Årsberetning 2014 - Norsk Varmeteknisk Forening

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014
NVFS STYRE
NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Styrets formann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Svein Marienborg
Geir Ingeborgrud
Morten Øren
Christian Brennum
Jan Skjønberg
Tor Brønn
Unni Ekren
Daglig leder har vært Rolf Munk Blaker i hele 2014.
Totalt har det blitt avholdt 5 styremøter i 2014 (27. februar, 10. mars, 20. mai, 16. september og 16.
desember).
Daglig leder utarbeidet etter årsmøtet 10. mars 2014 en omfattende fordeling av arbeidsoppgaver
blant styremedlemmene/varamedlemmene slik at alle hadde konkrete temaer og oppgaver å
forholde seg til.
Det interne samarbeidet i styret har i hele foreningsåret 2014 fungert meget bra.
Sekretariatet har i hele 2014 leid et eget kontor i lokalene til Skarland Press AS og VVS-Foreningen i
Kjølberggt. 31 A på Tøyen i Oslo.
TEK 2015
Hele ”varmebransjen” venter på ny energidel til TEK 10. Myndighetene har satt i gang en prosess,
som vil innebære betydelige endringer i oppvarmingsmarkedene. Klimaforliket, som ble vedtatt på
Stortinget i juni 2012, konkluderer bl. a. med følgende:
-
-
Elektrisitet til oppvarmingsformål skal unngås.
Utfasing av all fossil fyringsolje i alle offentlige bygg innen 2018.
Forbud mot all fyring med fossil fyringsolje og parafin i alle eksisterende boliger fra 2020.
Dette forbudet gjelder alle boliger, også boliger i blokker, bygårder og rekkehus.
Forbud mot fyring med fossil fyringsolje som hovedlast i alle eksisterende yrkesbygg fra
2020.
Det forutsettes gode støtteordninger, som skal administreres av Enova.
Fossil energigass (naturgass og propan) skal ikke behandles som fossil fyringsolje. Fossil
energigass skal fortsatt tillates som hovedlast og spisslast i eksisterende boliger og yrkesbygg,
mens det i nye bygg kun skal tillates som spisslast.
Det skal utarbeides en egen strategi for bruk av biogass.
«Passivhusnivå» skal være på alle nye bygg fra 2015.
Det er Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK), som er myndighetenes forlengede arm i dette arbeidet,
og det er DIBK, som skal utarbeide de nye forskriftene om energi, som etter planen skal gjelde fra
2015, og den omtales gjerne som den nye «TEK15».
DIBK har utarbeidet sitt forslag til ny energidel til TEK, som i mars 2014 ble oversendt til Kommunal,
og Moderniseringsdepartementet (KMD). KMD og DIBK har hele tiden hatt som fremdriftsplan at den
nye energidelen til TEK skal sendes ut på høring i løpet av høsten 2014.
Det har i desember 2014 kommet signaler om at «TEK 15» ikke kommer ut på høring før i 2015,
kanskje ikke før i mai 2015.
VARMEKOMPETANSE (PROSJEKT ENERGIOMLEGGING) – VARMESENTRALER MED FORNYBARE
ENERGIRESSURSER”
NVF tok i februar 2009 initiativet til et samarbeidsprosjekt blant foreningene:
-
Norsk Varmeteknisk Forening (NVF) ved Rolf Munk Blaker.
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) ved Ole Larmerud.
Norsk Bioenergiforening (NoBio) ved Arnold Martinsen.
Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) ved Bård Baardsen.
Norsk Solenergiforening ved Åse Sørensen.
Norsk Fjernvarme ved Heidi Juhler.
Norsk Miljø- og VVS-teknisk Forening (VVS-Foreningen) ved Thor-Jostein Egeland.
