Norsk Håndbok SNØFRESER

®
Norsk
Håndbok
SNØFRESER
Yongkang KC Tools Co.,Ltd
NO.888 East Huaxi Road Gushan Yongkang Zhejiang China
TEL:0086 579 87512298
FAX:0086 579 87511071
E-mail:[email protected]
ADVARSEL: Varm overflate, ikke berør
Benytt sikkerhetsbriller
Benytt hørselsvern
Les brukerhåndboken
Benytt arbeidshansker
SIKKER DRIFT AV MASKINEN
FARE: Denne maskinen ble bygget for å brukes i henhold til reglene for sikker
drift i denne håndboken. Som med alle type på utstyr, uforsiktighet eller feil på fra operatøren kan
resultere i alvorlig personskade. Denne maskinen er i stand til å amputere hender og føtter og kaste
gjenstander. Unnlatelse av å overholde følgende sikkerhetsforskrifter kan resultere i alvorlig
personskade eller død.
ADVARSEL: Motor Eksos, noen av sine bestanddeler, og enkelte kjøretøy komponenter inneholder
eller avgir kjemikalier som staten kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre
reproduksjonsskader i sin ytterste konsekvens.
ADVARSEL: Dette symbolet peker på viktige sikkerhetsinstrukser, Om de ikke følges kan dette
true den personlige sikkerhet og / eller eiendom tilhørende deg selv og andre. Les og følg alle
instruksjonene i denne håndboken før du forsøker å bruke denne maskinen. Hvis du ikke overholder
disse instruksene, kan det medføre skade. Når du ser dette symbolet. Ta i akt ADVARSELEN!
Ditt ansvar: Sørg for at de som benytter maskinen leser, forstår og følger alle advarsler og
instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen.
VIKTIG
Sikker drift av snøfreseren
Denne snøfreser er i stand til amputere hender og føtter og kaste gjenstander. Unnlatelse av å
overholde følgende sikkerhetsforskrifter kan medføre alvorlig personskade
Opplæring
-Les, forstå og følg alle instruksjoner på maskinen og i manualen før du prøver å sette sammen og
bruke denne enheten. Oppbevar denne håndboken på et trygt sted for fremtidig referanse og
regelmessig, og for bestilling av reservedeler.
- Være kjent med alle kontroller og hvordan de påvirker driften. Forstå hvordan du stopper
maskinen, og hvordan du raskt stoppe roterende skovler.
- La aldri barn under 14 år for å bruke denne maskinen. Barn 14 år og eldre bør lese og forstå
bruksanvisningen og sikkerhetsreglene i denne håndboken og skal bli trent og overvåket av
foreldrene.
- La aldri voksne bruke denne maskinen uten skikkelig opplæring.
--Løse gjenstander kan forårsake alvorlige personskader. Planlegg snø-rydde mønster for å unngå
at løst materiale kastes mot veier, tilskuere og lignende.
SIKKER DRIFT AV MASKINEN
Forberedelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Inspiseree grundig området der utstyret skal brukes. Fjern alle dørmatter, aviser, kjelker,
planker, ledninger og andre gjenstander, som kan komme inn i maskinen roterende deler.
Bruk alltid vernebriller under drift og under en justering eller reparasjon for å beskytte øynene.
Gjenstander som rikosjetterer kan forårsake alvorlig skade på øyne.
Ikke bruk utstyret uten å ha tilstrekkelig vinterplagg. Unngå løstsittende klær som kan sette seg
fast i bevegelige deler. Ikke ha smykker, lange skjerf eller andre løse klær, noe som kan bli
viklet inn i bevegelige deler. Bruk fottøy som vil bedre fotfeste på glatt underlag.
Bruk en jordet skjøteledning og kontakt for alle enheter med elektrisk start motorer.
Juster inntakshøyde for å unngå grus eller pukk overflater.
Åpne alle clutcher og skifte til nøytral før du starter motoren.
Forsøk aldri å foreta justeringer mens motoren er i gang, unntatt der det er spesielt anbefalt i
bruksanvisningen.
La motoren og maskinen tilpasse seg utetemperaturen før du begynner å rydde snø.
For å unngå personskade eller skade på eiendom utvis forsiktighet ved påfylling av bensin.
Bensin er ekstremt brannfarlig og dampene er eksplosive. Alvorlig personskade kan oppstå når
bensinen er sølt på deg selv eller klærne dine, som kan antennes. Vask huden din og skifte klær
umiddelbart.
a. Bruk kun en godkjent bensinkanne.
b. Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder.
c. Fyll drivstofftanken utendørs med ekstrem forsiktighet. Aldri fyll drivstofftanken innendørs.
d. Ta aldri av bensinlokk eller fyll drivstoff mens motoren er varm eller kjører.
e. La motoren avkjøles i minst to minutter før du fyller drivstoff.
f. Ikke overfyll drivstofftanken. Fyll ikke tanken mer enn ca. 1,5 cm under bunnen av påfyllings
halsen for å gi plass til brensel ekspansjon.
g. Ikke fyll bensinkanne inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller trailer med en plast kapell.
Sett alltid sett kannen ute på bakken, bort fra kjøretøyet, før du fyller.
h. Når praktisk mulig, fjern bensindrevet utstyr fra lastebilen eller tilhengeren og fylle bensin
nede på bakken. Hvis dette ikke er mulig, så fylle bensin slikt utstyr på en tilhenger med en
bærbar beholder, snarere enn fra en bensinpumpe.
i. Hold munnstykket i kontakt med kanten av drivstofftanken eller beholder åpning hele tiden,
helt til tanking er fullført.
j. Sett på plass bensinlokket og stram godt.
k. Hvis bensin er sølt, tørk av motor og utstyr. Flytt maskinen til et annet område.
Vent 5 minutter før du starter motoren.
SIKKER DRIFT AV MASKINEN
l. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoff beholder der det er åpen flamme, gnist eller pilot lys
(f.eks ovn, varmtvannsbereder, plass ovn, tørketrommel etc,)
m. La maskinen avkjøle seg i minst 5 minutter før lagring.
n. Hvis brennstoff er sølt på klær, skift klær umiddelbart.
