Skoleguide 2014-2015 - Storhamar videregående skole

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE
Skoleguide 2014-2015
Idrettsfag
Helse– og oppvekstfag
Restaurant– og matfag
Påbygging til generell studiekompetanse
Institusjonsundervisning
Senter for voksenes læring
Velkommen!
Kjære elev
Velkommen til nytt skoleår!
Storhamar videregående skole er en skole med gode tradisjoner. Vi tilbyr tidsriktig
og helhetlig kompetanse gjennom studiekompetanse og ulike yrkesutdanninger.
Skolen er i stadig utvikling gjennom omfattende samarbeid med lokalsamfunnet og
økende internasjonalt engasjement. Vi ser frem til at dere blir med og bidrar til egen
og skolens utvikling.
Utdanning er en investering i din fremtid!
Vi som jobber på Storhamar er opptatt av kvalitet og utdanning i et livslangt perspektiv. Vi arbeider for at alle elever ved Storhamar som ønsker å øke sin kompetanse gjennom å ta utdanning hos oss, skal få utnyttet sitt fulle utviklingspotensial.
Det er allikevel viktig å minne om at resultatene ikke kommer av seg selv! Det er du
og ingen annen som kan sette målene og nå dem. Vi skal bidra med god tilrettelegging og motivere for måloppnåelse.
Vår skole skal være preget av åpenhet, glede, humor, tydelige rammer og struktur.
Vi tror på et inkluderende fellesskap som preges av deltakelse og medvirkning,
samhandling, mestring og læring!
Som rektor er jeg opptatt av at elever og lærere i fellesskap bidrar til god måloppnåelse, der vi sammen skaper kultur for læring, gjennom felles verdier og samhandling.
Vi har fokus på å tilby mangfold og variasjon i læringsarbeidet. Dere er viktige bidragsytere til å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle! Vi forventer derfor at
dere som elever tar aktivt del i læringsarbeidet og i elevdemokratiet gjennom deltakelse i skolens ulike fora.
Alle vi som arbeider ved skolen ser frem til nytt skoleår med stor forventning, både
til oss selv og til dere. Jeg håper at du som elev opplever kvalitetene ved skolen vår
og at du vil trives her hos oss.
Velkommen til Storhamar og lykke til med utdanningsvalget!
Hildegard Johannessen
rektor
Side 2
Skolens ledelse
Rektor
Hildegard Johannessen
Assisterende rektor
Svein Risbakken
Leder pedagogisk støtte
Åsa Rogstadkjærnet
Leder administrativ støtte
Turid Inderberg
Avdelingsledere
Avdelingslederne har ansvar for pedagogisk ledelse og utvikling, personalledelse, budsjett, økonomi og planarbeid for sin avdeling.
Grethe Borchgrevink Alu
Helse– og oppvekstfag
Eva Grytan
Idrettsfag
Åge Johansen
Restaurant– og matfag
Tor Syversen
Institusjonsundervisning og
Senter for voksnes læring
Ann-Cecilie Blom-Hagen
Fellesfag og påbygg
Side 3
Rådgivere, bibliotekar, kontor- og servicepersonell
Rådgiverne gir opplysning og råd om yrkesvalg og videre utdanning. De gir også råd i forbindelse med faglige
og personlige problemer. Rådgiverne er kontaktpersoner for PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten. Treffetider finner du oppslått på kontordørene, og på skolens hjemmesider.
Gerd Vasaasen, rådgiver
Karin Brandsnes, rådgiver
Kari Jæger, helsesøster
Morten Rustad, rådgiver
Oddmunn Blakseth, spes.ped.rådgiver
Studieveiledere
Anette Lund Follestad, Janca Molthe van Doorn og Siw-Anne Moland Nes
Sekretærer
May Brit Egeberg, Helga Hagen, Heidi Larsen, May-Britt Jensrud
Lærling kontor
Hanne Elise L Bekkelund
Bibliotekar
Annbjørg Håker
Systemansvarlig IT
Stig Kjeverud
Lærlinger IT
Trond Nydal og Bendik D Midtlund
Kantineansvarlig
Frank Kjerland; Kersti Søbakk (kantine Ankersk.)
