Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)
Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO ordinære trinn. Vi håper
det kan være til hjelp og gi litt informasjon om hva som skjer hos oss.
Dalgård skole SFO er et tilbud til barn i 1.- 4. trinn før og etter skoletid, og vi har ca. 200
barn til sammen, fordelt på 2 baser:
 1. og 2. trinn sammen
 3. og 4. trinn sammen
Dalgård SFO er en del av Dalgård skole og vi bruker i tillegg til basene de lokalitetene
ved skolen som vi finner aktuelle. Dette kan for eksempel være gymnastikksal,
klasserom, svømmehall og samlingsrom. For øvrig har vi et flott ute- og nærområde.
Trondheim kommunes skolefritidsordning er en tilsynsordning. Vi legger likevel vekt på å
gi barn et godt og variert tilbud med tanke på aktiviteter og innhold. Barna er med på å
forme sin egen dag og har medbestemmelse når det gjelder valg av aktiviteter. Vi har et
sterkt fokus på den selvvalgte frie leiken, men gir samtidig et aktivitetstilbud parallelt til
de barna som ønsker det. Vi vil gjennom dette tilbudet nå så mange som mulig og
legger til rette for tilbud innen fysisk aktivitet, forming og musikk, dans og drama.
Informasjon om aktivitetstilbudet kommer fram i månedsplaner og ukeplaner som legges
ut på nettsidene til Dalgård skole SFO. Det sendes hver uke e-post til foreldre/ foresatte
med lenke til disse nettsidene. Årshjul for SFO - året 2013-2014 finner dere også der:
www.trondheim.kommune.no/dalgard-skole
Vi er opptatt av å ha en åpen og god kommunikasjon med foreldre. Det er derfor viktig
for oss at dere tar kontakt dersom dere har spørsmål eller ønsker å komme med
tilbakemeldinger.
Med vennlig hilsen
Elin Gjønnes
avdelingsleder
Dalgård skole
1
Målsettinger
Dalgård skole SFO skal være et godt og utviklende sted å være. Vi ønsker en
skolefritidsordning der elevene trives, og der foreldre opplever at det er trygt å ha barna
før og etter skoletid samt på skolefrie dager.
Voksenrollen i SFO er viktig. Alle ansatte skal være tilgjengelige og legge til rette for leik
og aktiviteter. De skal også være trygge og tydelige voksne som motiverer og veileder
barna ved behov.
Vi er opptatt av at barna skal oppleve en hverdag som er preget av glede ved å bruke
sin egen kropp. De må blant annet få klatre, ake, løpe og hoppe. Utearealet og
nærmiljøet ved Dalgård skole innbyr til dette. Derfor satser vi på å være mye ute på
SFO.
På Dalgård SFO ønsker vi å gi barna et variert, innholdsrikt og meningsfylt fritidstilbud.
Det legges til rette for at barna skal leke sammen med venner og oppleve et sosialt
fellesskap. Barna forvalter selv sin fritid, men vi tilbyr en rekke aktiviteter som de synes
er moro og spennende.
Informasjon om tilbudet ved Dalgård skoles SFO
Søknadsskjema finner dere på Dalgård skoles nettside:
www.trondheim.kommune.no/dalgard-skole eller på www.trondheim.kommune.no
Søknaden sendes elektronisk til Trondheim kommune.
Vi har per 01.08.13 tilbud om:
 Inntil 12 timer
 Fra og med 12 timer
kr. 1 615,kr. 2 405,-
Kostpenger kr. 200,- kommer i tillegg. Trondheim kommunes moderasjonsordninger
gjelder.
Åpningstid
Skolefritid holder åpent fra kl. 07.15 og fra skoleslutt til kl. 16.45. SFO er åpen i hele
sommerferien.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag har vi åpningstid fra kl. 07.15 - 12.00.
Øvrige virkedager i romjula og påska fra kl. 07.15 - 16.45. I forbindelse med disse
dagene er det viktig at alle leverer en plan for hvordan plassen i SFO disponeres. Dette
for at vi skal kunne sette opp en tilfredsstillende bemanningsplan.
