kvinnelige pionerer – nye stemmer

KVINNELIGE PIONERER – NYE STEMMER
Line Ulekleiv
FORORD
Svein Olav Hoff – Cecilie Skeide – Janeke Meyer Utne
Utstilling ”Kvinnelige pionerer – nye stemmer” i
Lillehammmer Kunstmuseum 15. juni – 8. September
2013
1
FORORD
Den historiske delen av sommerutstillingen i
Lillehammer Kunstmuseum 2013 er viet Kitty Kielland
(1843–1914), Harriet Backer (1845–1932), Sigri
Welhaven (1894–1991), Charlotte Wankel (1888–
1969) og Ragnhild Keyser (1889–1943), kunstnere
som ved sin originalitet og nyskapning har markert seg
i norsk kunsthistorie. De er pionerer både i kunstnerisk
forstand og som foregangskvinner i et mannsdominert
felt. Kunstkanon er i all hovedsak skrevet om menn og
av menn. Aakademiene, museumsinstitusjonenes
utstillings- og innkjøpshistorikk, de private samlingene,
kunstoffentligheten, kritikk og publisering – den skjeve
tilgangen til kunstinstitusjonen nedfeller seg i
historieskrivingen, noe som med all tydelighet
gjenspeiler seg i kvinners underrepresentasjon i den
kunsthistoriske kanon. Malervirksomhet var rett nok en
del av dannelsesidealet for borgerskapets kvinner,
men ikke et yrkesvalg. Datidens kvinner hadde
begrenset adgang til regulær akademiundervisning,
og kunstneridentiteten var forankret i romantikkens
forestillinger om det mannlige kunstnergeniet. På tross
av slike betingelser maktet disse kvinnene å leve
kunstnerliv som har hatt stor betydning for utviklingen
av norsk kunsthistorie.
(f. 1974) og Linn Cecilie Ulvin (f. 1969) gå i dialog
med de historiske foregangskvinnene tematiseres ulike
sider i denne aksen.
Vilkårene for utøvelse av kunstneryrket har endret seg
betraktelig i takt med endringene av kvinnerollen siden
pionerkvinnenes virke på 1800- og tidlig 1900-tall,
men statistiske skjevfordelinger taler sin tydelige tale.
Denne utstillingen søker, foruten å synliggjøre
pionerkvinnenes kunstneriske nybrottsarbeid, å belyse
både de strukturelle utfordringene og de mentale
barrierene den kvinnelige kunstner står overfor på
samtidskunstscenen i dag. Ved å la de tre norske
kunstnerne Lotte Konow Lund (f. 1967), Vanna Bowles
Kitty L. Kielland, Atelierinteriør, 1883, olje på lerret. Foto © Lillehammer Kunstmuseum, Jørn
Hagen Artphoto.
Både Kitty Kielland og Harriet Backer er allment kjente
kunstnernavn i dag. De markerte seg som selvstendige
og originale kunstnere innenfor den realistiske og
nyromantiske tradisjonen de siste tjue år av det 19.
århundre. De var en del av gullalderen i norsk
billedkunst, en tid hvor kvaliteten på norsk kunst var så
høy at den markerte seg i internasjonal sammenheng.
2
Harriet Backer, Altergang i Stange kirke, 1903, olje på lerret. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. Foto © Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/Jacques Lathion.
Backer hadde sin debut på Salongen i Paris i 1880,
det toneangivende utstillingsstedet på den tiden, hun
mottok sølvmedaljen på Verdensutstillingen i 1889, og
fra 1921 mottok hun statens kunstnerlønn – alt i alt
anerkjennelse for hennes kunstneriske virke. Både
Backer og Kielland levde et aktivt kunstnerisk og
intellektuelt liv, de kjempet begge for kvinners
rettigheter, og særlig Kielland engasjerte seg i den
offentlige debatt – både om kunst og kvinnesak.
Kielland stiftet i 1884 Norsk Kvinnesagsforening og
Backer drev i en årrekke malerskole (1890–1912), i
de senere år primært for kvinner. Det var symptomatisk
at begge forble ugifte, rollen som kunstner og rollen
som hustru og mor var uforenelige. Selv om Backer
malte interiører, beveget de seg begge bort fra typiske
«kvinnelige» motiver som portretter og
familiefremstillinger, blomsterstilleben og kultivert
parklandskap.
