Partner nr 1

www.voice.as
ÅPNE DIGITALE
INFORMASJONSMODELLER (BIM)
Nummer 1 | 2011
Ny
magasinprofil
Smaken av ENØK
harfor
Ole-Geir
Tufteland
og Geir Andersen i YIT
…ogsåHva
åpne
eksisterende
bygg
med melkesjokoladen å gjøre? side 8
Nytteeffekten av bygningsrelatert digital informasjon
(buildingSMART) i nye byggeprosjekter er neppe
overvurdert, det er kun snakk om når de ulike aktørene
i næringskjeden finner sin måte å utnytte potensialet på,
og dette effektiviserer byggebransjen. Når flere ledd i
kjeden beriker modellen, tilføres alle aktørene verdi. Ikke
kun kortsiktig verdi, men en bærekraftig byggenæring
og gjennom dette bærekraftige bygg til nytte for hele
samfunnet. Dette handler om samspill mellom alle
Vi får bygg til å fungere
aktørene, samt samspill mellom teknikk og
bygningskropp. Og ikke minst handler det om samspill
mellom ulike tekniske installasjoner. Dette har vært kjent
lenge som elektronisk samhandling, men med
buildingSMART har vi fått nøkkelen til å hente ut
verdiene. Likevel vil det ta lang tid før Norges
bygningsmasse er kartlagt som digitale bygningsmodeller.
Vi mener at potensialet av å modellere eksisterende
bygg er undervurdert. side 12
Smartere bygg
Lever av kriseløsninger side 16
innhold
innhold
Elektro
utgave
leder:
PÅ TVERS
AV FAGENE
YIT og elektro
I årets første nummer av Partner
er hovedfokuset ELEKTRO.
Som fagområde har elektro et sterkt
fundamentet i YIT, og berører mye av
det vi gjør.
ved Trygve B. Thøgersen
Et av YITs konkurransefortrinn er tverrfaglighet.
Mange kunder prefererer oss fordi vi kan ta et helhetlig
ansvar for komplekse prosjekter og servicekontrakter.
Med koordinering av planlegging, utføring og rapportering
sikrer man kostnadseffektive løsninger med stor grad av
trygghet under gjennomføringen.
I YIT leverer vi elektroinstallasjoner
til alle typer bygg. Oppdragene
varierer fra små enkeltinstallasjoner
til omfattende totalleveranser i de
mest avanserte næringsbygg og
industrianlegg.
Det å være tverrfaglig betyr jo ikke at ’alle skal kunne alt’, men at vi
har spesialister på alle nivåer som kommuniserer godt, både internt
og med kunden.
Fagstolthet skal vi derfor ikke glemme i tverrfagligheten. Fagstolthet
skaper trygghet og tilhørighet. Vi er avhengige av å ha spesialister som
til enhver tid følger og påvirker utviklingen innen eget fagområde, og
som engasjerer seg i utførelsen fordi man er stolte av jobben man gjør.
Vi har derfor valgt i 2011 å fokusere vårt kundemagasin Partner mot
våre fagområder for å belyse noen av de spennende oppgavene hvert
fagområde har å by på. Først ute er naturlig nok elektro som er
vårt største fagområde og som det jobbes med av nær halvparten av
våre 3500 medarbeidere.
Jeg håper magasinet faller i smak og ønsker deg god lesning.
kolofon:
Nummer 1–2011 Opplag 15 000
Kundemagasin for YIT AS
Ole Deviks vei 10, Postboks 6260 Etterstad,
0603 Oslo. Tlf: 22 87 40 00
Ansvarlig redaktør: Knut Gaaserud
I redaksjonen: Marit Gann, Geir Andersen
Forsidefoto: Morten Borgestad
Foto: Einar Aslaksen, Morten Borgestad,
Rami Abood, Svein Are Tollås/Salt Studio
Produksjon, layout og design: Gazelle Press
Sparer millioner
side 04
Smaken av ENØK side 08
Ekspertenside 11
Bygger med BIM side 12
Kriseteamet side 16
Trenderside 19
Ny kjempekontrakt
side 20
Portrettetside 22
SIDE2
Vi står for hele installasjonsprosessen,
fra planlegging og prosjektering til
etterkontroll. Vi er også spesialister
på drift, service og vedlikehold av
elektroinstallasjoner.
I et moderne bygg er det tett
interaksjon mellom de enkelte
installasjonene: hvert enkelt ledd
påvirker driftssikkerheten i
totalsystemet. De mest driftssikre og
lønnsomme løsningene får man ved å
velge en totalleverandør som YIT.
Side 8
Les om hva Kraft Foods og YIT har gjort for å
spare penger og miljøet når melkesjokoladen
skal produseres.
Side 12
BIM-teknologi revolusjonerer måten vi
bygger på. Les om hvordan YIT jobber med
denne 3D-teknologien på St. Olavs hospital
i Trondheim.
Side 16
Jobben til Egil Lysaker og Frank Søberg i YIT
kan virke smal for mange, men er livsviktig
for dem det gjelder. Les om hvorfor det alltid
er lurt med en plan B.
