Kom i gang Lønn.pdf

Agro® Økonomi
Lønn
- slik kommer du i gang....
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 1
Agro® Økonomi © Agrodata as
Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet ‘Installasjon, oppstart og
sikkerhetskopiering’.
Enkel lønnsteori
Her finner du en rask gjennomgang av de vanligste elementene i avlønningsarbeidet.
Vi presiserer at de aller fleste av posteringene som er nevnt under, og i eksempelet s. 4,
utføres automatisk når du importerer lønn til regnskapet. Det er kun posteringer som
har med utbetaling å gjøre som må posteres manuelt.
Det er likevel viktig at du har en viss kjennskap til bakgrunnen for de forskjellige posteringene.
(Kontonummer kan variere noe, avhengig av hvilken kontoplan du har valgt.)
Har du god kjennskap til Lønnsteori kan du hoppe over dette kapitlet.
Lønn
Ved håndtering av lønninger er det vanlig å skille mellom avlønning og utbetaling. Avlønningsdato
(dato på lønnsslippen) bestemmer hvilken termin (skatt og arb.g.avg.) lønnen skal medtas i.
Denne kan avvike fra utbetalingsdato. Ved postering i regnskap bør derfor avlønning føres på ett
bilag, og utbetaling på et annet.
På avlønningsdato blir lønn postert på kostnadskonto for lønn (5000), og motpostert på konto for
skyldig lønn (2930).
Skattetrekk
Når arbeidsgiver trekker skatt av arbeidstaker er dette penger som blir innkrevd på vegne av
kommunekassereren. Idet skatt blir trukket fra en arbeidstaker, blir arbeidsgiver skyldig
tilsvarende beløp til kommunekassereren. Enkelte ganger blir arbeidsgiver pålagt å trekke
påleggstrekk og/eller bidragstrekk, og disse skal da håndteres på samme måten som vanlig
forskuddstrekk.
Trukket skatt blir på avlønningsdato postert kredit på konto for forskuddstrekk (2600) (evt. 2610
Påleggstrekk eller 2620 Bidragstrekk) og motpostert på konto for skyldig lønn (2930). I praksis er
det nettobeløpet (lønn - skattetrekk) som blir postert på konto for skyldig lønn.
Utbetaling av lønn
Utbetalt lønn blir iflg. bankbilag postert kredit på konto for kassekreditt/bankinnskudd, og
motpostert på konto for skyldig lønn (2930). Saldo på konto 2930 vil nå bli gjort opp (dersom ikke
ny avlønning har skjedd før utbetaling av forrige).
Ved utbetaling av lønn skal trukket skatt settes inn på egen sperret bankkonto, såkalt
skattetrekkskonto, der pengene skal stå til terminen forfaller til betaling. Dette blir i regnskapet en
ren overføring mellom bankkonti iflg. bilag fra banken.
Begge disse transaksjonene føres i et manuelt bilag.
Arbeidsgiveravgift
På avlønningsdato skal det beregnes og posteres arbeidsgiveravgift av lønn. Sats for arb.g.avg.
varierer fra landsdel til landsdel. I eksemplet under har vi brukt gjeldende sats for sone 2 - 10.6 %.
Beregnet arbeidsgiveravgift av vanlig lønn blir ved avlønning postert debet på kostnadskonto for
arbeidsgiveravgift (5400), og motpostert på konto for skyldig arbeidsgiveravgift (2770).
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 2
Agro® Økonomi © Agrodata as
Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Innrapportering og betaling av forskuddstrekk og arb.g.avg. er gruppert i 6 terminer pr. år, med
januar-februar som termin 1. Innsending av oppgaver og betaling av skyldig skatt/avgift skal skje
innen den 15. i måneden etter terminen. (Termin 1 skal betales innen 15.3.)
På betalingsdato blir forskuddstrekk postert debet på konto for skattetrekk (2600), og motpostert
skattetrekkskonto (1950). Betalt arbeidsgiveravgift blir postert debet på konto for skyldig
arbeidsgiveravgift (2770), og motpostert kassekreditt/bankinnskudd.
Begge disse transaksjonene føres i et manuelt bilag.
Feriepenger
Feriepengene skal utbetales når arbeidstakeren tar ut ferien sin, og skal da erstatte vanlig lønn
(hvis månedslønn).
Feriepenger blir utregnet på grunnlag av vanlig lønn året før utbetaling (opptjeningsåret).
Gjeldende sats for feriepenger er 10,2 % av lønn. Hvis avtale om 5 ukers ferie er satsen 12 %.
For 60-åringer og eldre er satsen 2,3 % høyere.
For feriepenger gjelder følgende prinsipp:
I regnskapet skal feriepenger posteres som lønnskostnad etter hvert som de blir opptjent.
