Nr 1 - Sørum kirke

Menighetsbladet
Nr. 1 • 2012
43. årgang
for Sørum • Blaker • Frogner
d
e
m
Bli eir!
l
å
p
SE side 13
Ord til deg: Og jeg gir dem
evig liv, de skal aldri i evighet gå
tapt, og ingen skal rive dem ut
av min hånd.
Joh 10,28
Randi Ulvestad – ny leder av Frogner menighetsråd side 2
Utvidelse av kirkegårdene side 6
Tvangsekteskap side 8
Litt om skuddår... side 11
Tenk om
gudstjenesten
kunne bli et naturlig
Randi Ulvestad er ny leder i
Frogner menighetsråd. Hun
har vokst opp på Melvold gård,
bor i sentrum av Frogner, er
sykepleier og har mann og tre
voksne sønner. Det var ikke
akkurat rift om jobben som
leder av menighetsrådet,
innrømmer Randi, men hun
ser det som en utfordring.
– Hvordan kom du til tro?
– Jeg har vokst opp i et kristent hjem, og
har alltid levd i barnetroen. Kirke og misjon
var en del av livet i familien vår, selv om det
ikke alltid var like populært i ungdomsårene
alltid å måtte gå i kirken. Men sånn var det,
og det har vært viktig for meg.
– Hvem har hatt størst innflytelse for ditt
standpunkt og din tro?
– Ofte tenker jeg på de to søndagsskolelærerne, Arne og Bjarne; Arne Bechensteen
og Bjarne Granerud. Arne hadde egen evne
til å se deg. Han var oppmerksom og oppriktig interessert i deg, ikke bare i hvordan
du hadde det i forhold til Gud, men hvordan
du hadde det. Han hadde en slags kjærlig
autoritet og han var alltid oppmuntrende.
Og Bjarne var en god formidler. Han hadde
så mye kunnskap som han delte med oss.
Og Hans og Bodil Stenslet som drev Yngres,
var viktige forbilder og rollemodeller for oss.
De forkynte, men det var så mye mer enn
ordene. Alle disse la nok grunnlaget for at jeg
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
samlin
av Heidi Schmidt
ble bevart i troen.
– Kan du nevne et Bibelvers som har
betydd mye for deg?
-Det må bli fra Matteus 11, 28: «Kom til
meg, alle dere som strever og bærer tunge
byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Det er så
mange som strever med noe…
– Hvordan henger tro og hverdag sammen
for deg?
– Det henger sammen. Jeg er ikke en
person med store fakter eller store ord. Jeg
synes ikke det er lett å proklamere hva jeg står
for. Jeg ønsker å være en hverdagskristen!
Det høres kanskje ambisiøst ut, og jeg er
ikke god til det, men store ord er ikke min
greie…
– Hvordan tenker du om Guds omsorg?
– Da ser jeg for meg bildet av den trygge
hånden hans, og barnet han holder i hånden
sin. Han holder oss i sine hender. Samtidig
er dette vanskelig, særlig etter 22. juli 2011.
Men midt i det vanskelige, så vet jeg at det
er en som ser oss og bryr seg om oss. Jeg
vet at det er sånn, selv om det ikke kjennes
sånn.
– Hvilke saker vil du prioritere i Frogner
menighetsråd?
– Vi har en visjon om å få gudstjenestene
til å bli et naturlig samlingspunkt for alle i
sognet. Jeg ønsker at gudstjenesten skal
være et sted hvor folk synes det er godt å
være. Det er viktig å fortelle om hva som skjer
i kirken, invitere og å ønske velkommen og
faktisk se dem som kommer dit. Nå arbeider
vi med den nye gudstjenestereformen, der
vi i større grad kan få være med å utforme
hvordan gudstjenesten skal være. Prestens
forkynnelse betyr selvfølgelig mye, men
overhodet ikke alt. Vi andre kan også bety
mye og gjøre en forskjell for de som kommer
dit. Det velger jeg å tro.
– Er det en spesiell sak du brenner for?
Randi nikker og er ikke i tvil:
– Barnearbeidet! Skolen har ikke lenger ansvaret for å gi barna opplæring i den kristne
tro. Det er kirken som har overtatt trosopp-
Frivillighetstjenesten for eldre
ngspunkt!
Behov for strøsingel?
Ring - i Blaker.............................63 82 61 88
- i Frogner/Vesterskaun....63 82 02 52
- i Sørum krets..................63 82 42 44
- på Sørumsand.................63 82 65 96
Andakt
av anne søbye
Den gode hyrde
Jesus sammenlignet seg en gang med en god hyrde. Hyrden passer på
sauene sine, leder dem til grønt gras, rennende vann og trygg nattero. Ikke
å forakte i disse ulvetider…
Jeg så en gang en tevling for gjeterhunder. De skulle få med seg fem sauer
fra den ene enden av et jorde til den andre. Det var ingen lett oppgave!
Sauene sprang til hver sin kant så fort en mindre dyktig hund nærmet seg.
Alle hundene så nær som én hadde store problemer med å samle dem.
Men det var altså en hund som virkelig kunne, han sirklet sauene inn, og
de luntet i samlet tropp dit de skulle.
Til barnelærdommen hører lignelsen om mannen som hadde 100 sauer.
Den ene sauen tullet seg bort. Hyrden kunne jo ha tenkt at: Sauen kan ha
det så godt, dum og sta som han er, han får klare seg så godt han kan selv!
Men hver eneste sau var så verdifull for hyrden! Og hyrden fikk ikke ro, han
lette og lette til han fant sauen. Og hyrden bar glad sauen med seg hjem.
læringen. Hvordan skal den neste generasjonen få kjennskap til bibelhistoriene, de
kristne referansepunktene, verdiene og den
kristne kulturarven hvis ikke kirken tar ansvar for det? Vi har søndagsskole og «Etter
skoletid», men vi ønsker å styrke barnearbeidet og skape noen samlingsarenaer for barn
og foreldre. Kanskje noe med kor, matlaging
og andre aktiviteter. Vi er i tenkeboksen.
– Hva er viktige saker for Frogner
menighetsråd?
– Det er mange viktige saker. Diakoni er
viktig, den nye gudstjenestereformen og
trosopplæringen. Det er viktig å nå ut med
kunnskap om hva kristendommen er, og
det er viktig å møte folk så de opplever seg
sett og inkludert. Spesielt er det en
utfordring at vi har så mange nye
innflyttere her i sognet vårt. Tenk
om gudstjenesten kunne bli et
naturlig samlingspunkt der alle
kjenner seg velkomne!
Sauene er et bilde på mennesker som vil høre Jesus ord og tro. Jesus sier at
han sauer hører på han, kjenner han og følger han. I «ord til deg» som står
på forsiden av dette bladet sier Jesus om sauene sine at han gir dem evig
liv, de skal ikke gå tapt, og ingen skal rive dem ut av hans hånd. Vi mennesker kan være aldri så intelligente og dyktige, noen har IQ som består
en Mensa-test. Men vi kan også være korttenkte, jage uvesentligheter og
«tulle oss helt bort» i forhold til de store perspektiver og spørsmål i livet.
Vi trenger en hyrde som kan passe
på oss, og hente oss inn igjen.
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
Ny gudstjenesteordning
En ny Bibel?
av John Olav Stokstad Larsen
Gudstjenesten i Den norske kirke
er i endring. Den nye bibeloversettelsen er alt tatt i bruk. Enkelte av
leddene i gudstjenesten er sitater
fra Bibelen. Derfor er det naturlig
at disse leddene blir justert etter
den nye oversettelsen. Videre er det
et mål at menigheten skal bli mer
delaktig i både planlegging og gjennomføring av gudstjenesten. 1. søndag i advent 2012 skal en helt ny
ordning være på plass.
