SPISS kurskatalog våren 2014

SPISS
KURSKATALOG
Våren 2014
Besøksadresse:
Mosseveien 144
1172 Oslo
Nett: www.spiss.no
Tel: 913 04 375
2
Velkommen til kurs hos SPISS!
Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både pårørende og fagfolk som
forholder seg til mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD). Personer som
selv har diagnose innen autismespekteret er også hjertelig velkomne på kurs!
Kursene spenner over et vidt spekter av tema innen autismefeltet.
Plass på kurs tildeles etter ”først til mølla” prinsippet.
HUSK Å MELDE DEG PÅ INNEN FRISTEN FOR HVERT ENKELT KURS!!!
(Fristen er satt pga. bestilling av mat).
Kursene settes opp i SPISS sine kurslokaler i Mosseveien 144, Oslo.
Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette
etter at påmeldingsfristen er ute.
Husk derfor å oppgi e-postadresse!
Bekreftelse på kursplass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post.
Dersom du trenger tolk eller ledsager på kurset, må du ordne med dette selv.
Husk å gi beskjed om dette ved påmelding (pga. plass i lokalet og bevertning.)
Tolk / ledsager betaler ikke kursavgift.
Vi gjør oppmerksom på at det dessverre IKKE er heis i bygningen og at våre
lokaler ligger i 3.etg.
Alle kursene i denne katalogen er heldagskurs (kl. 9-15) og koster kr 750,pr. person inkludert enkel lunsj.
Grupperabatt: Dersom 4 eller fler fra samme sted melder seg på samme kurs
koster det kun Kr 600,- pr. person.
De fleste kursene eller kombinasjoner av kurstema kan også holdes hos den
enkelte oppdragsgiver. Vi har også mange andre kurstema enn de som står i denne
katalogen. Det kan lønne seg å leie oss inn dersom dere er mange som ønsker kurs
fra samme arbeidsplass eller kommune, da det i slike tilfeller tas en fastpris for
kurset uavhengig av antall deltagere. Kontakt SPISS via e-post eller telefon
dersom dette er interessant.
Husk å oppgi e-postadresse og telefonnummer ved påmelding!
3
Påmelding:
Påmelding kan gjøres ved å;




Benytte eget påmeldingsskjema på nettsiden www.spiss.no (gå inn på
”kurs” og klikk ”påmelding”)
Sende e-post med de samme opplysningene som på påmeldingsskjemaet
bak i katalogen, til: [email protected]
Ringe 913 043 75 og melde seg på muntlig / evt. legge igjen beskjed på
telefonsvarer (husk å oppgi tel.nr vi kan ringe tilbake til)
Fylle ut påmeldingsskjema bak i denne katalogen og sende til:
SPISS v. Torill Fjæran-Granum
Mosseveien 144
1172 Oslo
Husk! Posten bruker litt tid, pass på at påmeldingen når oss innen fristen!
Grupperabatt: Dersom 4 eller fler fra samme sted melder seg på samme
kurs koster det kun Kr 600,- pr. person.
PÅMELDING ER BINDENDE!
Dersom du ikke finner fram eller er forsinket,
vennligst ring den aktuelle foreleser!
(se telefonnummer ved beskrivelsen av kurset
og bak i brosjyren)
4
Kursoversikt:
Kurs nr. 1
Mange trenger en å snakke med
– om støttesamtaler individuelt og i gruppe
Onsdag 5. februar
kl. 9-15
Pris: Kr 750,-pr. pers.
(4 eller fler fra samme sted: kr 600,- pr. pers.)
Påmeldingsfrist: tirsdag 28. januar
Mange personer med ASD har mye de lurer på når det gjelder dem selv og verden rundt
dem. Støttesamtaler er en samtaleform som baserer seg på trygghet og tillit. I dette
kurset omtales både individuelle støttesamtaler og støttesamtaler i grupper. Fokus og
innhold kan være felles, men formen skiller seg betydelig i forhold til antall deltakere i
samtalen. Foreleserne formidler her egne erfaringer med individuelle og gruppebaserte
støttesamtaler og kommer med mange praktiske eksempler. Kurset passer for alle som
ønsker å lære mer om hvordan man kommuniserer bedre med personer med ASD og om
hvordan man gjennomfører støttesamtaler.