SIDE 3
Sparer
millioner
hvert år
Statkraft Energi går nye veier for
å redusere eget energiforbruk.
All oppvarming, lys og ventilasjon
skal overvåkes. Slik sparer selskapet
14 millioner kroner - hvert år.
kundecase statkraft
kundecase statkraft
Utdatert:
Knut Bjarne Derås, Torgeir Mikalsen, Harald Johansen og
Lasse Stupforsmo med et lass av gamle elektrokomponenter
som er skiftet ut til fordel for ny teknologi
Luftig:
Statkraft Energi
har investert
86 millioner
kroner på nytt
teknisk utstyr og
opplæring innen
energiledelse,
styring og
overvåking
Det skal mye luft til for å forsyne et stort
kraftverk. Her i tilluftskanalen/tunnelen
foran hovedviftene i Rana Kraftverk.
Fra venstre. Torgeir Mikalsen,
Knut Bjarne Derås, Harald Johansen
og Lasse Stupforsmo
35%
mindre energiforbruk i alle bygg
D
et er ikke bare privatpersoner som blir svette
av høye strømpriser.
Statkraft Energi har
investert 86 millioner
kroner på nytt teknisk utstyr og
opplæring innen energiledelse, styring
og overvåking, og ser fram til å spare
14 millioner kroner hvert eneste år på
lavere energiforbruk.
Målet er å redusere forbruket med
35 prosent i alle bygg. Besparelsen
er like stor som årsforbruket hos
tilsammen 1750 norske husholdninger.
Styres av YIT
Det omfattende pilotprosjektet ledes
med stø hånd fra YIT i Mo i Rana.
– Vi styrer varme og lys, og over-
SIDE 6
våker og logger energiforbruket
kontinuerlig, forteller prosjektleder
Tord Solvoll i YIT.
I første omgang er det kraftverk
i Rana, Aure og Nore som energieffektiviseres.
Dersom YIT lykkes i å oppnå målet
om å redusere energiforbruket i de
elleve kraftverkene med 35 prosent, vil
prosjektet utvides til å gjelde samtlige
93 kraftverk med tilhørende bygg
landet over.
Fyrer for kråka
Vi er ikke flinke til å spare på
strømmen når vi er på jobb.
Norske forretningsbygg står alene
for 40 prosent av energiforbruket
her til lands. YIT har gjort suksess
med e-drift, og velger å satse hardt
på løsningen for hvordan systemer
overvåkes og fjernstyres.
– Vi opplever at fokuset nå er
økende på hvordan bedrifter kan spare
penger på oppvarming og belysning.
Tidligere har vi vært bortskjemte
med lave strømpriser, men nå som
strømprisene øker må bedriftene bli
mer bevisste på hvilke løsninger de
velger, sier Torgeir Mikalsen, salgs- og
markedssjef i YIT i Helgeland.
Følger EU-mål
Man kan undre seg over om
strømprisene har blitt så høye at
selv kraftselskapene må spare på
strømmen. Kraftverksjef Marianne
Fineide i Kraftverksgruppe Rana
fakta:
Statkraft Energi ønsker å redusere eget
energiforbuk, og har valgt YIT som
installatør i prosjektet. Norconsult er
faglig rådgiver.
• Målet er å redusere kraftforbruket med 35 Gwh.
Gitt en kraftpris på 40 øre/kWh, gir det en årlig
besparelse på 14 millioner kroner.
• 86 millioner kroner er investert i prosjektet,
hvor Enova bidrar med inntil 14,7 millioner
kroner i støtte.
• Statkraft har sine største kraftverk-
installasjoner i distrikter hvor YIT er
lokalisert.YIT i Mo i Rana er et kompetansesenter på automasjon.
medgir at innsparingene ikke
er det første argumentet for
energisparingstiltakene, men at
formålet først og fremst er mer
fornybar energi på markedet.
– Vi ønsker å drive bedriftsøkonomisk i alt vi gjør, og ønsker å gå
foran som et godt eksempel ved å
unngå sløsing av eget forbruk,
sier Fineide.
Lokale kraftselskap i Mo i Rana
har vært flinke til å ha fokus på
energisparing, og det nasjonale
kraftselskapet vil ikke være noe
dårligere.
– Det er absolutt på tide at vi
også blir med på satsingen. Vi har
store forventninger til det arbeidet
YIT gjør, og ser fram til å se
resultatene, sier kraftverksjefen.
Systematisk kartlegging
Statkraft ønsker å fremstå som
en ansvarlig aktør som bidrar
til EUs mål om 20 prosent
lavere energiforbruk gjennom
energieffektivisering. Under
arbeidet med å bytte ut PCBholdige lysarmaturer i kraftverkene
i 2007, ble det gjennomført en
enøk-kartlegging som avdekket
et betydelig potensial for
energieffektivisering. Dette ga
oppstarten til en systematisk
kartlegging av potensialet i
Norge, som nå har resultert i dette
omfattende prosjektet.
SIDE 7
Kundecase
Kundecase
Så lyset
Søtsakene kommer fortsatt på
løpende bånd hos Kraft Foods
Norge. Men de krever ikke like
mye lys lenger.
