“Mange prøvesang for operaen” – Thomas Lilleby, HA, 8. mai 2014

kultur
12
kultur
Torsdag 8. mai 2014
"
Vi er på jakt etter
folk som kan by
litt på seg selv.
Tips oss! 99205300
HA tar pulsen på distriktets kulturliv.
Send referater og bilder til [email protected]
Arrangementer til Plakaten legger du inn på [email protected]
eller på UT I HALDEN på ha-halden.no.
Pål Scott Hagen
Halden Arbeiderblad
Thorkil H. Lindskog
Kulturjournalist
992 05 339
[email protected]
Testet stemmen: Den unge HAlden-jenta Monne Stang Møller var en av dem som prøvesang for Vigdis Djupang som leder operakoret. – Jeg har en god følelse og håper jeg
kommer med, sier Monne Stang Møller. Alle foto: Thomas Lilleby
Ett år igjen til ny opera
Mange prøvesang for op
30 håpefulle sangere
har meldt seg til prøvesynging for operakoret, som blant
annet skal medvirke
under neste sommers
«Tosca» på Fredriksten festning.
Thomas Lilleby
[email protected]
992 05 327
En av dem som deltok onsdag
kveld var Monne Stang Møller.
– Jeg ville synes det var veldig
moro hvis jeg kom med. Det er
et morsomt prosjekt å være en
del av og det ville være en god
erfaring å jobbe sammen med
disse menneskene, sier Stang
Møller.
God følelse
Hun sang Puccinis «Un bel di
vedremo» fra «Madame Butterfly».
Hun sier det ikke er så ofte
hun har vært på slike auditioner.
– Men jeg synes det gikk bra.
Jeg gjorde så godt jeg kunne og
har en god følelse, sier jenta
som går siste året ved Halden,
Videregående skole.
Jeg gjorde så
godt jeg kunne
og har en god
"
følelse.
Monne Stang Møller
Sanger
Hun har prøvd seg på litt
klassisk i skolesammenheng,
for øvrig er hun vant til å stå på
scenen.
– Jeg har jo vært med på en
del konserter og stått mye på
scenen, så jeg føler meg trygg
på scenen. Da har det ofte vært
konserter med egen musikk
innenfor singer/songwriter-stilen, forteller hun.
– De er flinke
Selveste operasjefen, Pål Scott
Hagen, var en av dem som hørte Monne Stang Møller prøvesynge. Totalt er det ikke mer
enn mellom 10 og 15 av de sangerne som prøver seg som får
være med i operakoret.
– Nå har jeg hørt to personer
synge og jeg synes de var flinke,
sier han.
Operakoret er i aksjon gjennom hele året og ikke bare i forbindelse med de store oppsetningene på Fredriksten annethvert år.
Må by på seg selv
– Vi er på jakt etter folk som er
villig til å by litt på seg selv og
liker å stå på scenen, smiler
Scott Hagen.
Operakoret består av cirka 60
sangere og aldersgrensen er fra
Halden Arbeiderblad
kultur
Torsdag 8. mai 2014
Nor­disk mu­sikkul­tur i lys av 1814
Trio DaNols ju­bi­le­rer, er på
tur­né i Eu­ro­pa og hol­der
kon­sert hos Halden Fri­vil­
lig­sen­tral søn­dag kveld.
Thor­kil H. Lindskog
[email protected]
992 05 339
På kon­ser­ten vil det bli pre­sen­
tert mu­sikk fra Dan­mark, Nor­
ge og Is­land.
Mu­si­ker­ne er den danske
hor­nist Per­nil­le Kaarslev (til
høy­re på bil­det), den is­land­ske
pia­nist Jónina Erna Ar­nar­dot­tir
og den norske pia­nist Mor­ten
Fa­ger­li.
– Fel­les røt­ter, nor­disk
mu­sikkul­tur, he­ter det fra Trio
DaNols, og som på­pe­ker at det
drei­er seg ikke bare om at
Nor­ge fei­rer sitt sto­re Grunn­
lovsjubileum i 2014:
– Det er 200 år si­den den
Mange å velge i: Pål Scott Hagen og Vigdis Djupang gleder seg
over at så mange som 30 prøvesang og at flere av dem var unge.
Flere unge: Flere og flere unge sangere har fått øynene opp for
opera, slik som Monne Stang Møller.
perakoret
16–60 år. Innimellom er det
neon som må slutte fordi de blir
for gamle, eller flytter på grunn
av for eksempel studier.
– Derfor tar vi inn nye sangere
cirka annethvert år ved hjelp av
slike prøvesynginger som det­
te. For hver gang har det kom­
met flere og flere ungdommer
og det setter vi pris på. Det gjør
noe med klangen i koret, mener
han.