Det har ikke vært gjennomført noen fordypningskurs i Varmekompetanse i løpet av 2014. Pr. 31.
desember 2014 har vi gjennomført i alt 41 fordypningskurs med totalt 921 deltakere. Vi har følgende
fordeling av totalt 41 gjennomførte fordypningskurs på de 5 forskjellige typene fordypningskurs:
-
Varmepumper
Solenergi
Vannbåren varme
Fjernvarme
Bioenergi
Totalt
15 fordypningskurs
9
«
9
«
4
«
4
«
41 fordypningskurs
337 deltakere
201
«
180
«
111
«
92
«
921 deltakere
Vi skal nå sette oss ned med de øvrige foreningene for å avtale ytterligere fordypningskurs i løpet av
vinter og vår 2015 og for å diskutere veien videre.
MEDLEMSUTVIKLING
Etter flere år der medlemsmassen er blitt redusert har Norsk Varmeteknisk Forening siden 2008 mer
enn 8-doblet antall medlemmer. Pr 31. desember 2014 har vi 450 bedriftsmedlemmer, som det
fremgår av nedenstående medlemsutvikling:
-
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
54 medlemmer
57
«
68
«
139
«
286
«
386
«
441
«
Fra 1. november 2014 mottok NVF en kollektiv innmelding fra alle 44 medlemmer i Norske
Varmeforhandlere (NV), som i løpet av høsten 2014 ble avviklet. NV har vært et forbund for
forhandlere, distributører og transportører av flytende brensel, som fyringsoljer og parafin, samt
autodiesel og bensiner. NVF og NV ble i løpet av 2014 enige om en kollektiv innmelding I Norsk
Varmeteknisk Forening.
For øvrig er de nye medlemmene rekruttert fra bedrifter innen følgende bransjer:
-
Leverandører av alle mulige produkter til vannbåren varme og varmesentraler basert på alle
aktuelle energiressurser.
Leverandører av energi.
Virksomheter som prosjekterer, installerer og har service og vedlikehold på vannbårne
varmeanlegg og varmesentraler basert på alle aktuelle energiressurser.
Rådgivende ingeniørfirmaer.
Byggherrer.
Entreprenører.
Vi har kontinuerlig fulgt opp potensielle nye medlemmer, slik at vi har en kontinuerlig verveprosess.
Med nesten 450 medlemsbedrifter utgjør medlemsmassen til Norsk Varmeteknisk Forening et meget
spennende, interessant og mangfoldig miljø for vannbåren varme og varmesentraler for fornybare
energiressurser.
Alle bedriftsmedlemmene er listet opp i alfabetisk rekkefølge på våre hjemmesider under «Våre
medlemmer», som kontinuerlig blir ajourført med alle endringer.
STRATEGI FOR NVF
20. mai 2014 gjennomførte styret et strategimøte for å definere på de aktiviteter Norsk
Varmeteknisk Forening skal ha fokus på i de kommende årene. Det ble konkludert med at vi skal
fokusere på følgene hovedaktiviteter:
-
-
-
«Budskapet skal ut». Blant NVFs viktigste oppgaver er å være i forkant for alt som skjer m.h.t.
nye forskrifter/krav for vannbåren varme (varmedistribusjon), varmesentraler og
støtteordninger. NVF skal ha nær kontakt med og pleie alle offentlige organer for å få greie
på alle nyheter om disse temaer på et så tidlig tidspunkt som mulig.
Alle nyheter skal formuleres som et budskap, som skal distribueres til alle NVFs målgrupper.
Implementering av alle de nye forskriftene og reglene. Hvilken betydning og hvilke
konsekvenser har dette for varmesystemer i boliger og yrkesbygg, både prosjektering,
installering og service/vedlikehold.
Hvorledes skjer varmedistribusjon i et passivhus? Med lavtemperaturanlegg?
Støtteordninger.
Daglig leder skal samarbeide med styremedlemmene om våre hovedtemaer.
NVF kan utarbeide et eget seminar/kurs om «TEK 15 – Konsekvenser for
oppvarmingsmarkedene».
Det ble videre konkludert med at vi prioriterer ettermiddagsmøter, seminarer, kurs, Fyrtøyet og
øvrige informasjonstiltak for våre medlemmer, slik at de står best mulig rustet til å møte de
fremtidige utfordringene i varmemarkedet.