Opptjente, ikke utbetalte feriepenger vil akkumulere seg på konto for skyldige feriepenger (2940).
For arbeidstakeren blir feriepengene regnet som lønn først når de blir utbetalt, altså normalt året
etter at arbeidsgiver har ført disse som kostnad i sitt regnskap.
Ved avlønning skal altså opptjente feriepenger (f.eks. 10.2 % av lønn) posteres til debet på
kostnadskonto for feriepenger (5010), og motposteres på konto for skyldige feriepenger (2940).
Arbeidsgiveravgift av feriepenger
Ved postering av opptjente feriepenger skal det samtidig posteres påløpt arbeidsgiveravgift av
opptjente feriepenger. Dette blir en kostnad i regnskapet det året feriepengene blir opptjent, selv
om selve arbeidsgiveravgifta ikke forfaller til betaling før feriepengene faktisk blir utbetalt.
Prinsippet for bokføring blir det samme som ved postering av opptjente feriepenger:
Ved avlønning skal arb.g.avg. av opptjente feriepenger (utregnet fra vanlig sats) posteres debet på
kostnadskonto for arb. g.avg. av påløpt ferielønn (5410), og motposteres på konto for skyldig
arb.g.avg. av påløpt ferielønn (2785).
Utbetaling av feriepenger
Ved utbetaling av feriepenger året etter opptjeningsåret skal disse lønnsmeldes (tas med på lønnsog trekkoppgave) som vanlig lønn. I regnskapet er disse allerede tatt med som kostnad året før, og
skal således bare overføres fra balansekonto der de nå er å finne som saldo pr. 1.1.
Det skal ikke trekkes skatt av feriepenger når disse blir utbetalt året etter opptjeningsåret. Dersom
feriepenger blir utbetalt samme år som de er opptjent, skal det trekkes skatt.
Utbetalte feriepenger blir postert debet på konto for skyldig ferielønn (2940), og motpostert konto
for kassekreditt/bankinnskudd (evt. kan disse også føres via konto for skyldig lønn, 2930 dersom
det skal skilles mellom utlønningsdato og utbetalingsdato). Arbeidsgiveravgift av utbetalte
feriepenger forfaller nå til betaling (i.h.t. vanlig termin), og skal derfor overføres fra konto 2785
(der de er å finne som saldo pr. 1.1.) til konto for skyldig arb.g.avg. (2770).
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 3
Agro® Økonomi © Agrodata as
Et lite eksempel som viser gangen i det hele (for å gjøre det enkelt har vi bare en utlønning):
Lønn
Skatt
Utbetalt
kr. 100 000,kr. 35 000,kr. 65 000,-
Avlønningsdato:
Utbetalingsdato:
Ferie (året etter):
Arb.b.g. avg:
Feriepenger:
10.6%
10.2%
30.4.år 1
3.5.år 1
Juli år 2
År 1
Bilag 1 30.04.År 1 Lønn (Import-bilag i bilagsserien ‘Overføringer fra lønn’)
5000.70.000 Lønn fast ansatte
100.000,00
2600.70.000 Forskuddstrekk
-35.000,00
2930.70.000 Skyldig lønn
-65.000,00
5400.70.000 Arbeidsgiveravgift
2770.70.000 Arbeidsgiveravgift; skyldig
10.600,00
-10.600,00
5010.70.000 Ferielønn
2940.70.000 Skyldige feriepenger
10.200,00
-10.200,00
5410.70.000 Beregnet arb.giveravg.av påløpt
2785.70.000 Skyldig arb.giveravg. av feriel
1.081,20
-1.081,20
Bilag 2 03.05. År 1 Utbetaling av lønn (Manuelt ført bilag. Føres i henhold til rapporten
‘Bankliste’)
2930.70.000 Skyldig lønn
65.000,00
2380.70.000 Kassekreditt
-65.000,00
1950.70.000 Bankinnskudd for skattetrekk
2380.70.000 Kassekreditt
35.000,00
-35.000,00
Bilag 3 15.05. År 1 Betalt arb.g.avg. 2 termin (Manuelt ført bilag. Føres i henhold til
innsendt terminoppgave)
2770.70.000 Arbeidsgiveravgift; skyldig
10.600,00
2380.70.000 Kassekreditt
-10.600,00
Bilag 4 15.05. År 1 Betalt forsk. trekk 2. termin (Manuelt ført bilag. Føres i henhold til
innsendt terminoppgave)
2600.70.000 Forskuddstrekk
35.000,00
1050.70.000 Bankinnskudd for skattetrekk
-35.000,00
År 2
Bilag 1 30.06. År 2 Lønnsbilag feriepenger (Import-bilag i bilagsserien ‘Overføringer fra
lønn’)
2930.70.000 Skyldig lønn
-10.200,00
2940.70.000 Skyldige feriepenger
10.200,00
2785.70.000 Skyldig arb.giveravg. av feriel
2770.70.000 Arbeidsgiveravgift; skyldig
1.081,20
-1.081,20
Bilag 2 01.07. År 2 Utbetaling av feriepenger (Manuelt ført bilag.)
