Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt over parallelle

Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Oversikt program forskerseminar VAM
Onsdag 26. november
11:30-12:25 Registrering og lunsj
12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær
14:00-14:30 Pause
14:30-16:00 Parallelle sesjoner økt 1
Sesjon 1A, 3A, 6A og 7B
16:00-16:30 Pause
16:30-18:00 Parallelle sesjoner økt 2
Sesjon 2, 3B, 7A, 8A og 9
19:00-21:00 Felles middag
Torsdag 27. november
09:00-10:30 Parallelle sesjoner økt 3
Sesjon 1B, 3C, 6B, 4/5 og 8B
10:30-11:10 Pause og utsjekk fra rom
11:10-13:00 Plenumssesjon II – En mer treffsikker velferdsstat. Forskningsresultater og
forskningsbehov
13:00-14:00 Lunsj og avreise
Oversikt over parallelle sesjoner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Barn og unges oppvekstvilkår (to sesjoner, 1A og 1B)
Familieliv – relasjon til velferdssamfunnet og arbeidsliv (én sesjon)
Migrasjon, integrasjon og transnasjonale relasjoner (tre sesjoner, 3A, 3B og 3C)
Oppslutning og bærekraft (felles sesjon med 5)
Politikkens prosesser, legitimitet og normative prosesser (felles sesjon med 4)
Verdiskaping, arbeidsmarkedet og arbeidslivets organisering (to sesjoner 6A og 6B)
Sosial ulikhet og inkludering (to sesjoner 7A og 7B)
Velferdstjenester – kvalitet og effekt (to sesjoner, 8A og 8B)
Utvid horisonten! Mobilisering til å søke utlysninger innenfor Horisont 2020 (én sesjon)
1
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Onsdag 26. november
Torsdag 27. november
09:00
09:00 Sesjon 1B
Q4
Programstyremøte
10:30
Sesjon 3C
Sesjon 6B
Expo 2
InspirasjonsExpo 3
rommet
Verdiskaping,
arbeidsmarke
det og
arbeidslivets
organisering/
Sesjon 4/5
Sesjon 8B
Idérommet
Oppslutning
og
bærekraft/Poli
Velferdstjene
tikkens
ster - kvalitet
prosesser,
og effekt
legitimitet og
normative
prosesser
Barn og
unges
oppvekstvilkår
Migrasjon,
integrering og
transnasjonal
e relasjoner
Mai Heide
Ottosen
Cathrine Holst Per Johanson Per Mouritsen
Stein
Reegård
Pause, siste frist utsjekk rom
11:10
11:30
Plenumssesjon II:
Registrering og lunsj
12:30
En mer treffsikker velferdsstat -
Plenumssesjon I:
Forskningsresultater og forskningsbehov
Internasjonalt samarbeid - til berikelse og besvær
13:00
Lunsj og avreise
Pause
14:00
14:30 Sesjon 1A
Sesjon 3A
Sesjon 6A
Sesjon 7B
Q4
Expo 2
Idérommet
Expo 3
Barn og
unges
oppvekstvilkår
Mai Heide
Ottosen
Migrasjon, Verdiskaping,
integrering og arbeidsmarke Sosial ulikhet
transnasjonal
det og
og inkludering
e relasjoner arbeidslivets
organisering
Barbro
Bakken
Per Johanson Tone Westlie
Pause
16:00
16:30 Sesjon 7A
Expo 3
Sesjon 2
Inspirasjonsrommet
Sesjon3B
Sesjon 8A
Sesjon 9
Expo 2
Idérommet
Q4
Utvid
horisonten!
Migrasjon,
Velferdstjene Mobilisering til
Sosial ulikhet Familieliv –
integrering og
ster – kvalitet
å søke
og inkludering relasjon til
transnasjonal
og effekt
utlysninger
velferdssamf e relasjoner
innenfor
unnet og
Horisont 2020
arbeidsliv
Alf Erling Risa
Per Mouritsen
Cathrine Holst
18:00
Stein
Reegård
Martha
Grønning
Pause
19:00
Felles middag, Aker restaurant
2
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Program forskerseminar VAM
Onsdag 26. november
11:30-12:25
Registrering og lunsj
12:30-14:00
Plenumssesjon I:
Internasjonalt samarbeid – til berikelse og besvær
Internasjonalisering av forskning framheves både i Forskningsmeldingen, i Forskningsrådets
strategi og er et sentralt mål for VAM-programmet. Begrunnelsen for å styrke idet internasjonale
forskningssamarbeidet er å oppnå kvalitet og relevans i forskningen.
Vi har invitert forskere fra prosjekter i VAMs portefølje til å snakke om sine erfaringer knyttet til
internasjonalt samarbeid. Hvordan jobber forskerne i prosjektet med de internasjonale partnerne?
Hvorfor har forskerne jobbet på denne måten? Hva får prosjektet og forskerne faglig ut av
samarbeidet? Kan internasjonalt forskningssamarbeid og komparativ forskning bidra noe til norsk
politikkutvikling?
Ordstyrer: Ingebjørg Aadland, kommunikasjonsrådgiver, Forskningsrådet
12:30-12:35
Velkommen
Alf-Erling Risa, programstyreleder
12:35-12:50
Lost in International waters
Marit Skivenes, professor, Universitetet i Bergen
12:50-13.05
Forskningsfronten kjenner ingen grenser
Ivar Lødemel, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
13:05-13:20
Internasjonalt samarbeid i PREMIG: strategier, dilemmaer og
erfaringer
Marta Bivand Erdal, forsker, PRIO
13:20-13:35
Regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med
EU
Pål Sørgaard, avdelingsdirektør, Kunnskapsdepartementet
Kommentar
Kristin Danielsen, internasjonal direktør, Forskningsrådet
13:35-13:45
13:45-14:00
Oppsummering/refleksjon
3
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
14:00-14:30
Pause
14:30-16:00
Parallelle sesjoner økt 1
Sesjon 1A Barn og unges oppvekstvilkår
Ordstyrer: Mai Heide Ottosen
14:30-14:50
Trajectories of parental depressive symptoms and their
impact on early child behavior problems
Terje Ogden / Ane Nærde
Atferdssenteret-Unirand. Norsk
senter for studier av
problematferd og innovativ
praksis.
202438 - Exclusion and inclusion in the transition to
primary school - the role of behavior problems and social
competence among boys and girls
The current study examines trajectories of maternal and paternal depressive symptoms from
child age 6 months to 4 years and how these trajectories predict child behavior problems at age
4. Unlike a majority of the literature in this field, the current study includes data from mothers
and fathers of the same children, allowing for direct comparison between the parents. Thus, the
main goal of this paper is to examine whether child outcome variables are differently related to
depressive symptoms in mothers and fathers.
14:50-15:10
The intergenerational transmission of dysfunctional
interpersonal problem solving: Marital conflict and the
development of social competence and behavior
problems in children
Lars Wichstrøm NTNU
Samfunnsforskning
202478 - Marginalized children. Evaluating a multilevel and transactional developmental model
15:10-15:30
Sosial ekskludering i barnehage og skole: longitudinelt
samspill med temperament, selvregulering, og sosial
kompetanse.
Frode Stenseng NTNU
Samfunnsforskning
202478 - Marginalized children. Evaluating a multilevel and transactional developmental model
15:30-15:50
15:50-16:00
Exploring and explaining positive outcomes among
young adults formerly in public care - a three country
comparison
Elisabeth Backe-Hansen
HiOA/NOVA
529767- Against all odds? Exploring and explaining
positive outcomes for young adults formerly in public care a three-country comparison
Prosjektet starter i september, så vi ønsker å snakke om metodiske spørsmål knyttet til
gjennomføringen av prosjektet.