I flere år har frivillige vært med
som tekstlesere og kirkeverter. Dersom noen ønsker å være med på
dette, er det bare å ta kontakt med
kirkekontoret eller en som sitter i
menighetsrådet.
I Sørum ønsker vi også å gi mulighet til forbønn dersom det er noen
som ønsker det. Rent praktisk vil
vi gjøre det på den måten at ved
inngangen vil det stå en liten kurv
sammen med en liten skriveblokk.
Der kan man skrive ned det man
ønsker det skal bli bedt for i menighetens forbønn. Dette vil selvfølgelig anonymiseres slik at ingen skal
bli nevnt med navn eller på andre
måter komme i uønsket fokus.
John Olav Stokstad Larsen
Nei, Bibelen er ikke ny. De
eldste delene av Bibelen er over
3000 år gamle. Det er ca 1800 år siden
det ble fastsatt hvilke bøker som skulle være
med i Bibelen. Sist høst fikk vi en ny oversettelse av
denne gamle boka.
Hensikten med en ny oversettelse er at
dagens lesere skal forstå det som står
på samme måte som de forstod det, de
som hørte eller leste ordene første gang.
Bibelens innhold skal ikke forandres, men
språket vårt og virkeligheten vår er i stadig forandring. Derfor må Bibelen komme
i dagens språkdrakt. I tillegg blir det hele
tida arbeidet med å finne den mest opprinnelige teksten. Fortsatt kan forskerne
komme over fragmenter av svært gamle
håndskrifter. Mest kjent er Qumran-tekstene.
Dette er håndskrifter til enkelte bøker i Det
gamle testamentet som er flere hundre år
eldre enn de man tidligere kjente til. Dette
har man tatt hensyn til ved utformingen av
den nye oversettelsen.
Skal man oversette Bibelen, krever
dette først og fremst meget god kjennskap
til originalspråkene (hebraisk og gresk). I
tillegg har man hele tida samarbeidet med
eksperter på norsk språk og med moderne
forfattere for å sikre seg at det endelige
resultatet blir så godt som mulig.
Også med en ny bibeloversettelse vil
nok mange synes at Bibelen er vanskelig
å forstå. Dersom dere tar kontakt med kirkekontoret, kan vi hjelpe til med å skaffe
bibelleseplaner og annen veiledning som
kan gi hjelp til bibellesning.
Ingen bok har hatt større påvirkning på
vår kultur enn Bibelen. I løpet av de tre
første ukene etter at den nye oversettelsen
kom, ble det solgt 25 000 eksemplarer av
Bibelen. Om ikke Bibelen ble årets julegave,
burde den bli fødselsdagsgaven i 2012.
Nye menighetsråd
Representanter til nye
menighetsrådene ble valgt
samtidig med kommunevalget
i september. I etterkant av
valget har rådene valgt sine
ledere og representanter
og leder for Sørum kirkelige
fellesråd. Her presenteres den
fullstendige oversikten over
rådene med ledere:
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
Sørum menighetsråd:
Frogner menighetsråd:
Blaker menighetsråd:
Kari Rønsen, leder
Endre Arild Stakkerud
Sissel Svendsen
Hilde Sletholen Østby
Guttorm Birkrem Søbye
Gudrun Ringstad
Randi Elisabeth Ulvestad, leder
Erlend Berger Jørgensen
Marion Forsland Berger
Bjørn Arne Skogstad
Robert Linnerud
Berit Elisabeth Daae
Sigrunn Larsen, leder
Venche Hoel
Paal Hval
Ragnhild Nysted
Kari Johanne Huse
Anniken Halvorsen
Vara:
Eli Fossberg
Inger Marie Kleven Olsen
Ole Jacob Michelsen
Odd Sars-Olsen
Else Ouren Otnes
Vara:
Kåre Arvid Ulvund
Torleiv Løken
Inger Berit Nygård
Ole Bekkhus
Thorild Lerberg
Vara:
Berit Ormstad Olberg
Else Marie Sagen Ottershagen
Inger Helen Kurland
Liv Unni Bjørnstad
Kristin Clausen
Menighetsbladet ønsker tips og stoff
og flere medarbeidere!
Vi ønsker: Faste frivillige medarbeidere, enkeltartikler og bilder
og tips om personer, arrangementer og lignende. Særskilt velkomment er det med bidrag fra Blaker og Frogner.
Leder
av anne søbye
▲ Den nye
bibeloversettelsen
på iPad og i bokform.
I gudstjenesten ber vi alltid Fader vår.
I den nye bibeloversettelsen lyder bønnen slik:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.
Matteus 6,7-13
◄ Bit av Qumran-tekstene.
Harry Potter i farta. ►
Sørum kirkelig fellesråd:
Sigrunn Larsen, leder
Erlend Berger Jørgensen, nestleder
Kari Rønsen
Endre Arild Stakkerud
Paal Hval
Berit Elisabeth Daae
John Olav Stokstad Larsen, geistlig repr.
Vidar Kristensen, repr. Sørum kommune
Vara:
Sissel Svendsen
Guttorm Birkrem Søbye
Venche Hoel
Inger Helen Kurland
Marion Forsland Berger
Robert Linnerud
Karin Krissly, geistlig repr.
Are Tomasgard, repr. Sørum kommune
Det umulige
Fantasy-bøker har lenge vært populært hjemme hos oss. Gamle klassikere
som Ringenes herre og alle sju Narniabøkene kan høres og leses igjen og
igjen. Det startet vel med Harry Potter, og fortsatte med Skammarens dotter,
Alk og Ilke (Phenomena), Artemis Fowl, Dødslekene, Lyntyven, Twilight, De
fire og han som gjør galt verre og en haug med andre. Biblioteket blir mye
brukt, både for å lese om igjen og for å finne noe nytt. Lydbøker er også
kjekt, særlig på biltur. I den magiske verden kan alt skje, heltene klarer seg
ut av de utroligste situasjoner og overvinner egne begrensninger (for de
som måtte ha slikt – noen av personene er jo ganske overmenneskelige).
Men det er jammen mange som klarer det utroligste
i det virkelige liv også. Man kan observere fra
sidelinjen og lure på hvordan dette skal gå. Men
jammen klarte de det! Noen ganger avstår vi fra å
prøve, fordi vi i vår realisme regner med det ikke
er mulig. Eller vi tør ikke prøve, har for lite tro
på oss selv, eller blir hemmet av angst for
å mislykkes. For noen ganger går vi «på
snørra» og får det ikke til. Så gjelder det
å reise seg igjen og gå
videre. Og kanskje øve
litt mer, kjenne på at
båten bærer, samarbeide
og oppmuntre hverandre. «Vi får
det til». Om vi ikke har magiske evner, så
kommer vi langt med naturgaver, oppøvde
ferdigheter, kunnskaper og erfaring.
Gjennom å lese i Bibelen og be til Gud kan vi få
inspirasjon, styrke, veiledning og trøst. Man trenger
ikke være en erklært troende for å erfare det. Om ikke
annet så kan store deler av Bibelen leses som en roman,
og noe som poesi. Det kan selvsagt variere, noen bibeltekster
er vanskelige å forstå. Kanskje den nye bibeloversettelsen gir
ny leseforståelse. Det skjer mye i Bibelen, både av menneskelig
drama og Guds inngripen. Visdomsord og usminket fortelling om ondskap,
dårskap, nederlag og folk som reiser seg igjen. Krig, svik og kjærlighet og
godhet. Apostlenes gjerninger med fortellingene om de første kristne er for
eksempel spennende historier. Disiplene ba og undere skjedde. Det var de
som trodde at disiplene drev med magi, og ville lære seg «triksene» for å
tjene penger på «magien». Det fungerte selvsagt ikke. Gud kan det umulige,
men uten magi.