Operasjon
1. Ikke putt hender eller føtter i nærheten av roterende deler, i skovlen / impeller hus eller utkaster .
Kontakt med roterende deler kan amputere hender og føtter. Hold klar av åpningen hele tiden.
2. Kjører du bort i et fremmedlegeme, stopp motoren (motor), fjern ledningen fra tennpluggen,
koble fra ledningen på elektriske motorer, grundig inspisere snøfreseren for skader, og utbedre
skadene før omstart og drift av snøfreseren.
3. Stopp motoren (motor) når du skal foreta reparasjoner, justeringer eller inspeksjoner.
4. Ved rengjøring, reparasjon eller kontroll av snøfreseren, stopp motoren og forsikre deg om at alle
bevegelige deler har stoppet. Koble fra tennpluggkabelen og koble ledningen vekk fra tennpluggen
for å hindre at et uhell starter motoren
5. Dødmannsspaken for innmatingsskruen / impeller er en sikkerhetsinnretning. Ikke utkoble denne
funksjonen det kan medføre at maskinen blir utrygg og kan forårsake personskader.
6. Dødmannsspakene må operere lett i begge retninger og automatisk gå tilbake til utløst stilling når
den slippes.
7. Bruk aldri snøfreseren uten at skikkelig vern, og andre sikkerhetsinnretninger er på plass og
fungerer.
8. Kjør aldri en motor innendørs eller i et dårlig ventilert område. Eksosen inneholder
karbonmonoksid, en luktfri og dødelig gass.
9. Bruk ikke maskinen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
10. Vær spesielt forsiktig når opererer på eller krysser grusdekke. Vær på vakt for skjulte farer eller
trafikk.
11. Vær forsiktig når du skifter retning og under drift i bakker.
12. Planlegg snø-rydde mønster for å unngå utslipp til vinduer, vegger, biler etc. Dermed unngår
mulig skade på eiendom eller personskade forårsaket av en rikosjett.
13. Rett aldri snøutkastet mot mennesker eller områder der materielle skader kan oppstå. Hold barn
og andre unna.
14. Ikke overbelast maskin kapasiteten ved å forsøke å rydde snø i for raskt tempo.
15. Aldri bruk denne maskinen uten god sikt eller lys. Sikre godt fotfeste og hold et fast grep om
håndtakene.
16. Koble ut innmatingsskruen / impeller under transport.
17. Bruk aldri maskinen ved høye hastigheter transport på glatt underlag. Se ned og bak og vær
forsiktig ved rygging bakover
18. Hvis maskinene begynner å vibrere unormalt, stopp motoren, koble av tennpluggen. Inspiser
grundig for skader. Reparere skader før start og drift.
19. Frikoble alle spaker og stoppe motoren før du forlater førerposisjon (bak håndtak). Vent til
innmatingsskruen / impeller kommer til en fullstendig stopp før rydding i mateåpningen eller gjør
noen justeringer, eller inspeksjoner.
20. Benytt ALDRI ALDRI hånden i utkastet eller innsamleråpningen. Bruk alltid renseverktøyet
beregnet til å rense åpningene. IKKE gjør dette mens motoren er i gang. Slå av motoren og forbli
bak spakene til alle bevegelige deler har stoppet før rensing påbegynnes.
21. Bruk bare tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten
22. Berøre aldri en varm motor eller lyddemper
23. Dersom det oppstår situasjoner er som ikke dekkes i denne håndboken, bruke god dømmekraft.
Kontakt evnt. selger
Rense Tett utkaster
Håndkontakt med den roterende impeller inne i utkaster er den vanligste årsaken til skade i
forbindelse med snøfresere. Aldri bruke hånden til å rense utkaster.
Rense utkaster:
1. SLÅ AV MOTOR!
2. Vent 10 sekunder for å være sikker på impeller bladene har sluttet å rotere.
3. Bruk alltid en rense verktøyet, ikke hendene
Vedlikehold og lagring
1. Aldri tukle med sikkerhetsanordninger og sjekk deres skikkelig drift regelmessig. Se i
vedlikehold og justering deler av denne manualen.
2. Før rengjøring, reparasjon/inspeksjon av maskinen koble ut alle spaker og stoppe motoren. Vent
til innmatingsskruen / impeller kommer til en fullstendig stopp. Koble fra tennpluggkabelen og
jorde mot motoren for å hindre utilsiktet start.
3. Sjekk at bolter og skruer ikke er løse jevnlig for å holde maskinen i forsvarlig stand. Også visuelt
inspisere maskinen for eventuelle skader.
4. Endre ikke fabrikkinstillinger for gasshendel eller topphastighet på motoren.
5. Snøfreser skjæret og meier er gjenstand for slitasje og skader. For din egen sikkerhet beskyttelse,
sjekke alle komponenter jevnlig og erstatte med originalt utstyr fra produsenten. "Bruk av deler som
ikke oppfyller de opprinnelige utstyret spesifikasjonene kan føre til feilaktig ytelse og
kompromiterer sikkerheten!"
6. Sjekk maskinens kontroller med jevne mellomrom for å sikre at de samsvarer ift. denne
brukerhåndbokens instruksjoner.
7. Opprettholde eller erstatte sikkerhet og instruksjon etiketter, som er nødvendig.
8. Oppbevar aldri maskinen med drivstoff i drivstofftanken inne i en bygning der tennkilder
eksempel varmtvannsberedere, varmeovner, eller tørketromler. La motoren bli avkjølt før lagring i
en lukket.
8. Følg riktig disponering lover og forskrifter for gass, olje, etc. for å beskytte miljøet.
9. Før lagring, kjøre maskinen et par minutter for å fjerne snø fra maskinen og hindre fryse
opp av kvernen / impeller.
10. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoff beholder inne der det er åpen flamme, gnist eller pilot
lys, for eksempel en varmtvannsbereder, ovn, tørketrommel etc.
11. Alltid forholde seg til bruksanvisningen når det gjelder sesonglagring.
Ikke modifiser motoren
For å unngå alvorlig personskade eller død, ikke endrer motoren på noen måte. Tukling med fabrikk
innstillingen for gasspådrag kan føre til en løpsk motor og få den til å operere med usikre
hastigheter. Aldri tukle med fabrikk innstilling av motor.