1. Utfordringer knyttet til å gjennomføre komparative analyser av en felles, kryssnasjonal,
kvalitativ database med bruk av dybdeintervjuer kombinert med livshistorier og bilder
2. Utfordringer knyttet til å gjennomføre komparative analyser av registerdata når formålet er å
identifisere gode indikatorer
Oppsummering/diskusjon
4
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Sesjon 3A Migrasjon, integrering og transnasjonale relasjoner
Ordstyrer: Barbro Bakken
14:30-14:45
14:45-15:00
Au pair- ordningen som kulturutveksling:
paradokser i norsk politikk om kjønnslikestilling ,
medborgerskap og migrasjon
Berit Gullikstad, NTNU
202409- Buying and Selling (gender) Equality:
Feminized Migration and Gender Equality in
Contemporary Norway
Tross sterk kritikk fra forskning og medieoffentlighet om au pair-ordningen holder norske
myndigheter fast på ordningen som kulturutveksling fordi den ses som en ’vinn-vinn-situasjon’.
Gjennom studier av politiske dokumenter vises det at dette innebærer å behandle kvinnelige
arbeidsmigranter som studenter og å nekte mødre innpass i Norge. Effekten av dette er at de klare
politiske verdiene om kjønnslikestilling blir sekundære i forhold til migrasjonspolitikken og at au
pairer blir til kjønnede, rasialiserte og ’usynlig’ tjenere.
Elisabeth Stubberud, NTNU
‘It’s not much’
Affective (boundary) work in the au pair scheme
202409- Buying and Selling (gender) Equality:
Feminized Migration and Gender Equality in
Contemporary Norway
In this presentation I examine the content of au pair work in Norway as it slides between care
work, service work, and domestic work. On the surface, the work au pairs do in Norwegian
families seems simple: light housework and child-minding, what any good ‘big sister’ would do.
And indeed, all the au pairs I interviewed stated regarding their work that 'it's not much'.
However, the stories they told often contradicted or complicated that statement, so why was this
description of the work so common? Is the statement ‘it’s not much’ a way of affectively negating
the extent or drudgery of the labour involved in au pairing?
Thinking with the concept of affective boundary work, I examine the strategies au pairs use in
order to navigate the unclear boundaries between domestic worker and 'family member'. Based
on close analysis of three au pair stories I find two types of affective boundary work: Au pairs
creating a boundary between themselves and the work, and through doing this racializing the
work; and au pairs creating a boundary between themselves and the host family in an attempt at
professionalization. I argue here that affective boundary work is an inherent part of au pairing
because au pairs perform low-status domestic work without officially being domestic workers,
and furthermore suggest that the phrase 'it's not much' is an expression of the wider social
inequalities that constitute the foundation for the current practice of the au pair scheme.
15:00-15:15
Immigrant spatial distribution and neighbourhood
hierarchies in Norwegian rural districts
Aadne Aasland og Susanne Søholt,
NIBR
217149 - Multiethnic rural communities: Exclusion or
inclusion of immigrants?
The focus of this paper is to map where immigrants settle when they move to Norwegian rural
municipalities. Do we find similar patterns of ethnic residential segregation in rural as we find in
urban areas? Or does the rural context contribute to settlement patterns among the immigrants that
resemble those of the majority, in other words do we find spatial assimilation? The point of
departure is the profound demographic changes that are taking place in the Norwegian rural areas.
Changed national and international immigration regimes (Schengen, the EU28 and the EEA
agreement), Norwegian economic development and depopulation of natives in the districts, have
affected immigrants’ opportunities in all of Norway.
5
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Substantial academic literature deals with how urban regions have changed and keep changing as
a result of migration. In recent years a growing literature has emerged on migration to rural areas
as it has become much more pronounced, not the least in Norway where such immigration is
substantial. However, to our knowledge no analysis of immigrant spatial distribution and
relocation has focused on their distribution in the neighbourhood hierarchies of Norwegian rural
municipalities.
15:15-15:30
Thus, this paper will use updated register population data from three rural municipalities to
assess:
i)
Do immigrants’ residential patterns in rural municipalities diverge from those of the
majority? That is, is rural multiethnic communities characterised by ethnic residential
segregation or spatial assimilation?
ii)
How do immigrants’ settlement patterns fit in with the local neighbourhood
hierarchy?
iii)
Are patterns of neighbourhood hierarchies similar for immigrants and natives in rural
municipalities? That is, do they have the same preferences for neighbourhood
improvement?
Kristian Rose Tronstad, NIBR
Emerging rural settlement patterns of Norway’s
new immigrants
217149 - Multiethnic rural communities: Exclusion or
inclusion of immigrants?
Over the past 50 years, Norway has shifted from being a country of emigration to a country of
immigration. In the same period population loss has been a chronic problem to rural areas. For
many decades natural declines have reduced the number of inhabitants in the countryside, and the
interregional outmigration of young people tends to leave rural areas with an ageing population.
In 2009 this development changed. For the first time in decades the population in rural areas
increased due to international migration. In this paper patterns of international migration to rural
areas are depicted, using a unique definition of rurality and full population registers.
15:30-15:45
15:45-16:00
Mixed Methods in Remittance Research:
Potentials and Challenges
Sarvendra Tharmalingam, UiO
217208- Remittances, Standard of Living and
Integration: A study of Tamils living in Scandinavian
capitals (REMIT-INT)
Mixed methods research has gained more currency and is considered as third paradigm in social
research methodology. Though it has lot of potentials for contributing progress in social research,
the challenges are also numerous. This presentation takes my research design experience as
departure point and tries to problematize mixed research methods and suggests some pragmatic
strategies in conducting mixed methods research in the context of remittance study.
Anne Staver
Negotiating the Right to Family Life in
ISF
Immigration Policymaking in Denmark and
Norway
207262 - Migration to Norway: Flows and
Regulations
Family immigration is the numerically most significant form of migration to Europe, yet family
immigration policy remains under-researched in the scholarly literature on immigration control.
There is also insufficient dialogue between legal and political approaches to the study of family
immigration, resulting in a possible over-emphasis on the right to family life (as expressed in the
European Convention on Human Rights article 8) as a constraint on policymaking. In this paper, I
propose to examine the role and institutionalization of the right to family life in family
reunification policies in Denmark and Norway, two countries that have in recent years undertaken
6
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
relatively significant changes towards more restrictive family immigration policies. In Denmark,
dramatic restrictions on family immigration were introduced after a new right-wing government
came into power in 2002, and the right to family reunification was abolished. In Norway, similar
restrictions were proposed around 2006, but largely failed and were replaced by other, less
stringent, measures. A subjective right to family reunification was retained. These countries are
otherwise very similar, and lend themselves well to a ‘most similar systems' research design. I ask
to what extent the difference in outcomes can be traced back to the place and institutionalization
of the right to family life in regulations and in discourse, and analyze legal texts, policy
documents and parliamentary debates in order to shed light on how policymakers understand and
negotiate the widely assumed constraint on their behavior stemming from the international human
right to family life.
7
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Sesjon 6A
Verdiskaping, arbeidsmarkedet og arbeidslivets organisering
Ordstyrer: Per Johansson
14:30-14:45
Labor demand, firm productivity and the supply of
skills: evidence from a college expansion reform.