FAGLIGE MØTER
Vi har gjennomført følgende 12 faglige møter i løpet av 2014:
-
-
23. januar 2014. «Fremtidige utviklingstrekk for oppvarmingsmarkedene i Norge som en
følge av TEK 15». Ved Tor Olsen, teknisk direktør i AF Energi & Miljøteknikk AS. 28
deltakere.
13. februar 2014. «Fremtidens dokumentasjon av varmeanlegg». Ved Terje Røising,
daglig leder i Norske Rørgrossisters Forening. 31 deltakere.
-
-
-
-
-
-
-
4. mars 2014. «Undervisningsbygg presenterer 2-3 prosjekter der fossil fyringsolje er
erstattet med fornybare energiressurser, fortrinnsvis biofyringsolje og trepellets i sine
skoler». Ved Hanna Asak Nilsen og Rita Næssen i Undervisningsbygg Oslo KF. 27
deltakere.
18. mars 2014. «Veidekke Entreprenør AS og Skanska Norge AS presenterer
oppvarmingssystemer i sine fremtidige bygg frem mot år 2020». Ved Petter Nøstdal,
Veidekke Entreprenør AS og Niels Lassen, Skanska Norge AS. 50 deltakere.
6. mai 2014. «En vellykket konvertering fra fossil fyringsolje til biofyringsolje – praktisk
gjennomgang av Tveita Borettslag – et meget interessant prosjekt». Ved Geir
Ingeborgrud i Eco-1 Bioenergi AS, Sverre Haider i Ingeniørfirma Paul Schwartz AS og Ole
Morten Øversjøen i Tveita Borettslag. 54 deltakere.
17. juni 2014. «Siste nytt om TEK 15. DIBK har oversendt sitt forslag til Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet og vil orientere NVF om viktige elementer i de nye
foreslåtte energiforskriftene». Ved Marin Strand, DIBK. 37 deltakere.
26. august 2014. «Oslos første passivhus på Skøyen i Oslo – En presentasjon av et meget
spesielt og energieffektivt hus. Ved Karin Hagen i Ratio Arkitekter AS. 27 deltakere.
16. september 2014. «Solvarme som supplerende energikilde i et vannbårent
oppvarmingssystem». Ved Jo Helge Gilje, adm. dir. i SGP Varmeteknikk AS og Harald
Grytten, daglig leder i Norsk Solenergi AS. 46 deltakere.
16. oktober 2014. «Varmepumper i bygg med radiatorer». Ved Gjermund Vittersø i
Thermoconsult AS. 38 deltakere.
18. november 2014. «Hvorfor er byggeindustrien så lite industrialisert?». Ved Jon
Karlsen, adm. dir. i Glava AS. 18 deltakere.
24. november 2014. «Optimale og lønnsomme varmepumpeinstallasjoner basert på
væske /vann i lavenergibygg/passivhus». Ved Bjørn Sønderland, daglig leder i Energi-Spar
AS. 43 deltakere.
8. desember 2014. «Flis og biofyringsolje som energi- og kostnadseffektiv energiløsning i
Hemnes i Aurskog og Høland Kommune». Ved Christian Brennum i SGP Varmeteknikk AS
og Jørgen Galtestad i Oplandske Bioenergi AS. 22 deltakere.
Vi har hatt 12 faglige møter med totalt 413 deltakere i 2014. Vi kan fremlegge følgende statistikk for
de 4 siste årene:
2011
2012
2013
2014
Antall møter
5
11
12
12
Antall deltakere
117
266
477
421
I 2010 og tidligere ble det bare arrangert 1-3 faglige møter pr. år.
OVERFØRING AV FAGLIGE MØTER PÅ LYNC
Mandag 8. desember 2014 fikk alle medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening mulighet til å følge et
faglig møte på sin egen personlige PC, overført via Lync. Hverken vi eller vår IT-rådgiver, Funn IT AS,
har hørt om noe lignende tidligere, så sannsynligvis er vi den første foreningen i Norge, som har lagt
forholdene til rette for overføring av faglige møter til medlemmer i det ganske land. Man kan faktisk
følge møtene i hver eneste avkrok i hele verden. Medlemmene får dette tilbudet gratis, NVF har
investert i et «Lync-kamera» og vi har tegnet et Lync-abonnement. På alle møteinvitasjoner blir det
heretter gitt en oppskrift på fremgangsmåte for å følge møtene på Lync.
