Glemte et vedlegg, hørte ikke mer på ni år:

På et eller annet tidspunkt kommer
det en reaksjon i aksjekursene, dersom
ikke realøkonomien kommer etter
Sentralbanksjef Øystein Olsen Side 8–9
Tirsdag 10. desember 2013
UKE 50 NR. 287 – Årg. 124
Løssalg kr. 30
272.000 lesere hver dag
– Tallene kan
forklare at norske
elever gjør det
svakere på kunnskapsmålinger,
sier NHHprofessor Kjell G.
Salvanes. SIDE 16–17
INVESTOR
«Sats
på årets
taperp
aksjer»
Side 27
7 026780 0000 19
Nøkkeltall
Børs s. 37-43
Fra siste handledag til igår kl. 18.00
Dollar Øre
Euro
Øre
6,14
8,43
-1
0
Pund Øre
100 SEK Øre
10,07 2
93,93 -60
Hovedindeksen Oslo Børs (osebx)
534,16
0,36 %
Nordsjøolje Brent, 1. pos.
-1,76 USD
109,85
Pengemarkedsrente 3 måneder
1,66
1 basispunkter
Må
ut med
5,8 mill.
... til tross for at skattekontoret
erkjenner saksbehandlingsfeil
I ni år trodde Norbase-sjef Tore Bjørnå at søknaden om momsrefusjon var i orden. SIDE 4–5
Foto: Lars Åke Andersen
Glemte
et
vedlegg,
Lærere
hørte
ikke
scorer
stadig
g mer på ni år:
lavere
på IQtester
TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 DAGENS NÆRINGSLIV
4
NYHETER
Glemte
vedlegg,
må betale
5,8 mill.
Fikk ikke purring: Norbase glemte et vedlegg, og må som straff betale 5,8
millioner kroner. I ni år lå momssaken urørt hos skattekontoret. Selv om
skattekontoret har erkjent saksbehandlingsfeil, nekter det å ettergi kravet.
SKATT
RUNE ENDRESEN
TROMSØ
orbase, som leier ut
eiendom på en forsyningsbase i Harstad, har havnet
i en uventet momsknipe.
Selskapet søkte i 2003 om
frivillig registrering i forbindelse
med utleie av et bygg (se faktaboks) og har inntil nylig trodd at
alt var i orden. Men så fikk
selskapet et samlet krav inkludert renter og straffeavgift på vel
5,8 millioner kroner.
– Vi blir forferdelig hardt
straffet for en ren forglemmelse
– et manglende vedlegg. Vi har
søkt om frivillig registrering og
har hele tiden oppfylt vilkårene
N
UTLEIE FAST EIENDOM
Q Utleie av fast eiendom er unntatt
fra merverdiavgiftsloven, og utleier
har i utgangspunktet ikke rett på fradrag for inngående (betalt) moms.
Q Eksisterende regelverk åpner for
at aktører som leier ut til momspliktig virksomhet, kan registrere seg frivillig i Merverdiavgiftsregisteret og få
refusjon.
Q Skatteetaten har krevd moms tilbakebetalt, samt renter og gebyrer,
fra aktører som ikke har registrert seg
og har fått igjen byggemoms.
for slik registrering, sier en
oppgitt daglig leder Tore Bjørnå
i Norbase.
– Etter min vurdering er saks-
behandlingen klart i strid med
de grunnleggende krav til god
forvaltningsskikk og det er
begått en rekke grunnleggende
brudd på forvaltningsloven.
Konsekvensene av de erkjente
saksbehandlingsfeilene er svært
alvorlig og urimelig for
selskapet, sier advokat Agnetha
Åsheim i PwC.
Saken skal behandles i Klagenemnda for merverdiavgift om
to uker.
– Forhåpentlig får vi en
førjulsgave, sier Bjørnå.
«Fikk aldri purring»
Norbase fikk svar fra skattekontoret etter at søknaden var sendt
inn: «Før fylkesskattekontoret
kan godkjenne søknaden må det
sendes inn en oversikt over
avgiftspliktige leietagere som
skal inngå i den frivillige registreringen»:
– Selskapet fikk aldri noen
purring og har hele tiden trodd
at dokumentasjonen var sendt
inn og i orden, sier Åsheim.
– Men burde dere ikke fulgt
opp brevet på en bedre måte?
– Jo, men det kan ikke
utelukkes at det er blitt borte på
veien, sier Bjørnå.
Ni år uten vedtak
I ni år har saken ligget urørt på
skattekontoret – uten gyldig
vedtak. Det ble heller ikke satt
noen frist for innsendelse av
dokumentasjon fra skatteetatens
side, ei heller informert om
konsekvensene ved at vedlegget
manglet.
– Selskapet har hele tiden lagt
til grunn at registreringen var i
orden. Det er beregnet utgående
avgift på utleie, samt fradrag av
inngående moms med månedlige momsoppgaver, sier Åsheim.
Det var selskapet selv som
oppdaget den manglende registreringen i forbindelse med en
juridisk selskapsgjennomgåelse
(due diligence) i forkant av et
oppkjøp fra Norsea Group.
Revisor hadde heller ikke merket
noe mangel. Etter å ha gitt
beskjed til skattemyndighetene
ble den frivillige registreringen
straks godkjent, men med virkning fra slutten av 2011, ikke fra
2003, slik selskapet forventet da
det la frem dokumenterte leiekontrakter fra oppstarten.
– At søknaden ble godkjent
DAGENS NÆRINGSLIV TIRSDAG 10. DESEMBER 2013
NYHETER
5
Søkers ansvar
TROMSØ: DN har sendt en
rekke spørsmål til Skatt nord i
forbindelse med Norbase-saken.
