Tallenes tale: over 800 medlemmer i Astor FK i

1/2014
Tallenes tale: over 800 medlemmer i Astor FK i 2013 – nær 600 spillere under 20 år
Medlemstallet til Astor FK i 2013 er nylig innrapportert til NIF og Idrettsrådet i Trondheim, og viser følgende:
6-12 år
13-19 år
Over 20 år
155 jenter
70 jenter
74 damer
231 gutter
121 gutter
152 menn
386 spillere
(40,2 % jenteandel)
191 spillere
(36,6 % jenteandel)
226 spillere/medlemmer (32,7 % kvinneandel)
Totalt
299 stk
504 stk
803 medlemmer (pluss et par under 6 år)
Det framkommer av oversikten at det ved inngangen til 2014 er 577 spillere under 20 år i Astor FK. Tallet er nøyaktig
det samme som i 2012 (økning med 1 stk…), og viser at klubben har stabilisert seg på et høyt nivå. Det er helt i tråd med
målsetningen, for med tanke på at vi inntil videre kun disponerer én spilleflate, er det strengt tatt ikke rom for særlig
vekst. Om man sammenstiller medlemstallet vårt med den offisielle statistikken til Idrettsrådet i Trondheim for 2012, er
vi nå blant byens 10 største klubber for barn og unge (nr. 9 ift. medlemstall 6-19 år).
 Aktive spillere og klubben trenger gode hjelpere 
Å vedlikeholde og drifte et anlegg som Astorbanen Havstad kunstgress krever innsats fra flere. Det er et håp og ønske
fra styret at vi umiddelbart får på plass en gruppe folk som kan gjøre "vaktmester"-arbeid på og ved banen. Tanken er å
etablere et Driftsutvalg bane, som sammen med banemannskap og andre gode krefter sikrer at banen er presentabel til
enhver tid. Dette er MEGET VIKTIG for klubben og vi håper noen kontakter [email protected] snarest.
I tillegg nevner vi at det blir DUGNAD to ganger i 2014; til våren og høsten, etter gode erfaringer i fjor, der mer enn 30
stykker deltok i arbeidet, det var god stemning og der vi fikk gjort veldig mye.
Nytt godt Astor-år!
Godt nytt Astor-år!
Astor J19 (Damer Junior) fortsetter der de slapp i fjor, og
startet 2014 med en strålende finaleseier 3-1 over Buvik i
Fjernvarmecupen i Kotenghallen søndag 26.januar.
Vi gratulerer og gleder oss masse til fortsettelsen!
Styret ønsker alle Godt nytt år. I forbindelse med Astors
50-årsjubileum i fjor, mottok vi 50.000 kroner i gave fra
Astor IL. Pengene er vedtatt brukt til identitetstiltak og
profilering (bl.a. beachflagg, rollups), skilting, samt
opprusting av klubbhuset.
.
Fornyelse av Astorbanen Havstad kunstgress
Trondheim kommune har satt i gang et prosjekt kalt "Mer kunstgress i Trondheim kommune 2013-2016". Det
framkommer i et prosjektnotat at "I følge nasjonal statistikk og idretten selv har Trondheim et stort underskudd på
fotballbaner både for bredde- og toppfotball. Kommunen har ikke tilstrekkelige fotballanlegg til å dekke behovet for
baner verken til kamper eller til trening, og dette går særlig ut over rekrutteringen til barne- og ungdomsfotballen."
Fotballklubber over hele byen kan nok kjenne seg igjen i dette.
For Astor FK sin del er bane-kapasiteten direkte prekær, med én 11-bane delt på våre 650 aktive fotballspillere. I forhold
til normen fra Fotballforbundet er Astor FK i dag langt under det som objektivt sett er behovet for bane til en klubb av
vår størrelse. På den bakgrunn har styret tatt initiativ til dialog med Trondheim kommune med sikte på å finne ut om
det er mulig å utvide anlegget på Havstad med en 7`er-bane (bildet). Styret er positiv til dette, og føler at dialogen med
Trondheim kommune er svært konstruktiv. Vi tar også til etterretning at Idrettsrådet i Trondheim, og Trøndelag
Fotballkrets har gitt ny bane for Astor FK høyeste prioritet. Det vil orienteres om dette på årsmøtet 24.februar, og
årsmøtet vil få mulighet til å ta stilling til saken.
(Utkast)
Samtidig vet alle som trener eller spiller kamper på Astorbanen at den eksisterende 11`er-banen er i temmelig dårlig
forfatning. Det er en hel del groper, som stadig blir flere og større, og ujevnheten gjør banen nokså uegnet for skikkelig
fotball. Det er også utfordringer med drenering. Disse problemene skyldes etter alt å dømme dårlig grunnarbeid fra
entreprenøren som i sin tid bygget banen. Ettersom Astorbanens forfatning er så vidt dårlig, er styret av den formening
at det er nødvendig med omfattende rehabilitering av hele banen, så snart som mulig. Kan hende vil det bli snakk om
mer eller mindre nybygging. Det er ikke tatt stilling til om man skal forsøke å gjennomføre begge prosessene samtidig,
men styret har satt ned et utvalg som vil se på disse to spørsmålene (fornyelse av 11`-banen og evt ny 7`er-bane), og
saken vil selvsagt bli tema på årsmøtet. Målet er et nytt, bedre anlegg, Astor Idrettspark (?), i framtida.