Kjell Salvanes, NHH
202445 - Globalization, innovation and the Norwegian
labour market
Modeller for endogen teknologisk endring predikerer at stor tilgang på høyutdannet arbeidskraft
fører til at bedrifter investerer mer i ny teknologi som er komplementær til arbeidskraften og som
igjen øker etterspørselen og avlønningen av høyutdannet arbeidskraft. Vi tester denne hypotesen
ved å bruke etableringen som følge av Stortingsvedtaket om etableringen av distriktshøyskolene
i Norge på 70-tallet som førte til et tilbudssjokk i lokale arbeidsmarkeder av høyutdannet
arbeidskraft. Dette paperet er relevant både for den aktuelle debatten om «mastersyken» i Norge
og hvilken effekt denne høyskoleutbyggingen hadde i Distriktsnorge.
14:45-15:00
Uønsket langsiktige helsemessige konsekvenser av
resultatlønn for norske arbeidstakere?
Harald Dahle-Olsen, ISF
202647 - Work Life Challenges - workforce management
and worker involvement solutions
I dette arbeidet stiller vi spørsmålet om resultatlønn kan ha noen helsemessige uønskete
konsekvenser for norske arbeidstakere. Vi studerer kort utviklingen i forskjellige former for
resultatlønn, for deretter å se hvordan disse relaterer seg til sykefraværsutviklingen og
uføretilbøyeligheten i det norske arbeidslivet.
15:00-15:15
Kollektive partsforhold: Status quo eller endring?
Kristine Nergaard, Fafo
202647 - Work Life Challenges - workforce management
and worker involvement solutions
I dette arbeidet gir vi en kort oversikt over internasjonale (og europeiske) trender når det gjelder
kollektive partsforhold, og ser på tre forhold knyttet til det det kollektive arbeidslivet og
utviklingen over tid: For det første studeres de kollektive institusjonene hvor vi studerer i hvilken
grad omfattes norske virksomheter og arbeidstakere fortsatt av kollektive institusjoner som
tariffavtaleregulering, og partsrelasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og organiserte
arbeidstakere, og om vi finner en tilbakegang i denne typen ordninger over tid, og i så fall i
hvilke deler av arbeidslivet. For det andre studerer vi arenaer for medbestemmelse og
medvirkning og om i hvilken grad det finnes organer for samarbeid og konsultasjoner på
arbeidsplassene, og i så fall om det foregår en tilbakegang i denne typen ordninger, og i så fall i
hvilke deler av arbeidslivet. Til slutt studerer vi forhandlinger om utvikling og omstilling
(benyttes regelverket), hvo r vi spesielt ser på hvilke saksfelt som gjøres til gjenstand for
forhandlinger, og om arbeidsgivere i større grad tar beslutninger uten å forhandle med sine
fagforeninger.
15:15-15:30
Temporary employment - dead-end or gateway to
permanent work?
Jon Erik Dølvik (Kristine
Nergaard/Jørgen Svalund), Fafo
236901- Temporary Employment: Dead-End or Gateway to
Permant Work? A comparison of Norwegian and Swedish
experiences
As the project, which is based on cooperation with colleagues at the University of Gothenburg, is
just about to start, the presentation will concentrate on the key research questions, the analytical
and methodological approach, relevant hypotheses, and discuss its relevance for assessing the
8
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
possible labour market impact of changing legislation regarding temporary jobs in a more liberal
direction as previously done in Sweden and currently planned in Norway where rules have so far
been strict in a comparative perspective.
15:30-15:45
15:45-16:00
An econometric investigation of wage formation in
Norway
Viktoria Sparrman, SSB
236935 - Changes in labour market institutions,
immigration and ageing; challenges for the Norwegian
welfare state
The financing of the welfare state is closely linked to how wages are determined, mainly because
salaries are very important for government tax revenues and government expenditures are highly
affected by wages and the base income in the Norwegian public pension system is indexed to the
development in the general wage level. If the system of wage formation changes towards a less
coordinated wage system, the financial sustainability of the welfare state might change. Both the
enlargement of the EU in 2004 and 2007 as well as changes in monetary policies in 2001 may
lead to institutional changes that affect the wage formation according to economic theory. We
find, based on quarterly data from 1980 to 2011 that the wage formation has adapted to recent
developments in the Norwegian labour market. However, that the main features of the
coordination system have been preserved in this time period, and the manufacturing industry is
still the wage leading sector in Norway.
Oppsummering/diskusjon
9
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Sesjon 7B Sosial ulikhet og inkludering
Ordstyrer: Tone Westlie
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
Poverty alleviation in the work-first state - still a role
for social security?
Axel West-Pedersen, ISF
199836 -Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet,
Fordeling (TREfF)
The paper analyses the role played by social security benefits in filling the poverty gap left by
the distribution of market incomes among the working age population. The analysis covers a
selection of 12 OECD-countries and for each country three time-periods are compared: the
years around 1980 representing the high point of welfare state expansion, and the years around
2005 and 2010 when most welfare states had witnessed significant retrenchment of the social
security system and a reorientation towards work-first strategies. The latter period is
represented both by the years around 2005 – just before the financial crisis – and the years
around 2010 – after the unset of the financial crisis – in order to check if the results are robust
to variation in the business cycle. The paper is based data from the Luxembourg Incomes Study
which contains detailed micro-data on incomes and household characteristics. The analysis is
largely descriptive and primarily concerned with comparing both the need for social security
(measured by the pre-transfer poverty gap) and the effectiveness of social security in closing
the poverty gap (using the EU poverty indicator) in the two time periods. This will be
supplemented by a series of scatterplots linking these two indicators to potential drivers like the
overall generosity of the social security system as well as to final poverty rates as an indicator
of welfare outcomes.
Pål Schøne, ISF
Social assistance, means-tested child support and
incentives to work
199836-Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet,
Fordeling (TREfF)
There is a general consensus among politicians and decision-makers that a precondition for an
efficient and sustainable welfare system is that working has to be more lucrative than being on
welfare. In this paper, we focus on the economic incentives prevalent in a means-tested child
support benefit available to low-income female wage earners in Norway. The results show a
negative relationship between the number of dependent children, the level of child support in
the municipality and the labour supply of social assistance recipients. The results appear to be
robust with respect to alternative specifications, suggesting that we are identifying causal
relationships. The strongest effects are found for lone mothers. These findings may suggest that
means-tested support creates the largest working disincentives among those with the lowest
wage-earning capacity. Developing schemes that make it lucrative to work in combination with
skill-enhancement policies to help individuals reach the sufficiently high productivity
requirements would enhance employability and contribute to development of a sustainable
welfare system in Norway.
Gunn Elisabeth Birkelund, UiO
Getting a Job'. Hva vet vi om diskriminering i
arbeidslivet? Sammenfatning av tre randomiserte felteksperiment og en rekke registerbaserte analyser
202479 - Measuring and Explaining Discrimination in the
Labour Market: New Understandings and Political
Solutions
DISCRIM prosjektet startet i 2011 og skal sammenfattes. Vi har gjennomført randomiserte felteksperiment i arbeidsmarkedet og en rekke analyser av tilgang til arbeid basert på registerdata.
Hovedfunn sammenfattes i denne presentasjonen, som også vil drøfte teoretiske implikasjoner
av de empiriske funnene.
10
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
15:15-15:30
15:30-15:45
Personlig egnet? Om ikke-formelle kriterier for
ansettelse
Jon Rogstad, Fafo
202479 - Measuring and Explaining Discrimination in the
Labour Market: New Understandings and Political
Solutions
Arbeidsgivere sier ofte at de legger vekt på at den/de som skal ansettes på deres arbeidssted må
være 'personlig egnet' for jobben. Spørsmålet er hva dette egentlig betyr? Basert på intervjudata med en rekke arbeidsgivere i ulike deler av arbeidsmarkedet skal vi utdype variasjon i hva
som menes med begrepet 'personlig egnethet', og hvordan dette brukes på ulike måter.
Overgang fra utdanning til arbeid for etterkommere og Mats Lillehagen, UiO
innvandrere.