På vårt første «Lync-møte» 8. desember 2014 var det 5 medlemmer, som fulgte møtet via Lync. Det
vil nok bli betydelig flere på våre faglige møter i 2015.
SEMINAR PÅ COLOR FANTASY I MAI 2014 OM «FREMTIDENS OPPVARMINGSSYSTEMER»
21. – 23. mai 2014 arrangerte NVF, sammen med EO-Ordningen, det årlige seminaret om
«Fremtidens oppvarmingssystemer» på Color Magic.
Aldri ved tidligere arrangementer har vi høstet så mange lovord over seminaret. Etter å ha diskutert
opplegget med mange av deltakerne, var konklusjonen klar:
Aldri har vi hatt så mange interessante innlegg og temaer på agendaen, temaer som alle i
varmemarkedet er opptatt av. Alle foredragsholderne var kompetente, og alle hadde flotte
fremføringer.
Antall deltakere utgjorde:
-
47 seminardeltakere
14 ledsagere
61 deltakere totalt
Det faglige programmet var satt opp med omhu slik at de fleste problemstillingene rundt endringene
i varmemarkedet ble belyst. Forsamlingen satt som «tente lys» da følgende temaer ble behandlet:
-
-
-
-
-
Siste nytt om TEK15. Dette temaet hører alltid hjemme på et slikt arrangement, men temaet
er jo spesielt aktuelt nå, da Direktoratet for Byggkvalitet (DiBk) er i ferd med å utarbeide den
nye TEK15. Dessverre ble foredragsholderen Martin Strand fra DIBK syk, så innlegget ble ikke
avholdt.
Fremtidige utviklingstrekk for oppvarmingsmarkedene i Norge som en følge av TEK 15.
Tor Olsen i AF Energi og Miljø AS la vekt på at fremtidige bygninger kommer til å ha et
betydelig redusert varmebehov sammenlignet med bygninger bygget tidligere, og dette
oppvarmingsbehovet vil bli dekket av fornybare energiressurser.
Introduksjon til Varmenormen. NVFs styreformann, Svein Marienborg, presenterte
Varmenormen, som er uvurderlig for alle i varmebransjen. Varmenormen er som en «bibel»
for alle aktører innen vannbåren varme og alle typer varmesentraler. Foredraget medførte at
12 av møtedeltakerne kjøpte Varmenormen om bord på Color Magic.
Viktigheten av akkumulatortanker – Kombinasjonsløsninger basert på sol/bio og
sol/varmepumpe. Christian Brennum fra SGP Varmeteknikk AS presenterte 2 meget
interessante varmeløsninger, det ene alternativet basert på pellets og solfangere og det
andre på varmepumpe og solfangere, begge med velegnet akkumulatortank.
Biofyringsolje i Norge. Vi hadde fått 2 av leverandørene av biofyringsolje i Norge (MBP
Trading SA Norway AS, ved Hanne Kristoffersen, og Eco-1 Bioenergi AS, ved Geir
Ingeborgrud) til å gå gjennom «det siste nye» innen biofyringsolje i Norge:
o Holdbarheten for biofyringsolje er økt til 3-4 år, tidligere holdbarhetstid har vært ca.
1 år.
o De fleste kvaliteter av biofyringsolje tåler inntil 15-16 kuldegrader, slik at
eksisterende nedgravde tanker for fossil fyringsolje også kan benyttes for
biofyringsolje.
o Leverandørene av biofyringsolje i Norge er nå leveringsdyktig i hele Sør-Norge. Det er
nå mulig å få leveringer av biofyringsolje til alle tettsteder sør for Steinkjer, samt til
noen byer i Nord-Norge.