Lærekand. kantine
Thuy Vy Le
Driftsoperatører
Runar Vestli og Geir Lunde
Huskoordinator
Anne-Lise Martinussen
Renholdere
Stine S. Nordbrenden (leder), Tone Bjørnbakken, Britt Halvorsen,
Anny Pinnerud, Olga Mutemba, Mona Willumstad
Annet personal med elevrettet arbeid
Kjersti Glestad, Marit Grindahl, Tone Gustavsson, Mari Ryberg, Astrid Homb, Rune N Larsen,
Steffan Hagen, Bård-Tore Brovold, Amir Futvi, Berit Sand Lien, Dagfinn Nettum, Eva Solbakken,
Wenche Engeskaug, Randi Gudmundsen, Sverre Stavsøien, Ludviga Bekkevold, Otto Østlund, Mari Ryberg, ElinFinstad Krogh, Liv Kari Brustad, Marte Andreassen Sveen
Helsesøster
Helsesøster har kontor i underetasjen på Storhamar. Hun er å treffe én dag i uka. Se
oppslag på døren.
Side 4
Skolens lærere
Navn
Fag
Navn
Amdal, Karin
Faglærer RM
Bakåsmoen, Arild
Berg, Trond
Berntsen, Svanhild
Bratberg, Eli B
Inst.underv.
Inst.underv.
Faglærer HO
Faglærer HO og RM, mat
Larsen, Solveig Hoel
Larsen, Rigmor
Lindberg, E. Regine
Lindstad, Jens W.
Lundby, Lasse
Løvlien, Anne Birgitte
Edvartsen, Hilde
Ellefsæter, Arild
Engen, Jørn
Ervik, Bodil Nebb
Nor, eng
Mat, nat
Eng samf.fag
Faglærer RM
Fjellstad Sølvi
Foss, Aud Stine
Frostad, Hilde
Furulund, Lucie
Faglærer HO
Faglærer RM, inst.underv.
Inst.underv.
Faglærer HO, SVL
Gamme, Stein
Gottsclich-Johansen,
Andrea T
Gjerdal, Per-Arne
Graffdahl, Toril
Grindal, Eivor
Halland, Marit
Hansen, Morten
Hellem-Hansen, Tor
Hjeltnes, Helga
Hjerkinn, Tor
Hjermstad, Pål
Hoel, Bjørg
Holand, Ketil E.
Holmen, Sissel H
Houg, Jorun
Høiby, Lars Henning
Haaberg, Tove
Faglærer RM, nat.fag
Krø, team 4
Faglærer RM
Faglærer RM
Mat., nat., geo
Mat
Nor, samf.fag
Inst.underv.
Faglærer HO og RM
Faglærer HO, nat.
Faglærer ID
Faglærer HO
Jordet, Marit F
Juven, Odd
Faglærer HO
Nor
Kayser, Frode
Kemp, Bente
Killerud, Hanne M.
Kjerland, Heidi
Krohn, Kim Michael
Nor, samf.fag
Inst.underv.
SVL
Faglærer RM
Faglærer RM
Faglærer HO
Team 4
Faglærer HO
Mat, krø
Faglærer ID
Faglærer HO
Melbye, Bente
Faglærer HO
Mikkelsen, Lise Merethe Inst og RM
Myhrhaug, Anne Lise
Engelsk
Nessøe, Astrid
Nilsen, Trond
Nordeng, Christine S.
Nyhuus, Mona M
Nylund, Gerd Karin
Faglærer RM
Inst.underv.
Faglærer HO, norsk
Faglærer HO
Fagskoletilbud
Ramslien, Marie K.
Refsdal, Hilde Una
Ros, Kristina
Rustad, Morten F
Rød, Marit
Faglærer HO, nor, eng,
samf.fag
Tysk, nor
Faglærer HO
FEI
Synspedagog
Salsten, Cecilie
Simensen, Kjetil
Slette, Martin
Stenberg, Mari S
Sylju, Tone
Syversen, Ann E.
Syversen, Rudi
Sæther, Aina Irene
Eng, faglærer ID
His, krø,
Faglærer RM
Faglærer HO
Faglærer HO
Team 4
Faglærer RM
Faglærer RM, team 4
Thorgaard, Eirik
Tvinnereim, Trine M.