2930.70.000 Skyldig lønn
10.200,00
2380.70.000 Kassekreditt
-10.200,00
Bilag 3 15.07. År 2 Betalt arb.g.avg. 4 termin (Manuelt ført bilag. Føres i henhold til
innsendt terminoppgave)
2770.70.000 Arbeidsgiveravgift; skyldig
1.081,20
2380.70.000 Kassekreditt
-1.081,20
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 4
Agro® Økonomi © Agrodata as
Arbeidsgiver
Dette bildet henter du ved å velge Lønn - Arbeidsgiver fra funksjonslisten. Vanlige
klientopplysninger registrerer du i bildet Klient. I lønningsmodulen har klienten blitt 'arbeidsgiver' og
for å bruke lønningsmodulen trengs en del tilleggsopplysninger. Disse opplysningene registreres i
menyvalget Arbeidsgiver.
Opplysningene er gruppert i syv 'fanekort': Egenskaper, Overføringskonti, Kommuner, Bank , LTOkoder, Arbeidsgiveravgift og Unntak..
Skatteberegning
Skattetabellene er utarbeidet under den forutsetning at det skal betales skatt i 10½ måned. Det
normale er at det er halv skatt i desember. Den måneden det utbetales feriepenger (istedenfor
månedslønn) blir automatisk skattefri. I feltene Måned uten skatt angis derfor normalt til ‘13’ og
Måned med halv skatt angis normalt til ‘12’.
Når en avlønner for desember vil programmet varsle om halv skatt. Dette varselet kan slås av eller
på i feltet Varsles.
Antall utskrifter
Når en ber om utskrifter av lønnsslipper, banklister og terminoppgaver skriver programmet ut så
mange rapporter som er angitt.
Sats feriepenger etc.
Verdiene i denne gruppeboksen gjelder for alle arbeidstakere pr klient. Satsene her er lovbestemt
og skal bare endres hvis avtalepartene kommer fram til andre verdier. Satsene for
arbeidsgiveravgift er fastsatt av departementet. Derfor vil programmet be deg bekrefte at du vil
gjøre endringer her når du går inn i denne boksen.
Grenser for oppgaveplikt
For vanlige arbeidstakere skal det stå samme verdi i feltet for totale ytelser og i feltet for
utgiftsgodtgjørelser (kr 1000, i 2012). For ideelle organisasjoner kan det være aktuelt med
høyere tall her.
Utførte rapporter
Programmet vil her automatisk merke av etter hvert som terminoppgaver/eksport til regnskap blir
kjørt. For overføring til regnskap er det her snakk om måneder (1-12). For terminoppgaver er det
snakk om terminer for skatt og arbeidsgiveravgift (1-6)
Hvis disse feltene er merket av, og en i avlønningsbildet går inn og retter eller avlønner, vil
programmet varsle om at ny terminrapport/eksport til regnskap må kjøres.
Du skal normalt ikke endre noe her.
Eksport til regnskap
Normalt skal postering av skyldige feriepenger (og arbeidsgiveravgift av feriepengene) overføres til
regnskapet. Hvis man av en eller annen grunn ikke vil at dette skal posteres automatisk i
regnskapet, kan denne funksjonen slås av her.
I denne boksen kan en også velge om en vil ha lønnsartnummeret skrevet ut på lønnslippen
(lønnsartnummeret vil for de fleste arbeidstakere være intetsigende, og kan derfor med fordel
utelates).
Dersom du ønsker å legge inn en tekst på alle lønnsslippene legger du denne inn i fritekstboksen. Teksten vil komme på alle lønnsslipper fra denne arbeidsgiveren inntil teksten
endres/fjernes.
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 5
Agro® Økonomi © Agrodata as
Overføringskonti (egen flik)
Lønnsprogrammet er nær knyttet til regnskapssystemet. Det betyr at det må angis hvilke
regnskapskonti de forskjellige elementene ved en avlønning skal overføres til.
Selv om alle kontoplaner bygger på Norsk Standard, vil detaljoppbyggingen kunne variere fra
klient til klient. Du må derfor angi kontonummer for følgende elementer:
Element
Beskrivelse
Typisk
kontonr
Skattetrekk
Gjeldskonto for postering av trukket skatt
2600
Lønn
Kostnadskonto for lønn. Denne blir forslag i
bildet for Lønns- og trekkarter
(Overføringskonto for lønn er oppgitt for
hver enkelt lønns- og trekkart, og blir
således ikke hentet direkte fra dette bildet).
