Sluttrapport “Framtidig politisk styrings

Sluttrapport
“Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen”
Innholdsfortegnelse
Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur
Modellene som er vurdert
Valgt modell
Framtidig organisering med politisk nemnd
Veien videre
Innstilling til vedtak
Prosessen
Værnesregionen gjennomførte i 2008 – 2009 en omfattende strategiprosess. Strategiene tydeliggjør
sterk vilje til å videreutvikle samarbeidet ytterligere.
I etterkant av strategiprosessen har et mulig behov for å endre dagens politiske styringsstruktur vært
tema i ulike sammenhenger. Strukturen i dag tilsier at alle kommunene må gjøre vedtak i hver enkelt
sak av politisk karakter. En slik styringsstruktur er omstendelig og tidkrevende. Spørsmålet ble da om
den er egnet til å møte de utfordringene som et tett og forpliktende samarbeid i Værnesregionen
innebærer.
I møte 19. mai 2010 fattet Regionrådet følgende vedtak:
”Det er behov for å vurdere endring av dagens politiske styringsstruktur i Værnesregionen. AU legger
fram forslag til opplegg til videre prosess til RR 23. juni 2010”.
I Regionrådets møte 23. juni ble AUs forslag til opplegg for prosess vedtatt. Behovet for god
forankring i kommunestyrene ble understreket, og det ble derfor bestemt å avholde et felles møte
mellom kommunestyrene. Slik kunne alle kommunestyrene motta samme informasjon om det
foreslåtte opplegget, og på den måten avklare grunnlaget for prosessen videre.
Det felles kommunestyremøtet, avholdt 11. oktober i 2010 ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal,
konkluderte med at den videre prosessen skulle avklare fordeler og ulemper med
- dagens ordning
- vertskommune med nemnd
- samkommunemodell
Møtet slo også fast at de ønsket nytt felles kommunestyremøte etter at hvert enkelt kommunestyre
hadde hatt interne drøftingsmøter.
Regionrådsmøtet samme dag ba prosessledelsen fremme revidert prosessplan for tidsperioden
november 2010 til mars 2011. Framdriftsplanen skulle inneholde modelloversikt og felles
problemstillinger for drøfting i arbeidsmøter i kommunestyrene før nytt felles kommunestyre.
Arbeidet med modellnotatet ble ledet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i samhandling med
prosessledelsen for øvrig og Regionrådet/Arbeidsutvalget, og med faglig bistand fra NIVI Analyse.
Notatet presenterte styrker og svakheter ved de ulike modellene, og ble lagt til grunn for drøftingene
i alle kommunestyrene. Kommunestyrene drøftet temaet i flere arbeidsmøter, og ga i slutten av mars
tilbakemelding til prosessledelsen om hvert enkelt kommunestyres holdning før fellesmøtet 4. april
2011.
Dette felles kommunestyremøtet, arrangert i Magnushallen på Frosta, avga en uttalelse om arbeidet
videre. Uttalelsen gjorde klart at framtidig politisk styringsstruktur skulle baseres på modellen
vertskommune med politisk nemnd.
I Regionrådets møte samme dag, ble prosessgruppa bedt om å fremme forslag til
samarbeidsavtale(r), og utrede praktiske forhold med tanke på å ha en nemndsløsning på plass fra
1.januar 2012. Regionrådet ba om at prosessgruppa måtte synliggjøre de lovpålagte oppgavene som
krever behandling i politisk nemnd, og også foreslå oppgavefordeling mellom regionråd og nemnd,
samt rolledeling mellom politisk og administrativt nivå. Videre ønsket rådet å få seg forelagt forslag
på representasjon i nemnda.
Med basis i prosessgruppas forarbeid, vil Regionrådet 1. juni 2011 fremme felles innstilling til
behandling i kommunestyrene før sommeren 2011.
De ulike mulige modellene
Regionrådet besluttet, i etterkant av felles kommunestyremøte i Stjørdal 11. oktober 2010, at det
skulle settes i gang en prosess for å vurdere fordeler/ulemper med to organisasjonsmodeller
sammenlignet med dagens organisering. De to modellene var vertskommunemodellen og
samkommunemodellen. Modellen med vertskommune er mulig i flere ulike varianter, med og uten
politisk nemnd og med sentralisert og desentralisert vertskommune.
Valgt modell
Etter prosessen som beskrevet på foregående side ble det trukket følgende konklusjoner under felles
kommunestyremøte på Frosta 4. april 2011:
- Kommunene i Værnesregionen ønsker å etablere en styringsmodell for sitt regionale
samarbeid basert på vertskommune med folkevalgt nemnd, som utøver folkevalgt skjønn og
har juridisk beslutningsmyndighet på alle aktuelle eksisterende og nye oppgaver det
samarbeides om.
- Den politiske styringsmodellen med folkevalgt nemnd forutsettes evaluert etter de 2 første
årene. Etablering av nemnda vil være av nasjonal interesse, og det søkes derfor nasjonal
finansiering til planlegging, etablering og evaluering.
Disse konklusjonene danner grunnlaget for resten av denne rapporten
Prinsippskisse over framtidig organisering og
oppgavefordeling i VR – politisk og administrativt
Samordning og strategi
Arbeidsutvalget (AU)
Drøfte nye områder for
samarbeid og i samarbeid med
sekretariatet fremme innstilling
på dette for Regionrådet.
Regionrådet (RR)
Regional utvikling.
Følge opp felles strategisk
næringsplan med blant annet
prioritering av
innsatsområder.
Sekretariatet og
næringsalliansen bistår i
tilrettelegging og
gjennomføring av prosjekt.
Drøfte driftsoppgaver innen
administrativt
vertskommunesamarbeid
(kommunelovens § 28b) som
rådmannen i vertskommunen
tar opp eller som AU selv
initierer. Samarbeidsområder
dette gjelder pr. d.d.:
 IT
Interessepolitikk.
På eget initiativ, og i
samarbeid med sekretariatet,
iverksette fellestiltak rettet
mot arbeidsplasser,
verdiskaping og bosetting.