Det lukter søtt i produksjonslokalet til den gamle Freia-fabrikken i
Oslo. Rundt oss pumper store maskiner ut rykende fersk sjokolade
i alle varianter. Ole-Geir Tufteland og Geir Andersen fra YIT er mer
enn glade for å være på besøk. Men det er ikke bare søtsakene som
gleder de to. Strømforbruket til Kraft Foods Norge har gått ned.
Utfordret leverandørene
Det begynte for to år siden da Kraft Foods sendte ut et brev til
sine samarbeidspartnere. De ville ha kostnadene ned og utfordret
underleverandørene. Geir Andersen, fagansvarlig og serviceleder
elektro i YIT, tok tak i saken.
– Jeg skrev et langt brev om alle tiltakene som kunne redusere
kostnadene deres, som lysstyring, lavenergiarmaturer, styring av
el-varme og isolering av rør.
Strømkutterne:
Geir Andersen (f.v), Ole-Geir
Tufteland fra YIT og Odd
Leif Sjølie fra Kraft Foods
har automatisert 1000
lyspunkter i den gamle
Freia-fabrikken.
SIDE 8
SIDE 9
experten
”
Savner
helhetstenkning
Vi ser bygg der
lyset står på hele tiden.
Men leietagerne bryr
seg ikke fordi de ikke
eier bygget.
Energiekspert Jørgen Festervoll, partner i Adapt Consulting,
etterlyser helhetstenkning rundt tekniske anlegg i næringsbygg.
Geir Andersen,
Fagansvarlig og serviceleder elektro i YIT
Det er ikke bare timeprisen på utført
arbeid som kan spare kostnader, men
også hva man gjør med bygget sitt,
sier han.
Automatisert
Først ut var lysstyringsprosjektet
som blir drevet med stødig hånd av
prosjektleder Tufteland i YIT.
– Sammen med Kraft Foods har
vi funnet smarte løsninger for å
begrense unødig lysbruk. Vi har blant
annet installert bevegelsessensorer
og fotoceller slik at lyset ikke står på
i områder hvor det er dagslys eller
folketomt, sier han.
Dette ene tiltaket er beregnet til å
redusere strømforbruket med ca.
137.000 kWh i året. Det tilsvarer den
gjennomsnittlige energibruken til rundt
10 boliger.
Investerer i merkevarene
Odd Leif Sjølie i Kraft Foods har
jobbet tett med YIT. Han leder
investeringsprosjektene i fabrikken
og har tro på at selskapet vil nå målet
internasjonalt om å kutte energibruken
med 30 prosent innen 2020. Tiltakene
de gjør er ikke bare en kamp for
SIDE 10
Jørgen Festervoll
Både for miljøet og for økonomiens skyld.
Partner i Adapt Consulting
klimaet, men også viktig når det gjelder
investering tilbake i fabrikken og
selskapets merkevarer.
– Med fokus på å senke
strømforbruket kan vi kontrollere
forbruket og senke kostnader, som
igjen gjør det mulig å investere
videre i vår drift. Det viktigste nå er
energiøkonomisering. Første prosjekt
ut har vært å se på de rundt 1 000
lyspunktene i fabrikken, sier Sjølie.
Kraft Foods og YIT
Enkle regnestykker
Geir Andersen skulle ønske flere tenkte
som Kraft Foods. Elektronikken i dag gir
større muligheter for styring og
automatikk. Innsalget er likevel ikke så
enkelt.
– Vi ser bygg der lyset står på hele
tiden. Men leietagerne bryr seg ikke
fordi de ikke eier bygget, og eierne
bryr seg ofte ikke fordi de ikke
bruker bygget. Men hvis ti prosent
av strømregningen går til lys, og
sensorstyring kan redusere lysbruken
med 30 prosent, er det lett for kunden å
se hvor mye de vil spare.
YIT og Kraft Foods jobber i dag med å
finne løsninger på hvordan de kan senke
strømbruken i andre deler av lokalene.
YIT og energi
• YIT leverer alt av elektrotjenester
til Kraft Foods Norge
• Utfører daglige elektrikeroppgaver
i tillegg til større ENØK-prosjekter
• YIT har vært fast i fabrikken siden 2006.
- Det er ikke uvanlig, selv i splitter nye bygg, at det
på ett kontor finnes to bevegelsessensorer - en for
lys og en for ventilasjon. Det er et resultat av at man
både på nybygg og rehabiliteringsprosjekter oftest
har delte entrepriser. Da tenker elektrikeren på sitt,
mens de som installerer ventilasjon tenker på sitt.
Integrasjonstenkningen mangler, og man ender med en
kostbar og helt unødvendig duplisering.
Hvor viktig er integrasjon av de
tekniske installasjonene?
• YIT tilbyr energisparende løsninger
for alle typer yrkesbygg.
• Løsningene omfatter alle større
energikrevende prosesser, fra oppvarming
og ventilasjon til lys.
• YIT har skapt ordet energologi,
som betyr kunnskapen om energi og
teknologi i bygg.
