EU Kommisjonene vil ha flyvning med fjernstyrte

EU Kommisjonene vil ha flyvning med fjernstyrte
luftfartøy i sivilt luftrom i Europa fra 2016.
Latvia er inne i sin 6 måneders styrende periode i Europakommisjonen EU og det ble nylig avholdt en
viktig konferanse i Riga 5 – 6 mars 2015.
Emnet for konferansen var “Hvordan EU åpner luftrom og
markedet for RPAS” (EC Communication on opening the
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) market - vedlagt)
Hovedprinsippene i deklarasjonen om sivile RPAS (Droner)
slår fast nødvendigheten av at de regulerende
myndigheter må presentere og legge frem klare regler og
begrensninger for alle produsenter og operatører.
Et høyt sikkerhetsnivå er tvingende nødvendig, ikke bare sikkerhet for luftfarten og fartøyet selv,
men også datasikkerhet og beskyttelse for publikum.
Hovedkonklusjonene er 1.
RPAS (Remotely Piloted Airborne Systems – eller Droner) skal behandles som luftfartøyer og
skal integreres i eksisterende luftrom. Regelverket skal tilpasses og baseres på et definert
risikonivå for hver enkelt operasjon. RPAS (droner) må tilpasse seg eksisterende luftfart.
2.
Et felles harminisert EU regelverk skal utvikles så fort som mulig.
3.
Teknologi og standarder må utvikles for at en full integrasjon i Europeisk Luftrom skal finne
sted.
4.
En positiv publikums aksept er vital for RPAS (Droner) suksess og lønnsom drift i samfunnet.
5.
Operatøren (Piloten) er selv ansvarlig for en sikker operasjon og drift av fartøyet.
Offisiell arrangør av konferansen var Latvias Transportministerium og det nasjonale Luftfartstilsynet, i
samarbeid med Europakommisjonen.
Konferansen var en todagers hendelse og de innledende merknader ble gjort av Latvias
transportminister, Anrijs Matīss, og EU-kommisjonens general direktør for transport og mobilitet,
Joao Aguiar Machado.
UAS Norway
www.uasnorway.no
Under konferansen uttaler Anrijs Matīss, Minister for Transport of Latvia bl.a:
“Det er vitalt at produsenter og potensielle brukere av fjernstyrte fartøyer, I tillegg til de styrende
myndigheter forstår at å anbefale og å bruke sivile RPAS er en stor økonomisk mulighet for EU og alle
medlemsstater. Fordelene er store ved bruk av disse fartøyene. De skaper nye arbeidsplasser
gjennom innovativt arbeid og muligheter over et stort spektrum. EU og alle medlemsstater vil
umiddelbart starte et målrettet arbeid for å få på plass regelverket for RPAS (Droner) og gi en mer
forutsigbarhet i bransjen for å kunne planlegge investeringer og utvikling. Samtidig må samfunnet
kunne være sikre på at grunnleggende prinsipper og rettigheter med hensyn beskyttelse av
privatlivets fred og beskyttelse av data finner sted og blir respektert”.
Violeta Bulc, EU Commissioner for Mobilitet og Transport sier "Drones er årets samtaleemne. Dette
er en av grunnene til at vi er samlet her i Riga. For å finne ut hvordan vi som samfunn kan og skal leve
med droner. Selvfølgelig kan vi ikke lage nye regler og bestemmelser i dag. Det vil ta litt tid, men vi
har lagt frem våre intensjoner i ”Riga Declaration on Civil RPAS (Drones)”.
På den ene siden behøver industrien å vite i hvilken retning som er ønskelig, på den andre siden
behøver befolkningen å vite at dette er en trygg virksonhet som tar vare på privatlivets fred på en
sikker måte for RPAS vil bli en større og større del av livet i fremtiden. Som regulerende myndighet
har vi en klar oppgave og ansvar til å adressere og løse disse spørsmålene. Vi mener vi nå er et skritt
nærmere til en total integrasjon av droner over hele Europa fra 2016 og fremover”.
Det var altså en bred enighet om at de anbefalte prinsippene for fremtidig regulering og integrasjon
av fjernstyrte luftfartøyer (RPAS) i Europa skal implementeres allerede i 2016.
Til stede var representanter fra de store tilbydere av tjenester og produsenter av fjernstyrte
luftfartøyer. I tillegg diverse personer fra EU, fra de nasjonale sikkerhets-myndigheter og fra de
regulerende luftfartsmyndighetene i Europa.
UVS International var representert med 25 representanter fra de nasjonale RPAS organisasjonene i
Belgia, Frankrik, Tyskland, Italia, Netherland, Norge, Spania, Sveits og England. I tillegg også diverse
andre nasjonale representanter. Ole Vidar Homleid representerte Norge.
UAS Norway er medlemsorganisasjonen i Norge. UAS Norway er åpen for alle private og offentlige
bedrifter og organisasjoner relatert til ubemannede fjernstyrte fartøy. UAS Norway har som viktigste
mål å 






Være representant for det norske RPAS-miljøet.
Fremme en RPAS-politikk som er i tråd med norsk RPAS-industri og –operatører.
Foreslå nasjonale UAS-relaterte komitèer for Norge.
Promotere norsk RPAS-industri og -operatørers interesser i internasjonale fora.
Fremme og delta i regelutvikling i samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner
og myndigheter.
Koordinere UAS-aktiviteter med nasjonale luftfartsmyndigheter (CAA) og med ATC (AVINOR),
og andre andre brukerne av luftrommet.
Fremme kunnskap om RPAS, deres bruksområder og fordeler.
Kontakt: Daglig leder i UAS Norway Anders Thorsland, tlf 948 28 968
epost [email protected]
UAS Norway
www.uasnorway.no