Vi hadde også i år en utstilling på seminaret, der de bedrifter, som ønsket det, kunne profilere seg og
sine produkter. Følgende 10 bedrifter hadde en enkel utstilling:
-
ABK Klimaprodukter AS.
Belimo Automation Norge AS
Eco-1 Bioenergi AS.
Energiservice Sør AS
Frico AS.
MBP Trading SA Norway AS.
Parat Varme AS.
Qenergi AS.
Roth Nordic AS
SGP Varmeteknikk AS.
Utstillingen ble meget godt besøkt, og utstillerne var meget godt fornøyd med responsen. Det er helt
klart at utstillingen er kommet for å bli, og vi skal forsøke å ha en enda større utstilling til neste år, i
2015.
Også denne gang hadde vi gitt anledning til å ha med ledsagere til lav og subsidiert pris. V hadde også
et spesielt opplegg for ledsagerne om bord på Color Magic, der det ble gitt opplæring i forberedelse
til festmåltider.
ÆRESMEDLEMMER
Det har ikke blitt utnevnt noen nye æresmedlemmer i løpet av 2014. NVF har pr. 31. desember 2014
fortsatt 3 æresmedlemmer, som er:
-
Knut Gunby.
Tore Fjell.
Carl Fredrik Selmer.
HØRINGER
Norsk Varmeteknisk Forening har ikke mottatt avgitt noen høringskommentarer i løpet av 2014.
Vi venter imidlertid på den nye energidelen til TEK 10, populært kalt «TEK 15», som opprinnelig skulle
komme ut på høring innen utgangen av 2014. Den er imidlertid først ventet ut på høring i løpet av
2015.
FYRTØYET
Sekretariatet har i 2014 gitt ut 4 utgaver av Fyrtøyet til medlemmene:
-
Nr. 1 i mars 2014.
Nr. 2 i juli 2014.
Nr. 3 i oktober 2014.
Nr. 4 i desember 2014.
Alle utgivelsene har vært på 11 – 13 sider.
Redaksjonskomiteen består av:
-
Rolf Munk Blaker, redaktør.
Christian Brennum.
Svein Marienborg.
De 4 utgavene av Fyrtøyet i 2014 er blitt meget godt mottatt av medlemmene, og sekretariatet har
fått mye ros for Fyrtøyet.
Innholdet har bestått av en lett blanding av faglig stoff, referater fra møter og seminarer,
energipriser og presentasjon av gode varmeløsninger til det beste for økonomi og miljø. Vi prioriterer
å skrive alle artikler selv uten å hente stoff fra øvrige VVS-tidsskrifter.
Fyrtøyet er et godt tilbud til alle medlemmer, som ikke har anledning til å prioritere deltakelse på
møter og seminarer.
Det er fortsatt Jentestreker AS som er leverandør av grafiske tjenester for Fyrtøyet. F.o.m. nr. 2-2012
har Jentestreker AS ferdigstilt alle utgavene av Fyrtøyet.
NVFS HJEMMESIDER – www.nvf.no
Våre hjemmesider har blitt oppdatert flere ganger i løpet av 2014, og sekretariatet vil kontinuerlig
oppdatere sidene med nyheter. Spesielt medlemsoversikten er til enhver tid fullstendig oppdatert.
Sekretariatet har hatt omfattende kontakt med vår leverandør av web-tjenester, Idium AS, gjennom
hele 2014.
KUBEN YRKESARENA MED OPPLÆRINGSSENTER FOR SERVICETEKNIKERE
Høsten 2014 ble Kuben Yrkesarena etablert på Økern i Oslo. Kuben Yrkesarena er Oslo Kommunes
storsatsing på yrkesfag og samler ca. 2 000 daglige brukere (elever, studenter, lærlinger, lærere og
næringsliv), og har som mål å samlingspunkt for yrkesfagene i Oslo og Akershus og en spydspiss
innen både skoleutvikling og samarbeid med næringslivet.
Kuben-bygget er et vakkert bygg, som ble tildelt «Oslo Bys Arkitekturpris» for 2014.