Tøndevold, Ine
Nat, mat
Nor, medie- og inform.
Faglærer ID
Vasaasen, Anders
Velten, Kristin
Eng, samf.fag
Faglærer HO
Vestnes, Janne
Walle, Leif Ole
Westgaard, Maria
Faglærer HO
SVL, norsk, his
Spansk
Østensen, Geir
Inst.underv.
Aasmundrud, Elisabeth
Faglærer HO
Mat, nat
Tysk
Faglærer ID
Nor
Team 4, døvetolk
Fag
Side 5
Elevaktiviteter
Elevrådet
Hver elevgruppe velger tillitselev og varatillitselev for skoleåret. Varatillitselev fungerer
også som elevverneombud for sin gruppe. Tillitseleven eller vara representerer sin gruppe på elevrådsmøtene. Gruppens tillitsvalgte har som hovedoppgave å tale elevenes
sak, og må derfor være orientert om elevenes syn i viktige saker.
Elevrådsmøtene holdes etter oppsatt plan, eller så ofte som nødvendig. Det skal skrives
referat fra elevrådsmøtene og tillitselevene er forpliktet til å holde elevgruppen oppdatert om aktuelle saker. Ledelsens kontakt med elevrådet er Hildegard Johannessen. Saker som tas opp på elevrådsmøtene kan fremmes for ledelsen og skoleutvalget. Elevrådet har to representanter i skoleutvalget. Medlemmer av elevrådet får også mulighet til
å delta i andre utvalg ved skolen, og på møter, kurs og seminarer utenfor skolen.
Elevrådet velger styre som består av:

leder

to nestledere

sekretær/kasserer

styremedlem(mer)
Elevrådet arbeider blant annet med elevundersøkelsen, læringsmiljø, medvirkning og den kulturelle skolesekken.
Dersom elevrådet eller 1/5 av elevene ønsker det, skal det holdes allmøte på saker
som er viktige for elevene. Det er elevrådet som forbereder og kaller inn til allmøte.
Kontaktperson for elevrådet er rektor. Kontaktperson for elevverneombudene er verneleder Dagfinn Nettum.
Aktivitetsdag
Det arrangeres aktivitetsdag i løpet av skoleåret. Denne dagen er ment å styrke
fellesskapet og trivselen i skolemiljøet på tvers av studieretninger og elevgrupper.
Side 6
Ungdomskortet, stipend og lån
Skysskort, Innlandskort, Kulturkort
Skysskort tildeles fra Hedmark trafikk for de som har rett til fri skyss. Kortet kodes for
skyss mellom hjemsted og skolen når avstanden er over 6 km. Med hjemsted menes
der hvor eleven bor i skoleåret. Hybelboere som bor innenfor en radius av 6 km fra skolen, har følgelig ikke rett til fri skyss.
Merk at det kan innvilges skysstilskudd for hele skoleveien hvis
 det ikke foreligger mulighet for bruk av rutetrafikk til og fra skolen, eller
 avstanden mellom hjem og bussholdeplass er minst 4 km en vei.
Skysskortet må medbringes hver dag. Uten gyldig kort, må eleven være forberedt på å
betale på bussen. Midlertidig bevis kan utstedes ved tap av kort.
Skolebevis lages av FOVEA. Elevene må ta individuelt bilde ved skolefotografering
Stipend og lån
Statens Lånekasse gir stipend og lån til skoleelever. Du kan søke om følgende utdanningsstipend:
 behovsprøvet stipend og lån (avhengig av forsørgers inntekt og formue)
 botillegg (for borteboere med mer enn 3 timers reisetid mellom hjem og
skole, eller hvor avstanden er mer enn 40 km)
 utstyrsstipend (ikke behovsprøvet, beløp avhenger av programområde)
Elever med ungdomsrett og skoleplass må søke om stipend og lån på nett. Ved søking
på nett må eleven bruke MinID (se brosjyre). Behandlingstiden vil variere. Jo fortere du
søker, jo fortere får du svar. Søknadsfrist er 15. november 2014. Svarbrev blir sendt
hjem til deg.
Stipend og lån utbetales den 15. i hver måned via bank. Første beløp er litt høyere enn
de neste av hensyn til innkjøp av materiell osv.