Forelesere: Ellen Ekevik og Torill Fjæran-Granum
Tel: 91581887 / 91304375
Kurs nr. 2
ASD i barnehagen
Torsdag 13. februar
kl. 09-15
Pris: Kr 750,-pr. pers.
(4 eller fler fra samme sted: kr 600,- pr. pers.)
Påmeldingsfrist: onsdag 5. februar
Hvordan oppdage autistiske trekk hos små barn – hva bør få «bjellene til å ringe»?
Hvordan tilrettelegger, trener og kommuniserer vi med barnehagebarn med ASD? Hva
er viktige ting å jobbe med? Hvordan? Hva skiller barn med ASD sin lek fra andre barns
lek? Foreleserne vil presentere mange praktiske eksempler og metoder hentet fra ulike
pedagogiske / psykologiske retninger. Tiltak som nevnes er kartlegging, planer,
bruksanvisninger, sosiale historier, belønningssystemer m.m.
Områder vi vil komme inn på er: samarbeidsferdigheter, felles oppmerksomhet,
grunnleggende ferdigheter, sentrale læringsferdigheter, språk og kommunikasjon, lek
og sosiale ferdigheter, selvhjelpsferdigheter og førskoleferdigheter. Målgruppe
for kurset er foresatte, personal fra barnehage og skole, PPT og andre
interesserte.
Forelesere: Mia Endresen og Torill Fjæran-Granum
Tel: 92016867/ 91304375
5
Kurs nr. 3
Atferdsproblemer og løsninger
Onsdag 19. mars
kl. 09 - 15
Pris: kr 750,-pr. pers.
(4 eller fler fra samme sted: kr 600,- pr. pers.)
Påmeldingsfrist: tirsdag 11. mars
- Hvordan kan vi unngå at atferdsproblemer utvikler seg og kommer ut av kontroll?
- Hvordan kan vi snu en situasjon som er tilspisset og fastlåst?
Mange barn og unge med ASD utvikler atferdsproblemer som er vanskelig å løse.
Atferdsproblemene reduserer livskvaliteten deres betraktelig. Atferdsproblemer
fører også til store utfordringer i familien, på skolen og på fritidsarenaer.
Vi vil med dette kurset, gi alle som er interessert, en innføring i hvordan
atferdsproblemer utvikler seg og blir en del av dagliglivet. Videre vil vi gjennomgå ulike
strategier som gjør det lettere å se sammenhengene mellom årsak/virkning, noe som
kan gjøre problemene enklere å forstå. Til slutt vil vi gjennomgå ulike metoder,
tilrettelegging og tiltak som vi har gode erfaringer med, både med tanke på
enkeltpersoner, familier og grupper/klasser.
Kurset er praktisk rettet, med mange konkrete eksempler fra arbeid med barn og unge,
som vi har hjulpet til en bedre hverdag.
Forelesere: Eli Marte Rusten og Dag Gladmann Sørheim
Tel: 91781347 / 41524929
6
Kurs nr. 4
Annerledes atferd kan være annerledes sansing…
Kjenner du noen som reagerer annerledes på mat, klær, lyd, lys eller berøring enn
folk flest og/eller som det kan være vanskelig å kommunisere med?
Torsdag 27. mars
kl. 09 - 15
Pris: kr 750,-pr. pers.
(4 eller fler fra samme sted: kr 600,- pr. pers.)
Påmeldingsfrist: onsdag 19.mars
Mange med autismespekterforstyrrelser har store vansker med å håndtere
sanseinntrykk. Dette gjelder både sanseinntrykk som kommer utenfra og signaler fra
egen kropp.