Lønn/Regnskap

Innkjøp

Kvalitets- og
avvikshåndtering
Nye administrative
samarbeidsområder som
utredes:
 Personvernombud

Arealplanlegging,
byggesak,
deling/oppmåling
Drøfte og foreslå nye
samarbeidsområder for
kommunene.
Beslutningsorgan
Politisk nemnd (PN)
PN opprettes med hjemmel i
kommunelovens § 28c,
Vertskommunesamarbeid med
felles folkevalgt nemnd.
Politisk nemnd tillegges
lovpålagte oppgaver som krever
politisk nemnd. Kommunene
delegerer politisk
beslutningsmyndighet til
nemnda. Nemnda delegerer
myndighet til rådmannen i
vertskommunen.
Etter innstilling fra rådmannen i
vertskommunene behandler
nemnda saker av prinsipiell
karakter med utøvelse av
politisk skjønn for lovpålagte
oppgaver. Eksempelvis å
behandle virksomhetsplan,
utvikling av
tjenestesamarbeidet, vedta
budsjett, behandle
tertialrapporter og årsmelding.
Videre å drøfte saker av
prinsipiell karakter som
rådmannen legger fram eller
saker som nemnda selv
initierer.
Lovpålagte samarbeidsområder
pr. d.d.
 VR Barneverntjeneste