I løpet av skoleåret har vi 5 planleggingsdager der SFO vil være stengt.
2
Dagsrytme
Morgentilbudet er i tidsrommet kl. 07.15 - 08.20. Barna kan spise medbrakt frokost.
Drikke får de av oss. Det er få organiserte aktiviteter om morgenen.
Dagsrytme og aktivitetstilbud på ettermiddagen styres ut fra når barna avslutter
skoledagen. To dager i uka tilbys gratis leksehjelp rett etter skoleslutt.
Når barna kommer og går til skolefritid
Hos oss krysser vi inn barna på navnelister når de kommer, og likeledes krysser vi dem
ut når de går hjem for dagen. Det er viktig at dere sier i fra til oss når dere henter barnet
deres. Mange har en fast ”gå hjem-avtale” der barnet går hjem selv. For de barna som
går hjem alene er det personalets ansvar å passe tidspunktene. Dersom det gjøres en
fast endring på avtalen må dette skje skriftlig. Skulle det oppstå et behov om endring i
løpet av dagen har vi et fast ringetidspunkt der dere kan gi beskjed. Se måneds- eller
ukeplaner for tidspunkt (1.- 2. trinn: 962 33 034 og 3.- 4. trinn: 908 07 864). På denne
måten ønsker vi å ivareta sikkerheten og hjelpe barna å komme seg hjem til riktig tid. Si
ifra til oss dersom noen andre skal hente barnet en dag.
Gruppekontakt
Alle klassene har sin egen SFO-kontakt. Denne kontaktpersonen tar over gruppa etter
undervisninga hver dag og følger gruppa til spising eller andre aktiviteter. Denne
kontaktpersonen vil også være den som vet mest om hvordan barnet har hatt det på
SFO i løpet av dagen.
Sommer-SFO og skolefrie dager
Når skolen har fri er barna på skolefritid hele dagen, det vil si skoledagen og sitt valgte
SFO – tilbud. Da finner vi gjerne på noe ekstra. Vi har ofte samarbeid med andre skoler i
nærområdet sin SFO og får på den måten et litt spennende og annerledes tilbud. Det vil
komme egen informasjon om sommeren når den tid nærmer seg. SFO har åpent hele
sommeren, men barna skal ha 3 uker ferie. Normalordningen er at disse ukene tas ut
sammenhengende.
Endringer eller oppsigelse av plass
Dersom foresatte ønsker å få endret barnets skolefritid eller ønsker å si opp plassen
sendes denne endringen elektronisk til Trondheim kommune. Endring av oppholdstid
eller oppsigelse av plass skjer fra den 1. i måneden med minst én måneds varsel.
Oppsigelsen skal skje skriftlig Kontingenten betales ut oppsigelsestiden.
Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer
seg og ikke benytter plassen. Ønsker man å endre betaler, skal dette gjørs skriftlig, og
underskrives av både gjeldende og ny betaler.
Aktuelle skjema finner dere på Dalgård skoles nettside:
www.trondheim.kommune.no/dalgard-skole eller på Trondheim kommunes nettsider
www.trondheim.kommune.no
3
Overgang til neste år
Elevene på 1. trinn blir automatisk overflyttet til SFO 2. trinn hvis plassen ikke blir sagt
opp, det samme gjelder ved overgang til 3. og 4. trinn.
Praktiske opplysninger
Tøy til utetid
I sammenheng med målet vårt om å være mye ute er det viktig at barna har nok og riktig
tøy. Det er viktig med regntøy og støvler ved behov. Alle klær må være merket med
barnets navn. Foreldre må også påse at det er nok skiftetøy, gjerne to skift innerst som
ytterst. Hvert barn har sin egen garderobeplass og hylle. Det er foreldrenes ansvar å
holde orden i barnas hyller.
Vått / skittent tøy
Personalet legger dette i hvite plastposer på toppen av garderobehylla, og dette må tas
med hjem.
Innesko
Alle barn må ha innesko. De brukes både i skole og på skolefritid.