På dette kurset vil disse sansemessige annerledeshetene bli beskrevet. Det vil vises
praktiske eksempler på hvordan man kan kartlegge vanskene og hvordan man kan
tilpasse omgivelsene.
I kursets første del vil vi gjennomgå persepsjonsvanskene generelt og drøfte tiltak som
spesielt gjelder for dem som har Asperger syndrom eller høytfungerende autisme.
I andre del vil vi spesielt fokusere på de med autisme og utviklingshemning og vise
hvordan opplevelsen av sanseinntrykk påvirker kommunikasjonen. Vi introduserer en
metode som heter intensiv interaksjon og den nylig oversatte boken «Intensiv og
tilpasset kommunikasjon» av Phoebe Caldwell, som handler om denne metoden. Boken
viser hvordan utfordrende atferd henger sammen med sanseforstyrrelser og i mange
tilfeller er en måte å kommunisere på.
Vi vil gjennom hele kurset vise eksempler på hvordan vi, gjennom å endre vår egen
tilnærming, kan stimulere til økt livsglede og mer hensiktsmessig atferd og
kommunikasjon.
Forelesere: Ellen Ekevik og Mia Endresen
Tel: 91581887 / 92016867
7
Kurs nr. 5
Hvorfor gjør de sånn?
Om å tolke, forstå og endre atferd
Torsdag 10. april
kl. 09 - 15
Pris: kr 750,-pr. pers.
(4 eller fler fra samme sted: kr 600,- pr. pers.)
Påmeldingsfrist: onsdag 2. april
Alle mennesker utfører handlinger som oppstår i samspill med omgivelsene. Disse
handlingene opprettholdes av konsekvensene de får. Dette gjelder også for mennesker
med ASD.
Alt vi gjør, har ofte en lang læringshistorie, i tillegg til en direkte foranledning og en
umiddelbar konsekvens. Her snakker vi om ønsket atferd så vel som problematferd. De
biologiske forutsetningene spiller også en sentral rolle. De gjør at miljøet virker
forskjellig på hver og en av oss, siden vi alle har ulike kropper, samt styrker og
svakheter.
På dette kurset vil du lære hvordan omgivelsene virker direkte på alt vi gjør og tenker,
hvordan miljøet kan vedlikeholde dette, og du vil lære hva som kan gjøres med
omgivelsene for at atferd skal endres. Kurset tar for seg hvordan man kan gjennomføre
funksjonelle analyser, registreringsteknikker og hvordan vi kan lære barn og unge med
ASD nyttige ferdigheter som hjelper dem videre mot et bra og selvstendig liv.
Forelesere: Eli Marte Rusten og Dag Gladmann Sørheim
Tel: 91781347 / 41524929
8
Kurs nr. 6
Hvordan kommuniserer vi med barn og unge med ASD?
Hvordan kan vi møte dem på halvveien?
Torsdag 8. mai
kl. 09 - 15
Pris: kr 750,- pr. pers.
(4 eller fler fra samme sted: kr 600,- pr. pers.)
Påmeldingsfrist: onsdag 30. april
Hvordan skaper man gode relasjoner og et godt språkmiljø for barn og unge med
autismespekterdiagnoser? Har vi noe å lære fra utviklingspsykologien? For at barn og
unge med ASD skal kunne kommunisere på en funksjonell måte er de avhengige av
samtalepartnere som kan skape et språkmiljø på deres premisser. Dette gjelder enten
de snakker eller bruker alternativ kommunikasjon.
Dette kurset vil dreie seg om samhandlingskompetanse hos oss som har i oppgave å
hjelpe barn og unge med ASD til å kommunisere bedre. Nødvendig kunnskap, holdninger
og tilrettelegging vil bli diskutert og sjekklister i forhold til forskjellige grupper med
barn og unge med ASD vil bli gjennomgått. Sjekklistene gir oss en påminning om hva vi
må huske på og gir gode, praktiske tips i forhold til disse gruppene:




De som er på et lavt utviklingsnivå
De som har Asperger syndrom eller høytfungerende autisme
De som bruker alternativ kommunikasjon
De som bruker utfordrende atferd som en måte å kommunisere på
Foreleser: Mia Endresen
Tel: 92016867
9
Kurs nr. 7
Sosiale historier, workshop
Onsdag 14. mai
Kl. 9-15
Pris: Kr. 750,- pr. pers.
