Les hele kundehistorien om hvorfor ExproSoft har valgt

JJ Design • jj.no
It Nor ble opprettet i 1999, og er partner med
UNIT4 Agresso. Det meste av It Nor sin virk­
somhet er relatert til programvaren Agresso
Business World. It Nor har siden oppstarten
hatt en jevn vekst både hva angår ansatte
og omsetning. It Nor er en kompetanse­
leverandør som gir sine ansatte muligheter
til videreutvikling i et spennende fagmiljø.
It Nor er Agresso kompetansesenter og leverer
­tjenester­knyttet til implementering, teknisk drift,
samt lønn- og regnskapsproduksjon i Agresso.
I tillegg har It Nor en egen IKT utviklings­
avdeling som jobber med .Net-applikasjoner
og Java. Vår hovedoppgave er å forenkle og
forbedre hverdagen for våre ­kunder. For It Nor
er kompetanse og kontinuitet viktige suksess­
faktorer, men mest av alt drives vi av gleden
ved å se fremgang og suksess hos våre kunder.
It Nor sine kunder kjennetegnes gjerne av
en viss kompleksitet med hensyn til å ivareta
prosjekt­regnskap, konsernstruktur, inter­
nasjonal business og komplisert Lønn/HR.­
It Nor har valgt en fleksibel og skalerbar
tjeneste­leveranse, som gir bedriftene mulig­
heten til å sette ut hele eller deler av tjenesten.
IMPROVING
YOUR
BUSINESS
KUNDECASE | EXPROSOFT
Roger Lysholm
Daglig leder It Nor Regnskap
Exprosoft hadde behov for et
ERP-System som holdt oversikt over alle
innsatsfaktorer i prosjektene.
Virksomheten benytter de fleste moduler
i Agresso, samt at regnskapsproduksjonen
er satt ut til It Nor Regnskap.
En virksomhet i rask
Les mer om oss på itnor.no
vekst og endring
V
alget falt på Agresso da ExproSoft skulle velge en ny ERP løsning.
­Behovet for et system som er dynamisk og smidig, samt en leverandør
med erfaring fra lignende virksomheter ble utløsende for valget av
­system. I tillegg var det en forutsetning at leverandøren kunne levere regnskap
og lønnstjenester slik at vi kunne ha fokus på vår kjernevirksomhet sier CFO
Cecilie Østerlie.
Hvorfor valgte dere å
bytte ERP løsning?
Hva opplever dere som
Agresso sine styrker?
ExproSoft hadde en løsning som ikke tilfredsstilte
behovene til virksomheten innen prosjekt- og
ressursstyring. Systemet var rett og slett lite
fleksibelt i forhold til å tilpasse seg de endringene
ExproSoft sto ovenfor. Derfor ble det viktig å finne
en leverandør som hadde erfaring fra tilsvarende
vekstselskaper, og som kunne tilby et system
med den nødvendige fleksibiliteten, smidig­
heten og skalerbarheten sier Cecile Østerlie.
Agresso sin evne til endring har vi allerede fått
erfare som en av styrkene. Vår virksomhet har i
løpet av siste periode endret hovedfokus fra å være
en konsulentdrevet virksomhet, med tilhørende
programvare, til å bli et mer rendyrket program­
varehus. Dette har krevd at endringer i arbeids­
prosesser støttes av systemet samtidig som veksten
og farten i selskapet opprettholdes sier Cecilie.
Hva var de viktigste kriteriene
for valg av ny løsning?
ExproSoft er en virksomhet med ansatte fra mange
nasjoner der norskkunnskapen ikke er noen
selvfølgelighet. Det var derfor en forutsetning at
systemet kunne kjøres på flere språk. ExproSoft
har valgt engelsk som sitt primærspråk og alt
oppsett er lagt inn med engelske tekster. Bare
dette grepet har spart virksomheten for mye tid
ved at timeføring, reiseregninger og rapportering
skjer på en enhetlig måte. Dette gir adminis­
trasjonen mindre korreksjonsarbeid i ettertid.
Et annet moment var at It Nor også hadde gode
referanser fra tilsvarende virksomheter, samt at
Agresso er kjent som et system spesielt godt egnet
for virksomheter i endring sier Cecilie Østerlie.
Alle ansatte har tilgang til sine data og
fyller ut sine timelister, reiseregning og
godkjenner fakturaer direkte i web’en.