Eiendeler
SFO har ikke ansvar for barnas klær eller andre eiendeler de måtte ha med seg. Vi
legger vekt på at barna øves opp til å ta vare på egne ting. Viktig at både klær og andre
eiendeler er merket med navn. Leker tas med kun på planlagte ”ha med - dager”(”Ha
med- dager” gjelder for 3. – 4. trinn). Klær / utstyr vi finner som ikke er merket med navn,
blir for en periode lagt i ”gjenglemtkassen” i garderobene og deretter fjernet. Viktig å ta
en titt i kassen hver uke!
Sykdom
Hvis barna blir syke i SFO-tida ringer vi og ber foreldrene hente barna sine. Vi har ikke
kapasitet til å være én voksen inne alene med ett barn. Hvis barnet er friskt nok til å
være på skolen er det også friskt nok til å være ute. Det er viktig at barn med
smittsomme sykdommer / tilstander blir holdt hjemme fra skolen for å unngå at andre
barn blir smittet. Dette gjelder spesielt ved tilfeller av øyekatarr, lus, røde hunder og
brennkopper. Ved oppkast /diaré skal barna holde seg hjemme i 48 timer etter siste
gang man kastet opp / hadde diaré.
Adresseendring
Hjelp oss med å holde kontaktinfoen vår oppdatert! Gi beskjed om endringer i adresse,
telefonnummer, arbeidssted eller lignende.
Sykkel / sparkesykkel
Det er ikke tillatt å ha med / bruke sykkel eller sparkesykkel på SFO.
4
Organisering av SFO på Dalgård skole
Rektor er leder for hele enheten. Avdelingsleder har det administrative og pedagogiske
ansvaret for barn og voksne i sin respektive avdeling / base. I tillegg har baseansvarlig
ansvar for den daglige driften på basene.


Pedagogisk og adm. ansvarlig undervisning og SFO 1. og 2. trinn:
Avdelingsleder Astrid Rekstad Hernæs
Pedagogisk og adm. ansvarlig undervisning og SFO 3. og 4. trinn:
Avdelingsleder Elin Gjønnes. Elin har også overordnet koordinerende ansvar for
Dalgård SFO
Hvor finner du oss?
Dalgård SFO har 2 baser på ordinære trinn.
Elevene på 1. og 2. trinn har base i 1. etasje i D - bygget, og elevene på 3. og 4 trinn har
base i E- bygget.
Hvordan få kontakt med basene og baseansvarlig?
Mobil, 1. og 2. trinn: 962 33 034
Baseansvarlig Inger Lise Wiggen 72 54 50 12
E-post: [email protected]
Mobil, 3. og 4. trinn: 908 07 864
Baseansvarlig Trond Eggan 72 54 50 72
E-post: [email protected]
Rektor Torunn Hergum: 72 54 50 03, [email protected]
Undervisningsinspektør Astrid Rekstad Hernæs: 72 54 50 07 / 916 66 556
E-post: [email protected]
Avd. leder Elin Gjønnes: 72 54 50 04 / 907 53 795
E-post: [email protected]
Førstesekretær Toril Podsada: 72 54 50 00
E-post: [email protected]
Adresse:
Post:Trondheim kommune, Dalgård skoles SFO, 7004 Trondheim
Sentralbord: 72 54 50 00
5
Ansatte SFO
1.og 2. trinn
Avdelingsleder: Astrid Rekstad
Hernæs
Baseansvarlig: Inger Lise Wiggen
3. og 4. trinn
Avdelingsleder Elin Gjønnes
Baseansvarlig: Trond Eggan
Inger Lise Wiggen
Anne Kristin Nordahl
Elin Solberg
Thea Alapnes
Annette Hermann
Sondre Kveen
Liv Botne
Øystein Trøan
Anisa Salhi
Ingrid Tømmerås
Jannicke Hestnes Krogstad
Kristine Husby Bratseth
Trond Eggan
Ingeborg Bakøy
Stein Blengsli
Lise Marie Reitan
Vegard Karlsen
Ingrid Røstum Thelin
Christine Arnesen
June Fillingsnes
6