• YIT utfører også energimerking og
energivurdering av bygg.
- Tenker man ikke integrasjon, betaler man i sum mer både i
investering og i drift blant annet på grunn av økt energibruk.
Tekniske installasjoner som ventilasjon, oppvarming, kjøling
og lys utgjør nå opptil 50 prosent av kostnadene ved et
nytt bygg. Da er det viktig at anleggene fungerer optimalt
sammen.
Hvordan kan man koordinere bedre?
– Ved å tenke integrasjon fra starten. Én person må ha ansvar
for og myndighet til å ivareta integreringen mellom de ulike
tekniske anleggene. I dag kommer integratoren ofte sent inn
i prosessen og tilhører som regel en av underentreprisene.
Jeg tror en overordnet integratorrolle vil fungere bedre.
Hvilket fag eller selskap bør
integratoren komme fra?
– Det avgjørende er ikke hvor integratoren kommer fra, men
at det finnes en slik rolle. Ved å benytte selskaper med
integrasjonskompetanse, som YIT, vil det være lettere å
ivareta helhetstenkningen og unngå kamp mellom fagene
eller selskapene.
Hva bør avgjøre hvordan det
tekniske anlegget utformes?
– Det sentrale er å overholde myndighetskrav og
imøtekomme leietagernes forventinger. Myndighetenes
krav til energimerking og fremtidens leietageres fokus på
inneklima og energieffektivitet vil stille større krav til de
tekniske anleggene. Mange selskaper vil trolig ikke holde
til i bygg med et dårlig energimerke. I tillegg skal man som
eiendomsbesitter selvsagt ivareta egen økonomi.
Ja - får man igjen det man investerer i
et energieffektivt teknisk anlegg?
– Ja, dette er meget lønnsomme investeringer når
investeringer og drift ses under ett. Systemer for lys- og
temperaturstyring er heller ikke noe fancy - dette er
forventet minimumsstandard. Som eiendomsbesitter er du
mer konkurransedyktig med lave driftskostnader. Med et
integrert teknisk anlegg som gir et energieffektivt bygg, kan
husleien pr. kvadratmeter økes fordi totalkostnaden likevel
blir lavere for leietager.
Har bedre tekniske anlegg betydning for miljøet? – Ja, åpenbart. Et bedre teknisk anlegg reduserer
energibruken, minsker behovet for kraftutbygging og
sparer miljøet for belastninger.
SIDE 11
aktuelt BIM-teknologi
aktuelt BIM-teknologi
Bygges smart,
raskt og riktig
SIDE 12
SIDE 13
aktuelt BIM-teknologi
aktuelt BIM-teknologi
”
Når man
har begynt med
BIM-teknologi,
vil man aldri gå
tilbake til kun
todimensjonelle
tegninger igjen.
Nøye planlagt:
I Trondheim bygges Nord-Europas
første sykehusbygg med passivhusstandard. Det skjer med banebrytende
BIM-teknologi som hjelpemiddel.
B
yggingen skal gjennomføres enklere, raskere
og med bedre kvalitet.
Hvordan? Vi snakker om
BIM-teknologi, og det
er banebrytende.
Smarting
BIM (building information modeling)
minner om den smarteste gutten
i klassen: Han som alltid leverte
oppgavene først, og hvor svarene ble
vist fram for hele klassen som en fasit.
Teknologien er en revolusjon innen
norsk byggenæring, og for første gang
tar YIT den i bruk i stor skala – på
St. Olavs hospitals kunnskapssenter.
Helsebygg Midt-Norge er byggherre,
Veidekke er byggentreprenør og YIT
har totalansvaret for ventilasjon,
elektro og rør, samt AV-leveranse
og avfallsanlegg.
I samhandlingsfasen brukte
aktørene BIM-verktøy for å
forsikre seg om at det var mulig
å bygge passivhus. Det var det.
SIDE 14
Den årlige energibruken i det nye
sykehusbygget er forventet å bli
rekordlavt: 1.900.000 kWh lavere enn
myndighetens krav
Mer planlegging
I BIM-teknologi spiller en tredimensjonell
modellserver hovedrollen.
Alle aktører benytter en modellserver
som oppdateres hver uke. På denne
måte kan entreprenørene fortløpende
se om modellen er mulig å bygge i
forhold til fremdriftsplan og mengde.
Samhandling og detaljprosjektering
pågår i ett år før selve byggingen
begynner. Planleggingsprosessen blir
dermed mer detaljert enn den har vært
tidligere. Nå skal det ikke kunne dukke
opp kryssede kabelveier i kanaler eller
andre overraskelser underveis.
– Målet er at modellen skal utvikles
til å bli så bra at man skal være tro mot
den under hele byggeperioden.
Med en slik metode blir det mer
effektivt på byggeplassen, og større
mulighet for å bygge riktig første gang,
Slik er det forventet at det nye lavenergibygget
til St. Olavs hospital vil se ut.
Åge Rødde
Prosjekteringsleder YIT
BIM-teknologi
sier prosjekteringsleder i YIT Åge Rødde.
• Står for «Building information modeling».