Seksjonssjef Lars Jone Skimmeland i Skattedirektoratet svarer
følgende på epost via kommunikasjonsavdelingen:
– I saker hvor det for
eksempel søkes om frivillig
registrering for utleie av fast
eiendom, er det fastsatte dokumentasjonskrav. Blant annet
skal kopi av kontrakter fremlegges. I tilfeller hvor skattekontoret ser at det mangler dokumentasjon, tar vi kontakt med
søker og ber om dokumentasjonen for å kunne behandle
søknaden. Vi mener generelt
det er søkers ansvar, og i søkers
interesse, å etterkomme dette.
Skimmeland påpeker at
TAR NOE
SELVKRITIKK.
Seksjonssjef
Lars Jone
Skimmeland i
Skattedirektoratet.
vedtaket om registrering er
stadfestet av Skattedirektoratet.
– Sivilombudsmannen har
heller ikke funnet grunnlag for å
kritisere vedtakets konklusjon.
På spørsmål om hvorfor
saken har ligget urørt i ni år,
skrives følgende:
– Sivilombudsmannen viser
imidlertid til at det kunne vært
purret, men har ikke lagt avgjø-
rende vekt på det.
Skattedirektoratet tar noe
selvkritikk på manglende
oppfølging og manglende
formelt avslag:
– Skatteetaten er enig i at det
må fremgå tydelig at en søknad
vil bli avslått hvis nødvendig
dokumentasjon ikke blir
innsendt. Vi har derfor endret
våre rutiner for å gi bedre
service på dette området. Sivilombudsmannens konklusjon er
at hovedansvaret for opplysning
ligger hos søker.
Forøvrig viser han til at saken
ikke er avsluttet:
– Når det gjelder spørsmålet
om etterberegning skal det
behandles i Klagenemnda for
merverdiavgift. Vi kan derfor
ikke å kommentere det nå.
Denne saken er enda verre
TROMSØ: DN skrev for en tid
tilbake om en momsfelle som
nær var ved å koste Elin og
Arne Myrholdt slektsgården.
Kravet var utløst av at melkebøndene hadde glemt et kryss i
et skjema og dermed ikke hadde
registrert at de drev med utleie
til samdriften de er en del av, i
Merverdiavgiftsregisteret.
Konsekvensen ble at Skatteetaten påla Myrholdt å betale
tilbake byggemomsen på fjøset,
samt renter og gebyr.
Dagens Næringsliv viste
gjennom flere artikler at de ikke
var alene om å ha gått i denne
fellen, og at like saker hadde
fått ulik behandling hos Skatteetaten. Etter saken ville Finansdepartementet fjerne momsfellen i forbindelse med utleie
av eiendom.
– Denne saken er enda verre.
DN 21. mars 2012
Norbase hadde faktisk sendt
inn søknaden, men manglet
bare et vedlegg. I tillegg er det
erkjent feil fra skattekontoret,
sier advokat Agnetha Åsheim i
PwC.
Q
«FORFERDELIG HARDT
STRAFFET». Norbase-sjef
Tore Bjørnå og advokat
Agnetha Åsheim.
Foto: Lars Åke Andersen
med en gang viser at selskapet
hele tiden har oppfylt vilkårene,
sier advokat Åsheim.
Avslag
Både Skattedirektoratet og Sivilombudsmannen har avslått
klagene fra Norbase. Men i
forbindelse med behandlingen
hos
Sivilombudsmannen
erkjente imidlertid skattekontoret saksbehandlingsfeil, blant
annet manglende purring og
manglende formelt avslag.
– Vi opprettet nylig et nytt
eiendomsselskap og søkte om
frivillig registrering. Da kom
purring med en gang på leiekontrakt, sier Bjørnå.
Sivilombudsmannen skriver at
saksbehandlingsfeilene trolig
var årsaken til at selskapet ikke
ble registrert allerede i 2003
samt at det sannsynligvis var
blitt ordnet dersom skattekontoret hadde purret eller gitt et
formelt avslag.
Likevel mener Sivilombudsmannen at «hovedansvaret for
at registreringen ikke ble gjennomført ligger hos Norbase
selv». Det mener advokaten er
feil og at vedtaket er ugyldig
etter loven.
– Hovedregelen etter forvaltningsloven er at vedtaket blir
ugyldig om feilen har virket inn
på avgjørelsen. Det står ingen
plasser at det er krav om
vedlegg, ikke i lovteksten og ikke
i veiledningen, det er et meget
viktig poeng, sier hun.
Advokaten mener at skattekontoret har «en særlig veiledningsplikt» i en slik sak og viser
til at forvaltningsloven pålegger
forvaltningen å avgjøre saken
«uten ugrunnet opphold».
Bjørnå vurderer rettssak
dersom det ikke blir medhold i
klagenevnden, men foreløpig er
han glad for at selskapet tross alt
har likviditet til å betale kravet.
– For en liten bedrift med en
omsetning på 35 millioner
kroner kunne dette vært nok til
å velte bedriften. Uheldigvis går
dette utover en rekke prosjekter
vi har planlagt og hindrer utvikling av nye arbeidsplasser.
[email protected]
,:)6(%+709/797
8-0*.)007
Feire jul og nyttår på Park Inn Trysil Mountain Resort.
Bo midt i bakken og nyt gode fasiliteter.
Dobbeltrom fra 695,-/pers/natt, inkl. frokost.
Bestill på skistar.com