5000
Arbeidsgiveravgift
Kostnadskonto for arbeidsgiveravgift
5400
Skyldig
arbeidsgiveravgift
Gjeldskonto for skyldig arbeidsgiveravgift
2770
Feriepenger
Kostnadskonto for feriepenger, blir bokført
etterhvert som disse blir avsatt.
5010
Skyldig feriepenger
Gjeldskonto (periodisering) for avsatte
feriepenger.
2940
Arbeidsgiveravgift
av avsatte
feriepenger
Kostnadskonto for arbeidsgiveravgift av
avsatte feriepenger, blir bokført etterhvert
som feriepengene blir avsatt
5410
Skyldig arb.g.avg.
av avsatte
feriepenger
Gjeldskonto (periodisering) for arb.g.avg. av
avsatte feriepenger.
2785
Betalingskonto
Konto som brukes til utbetaling av lønn.
Dersom du vil bokføre utbetaling manuelt,
kan du her oppgi konto for 'Skyldig lønn'.
1920(bank)
evt. 2930,
2830
Bankkonto for
avsatt skattetrekk
Dersom du vil at overføringsbilaget skal
inneholde bankoverføring til Bankkonto for
skattetrekk, må kontonummeret til denne
angis her.
1950
Kontonummeret registreres ved direkte tasting, eller ved oppslag mot kontoplanen.
I tillegg til kontonummer, må det registreres avdeling. Du kan også registrere prosjekt.
Da en i Agro Økonomi benytter avdelingsregnskap aktivt, har avdelingsfeltet litt spesiell logikk:
'00' i dette feltet betyr at du ved overføring til regnskap vil få den avdelingen som er brukt i
avlønningsbildet. Du kan også angi en spesifikk avdeling, og således styre alle posteringer til denne
avdelingen (gjelder kun balansekonti. Kostnadskonti vil uansett følge avdelingen i
avlønningsbildet).
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 6
Agro® Økonomi © Agrodata as
Kommuner
Her finner du adresser til alle kommunene.
Videre finner du her informasjon om hvilken sone for arbeidsgiveravgift hver enkelt kommune
befinner seg i.
Bank
Hvis en vil bruke utskriften Bankliste under menyvalget Rapporter, må en her angi navn og
adresse på arbeidsgivers bankforbindelse.
LTO-koder
Her finner du oversikt over alle Lønns- og trekkoppgavekodene til Skattedirektoratet. Her er ingen
mulighet for å endre/opprette slike selv, så dette bildet blir bare til informasjon.
Arbeidstakere
1.
Velg Lønn - Arbeidstakere fra funksjonslisten til venstre. Bildet for vedlikehold av
arbeidstakerregister kommer nå opp.
2. Klikk på knappen merket 'Ny', evt. tast
for å registrere en ny arbeidstaker. Du får nå frem
et nytt registreringsbilde, og markøren står i feltet for 'Nr'.
3. Programmet foreslår neste ledige nummer. Du kan selv overskrive dette. Legg inn ønsket nummer,
og gå videre til neste felt med
eller
.
4. Legg inn personnummer (11 siffer).
5.
Legg inn fornavn, etternavn og adresse. Når du legger inn postnummer, vil programmet
automatisk hente poststed og kommunenummer.
6. Legg inn (frivillig) telefon, mobiltelefon og telefaks.
7.
Registrer skattetabell og tabelltype. i.h.t. skattekort. Hvis skattekort kun angir %-trekk, gå videre
til punkt 8.
8. Registrer skatteprosent i.h.t. skattekort. Denne blir brukt til lønnsarter der det er angitt at det skal
benyttes prosenttrekk.
9. Legg inn arbeidstakerens bankkontonummer (for utskrift av overføringsliste til bank).
10. Dersom arbeidstakeren har begynt eller sluttet i løpet av regnskapsåret, angir du dette.
11. Klikk på knappen Lagre for å lagre opplysningene.
Når du har gått over til nytt år så bruk knappen 'Hent fra i fjor' og overfør de arbeidstakerne som
skal ha lønn/feriepenger i inneværende år.
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 7
Agro® Økonomi © Agrodata as
Lønns- og trekkarter
1.
Velg Lønn - Lønns- og trekkarter fra funksjonslisten til venstre. Bildet for vedlikehold av lønns- og
trekkarter kommer nå opp.
2. Klikk på knappen merket 'Ny lønnsart', evt. tast
for å lage ny lønns- eller trekkart. Du
kommer nå inn i Mor-lønnsartliste. Her ligger en del ferdige lønns- og trekkarter. Velg den som er
nærmest de opplysningene du trenger og klikk på Kopier. Da er du tilbake til denne arb.giverens
lønns og trekkartliste. Klikk Endre hvis du vil/må endre noen felter før du tar lønnsarten i bruk.