• Alle tegninger lages tredimensjonelle og
Går ikke tilbake
Både YIT, byggherre og Veidekke i
Trondheim vil spare tid og penger på en
slik løsning. I den tidlige fasen brukes mer
penger på ingeniører, men dette tjenes
inn og vel så det på mer effektivt arbeid
på byggeplassen. Det vil bli mindre behov
for overtidsarbeid for å nå tidsfrister med
denne metoden, forteller Rødde.
Ettersom dette er et av de første
prosjektene hvor YIT tar denne
teknologien i bruk, forventes det ikke
full effekt. Likevel kommer det til
å merkes så godt at det vil være
utenkelig å jobbe etter gamle metoder
igjen etter dette.
– Vi er overbevist om at dette er
fremtiden. Når man har begynt med BIMteknologi, vil man aldri gå tilbake til kun
todimensjonelle tegninger igjen, sier Rødde.
sammenstilles i modellserver med krav som
verifiseres og er tilgjengelig samtidig som
den oppdateres.
• Metoden gjør at selve byggingen skal gå
enklere, raskere og med bedre kvalitet.
• På St. Olavs brukes åpenBIM, som betyr
utveksling av bygningsinformasjon i en
BIM-modell ved bruk av åpne formater
(IFC-standard).
Passivhus
• Passivhus er bygd for et vesentlig lavere
energiforbruk enn vanlige hus.
• Har et energibehov som er ca. 25% av
energiforbruket i tradisjonelle bygg.
• Energibehovet reduseres gjennom passive
tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra
god tetthet og varmegjenvinning.
• Regjeringen har sagt at alle nye bygg skal
ha passivhusstandard innen 2020.
vegger og gulv, samt varmegjenvinning
og stor andel behovsstyring. Dette løses
med KlimaTak. Passivhus koster noe
mer å bygge, men utgiftene vil man raskt
spare inn gjennom lavere strømutgifter.
Er positiv
Utbyggingssjef Lars Abrahamsen ved
Helsebygg Midt-Norge ser allerede at
BIM-teknologi fungerer.
– Dette er et verktøy som gjør at
kommunikasjonen på byggeprosjektet
blir bedre. Jeg ser at bruken av BIMteknologi gjør at vi har en tydeligere
strukturering og bedre dialog med
de ulike partene i prosjektet, sier
Abrahamsen.
Han har også tro på at teknologien vil gi
en tydeligere kvalitetssikring, og at den
kan være med på å sikre at ventetiden
for å rette opp feil og mangler etter et
byggeprosjekt vil bli kortere.
Dette er
prosjektet:
• Kunnskapssenteret i Trondheim
utgjør det siste senteret på
St. Olavs Hospital.
• Prosjektet omfatter ca 17.800m2
stort bygg som inneholder vestibyle,
kantine, auditorium,bibliotek, NTNUarealer med kontorer og laboratorier,
hudpoliklinikk og sengeområder.
• Senteret bygges som et passivhus,
som betyr at bygget bruker en fjerdedel
av energiforbruket i tradisjonelle bygg.
• Bygget står klart høsten 2013.
Tøffe krav
Tiltak som reduserer energibehovet
er varmeisolasjon, ekstra god tetthet i
SIDE15
tema nødstrøm
tema nødstrøm
Når plan A ikke fungerer bør du ha en plan B.
For noen er nødløsninger selve levebrødet.
Nødstrøm:
• Gir økt stabilitet i
tilfelle strømutfall.
• Installeres som et aggregat
utenfor eller inne i et bygg.
• Sykehus og sykehjem er pålagt
å ha nødstrøm tilgjengelig.
Krise
teamet
• YIT har nylig inngått avtale
om å installere nødstrøm hos
Skatteetaten og Norsk Tipping.
«Full stopp uten nødløsning»,
lyder forsiden på Aftenposten 29.
november 2007. Jernbaneverket hadde
ingen reserveløsning tilgjengelig da en
brann slo knockout på all togtrafikk i ett
døgn. Flausen ble en snakkis, og ordet
«nødstrøm» var på alles lepper. Ledelsen
fikk totalslakt. Det ble sagt at viktige
samfunnsaktører som sykehus, brann,
politi, telefonselskaper, Oslo Lufthavn
og Jernbaneverket selv må sørge for å ha
alternativer ved strømbrudd. YIT håper
samfunnsaktørene erkjenner sitt ansvar.
Erfarne karer:
Egil Lysaker og Frank Søberg har
vært til sammen 50 år i YIT.
SIDE 16
Stort marked
– Stadig flere er på jakt etter
nødløsninger. Det har faktisk tatt helt av
på markedet de siste årene, forteller Egil
Lysaker, som sammen med Frank Søberg
er prosjektleder for nødstrøm i YIT.
Ved strømbrudd er det mange som
får store problemer dersom de ikke har
nødstrøm. Sykehusene er avhengige av
strøm til respiratorer, is-fabrikker hadde
tapt tusenvis av kroner og hvordan tror
du det ville gått om strømmen gikk hos
Norsk Tipping på Hamar midt under
trekningen lørdag kveld?