Kuben Kurs- og Teknologisenter (KKT) er etablert som en selvstendig enhet ved Kuben Yrkesarena. I
KKT er det etablert en «Bioenergimodul», der alle kjeler, tanker, mm. Fra Sogn Videregående Skole
(KEM-senteret) er installert. Vi har nå 5 kjeler for fossil fyringsolje/biofyringsolje, 2 tanker hver på
700 liter (en for fossil fyringsolje og en for biofyringsolje).
Flere av NVFs medlemmer har bidratt med produkter til «Bioenergimodulen», og vi takker følgende
bedrifter:
-
cTc Ferrofil AS.
Eco-1 Bioenergi AS.
Grundfos Pumper AS.
Ingeniørfirma Paul Schwartz AS.
Roth Nordic AS.
SGP Varmeteknikk AS
VV Parts AS.
I tillegg har Norsk Varmeteknisk Forening har betalt for rørleggerarbeider i.f.m. oppkopling og
installering av alle disse produktene, en investering på totalt kr 83 995. Men vi er glade og stolte over
å ha fått i stand et skikkelig bra opplæringssenter for serviceteknikere.
Mandag 1. desember 2014 ble Kuben Yrkesarena høytidelig åpnet med 55 gjester til stede.
Assisterende direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Kjell Richard Andersen, sto for den offisielle
åpningen og ønsket Kuben Yrkesarena lykke til med den videre driften.
EO-ORDNINGEN
NVF har i 2014, som i tidligere år, utført alle sekretariatstjenester for EO-ordningen. Vi har utarbeidet
en handlingsplan for EO-ordningen for perioden 2014-15. Det er avholdt et møte for interessentene i
EO-ordningen 8. april 2014.
Totalt har vi registrert 166 EO-godkjente fyringsteknikere pr. 31. desember 2013.
Alle EO-godkjente fyringsteknikere er blitt inkludert i NVFs tilbud til medlemmene, som innebærer:
-
Invitasjon til seminarer og faglige møter distribueres til alle EO-godkjente
fyringsteknikere.
Fyrtøyet blir distribuert til alle EO-godkjente fyringsteknikere.
EO inkluderes i Fyrtøyet ved at 1 – 2 sider i hver utgave er øremerket EO-Ordningen.
Vi har kjørt et kurs om Effektiv Oppvarming for utdanning av nye EO-godkjente fyringsteknikere, 27.
– 31. september 2014. Kurset varer 5 dager med en avsluttende eksamen, både av teoretisk og
praktisk karakter. Vi hadde 10 deltakere på kurset i 2014. Forelesere på kurset er Arne Palm, Mentor
Energi AS, Jørgen Johansson, Ivar Lærum AS, og Rolf Munk Blaker.
Det viktigste som er skjedd i EO-Ordningen er ferdigstillelsen av en web-basert Serviceportal der
rapportering av servicer og lovpålagte energivurderinger av kjelanlegg blir meget enkel. Alle
kompliserte beregninger ved energivurderinger blir utført automatisk på basis av målte og registrerte
data. Det nye systemet heter EVVA (EnergiVurdering av VarmeAnlegg), som er tilbudt alle EOgodkjente fyringsteknikere i november 2014.
MONSTRA CONVEGNO EXPO COMFORT I MILANO I MARS 2014
Sekretariatet inviterte medlemmene til en fellestur til en av Europas største VVS-messer 19. – 22.
mars 2014 i Milano. Vi var en mindre norsk kontingent, som fikk et meget bra utbytte av å gå rundt 2
dager på «Monstra Convegno Expo Comfort» i Milano. Det var spesielt interessant å se at hele
varmebransjen var enige i at varmepumper og pellets i kombinasjon med solfangere er det mest
populære alternativet. Det var imidlertid interessant å registrere at det også var mye fokus på
solfangere i kombinasjon med oljekjel eller gasskjel. Det var dessuten meget interessant å besøke
flere stander som presenterte kjeler for biofyringsolje. Totalt sett var det derimot lite nytt
sammenlignet med ISH i Frankfurt i mars 2013, men uansett er det meget viktig å holde seg orientert
til enhver tid om i hvilken retning utviklingen i varmemarkedene går.