202479 - Measuring and Explaining Discrimination in the
Labour Market: New Understandings and Political
Solutions
De senere årene har stadig flere norskfødte barn av innvandrere fullført utdanning og kvalifisert
seg til deltakelse i arbeidsmarkedet. Vi har, separat for kvinner og menn, analysert overgangen
fra utdanning til sysselsetting blant etterkommere etter innvandrere for å undersøke tiden det
tar fra de er ferdig utdannet til de finner arbeid. Vi sammenligner dem med et 10 prosents
tilfeldig utvalg av majoritetsbefolkningen.
15:45-16:00
Wealth Inequality Between and Within Generations
Andreas Fagereng, SSB
236921-Wealth Inequality Between and Within Generations
The extended family (the dynasty) may provide informal insurance by reallocating resources
across families of the same dynasty. These transfers typically flow from the elderly to the
younger family members (precisely the opposite of how pay-as-you-go public pension systems
typically work). Family insurance may be more efficient than social insurance since families
have more precise information about needs, but may also lead to more inequality between
families.
We propose to study these family insurance mechanisms in detail, by exploring some new
transmission channels (so far not studied in the literature) as well as revisiting some important
questions
16:00-16:30
Pause
11
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
16:30-18:00
Parallelle sesjoner økt 2
Sesjon 7A
Sosial ulikhet og inkludering
Ordstyrer: Alf-Erling Risa
16:30-16:45
16:45-17:00
Du er hermed advart: du får låne penger!
Christian Poppe, SIFO
202522 - The financialisation of social welfare. The role of
credit and financial counselling for social inclusion and
exclusion
I akademisk sammenheng blir atferdsøkonomi vanligvis håndtert som en modell for økonomisk
handling. Men den er også et empirisk fenomen i kraft av å være en anvendt reguleringsstrategi;
en form for «myk» regulering hvor aktørene skal lokkes/styres til å ta de «rette» handlingsvalg
mer eller mindre frivillig. Det vil imidlertid alltid være en avstand mellom modell og empiri —
mellom teorier om hvordan et fenomen bør reguleres for at aktørene skal handle økonomisk
fornuftig og hvordan reguleringen faktisk virker når den implementeres i eksisterende
institusjonelle omgivelser og maktrelasjoner. I den foreliggende analysen brukes
frarådningsplikten som case. Som kjent har norske banker plikt til å fraråde lån hvis kundens
likviditet tilsier at han/hun burde alvorlig overveie å avstå. Lovgivers hensikt er å forhindre
uheldige låneopptak og dermed hindre finansiell eksklusjon. Imidlertid har reguleringen (nesten)
bare hatt uintenderte effekter; nesten ingen som frarådes avstår fra å ta ut lånet. Basert på 29
kvalitative intervjuer med økonomiske rådgivere i små, regionale og landsdekkende banker
analyseres praksis rundt frarådningsplikten i et atferdsøkonomisk perspektiv. Ambisjonen er å
trekke lærdom av de uintenderte effektene og hva dette har hatt å si for forbrukerbeskyttelsen i
finansielle markeder.
Evelyn Dyb, NIBR
Survey blant husstander i utsatte posisjoner i
boligmarkedet
217194- Undesirable housing market positions – ways in
and out. Connections between housing, mobility and labour
market participation
Et utvalg på 4000 husstander trekkes fra registerdata innhentet fra SSB for analyse i en annen
arbeidspakke i prosjektet. Spørsmålene i undersøkelsen er delvis tilpasset en survey gjennomført
blant familier med status "statutory homeless" (legal status som hjemløs med visse rettigheter) i
Storbritannia. Husstander som befinner seg i "the statutory homeless system" i UK vil ha flere
fellestrekk med husstander i utsatte boligposisjoner i Norge enn med den tradisjonelle
bostedsløse i Norge. Dette legger grunnlag for komparasjon mellom UK og Norge.
Presentasjonen vil utdype metoden i den norske surveyen og legge fram noen sentrale funn fra
UK-surveyen
17:00-17:15
Sortering og boligprisvariasjon: Selvforsterkende
effekter
Viggo Nordvik, HiOA/NOVA
217210-Neighbourhoods at risk
Ulike deler av byen er i ulik grad attraktive som nabolag. Folk med sterk økonomi okkuperer de
mest attraktive nabolagene. De som har økonomisk kraft til å bosette seg i de mest attraktive
områdene. Dette skaper selvforsterkende effekter, som vi studerer innen rammene av hedoniske
prismodeller. Denne empiriske studien bygger på teoretiske studier av sortering og priser av
blant annet Sethi, Sen og Hoff, og undersøker relevansen av disse for Oslo-området.
17:15-17:30
Geographic determinants of intergenerational mobility
Jørgen Modalsli, SSB
217264 - Convergence or segregation? Regional imbalances
12
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
and labor market flows
This paper uses a novel data set of intergenerational occupational mobility in Norway between
1865 and 2011 to study how mobility has changed in Norway through the Industrial Revolution
and subsequent periods, and how geographic variation in economic structure has affected social
mobility. Mobility is found to have increased over time, with substantial effects of local
economic conditions.
17:30-17:45
17:45-18:00
Social inequality and housing over the life course: good
choices or lucky outcomes?
Lena Magnusson Turner,
HiOA/NOVA
237028- Social inequality and housing over the life course:
good choices or lucky outcomes?
Social olikhet är en dynamisk process som utvecklas över tiden där många faktorer och
händelser samverkar. Vi fokuserar bostaden. Men det finns också en samverkan med individuella
egenskaper, bakgrund, grannskap, socioekonomisk kontext, politik. Därtill spelar flax/tur/otur en
väsentlig roll: vilken kohort du tillhör kan sätta sina spår för framtidsutsikterna. Vi har antagit
ett livsloppsperspektiv genomen hela studien. Där fäster vi uppmärksamheten på tid, ordning,
varaktighet har centrala livshändelser och hur det kan bidra till att skapa social olikhet.
Oppsummering/diskusjon
Sesjon3B Migrasjon, integrering og transnasjonale relasjoner
Ordstyrer: Per Mouritsen
16:3016:45
Arbeidsinnvandring og fleksible løsninger
Bernt Bratsberg, Frischsenteret
202647- Work Life Challenges – workforce
management and worker involvement solutions
I dette arbeidet ser vi på de samlete strømmene av arbeidsinnvandrere til Norge det siste tiåret og
analysere hvordan disse har påvirket rekrutteringen, sammensettingen av arbeidsstokken, og
bruken av tjenesteytere med utenlandsk arbeidskraft i norsk-etablerte virksomheter i ulike
bransjer. Vi diskuterer også hvordan endringene i tilgangen på arbeidskraft sammen med nye
arbeidskraftstrategier på virksomhetsnivå har endret norsk arbeidsliv det siste tiåret.
16:4517:00
Immigrant settlement, migration and labour
mobility
Lasse Sigbørn Stambøl, SSB
217264-Convergence or segregation? Regional
imbalances and labour market flows
Regional labour market performance serves as an important backdrop for immigrant integration
and performance in the labor market. The pattern and development of job opportunities in
regional labour markets are therefore important both for explaining immigrants’ choice of
residence within the country and for highlighting how immigrant labor flows and migration
choices contribute to the larger aim of the economic integration of immigrants in the Norwegian
labor market.
An essential part of the analysis is to examine the immigrants’ regional settlement and mobility
behaviour separately for different groups by reason for immigration.
