid, ikke behov for å registrere medisiner i Gerica
• Forenkler sortering av multidoserullene ved innkomst
• Letter oppstart av medisinregistrering i Gerica for kommuner som
ikke har dette i bruk per i dag.
Det er en utfordring å til enhver tid ha oppdaterte og korrekte medisinregistreringer
på brukerne i Gerica. Har kommunen innført multidose, vil Multidoseimport lette
dette arbeidet for de ansatte.
Ved Multidoseimport opprettes en integrasjon mot leverandør av multidose, slik at
ordinasjonskortet leveres elektronisk til Gerica. Når ordinasjonskort kommer inn
i Gerica sammenlignes disse med medisiner som ligger på medisinkortene.
Ved å importere ordinasjonskortet til brukerens medisinkort, oppdateres brukernes
medisiner. Nye medikamenter legges til og seponerte medikamenter avsluttes på
medisinkortet. Ved endring i en dosering, vil ny dosering opprettes og
den tidligere doseringen seponeres.
Fordeler hjemmetjenesten oppdrag til ruter vises disse i Multidoseimportbildet.
Her får de ansatte en rask oversikt over hvilken rute brukerne tilhører, og jobben
med å fordele multidoserullene ved levering fra leverandøren, blir enklere.
[email protected]
17
18
Sykepleieprosedyrer
Sykepleieprosedyrer integrert i Gerica
Praktiske prosedyrer i Sykepleien (PPS) og Sykepleiehånboken (SHB) kan
integreres med Gerica. Ved å gjøre oppslag mot kvalitetssikrede prosedyrer
heves kvaliteten på dokumentasjonen.
SHB og PPS er digitale kunnskapsbaserte prosedyreverk for pleie- og
omsorgstjenesten. Her finnes flere hundre prosedyrer, illustrasjoner samt
læremidler, kategorisert under forskjellige emner.
Prosedyrene og kunnskapsstoffet utarbeides ved systematisk vurdering og
oppsummering av internasjonal forskning og fagkunnskap.
”Arendal kommune setter stor pris på integrasjonen mellom Gerica og PPS.
I en travel hverdag er det viktig at sykepleierne opplever at de verktøyene de
skal bruke er funksjonelle og støtter arbeidsprosessene. Å kunne hente inn
kvalitetssikrede prosedyrer direkte fra PPS når man bygger tiltaksplanen i Gerica,
gir en helt annen arbeidsflyt enn når man må ut av et program og inn i et annet.
Riktig brukt mener vi at dette øker nytteverdien av PPS og hever kvaliteten på
dokumentasjonen.” Irene Aune, Arendal kommune
[email protected]
19
Annen funksjonalitet
NAV inntektsopplysninger
NAV inntektsopplysninger er en melding som henter ytelsene som NAV har
registret på forespurt person. Det er mulig å hente de både på bruker selv og
eventuelt ektefelle. Disse opplysningen kommer da elektronisk inn i Gerica ved
hjelp av eLink-rammeverket.
Skanning i Gerica
Med Gerica Skanning kan du skanne dokumenter, epikriser, brev, lab svar eller
søknader. Tilleggsutstyret du behøver er en enkel skanner. Når selve skanning er
utført, legges dokumentet direkte inn i brukers postjournal i Gerica - effektivt og
oversiktlig!
Folkeregister
Folkeregistermodulen gir mulighet for oppslag direkte i Folkeregisteret fra Gerica,
og informasjonen kan lagres direkte i brukerkortet. De fleste kommuner har i dag
allerede tilgang til folkeregisteret og ved en enkel installasjon kan data hentes elektronisk, som betyr effektiv informasjonsflyt og både tid og penger spart.
Import inntekt - på 1-2-3
Bruker du mye tid på å registrere inn alle inntektsdata på brukere og pårørende i
Gerica til bruk for faktureringsunderlag? Da kan du nå få en langt enklere hverdag!
Løsningen har et intuitivt og enkelt grensesnitt som kan tas i bruk uten ytterligere
opplæring for brukere som er kjent med Gerica. Løsningen er integrert mot eksternt dataregister som leveres av den leverandør som er utpekt av Skattedirektoratet. Oppdateringen kan selvfølgelig kjøres så ofte kommunen ønsker, men
hvert år vil kommunen kunne kjøre en rutine i Gerica som henter inn inntektsdata
og som legger seg på hver enkelt bruker og pårørende.
20
eLink
Gerica eLink sørger for effektiv kommunikasjon av en rekke elektroniske meldinger.
PLO-meldinger til fastlege og sykehus, epikrise, Lab.svar, elektronisk henvisning
og NAV-vederlagstrekk.
Meldinger for hver bruker rutes inn i Gerica fagsystem, og tilgjengeliggjøres for
det personell som har daglig ansvar for vedkommende bruker. Slik oppnår man
direkte kommunikasjon, uten forsinkende mellomledd.
Laboratoriemodul
Modulen tar i mot meldinger om medisinsk biokjemi via eLink, og viser blant
annet grafisk fremstilling av svar, varsler grenseverdier og gir helhetlig bilde av
mottatte labsvar.
En kan registrere/editere labsvar manuelt, men modulen er først og fremst utviklet
for å innhente elektroniske mottatte prøvesvar.
Turnusintegrasjon
Turnusintegrasjon i Gerica er laget for å kunne hente inn hvem som er på
vakt hver dag. Slik kan en hele tiden ha riktige ansattlister for f.eks å fordele
ut oppdrag. Gruppetiltak
En løsning for å kunne administrere fellesaktiviteter for pleiemottakerene i
kommunen. En kan selv sette opp størrelsen på gruppa, hvilken type aktivitet,
hyppighet og varighet. En kan ta ut rapporter og statistikk på deltakelse, og med
enkle grep journalføre for en deltaker eller for hele gruppa samtidig.
[email protected]
21
Kundeportalen
Husk at du kan gå inn på Gerica kundeportal for den aller seneste
informasjon fra Tieto Velferd. https://hcw.portal.tieto.com/hcw/Gerica/
Om du trenger tilgang, ta kontakt med vår support.
22
Partnerforum 2014
Quality Hotel Expo, Fornebu • 14. - 16. oktober
Hold av dagene allerede nå, så kommer vi med mer detaljer om programmet
nærmere sommeren.
Partnerforum’14
Quality Hotel Expo
14.-16. okt
[email protected]
23
Vårt mål er å bruke IT for å utvikle samfunn og bedrifter ved å realisere potensialet som ligger i nye måter
å drive virksomheter på. Vi tror på faglig utvikling og
resultater.
Tieto ble etablert i 1968, og har hovedkontor i
Helsinki. Tieto har om lag 15 000 ansatte i over
20 land og omsetter for om lag 1,7 milliarder euro.
Aksjen er notert på NASDAQ OMX i Helsinki og
Stockholm.
Se www.tieto.no for nærmere informasjon.
Tieto, Helse og Velferd
Stasjonsgata 37 • 1820 Spydeberg • Tlf 21 70 60 00
www.tieto.no/velferd • [email protected]
tieto.no
Tieto er Nordens største selskap innen IT-tjenester.
Vi leverer helhetlige løsninger for både privat og
offentlig sektor. Selskapet er tilstede over hele verden
gjennom vår virksomhet innen produktutvikling og
våre globale leveransesentre.