Før lønnsarten brukes kan alle felter endres, også nr. Når den har vært brukt er det mindre
redigeringsmuligheter.
Se følgende punkter for evt. endring:
3. Legg inn ønsket nummer, og gå videre til neste felt med
.
4. Legg inn en tekst som beskriver lønnsarten. Gå videre til neste felt.
5.
Legg evt. inn enhetstype for lønnsarten, f.eks. time, uke eller måned, og gå videre til neste felt.
Dersom dette er en lønnsart som skal oppføre seg som et prosenttillegg eller -trekk på grunnlag av
andre lønnsarter, angir du dette ved å sette '%' som enhetstype. Du må da også angi hvilken LTOkode grunnlaget skal hentes fra. Se pkt. 13
6. Angi kode for Lønns- og trekkoppgaven. Du kan velge fra registrerte lønns- og trekkarter ved å
klikke på pilen ved siden av feltet.
7.
Legg inn enhetspris for lønnsarten. Dette kan f.eks. være timelønn, ukelønn eller månedslønn.
8. Angi overføringskonto for regnskap. Denne angir hvordan lønnsarten skal behandles i regnskapet.
Konto kan hentes fra kontoplanen ved å klikke på pilen ved siden av feltet. Legg også gjerne inn
avdeling (feltet ved siden av). Valgt avdeling vil da bli forslag hver gang lønnsarten blir brukt i
avlønningsbildet.
9. Angi skattekode for lønnsarten. Denne angir hvordan lønnsarten skal behandles skattemessig. Du
kan velge mellom:
- 0 Ingen skatt
- 1 Prosenttrekk
- 2 Tabelltrekk
Skattekode 2 (Tabell) er fleksibel: Dersom aktuell arbeidstaker er registrert med tabelltrekk,
trekkes skatt i henhold til tabellen. Dersom arbeidstakeren er registrert kun med %-trekk, trekkes
skatt i henhold til %-satsen.
10. Kryss av (bruk mus, eller tast
) for hvorvidt lønnsarten skal inngå i grunnlag for beregning av:
- feriepenger
- arbeidsgiveravgift
- godtgjørelse for bevegelige helligdager
11. Dersom denne lønnsarten er feriepenger, eller godtgjørelse for bevegelige helligdager, krysser du
av for dette. Du må da også angi om dette er oppspart i år eller i fjor.
12. I feltet 'Utbetales/trekkes' angir du hvorvidt det som blir ført på denne lønnsarten skal utbetales,
evt. trekkes fra utbetaling på lønnsslippen. Hvis ikke det skal utbetales, skal det ikke avhukes, da
må det fylles ut for motkonto.
13. I det siste feltet, som heter 'Grunnlag%', angir du om lønnsarten skal inngå i grunnlag for
automatisk prosenttillegg eller -trekk. Grunnlag blir utregnet pr. LTO-kode. Se pkt. 5.
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 8
Agro® Økonomi © Agrodata as
14. Klikk på knappen Lagre for å lagre opplysningene.
Avlønning
1.
Velg Lønn - Avlønning fra funksjonslisten til venstre. Avlønningsbildet kommer nå opp.
2. Velg arbeidstaker fra listen til venstre. (Ved å klikke på kolonneoverskriftene (Nr/Navn) kan du
endre sorteringsrekkefølgen i listen.) Alle registrerte avlønninger til aktuell arbeidstaker i
inneværende år kommer nå frem til høyre.
3. Klikk på knappen merket 'Ny avlønning', evt. tast
for å lage ny avlønning. Du får nå frem
et nytt avlønningsbilde, og markøren står i feltet for dato. Dato for forrige avlønning (alle
arbeidstakere) blir forslag.
Dersom du tidligere har laget en mal for denne arbeidstakeren, vil malen bli brukt som forslag
til avlønning. All informasjon som kommer fra en mal kan selvsagt overskrives.
4. Registrer avlønningsdato, med 2 siffer for dag, og 2 siffer for måned. Årstall skal ikke tastes - dette
er gitt ut fra valgt regnskapsår som vises helt øverst i tittellinjen til programmet. Gå videre til neste
felt med
5.
.
Legg inn en tekst som sier noe om avlønningen, f.eks. hvilken periode avlønningen gjelder. Denne
teksten blir skrevet på lønnsslippen. Gå videre til neste felt med
.
6. Du står nå i feltet 'Nr'. på den første avlønningslinjen Tast
for å åpne listen over lønnsog trekkartene. Dersom du ikke har lagt inn noen lønns- og trekkarter, må dette gjøres før du kan
gå videre. Se Registrere en lønns- og trekkart.
