B Bruksanvisning InoPa.pdf

Bruksanvisning
Stekepanne modell InoPa
Produsent:
Jøni Foodline A/S
Fiskeløkken 2-6
5330 Munkebo, Danmark
Tlf. +45 6597 4815
Faks +45 6597 5747
[email protected]
www.joni-foodline.com
Side 1/30
Dokument 10000011524-000-00 NO
Betjening
Under bruk må det tas hensyn til apparatets formål og de
sikkerhetsmessige anvisningene.
Forsikre deg alltid om at stekepannen er ren før den tas i bruk.
Ta aldri i stekepannens panne/lokk uten først å ha undersøkt
om denne/dette er varm/varmt. En tent panne blir så varm at
den minste berøring utgjør forbrenningsfare.
En stekepanne som har vært i bruk, avkjøles svært langsomt.
Det er fare for forbrenninger lenge etter at den er slått av.
Kontrollampen på panelet advarer ikke om dette.
Når stekepannen vippes, bør det utvises forsiktighet, da sprut
og overkoking kan medføre fare for forbrenning.
La aldri stekepannen være påslått uten oppsyn.
Stekepannen skal betjenes av én person fra fremsiden.
Stekepannen må ikke flyttes når apparatet eller innholdet i
kjelen er så varmt at det utgjør forbrenningsfare.
Rustfritt stål er beskyttet av et tynt lag kromoksid på
overflaten. Dette laget kan bli ødelagt hvis man bruker verktøy
av normalt stål og hvis man utsetter det rustfrie stålet for klor,
som f.eks. finnes i vanlig kjøkkensalt.
Unngå derfor at saltkrystaller legger seg på pannen, hvor de
kan ødelegge det tynne beskyttende laget av kromoksid og
dermed føre til etsing.
Det må heller ikke oppbevares gjenstander av ikke-rustfritt stål
i pannen.
Av hensyn til skvulp og sprut må det ikke fylles for mye væske i
pannen.
Panner med 90 mm dybde må maksimalt fylles med 40 mm
væske, og panner med 120 mm dybde må maksimalt fylles med
70 mm væske.
Betjening av vippefunksjon
Når stekepannen vippes fram eller tilbake, er det forbudt å
stikke hender eller fingre inn mellom de faste delene og de
bevegelige delene, da dette kan medføre klemfare.
Side 21/30
Dokument 10000011524-000-00 NO
Tømmingen skal gjøres forsiktig, og man må være
oppmerksom på skåldingsfaren og andre forhold som f.eks.
gulvavløpets størrelse og kapasitet.
Ved tømming bør man ikke oppholde seg rett foran
stekepannen, da utløpene og evt. sprutende væske utgjør
skåldingsfare. Sørg for at det er mulig å flytte seg vekk fra
faresonen.
Det skal alltid være ledig plass rundt de bevegelige delene til
stekepannen når den vippes.
Lokket skal være åpent når pannen vippes.
Apparatets vippefunksjon betjenes med
betjeningsbryteren som vist under.
Pannen vipper fremover når betjeningsbryteren vris
mot venstre og tilbake når betjeningsbryteren vris
mot høyre.
Pannen stopper automatisk i øvre og nedre posisjon
samt når betjeningsbryteren slippes.
Fotpedal (ekstrautstyr)
Vippefunksjonen betjenes med to fotpedaler, som vist på bildet
nedenfor.
Retur
Vipp
Pannen vippes når den høyre fotpedalen aktiveres.
Pannen returneres når den venstre fotpedalen aktiveres.
Når den høyre eller venstre fotpedalen slippes eller tråkkes ned,
blir pannen stående i den gjeldende posisjonen.
Side 22/30
Dokument 10000011524-000-00 NO
Betjening av varmeregulering
Stekeflaten på type InoPa 209 og InoPa 309 samt InoPa 212 og
InoPa 312 er oppdelt i to soner, hvor varmen fritt kan reguleres
for hver sone. Type InoPa 109 og InoPa 112 har derimot kun én
sone.
Pannen skal stå i vannrett posisjon for å kunne varme.
Reguleringsbryteren for innstilling av varme er vist under.
Når bryteren står på 0, er varmen av.
I stilling 1 tilføres det minst varme til stekepannen.
I stilling 10 tilføres det maksimal varme til stekepannen.
Kontrollampen lyser når den aktuelle temperaturen er lavere enn
innstilt temperatur.
Merk: Normal steketemperatur oppnås ved posisjon 6-8. Det
beste stekeresultatet oppnås når pannen er
gjennomvarm før bruk, og det bør ikke stekes ved
unødig høye temperaturer. Fettet som brukes ved
steking bør også dekke hele stekeflaten.
Merk: For å få en jevn og rask oppvarming av flytende retter, bør man
røre ofte i maten. Dette gir samtidig en jevn varmefordeling og dermed
en bedre temperaturmåling til styring av oppvarmingen.
Betjening av høyderegulering (ekstrautstyr)
Før høydereguleringen betjenes, må du passe på at det er plass til
apparatets bevegelser, og at ingenting kan komme i klem.
Pannen beveger seg oppover når hendelen vris mot høyre, og
nedover når hendelen vris mot venstre.
Side 23/30
Dokument 10000011524-000-00 NO
Pannen stopper automatisk i øvre og nedre
posisjon, samt når hendelen slippes.
Betjening av luftgardin
Omløper
Tilkoblingssted for
luftforsyning.
Det rustfrie røret kan demonteres for rengjøring ved å løsne
omløperen med en hakenøkkel.
