Den antroposofiske kunstimpulsen

Den antroposofiske kunstimpulsen
Berit Frøseth
«Steiner var en dyptloddende esoteriker, men
forble derfor også en misforstått og mistrodd
outsider i sin samtid.»
D
en antroposofiske kunstimpulsen,
hva er det?
I hundre år har kunstnere inspirert
av antroposofi arbeidet og stridd med spørsmålet om dens innhold og essens. Var den
en del av den tidlige modernismens utopiske
ideer om kunst, visjoner umulig å realisere i
vår nåværende kulturepoke? Er det først i dag
vi kan leve med den kompleksitet, den åpenhet for det ugripbare som denne impulsen
forutsetter? Eller er det ganske enkelt pastellfarger, svevende slør og organiske former, en
metode og en stil?
Og jeg ville svare: Ja, det er det! Kunstimpulsen er ikke bare et ideal og et potensial, den er
også det den har blitt til.
Rudolf Steiners kunstimpuls stod fram i en
tid da man kunne se en eksplosjon innenfor kultur og tankeliv på alle områder. Det
var manifestenes tid, der det handlet om det
store forvandlingsprosjektet og en kunst som
vandret utopiens veier med paradisbyggere,
tusenårsdømmer og en renhetsiver, som ofte
hentet sin inspirasjon fra åndelige, eksistensielle kilder. Kunstneren søkte kreativitetens
opprinnelse og kunstartenes ideelle særpreg.
Maleri, skulptur, poesi, musikk og dans, alle
kunstarter skulle finne tilbake til sine åndelige røtter og foredles i sin rene form.
Avbildning, tolkning og symbolikk tilhørte
fortiden: Vi må begynne å tenke i farge, form
og toner! Slik lød det fra ulike retninger.
22
Midt i alt dette stod en doktor i kunnskapsteori, en naturvitenskapsmann, som var såpass
avantgarde at han så det som livsviktig å gi
impulser til alle kunstarter, inklusive design.
Han la også til to nye kunstarter, eurytmien
og den sosiale kunsten. Og alt dette skulle
klinge sammen i det store allkunstverket, representert av arkitekturen, en idé som Rudolf
Steiner forsøkte å realisere gjennom første
Goetheanum, en bygning som ble påbegynt
1913.
Bauhaus, ekspressjonismen, Malevitsch’ suprematisme, Mondrians neo-plastisisme,
Blaue Reiter, ja også dadaismens bisarre, mer
anarkistiske innslag hadde andel i dette. Steiner hadde kontakt med og kjennskap til flere
av disse kunstretningene. Men som en moderne innviet, utfra en uvanlig utviklet åndelig iaktagelsesevne, kunne Steiner gå ett steg
lenger enn sine samtidige. Han hadde evnen
till å trenge dypt inn i de åndelige realiteter
som lå til grunn for sine kunstneriske forsøk.
For det var et forsøk, et eksperiment og en
oppdagelsesreise. Det var også en dialog med
den åndelige verdens veivisere, som hadde
gitt ham et bestemt oppdrag.
Året var 1914, stormaktene lå i krig, og det
var ikke bare fysiske stormakter. For sitt indre blikk så han det politiske mareritt, det
moralske sammenbrudd og den ensidige
materialismen som skulle utvikle seg i nær
framtid. I alt som Steiner satte inn i verden lå
1861-2011 rudolf steiner 150 år
Rudolf Steiner: «Lichtesweben» (1911), malt til mysteriedramaet «Sjelens prøvelse»
en etisk, sosial bestrebelse, han ville redde sivilisasjonen. Antroposofiens ytterste ærende
var en ny erkjennelse av det åndeliges realitet
som en levende substans på alle livsområder.
Og denne åndelighet var for Rudolf Steiner
beslektet med selve kunsten, det frie, skapende jeg i mennesket selv. Vi har alle tilgang
til kunstneren i oss! Vil man forstå Steiners
kunstimpuls utfra den allmenne kunstutviklingen, det man kaller mainstream, uten
innsikt i og ærbødighet for den åndelige dimensjonen og den historiske situasjonen som
omgir dette gigantiske redningsprosjektet, vil
kunstimpulsen for mange fremstå som temmelig ubegripelig.
Steiner var en dyptloddende esoteriker, men
forble derfor også en misforstått og mistrodd
outsider i sin samtid. Som hos mennesket, så
også i kunsten: det handlet om det autentiske,
å finne fram til urbildet. Til dette hørte en
ideell enhet mellom innhold, form og materiale. Man må forstå hver organisme for seg
150 år rudolf steiner 1861-2011
før de kan virke sammen, hevdet Steiner, i
et forsvar for det vakre, fargens lysbærende
kraft og harmoni, det som helbreder og bygger opp. Kunstartene skulle beholde sin integritet, ikke oppløses eller blandes gjennom
et blendverk av tvetydighet. Ingen antikunst
eller ambivalens, ingen synsbedrag eller forvirrende manifestasjoner, slik det er en trend
i samtidens kunst.