Velg lønnsart med
hentet inn i bildet.
7.
, og hent med
. Opplysningene fra lønnsartregisteret blir nå
Gå videre fra felt til felt med
, og registrer antall. Denne blir nå multiplisert med pris, og
totalsum regnet ut. Samtidig vil du se at skattetrekk blir utregnet nederst i bildet.
Når du kommer til siste feltet på linja, vil du ved å taste
registrere flere avlønningslinjer.
få ny linje, og er klar til å
Du kan endre tekst, avdeling, prosjekt, enhet og pris for hver enkelt linje dersom du ønsker det.
Bruk tastene
til å flytte deg fra felt til felt.
lar deg endre innholdet i et felt.
Du kan slette en avlønningslinje ved å plassere markøren i aktuell linje, og trykke på
En hel avlønning kan slettes ved å klikke på avlønningen i toppen av bildet, og deretter på
8. Dersom du ønsker å legge inn en melding til lønnstakeren på lønnsslippen, gjør du dette ved å
klikke på knappen merket 'Melding'. (Se litt mer informasjon nedenfor)
9. Skriv ut:
Når du har registrert alle avlønningslinjene, er avlønningen klar til utskrift. Klikk på
Menylinja, evt. tast
på
.
Vis:
Du kan også velge visning til skjerm: Klikk da på
på Menylinja, evt. tast
.
10. Når en lønnsslipp er utskrevet (til skjerm eller skriver) blir denne sperret mot endringer. For
endring/retting av avlønning, se Endre en avlønning.
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 9
Agro® Økonomi © Agrodata as
VIKTIG!
Nyregistrering av avlønninger i innsendte terminer må kun gjøres i helt spesielle tilfeller. Husk å
kjøre ut, og sende, ny terminoppgave.
Dersom du registrerer en ny avlønning i en måned som er overført til regnskap, må overføring til
regnskap gjøres på nytt. Det bilaget som allerede er bokført for denne perioden, må da nullstilles.
Endre avlønning
Denne knappen brukes dersom du ønsker å endre en avlønning. En avlønning som tidligere er
bekreftet vil ha grå bakgrunn, og du på klikke på endre-knappen for å få lov til å endre denne.
Plasser markøren på aktuell avlønning før du klikker på endre-knappen. Hvis terminoppgave
og/eller eksport til regnskap er kjørt for aktuell termin/måned, vil programmet gi varsel om dette.
Lagre som mal
Hvis denne knappen trykkes inn vil den avlønningen som vises da bli lagret som en mal for denne
arbeidstakeren. Når denne arbeidstakeren senere skal avlønnes vil malen automatisk hentes frem
som forslag til avlønning. Programmet bruker den enhetsprisen som er lagret i malen når den
oppretter en ny avlønning.
Masseavlønning
Her finner du en hjelperutine for å foreta automatisk avlønning av mange arbeidstakere i en
operasjon. Her kan programmet automatisk lage avlønninger til:
- alle arbeidstakerer som har avlønningsmal
- alle som skal ha utbetalt feriepenger fra i fjor
Masseavlønning kan skje på grunnlag av:
- arbeidstakers lønnsmal
- arbeidstakers opptjente feriepenger (opptjent året før).
Avlønning fra mal
1. Velg først 'Avlønning fra mal'.
2. Registrer så avlønningsdato, avlønningstekst, og evt. melding som skal på lønnsslippen.
3. Klikk 'Lag liste'. Du får opp en liste over arbeidstakere som er registrert med lønnsmal.
Alle er i utgangspunktet markert i listen. Dersom du vil gjøre utvalg blant de markerte kan du gjøre
4. det ved å holde inne tasten
og klikke på hver enkelt du vil merke/fjerne.
5. Klikk knappen 'Lag lønninger' for å bekrefte, evt. 'Avbryt' for å avbryte uten å lage avlønninger.
Avlønningene kan nå kontrolleres og evt. korrigeres i avlønningsbildet før de skrives ut på vanlig
måte.
Merk at arbeidstakere som ikke har fått lagret en avlønningsmal ikke vil vise i listen. For en
oversikt over alle avlønningsmaler kan du kjøre rapporten 'Avlønningsmaler' fra rapportbildet.
Avlønning fra feriepenger
1. Velg først 'Avlønning fra feriepenger'.
2. Registrer så avlønningsdato, avlønningstekst, og evt. melding som skal på lønnsslippen.
Klikk 'Lag liste'. Du får opp en liste over arbeidstakere som har opptjente feriepenger fra i fjor.
Listen viser også om her er noen av feriepengene som allerede er utbetalt, og rest til utbetaling. Det
3. er beløpet i kolonnen 'Til utbetaling' som blir benyttet videre.
