ALT HAR SIN TID. Visdomsordene gjelder både de

A
LT HAR SIN TID. Visdomsordene gjelder både de store
relasjoner og de nære og mindre forhold. Å skrive
lederartikler i tidsskriftet St. Hallvard befinner seg noe midt
imellom. Lederartiklene ble introdusert i 1975 og var ment som
en velkomsthilsen til leserne når de åpnet bladet. Samtidig var
det en mulighet til å formidle meninger og tanker fra
byselskapet til medlemmene og andre. Artiklene har ikke
tidligere vært signert. Det var Oslo Byes Vel som talte. Herved
gjøres et unntak. Denne lederartikkelen har et personlig tilsnitt
og er forfattet av redaktøren som nå gir seg etter 40 års tjeneste.
Jeg vil takke Oslo Byes Vels trofaste medlemmer og St. Hallvardabonnenter for følget. Som omslaget på dette heftet viser, er det
blitt mange St. Hallvard-utgaver vi har delt med hverandre.
Oppgaven har vært givende og utfordrende. Det har lyktes å
holde liv i og videreutvikle Oslo-tidsskriftet tross vanskelig
økonomi og minimal bemanning. St. Hallvard lever i beste
velgående tross noen forsinkelser (som f.eks. dette nummer).
Abonnentene har aldri klaget, men kanskje ringt og forvisset seg
om St. Hallvard kommer når tiden er moden.
Det er på sin plass også å takke de nærmeste medarbeidere.
Redaksjonssekretæren gjennom de fleste av «mine 40 år», Karin
Sidsel Østberg, har vært et lykketreff. Det er Karin som har vært
kontaktperson for dere lesere og spilt en avgjørende rolle både
for St. Hallvard og redaktøren. Hun følger meg på ferden over i
pensjonistenes rekker. Også grafisk formgiver Rainer Jucker har
vært viktig. For det første er den sveitsisk fødte grafiker fra
Nesodden en hyggelig mann. I tillegg har han tilført St. Hallvard
og Oslo Byes Vel kvaliteter som vi er stolte av. Også omslaget på
dette nummeret er Rainers idé og produkt. Montasjen viser
St. Hallvard-omslagene etter at det gamle, turkisgrønne
standardomslaget ble erstattet av individuelle omslag. Oslo Byes
Vel er heldig, Rainer er ikke klar for pensjonering.
Økonomi er og blir en dimensjonerende faktor. St. Hallvards
artikkelforfattere har vært villige til å dele sin kunnskap med
leserne primært av interesse for å få artikkelstoff publisert –
utsikt til honorar har vært underordnet. Takk for verdifull
medvirkning. Takk også til St. Hallvards annonsører. Det tynnes
S t . H a l lva r d 2/2014 2
i rekkene, men de mest trofaste er fortsatt med, neppe fordi en
annonse medfører vesentlig omsetningsøkning, men av interesse
for saken. Også Oslo kommune og Kulturrådet hører til på
takkelisten. Støtte fra felleskassen er en nødvendig forutsetning
for utgivelse av tidsskrift i Norge.
Tidsskriftet St. Hallvard kom til verden i 1915 og ble utgitt av
forlaget H. Aschehoug & Co. Etter kort tid stoppet utgivelsen
opp fordi de unge redaktørene A.W. Brøgger og Edvard Bull
begge ble professorer på Kongelige Frederiks Universitet i
Kristiania og fikk annet å gjøre. I 1927
overtok Kristiania Byes Vel det redaksjonelle
ansvar. I 1964 sa Aschehoug takk for seg, og
Oslo Byes Vel overtok også som forlegger.
Neste milepel for St. Hallvard blir 100-års
jubileet i 2015. Aschehoug er invitert til å
delta i feiringen.
Opplaget burde vært større. Flere abonnen­
ter og lesere hadde gitt større tyngde og
bedre økonomi. Da hadde kanskje byens
ledelse lagt mer vekt på meningsytringene i
St. Hallvards ledere. Ressursene har ikke gitt
mulighet til offensiv markedsføring. Et annet
spørsmål er om tidsskriftutgivelse er bære­
kraftig som det nå heter. Fortsatt er tids­
skriftets hovedoppgave å formidle kunnskap
om Oslo. Og fortsatt er kunnskap om byen en forutsetning for å
bry seg om den. Den unge redaktørens utsagn til VG i 1974 om å
formidle stoff om aktuelle problemstillinger var en omformu­
lering fra 1915 da tidsskriftets interessefelt ble beskrevet som
«byens fortid, nutid og fremtid». I tillegg skulle «stoffet frem­
lægges paa en maate og i en form, som gjør det tiltrækkende og
fængslende for det store almendannede publikum», formulerte
Brøgger og Bull.
Jeg ønsker lesere og arvtagerne i redaksjonen lykke til med
videreføring av Oslos eldste og ledende bytidsskrift – og sier
takk for meg! ■
3 VG 1974. Den gang anså
avisredaksjonen at «ung
redaktør i gammelt byblad» var interessant.
Overskriften som forteller
at St. Hallvard vil bli dagsaktuell var uttrykk for et
ønske om å videreføre
formålet med tidsskriftet
slik det ble formulert av
stifterne i 1915.
S t . H a l lva r d 2 / 2 0 1 4