(4 eller fler fra samme sted: kr 600,- pr. pers.)
Påmeldingsfrist: Tirsdag 6. mai
Sosiale historier er en atferdsendrende metode som ble introdusert av den amerikanske
spesialpedagogen Carol Gray og som har vært benyttet i mange år over hele verden.
Metoden benyttes der man antar at den uhensiktsmessige atferden en person fremviser
kommer av manglende eller mangelfull informasjon om den situasjonen personen befinner
seg i. Metoden passer for alle med ASD (eller tilsvarende forståelsesvansker) som
fungerer kognitivt minimum på skolestarternivå (5-6 år). For personer med lavere
fungering enn dette vil ikke metoden være til hjelp. Det er imidlertid ingen øvre grense
verken fungerings- eller aldersmessig. Metoden er enkel å lære og kan gi raske og meget
gode resultater. Metoden kan brukes både av fagfolk og pårørende.
På dette kurset vil deltakerne få en grundig innføring i metoden og vil også få anledning
til å lage egne sosiale historier under tett veiledning. Kurset har et praktisk fokus og det
er derfor ønskelig at flere som kjenner samme person med ASD deltar slik at de
historiene de lager på kurset kan brukes i hverdagen etterpå. Det er en fordel om både
personal og pårørende rundt samme person deltar. Gruppene i workshopdelen vil bli satt
sammen av personer som kjenner samme målperson.
Foreleser: Torill Fjæran-Granum
Tel: 91304375
10
Kurs nr. 8
Å jobbe enhetlig
Torsdag 15. mai
kl. 09 - 15
Pris: kr 750,- pr. pers.
(4 eller fler fra samme sted: kr 600,- pr. pers.)
Påmeldingsfrist: onsdag 7. mai
Mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD) har store vansker innen sosial
kommunikasjon. Likevel må de ofte forholde seg til svært mange mennesker med like
mange meninger. På skolen kan det være flere lærere og assistenter og i en bolig er det
turnus med stor utskiftning av personale. Foreldre kan ønske seg mer samarbeid med
barnehage/skole/bolig og omvendt. For at antallet voksne som omgir personen ikke skal
bli en belastning, er et godt samarbeid mellom de voksne/hjelperne helt nødvendig.
Kurset vil ta opp dette samarbeidet gjennom blant annet å fokusere
på samhandlingsregler eller miljøregler som metode. Det kan dreie seg om faste regler,
men like mye om en felles forståelse og felles retningslinjer. Gjennom å utvikle slike
retningslinjer, med vekt på familiens og personalets egen atferd, fremmer man både
trivsel og mer samkjørt hjelp til utvikling for den det gjelder.
Foreleser: Mia Endresen
Tel: 92016867
11
Hvordan finner jeg SPISS?
Kjørebeskrivelse:
Lokalet ligger på Nedre Bekkelaget, rett ved bomstasjonen (se rød prikk på kartet.)
Innkjørselen til bygningen kommer brått på, så kjør sakte!
Steder i nærheten: Nedre Bekkelaget skole, containerhavnen, bomstasjonen, avkjøring til
Malmøya / Ormøya.
Retning fra Oslo sentrum
Kjør sørover på E18 (Mosseveien). Ta av mot Malmøya/Ormøya og gjør en u-sving der, slik
at du kjører ut på E18 igjen retning sentrum. Etter ca 50 meter ta opp til høyre. Dette er en
liten bakke skiltet med "gjennomkjøring forbudt." På toppen av den første lille bakken finner
du våre lokaler.