Alle er i utgangspunktet markert i listen. Dersom du vil gjøre utvalg blant de markerte kan du gjøre
4. det ved å holde inne tasten
og klikke på hver enkelt du vil merke/fjerne.
6. Klikk knappen 'Lag lønninger' for å bekrefte, evt. 'Avbryt' for å avbryte uten å lage avlønninger.
Avlønningene kan nå kontrolleres og evt. korrigeres i avlønningsbildet før de skrives ut på vanlig
måte.
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 10
Agro® Økonomi © Agrodata as
Send til e-post
Denne knappen vil lage en e-post til arbeidstaker med valgt lønnsslipp vedlagt som PDF-fil.
Arbeidstakers e-postadresse kan registreres i bildet 'Arbeidstaker'.
Melding
Når denne knappen trykkes vil en meldingboks aktiveres, hvor du kan registrere en melding som
skal skrives på lønnsoppgaven. Den meldingen som skrives her vil gjelde for denne lønnstakeren
og denne avlønningen.
OTP/AFP/REF
OTP/AFP
Denne knappen brukes for å registrere premie som arbeidsgiver betaler for avtalefestet pensjon.
Arbeidsgivers bidrag til Avtalefestet pensjon (AFP) og Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er
avgiftspliktig. Avtalefestet pensjon er slik at premien som skal innebetales ikke tilfaller noen spesiell
arbeidstaker. For å oppnå dette bruker programmet en fiktiv arbeidstaker.
For å "avlønne" trykkes på knappen OTP/AFP/REF. Velg deretter arbeidstaker for OTP/AFP og trykk
på knappen 'Ny avlønning'. Bruk lønnsarten "OTP/AFP/Bedriftens pensjonsinnbet" .
Pensjonsinnbetalingen tastes som et positivt beløp.
Refusjon sykepenger
Tilbakebetalinger av sykepenger fra NAV må registreres som en «omvendt avlønning» for at
arbeidsgiver skal få refundert arbeidsgiveravgiften. Refusjon av arbeidsgiveravgiften foregår ved at
denne blir fratrukket på den ordinære terminoppgaven, i den terminen der sykepengerefusjonen blir
utbetalt. Merk at det er utbetalingstidspunktet og -beløpet som gir grunnlag for refundert
arbeidsgiveravgift, ikke avlønnede sykepenger. På terminoppgaven vil dette fremkomme som et beløp
pr. sone, med tekstingen 'REF'.
Velg den fiktive arbeidstakeren ‘Refundert fra NAV’ og lag en avlønning med lønnsarten «Refundert
sykepenger m.m. fra NAV». Det refunderte beløpet tastes som et positivt beløp.
Rapporter
Dette bildet henter du ved å velge Lønn - Rapport fra funksjonslisten.
Se gjerne emnet Rapporter, under Hjelp -> Emner i hjelp, for generell informasjon om hvordan du
kjører rapporter, og oppbyggingen av rapportbildet.
Følgende rapporter er tilgjengelige fra lønnsmodulen i Agro Økonomi:
Lønnsslipper
Her må en angi det tidsrom som en ønsker utskrifter for. Programmet vil produsere alle aktuelle
lønnsslipper i denne perioden. Hvis alle ønskes skrevet ut, trykker en på skrivertegnet.
En vil da få utskrevet alle lønnslippene i perioden i det antall som er registrert under Arbeidsgiver.
Her kan du også bestemme om lønnsartnummer skal skrives på lønnsslippene.
Se flere rapportvalg under Rapportvariant.
Lønnsjournal
Rapporten viser fortløpende alle avlønninger for det aktuelle tidsrom.
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 11
Agro® Økonomi © Agrodata as
Multirapport
I denne rapporten summeres alle aktuelle avlønninger som tilfredsstiller parametrene du angir.
Rapporten viser fordeling på: Skatt og utbetalt, Lønns og trekkarter, LTO koder og Konto, avdeling
og prosjekt.
Bankliste
Denne rapporten er et brev beregnet på arbeidsgivers bank med anmodning om å overføre til
aktuelle konti. For å få denne rapporten fullstendig må arbeidsgivers bankkonto være registrert i
Klient-bildet, og bankens navn og adresse må være registrert i Arbeidsgiver-bildet.
Normalt vil bare de arbeidstakere som har bankkonto registrert bli skrevet ut på denne lista. Vil en
imidlertid også ha med de som ikke har bankkonto må en hake av på 'Kontant'. Tilsvarende gjelder
for skattetrekk.
Det gis også en mulighet til å velge denne lista til å gjelde bare for bestemte arbeidstakere. En
krysser da av på 'Utvalg'. Et skrivefelt blir synlig. I dette feltet kan en skrive inn
arbeidstakernummer adskilt med komma eller bindestrek. Eks: 2-5,8,11 (arbeidstaker 2 til 5, samt
8 og 11).