Another aim of the project is to analyse immigrants’ mobility in terms of transitions into and out
of the labor market, in order to uncover the extent to which the workings of local labor markets
contribute to integration versus exclusion. Particular attention will be given to examining the
mobility of immigrants and native control groups relative to the gross demand for labour in
regional labour markets and sectors of the economy measured by means of a complete annual
regional vacancy account for each of the years involved in the study. The analyses are undertaken
based on micro panel data featuring all immigrants from the turn of millennium to as recent year
as possible.
13
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
17:0017:15
Reduction or only Deflection? The Policy Effect
on Inter-Related Asylum Flows
Jan Paul Brekke, Marianne Røed, Pål
Schøne, ISF
207262 - Migration to Norway: Flows and
Regulations
In this paper we study the effects of asylum policies on asylum flows. Our contribution to the
literature is twofold: First, we construct and use new and very detailed indexes of migration
policies in the receiving countries. Second, we present new evidence on the deflection
phenomena, constructing and using very detailed information on relevant cluster receiving
countries. In general, using the aggregate index of asylum policy, the direct impact of a more
strict policy is clearly negative; suggesting that the direct effect of a more restrictive policy on
asylum flows is negative. Furthermore, the deflection effect – measured by stricter policy in other
receiving countries – is clearly positive and significant. This finding supports the hypothesis that a
deflection effect is at work, which means that the flows of asylum seekers to one destination
country increase if the policies in the close recipient substitutes become tighter. Finally, with
respect to the impact of asylum policy strictness on total outflow of asylum applicant from the
sending countries, results reveal a negative and significant relationship.
17:1517:30
Jan-Paul Brekke
Stuck in Transit – Secondary Migration of
ISF
Asylum Seekers in Europe, National Differences,
and the Dublin Regulation
207262 - Migration to Norway: Flows and
Regulations
The European Union’s ambition to create a harmonized reception system for asylum seekers
differs from the realities on the ground. We address how differences in national reception
conditions stimulate the secondary migration that challenges the creation of an effective common
migration regulation in Europe.
We base our analysis on the Dublin Regulation (DR) and the secondary movement of Eritrean
asylum seekers from Italy to Norway. The empirical material consists of qualitative interviews
with civil servants, NGO representatives, and Eritrean migrants in Milan and Rome, and
Norwegian civil servants. Recently developed models of migration destination selection were
used to 14nalyse the interaction between individual aspirations and structural constraints.
We found that the Eritrean informants remained highly motivated to apply in a second country but
were to some extent held back by the DR. Supranational regulations were challenged by the
migrants’ actions and by national differences in reception and welfare standards. Both the
migrants’ aspirations to move on and the challenges to a harmonized regional regulation of
migration increased during times of economic crisis.
17:3017:45
The Dublin Regulation: Norway’s backdoor into a Vigdis Vevstad
ISF
Common European Asylum System
207262 - Migration to Norway: Flows and
Regulations
Norway cooperates with European States in returning applicants for international protection in
accordance with the Dublin III Regulation which contains common provisions on criteria and
mechanisms for determining which State should be responsible for examining an application for
international protection. In consequence, although not legally bound by, Norway needs to assess
its policy and legislative measures in regard to all other aspects of the Common European Asylum
System, e.g. in regard to reception conditions, refugee status determination and subsidiary
protection, asylum procedures, how to adjust to jurisprudence from the European Court of Justice,
advice from the European Asylum Support Office, etc.
14
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
17:4518:00
Changing patterns of family migration – comparing Norway
and Denmark
Axel West Pedersen og
Anja Bredal, ISF
207262- Migration to Norway: Flows and Regulations
In this paper we explore how variation in the regulatory framework and other social changes
influence the scope of migration flows related to family formation among non-western immigrants
and their descendants.
Non-western immigrants in Europe often tend to marry and bring home a spouse from their
country of origin. This tendency of transnational marriages has previously been found to be
surprisingly stable also among second-generation immigrants. In Denmark, a tightening of the
legal conditions for marriage migration from third countries has been associated with a decline in
transnational marriages among non-western immigrants and their offspring. However, in Norway,
where the legal conditions for marriage immigration appear to have remained more liberal, recent
statistical reports suggest rather similar trends.
A comparison of the marriage patterns of non-western immigrants in the presumably similar
cases of Norway and Denmark offers opportunities for distinguishing a possible effect of variation
in the regulatory framework from other relevant forces that might impact on marriage patterns in
the relevant target group and the associated migration flows. To explore this we compare our
analysis of Norwegian register data with previous studies by the Danish National Centre for
Social Research (SFI) adding qualitative interview data on marriage trends among NorwegianPakistani and Norwegian-Turkish young people and parents. Is a tightening of the conditions for
marriage migration in line with the Danish reform of 2002 a necessary and sufficient condition to
achieve a significant reduction in the propensity of first- and second-generation immigrants to
import spouses from the country of origin?
15
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Sesjon 8A Velferdstjenester – kvalitet og effekt
Ordstyrer: Stein Reegård
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
Astrid Grasdal, UiB
Evaluering av langtidseffekter av NAV-tiltaket "Senter
for jobbmestring"
199832- Gruppe for trygdeøkonomi
Fortsatt effekt 2-3 år etter intervensjon?
Julie Riise, UiB
Lifting the burden: state care of the elderly and the
labour supply of adult children
199832- Gruppe for trygdeøkonomi
In this paper, we use a 1998 reform in the federal funding of local home-based care for the
elderly in Norway to examine the effects of formal care expansion on the labor supply decisions
and mobility of middle-aged children. Our main finding is a consistent and significant negative
impact of formal care expansion on work absences longer than 2 weeks for the adult daughters of
single elderly parents. This effect is particularly strong for daughters with no siblings, and this
group is also more likely to exceed earnings thresholds after the reform. We find no impacts of
the reform on daughter's mobility or parental health, and no effects on adult sons. Our results
provide evidence of substitution between formal home-based care and informal care for the
group that is most likely to respond to the parent's need for care, namely adult daughters with no
siblings to share the burden of parental care. These results also highlight the importance of labor
market institutions that provide flexibility in enabling women to balance home and work
responsibilities.
Dag Arne Christensen, UiB
Kommunenes betydning for innbyggernes tilfredshet
med velferdstjenestene.
217201 - Responding to welfare state services : An analysis
of users , media and public institutions
Har kommunene betydning for innbyggernes oppfatninger av velferdstjenestene? Hvilke
egenskaper ved kommunene er det i så fall som har betydning for innbyggernes holdninger?
Innlegget diskuterer disse spørsmålene med bakgrunn i både individ- og kommunedata.
Erik Knutsen, ISF
Når velferd blir dagsorden: NAV, presse og opinion
217201- Responding to welfare state services : An analysis
of users , media and public institutions
Hva er sammenhengen mellom pressedekningen av NAV og folks oppfatning av etaten i
perioden 2006-2010?
Jeg presenterer foreløpige resultater fra en kvantitativ innholdsanalyse av positiv/negativ
dekning av NAV i tre store aviser (BT, Aftenposten og Adressa) fra tre ulike regioner med
surveyer av folks inntrykk av etaten.
Marit Skivenes, UiB
The Formalized Framework for decision-making in
child protection care orders: A cross-country analysi s
217115-Legitimacy and fallibility - decision making in
Child protection systems
Care orders within the child protection system are some of the most invasive interventions a
State can make. This paper examines the discretionary space Governments set out for child
protection workers when they prepare care orders. We analyze the formalized framework for
these decisions in England, Finland, Norway and the USA. We focus on knowledge, timelines,
how children and parents are involved, and accountability. We find that Norway and Finland
have highly de-regulated systems with wide discretionary space, whereas England and the US
are highly regulated systems with narrow discretionary space. The U.S. differentiates itself with
little parent and/or child involvement in decision making. England and Finland do not have
defined deadlines for terminating the process, and Norway has few directives on what
information to collect. Such differences will influence the quality of decisions as well as the
principles of the rule of law.