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
Utvidelser av kirkegården
– status for planarbeidet
av kirkeverge Håvard Haug
Som kjent pågår det et generasjonsprosjekt for utvidelser
av alle våre tre kirkegårder i
Sørum. Det er først og fremst
prognoser for befolkningsutviklingen i kommunen som
ligger til grunn for utvidelsene.
Sørum
kommune
50 år
1. januar 1962 ble Blaker
kommune og Sørum
kommune offisielt slått
sammen til en kommune.
Kommuneinndelingskomitéen, eller
Schei-komitéen som den ble kalt,
tilrådet etter en lang prosess sammenslåing, med tanke på økonomi
og fremtidig utbygging av næringslivet i dette området. Det var ingen
begeistring blant bygdefolk, og verken herredstyret i Blaker eller Sørum
ønsket sammenslåing. Men lokale
innsigelser ble ikke hørt, så 17. mars
1961 fulgte Regjeringen Scheikomitéens tilråding, og bestemte i
statsråd at Blaker og Sørum kommuner skulle slås sammen. Kommunenavnet skulle være Sørum, og
nykommunen operativ fra 1. januar
1962, med kommunevalg 25. september 1961. Så det ble en travel
tid for kommunene i 1961. Mer om
denne saken i neste nummer av
Menighetsbladet.
Lillian Mobæk
MENIGHETSBLADET 1• 2012
I løpet av de neste 30 år forventes antall
personer over 67 år å øke fra dagens ca.
1600 til et sted mellom 4200 og 4600,
litt avhengig av hvilke prognoser man
benytter. Etter en anbudsrunde er det
konsulentfirmaet Rambøll som nå nylig
har fått oppdraget med planlegging og
prosjektering av alle utvidelsene.
På Sørum kirkegård er arealet for utvidelsen
fastlagt. Totalt er området som er avsatt til
kirkegård på ca. 24 dekar, men ikke alt dette
arealet vil bli benyttet i denne omgang. I
tillegg til parkeringsplass og vanlige gravfelt
skal det etableres et gravfelt for muslimer
og en minnelund for urnegraver på denne
kirkegården. Uavhengig av selve utvidelsen
skal det også gjennomføres et arbeid for å
fylle opp den midtre delen av kirkegården,
innenfor servicehuset. Dette vil gi en bedre
utnyttelse av den eksisterende kirkegården.
Forprosjektet for Sørum kirkegård forventes
å være ferdig utarbeidet den 20. mai i år.
På Frogner vil det gå en del mer tid. Arealet
for utvidelsen er ikke fastlagt og kommune
planen for bruken av mulige områder i nærheten må endres. Lovverket stiller derfor krav
om at alternative områder for utvidelsen må
konsekvensutredes først. Det tas sikte på at
denne konsekvensutredningen skal kunne
legges frem til politisk behandling senest
30. september i år. Når arealet da blir valgt
vil arbeidet med forprosjektering starte og
det er forventet at reguleringsplanen og forprosjektet vedtas tidlig i 2013. På Frogner vil
det bli planlagt ny og større parkeringsplass,
nye gravfelt og minnelund for urnegraver. Det
er anbefalt å sette av ca. 11,7 dekar til kirkegårdsutvidelsen her.
Utvidelsen på Blaker vil i all hovedsak skje
på Fossjordet der det foreløpig er satt av 8
dekar til dette formålet i kommuneplanen.
ne i Sørum
Utvidelsen innebærer en mulig omlegging
av Skanseveien. Den gamle driftsbygningen
skal rives og en ny driftsbygning på ca. 200
m² skal settes opp. Den nye bygningen vil bl.a.
romme kistemottak med kjølerom, handicaptoaletter og et mindre verksted for oppbevaring
og reparasjon av maskiner. Når det gjelder det
gamle kapellet på kirkegården er det foreløpig
planlagt at dette skal restaureres på sitt nåværende sted. Det er da en forutsetning at den
planlagte gangveien langs fylkesveien gjennom Blaker sentrum ikke kommer i konflikt
med de nødvendige grunnarbeidene som
må til for å stabilisere grunnen under kapellet. Det må utarbeides reguleringsplan også
for Blaker kirkegård.
Nærmere informasjon om planarbeidet og
fremdriften for utvidelsene kan fås ved
henvendelse til kirkeverge Håvard Haug,
tlf. 63 86 79 53 og e-post [email protected]
sorumkirke.no eller prosjektleder Isabel von
Klitzing, tlf. 63825486 og e-post isabel.von.
[email protected] Mye skriftlig
informasjon og grunnlagsdokumenter er også
utlagt på Sørum kommunes hjemmesider:
www.sorum.kommune.no 
Det handler om
rettferdighet
Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom.
Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk
rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid
uten fattigdom.
Tirsdag 27. mars går konfirmanter, unge og voksne fra menighetene rundt
med bøsse. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over
hele verden. Ta godt imot bøssebærerne når de kommer på din dør!
Du kan også støtte aksjonen gjennom å
● Benytte kontonummer 1594 22 87493
● Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner)
● Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
Fasteak
gudstjensjonsester:
Kirke
ns Nødh
jelps fas
sjon blir
teaktema på
familiegudstjen
estene i
Fro
kirke 11
. mars og gner
i Blaker
kirke 18
. mars.
Catarina Ramirez fra Guatemala har fått startstøtte fra Kirkens Nødhjelp til å dyrke grønnsaker i drivhus. Nå gir hun døtrene næringsrik
mat og tjener penger nok til at jentene kan gå på skole. Catarina tror
en fremtid uten fattigdom er mulig. Her er hun sammen med datteren
Anabella (14). Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
Tvangsekteskap
av Marie S Grimstad
«Det skjer oftere enn mange
tror og det skjer på Romerike.
Unge jenter og gutter blir tvunget til å gifte seg.»
Slik ble en tre-sidig artikkel i Romerikes Blad
innledet fredag 17. juni 2011. Samme dag
er fremsiden på Aftenposten sitt A-magasin
opptatt av Arkan, en ung mann fra Kurdistan.
Arkan måtte gifte seg med kusina si, men
ekteskapet ble aldri fullbyrdet. Etter hvert
som foreningen skulle inn i sin siste fase, sa
Arkan til utlendingsdirektoratet som det var,
og ekteskapet ble oppløst. Arkan skriver at
«tvangsekteskap er like vondt for gutter.»
I uken som fulgte fortsatte innspillene
i Romerikes Blad. Vi skjønner dette er et
område vi helt klart trenger å lære mer om
og gjøre de riktige tingene, for å hjelpe våre
unge. Vi som jobber i kirken, med barn, unge
og voksne, ønsker å være til stede for dere.
Derfor skriver vi om dette i Menighetsbladet.
Har du spørsmål tar du kontakt med oss.
Prester og diakon har taushetsplikt.
Politiinspektør Terje Bjøranger ved Romerike
politidistrikt og koordinator Eva Torill Jacobsen
i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap
er enige om at mange ikke er klar over at
tvangsekteskap er et reelt problem for en del
unge mennesker i Norge. De bekrefter at der
forekommer tvangsekteskap og æresrelatert
vold på Romerike. 15% av teamets i alt 382
henvendelser i 2010, var fra Akershus, noe de
mener er mye i fht hele Norge.
Handler ikke om religion
Jacobsen er nøye med å presisere at dette
ikke handler om religion, da ingen religioner tillater tvangsekteskap. Det handler om
tradisjon, integrering og barneoppdragelse.
Uansett motivet for tvangsekteskap må alle
som bor i Norge forholde seg til norsk lov.