Eventuell regulering av luftmengde avhenger av installasjonen.
Side 24/30
Dokument 10000011524-000-00 NO
Rengjøring
I det følgende anbefales rengjøringsprodukter fra Ecolab, men
tilsvarende produkter kan også brukes hvis man tar hensyn til
pannens materiale av rustfritt kromstål.
Bruk alltid beskyttelse for hender, øyne osv. som anbefalt av
produsenten av rengjøringsmiddelet.
Det må aldri brukes klorholdige rengjøringsmidler, siden disse
bryter ned materialene.
Det må ikke brukes høytrykkspyler ved rengjøring av
stekepannen.
For grundig rengjøring av stekepannen og løse deler anbefales
følgende fremgangsmåte:
1. Skrap og skyll stekepannen fri for større matrester.
2. Ha på såpe manuelt, f.eks. Ecolab Sopal, eller legg på skum,
f.eks. Ecolab Sopal.
3. La produktet virke i anbefalt antall minutter.
4. Skyll grundig med vann.
Hvis desinfisering ønskes, kan følgende trinn utføres:
5. Desinfiser stekepannen med f.eks. Ecolab Sirafan.
6. La produktet virke i anbefalt antall minutter.
7. Skyll grundig med kaldt vann.
Ved svært fastbrente matrester kan pannen ev. rengjøres med
ovnrens, f.eks. Ecolab, Grease Trip Plus.
Stekepannen må ikke spyles direkte, men kan skylles lett. Unngå
at det kommer vann inn i apparatet gjennom skjøter/åpninger i
stekepannen.
Deler av rustfritt stål rengjøres med en ikke-slipende nylonsvamp
e.l.
Deler av plast og elektriske betjeningshåndtak kan rengjøres med
en fuktig klut.
Bruk aldri vanlig stålull til å rengjøre kjelen.
Bruk gjerne stålull av rustfritt stål.
Side 25/30
Dokument 10000011524-000-00 NO
Merk: Før stekepannen tas i bruk første gang, og når den ikke har
vært brukt på lang tid, må den rengjøres før den tas i
bruk.
Merk: Stekepannen skal rengjøres etter bruk.
Sikker deponering av næringsmidler
Næringsmidler skal deponeres i overensstemmelse med lokale
lover og regler.
Side 26/30
Dokument 10000011524-000-00 NO
Vedlikehold
For størst mulig driftssikkerhet er det viktig å innarbeide faste
rutiner for vedlikehold. Nedenfor beskrives hvilke oppgaver som
innehaver/bruker av stekepannen bør utføre hvert år eller
periodisk etter behov. Mislighold av disse forskriftene medfører
bortfall av ethvert ansvar fra produsent/forhandler.
Merk: Kun kvalifisert fagfolk må utføre service.
Merk: Må utføres på en kald panne.
Steg 1: Påse at stekepanne på søyle til enhver tid er solid
festet til gulvet.
Steg 2: Påse at stekeflaten i normalstilling alltid er vannrett.
Steg 3: Hvis stekepannen er montert med hengslet lokk, må
man påse at lokket senkes korrekt.
Steg 4: Påse at pakninger rundt bevegelige deler og
ledningsganger er intakte.
Steg 5: Kontroller at utligningsforbindelser og
beskyttelsesledere er fastskrudde og intakte.
Steg 6: Påse at alle elektriske betjeningshåndtak og
kontrollamper m.m. er intakte.
Steg 7: Påse at det ikke er trengt vann i stativet/søylen hvor
det eventuelt kan gjøre skade. Hvis det er vann i
bunnen av søylen, må det fjernes.
Steg 8: Kontroller at tetninger mellom gulv og søyler er
intakte.
Steg 9: Påse at det ikke finnes løse komponenter, slitasje
eller andre forhold som kan ha innflytelse på
sikkerheten.
Steg 10: Kontroller at det ikke har dannet seg et tykt lag med
fastbrent fett på stekeflaten. Et slikt tykt lag kan
forstyrre bruken. Laget kan fjernes i henhold til
instruksjonene i avsnittet "Rengjøring".
Steg 11: Kontroller at hetten på sikkerhetstermostaten(e) er
intakt og tett.
Side 27/30
Dokument 10000011524-000-00 NO
Steg 12: Kontroller pannens varmefunksjon. Dette gjøres ved
å stille innstillingshjulet på middels varme,
kontrollere at kontrollampen lyser og at pannen blir
varm. Dette gjøres enkeltvis for alle soner, hvis det
er flere.
Steg 13: Deretter settes samtlige innstillingshjul på maksimal
varme og de enkelte hjulene slås av igjen når de er
blitt så varme at den innebygde termostaten kobles
inn. Dette ses ved at kontrollampen slukkes.
Steg 14: Vipp pannen ved å betjene taster og eventuelt
fotpedal. Kontroller at stekepannen stopper
automatisk i øverste og nederste stilling når
knapper/pedal slippes, og hvis fotpedalen trykkes
helt ned.
Steg 15: Alle reguleringsbrytere settes på maksimal varme.
Vipp pannen og kontroller at varmen kobles av før
pannen er vippet 10°.
Såfremt apparatet er utstyrt med høyderegulering, må
høydereguleringsfunksjon kontrolleres ved å trykke på tastene i
henhold til symbolene. Stekepannen skal stoppe i øverste og
nederste stilling samt når du slipper betjeningsbryteren.
Side 28/30
Dokument 10000011524-000-00 NO