Oppsummering/diskusjon
16
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Sesjon 2 Familieliv – relasjon til velferdssamfunnet og arbeidsliv
Ordstyrer: Cathrine Holst
16.30:16:55
Of Establishments and Households: Investigating the
Dynamics of Gender Wage Differentials
Erling Barth, ISF
236770 -Gender Segregation in the Labour Market:
Comparative Perspectives and Welfare State Challenges
United States and the Linked Employer Household Data (LEHD) to document gender
differences in wage-age profiles that occur across establishments with different pay and
study the importance of household specialization. The wage dynamics of each gender
consists of one component arising within establishments, and one component arising from
job-to-job changes during the career, the between establishment component. We then study
how these components co-vary within a household.
16:55-17.20
Arbeidsdeltakelse, inntekt og sykefravær hos mødre av
syke barn
202538 -The impact of a child's special health care needs
on maternal sickness and work participation
Margarete Vollrath,
Folkehelseinstituttet
17.20-17.45
Fordi vi trenger det, fordi vi fortjener det, eller fordi vi
kan? Norske familiers kjøp av private husholdstjenester
Guro Korsnes Kristensen,
NTNU
202409-Buying and Selling (gender) Equality: Feminized
Migration and Gender Equality in Contemporary Norway
Kjøp av private husholdstjenester, og da særlig vasking og barnepass er blitt stadig mer
utbredt i Norge de siste par tiårene. Sentrale mål med prosjektet Buying and Selling
(Gender) Equality er å søke å forstå hva denne økningen handler om og hvilke effekter den
har blant annet for de som kjøper tjenestene – med et særlig fokus på det politiske målet og
den kulturelle normen om kjønnslikestilling. I denne presentasjonen skal vi se nærmere på
hvordan utvalgte familier argumenterer for beslutningen om å betale noen (og da gjerne
kvinner fra andre deler av verden) til å utføre det som tidligere gjerne ble betraktet som
kvinnearbeid og som nå i kjønnslikestillingens navn skal deles mest mulig likt innad i paret.
Vi skal også se på hvordan familiene beskriver sine erfaringer med kjøpe denne formen for
tjenester, hvilket kan hevdes å stride mot sentrale norske verdier som sosial likhet, «å klare
seg selv» og «å vaske sin egen dritt». Hvilke samfunnsendringer er det vi er vitne til her?
Og hvilke implikasjoner kan dette tenkes å ha for hvordan vi forstår «norskhet» og norsk
kultur?
17:45-18:00
Oppsummering/diskusjon
17
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Sesjon 9 Utvid horisonten! Mobilisering til å søke utlysninger innenfor Horisont 2020
Ordstyrer: Martha Grønning
16:30-16:50
Innføring i Horisont 2020: Forskermuligheter og
kommende utlysninger innenfor samfunnsfag og
humaniora.
Martha Grønning
NCP- Forskningsrådet
Hva er statusen for norsk deltagelse?
16:50-17:10
Regjeringens strategi for Norges forsknings- og
innovasjonssamarbeid med EU anno juni 2014.
Tobias Bade Strøm
NCP og
seniorrådgiver,
Forskningsrådet
Hva betyr dette for Forskningsrådet, de nasjonale programmene og for forskere?
17:10-17:30
Koordinerer et prosjekt fra EUs 7. rammeprogram for
forskning og innovasjon.
Bjørn Hvinden vil dele erfaringer med å initiere, koordinere
og delta i EU-prosjekter.
Bjørn Hvinden,
professor og
forskningssjef
NOVA/HiOA
Tittel: DISCIT- Making Persons with Disabilities Full Citizens - New Knowledge for
an Inclusive and Sustainable European Social Model (2013-2016). DISCIT aims to
produce new knowledge enabling Member States, affiliated European countries and
the European Union to achieve full and effective participation of persons with
disabilities in society and the economy. In investigating the social and political
conditions for making such participation a reality, the project adopts a multifaceted
understanding of Active Citizenship to operationalise the notion of “full and effective
participation" in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Mer
informasjon om prosjektet: http://discit.eu/
17:30-17:50
Koordinerer et prosjekt fra EUs 7. rammeprogram for
Karl Henrik Sivesind
forskning og innovasjon. Karl Henrik Sivesind vil dele
Forsker I
erfaringer med søknadsprosessen og deltagelsen i EUDr. polit., sosiologi
prosjekter.
ISF
Tittel: Third Sector Impact—The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socioeconomic Development (2014-2017). The third sector, consisting of civil society
associations and foundations, volunteers, and other citizen organisations and
activities, offers unique renewable and sustainable resources for social and economic
problem-solving, democracy, and civic engagement in Europe. The main objective of
Third Sector Impact is to create knowledge that will further advance the sector’s
contributions to the socio-economic development of Europe. Mer informasjon om
prosjektet: http://thirdsectorimpact.eu/
18
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Torsdag 27. november
09:00-10:30
Parallelle sesjoner økt 3
Sesjon 1B Barn og unges oppvekstvilkår
Ordstyrer: Mai Heide Ottosen
09:00-09:25
Lisbeth Homlong, UiO
Living with mentally ill parents in adolescence: a risk
factor for future welfare dependence?
202492 -Out of work. Life adversities and health behaviour
in 15-yera-olds as predictors of marginalisation from the
labour market ten years later
Depresjon, angst og andre psykiske lidelser er hyppig forekommende i den voksne
befolkning. Mange barn vokser derfor opp med foreldre som har psykiske plager og
sykdommer. Dette kan ha en konsekvens for barnets egen helse og trivsel. Vi vil presentere
resultater fra en studie som ser på potensielle langtidseffekter av å leve med slike
belastninger i ungdomstiden.
09:25-09:50
Lars Gjelstad, UiB
Ungdom, yrkesutdanning og skiftende geografier av
konsum og produksjon
217175 -Youth and Vocational Education in Post-industrial
Norway
Yrkesfagene formes gjennom deres ulike relasjoner til nye produksjons- og konsumregimer.
Jeg vil først skissere et komparativt perspektiv på hvordan yrkesfagsungdommen selv
formes og disiplineres både som produsenter (selvstendighet, nøyaktighet, o.l.) og
forbrukere (stil, smak, o.l.) innenfor ulike fag. Deretter vil jeg utdype disse ofte
motstridende dynamikkene med utgangspunkt i en etnografisk studie av et teknologisk
utdanningsprogram (TIP). Ny computerstyrt teknologi, økt teorifokus og nye
populærkulturelle trender har skapt nye vilkår for sosialisering, identitetsdannelse og
yrkesopplæring.
Nina Drange, SSB
Early and bright. Chile care for toddlers and early
cognitive skills
09:50-10:15
10:15-10:30
236947- Child care during early childhood: Effects on child
development, parental labor supply and fertility
Oppsummering/diskusjon
19
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Sesjon 3C Migrasjon, integrering og transnasjonale relasjoner
Ordstyrer: Cathrine Holst
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
Tine Ustad Figenschou, UiO
Media coverage of irregular immigration: Exceptional
Norwegian
202480 -Mediation of Migration
This presentation discusses the findings from a comparative analysis of the coverage of irregular
immigration in French, US and Norwegian News. One Central finding is that the Norwegian
coverage stands out as more pro-immigrant and more focused on the hardship of asylum seekers
than the French and US coverage.
Kjersti Torbjørnsrud, UiO
Iraqi Kurdish irregular migration to Norway: Stories,
arbitrariness and immigration systems.