I slike tilfeller kan Lysaker og Søberg
være reddende engler. De har nemlig
nødløsninger som sitt levebrød. Med
over 25 års erfaring innen nødstrøm, kan
de med trygghet kalles eksperter på
nødløsninger.
– Da jeg startet å jobbe med nødstrøm
for 25 år siden, var det mye små
”
Stadig flere
er på jakt etter
nødløsninger.
Det har faktisk
tatt helt av
på markedet
de siste årene.
Egil Lysaker
Prosjektleder i YIT
SIDE 17
tema nødstrøm
trender
Enklere hverdag
– nye roller
aggregater som ble brukt i tilfluktsrom, i
Forsvaret og på sykehus. Siden den tid har
vi sett en enorm utvikling, sier Søberg.
Sårbarhet
YIT har nylig fått kontrakt med
Skatteetaten, og leverer nødstrøm i
tilknytning til bygget på Helsfyr i Oslo.
Lysaker og Søberg opplever at stadig flere
større bedrifter vil ha en plan B i bakhånd
når ikke plan A fungerer.
Flere oppdrag har kommet inn som
en følge av relokaliseringer og større
byggeprosjekter. Banker flytter, bedrifter
vokser og ønsker seg større lokaler. I
tillegg blir mange næringsbygg beordret
til å desentralisere seg utenfor Oslo.
Selvfølgelig ønsker alle at bedriften
fungerer optimalt under hele flytte- eller
byggeperioden.
– De aller fleste som jobber med data
blir sårbare ved strømbrudd. Derfor er i
prinsippet de aller fleste avhengige av å
ha nødstrøm tilgjengelig, sier Lysaker, som
får henvendelser fra alle mulige bedrifter.
Og de regner ikke med at etterspørselen
vil bli mindre i årene som kommer.
– Vi vil nok fortsette å vokse. Jeg frykter
at den stabile strømforsyningen vi har hatt
i flere år kan bli dårligere, og at også flere
små bedrifter vil vurdere nødstrøm,
sier Søberg.
SIDE 18
– Plugg-systemene forringer ikke faget,
de bare flytter fokuset litt. Det mener
Stein Gerhard Johannessen, rådgiver i
YITs avdeling for energi og teknologi.
”
De aller fleste som jobber med
data blir sårbare ved strømbrudd.
Derfor er i prinsippet de aller
fleste avhengige av å ha nødstrøm
tilgjengelig. Egil Lysaker, Prosjektleder i YIT
Sykehusene
tar ansvar
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) er ikke lenger bekymret over
manglende nødløsninger ved norske sykehus.
For syv år siden var situasjonen en annen. I 2003 hadde halvparten av
sykehusene i Norge for dårlige nødløsninger ved strømbrudd, ifølge en
kartlegging DSB da utførte. Ved Ullevål universitetssykehus opplyses
det om at strømbrudd skjer så ofte som hvert år, så problemstillingen
var høyst reell. Etter at DSB gikk ut med undersøkelsen og etterlyste
tiltak, har sykehusene tatt problematikken innover seg.
A
lle komponenter som i
Selv om man ikke behøver å være elektriker
og regulering av tekniske anlegg. Nye
dag trenger strøm i
for å installere for eksempel belysning og
krav som energimerking av bygg og fokus
et kontorlandskap er
grenstaver, er det som regel fortsatt fagfolk
på energireduserende tiltak krever også
pluggbare. Mens lys,
som gjør jobben, forteller rådgiveren.
høy fagkunnskap blant elektrikere og
ventiler og grenstaver
tidligere ble koblet til stikkontakter
montert i betongdekke, plugges uttak nå
Han understreker også at faget må
utvikle seg – i takt med samfunnet forøvrig.
– Når mye i samfunnet blir enklere
direkte inn i en flatkabel eller en reléboks,
og billigere, må byggebransjen også
som inneholder det man trenger av
utvikle rasjonelle løsninger som gir den
ledninger for 230V og kommunikasjonsbus.
nødvendige merverdien for våre kunder.
I det profesjonelle markedet er det
automatikere. Det arbeides kontinuerlig
med å øke sikkerheten og forbedre
installasjoner for elektriske anlegg og her
er det økende krav til fagkunnskap.
Det er et økonomisk aspekt i dette og det
blitt langt flere prefabrikerte produkter,
er ønsket om å redusere feil i elektriske
som man bare setter strøm på. Selv om
anlegg, samt å utnytte fagkunnskapen der
det kreves noe opplæring, er det mindre
den trengs mest, påpeker Johannessen.
muligheter for å koble feil, sier Stein
Gerhard Johannessen, rådgiver i YIT.
Denne utviklingen medfører at jobben
Andre krav
Selv om deler av monteringen er blitt
med å montere utstyr til sluttbruker i
enklere, er det andre sider ved faget som
prinsippet kan gjøres av andre enn fagfolk.
stiller større krav til elektrikeren enn
tidligere. Ved rehabiliteringsoppdrag må
Ingen trussel mot faget
elektrikeren bl.a. vurdere sikkerheten i de
I begynnelsen var det snakk om at dette var
eksisterende installasjonene. Videre er
en trussel mot faget. Jeg ser det ikke sånn.
det større grad av kompleksitet i styring
Stein Gerhard Johannesen
Rådgiver i YIT
SIDE 19
kontrakt tunneler
kontrakt tunneler
YIT fikk
kjempekontrakt
Å drifte veinettet i Møre og Romsdal
er ingen liten oppgave. YIT fikk
kontrakten med Statens Vegvesen,
verdt cirka 61,3 millioner kroner.