Merk at ved mer enn 20 dagers udokumentert fravær pr termin, er skolen forpliktet til å
melde fra til Lånekassen. Utbetaling av stipend blir da stoppet.
Side 7
Praktiske opplysninger
Resepsjonen
Kantine
Bibliotek
Undervisningstid
Studiested Storhamar:
Mandag—fredag kl 08:00-15:30.
Studiested Ankerskogen: Se eget oppslag i resepsjonen
Se eget oppslag i kantinene for åpningtsid
Åpningstid mandag—fredag kl 08:15-1500.
Kl 08:15-15:45. Skoledagen kan utvides ved prosjekter, ekskursjoner
eller alternative undervisningsopplegg.
Garderobeskap
Alle elever får tildelt eget skap. Elevene er selv ansvarlig for å kjøpe solid lås til skapet. Det
anbefales ikke å legge igjen penger eller verdisaker i skolebygget. Skolen er ikke ansvarlig for å
erstatte tap av elevenes eiendeler.
Materialkostnader
Utgifter til arbeidstøy vil være ca kr 1500-2000. Arbeidstøy vil også kunne benyttes i videregående kurs. Lærebøker lånes ut av skolen, og elevene står økonomisk ansvarlig ved ødelagte
eller tapte bøker.
Ekskursjoner
Skolen betaler utferder som er hjemlet i læreplaner og som er nødvendige for å nå læreplanenes mål. Ved øvrige ekskursjoner avtales inndekning ved frivillige gaver, dugnader og lignende.
Merk at skolereglementet også gjelder på ekskursjoner.
Føring av fravær
Alt fravær skal føres. Enkelttimer ført på ulike dager kan ikke slåes sammen til hele dager.
Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærere eller rek-
tor, skal ikke regnes som fravær (jf Forskrift til Opplæringsloven §3-47).
Elevene skal gi beskjed til skolen ved faglærer, kontaktlærer eller resepsjonen allerede fra
første fraværsdag.
Elever kan søke om at inntil 10 dager heldagsfravær ikke skal føres på vitnemålet/
kompetansebeviset (jfr forskriften 3§-47). Søknadsskjema ligger på nettsiden og leveres i resepsjonen. Det er rektor som avgjør om søknaden innvilges. Frist for innlevering av søknad er 1.
juni
Hvis lærer uteblir
Etter 10 minutter plikter elevene å si fra til kontaktlærer, teamleder eller i resepsjonen.
Godkjenning av fag, fritak fra vurdering, og slutte i fag
Egne søknadsskjema kan lastes ned fra hjemmesiden eller fås i resepsjonen. Utfylt skjema
med dokumentasjon leveres i resepsjonen.
Side 8
Praktiske opplysninger
Bruk av IT-utstyr
Fylkeskommunens og skolens IKT-reglement for elever gjelder for bruk av IT-utstyr. For å få tilgang til skolens IT-utstyr, eget brukernavn og passord, må alle elever/foresatte undertegne på
at reglementet er lest og forstått.
Ny/særskilt eksamen
Oppmelding til ny/særskilt eksamen i fag som ikke er bestått tidligere gjøres på eget skjema
som kan lastes ned fra hjemmesidene. Frist er 15. september for høstterminen og 15. januar
for vårterminen. Oppmeldingsskjema leveres resepsjonen.
Røyking/snusing
Det er ikke tillatt å røyke eller bruke snus i skoletiden jf. Skolereglementet. Ved overtredelse gis
anmerkning og advarsel. Gjentatte overtredelser vil føre til nedsatt karakter i orden og/eller
atferd.
Parkering
Det er kun tillatt å parkere på merkede områder. Det er ikke tillatt å parkere i inn– og
utkjøringen til skolen.
Mopeder parkeres på oppmerket område. Sykler parkeres i egne stativer ved busslomma eller i
stativene langs veggen mot kroppsøvingssalen.
Forsikring/skade
Fylkeskommunen har en forsikringsordning for elever som dekker reise til og fra skole, skoletiden og utplassering. Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, skal skademelding fylles ut
umiddelbart. Skademeldingen skal leveres til resepsjonen.
Brann
Branninstruks er slått opp i alle rom og ganger. Det blir gjennomført brannøvelser i løpet av
skoleåret.
