Trykk her for å laste ned dette dokumentet

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria
Calle Bjorn Lyng 4
35120 Arguineguin
Gran Canaria
www.colegio.no
Telefon
Faks
+34 928 15 29 00
+34 928 73 65 57
[email protected]
NIF: G-35396860
Søknad om organisert studiearbeid for elever i videregående skole
Ved søknad om organisert studiearbeid i forbindelse med velferdsgrunnlag benyttes denne søknadsblanketten.
Søknaden er som følge av dette skriftlig og skal innleveres i god tid. Organisert studiearbeid innvilges ikke dersom det
er sterk mistanke om at dette kan føre til fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag (varsel er sendt).
Utdrag av forskrift til privatskoleloven: § 3-46. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring
«…… elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet
skyldast:»
Kryss av i riktig boks for din grunn
a)
b)
c)
d)
e)
f)
helse- og velferdsgrunnar, oppgi grunn:_________________________________________
arbeid som tillitsvald
politisk arbeid
hjelpearbeid
lovpålagt oppmøte (f.eks sesjon, rettssak og lignende)
representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller daglig
leder, skal ikkje reknast som fråvær.
Søknad: Jeg søker herved om organisert studiearbeid i perioden som er fylt inn nedenfor.
Mitt navn er (blokkbokstaver):
Klasse/trinn:
Søknad om organisert studiearbeid gjelder følgende datoer:
JA
NEI
Jeg har lest og forstått reglene for selvstendig studiearbeid. (Se baksiden av dette arket.)
Kontaktlærer er informert og ser at dette ikke skaper problemer for vurdering i fag. (Har eleven varsler
om IV i enkelte fag, skal kontaktlærer krysse av for NEI).
Dato:
JA
Signatur, elev som søker:
NEI
Signatur fra kontaktlærer:
Dato/rektors signatur:
Søknaden innvilges.
Eleven skal vise deltakelse/dokumentere skolearbeid (det føres ikke anmerkning som kan føre til nedsatt orden)
Eleven skal levere dokumentasjon for sitt fravær til kontaktlærer ved tilbakekomst fra Norge.
Sekretær lager to kopier. En kopi til elevmappe
side 1
En kopi til kontaktlærer
Original til eleven
La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria
Calle Bjorn Lyng 4
35120 Arguineguin
Gran Canaria
www.colegio.no
Telefon
Faks
+34 928 15 29 00
+34 928 73 65 57
[email protected]
NIF: G-35396860
Fraværsføring under organisert studiearbeid, videregående.
Skolen har hatt en prosess for å imøtekomme våre elevers særskilte skolesituasjon. Mange elever er kroniske syke og
må til Norge for oppfølging, behandling, medisinering eller lignende av sin sykdom.
I den forbindelse har vår skole sett nøye på privatskoleloven og forskriftene til denne. Vår tolking og en praktisk
tilpasning av fraværsføringen er som følger:
Forskrift til privatskolelova, «§3-46 Føring av fravær i videregående opplæring» har bl.annet følgende setning:
«Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller dagleg leiar, skal ikkje
reknast som fråvær.»
Vår praksis er følgende:
a) Eleven søker om organisert studiearbeid på skjema som utleveres i resepsjonen. Søknaden innvilges normalt
ved følgende tilfeller:
◦ Nødvendige reisedager i forbindelse med nødvendig oppfølging av sykdom ved norske helseinstitusjoner.
De(n) dagen(e) som eleven er under behandling, skal eleven benytte seg av retten til å føre «gul
fraværsdag» med koden ”I” som følge av kronisk sykdom. Denne retten må være søkt om, og godkjent i
forkant.
◦ Ved avvikling av privatisteksamen. Vår skole har ikke rett til gjennomføring av dette og eleven må da
melde seg opp til dette i Norge. Dette kan da tolkes og regnes som lovpålagt oppmøte.
b) Rektor behandler søknaden. Rektor vil forbeholde seg retten til å redusere antall dager derom det ikke
oppleves som rimelig. Når den eventuelt, innvilges vil sekretær legge kopi til kontaktlærer samt original til
eleven.
c) Da skal kontaktlærer umiddelbart føre ”O” for organisert studiearbeid for eleven frem i tid for de dagene
permisjonen er innvilget. (Koden «O» låser ovenfor faglærere muligheten til å føre fravær. Dette er meldemetoden
til klasseteamet at eleven har organisert studiearbeid).
d) Eleven følger klassens til enhver tid gjeldene års-/periodeplan/læringssti som er tilgjengelig på vår
læringsplattform og arbeidsoppgaver som legges ut i iSkole.
e) Eleven leverer skolearbeid pr mail til faglære og kontaktlærer, evt på skolens lærings-plattform dersom det er
innleveringsoppgave for alle elever. Mailadresser finnes på skolens hjemmeside.
f) Det skal leveres skolearbeid (eller en melding/kort notat om hva eleven har lest på/jobbet med) hver dag.
Dette kan være i ett fag eller fler fag. Det skal være arbeidsmengde tilsvarende en skoledags arbeid. Det er
ikke et krav at faglærer skal rette innleveringer som er utenom de innleveringer som er gitt hele klassen.
g) Det er elevenes ansvar og maile nevnte arbeidsoppgaver gjeldende dag og han/hun på passe på tidsforskjellen
i forhold til dato/klokkeslett mellom de forskjellige stedene. Mailer må lagres slik at det også i ettertid kan
dokumenteres.
h) Det er elev og kontaktlærers felles ansvar at fravær føres riktig. Kontroll foretas av begge parter.
i) Faglærer fører anmerkning i orden av dersom eleven ikke leverer skolearbeid som forventet. Dette kan
igjen føre til nedsatt ordenskarakter. Anmerkning beskrives slik at det er gjenkjennbart senere.
Søknadsskjema om organisert studiearbeid for videregående skole ansvarliggjør elevene i stor grad. Det er viktig at vi
som kontaktlærer og faglærer følger opp vår del av jobben.
Arguineguin 31.august 2014
John Sandem
Rådgiver/avd.leder vgs
side 2