Pakkens innhold
2
3
1
1
2
3
4
KCST1129ES(D)
KCST9029ES(D)
KCST1129ES
KCST9029ES
KCST6562ES(D)
KCST5556ES(D)
KCST6562ES
KCST5556ES
4
3
Maskin
Håndtak/dashboard
Utkaster
(manual
tilleggsutstyr)
Stag for utkaster og gear
1
2
KCST1129ES(TD)
KCST9029ES(TD)
KCST1129ES(T)
KCST9029ES(T)
4
3
1
2
KCST6562
KCST5556
4
og
Montering:
1. Transportbur - Skru løs bolter og fjerne buret.
1
2
3
1
2
Transportbur
Bolter
Ramme
3
2. Monter håndtak: Løft det på plass og sett inn medfølgende bolter og muttere.
1
2
1
Bolt/mutter
Håndtak
2
3. Monter det justerbare staget for gir: staget skal gå fra høyre spak som styrer
fremover eller Bakoverdriften og ned til koblingen på maskinens bakside.
(nederst under startsnorhuset) Montere med en splint øverst og mutter nederst.
1
2
3
4
1
2 3
4
1
Justerbart stag
Girspak feste
låsesplint
Fest mutter
4. Monter styrespaken for utkaster rotasjon og justere/grease med vannsfast
fett slik at styring av utkastertuten fungerer tilfredstillende .
1
2
3
1
2
styrespak
låsesplint
kneledd
3
5. Montere utkastertuten: Grease godt først med vannfast fett og sjekk jevnlig
at dette punktet er godt smurt. Sett tuten på åpningen og feste tuten på
maskinens flenser med de medfølgende bananformede mothold braketter.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Utkaster tut
Utkasterflens
Skruer
Festebrakett
Kontroller og funksjoner
1:Dødmannsgrep drift
2:Dødmannsgrep innmater
3:Utkaster retnings spak
4:Girspak frem/bak
5:Bensinlokk
6:Utkaster/Utkasterhøyde
7:Renseverktøy
8:Oljepåfylling kontroll
9:Høydejusteringsko - skjær
10:Innmater skovle
11:Justering utkasterhøyde
KCST1129ES,KCST9029ES
KCST6562ES, KCST5556ES
1:Drive Control
2:Auger Control
3:Chute direction control
4:Speed Control
5:Gas Cap
6:Chute Assembly
7:Clean-out Tool
8:Oil fill cap
9:Skid Shoes
10:Auger
11:Chute Control
KCST1129ES,KCST9029ES
KCST6562ES, KCST5556ES
1:Drive Control
2:Auger Control
3:Chute direction control
4:Speed Control
5:Gas Cap
6:Chute Assembly
7:Clean-out Tool
8:Dipstick
9:Skid Shoes
10:Auger
KCST6562,KCST5556
1:Dødmannsgrep drift
2:Dødmannsgrep innmaterskovle
3:Utkaster retningsspak
4:Girspak frem /bak
5:Bensinlokk
6:Utkaster/høydejustering
7:Renseverktøy snø
8:Peilepinne olje
9:Høydejustering skjær
10:Innmater skovle
11:Justering utkasterhøyde
12:Tilt av maskin- Fot Pedal
KCST1129ES(TD),KCST9029ES(TD)
KCST1129ES(T),KCST9029ES(T)
Maskinenens kontroller
(Se Figur 1)
ADVARSEL: Les, forstå og følg alle instruksjoner og advarsler på maskinen og i denne håndboken
før oppstart.
Girspak/girvelger
R2
R1
1
2
3
4
5
Figur1
Girspaken er øverst på kontrollpanelet/dashboardet. Sett girspaken i valgfri kjørehastighet tilpasset
snømengde og kjøreforhold. Sett hastigheten slik at du kjører sikkert og at du ikke overbelaster
maskinen.
Fremover
Det er fem forover (F) hastigheter. Plasser en (1) er den tregeste og posisjon fem (5) er den raskeste.
Revers
Det er to bakover (R) hastigheter. En (1) er den tregeste og to (2) er den raskeste
Primer knapp
Rød gummiknapp på luftfilter
For kaldværsstart trykker man 2-3 trykk på primerknappen. Den mater bensin direkte inn i
forgasser og forenkler oppstarten.
Choke kontroll
Figur2
Den gråfargede choken er på baksiden av motoren, og aktiveres ved å dreie spaken med klokken.
Bnenyttes kun i det du starter opp og tilbakestilles slik at motor går rent og ikke ryker .Se figur 2
Gass spak
Gasskontrollen er nede på motoren.
Den regulerer hastigheten på motoren og kan justeres ned til tomgang.
Motoren regulerer selv automatisk pådrag under belastning.
Skal du stoppe motoren benytter du tenningsnøkkelen
Se figur 3
Figure3
DRIFT AV DIN SNØFRESER
Skovle (Auger) dødmannsgrep
Figur4
Innmatingsskruen(skovle) dødmannsgrep er plassert på venstre håndtak. Klem kontrollen grep mot
håndtaket for å starte skovlen og begynne å kaste snø. Slipp for stopp .se figur 4
Fremdrift (drive) dødmannsgrep
Figur5
Dødmannsgrepet for fremdrift er plassert på høyre håndtak. Klem kontrollen mot håndtaket for å
starte fremdrift. Slipp for stopp. se figur 5
Utkastertut retningskontroll
Figur6
Retningskontrollen for utkaster ligger på operatørpanelet/dashboardet på snøfreser.
Hvis du vil endre retningen snøutkastet, snu tuten styrekontroll som følger:
Vri med klokken for utslipp til høyre.
Vri mot klokken for utslipp til venstre. se figur 6
Rense verktøy
ADVARSEL:
Ikke bruk hendene til noen rens på maskinen. Skru av motor
og forhold deg bak maskinen til alle bevegelige deler har stanset før rensing begynner.
Renseverktøyet er klipset fast på toppen av innmaterhuset. Benytte dette til å rense utkastertuten.
DRIFT AV DIN SNØFRESER
Høydejusteringssko(meier) for skjæret
Juster maskinens meier oppover for hardpakket snø. Juster meiene ned når du bruker på grus eller
pukk overflater.