… men om æreskultur
Bjøranger forteller at tvangsekteskap handler
om mer enn selve giftermålet og like mye om
æreskulturen. Tvangsekteskap skjer i de
beste familier, som utad virker godt integrert
i det norske samfunnet. Problemet er at de
ikke har flyttet mentalt, bare økonomisk og
praktisk. Bjøranger mener tvangsekteskap
er en måte familien kan gjenopprette
storfamiliens ære: Æreskulturen spiller ut
empatien overfor barna. De får lov til å leve
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
Illustrasjonsfoto
som sine norske venner fram til puberteten,
men så plutselig starter problemene. En del
av problemet er at der ikke alltid blir gitt en
reell trussel, men at det ofte er mer skjult,
følelsesmessig utpressing som setter dype
spor i et ungt menneskesinn.
… eller om fortvilte foreldre som strever
Psykolog Trine Eikrem har siden 2006
sammen med kollega Pia Aursland jobbet
med å heve kompetansen om tvangsekteskap i familievernet, det såkalte Brobyggerprosjekt. Eikrem mener tvangsekteskap ofte
kan være et resultat av fortvilte foreldre som
strever med hvordan de skal drive barneoppdragelse i Norge. Hun sier dette er overgrep,
men at de ikke har en overgripers logikk,
men en fortvilt forelders. Hun legger samtidig vekt på at det finnes foreldre som bare er
slemme mot barna også. De må lære å være
foreldre i Norge, vi må gi dem noen verktøy
som ikke er avmakt eller straff. Eikrem forteller om mange familier der barna er de
eneste som er integrert i det norske samfunnet. Når ungdomsopprøret kommer, er
foreldrenes eneste middel å gifte dem bort
for å få kontroll. Hun tror mye er avhengig
av foreldrene. Det er viktig med forbilder, at
noen står fram og forteller om gode løsninger og hvordan de har inngått kompromisser
med barna. Da ville det vært enklere å vise
at dette er det mulig å endre på.
Skaper konflikt hos de unge; jenter og
gutter
De unge er mellom barken og veden. På
Lørenskog og Lillestrøm videregående skole
jobber Toril Storholt som minoritetsrådgiver.
Storholt mener temaet er tabu for mange
unge jenter som i tillegg blir oppdratt til å
tenke at dette er et familieanliggende. Hun
sier videre at jenter som før har hatt stor frihet
hjemmefra plutselig opplever ekstremkontroll
og trusler om ekteskap. Det handler om
kontroll av jenters seksualitet, og problemene
oppstår når jentene blir tenåringer. Da
begynner det å handle om ærbarhet. Leder
for Røde Kors-telefonen mot tvangsekteskap
og kjønnslemlestelse, Anne Marte Stifjeld,
sier sakene de får er komplekse. Jentene står
overfor veldig vanskelige valg. Det største
valget er om de skal gå mot familien sin eller
ikke. Hun sier «Jentene mister seg selv eller
familien». Hennes erfaring etter mange års
arbeid, er at mange jenter velger å bryte med
familien. Dette er vanskelig og ofte velger de
å komme tilbake til press og tvang. Derfor har
Røde Kors-telefonen etter hvert blitt opptatt
av å gå i dialog med foreldrene/familien. Det
er viktig å forklare hvorfor barna gjør dette
og prøve å motivere familiene til å gå mot
sin egen storfamilie. Da er det familien som
bryter med storfamilien og ikke datteren eller
gutten som bryter med nærmeste familien.
Hvis vi ser på det Arkan beskriver i Amagasinet, er det så skamfullt for gutter
å stå frem, at de ikke tør. De mister ansikt
og ære og føler maktesløshet overfor å
ikke ha mandat til å velge sitt eget liv. Der
er forskjell mellom arrangerte ekteskap
og tvangsekteskap, og midt imellom dette
er der en gråsone, og de er i følge den
danske sosialpedagogen Manu Sareen de
vanskeligste.
Ønsker du en samtale med diakonen?
Ta kontakt for å avtale tid –
Hver onsdag kl. 10.00 – 12.00 telefon 63 86 79 61.
epost: [email protected]
Diakonens hjørne
Fakta om tvangsekteskap
● Tvangsekteskap er forbudt ved norsk lov (straffeloven § 222 og ekteskapsloven).
● Arrangert ekteskap er ikke forbudt i Norge.
● I 2010 fikk kompetanseteamet mot tvangsekteskap 382 henvendelser.
● I 2010 fikk Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 534 henvendelser.
● Flertallet av henvendelsene kom fra personer
med bakgrunn fra Irak og Pakistan.
● I 2008 kom regjeringen med ny handlingsplan
mot tvangsekteskap.
● Ingen av verdensreligionene legitimerer tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold.
● Æresrealtert vold utøves for å vedlikeholde
familiens ære og knyttes til kulturer som har et
sterkt æresbegrep.
● FNs erklæring om menneskelige rettigheter
tilsier at ekteskap skal inngås frivillig.
Hjelp å få
Ring Røde Kors Telefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse;
815 55 201 eller ta kontakt på info.
[email protected] Du
kan være anonym. Det finnes også
et bo- og støttetilbud for dem som er
utsatt for tvangsekteskap eller annen
æresrelatert vold. Disse tildeles av
kompetanseteamet mot tvangsekteskap og nås på telefon 478 09 050
eller e-post [email protected]
imid.no. Der finns også informasjon
på www.ung.no/tvangsekteskap.
Dersom du ønsker å snakke med
noen annen om dette, kan du snakke
med helsesøster, læreren din eller
noen annen du har tillit til, eller politi
på telefon 02800.
Der er også hjelp å få ved Familievernkontorene. I Lillestrøm ønsker
psykologene at flere med minoritetsbakgrunn tar kontakt. De er opptatt
av dialog og ønsker å skjønne hva
foreldrene tenker. Når de føler seg
forstått kan man få dem til å se
barna og hva de tenker. Og man kan
også få dem til å vurdere hva som er
viktigst, barna eller tradisjonene.
av Marie S Grimstad
Om å vedlikeholde
kjærligheten
Alle vi som har bil kjenner til at den trenger et minimum av stell, og at
service er nødvendig. Vi har til og med EU-kontroller, for å forebygge skade
på andre. Når vi lever sammen gir vi ikke alltid det beste til hverandre.
Arbeidskamerater og andre vi er sammen med får ofte det beste av oss. En
relasjon trenger også service, tid og oppmerksomhet. Der er flere måter å
skade andre på.
Torsdag 19. april kl. 18.00-20.30 inviteres du/dere til et foredrag på Frogner
Misjonssenter om dette å leve sammen. Vi får besøk av familieterapeut
Gunnar Flåten fra Familevernkontoret, Nedre Romerike, Lillestrøm. Han
har lang fartstid som kursholder og terapeut. Han kommer å ta for seg den
viktige samtalen og måten vi kommuniserer med hverandre i parforholdet.
Mange mener de ventet for lenge med å gå i rådgivning når samlivet trenger
det. Det er heller ikke uvanlig at det er den ene av partene som først ønsker
å søke hjelp.
Grunnene til at det noen ganger skjærer seg i samlivet er flere. Felles for
de fleste forhold er vel at der kommer utfordringer noen ganger i et samliv.
Når paret selv endelig har blitt enige om å søke hjelp, kan ventetiden for å
få time hos et familievernkontor oppleves lang.
Påmelding innen 29. mars 2012 til Sørum kirkekontor ved [email protected]
sorumkirke.no eller telefon 63 86 79 50 mandag-torsdag kl.09.00-14.00.
Ring hvis dere har spørsmål.
Barnepass. Dersom dere trenger barnepass, kan det være at vi kan løse det.
Meld fra om antall barn og alderen på barna når dere melder dere på.
Der blir enkel bevertning. Kvelden koster 50,- per person, som tas opp ved
inngangen. Velkommen! 