VR Legevakt

Skatteoppkrever
Nye samarbeidsområder som
utredes:
 Helse- og omsorgsoppgaver knyttet til
samhandlingsreformen
Med bakgrunn i uttalelse fra felles møte 4. april 2011 med kommunestyrene og møte i Regionrådet
samme dag, er det lagt til grunn at det etableres politisk nemnd for lovpålagte oppgaver og med
evaluering etter to år. Kommunelovens § 28 c Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd
gir hjemmel, og regulerer organiseringen, for oppretting av felles folkevalgt nemnd i
vertskommunen.
I Værnesregionen er det i dag to vertskommuner. For de fire samarbeidsområder som er lovpålagte
krever kommuneloven egen nemnd for det enkelte område, hver med spesiell myndighet delegert
fra deltakerkommunene og hvert samarbeid regulert i egen avtale med et minimumsinnhold som
definert i loven. For å bedre samordningen og for å effektivisere arbeidet er det lagt opp til
gjennomgående representasjon i de politiske nemndene. I praksis kan møter i de ulike nemndene
avholdes samme dag. Det er gjort en vurdering rundt hvilken kompetanse som er formålstjenlig for
politisk nemnd, - sektorkompetanse versus breddekompetanse. Det foreslås breddekompetanse for
dermed på best mulig måte å kunne se helhetlig på tjenestetilbudet, som ofte er sektorovergripende.
Etter kommunelovens bestemmelser skal deltakerkommunene være representert med to eller flere
representanter i nemnda. Nemnda konstituerer seg selv. Ut fra at ikke alle kommuner deltar likt i
samarbeidet krever dette skifte i antall medlemmer i nemnda når saker behandles. Særlov kan sette
begrensninger for antall medlemmer i nemnd. Stjørdal kommune har uttrykt at de kan utgjøre et
mindretall i nemnd og dette er lagt til grunn i sammensetning av nemnder ved behandling av de ulike
samarbeidsoppgaver. Kommunene bør følge samme prinsipp ved valg av medlemmer i nemnda. I og
med at nemnda får beslutningsmyndighet på et bredt område bør det velges medlemmer fra
sektorovergripende utvalg og/eller fra formannskap i kommunene.
Jo mer de samme kommuner skal være sammen om, jo enklere blir det å lage felles avtaler og felles
opplegg for samordning og styring. Mange vertskommuner krever mer administrasjon og
koordinering. I tråd med uttalelse fra fellesmøte 4. april er det viktig å samle regionens fagmiljø og
styrke den samlede kapasitet kommunene har for oppgaveløsning. Desentralisert tjenesteutøvelse er
fremhevet som viktig der det er behov for tjenesten nært innbyggerne. Kontorsted avgjør
betalingssats for arbeidsgiveravgiften og er ikke knyttet til hvem som er arbeidsgiver
(vertskommune). Eksempelvis vil arbeidsgiveravgiften for ansatte på lønnskontoret i Selbu og ansatte
på kontoret for skanning av inngående faktura i Tydal, bli beregnet etter hhv sats for Selbu og Tydal
og ikke sats for Stjørdal kommune som har arbeidsgiveransvaret.
Regionrådet består som utviklingsorgan og ivaretar regionalt utviklingsarbeid i samarbeid med
sekretariatet. Næringsalliansen engasjeres til gjennomføring av konkrete prosjekter. Interessepolitikk
ivaretas i sin helhet av Regionrådet med bistand fra sekretariatet.
Vertskommunene ivaretar oppgaver av administrativ art og i nødvendig grad involveres AU i
drøftinger. Deltakelse i politisk nemnd utløser krav om møtegodtgjørelse som dagens prinsipp i
kommunene. Møteinnkalling, saksbehandling m.m. for PN i etablert tjenestesamarbeid ivaretas av
stab i vertskommunen.
Positivt vedtak i kommunene om ny styringsstruktur bygd på sluttrapporten, inkludert modell for
organisering, betraktes som overordnet avtale. For at det skal bli praktisk mulig å iverksette avtalen
må det utarbeides konkrete samarbeidsavtaler for de ulike samarbeidsområdene fram mot 1. januar
2012. Samarbeidsavtalene skal bygge på avtaler som brukes i dag i Værnesregionen og med
nødvendige justeringer for å ivareta forhold til blant annet myndighet, kompetanse, representasjon,
beslutningsregler, delegering m.m.
ien
videre og representasjon politisk nemnd
Oppgaver
Generelt om politisk nemnd