Side 9
Opplæringslovens § 9 A
Opplæringsloven §9 a er elevenes arbeidsmiljølov.
Kapittel 9a sikrer elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
Utdanningsdirektoratet har utearbeidet en veileder til kap. 9a. Veilederen er tilgjengelig på
skolens hjemmeside.
Skolemiljøet har stor betydning for elevenes læringsresultat og trivsel. Skolen arbeider derfor
aktivt med å bedre elevenes fysiske arbeidsmiljø og for å sikre godt psykososialt miljø. Skolens
psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre. Ingen
skal oppleve å bli sjikanert med krengende ord eller handlinger. Dette er også behandlet i elevverneombudsmappen.
Fra veileder til kapittel 9a, Utdanningsdirektoratet
”Hvis en eller flere elever mener at skolen har et fysisk skolemiljø som gir dem ubehag, kan de
eller foreldrene sende en skriftlig henvendelse til skolen. Den skal peke på det som ser ut til å
være i veien med det fysiske skolemiljøet. Hvis ingenting blir gjort kan en klage på vedtaket. ”
”Hvis en eller flere elever føler seg forulempet av krenkende ord eller handlinger uten at skolen
griper inn og stopper krenkelsene, kan hun/han eller foreldrene sende en skriftlig henvendelse
til skolen /skoleeier.”
”Hvis man ikke er fornøyd med vedtaket fra skolen/skoleeier, kan man klage til fylkesmannen.
Saken behandles etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.”
Hele veilederen er tilgjengelig på skolen hjemmeside.
Side 10
Hvem bestemmer hva?
Elevråd/allmøte
Saker som angår elevene. Elevrådet kan fremme saker for rektor,
ledergruppa og skoleutvalget.
Skoleutvalget
Skolens øverste styringsorgan. Består av 2 elever, 3 ansatte, rektor og assisterende rektor. Ivaretar skolens utvikling gjennom vedtak av planer, budsjetter, m.m.
Ledermøte
Består av rektor, assisterende rektor, studieleder, leder for service og ledere
for de ulike programområdene og tilbudene.
Utarbeider strategier og tar beslutninger for skolen som helhet.
Møter for program-
Leder og de enkelte lærerne i programområde/tilbud planlegger
område/tilbud
undervisning, felles aktiviteter, disponering av midler og pedagogisk utviklingsarbeid etc.
Teammøte
Består av lærerne i teamet og evt. teamkoordinator: Koordinerer arbeidsplaner, fordeler timer, planlegger for prosjekter og tverrfaglige opplegg etc.
Medbestemmelses-
Består av representanter for ledelsen og tillitsvalgte fra
møte
arbeidstakerorganisasjonene.
Arbeidsmiljøutvalget Ivaretar det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet på skolen. AMU er ansvarlig
for at Arbeidsmiljøloven og Forskrift om Internkontroll blir etterlevd på skolen. I dette arbeidet er hovedverneombud, verneombud og elevverneombud
viktige medarbeidere. Skolen har også et Skolemiljøutvalg hvor elevene er i
flertall. Skolemiljøutvalget vil blant jobbe med folkehelsespørsmål og dermed
utgjøre deler av skolens Folkehelsegruppe .
Overordnede rammer for skolen bestemmes av flere organer og instanser:
Stortinget vedtar lover og forskrifter om videregående opplæring.
Kunnskapsdepartementet utarbeider læreplaner og gir nærmere
bestemmelser og rammer for videregående opplæring.
Fylkesmannen i Hedmark har ansvar for eksamen og eksamensordninger sammen med Utdanningsdirektoratet og Eksamenskontoret for Hedmark.
Hedmark fylkeskommune har fått delegert myndighet som skoleeier.
Fylkessjefen for videregående opplæring er skolens nærmeste overordnede og har
ansvar for bl.a. inntak og satsingsområder for skolene i Hedmark.
Seksjon for fagopplæring har ansvar for lærlingkontrakter og oppfølging av lærlinger.
Side 11
Skolerute Hedmark 2014-2015
Storhamar videregående skole
Telefon: 62 54 49 10
Telefaks: 62 54 49 11
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.storhamar.vgs.no