E
t fyrverkeri av en kontrakt –
bokstavelig talt, trådde i kraft
på nyttårsaften. I konkurranse
med fem andre tilbydere var
det YIT som trakk det lengste strået,
og kontrakten innebærer ikke småtteri:
Alt elektrisk vedlikehold i tunneler, på
fergekaier, broer samt trafikklys og
veibelysning i Nordmøre/Romsdal og
Sunnmøre skal driftes.
Mange hensyn
Prosjektleder i YIT, Tore Skulstad,
legger ikke skjul på at de har en
formidabel oppgave foran seg.
– Det er krevende å innfri alt som står
i kontrakten. Det er mange hensyn å
ta, og det er dessuten mange aktører
i området som er med i gjennomføringen, sier han. Skulstad overdriver
ikke. I kontrakten skal det tas hensyn til
et utfordrende veinett på Vestlandet,
tøffe HMS-krav og ikke minst en
døgnkontinuerlig overvåking av det
meste av det elektriske utstyret til
Statens Vegvesen i Møre og Romsdal.
Lys i tunnelen
Bare inne i tunnelene er oppgavene
SIDE 20
mange. Test av sambandsutstyr,
ip-telefoni, pumpestyringer samt
ventilering. Alle tunnelene er
koblet opp mot veitrafikksentralen
i Trondheim, og YIT har også
ansvaret dersom det blir behov for
trafikkavvikling i forbindelse med
arbeid i tunneler og langs veg. Ved
skade på skilt eller belysning som blir
påkjørt i forbindelse med trafikkuhell
er det i hovedsak YIT som står for
utbedringsarbeidet. Selv om det kan
virke som litt for store sko,
Tøff jobb:
Serviceansvarlig Bjarne Tollefsen
og Tore Skulstad YIT her på en
ekspansjonstank som brukes til
tømming av nødbasseng i
undersjøiske tunneler.
fakta:
• Kontrakten løper i fem år, og
har ett års opsjon.
• Den er delt opp i to underkontrakter,
der driftskontrakten for Nordmøre og
Romsdal lyder på 29 mill., mens den for
Sunnmøre lyder på 32,3 mill.
• Ni mann fra YIT er på saken. I tillegg til
prosjektlederen, jobber fire teknikere
på Sunnmøre og fire teknikere på
Nordmøre/Romsdal.
ser prosjektlederen utvilsomt et
lys i enden av tunnelen.– Erfaringer
viser at en slik kontrakt genererer
mye ekstra jobb med vedlikehold og
utbedringsarbeid. Vi har mye spennende
jobb foran oss, og jeg er sikker på at vi
får det til, sier Skulstad.
Helt nytt
Ifølge Sveinung Myklebust, byggeleder
i Statens Vegvesen er det en krevende
kontrakt YIT har fått i hendene,
– Tunneler har vi hatt kontrakt på før,
men nå omfatter den også alt som har
med som har spenning og veilys å gjøre.
Dette blir nytt og utfordrende, for både
oss og YIT, sier han.
Eksperter:
Tore Skulstad og Bjarne Tollefsen
skal ta fatt på krevende oppgaver i
den undersjøiske Ellingsøytunnelen
i Ålesund.
”
Det er
krevende
å innfri alt
som står i
kontrakten.
Tore Skulstad
Prosjektleder i YIT
SIDE 21
portrettet
portrettet
- Har fått en ny hverdag
Knærne tåler ikke mer krabbing på gulvet, og armene er trøtte av å
skru. Steinar Anklev (65) forlenget yrkeslivet ved å bli termografør.
profil:
Navn: Steinar Anklev
Stilling: Utdannet elektriker og har
jobbet som servicemontør i 30 år.
Bakgrunn: Bor på Finstadjordet i
Lørenskog med sin kone Eva.
Har to voksne sønner. Begynte som
termografør i YIT for tre år siden.
SIDE 22
J
eg begynner å komme i en viss alder
vet du. Kroppen tåler ikke så mye
lenger. Steinar Anklev starter den
første arbeidsdagen i 2011 rolig.
Litt tasting på pc-en, kikke på
noen bilder han har tatt, og kanskje
se over rapporten han skrev før jul.
Skrutrekkeren ble lagt igjen på hytta for
tre år siden, og tas bare frem på fritiden.
Etter 30 år som elektriker har han byttet
yrkestittel til termografør.
Det nye arbeidsverktøyet er et
kamera som tar termografbilder med
temperaturer. Hverdagen tilbringes
enten ute hos kunder eller inne på
kontoret. Variasjonen gjør at han har
utsatt pensjonisttilværelsen.