Snorstarter
Benyttes for å starte maskinen
Elektrisk 230Volt starter
Benytt en jordet skjøteledning for oppstart av maskinen ikke kjør starter lenger enn ca 7
sekunder og la den kjøle før ny oppstartsforsøk. Varmgang kan ødelegge startmotor.
Skovlen
Skovlen har 2 brytepiner som skal ryke ved overbelastning ikke sett inn ordinære bolter. Dette
skader akselen og girkasse om overbelastning oppstår. Smør og grease skovlens bevegelige deler
slik at den roterer enkelt og ikke ruster fast til akselen (ta ut brytepinner årlig sjekk rotasjon og
smør etter sesongens avslutt)
NB! Rense skovlehus etter stanset motor. Snø som fryser til is i skovlehus kan medføre skader ved
neste oppstart.
Utkastertut
Sjekk funksjonalitet og bevegelse
kontrollspak for best bevegelse.
smør og grease/justere slik at rotasjon går lett. Smør vaier og
Smørenipler/bevegelige deler
Før oppstart og 2 ganger årlig sjekk og etterfyll maskinens smørenipler/kjeder mm.
Motorolje
Fyll riktig nivå (helt opp på peilepinnen) For lavt nivå og oljevakt, kan medføre start nekt!
Før oppstart av maskinenen
Ikke start motoren før fylt med olje. Motoren kan bli alvorlig skadet uten olje.
1. Plasser maskinen på et plant gulv.
2. Løsne peilepinnen og les av oljenivået. Se bilde 7
3. Oljenivået skal være helt opp på skravert felt. Se bilde 7
4. Det nødvendig fylle på olje opp til FULL merket. Se Fig.11.
5. Bruk god kvalitet olje merket A.P.I. service SF, SG eller SH.
Bruk SAE 5W30 olje. Bruk SAE OW30 olje for temperaturer under - 18
Ikke bruk SAE 10W40.
ADVARSEL: Vær ytterst forsiktig når du håndterer bensin er ekstremt brannfarlig og
dampene er eksplosive. Fyll aldri drivstoff på maskinen innendørs eller mens motoren er varm eller
kjører. Slukk sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder.
DRIFT AV DIN SNØFRESER
· Lagre bensin i en ren og godkjent beholder. Pass på at lokket er på beholder.
Kontroller kannen er ren og fri for rust eller andre fremmede partikler som kan tette forgasser.
MERK: I tankens påfylling sitter et filter som filtrerer ut fremmedpartikler .
Rense filter om det finnes rusk.
alltid fylle drivstofftanken utendørs, og bruk en trakt eller tut å unngå søl.
Fyll drivstofftanken med ren, friskt, og fersk blyfri bensin gammel bensin tenner dårlig.
Fyll aldri tanken helt. Fyll tanken opp til 1,5 cm fra toppen for å gi plass til utvidelse av drivstoff.
Sørg for å tørke av eventuelt søl før motoren startes.
Oppstart av motor
1. Sjekk at tennpluggkabel er godt festet til tennplugg.
2. Vær sikker på både innmatingsskruens kontroll og fremdrift kontroll er i frakoblet (frigitt)
posisjon.
3. Flytt gasskontrollen til FULL GASS. Sett tenningsnøkkelen inn og klikk på plass. Ikke prøv å vri
om nøkkelen.
MERK: Motoren kan ikke starte uten nøkkel er helt inne i tenningslåsen.
Elektrisk Starter
Benytt kun jordet uttak til skjøteledningen når du skal starte maskinen med el.start.
ADVARSEL: Den valgfrie el.starter er utstyrt med en jordet koblinginntak, som er
designet for å operere på 230 volt 50Hz. Den må kun brukes med en jordet stikkontakt hele tiden for
å unngå fare for elektrisk støt.
Har du ikke tilgang til jordet uttak, ikke bruk el.starter under noen forhold.
Følg alle instruksjonene nøye før du bruker elektrisk starter.
Hvis du har en jordet stikkontakt, gjør som følger:
1. Koble skjøteledningen i kontakten på motoren. Plugg den andre enden av skjøteledning i ett
230-volt, jordet, stikkontakt på et godt ventilert område.
2. Sett choken til FULL choke-stilling.
MERK: Dersom motoren allerede er varm, sett chokehendelen i OFF stilling i stedet for FULL
3. Trykk på primer 2-3 ganger for kaldstart av motoren. (er det temperatur lavere enn -10 grader kan
det være behov for mer priming)
MERK: IKKE benytt RØD primer knapp når motoren er varm eks. etter en kort stans.
BETJENING AV DIN SNØFRESER
4. TRYKK start knappen for å starte motoren.
5. Når motoren starter, slipp startknappen.
6. Mens motoren varmes, sakte redusere choken til posisjonen AV. hvis motoren dør ut, raskt
rotere choken tilbake til FULL og deretter sakte inn i AV posisjon igjen.
7. Når du frakobler skjøteledningen, koble alltid fra på husets strømuttak først og så til slutt på
snøfreseren.
Start med snorstart
1. Sett choken til FULL choke-stilling (kald motor start).
MERK: Dersom motoren allerede er varm, sett chokehendelen i AV stilling i stedet for FULL.
2.Trykk primeren to eller tre ganger for kald motor start
MERK: IKKE bruk primer til å starte en varm motor etter en kort stans.
MERK: Ytterligere priming kanskje nødvendig dersom temperaturen er under -10grader.
3. Ta tak i startsnoren håndtaket og trekk sakte tauet ut. På det punktet der det blir litt vanskeligere å
stramme tauet, sakte la tauet gå tilbake i spolen.
4. Dra i håndtaket med en fast, rask trekk. Ikke slipp håndtaket og la det å slå tilbake. Hold i
starthåndtaket og la den langsomt gå tilbake i spolen.
5. Ettersom motoren varmes, sakte rotere choken til posisjonen AV. Hvis motoren dør ut, raskt
rotere choken tilbake til FULL stilling, og deretter sakte inn i AV posisjon igjen.
MERK: La motoren varmes opp i et par minutter etter start. Motoren vil ikke utvikle full kraft før
den når driftstemperatur.