Samlivskurs høsten 2012
Høsten 2012 tilbyr de tre
menighetene i Sørum kommune
ved diakoniutvalget, kurs i dette å
leve sammen. Som en smaksprøve
på temaet inviterer vi til denne
kvelden om å leve sammen.
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
Fuglerud
Begravelsesbyrå
Ileveien 5, 2040 Kløfta
• Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner
• Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det
63 98 30 10 - 63 96 19 20
www.fuglerud-bb.no
Fokus Butikksenter, 1920 Sørumsand
Telefon 63 86 60 70
10-20 (10-18)
63 86 85 20
Selskapslokaler til leie
• Bryllup, konfirmasjon, jubileum,
privat fest.
org.nr. 894290412MVA
Telefon; 63 86 88 80 / Telefaks; 63 86 88 90
[email protected]
Sørumsandvegen 71 (Gjensidigegården), Sørumsand
Kontakt Torild Egner 957 08 814
Se www.foreningshuset.org
VI BISTÅR MED BL.A.;
ARV OG SKIFTER,
TESTAMENTER OG SAMLIVSKONTRAKTER,
EIENDOMSOVERDRAGELSER, TVISTESAKER
Foreningshuset AL
Idrettsplassen, Sørum
Kristen litteratur
Bøker, Bibler, andaktsbøker,
kort, cd/kassetter, gaver
Nittedalsgt. 21, Lillestrøm tlf. 63 80 29 60
10
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
Lifter 9 - 18 m., minigravere 1 - 1,8 t.,
beltelastere, vibroplater, tilhengere,
minidumpere (selvlastende)
Tlf. 906 87 430 www.4rent.no
Kongsvingervn. 6, 2040 Kløfta
Fokus Butikksenter
Telefon 63 82 71 27
Visste du…
Boktips
Tittel: Å reise seg etter en rystelse
Forfatter: Per Arne Dahl
Utgitt: 2011
Forlag: Schibsted
Antall sider: 160
Per Arne Dahl er kjent for mange fra
spalten «Under åpen himmel», som
han hadde i Aftenposten i 25 år. Nå
er han prest på Stortinget og i Trefoldighetskirken.
Som prest har Per Arne Dahl fulgt
mange mennesker gjennom store
påkjenninger, og forsøkt å hjelpe
dem til å reise seg med selvrespekt
og gi dem nytt livsmot. «Det er umulig
å leve et liv uten å bli rystet i større
eller mindre grad på et eller annet
tidspunkt,» skriver Dahl. «Ingen av
oss har fast grunn under føttene,
selv om vi ønsker å ha kontrollen og
få til et godt liv.»
Kan man forberede seg på de vonde
dagene, og er det mulig å reise seg
etter en rystelse? Dette er spørsmål
som forfatteren reiser, og han kommer selvfølgelig ikke utenom 22. juli
som rystet hele Norge.
Jeg fikk dobbelt opp av denne
boken sist jul, både på jobb og
privat. Og jeg skjønner hvorfor. Dette
er en god bruksbok i møte med livet
slik det faktisk er, og ikke slik vi skulle
ønske det var. Til alle dere som ønsker
å hjelpe og støtte andre når de har det
vondt og vanskelig, men ikke helt vet
hvordan. Les denne boken!
... at i år 1700 hadde februar
måned bare 18 dager? Kanskje er det grunn til å minne
om det nettopp i år når vi har
skuddår. I det året gikk Danmark og Norge over fra den
julianske kalenderen til den
gregorianske.
Hva er forskjellen? Allerede Julius Cæsar
(død 44 f.K.f.) visste at alle år ikke kunne
være like lange. I år 46 f.K.f. innførte han
en kalender med skuddår hvert 4. år. Men i
det lange løp holdt dette ikke. Jorda bruker
365,2422 dager på å sirkle rundt sola. I år
1582 innførte pave Gregor den 13. (død
1585) en mer nøyaktig kalender. Det tok
tid før den var innført i alle land. DanmarkNorge innførte kalenderen i år 1700. Da
var forskjellen mellom den julianske og
den gregorianske kalenderen blitt på 10
dager slik at vi i Norge måtte hoppe over
dagene 19. til 28. februar.
Nå vil kanskje noen spørre: Hva er forskjellen? Har vi ikke alltid lært at hvert
fjerde år er skuddår? Det er bare nesten
riktig. Det skal være skuddår når årstallet
er delelig på 4. Men hele hundreår skal
bare være skuddår dersom det er delelig
på 400. År 2000 var derfor skuddår, men
ikke år 1900.
Det var ikke alle land som innførte den
gregorianske kalenderen samtidig med
Norge. Svenskene nølte helt til år 1753,
Russland ventet helt til 1918. Derfor feiret
russerne minnet om oktoberrevolusjonen
først i november. Fortsatt holder mange
ortodokse kirker seg til den julianske
kalenderen og feirer juledag først på vår
7. januar.
Men hvorfor er det februar og ikke desember som skal ha ulikt antall dager? På
Julius Cæsars tid begynte året med mars
måned. Det ser vi fortsatt av månedsnavnene september, oktober, november
og desember; navnene kommer fra de
latinske tallene som betyr den sjuende,
åttende, niende og tiende.
Men heller ikke pave Gregor den 13.
fikk det helt til. Om ca 10 000 år vil kalenderen ha forskjøvet seg 3 dager i forhold
til jordas omgangstid rundt sola. Men det
blir vel ikke vår oppgave å rydde opp i.
John Olav Stokstad Larsen
Heidi Schmidt
Julius Cæsar
Pave Gregor den 13.
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
11
Dette
skjer:
på Frogner ▼
i Sørum ▼
Jubilumsfest for
Sørumsand Normsjon
Program for
Frogner Misjonssenter
Program for
Sørum Misjonshus
Søndag 11. mars kl. 17.00
på Sørumsand Misjonshus
Sørumsand Normisjon er 10 år.
Derfor blir det:
Frogneralléen 3, 2016 Frogner
Samlevegen 14, 1923 Sørum
Søn. 12. feb.:Søndagsskole kl. 17.00 i peisestua.
Pizzafest.
Ons. 15. feb.: Bønnemøte kl. 19.30 i peisestua.
Fre. 17. feb.: Babysang kl. 11.00 – 13.00.
Tirs. 21. feb.: Hyggetreff kl. 11.00.
Åge Nevland taler.
Søn. 26. feb.: NLMs misjonsmøte kl. 18.00.
Gunnar Elstad taler.
Sang av Oddveig Faraasen og Anne
Marie Ulvund.
Fre. 2. mars: Babysang kl. 11.00 – 13.00.
Man. 5. mars:Årsmøte NLM kl. 19.30 i peisestua.
Ons. 14. mars: Normisjons onsdagssamling kl. 19.30.
Leif Gunnar Gjerdi
og Gjerdrum musikk blir med.
Fre. 16. mars: Babysang kl. 11.00 – 13.00.
Søn. 18. mars: Møte kl 1800 Hans Aage Gravaas,
rektor på Fjellhaug skoler taler.
(Samarbeid med Fjellet bedehus).
Tirs. 20. mars: Hyggetreff kl. 11.00. Andakt og
opplesing ved Jorunn Kind.
Ons. 21. mars: Årsmøte Normisjon kl. 19.00.
Søn. 25. mars:Søndagsskole kl. 11.00 i peisestua.
Søn. 25. mars: NLMs misjonsmøte kl. 18.00.
Gunnar Elstad taler.
Ons. 28. mars: Bønnemøte kl. 19.30 i peisestua.
Fre. 30. mars: Babysang kl. 11.00 – 13.00.