Allikevel, på et annet plan, var Rudolf Steiner
mer enn det man i dag med et nokså forslitt
uttrykk kaller grenseoverskridende. Steiner
tok det etterlengtede steget gjennom lerretet, over terskelen inn i en dimensjon, der
han opplevde fargens energifelt og skapende
kraft, og i tillegg den realitet at det fins åndelige vesener i all kunstnerisk framstilling:
Lyse vesener, – men også de mørke skal få
være med, slik som Paul Klee uttrykte det på
samme tid. I begynnelsen var ordet heter det
i Johannes-evangeliets prolog, i begynnelsen
var fargen kunne man uttrykke det med Stei-
23
ner. Om vi bare kunne se med andre øyne,
kan tingene innforlives med en annen substans, og relle åndelige vesen vil komme til
syne. Steiners forhåpning var at kunstneren i
full bevissthet skal kjenne og ta ansvar for de
skapende krefter han omgås med i en erkjennelsens kunst.
Så langt idealistiske fremtidsvisjoner – kanskje? Men vi ser også en impuls som foregriper sider ved postmodernismen og vår
samtid. Kunsten var Steiners hjertebarn og
han var selv delaktig. Kunstneriske prosesser skulle gjennomtrenge det mellommenneskelige feltet. I likhet med Schillers idéer
den estetiske staten så han den sosiale kunsten
som en kunstart i sig og som et fremtidig mål
i menneskets utvikling. Kunst skulle ikke bli
til politikk, – ingen plakatkunst, journalistiske grep eller sosiologiske undersøkelser, –
politikk skulle bli til kunst. Steiner var en noe
merkelig, men allikevel en mektig esoterisk
representant for det utvidede kunstbegrepet,
slik det dukket opp igjen i en annen form i
Fluxus-bevegelsens aksjoner og performance-kunst på 60-tallet og gjennom Josef Beuys’
ideer om «sosial skulptur».
Steiner var kanskje ikke det man i dag forbinder med begrepene spontanist og aksjonist, men leser man hans tekster vil man slås
av den frihet, det originalt overraskende og
den knivsegg av uforutsigbarhet som han balanserte på i sitt arbeide. Foredragene, som
sammen med skissene på tavlen var fulle av
energi og uttrykkskraft, kan nok mange ha
opplevd som et dynamisk poetisk konsentrat, der han skriver kosmiske bilder, som i en
performance eller happening. Staffelimaleriet
og produksjon av estetiske objekt som kan
utnyttes i et system for økonomisk spekulasjon tillhørte fortiden. Intensjon og indre utvikling var viktigere enn kunstnerisk resultat.
Amatører arbeidet sammen med profesjonelle, en forfatter hugget i tre og en maler fikk
gjøre eurytmi. Goetheanum var til for mennesket og ikke omvendt.
Steiners oppdrag var å utvikle en kristen
åndsvitenskap, og goetheanismens fokusering på fenomenologi og metode står derfor
sentralt også i Steiners arbeide med kunsten.
24
Objektiv kunnskap og budskap veide tyngre
enn lek, personlig uttrykk og fortelling. Steiner var lite opptatt av modernismens formeksperiment og det faktum at et kunstnerisk
innhold kan uttrykkes på ulike, tilsynelatende motstridende måter. Mange ble rystet i sitt
innerste i møtet med Steiners kunst, noen ble
frastøtt, andre brast i gråt. Ikke fordi han så
det som et mål i seg å dyrke det eksentriske
uttrykket, det som provoserer.
Det som griper en hos Steiner, er det umiddelbare, ofte naive uttrykket, for et innhold
man aldri før har sett for sine øyne. Men denne manglende oppmerksomhet på form og
individuelt uttrykk har også hemmet den frie
siden ved kreativiteten blant antroposofer. En
situasjon der metode og uttrykk er mer eller
mindre identisk har gjort at kunst inspirert av
antroposofi har virket stereotyp og bundet til
en viss stil. Den antroposofiske kunsten blir
ofte betraktet som et maleri som lever et beskyttet liv i drivhusvarmen blant søndagsmalere og epigoner, et amatørenes eldorado. Det
man da ofte glemmer er dens verdi som del
av en alternativ kultur, oftest med en pedagogisk, terapeutisk funksjon, der mange har fått
lov til å oppdage sider ved seg selv gjennom
det å «øve kunst».
Steiners kunstimpuls er beslektet med det man
i dag kaller prosesskunst, en kunst som i ulike
former fokuserer på indre vekst, forvandling
og prosesser. Skulptur og arkitektur er bevegelse som er kommet til ro, hevdet Steiner.