VVS-DAGENE 2014
NVF sitter i Hovedkomiteen for VVS-dagene 2014, som ble arrangert 22. – 24. oktober 2014 på
Lillestrøm.
Totalt var det 218 utstillere på VVS-Dagene 2014 mot 212 i 2012. NVF hadde egen stand på VVSDagene i 2014.
Totalt hadde VVS-Dagene 9 894 besøkende på de 3 dagene i oktober 2014, som er en solid økning fra
9 600 besøkende i 2012.
NVF sitter også i seminarkomiteen for 2014, der vi aktivt bidrar med seminarer med temaer og
foredragsholdere i seminarprogrammet.
Aldri har vi på standen til Norsk Varmeteknisk Forening opplevet maken til stor aktivitet og positiv
interesse på vår stand som under VVS-Dagene 2014. Vi gjorde standen vår meget aktiv, og vi
oppnådde 55 «leads» (potensielle medlemmer), hvorav 16 av disse bedriftene har meldt seg inn i
NVF.
Vi var like ved å bli utnevnt som «Årets stand» på VVS-Dagene 2014. Det sto mellom NVF og AF Norsk
Energi & Miljøteknikk AS, der AF-Gruppen til slutt gikk seirende ut. Men Norsk Varmeteknisk
Forening fikk ros fra scenen under utdelingen for en meget velfungerende stand med lite
ressursbruk.
Totalt var det 54 av våre medlemsbedrifter, som hadde stand på VVS-Dagene 2014. Til
sammenligning var det 37 av våre medlemmer, som hadde stand på VVS-Dagene 2012.
DELTAKELSE PÅ ARRANGEMENTER I ØVRIGE FORENINGER OG VIRKSOMHETER
Sekretariatet har mottatt flere henvendelser fra øvrige foreninger om å holde innlegg om
oppvarmingsmarkedene, spesielt om varmesentraler basert på fornybare energiressurser. Rolf Munk
Blaker/Svein Marienborg har i 2014 deltatt på/ holdt innlegg i følgende fora:
-
13. mars 2014.
27. mars 2014.
6. mai 2014.
5. juni 2014.
23. sept. 2014.
15. oktober 2014.
21. Oktober 2014.
4. november 2014.
6. november 2014.
11. nov. 2014.
1. desember 2014
NRL på Hunderfossen. TEK 15.
Årsmøte Norske Varmeforhandlere.
NoBio. Bioenergidagene på Gardermoen. TEK 2015.
Erichsen & Horgen AS. Biofyringsolje.
Flogas AS. Foredrag om fremtiden for gass.
Fjernvarmedagene 2014. Hva er fremtiden for vannbåren varme?
Varme & Bad AS. «Kick Off» arrangement.
Nøtterøy Kommune. Problemer med fossil fyringsolje.
Årskonferanse Erichsen & Horgen.
SGP Varmeteknikk AS. Akkumulatortanker.
Åpning av Kuben på Økern i Oslo.
I tillegg har vi skrevet flere artikler i media om fornybare energiressurser i varmesentraler.
ØKONOMI
Autorisert regnskapsfører Sissel Fagerli har ført NVFs regnskap i hele 2014. Hun ble engasjert i
desember 2009. Dette innebærer at vi i hele 2014 har gjennomført utmerkede regnskaps- og
kontrollrutiner, og regnskapsføringen kan gjennomføres på en betryggende måte, som tilfredsstiller
alle krav til god regnskapsskikk.
Regnskapet for Norsk Varmeteknisk Forening for 2014 er gjort opp med et underskudd på kr
42 165,81 mot et overskudd på kr 269 918,40 i 2013.
Sum egenkapital og gjeld for regnskapsenheten Norsk Varmeteknisk Forening utgjorde pr. 31.
desember 2014 kr 1 110 674,38, en økning fra kr 1 086 032,09 pr. 31. desember 2013.
Oslo, 24. februar 2015.
Rolf Munk Blaker
Daglig leder.
Styret i Norsk Varmeteknisk Forening (NVF)