Lørdagstreff (formiddagstreff)
hver tredje lørdag i mnd.
kl. 11.00:
18. februar: Halvard Udnesseter, Berit Tørnby, Hilde Østli
17. mars: Tor Haug, Joyful Noise
21. april: Jorunn Kind
19. mai: Magne Mjærum,
Kisa pensjonistkor
16. juni: Jeanett og Peder
Refstie, Frelsesarmeen
Ved behov for skyss ring Kjell
Randby, 63 82 41 46.
Festtale ved Øystein I. Larsen,
tidligere biskop i Sør-Hålogaland.
Festkoret: Joyful Noise.
Festmat på bordet og «bursdagslag» for barna under talen.
Velkommen!
Eldres kirkedag
18. mars på Sørumsand Misjonshus.
Gudstjeneste kl. 11.00 v. sokneprest John Olav Stokstad Larsen.
Kirkekaffe v. Menighetspleien.
Festgudstjeneste på
Maria Budskapsdag
i Frogner kirke 25. mars kl. 11.00.
Biskop Tor B. Jørgensen (Sør-Hålogaland) deltar.
Babysang på Frogner
Annenhver fredag møtes babyer
(0-1 år) sammen med mamma eller
pappa på Frogner Misjonssenter. Vi
synger sammen, spiser lunj og har
det hyggelig. Ingen påmelding, bare
møt opp. Velkommen!
12
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
Møtene er åpne for alle! Velkommen!
Aktiviteter/kontaktpersoner
på Frogner
Babysang ca. annenhver fredag.
Maylen Nupen tlf. 63 86 79 57
eller på e-post: [email protected]
Søndagsskole i Peisestua på søndager.
Brit Bechensteen tlf. 63 82 09 40.
Etter skoletid: For aldersgr. 10-13 år.
Annenhver onsdag kl 14.30.
Maylén Nupen tlf. 478 85 580
Ungdomsforeningen for unge over 13 år
– se eget program.
Øystein Ulvestad tlf. 450 39 202.
Hyggetreff hver tredje tirsdag i måneden.
Martha Bechensteen tlf. 63 82 00 08.
Normisjon har møter hver andre onsdag i måneden.
Torleiv Løken tlf. 63 82 07 28.
Misjonssambandet har vanligvis møter siste søndag i måneden. Marit Barbøl, tlf. 464 27 619.
Spørsmål om utleie: Øyvind Berger tlf. 63 82 00 58.
Dere er også velkommen til
husmøte hos Brita Bøckmann
Randby og Kjell Randby i
Bingenvegen 51 den siste tirsdagen i mnd. kl. 19.00:
28. febr, 27. mars, 24. april,
29. mai, 26. juni
Ved behov for skyss ring Kjell
Randby, 63 82 41 46.
Alle er hjertelig velkommen!
NMS kvinneforening i Sørum
har møter første onsdag i mnd.
i hjemmene. Nye er hjertelig
velkommen.
Kontaktperson Eldbjørg Nilsen,
tlf. 63 82 78 05
Kontaktpersoner
Formiddagstreff, Normisjon,
utleie: Brita Bøckmann Randby,
tlf. 63 82 41 46
Foreningen generelt:
Vidar Kristensen, tlf. 63 82 66 74
Interkulturell
bibelkafe
på Sørumsand ▼
i Blaker ▼
Program for Sørumsand Misjonshus
Industriveien 5A, Postboks 198, 1921 Sørumsand, tlf. 63 82 71 34
www.sorumsandmisjonshus.no
Tirsdag 21. febr. kl. 19.00: Tirsdagsmøte. Misjonsringen
Onsdag 22. febr. kl. 11.30: Hyggetreff. Menighetspleien
Onsdag 22. febr. kl. 19.00: Gudstjeneste på Askeonsdag
Fredag 2. mars kl. 18.00: Interkulturell Bibelkafe. Bibelstudium
Tirsdag 6. mars kl. 19.30: Tirsdagsmøte. NLM
Fredag 9. mars kl. 18.00:Interkulturell Bibelkafe
Søndag 11. marskl. 17.00:Søndagssamling. Normisjon. 10-årsjubileum
Tirsdag 13. mars kl. 19.00: Generalforsamling SFM
Søndag 18. marskl. 11.00: Gudstjeneste, eldres kirkedag. Menighetspleien
Tirsdag 20. mars kl. 19.30: Tirsdagsmøte. Misjonsringen
Tirsdag 27. mars kl. 19.30: Tirsdagsmøte. SFM
Onsdag 28. mars kl. 11.30: Hyggetreff. Menighetspleien
Aktiviteter/kontaktpersoner på Sørumsand
SFM (Sørumsand Frie Misjonsforening) er eier av Misjonshuset.
Leder: Jan Bjørknes, tlf. 63 82 73 70/901 17 320, e-post: ja[email protected]
NMS (Det Norske Misjonsselskap): Misjonsringen: Tove Fagermoen,
tlf. 63 82 71 40/900 45 576.
Normisjon: Anne Søbye, tlf. 478 05 611
NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, tlf. 63 82 63 59
Sørum Soul Children: Mona Apeland, 913 41 706 / [email protected]
Søndagsskole: Hver søndag kl. 11.00-12.15, bortsett fra skoleferier og når
det er familiegudstjenester. Solvår Norbakken tlf. 63 82 89 55
Barnegospel: Annenhver torsdag kl. 18.00-19.00.
Hanne Undrum, tlf. 63 82 70 58. Aksel Norbakken, tlf. 63 82 89 55
Etter skoletid: Tilbud til aldersgruppen 10-13 år.
Annenhver mandag kl. 14.30. Maylén Nupen tlf. 478 85 580
KFUK-KFUM speiderne: Gruppeleder: Eva Bjørndal, tlf. 918 27 548.
Oppdagerne (2.-3. kl.) Sørumsand Misjonshus: Jon Terjesen, tlf. 63 82 64 02.
Stifinnerne (4.-5. kl.): Guttorm Søbye, tlf. 63 82 41 30.
Vandrerne (6.-10. kl.): Ole Jacob Michelsen, tlf. 415 74 020.
Familiespeiderne: Leif Tore Bergman, tlf. 216 81 845/962 33 120
Menighetspleiens hyggetreff: Dagny Tunskaug, tlf. 63 82 74 94
Ungdomsklubben SCHMUCK: Fre. kl. 20-24. Elisabet Voll Ådnøy 952 02 121
Ungdomskoret SOPRANOS: Elisabet Voll Ådnøy: tlf 952 02 121
Joyful Noise (Kor for voksne): Annenhver tors. kl. 20.00-22.00.
Aase Hellesvik, 63 82 77 54
Interkulturell bibelkafé: Andre fredag i mnd. Gudrun Ringstad, tlf. 67 41 26 08
Utleie: Tove Fagermoen, tlf. 63 82 71 40 / 900 45 576,
e-post: [email protected], bankgiro 5104 05 23271
Program for Fjuk Bedehus
Fjukvegen 176
Formiddagstreff 2. onsdag i måneden kl 12.00.
Andakt, sang og musikk, bevertning, åresalg.
Ons. 14. mars: Inger Marie Holmedal
Ons. 11. april:De glade gutter
Ons. 9. mai: Tove og Einar Bondevik
Kontaktperson: Ragnhild Bjørge, 63 82 76 66
Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter på bedehuset (åpent for alle!)
Se annonse i Indre Akershus Blad
Velkommen til bedehuset!
Andre aktiviteter i Blaker
Søndagsskole: I Blaker kirke, Kirkestua kl. 11.00
de søndagene det er gudstjeneste i kirken.
Else Marie Sagen Ottershagen, tlf. 416 57 637
Etter skoletid: Blaker Skanse, Smia.
Tilbud til aldersgruppen 10-13 år.
Annenhver onsdag kl. 14.30.