DRIFT AV DIN SNØFRESER
2. Flytt gasskontrollen til STOP posisjon.
3. Ta ut tenningsnøkkelen og lagre på et trygt sted.
4. Tørk all snøen og det dannes fuktighet i området rundt motoren, så vel som området i og rundt
kontrollpanelet/dashboardet flere ganger. Børst også nøye slik at ikke fryser snø rundt utkaster og
dennes rotasjonsmuligheter.
Renseverktøy for utkaster
Renseverktøyet er fastet med klips på baksiden av innmaterhuset. Børst vekk snø og is som setter
seg fast i utkastet. Rense også nøye etter bruk for å unngå smelting og ising som hindrer utkastet å
rotere neste gang du skal benytte maskinen.
1. Slipp begge dødmannsgrep slik at all rotasjon stanser
2. Stopp motoren ved å fjerne tenningsnøkkelen.
3. Ta av renseverktøyet fra klipset som sikrer den til baksiden av innmaterhuset.
ADVARSEL: Eksospotte, motor og rundtliggende områder blir varmt og kan
forårsake brannskade.Ikke rør.
1. Bruk renseverktøy for å løsne is og snø som fester seg i innmater og utkaster.
2. Sett renseverktøyet tilbake i monteringsklipset på baksiden av innmaterhus, sett inn
tenningsnøkkelen og starte snøfresermotor,
3. Mens du står i operatørens posisjon (bak snøfreseren), trykk inn dødmannsgrepet for
innmaterskruen i noen sekunder for å fjerne eventuelle gjenværende snø og is fra innmating
/utkaster.
Start av fremdrift
1. Med gasskontrollen på FULL (kaninen) posisjon, flytter girspaken inn et av de fem forover (F)
stilling eller to bakover (R) posisjoner. Velg en hastighet som passer til snøforhold og et tempo du er
komfortabel med.
MERK: Når du velger hastighet, bruk lavere hastigheter til du er komfortabel og kjent med driften
av snøfreser.
2. Klem innmatingsskrue dødmannsgrep mot håndtaket og innmatingsskruen vil rotere. Slipp den
og skruen vil stoppe.
3. Klem dødmannsgrepet for fremdrift mot håndtaket og snøfreseren vil bevege seg. Slipp den og
kjøre bevegelsen vil stoppe.
VIKTIG: ALDRI flytt på girspaken (endre hastighet eller retning for reisen) uten først å
slippe dødmannsgrepet for fremdrift og bringe snøfreseren til en fullstendig stopp. Ellers vil
dette føre til for tidlig slitasje på snøfreseren fremdriftssystem.
Tekniske parameter ulike modeller
Net
Weight
Working
Width
Max Output
Fuel Type
Vibration
KCST5556ES(D)
84KGS
21"
5.5HP/3.1KW
GASLINE
4.0m/s2
KCST5556(D)
83KGS
21"
5.5HP/3.1KW
GASLINE
4.0m/s2
KCST5556ES
85KGS
21"
5.5HP/3.1KW
GASLINE
4.0m/s2
KCST5556
84KGS
21"
5.5HP/3.1KW
GASLINE
4.0m/s2
KCST6562ES(D)
85KGS
24"
6.5HP/3.8KW
GASLINE
7.38m/s2
KCST6562(D)
84KGS
24"
6.5HP/3.8KW
GASLINE
7.38m/s2
KCST6562ES
86KGS
24"
6.5HP/3.8KW
GASLINE
7.38m/s2
KCST6562
85KGS
24"
6.5HP/3.8KW
GASLINE
7.38m/s2
KCST1129ES(TD)
134KGS
29"
11HP/7KW
GASLINE
4.33m/s2
KCST1129ES(D)
121KGS
29"
11HP/7KW
GASLINE
4.33m/s2
KCST1129ES(T)
133KGS
29"
11HP/7KW
GASLINE
4.33m/s2
KCST1129ES
120KGS
29"
11HP/7KW
GASLINE
4.33m/s2
KCST9029ES(TD)
127KGS
29"
9.0HP/5.8KW
GASLINE
3.80m/s2
KCST9029ES(D)
114KGS
29"
9.0HP/5.8KW
GASLINE
3.80m/s2
KCST9029ES(T)
126KGS
29"
9.0HP/5.8KW
GASLINE
3.80m/s2
KCST9029ES
113KGS
29"
9.0HP/5.8KW
GASLINE
3.80m/s2
VEDLIKEHOLD
SMØRING
ADVARSEL: Før smøring,
reparasjon, eller inspeksjon, stopp motoren.
Vent til alle bevegelige deler har stanset.
Aksel for friksjonshjul
Gir (hex) akselen og kjede bør smøres minst en
gang pr sesong eller etter hver 25 timers drift /
1. Fjern den nedre deksel under maskin ved å fjerne
de fire skruene som fester det.
2. Påfør et tynt lag med en all-vær multi-purpose
fett til hex akselen og smør rotere kjedet. Se Figur 7
VIKTIG: unngå oljesøl på friksjonshjulet av gummi og
Aluminiums-svinghjulet.(clutchen)
Figur.7
VIKTIG: Smørenippel. På maskinens venstre side sitter en smørenippel(på beltedrift tas nippel på
og av for smøring) Nippel må smøres ved montering og 1-2 ganger pr. sesong avhengig av bruk.
4-5 injeksjoner. Dersom dette ikke gjøres kan stor skade oppstå på maskinen. Smøre nippel ligger
i mappen.
Hjul
Minst en gang per sesong, fjerne begge hjul.
Rengjør og smør aksler med et multigrease til bil
før du installerer tilbake hjul.
Utkaster retningskontroll
En gang i sesongen og ved montering, bør styrespaken smøres
med vannfast grease evnt. vaselin, linolje, mineralolje, parafinvoks eller 3-i-1 olje.