Astor TrønderEnergi cageballcup 2014: En nyvinning i Trondheimsfotballen
Styret i Astor FK har besluttet at klubben på senvinteren skal arrangere en innendørs turnering på kunstgress
for trønderske klubber/lag for spillere fra 6-12 år. Det skjer 15.-16.mars 2014 i Cageballhallen på 3T-Rosten.
Praktisk: Påmeldingsfrist er 1.mars. Pris: 800 kroner per lag. Alle spiller 3 kamper på 2x7 minutter. Les mer om
regler på klubbens hjemmeside. Lag kan melde seg på her: http://www.profixio.com/reg/astor-cageballcup2014/no/pamwiz/index
Dette er første gang Astor FK arrangerer en slik cup, og om erfaringene er gode, vil dette kunne bli en årlig
turnering for barn og unge på innendørs kunstgress, i oppladningen til vårsesongen. Så vidt vi vet vil dette bli
den største cageballcupen for barn som har funnet sted i Trondheim noen gang.
Cupen er et samarbeid mellom Astor FK, vår hovedsponsor TrønderEnergi og Cageball Trondeim/3T.
Nyhet: sjekk været på Astorbanen!
Husutvalget: vil du være med?
En viktig del av Astor sin virksomhet er knyttet til
klubbhuset vårt, som er bygget og drives på dugnad, som
er gjeldsfritt og er et lite senter i nærmiljøet.
Vi har nå lagt ut værvarsel for Havstad på klubbens
nettside, www.astorfk.no, som link til høyre på websida,
nokså langt oppe. Nå kan spillere, trenere og foreldre
enkelt sjekke temperatur og vær på banen i forkant av
treninger i vinter.
Det er en kjent sak at en del lag opererer med "nedre
grense" for trening, og da er det viktig at alle har et felles
sted å finne temperaturen (fordi det kan variere fra stedtil-sted. Lag som har slike regler kan nå informere
foreldre/spillere om at det er temperaturen på nettstida
som avgjør. (Fotballforbundet anbefaler visstnok ikke
trening når gradestokken viser under 10 minus.)
Det vil også settes opp et termomenter ved klubbhuset.
Det er nå behov for folk som vil være med å forvalte og
utvikle Astorhuset videre.
Derfor henvender vi oss til alle klubbens medlemmer med
sikte på å komme i kontakt med folk som ønsker å ta i et
tak slik at Astorhuset blir enda bedre. Kontakt
[email protected] om du er med.
Innkalling til årsmøte 2014 i Astor FK
Det innkalles herved til årsmøte i Astor FK mandag 24. februar 2014 kl. 19.00 på klubbhuset.
Saksliste vil i henhold til klubbens lover sendes ut senest en uke før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
bør være styret i hende innen 10.februar 2014. Forslag sendes klubbens daglige leder Magnus Ottesen,
[email protected]
I klubbens lover, senest fornyet 11.mars 2013, heter det bl.a. følgende om årsmøtet:
§ 13 Årsmøtet
Årsmøtet er Fotballklubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i februar/mars. Årsmøtet innkalles av styret
med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved
kunngjøring i pressen, eventuelt på Fotballklubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være
sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med
forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle Fotballklubbens medlemmer
har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta
at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. lovene."
I tillegg vil årsmøtet bl.a. behandle spørsmålet om framtidig utvikling av idrettsanlegget på Havstad.
For å ha stemmerett eller være valgbar på årsmøtet må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i klubben i minst èn
måned og ikke skylde laget kontingent.
Med hilsen styret i Astor Fotballklubb
Astor FK skal bli sertifisert "Kvalitetsklubb"
Her er kravene til "Kvalitetsklubb Nivå 1"
AKTIVITET
1.
Rekrutteringsplan
2
Sportsplan
3
Treneransvarlig
En sentral sak for Astor FK i år vil være arbeidet med å
bli sertifisert som "Kvalitetsklubb" av Norges
Fotballforbund. Det vil legge beslag på styrets tid, og
prege klubbens virksomhet for øvrig.
For å bli Kvalitetsklubb må klubbene tilfredsstille et sett
med 18 konkrete kriterier, som i sum viser grad av
seriøsitet og dokumenterte rutiner og verdier.
Astor FK ønsker å være en foregangsklubb i dette
arbeidet., og vår ambisjon er å komme lengst mulig på
kortest mulig tid, og være sertifisert som "Kvalitetsklubb
Nivå 1" innen utgangen av 2014.
ORGANISASJON
4.
Organisasjonskart med rollebeskrivelser
5.
Økonomistyring (plan)
6.
Oppstartsansvarlig
7.
Klubbhåndbok iht. NFFs mal
8.
Dommerkoordinator
9.
FIKS-ansvarlig
KOMPETANSE
10.
Flertallet i styret skal ha NFFs Leder 1-kurs
11.
Trenerkompetanse
SAMFUNNS- OG VERDIARBEID
12.
Skal ha et eget verdisett
13.
Hjemmekamper i tråd med NFFs regelverk
14.
Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
15.
Et årlig "Fair Play"-møte om verdier
16.
Alle med relevante verv skal ha godkjent politiattest
17.
Skal informere om NFFs forsikringsordninger
18.
Skal velge et tema og utarbeide retningslinjer