Cecilie Østerlie, CFO ExproSoft
Agresso sin selvbetjeningsløsning har også fun­
gert meget godt for oss. Vi ønsket minst mulig
dobbeltregistrering, slik at den som sitter nærmest
oppgaven gjør og fullfører oppgavene ferdig. I den
sammenheng må grensesnittet være brukervennlig,
og på dette området får vi gode tilbakemeldinger
uttaler Cecilie Østerlie. Alle ansatte har tilgang til
sine data og fyller ut sine timelister, reiseregning og
godkjenner fakturaer direkte i web’en. De er også
stort sett selvforsynt med rapporter. Dette gir alle
ExproSoft-ansatte god kontroll over situasjonen.
regnskap og lønnsproduksjonen fungerer hele året,
uavhengig av vår ferieavvikling, ferier og eventuelt
fravær knyttet til sykdom eller permisjoner. Men ett
område har jeg valgt å beholde selv sier Cecilie
Østerlie. Og det er fakturering og oppfølging av
kundene. Dette vil vi ha «hands on»-kontroll på.
Motsatt konklusjoner har jeg på lønnsområdet.
Dette ville vi aldri valgt å kjøre selv, fordi vi van­
skelig vil kunne levere den kvalitet, regularitet
og effektivitet som vår partner It Nor kan med
sine spesialiserte lønn- og HR-medarbeidere.
ExproSoft er en internasjonal
virksomhet, hvilke spesielle
utfordringer opplever dere i
forhold til den satsningen?
For det første er tilgjengelighet 24/7 en forut­
setning for en virksomhet som oss som opere­
rer i ulike tids­soner. Videre må ikke språk og
oppsett knyttet til dette være en utfordring. I og
med at det er mange brukere fra ulike kulturer
og nasjoner kreves det et enhetlig og bruker­
vennlig oppsett, samt at brukerne er i stand til
å utføre sine oppgaver uten særlig opplæring.
Hvilke gevinster klarer dere
å hente ut av systemet?
Kvaliteten på regnskapene har blitt bedre ved
at oppsettet av løsningen gir bedre kvalitet på
datainput som timer, reiser og faktura. For oss
medfører dette at vi kan bruke mer tid på analyse,
og mindre tid på kontroll og korrigeringer sier Cecilie
Østerlie. Videre har vi nå en felles løsning for hele
vår virksomhet. Vi har operasjoner i flere land på
det amerikanske kontinent og i Asia. I tillegg er
løsningen såpass enkel i bruk at opplæring er
begrenset til noen få runder på Skype eller Lync.
Jeg ønsker også å trekke frem rapporteringsløs­
ningen i Agresso som har brakt oss et langt stykke
fremover sier Cecilie Østerlie. Vår virksomhet
har et meget profesjonelt og krevende styre
som krever rapportering langt ut over det som
kan regnes som standard regnskapsrapporter.
Det fine med Agresso er at jeg nå selv kan lage
alle typer ad hoc-rapporter som etterspørres.
Et annet moment var at It Nor også hadde
gode referanser fra tilsvarende virksomheter,
samt at Agresso er kjent som et system spesielt
godt egnet for virksomheter i endring.
Hvorfor har dere valgt å
outsource deler av regnskap
og lønns­produksjonen?
Vi har aldri i ExproSoft vært i tvil om at det for oss
har vært riktig å outsource regnskap og lønns­
produksjonen sier Cecile Østerlie. Årsakene til
dette er flere. For det første handler det om å ha
en skalerbar løsning. Virksomheten vår vokser
såpass raskt at egenrekruttering ville vært en for
stor utfordring som ville krevd for mye tid og fokus.
Nå har vi en leverandør som skalerer løsningen
for oss. Dette reduserer risikoen for oss. For det
andre gir en outsourcet løsning trygghet i kvalite­
ten på regnskapene ved at en setter ut jobben til
spesialiserte ressurser. Og for det tredje vet vi at
For en internasjonal virksomhet er selvfølgelig god
funksjonalitet knyttet til valuta en forutsetning. Våre
prosjekter rapporteres med ulike valutakurser i henhold
til hva som er kontraktsfestet i det enkelte tilfelle.
Cecilie Østerlie, CFO ExproSoft
ExproSoft
ExproSoft er på kort tid blitt en betydelig internasjonal
aktør innenfor to områder: Det ene er risiko- og pålitelighetsanalyser av tilstanden i olje- og gassbrønner,
basert på selskapets unike database med informasjon
fra rundt 5000 olje- og gassbrønner verden over. Det
andre produktområdet er utvikling og implementering
av programvare for sanntids overvåkning av off­
KORT SAGT
shore- og onshorebrønner. Innenfor dette området
har selskapet over 40 internasjonale oljeselskaper i
kundeporteføljen, og utfører oppdrag i over 20 land.
Blant kundene er ADCO (Abu Dhabi Company for
Onshore Oil Operations), Chevron, ConocoPhillips,
Oil Search, Shell, Statoil, Petrobras og Talisman.