Maylén Nupen tlf. 478 85 580
!
r
i
e
l
å
Dra p
Leir på Fossheim
(Fosser i Høland):
9. - 11. mars: 5. klasseleir
16. - 18. mars: 5. klasseleir
30. mars - 1. april: Amigos-leir 2. - 4. klasse
2. - 4. april: Påskeleir 5.- 7. klasse
4 - 8. april: Påskeleir – alder 13 +
25. - 28. juni: Fotball-leir 4. - 7. klasse
Leir på Haraset (Stange):
30. mars - 2. april: Påskeleir – alder 13 +
22. - 24. juni: Sommerleir 3. - 7. klasse
25. - 28. juni: Fotball-leir 3. - 7. klasse
4. - 6. mai: Kaktusleir (dansekurs) 5. - 8. klasse
1.- 3. juni: Padleleir i Soot-kanalen – alder 13 +
Mer info om leirene: www.normisjon.no/ost
letid
Etter sko
Sønda
gsskole
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
13
Menighetenes årsmøter
avholdes etter gudstjenesten
Sørum menighet: søndag 11. mars,
Blaker menighet: søndag 18. mars
Frogner menighet: søndag 22. april
Slekters gang
Døpte
Blaker kirke: Ludvik Greiner Solli, Aline
Brænden Evjul, Ronja Helene Gjærde,
Daniel Kjelling, Hanna Stenby, Marie
Veiby, Olav Mathias Lunna Berntsen,
Vetle Julius Nysted
Frogner kirke: Mia Røch-Elvegård,
Adrian Olsen Hofseth, Mari Stensrud
Huser, Melvin Madsen Rivenes,
Jonathan Bognerud, Johanna Evelina
Grønn, Andreas Thorsrud Langeland,
Benjamin Aleksander Engen-Tronsrud,
Josefine Marie Rostad, Thea Gundersen
Sørum kirke: Leandra Helene Jørgensen
Røstad, David Heigre Brekke, Marte
Sofie Børke Johansen, Alex Mikkola
Økshaug, George Peter Ingebrigtsen
Hunter, Frøya Synnøve Fjelltun, Sigurd
Tørhaug Viken
Greverud kirke: Karin Synøve Krokedal
Hokholt
Lillestrøm kirke: Malin Sandve
Viede
Blaker kirke: Thale Granlund Eikeset
og Knut Wilberg
Frogner kirke: Ann-Mari Elshaug
og Nils Bølge
Sørum kirke: Stine Hatlestad Ljungberg
og Stefan Aaen Borup
Døde
Blaker kirke: Brit Elinor Ruud, Borger
Odd Skullerud, Jan Sindre Løberg, Henry
Kristian Husmo, Hjørdis Marie Næss,
Minny Johanne Slorbak, Inger Olaug
Karlsen
Frogner kirke: Ella Randi Fjellstad, Lisbet
Ruud, Marit Irene Mjøen, Gunnar Bø Jonskås, Leif Magnus Fredheim, Arne Holm
Luke, Alf-Jakob Akø, Reidun Elisabeth
Halvorsen, Sven Rønaas
Sørum kirke: Aase Karin Qværnstrøm,
Josefine Strand, Anders Olvar Bråthen,
Thorbjørn Arvid Svaleng, Steinar Møllegaard, Harald Lauritz Gundersen, Einar
Kristoffer Mjønerud, Dagny Foss
Kongsvinger krematorium: Nina Tuhus
Ahus kapell: Charles Lillebo
Løken kirke: Ole Olsen
Sørum sykehjems kapell: Alice Bakkerud
Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet ikke
automatisk får informasjon om dåp, vigsler eller
begravelser som ikke skjer i regi av menighetene i
Sørum, Blaker eller Frogner.
14
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
Menighetskalenderen:
19. februar Fastelavnssøndag
Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/s.pr. Øyvind Å. Remmen og Lotusbandet.
Dåp. Offer: Lotusbandet
22. februar Askeonsdag
Sørumsand Misjonshus kl. 19.00 Fastetidsgudstjeneste med allment skriftemål
og nattverd v/s.pr. Øyvind Å. Remmen
26. februar 1. søn i fastetiden
Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer:
Menighetsarbeidet
Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/
s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Menighetsarbeidet
4. mars 2. søn i fastetiden
Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen.
Offer: Menighetsarbeidet
11. mars 3. søn i fastetiden
Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr.
John Olav Stokstad Larsen. Offer: Normisjon.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten
Frogner kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Søndagsskolen
deltar. Offer: Fasteaksjonen (Kirkens
Nødhjelp)
18. mars 4. søn i fastetiden
Sørumsand Misjonshus kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen.
Eldres kirkedag v. Menighetspleien. Offer:
Menighetspleien. Kirkekaffe
Blaker kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen og Sørum
Soul Children. Offer: Sørum Soul Children.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten
25. mars Maria Budskapsdag
Frogner kirke kl. 11.00 Festgudstjeneste
v/s.pr. Karin Krissly og biskop Tor B. Jørgensen (Sør-Hålogaland bispedømme).
Dåp. Nattverd. Offer: Menighetens misjonsprosjekt
Sørum kirke kl. 17.00 S-2 Ungdomsgudstjeneste v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen,
bandet, koret Sopranos og konfirmanter.
Offer: S-2/ungd.misjonsprosjekt
Sørum, Blaker og Frogner menigheter
Sørum kirkelig fellesråd
Følg med på: www.sorumkirke.no
Menighetsbladet
VI MINNER OM
at åpningstidene
på kirkekontoret er:
Man-tor: 9-14.
Fredag: stengt.
Vi ber om at åpningstiden respekteres.
SØRUM KIRKEKONTOR
SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD
Administrasjonssekretær: Marian Dramstad
Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand
tlf. 63 86 79 50, faks 63 86 79 51
Mandag-torsdag 9.00-14.00
e-post: [email protected]
Leder: Sigrunn Larsen
Lillovegen 23, 1925 Blaker
tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097
e-post: [email protected]
Sekretær: Reidun Hodnebrog
tlf. 63 86 79 52 / 913 75 685
kontortid: man., tirs., ons., tors. 9.00-14.00
e-post: [email protected]
Daglig leder/kirkeverge: Håvard Haug
Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand
tlf. 63 86 79 53 / 971 37 881
e-post: [email protected]
Sokneprest i Sørum: John Olav Stokstad Larsen
tlf. 63 86 79 58 / privat: 63 82 40 12
e-post: [email protected]
Sokneprest i Blaker: Øyvind Remmen
tlf. 63 86 79 56 / 916 13 409
e-post: [email protected]
Sokneprest i Frogner: Karin Krissly
tlf. 63 86 79 59 / 481 03 861
e-post: [email protected]
Organist: Jan Erik Stensrud
tlf. 63 86 79 55 / 932 34 878
e-post: [email protected]
Organist: Vera Kalmykova
tlf. 63 86 79 62 / 906 15 950
e-post: [email protected]
Diakon: Marie S. Grimstad
tlf. 63 86 79 61 / 63 82 66 42
e-post: [email protected]
Tid for samtale/avtale samtale: Hver onsdag
kl.10.00-12.00 på tlf. 63 86 79 61 eller epost
Diakonimedarbeider: Kåre Sveistrup
tlf. 404 13 768
e-post: [email protected]
Leder for trosopplæring: Maylén Nupen
tlf. 63 86 79 57 / 478 85 580
e-post: [email protected]
Ungdomsarbeider: Elisabet Voll Ådnøy
tlf. 63 86 79 60 / 952 02 121
e-post: [email protected]
Medarbeider i «Etter skoletid»: Arve Graarud
tlf 951 38 955
e-post: [email protected]
Ønsker du en samtale med diakonen?