202480 -Mediation of Migration
This presentation discusses the stories of failed Kurdish asylum seekers and returnees, relating
them to European immigration systems, media influence and the function of narratives as a push
factor.
High-skilled migration from Spain to Norway in the wake Susanne Bygnes, UiB
of the economic crisis
217149 - Labour migration in uncertain times. Migration
from Spain to Norway
Norway is among the northern European countries that have experienced an increase in
migration of south-European nationals after the economic downturn started in 2008. In stark
contrast with Spain’s record high unemployment rates, Norway boasts Europe’s lowest
unemployment rate, making it a somewhat less unthinkable destination for highly-skilled
Spaniards looking for opportunities outside Spain. The highly-skilled migrants interviewed for
this project do however challenge the assumption that Spanish people have come to Norway
primarily because they lost their jobs in Spain, on desperate lookout for employment abroad.
Rather, the interviewees underline the volunteer nature of their decision to migrate, juxtaposing
it with the forced migration of poorer and less skilled compatriots in Norway. In this paper,
analyzing the *why* of migration reveals how push and pull factors are classed and drawn on in
migrants’ presentation of self.
Culture and Female Labor Supply: An Epidemiological Henning Finseraas, ISF
Approach on Second Generation Immigrants in Norway
199836 - Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet,
Fordeling (TREfF)
We study the importance of ancestry culture for labour supply of female, second generation
immigrants in Norway. We proxy cultural beliefs about female employment by lagged female
labour force participation rates in the country of ancestry, using an epidemiological approach. In
contrast to the previous literature on this topic, we have administrative data covering the entire
population of second generation immigrants as well as rich data on their parents and husbands.
10:00-10:15
10:15-10:30
Kjetil Lundberg, UiB
Polsk arbeidsmigrasjon: En kvalitativ analyse
227048 - Labour migration and the moral sustainability of the
Norwegian welfare state
Presentasjon fra en pågående intervjustudie om polske arbeidsmigranter i Norge. Prosjektet
utforsker en rekke temaer innenfor velferd, arbeid og migrasjon, og drives fram gjennom en
kreativ prosess fra et polsk-norsk forskerteam med bakgrunn fra statsvitenskap og sosiologi
Tor Midtbø, Jannike Gottschalk
En kvantitativ medieanalyse: norske mediers omtale av
Ballo, UIB
arbeidsmigrasjon til Norge
227048 - Labour migration and the moral sustainability of the
Norwegian welfare state
Presentasjon av metode: «Supervised learning.» I tillegg presenteres foreløpige funn fra
analysen.
20
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Sesjon 6B Verdiskaping, arbeidsmarkedet og arbeidslivets organisering
Ordstyrer: Per Johansson
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00
10:00-10:20
Ingeborg Foldøy Solli, UiS
Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative
Earnings on Job Separation
227004- Feedback and Incentives: Maintaining motivated
employees
We investigate a causal relationship between relative earnings and job separation by
utilizing a unique information shock in Norway. In the fall of 2001 information about all
Norwegians’ taxable income from year 2000 was made available online. We employ
matched employer–employee registry data and characterize employees as low or high
relative earners based on how much they earn relative to colleagues of similar education
and age. Our empirical analysis demonstrates that the information shock increased the job
separation rate by 2.84 percentage points for the low relative earners in comparison to the
high relative earners. We see a corresponding 4.8 percent increase in earnings, suggesting
that the information shock motivated the low relative earners to find better paying jobs.
Consistent with this conjecture, we find small and mostly insignificant treatment effects of
the information shock among employees at workplaces with small variation in earnings,
whereas large and significant treatment effects are found among employees at workplaces
with large earnings variation.
Ola Kvaløy, UiS
Hidden Benefits of Reward: A Field Experiment on
Motivation and Incentives.
227004 - Feedback and Incentives: Maintaining motivated
employees
Tale Hellevik,
Holdninger til pensjonering – europeiske mønstre
236997-Active ageing – pathways and outcomes
NOVA/HiOA
Hvordan og i hvilken grad varierer holdninger til pensjonering mellom europeiske
velferdsstater med ulike velferdsregimer, pensjonssystemer og arbeidsledighetstall? Vi ser
nærmere på spørsmålet ved hjelp av data fra Generations and Gender Survey (GGS).
Gaute Torsvik, UIB/HiOA
Kjønn, prestasjonslønn og sjukefråvær; en
bedriftsstudie.
199836-Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet,
Fordeling (TREfF)
Me bruker eit paneldatasett som inneheld informasjon om sjukefråvær, produktivitet og
lønnssystem for å analysere; (i) samanheng mellom produktivitet (når ein er på jobb) og
sjukefråvær; (ii) om denne samanhengen er avhengig av bonussystemet bedrifta tilbyr og
(iii) om menn og kvinner responderer ulikt (sjukefråvær og produktivitet) på eit auka
innslag av prestasjonsbasert lønn.
21
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
Sesjon 4/5 Oppslutning og bærekraft/Politikkens prosesser, legitimitet og normative prosesser
Ordstyrer: Per Mouritsen
14:30-14:45
Bærekraftige europeiske velferdssamfunn: Nye
sammenhenger mellom velferds- og klimapolitikk
Bjørn Hvinden og Mi Ah
Schøyen, HiOA/NOVA
236930 - Sustainable European Welfare Societies:
Assessing the linkages between social and environmental
policy
Velferdsreformer er på dagsordenen i de fleste europeiske land. Endringer er nødvendige for
å sikre velferdsstatens framtidige bærekraft. Likevel gjør politikere og eksperter det sjelden
klart hva de mener det innebærer å skape en bærekraftig velferdsstat. Vi hører ofte at aldrende
befolkninger setter velferdsstaten og dens sosiale sikringsordninger under press. Samtidig og selv om vi vet at klimaendringer i stadig større grad påvirker mennesker og samfunn - har
det vært gjort lite forskning på klima- og miljøendringenes betydning for velferdsstatens
fremtidige bærekraft. Innlegget tar sikte på å introdusere det vi mener er noen av de sentrale
spørsmålene på denne nye forskningsagendaen.
14:45-15:00
You've got mail: A randomised field experiment on tax
evasion A fundamental question of tax policy is what
motivates people to pay their taxes.
Alexander Cappelen, NHH
236995 - The welfare state and fairness in markets
The present paper reports from a field experiment conducted in collaboration with the
Norwegian tax administration. The subject pool was 20.000 individuals who had misreported
foreign income. We randomly assigned individuals to different treatment groups and each
treatment groups received different letters that aimed at increasing the perceived detection
probability or increasing the moral costs of evading taxes. We then measure the effect on selfreported foreign income in the following tax return. We find that detection probability is of
great importance - but also identify cleanly that moral considerations matter for tax evasion.
15:00-15:15
Europeiske parlamentarikere og relasjonen til mediene
Tor Midtbø, UiB
217201- Responding to welfare state services: An analysis
of users, media, and public institutions
Undersøkelsen er basert på en omfattende spørreundersøkelse av parlamentarikere i flere
europeiske land. Hensikten er å forklare hvordan oppfatningen av relasjonen til mediene
varierer mellom parlamentarikere og politiske partier.
15:15-15:30
15:30-15:45
Chinese Perceptions of Fairness and Distributive Justice
Kristin Dalen, Fafo
225132- Towards a new Chinese welfare state
We use the results from a nationwide survey in China to explore Chinese perceptions of
fairness in relations to distribution of goods, opportunities to succeed and abilities to live
good and secure lives.
