LØsningsFokusert Tilnærming -hvordan bruke LØFT i PPT?

LØsningsFokusert Tilnærming
-hvordan bruke LØFT i PPT?
Landsdelssamlinga for PP-tjenesten i Nord-Norge og
StatPed Nord
Alta 18.-20. september 2012
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
FRA PROBLEMFOKUS TIL LØSNINGSFOKUS
Fra problem til ønskemål
Fra analyse av problem til analyse av
løsningsmønsteret
Hva er verre og hvorfor til hva er bedre og hvorfor
Hva får vi ikke til og hvorfor til hva får vi til og hvorfor
Hvem har skylden til hvem har æren
Fokus på feil, mangler og svakheter til fokus på særegne
fortrinn, kvaliteter og kloke grep
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
Teoretisk bakgrunn
Den rendyrkede «Solution Focused Approach», representert ved Steve
de Shazer og Insoo Kim Berg, er blitt supplert av viktige
inspirasjonskilder som Michael White (narrativ tilnærming), Peter
Lang (verdsettende utviklingsprosesser) og ikke minst, Tom Andersen,
med sine genialt enkle og intelligente overveielser rundt hvordan være
til stede for mennesker som trenger deg
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
Modell og grunnprinsipper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det som fungerer skal ikke rettes på
Hvis noe virker, gjør vi mer av det
Det som ikke virker gjør vi på en annen måte
-------------------------------------------Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om
Du trenger ikke forstå problemet for å løse det – finn heller
nøkkelen til løsning
Atferd som gis oppmerksomhet, gjentar seg
Språk skaper virkelighet
Små endringer skaper større endringer
Endringer er uunngåelig og stabilitet en illusjon
Den saken gjelder, vet best
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
Veiledningsverktøy
«The art of being wise, is the art og knowing what to overlook» William James
Utgangspunktet for LØFT er å hjelpe mennesker som ønsker å få til en endring og som
søker hjelp for å få dette til
Ethvert utgangspunkt for å bruke LØFT er å stille spørsmål hva som vil være en
vellykket avslutning på denne hjelpen
Det aller viktigste er din evne til og ”tone seg inn” på dette mennesket og situasjonen!
En sentral antakelse i LØFT er at det blir mer av det som gis oppmerksomhet og
snakkes om. Derfor er vi opptatt av å gi oppmerksomhet til det folk gjør som virker og
er klokt, framfor å snakke om det de gjør, som oppfattes problematisk.
Små endringer skaper store endringer
En annen viktig ide i LØFT er at problemer er uttrykk for at folk ønsker seg forandring
til det bedre.Vi tror det er nyttigere å snakke om hvilke endringer man ønsker seg, enn
å kartlegge problemer og årsakene til disse
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
Oppgave i PPT YH:
Inngang: Eierne skal være stolte av oss.Vi skal
være tydelige og utøve et kvalitativt godt arbeid.
Hva får vi til nå?
Hva er en ønsket framtid?
Hva er de første tegnene på at vi er på rett vei?
Hva gjør vi annerledes da som vi ikke gjør nå?
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
INNGANG OG START
To og to sammen: En spør, en annen noterer. Snakk rolig.
Fortell om et ønske i jobben eller i livet ditt (stor eller liten).
«Forestill deg at ønskene dine er oppfylt (og
problemene dine er løst): Hva er de aller første
tegnene på dette?
Hva vil fortelle deg det? Hvordan skal du kunne
konstatere det?
Hvordan vil andre merke det? Når de merker dette,
hva ser de at du gjør og sier som overbeviser dem
om at problemene dine er løst?
Når de ser at du gjør dette, hva gjør de annerledes?
Når denne forandringen er gjennomført, hva er
annerledes og bedre da? Hva mer x4
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
Skalaspørsmål
Beskriv 2 faktorer som for deg er aller viktigst for å gjøre en god
jobb.
På en skala fra 1-10 der 10 er best og 1 er dårligst,
hvor vil du plassere deg i dag?
Nevn 4 grunner for at du plasserte deg på x og ikke
lavere.
Ønsker du å komme høyere?
Hvis ja, nevn 4 realistiske tegn som forteller at du er
kommet ett hakk opp
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
Mirakelspørsmål

Tenk at mens du sover så skjer det et
mirakel. Problemene er borte/forduftet og
du er overbevist om at dette har skjedd.
Hva er det første lille tegnet på dette?

Bruke ordene fra foregående svar og spør:
Forestill deg at det er dette som skjer. Hva
er annerledes og bedre da? X 4

Hvis jeg var flue på veggen. Hva ville jeg ha
merket?
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
Mestringsspørsmål









Nøkkelordet er : KLARTE. Her skal du lytte skjevt, dvs prøve
å finne kloke grep, evner og ferdigheter som hjalp
vedkommende å komme seg godt gjennom en tøff periode
eks.
Inngang: Tenk gjennom og fortell om denne tøffe perioden
som du likevel kom deg gjennom.
Jeg lurer på: Hvordan klarte / greide du det? Hva mer?
Hva var til hjelp for deg for å greie det?
Hva var det klokeste du gjorde?
Hvorfor var det klokt?
Hva ville dine medarbeidere vurdert?
Dersom du ….. hva ville vært annerledes og bedre da? Hva
mer?
Hva forteller det om dine særegne evner og karaktertrekk?
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
Unntaksspørsmål
Utgangspunkt i skalaspørsmål:
Kan du fortelle om en gang der dette fungerte? Hvor høyt
du har vært i en lignende situasjon?
Utgangspunkt i mirakelspørsmål:
Kan du huske en gang da en liten flik av dette mirakelet
skjedde?
Kan du fortelle om det? Konkret?
Forestill deg at en 3.person har sittet her, hva tror du han
hadde sagt om deg/det?
Følg opp med mestringsspørsmål!
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
Eksempel
Rette fokus mot følgende forhold:
• Hva de allerede gjør som er bra
• Hvilke ressurser vi kan bygge videre på
• Hvilke framskritt vil kunne identifiseres?
• Hvilke små skritt videre som vil bringe oss i bevegelse mot en bedre
tilværelse?
Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012
Øve, øve, øve…
VIKTIG:
 Når du er så trygg på disse
spørsmålene at du elegant mikser
og skifter mellom disse for å få mest
ut av veiledningen/løsningen/
problemløsningen/utviklingen:
DA HAR DU OPPNÅDD MYE!!

Elbjørg Larsen, PPT Ytre Helgeland 2012