Ta kontakt for å avtale tid – Hver onsdag kl. 10.00-12.00
tlf 63 86 79 61. epost: [email protected]
Sørum menighetsråd
Leder: Kari Rønsen
Sletta 35, 1920 Sørumsand
tlf. 63 82 63 63 / 922 69 244
e-post: [email protected]
Blaker menighetsråd
Leder: Sigrunn Larsen
Lillovegen 23, 1925 Blaker
tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097
e-post: [email protected]
for Sørum, Blaker og Frogner
utkommer med 5 nummer i året
Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd
Ansvarlig redaktør: Kirkevergen
Redaksjon: Anne Søbye (red. for
dette nr), Heidi Schmidt, John Olav
Stokstad Larsen og Lillian Mobæk
Forretningsfører: Kirkevergen
Adresse: Sørum kirkekontor,
Tverrvn. 1 (Linjegården), Boks 25,
1921 Sørumsand
E-post: [email protected]
Tlf: 63 86 79 50
Faks: 63 86 79 51
Kontonr.: 1624.07.07253
Grafisk utforming: Helga Ligaard
Trykk: 07 Oslo AS
Annonsepriser
Annonseprisene er kr. 1700,- for
den minste annonsen (1 spalte) og
kr. 3200,- for den største (2 spalter).
Opplag: 6100
Stoff til Menighetsbladet
Frogner menighetsråd
Leder: Randi Ulvestad
Lerkevegen 22, 2016 Frogner
tlf. 918 79 433
e-post: [email protected]
Tips oss gjerne om aktuelle saker
eller arrangementer! Stoff til bladet
må være i redaksjonen innen 23.
februar. Fint om dere leverer stoffet
til Menighetsbladets e-postadresse:
[email protected]
KIRKENE OG KIRKEGÅRDENE
Neste nummer
Driftsleder: Tom Bolstad
Kirkegårdskontoret tlf. 94 16 84 34
e-post: [email protected]
Menighetenes gavekontoer
■Diakoni i Sørum kontonr.
1201.33.81141
■Ungdomsarbeider (Sopranos)
kontonr. 1644.15.49559
■Blaker menighets legatkonto for
kirkeutsmykning/restaurering av
kapell kontonr. 1321.62.84512
■Blaker menighets vennskapsmenighet, Bagsarai i India
kontonr. 1321.08.11944 (merk
innbetalingen med «Bagsarai»)
■Sørum menighet støtter Bibelskolen Hunan i Kina (Det Norske
misjonsselskap) kontonr.
8220.02.85030 (merk innbetalingen med «Bibelskolen Hunan
i Kina», prosjekt nr. 541031)
■Frogner menighet støtter
Misjonsalliansens mikrokredittprosjekt i Bolivia; kontonr.
0533.05.28844, merk innbetalingen med «Misjonsprosjekt»
■Blomsterfondet, forskjønnelse
av kirkegården (Sørum/Frogner):
Kontakt Tormod Egner, tlf 900 96
291/[email protected]
kommer ut ca 29. mars,
deretter ca 7. juni.
Viktige telefonnummer:
Kirkens SOS: 69 36 87 50
www.kirkenssos.no
Røde Kors: 05003
www.rodekors.no
Helsestasjon for ungdom:
474 66 082
Sørumsand man kl.14.30-16.30
Frogner tirs kl.15.00-17.00
Barnevernet via kommunens
sentralbord, hverdager mellom
kl. 8.00-15.30: tlf. 63 82 53 00
Alarmtelefon for barn og unge:
116 111
Barnevernsvakta på Romerike:
64842575
Rustelefonen: 08588
www.rustelefonen.no
Voksne for barn: 810 03 914
www.vfb.no
SUSS- senter for ungdomshelse,
samliv og seksualitet: 800 33 866
www.suss.no
Hjelpelinjen for spilleavhengige:
80080040 www.hjelpelinjen.no
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
15
INFORMASJON
Barnesiden:
Hørt om elgen som datt i elva og
ble rein? Etterpå datt den utfor et
stup og da var det hjort. Dagen etter
havnet den på disken og ble rådyr.
Hva hadde Noas Ark vært hvis den
hadde vært en rutebåt?
Svar: Ruteark
For de minste:
l
e
B ib z
qui
1. Hvilken del av Bibelen kommer først, det
gamle eller det nye testamentet?
2. Hvilken del har flest sider, det gamle eller
det nye testamentet?
3. Hva er forkortelsen for det gamle testamente
og for det nye testamentet??
4.Det nye testamente starter med fortellingen om
noe veldig viktig, hva?
Middels vanskelig:
1. Navnet «Bibel» kommer av gresk «Biblia». Hva betyr det?
2. Hvor mange bøker er det i det gamle testamentet?
3. Og hvor mange er det i det nye testamentet?
4. Hvilket språk er det aller meste av det gamle testamentet
skrevet på (grunnteksten)?
5. Hvilket språk er det nye testamentet skrevet på?
6. Hvem oversatte Bibelen til tysk i forbindelse
med reformasjonen på 1500-tallet?
Ekspert:
To jegere stod og diskuterte hvem som var
flinkest til å skyte.
– I går skjøt jeg en elg på 300 m..
– Oi, var det ikke vanskelig å skyte
en så lang elg?
– Nei! I går skjøt jeg en elg med
gevær på 300 m..
– Er det ikke vanskelig å skyte med
så langt gevær!?
– Nei, hør nå her! I går på 300 m avstand skjøt jeg en elg med gevær!!!
– Oi... da var det bra ikke elgen
skjøt først!”
En mann gikk til legen og sa:
– Jeg har vondt over alt, når jeg tar
på armen, på beinet, i ansiktet.
Legen så på mannen og sa:
– Du har jo sår på fingeren.
Det er bedre med en tøff sykkel enn
en syk tøffel.
Læreren til elevene: – Er det ikke
rart hvordan kyllingen kommer ut av
egget helt av seg selv?
Ole: – Det synes ikke
jeg. Det er
rarere at
de kommer
inn......
16
MENIGHETSBLADET 1 • 2012
1. Når ble hele Bibelen oversatt til norsk
fra grunntekstene første gang?
2. Hva heter 1. Mosebok på latin?
3. Hvilken bok i Bibelen kalles også Apokalypsen?
4. Hva kalles den latinske bibeloversettelsen fra 4. århundre?
5. Hvor gamle regner man med at de eldste tekstene fra det
gamle testamente i Dødehavsrullene er?
Netttips!
Svarene finner du nedenfor.
Svar – for de minste:
1.Det gamle testamentet
2.Det gamle testamentet
3. GT og NT
4. Jesus sin fødsel
Svar – middels vanskelig:
1. Bøker
2. 39
3. 27
4. Hebraisk
5. Gresk
6. Martin Luther
Svar – ekspert:
1.I 1904
2. Genesis
3. Johannes Åpenbaring
4. Vulgata
5. Fra ca. år 250 f.kr.
Vitser og
gåter:
Returadresse:
Sørum kirkekontor
Boks 25
1921 Sørumsand
Oslo Soul Children var i januar
nominert til Spelemannsprisen.
De ble nominert for plata LOVE
som Oslo Soul Children ga ut ved sitt
10-årsjubileum. Du finner mer om Soul Children her:
www.soulchildren.no
På nettsidene kan du finne ut om sanger og festivaler.
Det er også nettbutikk der de bl.a. selger CD-en som
ble kåret til en av Norges 3 beste barneplater i 2011.
Det er nå 80 kor rundt om i Norge, og det
startes også Soul Children kor i utlandet.
Sørum Soul Children er et av disse korene.
Du kunne nylig høre dem synge
på Friday Night Live på Sørumsand
Misjonshus under Sørumfestivalen.
Og du får snart mulighet
til å høre dem igjen:
Sørum Soul Children skal synge på familiegudstjenesten
i Blaker kirke søndag 18. mars kl. 11.00.