Sebastian Fest, NHH
The freedom to choose undermines the willingess to
redistribute
236995 - The welfare state and fairness in markets
The liberal ideal that people should be given the freedom to choose has been a key
justification for the introduction of market mechanisms in health care, education and
retirement savings systems. By studying behavior in an economic experiment, we examine
how the presence of a choice affects attitudes to income inequalities. Our main finding is that
the introduction of a choice significantly decreases the willingness to redistribute between a
22
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
lucky and an unlucky participant, even when the exercise of choice has no effect on the
income
distribution. The effect of a choice on redistributive behavior is stronger for right-wing voters
than for left-wing voters, which suggests that right-wing voters use the presence of choice as
a moral heuristic. Our findings shed light on the potential effects of policy reforms that
provide people with more choice and suggests that there is an inherent tension between the
freedom to choose and the willingness to redistribute.
15:15-16:00
Oppsummering/diskusjon
Sesjon 8B Velferdstjenester – kvalitet og effekt
Ordstyrer: Stein Reegård
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
Karl Henrik Sivesind, ISF
Endringer i velferdsmiks i Skandinavia
217284-Outsourcing of Scandinavian welfare societies?
Consequences of private and nonprofit service provision for
active citizenship
De skandinaviske landene er inne i overraskende ulike endringsprosesser når det gjelder
velferdsmiks, dvs. hvor mye av velferdstjenestene som utføres av kommersielle, ideelle og
offentlige tjenesteytere. Dette reiser spørsmål om hvilke politiske virkemidler som har utløst
disse forskjellene. Den skandinaviske velferdsmodellen er basert på de samme idealer om
lik tilgang på tjenester av god kvalitet for alle. Mange utredninger og politiske dokumenter
peker imidlertid på at velferdstjenester i tradisjonell forstand til er utilstrekkelig for å sikre
modellen levedyktighet. Det er derfor et økt fokus på å etablere nye relasjoner mellom
offentlige oppdragsgivere og private tjenesteytere for å øke kapasitet, valgfrihet og utvikling
av nye løsninger. Dette innebærer ofte ulike former for interne markeder,
anbudskonkurranser, målstyring og hele spekteret av og virkemidler som forbindes med
New Public Policy. Sverige har imidlertid gått lenger enn nabolandene når det gjelder
brukervalg, reduserte barrierer for å etablere nye tjenesteytende institusjoner, og å tillate
uttak av fortjeneste. Dette har skapt et sterkt vekstinsentiv for de fortjenesteorienterte
konsernene som tilbyr velferdstjenester. Norge og Danmark har til sammenligning en mer
stabil velferdsmiks og et mye sterkere innslag av ideelle aktører. Dette naturlige
eksperimentet åpner for innsikt i hvilke konsekvenser ulike virkemidler som tas i bruk
overfor kommersielle og ideelle tjenesteytere kan ha for velferdsmiksen bare i løpet av ett
tiår. - See more at: http://samfunnsforskning.no/Aktuelt/Agenda/Den-nyevelferdspolitikken-Aktivering-Privatisering-Reaksjoner#sthash.4GElI8YK.dpuf
Tord Skogedal Linden, UiB
Reformer i velferdsstaten og ansvarsrelasjonar
202504 -Reforming the Welfare State: Democracy,
Accountability and Management'
Det blir lagt vekt på å diskutere ulike dimensjonar ved ansvarsutkreving og korleis reformer
på sentrale område i velferdsstaten som sjukehus, NAV og innvandring påverkar balansen
mellom ulike former for ansvar som politisk ansvar, administrativt, legalt, profesjonelt,
sosialt om managementorientert ansvar.
Line Sørsdal, UiB
Expert knowledge in care order cases
217115-Legitimacy and fallibility - decision making in
Child protection systems
Discretion is a central element of legal and bureaucratic decision-making in the welfare
state. Although discretion is necessary in order to make suitable individual decisions, it also
creates possibilities for unequal treatment (Lipsky, 1980). More importantly professional
discretion can threaten our democratic control over the implementation of laws and policies
(Molander et al., 2012). This study explores judiciary discretion in child protection work in
the Norwegian county social welfare boards. A content analyses of the published written
care order decisions (from Lovdata) from 2013 are undertaken. The aim of the analysis is to
23
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
09:45-10:00
10:00-10:15
examine what type of evidence and knowledge the county social welfare board uses in care
order cases, and how different types of knowledge are weighted and balanced in decisions
on whether or not to take a child into care.
Elling Borgeraas, SIFO
Gjeldsrådgivningsregimer – en komparativ studie
202522 - The financialisation of social welfare. The role of
credit and financial counselling for social inclusion and
exclusion
Presentasjonen redegjør for en komparativ analyse av gjeldsrådgivningsregimene Danmark,
UK og Norge. Det overordnede og praktiske målet med denne analysen er å gi en faglig
vurdering av hensiktsmessigheten av det norske rådgivningsregimet, og spesielt en
vurdering av hvor robust det er i en situasjon med omfattende gjeldsproblemer. Denne
målsettingen knyttes opp mot den overordnede målsettingen for dette prosjektet; om
forbrukerne er tilstrekkelig beskyttet i en finansialisert økonomi. Det teoretiske perspektivet
knytter organiseringen av gjeldsrådgivning til ulike velferdsregimer der blandingsforholdet
mellom stat, marked og non-profit organisasjoner varierer betydelig. Dette har
konsekvenser for hvilke interessekonstellasjoner som ivaretas.
Activating the sick and disabled: New diversities in
established regimes?
Heidi Moen Gjersøe
HiOA
199836-Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet,
Fordeling (TREfF)
The paper investigates what happens when the UK and Norway pursue activation
policies towards the sick and disabled by employing a similar policy tool called the
Work Capability Assessment (Arbeidsevnevurdering). The paper concludes that the
introduction of the Work Capability Assessment is strongly affected by the countryspecific patterns within each of the two countries. The UK assessment seems to be a
tool primarily aimed at reducing the inflow of new beneficiaries, while the
Norwegian assessment’s role seems to be more about increasing the outflow of
beneficiaries. Nevertheless, the introduction of the assessment has implied that new
steps have been taken away from the existing values and principles of the welfare
systems. These new steps represents new diversities in the activation policies
towards the sick and disabled.
10:15-10:30
Oppsummering/diskusjon
10:30-11:10
Pause og siste mulighet til utsjekk fra rom
24
Program oppdatert per 18.11.14 - forskersamling VAM 26.-27. november.
11:10-13:00
Plenumssesjon II:
En mer treffsikker velferdsstat - Forskningsresultater og forskningsbehov
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson varsler en full gjennomgang av NAV og trygdesystemet.
Hvilken kunnskap kan forskningen bidra med? Hvilke forskningsbehov har regjeringen for å kunne
gjøre de endringene de ønsker?
Ordstyrer: Ingebjørg Aadland, kommunikasjonsrådgiver, Forskningsrådet
11.10-12.05 Forskningsresultater fra noen VAM-prosjekter
11.15-11.30 Familiepolitikken
Kjell Erik Lommerud, professor ved Gruppe for trygdeøkonomi, Universitetet
i Bergen
11.30-11.45 Om å stå opp om morran og reformere velferdsstaten
Anniken Hagelund, forsker, tilknyttet prosjektet Trygs i konntekst. Rettigneter,
Effekt, Fordeling (TREfF), Institutt for Samfunnsforskning
11.45-12.00 Tittel TBC
Kjetil Arne van der Wel, HiOA
12.05-12.30 Forskningsbehov – Arbeids- og sosialdepartementet
Innlegg Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
12.30-13.00 Kan VAM-forskningen gi svar?
Kommentarer og diskusjon
Innspill fra
- Kjell Erik Lommerud, Anniken Hagelund og Kjetil Arne van der Wel
- programstyreleder Alf Erling Risa
- salen
13:00-14:00
Lunsj og avreise
25