Innmater aksel
Minst en gang per sesong, fjerne brytepinnene på
innmatingsskrue akselen sjekk at de roterer fritt. Spray smøremiddel inni skaftet, rundt
avstandsstykker. Smøre flensen lagrene finnes på hver ende av akselen. Se figur 8
Gear Case
Innmatingsskrue girkassen har blitt fylt med fett og
forseglet på fabrikken. Hvis demontert fra alle
grunn, smøre med ca 57 gram nytt fett
MERK: Ikke overfyll girkassen. Skade på
Figure8
pakningene blir resultatet. Vær sikker på at ventilasjonspluggen er åpen
for fett for å lette trykket.
VEDLIKEHOLD
Brøyteskjær og meier
Skjæret og meier på undersiden av
snøfreseren er slitedeler. De bør
kontrolleres med jevne mellomrom og skiftes etter behov.
Fjerne meier:
1. Fjern de fire boltene og muttere
som faster meiene til snøfreseren.
2. Sett på nye meier i motsatt rekkefølge
Fjerne skjære plate:
1.Løsnen boltene nederst på innmaterhuset
2. Sett på nytt skjær og bolte på i motsatt rekkefølge
Stram godt til.
Auger Belt Replacement
Å fjerne og erstatte V belte for innmating,
Gå frem som følger:
1. Fjern belte dekselet på fremsiden av
motoren ved å fjerne de to selvgjengende skruer.
MERK: Tapp av bensinen fra snøfreseren,
eller plassere en kanne under bensinlokket.
Figur 10
2. Løft snøfreseren opp og forover slik at den hviler på innmatingshuset.
Fjern deksel fra undersiden av snøfreser ved å fjerne fire selvborende
skruene som sikrer det. se figur 11
Figur10
3. Rull innmatingsskruebeltet av motoren pulley. se figur 12
Figur12
4.a. Løsne og fjern skruen
som holder beltet på plass.
b. Hekt av støttebraketten fjeren fra rammen.
Se figur 13
5. Fjern beltet fra beltehjulet, og slipp ut beltet mellom
braketten og innmatingsskruen skivene.
Sett sammen innmatingsskruen belte ved å følge
instruksjonene i omvendt rekkefølge.
Se figur 14
MERK: Ikke glem å remontere skulder skruen som holder beltet på plass og koble på fjæren til
rammen etter å ha byttet beltet.
VEDLIKEHOLD
SKOVLEN
Innmatingsskruen er festet til spiral akselen
med to brytepinner. Hvis innmatingsskruen skulle
treffe ett fremmedlegeme eller hindres så er
systemet utformet slik at brytepinnene vil knekke
slik at skade ikke oppstår. Se på Figur 18
Hvis skovlen ikke vil rotere, sjekk for å se om pinnene har knekt. Ett sett med nye brytepinner
har fulgt med snøfreseren. Ved bytte av brytepinne, spray litt olje smøremiddel inn akselen før du
setter inn nye pinner.
Drive Belt erstatning
Å fjerne og erstatte snøfreser er utkaster belte, gjør som følger:
1. Fjern beltet dekselet i fronten av motoren ved å fjerne de to
selvborende skruer. se figur 15
Tapp bensinen fra snøfreseren eller sett en oppsamler under bensinlokket.
Løft opp snøfreseren opp og fram slik at det
hviler på innmatingsskruehuset.
2. Fjern dekselet fra undersiden av snøfresen
ved å fjerne fire selvgjengende skruene som sikrer det.se figur 16
Figure16
3. a. Ta tak i beltestrammer og vri den ut mot høyre.
b. Rull innmatingsskrue beltet av motorens reimhjul.
c. Løft drivreim av motorens reimhjul. Se figur17
4. Løft drivremmen av reimhjulet og mellom friksjon
hjul og friksjonhjul disken. se figur 18
Fjerne og erstatte belte i omvendt rekkefølge.
Bytte av friksjonshjulet
Figur18
Figur17
Hvis snøfreseren ikke beveger seg med dødmannsgrepet nede, og kabelen er justerert som på side
25 kan det bety at friksjonhjulet må skiftes, Følg instruksjonene nedenfor. Undersøk friksjonhjul
for tegn på slitasje eller sprekker og bytt om nødvendig.
Sett girspaken i tredje Fremover (F3) posisjon.
Tøm bensin fra snøfreseren, eller sett oppsamler under bensinlokk.
Løft snøfreseren opp og fram slik at den hviler på innmatingsskruehuset
.
1. a. Ta av deksel på undersiden av maskinen
Fire selvgjengende skruene fester dekselet.
b. Ta av høyre hjulet ved å fjerne skruen
og frinavet som holder det til akselen.se figur 19.
Figur19
2. Fjern forsiktig sekskantede mutteren og skiven som holder se figure20
hex aksel til snøfreser rammen og bank lett på
akselen enden for å løsne kulelageret fra høyre side av rammen.
Figur20
VEDLIKEHOLD
1.
2.
Vende hex akselen nedover og forsiktig skyver
friksjons hjulet av akselen.
MERK: Hvis du erstatter den friksjonenhjulet som
helhet, forkaste den slitte delen og skyver den nye delen på
hex akselen. Følg fremgangsmåten over friksjonhjulet og
erstatte bare den gummiringen, gjør som følger: se figur 21
2. Fjern de fire skruene som fester friksjon
hjulet side platene sammen. Se figur 22
Fjern gummi ring fra mellom platene og
remontere sideplatene med en ny gummi ring.
MERK: Når du setter sammen friksjon hjulet,
trekkes hver skrue bare én rotasjon før du slår av
hjulet med klokken og fortsetter med neste skruen. Gjenta
denne prosessen flere ganger for å sikre at platene er sikret med like stor kraft.
Skyv friksjonen hjulet tilbake på hex akselen og følg fremgangsmåten ovenfor i motsatt
rekkefølge å montere komponenter.
Kontrollere motor olje
1. Vær sikker på at maskinen/motoren står vannrett
2. Skru oljepåfyllingslokket fra olje påfyllingsrøret og tørk peilestaven
rene. Se Figur 23
3. Skru oljelokket tilbake til olje påfyllingsrøret. Stram godt til.
4. Skru oljepåfyllingslokket fra olje påfyllingsrøret.
Merk oljenivået. hvis olje lesing på peilepinnen er under "LOW" mark,
forsiktig legg til nok olje for å nå "HIGH"-nivå, se figur 24
Figur23
5. Skru oljepåfyllingslokket tilbake til olje påfyllingsrøret, Stram godt.
6. Tørk bort sølt olje.
Bytte av smørolje
For å unngå skade på motoren, er det viktig å:
Kontrollere oljenivået før hver bruk og fem driftstimer.