Maleri skal bli til musikk og opplevelsen av
flate og rom skal igjen løftes inn i tidens dimensjon. Han arbeidet med metamorfose og
med serier. I dag finner vi et svar og kanskje et
motbilde til dette i den digitale kunsten. Steiners tanker har også en forbindelse med konseptkunsten, en kunst der tanken er det kunstneriske materialet og betrakteren skal være
delaktig og medskapende: «Et kunstverk i vår
tid», sa Steiner, «er ikke avsluttet eller ferdig
før det har fått sin fortsettelse i betrakterens
indre». Steiner knytter an til landskapskunsten og dagens økologiske kunst gjennom sine
ideer om kunstens og håndverkets betydning
i utformningen av natur og miljø. Ja, for Steiner var kunstens betydning i utformningen av
1861-2011 rudolf steiner 150 år
miljøet så avgjørende for menneskets etiske og
moralske utvikling at den i framtiden skulle
kunne erstatte lovverket. Installasjonskunsten
kan kanskje ses i sammenheng med ideen om
allkunstverket, en syntese av ulike kunstarter,
der flere sanser, syn, hørsel, berøring virker
samtidig (synestesi), slik det er en realitet i
oversanselig erfaring.
Det er allikevel vanskelig å tenke seg at Steiner kunne ha vært tilfreds med det institusjonelle kunstbegrepet, noe forenklet uttrykt, at
det som vi opplever som kunst defineres av
omgivelsen eller dens kontekst. Steiner hentet sine tidlige tanker om estetikk fra Goethes lære om metamorfose og opplevelsen av
urbildet i mennesket og natur. Her er kunstneren en alkemist som forvandler og foredler materiale og fysisk materie. Dypest sett
er denne forvandling beslektet med Kristuskraftens virksomhet på jorden. Kunstbegrep og Kristus-begrep er uløselig knyttet til
hverandre i det som Steiner ser som kunstens misjon i verden. Meditasjon og øvelse,
arbeide på seg selv, er en mulig vei for alle
som vil oppnå kontakt med disse dype kreative forvandlingskrefter. Den antroposofiske
kunstimpulsen har derfor for mange artet seg
som en ren øvelsesvei.
Kanskje lyder dette romantisk og gammelmodig. Slike ideer er naturligvis ikke noe som
begrenser seg til antroposofer, og kanskje er
det nettopp på dette området at jeg opplever
Steiner som mest samtidig. Her ligger en moderne forståelse av estetikken som har forbindelse med tanken om det sublime og det at
kunstnerisk forvandling ikke er mulig uten
møtet med angst, mørke og død, det man i
det esoteriske betegner som avgrunnen: at det
som er vakkert aldri er en ren speiling av ytre
eller indre realiteter, men vil være et resultat
av opplevelsen av tomrommet eller intet. Ser
man seg omkring, så opplever man at kunstscenen nesten i sin helhet uttrykker fragment
av et slikt møte, med sin tendens til oppløsning og dekonstruksjon. Man vet ikke hvor
det bærer, det fins ingen garanti, ingen ting
er forløst.
I disse dager pågår det en utstilling i Tyskland med internasjonalt kjente kunstnere som
150 år rudolf steiner 1861-2011
på ulike måter er inspirert av antroposofi.
Framtredende blant disse er Anish Kapoor,
Guiseppe Penone, Tony Cragg, kunstnere
som viser at den antroposofiske kunstimpulsen kanskje kunne ha tatt en annen vei, fått et
uttrykk som hadde gjort den til en mer integrert del av den allmenne kunstutviklingen?
Flere av disse kunstnerne arbeider med metamorfose, eksperiment som utforsker hva som
hender når vi ser og sansenes virksomhetsfelt.
Kunstneren og kunstverket bidrar til en refleksjon omkring hvordan man tenker og
opplever. Betrakteren blir selv en del av forskningsprosessen, slik at subjekt og objekt blir
til en dynamisk enhet. Dette er kunstnere
som slutter seg til en kompleks kunnskapsteoretisk diskusjonen og i likhet med Rudolf
Steiner søker en ny definisjon av vitenskapsbegrepet gjennom forbindelsen mellom kunst
og åndsvitenskap; en fremtidig situasjon der
«laboratoriebordet må bli til et alter», slik
Steiner en gang uttrykte det. Kanskje er det
ikke helt feil å hevde at Steiners kunnskapsteori og verdensbilde kan betraktes som en
kontinuerlig imaginativ skrift i et interaktivt
■
kunstverk, der vi selv er delaktige.
Innlegg holdt på Litteraturhuset i Oslo mandag 28. februar 2011.
Berit Frøseth (f. 1950) er billedkunstner og
bosatt i Järna (S).
25