Programmet vil automatisk foreslå dagen etter siste bankutskrift som fra-dato og dagens dato som
til-dato.
Eksport til regnskap
Når denne rapporten kjøres blir lønnsdata for en måned klargjort for overføring til regnskap.
Regnskapssystemet i Agro Økonomi har rutine for import av slike lønnsdata. Det dannes en fil
med navnet UTxxxTRS.HLT (hvor xxx står for klientnr.). Filen vil plasseres i arkivmappa for valgt
klient (AGRO6\Arkiv\Arkivxxx). For hver gang rapporten kjøres, skrives fila på nytt. Dette
innebærer at dersom du skal overføre flere måneder med lønnsdata til regnskap, må dette gjøres
for en måned om gangen.
Innholdet i filen blir også vist på skjermen og kan skrives ut. Selv om en ikke velger å importere
dataene til regnskapsmodulen, kan rapporten være nyttig, både som månedsoversikt og som bilag
for manuell føring av regnskap.
Kryss av for 'Skatt' dersom du ønsker at bankoverføring mellom betalingskonto og
skattetrekkskonto skal overføres automatisk til regnskap. Vi anbefaler at du heller fører dette i det
manuelle bilaget hvor du bokfører lønnsutbetalingen.
Terminoppgave
Terminoppgave for skatt og arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren i kommunen. En må velge
termin før en kan trykke på Vis-knappen. Rapporten er lik skjema RF-1037.
Terminoppgave kan sendes til AltInn, velg knappen AltInn (høyre side). Om registrering av
datasystem i AltInn, se ‘Hjelp’ stikkord AltInn.
Unntakskoder
Hvis du avlønner på flere unntakskoder så må det kjøres terminoppgave på hver kode.
Programmet skal gi varsel om at du evt. må kjøre terminoppgave på andre koder også.
Påleggstrekk
Velg kommune og periode. Det forutsettes at kommune er registrert i lønnsartregisteret.
Fagforeningskontingent
Lager en oversikt over trukket fagforeningskontingent.
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 12
Agro® Økonomi © Agrodata as
Aktive arbeidstakere
Lager liste over sum lønn og antall arbeidstakere pr kommune pr kvartal.
RF 1015 Lønns- og trekkoppgaver
Lønns- og trekkoppgaver kan sendes til AltInn. Velg knappen AltInn (høyre side). Om registrering
av datasystem i AltInn, se ‘Hjelp’ stikkord AltInn.
Lønns- og trekkoppgaver kan også skrives ut på hvitt papir eller på skjema RF-1015.
RF 1025 Årsoppgave - Følgeskriv til Lønns- og trekkoppgaver
Dette skjemaet skal følge en evt. sending av RF-1015 på papir til skatteoppkreveren.
Skjemaet skal ikke sendes til AltInn, da AltInn genererer Årsoppgave på grunnlag av innsendte
LTO oppgaver.
Rapporten kan gjerne brukes i forbindelse med avstemming av lønn.
Oversikt lønns og trekkoppgaver
”Forklaringsliste” til RF 1025.
Feriepenger
Denne rapporten gir en oversikt over opptjente og utbetalte feriepenger. Kan kjøres for ‘i år’ eller
for ‘i fjor’. Når det utbetales feriepenger, blir grunnlaget som svarer til dette beløpet regnet ut ved
hjelp av den aktuelle prosentsats som s tår under Arbeidsgiver. Det kan her forekomme
avrundingsfeil slik at beregningsgrunnlaget ikke stemmer på øret med beløpet som programmet
har regnet ut i rubrikken "Reduksjon".
Bevegelige helligdager
Denne rapporten gir en oversikt over opptjente og utbetalte beløp vedr Beveglige helligdager. Kan
kjøres for I år eller for I fjor. Når det utbetales lønn blir grunnlaget som svarer til dette beløpet
regnet ut ved hjelp av den aktuelle prosentsats som står under Arbeidsgiver. Lønnsarten en bruker
til avlønning må være huka av for Godtgjørelse bevegelige helligdager. Det kan her forekomme
avrundingsfeil slik at beregningsgrunnlaget ikke stemmer eksakt.
Liste over arbeidstakere
Inneholder Personnr, arbeidstakernr, navn, dato for begynt og sluttet og bankkontonr.
Liste lønnsarter
Opplisting av lønnsartene med spesifikasjon av parameter.
Avlønningsmaler
Inneholder spesifikasjon av lønnsmal pr arbeidstaker.
Slik kommer du i gang - Lønn
Side 13
Agro® Økonomi © Agrodata as