Nemnda tillegges lovpålagte oppgaver som krever politisk behandling. Kommunene delegerer
politisk beslutningsmyndighet til nemnda. Den politiske nemnda kan videre delegere
myndighet til rådmann i vertskommunen.
Etter innstilling fra rådmann i vertskommunen behandler nemnda saker av prinsipiell karakter
med utøvelse av politisk skjønn også for ikke lovpålagte oppgaver.
Nemnda drøfter saker av prinsipiell karakter som rådmann i vertskommunen legger fram eller
saker som nemnda selv initierer.
Nemnda deles inn i ulike nemnder knyttet opp mot ulike saksfelt og vertskommuner. Dette
innebærer at sammensetningen og representasjonen varierer ut fra hvilke kommuner som er
med i de ulike samarbeidsområdene.
Prinsippet om gjennomgående representasjon følges i de ulike nemndene.
Basert på dagens oppgaver for en politisk nemnd vil det bli opprettet fire ulike nemnder.
Det legges til grunn gjennomgående representasjon.
Følgende fire nemnder, i tillegg til klagenemnd(er), foreslås opprettet fra 1. januar 2012:
Politisk nemnd for barnevern
Politisk nemnd for legevakt
Behandle saker som omhandler
virksomheten til Værnesregionen
barneverntjeneste.
Totalt 15 medlemmer
Representasjon:
Stjørdal: 7 medlemmer
Frosta:
2 medlemmer
Meråker: 2 medlemmer
Selbu:
2 medlemmer
Tydal:
2 medlemmer
Behandle saker som omhandler
virksomheten til Værnesregionen
Legevakt.
Totalt 11 medlemmer
Representasjon:
Stjørdal: 5 medlemmer
Meråker: 2 medlemmer
Selbu:
2 medlemmer
Tydal:
2 medlemmer
Politisk nemnd for helse og omsorg
Politisk nemnd for skatteoppkreveren
Behandle saker som omhandler
virksomheten til Skatteoppkreveren i
Værnesregionen.
Totalt 11 medlemmer
Representasjon:
Stjørdal: 5 medlemmer
Malvik: 2 medlemmer
Selbu:
2 medlemmer
Tydal:
2 medlemmer
Behandle saker innenfor helse- og
omsorgstjenestene knyttet til
Samhandlingsreformen.
Totalt 11 medlemmer
Representasjon:
Stjørdal: 5 medlemmer
Meråker: 2 medlemmer
Selbu:
2 medlemmer
Tydal:
2 medlemmer
Klagenemnd(er)
Opprettes med hjemmel i kommunelovens
§ 28g. Hver deltakerkommune skal være
representert.
Iflg loven skal klagenemnda maksimalt
bestå av fem representanter.
Sammensetning av klagenemnd(er) utredes
ytterligere og klargjøres før kommunene
avholder konstituerende møter høsten
2011.
Veien videre
Sluttrapporten foreslår at positive vedtak i kommunene om ny styringsstruktur, betraktes som
overordnet avtale.
Høsten 2011 må det imidlertid utarbeides, og vedtas, konkrete samarbeidsavtaler for de ulike
samarbeidsområdene, bygd på de avtalene som ligger til grunn i dag. Disse avtalene må imidlertid
justeres for å ivareta forhold knyttet til myndighet, kompetanse, representasjon, beslutningsregler,
delegering m.m. Det er viktig å ha rom og tid til bl.a. juridisk kvalitetssikring før de legges fram for
endelig vedtak.
I sluttrapporten er antall representanter fra kommunene i de ulike nemndene foreslått. Det er viktig
at kommunene i konstituerende møte i oktober 2011 velger representanter i henhold til den
representasjonsfordeling som blir vedtatt.
I den utstrekning prosessen fram mot vedtak i kommunestyrene, løfter fram nye problemstillinger
som eventuelt trenger avklaring, vil sensommeren og tidlighøsten kunne brukes til det.
Innstilling til vedtak
1. Regionrådet godkjenner “Sluttrapport framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen”,
datert 19. mai 2011.
2. Regionrådet tilrår at kommunene fatter slikt vedtak:
I.
……. kommune slutter seg til politisk organisering og arbeidsfordeling i
Værnesregionen, slik som skissert i sluttrapporten, datert 19. mai 2011.
II.
Kommunene velger representanter til politiske nemnder i sitt konstituerende møte
høsten 2011 i henhold til representasjonsfordeling som vedtatt.
III.
Kommunene velger representant(er) til felles klagenemnd(er) for saker som
behandles av politiske nemnder, jfr bestemmelser i kommunelovens § 28g.
IV.
Det legges fram forslag til konkrete samarbeidsavtaler som skal vedtas i kommunene
før 1. januar 2012.
V.
Forslag til delegering av myndighet fra kommunene til politisk nemnd legges fram til
behandling samtidig med forslag til konkrete samarbeidsavtaler.
Stjørdal, 19. mai 2011
Prosessledelsen for “Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen”
Alf-Petter Tenfjord
Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ivar Skei
Prosessveileder
Asbjørn Brenne
Sekretariatsleder Værnesregionen
Geir Olav Flåan
Rådgiver Værnesregionen