Retning mot Oslo sentrum
Ved Tusenfryd, ta av til E18 mot sentrum. Når du passerer avkjøringen til Malmøya / Ormøya
på venstre side skal du etter ca 50 meter ta opp til høyre. Dette er en liten bakke skiltet med
"gjennomkjøring forbudt." På toppen av den første lille bakken finner du våre lokaler.
KOLLEKTIVT
Rett ved lokalet ligger bussholdeplassen "Bekkelagsveien". Her stopper bussene nr 81, 83, 85
og 541. Kommer du fra sentrum er det undergang under Mosseveien. Kommer du i retning
mot sentrum går du opp en liten bakke til høyre (gangsti) og da er du der!
PARKERING
Det er ingen reserverte parkeringsplasser, men plass til noen biler utenfor lokalet og langs
gjerdet. Det går også an å parkere ved Shellstasjonen på den andre siden av veien. Ved kurs
anbefales det likevel å reise kollektivt for de som kan det.
Velkommen!
12
KONTAKTOPPLYSNINGER
Dersom du har behov for å kontakte SPISS samme dag som kurset holdes,
enten fordi du ikke finner fram, fordi du blir forsinket eller andre grunner, er
det fint om du kontakter den aktuelle foreleseren direkte. Husk at vi IKKE
svarer etter at kurset har startet! Under finner du kontaktopplysninger til
foreleserne dette semesteret;
NAVN
Ellen Ekevik
Eli Marte Rusten
Torill Fjæran-Granum
Mia Endresen
Dag Gladmann Sørheim
E-POST
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
MOBILNUMMER
91 58 18 87
91 78 13 47
91 30 43 75
92 01 68 67
41 52 49 29
Dersom du har mer generelle spørsmål om kurset, ønsker å melde deg på eller
andre henvendelser i forkant av kurset (i dagene før kurset holdes), bes du
kontakte enten den aktuelle foreleseren (dersom det er spørsmål om innholdet i
kurset) eller daglig leder Torill Fjæran-Granum (dersom det gjelder påmelding
eller andre organisatoriske spørsmål.)
BOKSALG
Dersom du ønsker å kjøpe noen av bøkene eller heftene vi gir ut på SPISS Forlag
kan du få disse med deg når du er på kurset, dersom kurset holdes i våre lokaler.
Vi tar helst ikke imot penger på kurset, men sender faktura i posten i etterkant.
SERVERING
På alle kursene er det enkel lunsjservering (rundstykker eller lignende) i tillegg
til kaffe og te. Dersom man ønsker annen type drikke eller mat, må dette
medbringes. Dersom du har spesielle behov i fht. diett, er det fint om du sier
fra i god tid, så skal vi se hva vi får til.
13
Påmeldingsskjema
Kurs
Pris pr. person
1. 1 Mange trenger en å snakke med
2.
5/2-14 Kl. 9-15
3. 2 ASD i barnehagen
13/2-14 Kl. 9-15
3 Atferdsproblemer og løsninger
19/3-14 Kl. 9-15
4 Annerledes atferd kan være annerledes sansing
27/3-14 Kl 9-15
5 Hvorfor gjør de sånn?
10/4-14 Kl 9-15
6 Hvordan kommuniserer vi med barn og unge med ASD?
8/5-14 Kl. 9-15
7 Sosiale historier, workshop
14/5-14 Kl. 9-15
8 Å jobbe enhetlig
15/5-14 Kl. 9-15
Kontaktperson:
E-post adresse:
Telefon:
Faktura sendes til:
Påmeldingsskjema sendes til:
SPISS v. Torill Fjæran-Granum
Mosseveien 144
1172 Oslo
Kr 750,(4+ kr 600,-)
Kr 750,(4+ kr 600,-)
Kr 750,(4+ kr 600,-)
Kr 750,(4+ kr 600,-)
Kr 750,(4+ kr 600,-)
Kr 750,(4+ kr 600,-)
Kr 750,(4+ kr 600,-)
Kr 750,(4+ kr 600,-)
Antall