– Da jeg fikk tilbudet om denne jobben,
kunne jeg ikke si nei, sier 65-åringen.
Det viktige faget
Samme år som Neil Armstrong setter sin
fot på månen har Steinar Anklev sin aller
første arbeidsdag som elektriker i Ega,
et selskap som mange år senere skulle
ende opp som YIT. Det begynner å bli
noen år siden. Og han angrer ikke en dag
på yrkesvalget.
– Jeg har alltid elsket å være ute blant
folk og jobbe. Det er vel derfor jeg også
trives i min nye hverdag.
– Hvorfor er termografering så viktig?
Termografering gjør at vi kan oppdage
problemer og feil før problemet utarter
seg. Denne metoden kan forhindre
stans i produksjonen, og ikke minst
avverge brann i elektriske anlegg. Jeg
tror behovet for termografi vil øke med
årene, og at folk flest ønsker en sjekk
av det elektriske anlegget med jevne
mellomrom. Det er like farlig om det er
varmebatterier eller kjølemaskiner som
bruker for mye strøm.
Et nytt verktøy
I følge Statistisk sentralbyrå bruker
annenhver 65-åring pc hver dag. Steinar
Anklev har gått fra den ene til den andre
siden av statistikken. Nå skriver han
rapporter, analyserer bilder, sender
e-post og jobber med ulike programmer.
Alt måtte læres fra scratch, og det gikk
overraskende bra. Han har lært seg
det han trenger, og er drømmemannen
for regjeringen som ønsker å få
seniorene med i det voksende
informasjonssamfunnet på nettet.
Livet var stressende da han jobbet som
elektriker, men nå har han bestemt seg
for å ta det litt roligere. Om to år venter
pensjonisttilværelsen med lange turer i
skog og mark, og mye fritid med kone og
voksne barn.
– I mellomtiden nyter jeg de siste
årene i arbeid. Jeg er godt fornøyd med
den løsningen jeg har valgt, avslutter han.
”Tenker man
Termografering
ikke integrasjon,
betaler man i
er en metode for å
• Termografi
sum mer
både i
avlese temperatur på en overflate.
investering og i
ved bruk av et termokamera
• Gjøres
drift
blant annet
som er sensitivt for infrarød stråling.
på grunn av økt
energibruk.”
elektriske
anlegg, men brukes også
• Effektiv måte å avdekke feil i
i ENØK-sammenheng, for å avdekke
varmelekkasjer i bygninger.
SIDE 23
INFORMASJONSMODELLER (BIM)
…også åpne for eksisterende bygg
…også åpne for eksisterende bygg
Nytteeffekten av bygningsrelatert digital informasjon
Nytteeffekten av bygningsrelatert
digital informasjon
(buildingSMART)
i nye byggeprosjekter
er neppe
(buildingSMART)
i
nye
byggeprosjekter
neppe
overvurdert, det er kun snakk om når de ulikeeraktørene
overvurdert, det
er kun
når depotensialet
ulike aktørene
i næringskjeden
finner
sinsnakk
måte om
å utnytte
på,
i næringskjeden
finner sin
måte å utnytteNår
potensialet
på,i
og
dette effektiviserer
byggebransjen.
flere ledd
og
dette
effektiviserer
byggebransjen.
Når
flere
ledd
kjeden beriker modellen, tilføres alle aktørene verdi. Ikkei
kjeden
berikerverdi,
modellen,
alle aktørene
verdi. Ikke
kun
kortsiktig
mentilføres
en bærekraftig
byggenæring
kun
kortsiktig
verdi,
men
en
bærekraftig
byggenæring
og gjennom dette bærekraftige bygg til nytte for hele
og gjennomDette
dette handler
bærekraftige
bygg til nytte
for hele
samfunnet.
om samspill
mellom
alle
samfunnet. Dette handler om samspill mellom alle
Vi får bygg til å fungere
Vi får bygg til å fungere
aktørene, samt samspill mellom teknikk og
aktørene,
samtOg samspill
teknikk
og
bygningskropp.
ikke minst mellom
handler det
om samspill
bygningskropp.
Og
ikke
minst
handler
det
om
samspill
mellom ulike tekniske installasjoner. Dette har vært kjent
mellom
installasjoner.
Dette har men
vært kjent
lenge ulike
somtekniske
elektronisk
samhandling,
med
lenge
som elektronisk
samhandling,
medut
buildingSMART
har vi fått
nøkkelen til men
å hente
buildingSMART
har
vi
fått
nøkkelen
til
å
hente
ut
verdiene. Likevel vil det ta lang tid før Norges
verdiene.
Likevel
vil detsom
tadigitale
lang bygningsmodeller.
tid før Norges
bygningsmasse
er kartlagt
bygningsmasse
er
kartlagt
som
digitale
bygningsmodeller.
Vi mener at potensialet av å modellere eksisterende
Vi
mener
at potensialet av å modellere eksisterende
bygg
er undervurdert.
bygg er undervurdert.
www.voice.as
www.voice.as
ÅPNE DIGITALE
ÅPNE DIGITALE
INFORMASJONSMODELLER
(BIM)