10 år med opera
I tillegg til øvelsene er det semi­
narer og teatersport. Den siste
tiden når det nærmer seg ope­
raen er intens.
– Da er man her hver dag i 14
dager, men vi er også med på
andre ting og i løpet av et år
synger vi for cirka 2.000 men­
nesker på ulike mindre arrange­
ment.
Friluftsoperaen på festnin­
gen har ti års jubileum neste år.
Det hele startet med «Aurora» i
2005. Deretter har det blitt
«Trubaduren»,
«Turandot»,
«Carmen», «Nabucco», før det
altså blir Puccinis «Tosca» i ju­
bileumsåret.
norske Grunn­lov ble til, og
Is­land fei­rer sitt 70-års­ju­bi­le­um
som selv­sten­dig na­sjo­nal­stat.
Det er altså i den an­led­ning
trio­en framfører kon­ser­ten.
I til­legg til Dan­mark, Is­land,
Sveits, Lat­via og Est­land inn­går
alt­så Nor­ge på tur­ne­en. Vel å
mer­ke med kun to kon­ser­ter;
én på Na­sjo­nal­bib­lio­te­ket i Oslo
lør­dag og én hos Wen­che
Erick­sen & Co. i Halden. Med
13
kon­sert­start klok­ka 18.00
søn­dag er det åpent for alle.
Ne­ver Too Late på café
Det blir også le­
ven­
de mu­
sikk
hos Halden Fri­vil­lig­sen­tral lør­
dag for­mid­dag, når det in­vi­te­
res til Jazz­ca­fé.
All­tid like po­pu­læ­re når det
er mu­si­kalsk café på sen­tra­len,
er Ne­ver Too Late.
til hal­d en: Trio Da­Nols..
musikk- og danseglede: «Dansens dager» er for unge og voksne. foto: Svein halvorsen
Mye dans
og mu­sikk
Over 100 ut­øve­re er i
sving når «Dan­sens
da­ger» er i Bryg­ga
Kul­tur­sal i mor­gen.
Thor­kil H. Lindskog
[email protected]
992 05 339
– Det er in­gen tvil om at det er
en kjem­pe­in­spi­ra­sjon, sier Gro
Ullner om at dan­se­re fra Na­sjo­
nal­bal­let­ten inn­går også i år.
In­ter­na­sjo­nal fei­ring
«Dan­sens da­ger» inn­går som en
del av en år­lig, in­ter­na­sjo­nal
fei­ring og mar­ke­ring av dan­sen.
– Egent­lig er fei­rin­gen i slut­
ten av ap­ril, men på grunn av at
Det Norske Blå­se­en­semb­le var i
Bo­li­via på den ti­den i år, er det
fore­stil­lin­ger i Fred­rik­stad (Vel­
ferds­hu­set Øra Industripark
lør­dag, jour. anm.) og Halden
den­ne hel­ga, sier Gro Ullner om
den mu­si­kal­ske grunn­mu­ren.
Sam­ar­beid i fem år
– Nå er det fem­te gang vi job­ber
med «Dan­sens da­ger» sam­men
med blå­se­en­semb­let, på­pe­ker
dan­se­pro­du­sen­te­ne og ek­te­pa­
danseprodusenter: Gro og Stefan Ullner.
nret Gro og Ste­fan Ullner sam­
stemt, bo­satt i Halden og med
gla­de stem­mer:
– Det er vel­dig hyg­ge­lig for
oss som tid­li­ge­re har dan­set
selv, å kun­ne bi­dra til dan­se­li­
vet i Øst­fold. Det er stas at det
kom­mer dyk­ti­ge dan­se­re fra
Na­sjo­nal­bal­let­ten til Halden.
Prof­fer og ama­tø­rer
Halden Dans- og Bal­lett­sko­le er
selv­føl­ge­lig også med i år. Samt
at det er del­ta­ke­re fra Bal­lett­
arkivfoto: ha
sko­len ved Den Norske Ope­ra &
Bal­lett, KhiO (Kunst­høy­sko­len i
Oslo), Fred­rik­stad Kul­tur­sko­le,
Stu­dio 75 med fle­re.
Di­ri­gent er Per Kris­ti­an Skal­
stad. Mar­keds­sjef i en­semb­let,
Svein Halvorsen, på­pe­ker:
– For oss er det spe­si­elt mor­
somt å gjø­re fore­stil­lin­ger sam­
men med barn og unge.
På «Dan­sens da­ger» dan­ses
det alt fra bal­lett til fla­men­co og
vel­dig mye an­net. Det er dans
og mu­sikk, prof­fer og ama­tø­rer.