Skift olje etter de to første driftstimene, og hver 25. driftstime etterpå
Motoren bør fortsatt være varmt, men ikke varm fra nylig bruk.
1. Finn oljeavtappingspluggen, se figur 25
2. Vær sikker på at bensinlokket er på og er tett.
Figur24
3. Rengjør området rundt oljetappeskruen, se Figur 25
4. Plasser godkjent oljebeholder for resirkulering under oljeavtappingspluggen.
5. Ta oljetømmeskruen og tøm oljen.
Merk: Brukt olje må avhendes på en skikkelig oppsamlingsenter.
6. Installer oljetømmeskruen og stram godt.
7. Påfyll motoren med anbefalte olje, se Anbefalt Oil Bruk diagrammet, er motorens
oljekapasitet ca.1,1 liter avhengig av motorstørrelse. Peile derfor under fylling.
8. Tørk bort sølt olje.
Figur25
VEDLIKEHOLD
Tennplugg
Sjekk tennpluggen årlig eller hver 100. driftstime
1. Rengjør området rundt tennpluggen.
2. Fjern og kontroller tennpluggen
3. Skift tennpluggen dersom porselen er sprukket
eller hvis elektrodene er bøyd, brent eller tilsmusset med innskudd
Figur26
4. Sjekk avstanden mellom elektrodene med en føler og sett
avstand til 0,76 mm hvis nødvendig. se Figur 26
5. Installer tennpluggen og stram godt
MERK: En resistortennplugg må brukes for bytte kontakt forhandler eller bensinstasjon. For å
finne ekvivalent tennplugg søk etter cross reference table spark plugg på Google og betegnelsen på
din tennplugg. Da vil du få opp en liste hvor eks. Bosh, Champignon osv kan finnes.
Forgasser
Hvis du mistenker at din forgasser trenger justering,kontakt forhandler eller verksted, motorytelse
bør ikke bli påvirket i høyder opp til 7000 fot (2134 meter). For drift i høyereliggende områder, ta
kontakt med en forhandler.
Motorhastighet
ADVARSEL: Unngå alvorlig personskade eller død, IKKE modifisere motoren på
noen måte, Tukling med gass innstillingen kan føre til at motor og utstyr for å operere på usikre
hastigheter, ALDRI tukle med fabrikk innstilling av motor hastigheten, Kjøring av motoren raskere
enn hastigheten satt ved fabrikken er farlig.
SERVICE OG JUSTERINGER
Vaier for fremdrift
Etter en tids bruk, kan det være nødvendig å justere vaier for fremdrift.
Dersom maskinen ikke drar seg fremover eller stopper med lite motstand
Bør vaier kontrolleres/strammes. (se figur 27) Det kan være at friksjonshjulet
er utslitt eller at clutchplaten eller friksjonshjulet trengs å vaskes rent for fett
med bensin.
Figure27
Justering av meier
Mellomrommet mellom meier og bakken kan justeres
Se Figur 28
For tett snørydding på en glatt overflate, høyne
meier høyere på innmatingshuset
Bruk en middels eller lavere stilling når området som skal
måkes er ujevnt, for eksempel en grus innkjørsel
Figure28
Slik justerer du meier:
1: Løsne de fire sekskantmutrene (To på hver side) og transport
bolter. Flytt meier til ønsket posisjon
2: Sjekk at hele bunnen på meien er mot bakken for å unngå ujevn slitasje på meien
3: Trekk til muttere og bolter sikkert.
Justering av utkaster mekanisme
Dersom utkasteråpningen ikke enkelt lar seg rotere som ønsket må man sjekke at tannhjulene
griper i hverandre på riktig måte. Løsne braketten med det roterende tannhjulet som kommer fra
spaken på kontrollpanalet/dashboardet og skyv det i riktig posisjon. Stram til boltene og sjekk om
problemet er løst. Hvis ikke gjenta inntil ønsket funksjonalitet er oppnådd.
Det er også viktig å smøre både utkastertutens rotasjon, men også
Alle de bevegelige delene som beveger utkaster åpningen.
Gjør dette jevnlig. Se figur 29
Figure29
Dekktrykk /belter
Før bruk, Kontroller at trykket er mellom 15 psi og 20 psi
Dersom trykket i dekkene er ikke likt i begge dekk, kan enheten dra mot den ene siden eller den
andre. Har du belter sjekk regelmessig at beltene sitter korrekt og evnt løsne este skrue på siden av
skroget og stram beltet med strammeboltene. (kjører du av beltet er det lett å sette på. Løsne festet
slakk beltestrammer sett på belte og stram, fest beltet.
SOMMER LAGRING
Konservere motor
ADVARSEL: Oppbevar aldri snøfreser med bensin i tanken innendørs eller i dårlig
ventilerte områder, der drivstoff gasser kan nå en åpen flamme, gnist eller pilot lys som på en ovn,
varmtvannsbereder, tørketrommel eller gass apparatet.
MERK: Det er viktig å hindre dannelse av avleiringer i drivstoffsystemets deler slik som: forgasser,
drivstoffilter, drivstoff slange eller tank under lagring.
For å unngå motorproblemer, bør drivstoffsystemet tømmes før lagring i 30 dager eller mer, Følg
disse instruksjonene for å forberede snøfreser for lagring:
Pass uansett på at dersom maskinen ikke er i bruk, skal bensinkranen være lukket.
ADVARSEL:Tøm av drivstoff i en godkjent beholder utendørs, vekk fra enhver åpen flamme. Vær
sikker på motoren er kald. Ikke røyk. Drivstoff som blir igjen i motoren under varmt vær svekkes og
vil føre til start problemer.
1. Fjern all bensin fra forgasseren og bensintank for å hindre at avleiringer dannes på disse delene,
og skade motoren.
2. Kjør så motoren til tanken er tom, og det stopper på grunn av mangel på drivstoff.
3.Tøm forgasseren flottørkammer ved å åpne tappeskruen på siden av kammeret.
