Hvordan hjelpe en pasient som ikke vil ha hjelp?

Hvordan hjelpe en pasient som
ikke ønsker hjelp?
Elena Selvåg
2014
Historie 1, Ole
Ole, 46 år, har mye ufrivillige bevegeser, moderate
svelgvansker, perioder med mye oppkast. Tett
oppfølging fra hjemmesykepleier, men vanskelig å
komme i posisjon.
Siste 2-3 uker vil ikke pusse tenner, klager over smerter
i munnen og underkjeven, spiser minimalt på grunn
av smerter.
Lar seg overtale til å bli med til tannlege. Ved
undersøkelsen: infeksjon i tannrot. Ole ønsker ikke
tannbehandling.
Historie 2, Kari
Kari, 52 år, moderate bevegelser, mer uttalt rigiditet i
fleste muskelgrupper. Trenger mye hjelp ved stell,
påkledning, måltider. Problemer med urininkontinens,
perioder med diare. Veldig følsom hud, får lett
hudirritasjon, sår og soppinfeksjoner.
Nekter å dusje og skifte klær i flere dager, sier at hun
nettopp vasket seg og tok på rene klær. Lar seg ikke
overtale.
Historie 3, Else
Else, 47 år, bor alene i egen leilighet,
hjemmesykepleier x 4 ganger daglig, behov for hjelp
til aller fleste gjøremål.
Ustø, nesten daglig fall, klarer ikke å bruke
trygghetsalarm på grunn av dårlig koordinasjon.
Går ut også om natten, ofte lettkledd, ble tatt hånd av
politi og naboer flere ganger.
Moderate svelgvansker, ofte kraftig hosteanfall og
oppkast , vekttap 4 kg siste 5 måneder .
Har fått gjentatte tilbud om forsterket omsorgsbolig
eller sykehjem, men avvist det kategorisk.
Samtykke til helsehjelp
•  Hovedregel : helsehjelp kan bare gis med
pasientens samtykke
•  Pasientens autonomi og selvbestemmelse
krever følgende forutsetninger:
- tilstrekkelig informasjon om helsetilstand og
innhold i helsehjelp
- frivillighet
- samtykkekompetanse
Om samtykkekompetanse
•  Evne til å ta og uttrykke et valg
•  Evne til å forstå relevant informasjon
•  Evne til å anerkjenne denne informasjonen i
sin egen situasjon, egen lidelse og mulige
konsekvenser av behandlingsalternativer
•  Evne til å resonnere med relevant
informasjon i en avveining av ulike
behandlingsalternativer
Samtykkekompetanse
•  Kan bortfalle helt eller delvis på grunn av
fysisk eller psykisk sykdom, demens eller
psykisk utviklingshemming
•  Den som yter helsehjelp, vurderer og tar
avgjørelsen om pasientens
samtykkekompetanse
•  Avgjørelsen om manglende
samtykkekompetanse skal dokumenteres i
pasientens journal og legges fram for
pasienten og dens nærmeste pårørende
Viktige spørsmål
•  Samtykker pasienten?
•  Har pasienten samtykkekompetanse?
•  Dreier det seg om en psykisk eller en
somatisk sykdom?
•  Hvilket lovverk hjemles vår rett til
behandle pasienten mot hans / hennes
vilje?
§ 4A – Hvem gjelder?
•  Pasient
•  Pasient
er over 16 år
mangler fullt eller delvis
samtykkekompetanse
•  Pasient motsetter seg helsehjelp
•  Gjelder uavhengig av pasientens
diagnose som påvirker
samtykkekompetanse
§ 4A – Hva gjelder?
•  Alle former for forebyggende,
diagnostisk, behandlende,
helsebevarende, rehabiliterende
helsehjelp samt pleie og omsorg som
utføres av helsepersonell
•  OBS: utredning og behandling av psykiske
lidelser kan bare skje etter Lov om psykisk
helsevern
§ 4A – Hvor gjelder?
•  Omfatter både kommunehelsetjeneste,
tannlegetjeneste og
spesialisthelsetjeneste.
•  Kan gis hjemme, i bofelleskap, på
alders- og sykehjem, på sykehus
•  OBS: innleggelse og tilbakeholdelse mot
egen vilje kan bare skje i helseinstitusjon dvs
sykehus og sykehjem
§ 4A - Vilkår
Frivillighet og tillitsskapende tiltak MÅ bli forsøkt:
- Kartlegging av årsaker
- Opplysninger fra pårørende
- Tilpasset informasjon til pasienten
- God og tilpasset kommunikasjon
- Bruke tid
- Tilrettelegging av pleie- og omsorgssituasjon
- Veiledning av personalet
UNNTAK: det er åpenbart formålsløst å forsøke det
§ 4A - Vilkår
•  Unnlatelse fra helsehjelp kan føre til VESENTLIG
• 
• 
helseskade, dvs ha betydelig omfang eller alvorlige
konsekvenser FOR PASIENTEN
Helsehjelpen må være nødvendig for å hindre
vesentlig helseskade, redusert livslengde eller
betydelig nedsatt livskvalitet
Tvangstiltak må stå i forhold til behov for
helsehjelpen, dvs forventet helsegevins må overveie
den negative følge av tvangstiltak
§ 4A - Helhetsvurdering
•  Helsehjelpen må være den klart beste løsning for
• 
• 
pasienten
Utgangspunkt er pasientens behov, ikke hensyn til
medpasienter , arbeidssituasjon osv
Graden av motstand må tas i betraktning
Former for helsehjelp
•  Medikamentbehandling og andre behandlingsformer
• 
• 
• 
• 
• 
inkl. tannbehandling, operasjoner
Blodprøvetaking , radiologisk undersøkelse ,
gastroskopi og andre former for utredning
Innleggelse og tilbakeholdelse på sykehus og
sykehjem
Bruk av varslingssystem både for medisinsk
observasjon og overvåking f.e. GPS
Bevegelseshindrende tiltak (sengehest, stolbelte)
Stell og pleie
§4A - Vedtak
•  Vedtak fattes av den som er ansvarlig for helsehjelp,
oftest lege eller tannlege. Sykepleier eller hjelpepleier
kan fatte vedtak i forbindelse med pleieoppgaver
•  Opplysninger fra pårørende om hva pasient skulle
ønske om han/hun skulle være frisk, innhentes hvis
mulig
•  Pasienten og pårørende underrettes om vedtak
UNNTAK: informasjon til pasienten unnlates dersom det
hindrer at tiltak gjennomføres
•  Kopi av vedtak sendes til overordnet faglig ansvarlig
Helsetilsynet
§ 4A - Klage
•  Pasienten og pårørende kan påklage vedtak til
• 
• 
• 
Helsetilsynet
Klagen skal være skriftlig
Frist 3 uker
Helsetilsynet kan av eget tiltak overprøve vedtak som
ikke var påklaget
TAKK FOR OPPMERKSOMHET!