1. Ta ut tennpluggen og hell litt motorolje gjennom tennplugghullet inn i sylinderen. Dekk
tennplugghullet med en fille og sveiv motoren flere ganger for å fordele oljen. Skift/bytt
tennpluggen.
Lagring av snøfreser
1. Ved lagring av snøfreseren i uventilert lagringsplass/skur, bør man sørge for å spraye utstyret,
med en lett olje eller silikon, spesielt kjeder, fjærer, lager og kabler som kan ruste.
2. Fjern all skitt fra utsiden av motor og utstyr. Vask/fjerne salt som kan medføre rust.
3. Følg også smørings anbefalingene for vedlikehold i denne håndboken.
4. Lagre helst utstyr i et rent tørt område.
Start og Drifttips GardenPro snøfreser
Dersom det skulle oppstå driftsproblematikk sjekk følgende:
Startproblematikk:
Sjekk at det er nok olje: Bruk peilestaven i påfyllingsrøret, den skal ha olje til "full"merket. Mål ikke oljenivået hvis motoren nettopp har vært i bruk, da vil det vise for
lavt nivå. (dette punktet er viktig)
Det er en elektronisk oljevakt som sørger for at motor ikke vil gå korrekt om
oljenivået er for lavt. For mye olje er skadelig for motoren. Mål nøye - Bytt jevnlig
olje - første skift etter 5 timer, deretter hver 50 time og helst hver sesong.
Fyll ny bensin på tanken: Bensin er ferskvare og bør ikke være eldre enn tre
måneder.
Sett gassreguleringen midt i mellom lav og høy. Still choken på full. Pass på at
bensinkranen er åpnet. (steng alltid bensinkranen etter bruk)
Trykk tre til fire ganger på "primeren", gummihetten som spruter bensin rett inn i
forgasseren, og skru på tenningen. Start med startknapp/ Evnt benytt startsnor,
dra den så mye ut til du kjenner motstand. La snoren gå sakte tilbake og trekk den
så raskt ut igjen. Gjenta prosedyren noen ganger til hvis motoren ikke starter.
Rens tennpluggen: Sjekk at tennplugg er ren og ikke våt og full av sot.
Tørk av/bruk en stålbørste og fjern eventuell sot fra elektrodene. Sjekk gnist.
Bytt om mulig tennplugg disse passer: F7RTC, Denso W20EPR, Champion RN9YC,
Bosh W7DTC.
Forgasser: Dersom startproblemet vedvarer kan det være aktuelt å rense forgasser.
Sjekk om motor starter vha. startgass. Dersom den gjør dette er det mest
sannsynlig tilgangen på bensin som er problemet.
Startmotor: Kjør aldri startmotor mer enn 5-10 sek pr. forsøk og la den få sjanse til
å kjøle seg ned. Resultatet av feil bruk er at startmotor skades.
Fremdrift:
Differensialsperre:
Din freser er utstyrt med differensialsperrrer på hvert hjul. disse benyttes til å bedre
fremkommeligheten/lette manøvreringen av fresen når man skal snu eller trille
fresen. NB! Er begge sperrer utkoblet går ikke fresen fremover eller
bakover.
Fremdrift:
Dersom snøfreser ikke beveger seg frem eller tilbake slik du ønsker kan årsaken til
problemet være for slapp tilkoblingswire eller utslitt gummi friksjonshjul.
Gummi på friksjonhjulet kan slites unormalt mye dersom vaier er for slapt innstilt.
Du kan enkelt stramme vaier for fremdrift på høyre håndtak prøv deg trinnvis frem.
Justering av vaiere:
Din freser benytter friksjonshjul teknologi(clutch) dvs at når du trykker ned
dødmannshåndtaket presses svinghjulet på motoren inntil friksjonshjulet som
driver hjulene.
Dersom vaier ikke er justert stramt nok, blir det ikke nok kontakt mellom
svinghjulet og friksjonshjulet og da vil ikke maskinen få fremdrift. (dette er en del
av monteringen å sjekke at denne er riktig justert)
Brytepinner:
Brytepinnene kalles også skjærebolter, låser innmaterskovlen til akslingen som
driver den.
Dersom en stein, plankebit eller isklump hindrer skovlen å dreie rundt, skal
brytepinnene ryke og skovlen frigjøres. Om du ikke har originale brytepinner å sette
inn, men prøver med erstatninger som spiker, maskinskruer osv. risikerer du at
giret som driver skovlen blir ødelagt.
Jevnlig vedlikehold:
Din snøfreser fungerer best om du jevnlig vedlikeholder den. Ikke la den stå ute i
vær og vind året rundt uten presenning. Unngå salt.
Sørg for å smøre alle bevegelige deler som vaiere, utkaster tut/sveiv (vannfast
grease) og fyll grease på smørenippel på maskinenes venstre side(for beltedrevet
freser monteres nippel på bare under smøring slik at den ikke står i veien for tilte
pedalen).
Reservedeler:
Reservedeler forbruk/slitasje - kan skaffes hos din forhandler og dekkes ikke av
garanti. Det kan være greit å ha noe ekstra deler i reserve slik at man ikke står uten
mulighet til å reparere når snøen laver ned. Eks.: Tennplugger og brytepinner
Service & reparasjon:
Dersom din maskin trenger verkstedbesøk gjør du følgende: Du må selv bringe
maskinen til nærmeste lokale motorverksted eller forhandler. Er problemet relatert
til garantiforhold dekker forhandler dette - skyldes problemet brukerfeil eller
slitasje, dekkes dette av kunden selv.
Trengs det reservedeler skaffes dette fra forhandler.
Justering stag / vaiere
Maskinens fremdrift kan justeres vha av staget som går fra gearspak til maskinenes bakside eller vaier som går fra
høyre dødmannsgrep. Dette er en del av monteringen og vedlikehold.
Dersom maskinen ikke beveger seg fremover sjekk at differensial på hvert hjul er innkoblet. Justere evnt. vaier
som går fra høyre dødmannsgrep. Denne vaier må strammes dvs. gjøres kortere vha. justering. Se skisser:
Skisse over maskinens clutchsystem:
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.