3
Harriet Backer, Thorvald Boecks bibliotek, 1902,olje på lerret. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. Foto © Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/Jacques Lathion.
4
Kitty Kielland, Torvmyr på Jæren, olje på papir oppklebet på trefiberplate. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. Foto © Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design/Jacques Lathion.
5
Kitty Kielland var Norges første kvinnelige
landskapsmaler, og kan videre karakteriseres som
heimstadsmaler. Det var det åpne, men forblåste og
flate Jær-landskapet som skulle bli hennes varemerke.
Motivkretsen hadde hun til felles med Eilif Peterssen,
men Kielland rendyrker og perfeksjonerer den på en
selvstendig måte. Det er det storslåtte landskapet, men
med en nærhet til en detaljert forgrunn som gir en
original tolkning. Kielland deltok to ganger på
Salongen i Paris, i 1879 og i 1880, og hun var
representert ved Verdensutstillingen i Paris i 1900.
Harriet Backer spesialiserte seg på kirkeinteriører og
bondeinteriører fra Bretagne og Norge. Det
stedsspesifikke var imidlertid av underordnet
betydning. Det var komposisjon, penselføring og lys
som var viktig for henne. Hun forente nye tendenser,
det franske friluftsmaleriet og impresjonismens syn på
fargebehandling, med sikker kunnskap om klassisk
komposisjon, noe som gjorde henne til en uovertruffen
kolorist. Backer sidestilte den formale behandlingen av
motivet med tematikken.
Sigri Welhaven, Charlotte Wankel og Ragnhild
Keyser har det til felles at de slo igjennom i Paris i
1920-årene, men til tross for at de markerte seg i det
internasjonale kunstmiljøet på Montparnasse, fikk de
ikke den samme anerkjennelsen i norsk sammenheng
som Kielland og Backer hadde fått i generasjonen
før.Sigri Welhaven bodde i Paris i årene 1919–39
og markerte seg i det internasjonale
billedhuggermiljøet der. Hun arbeidet med torsoer og
portretter, og utviklet et selvstendig og stilsikkert,
forenklet uttrykk. Hun fikk fast utstillerett ved Salon
d’automne etter å ha deltatt der med en byste av den
franske fauvistmaleren Othon Friesz. Hennes uttrykk var
Rodin-inspirert, og hun arbeidet bevisst mot en
forenkling av skulpturen, hvor detaljene ble underlagt
en streng helhet. Parallelt med skulpturene i bronse
Sigri Welhaven, Mor og barn. 1920-årene. Støpt , polert stein. p.e Foto ©Thomas
Widerberg
6
arbeidet hun med fajanse etter en gammel fransk
metode, hvor uttrykket var mer frodig og lekent enn i
bronsearbeidene. Welhaven var for øvrig niese av
Harriet Backer, og hennes søster var maleren Astri
Welhaven Heiberg. Og tankevekkende nok var både
Charlotte Wankel og Ragnhild Keyser elever ved
Harriet Backers malerskole i Kristiania, Wankel fra
1906 til 1909 og Keyser fra 1909 til 1910. De fikk
begge undervisning i 1920-årene på Acadèmie
Moderne under Ferdinand Lèger, og tilhørte etter hvert
den virkelige avantgarden i Paris. Fra 1920-tallet var
Wankel sterkt inspirert av le Corbusiers ideer om
arkitektur og maleri, noe som resulterte i et
plankubistisk og puristisk maleri.
Mens Wankel blandet realistiske elementer inn i
presise geometriske former, er Keysers arbeider fra
denne tiden helt nonfigurative. Keyser hadde tidligere
studert under Andrè Lhote og ble influert av hans
halvkubistiske landskapsoppfatning, derfra arbeidet
hun videre med modernismens grunnprinsipper. I
Norge ble Wankel og Keyser mottatt med liten
forståelse fra kritikerne og det kjøpesterke publikum.
Etter hjemkomsten fra Paris tilpasset de to kvinnene
seg, ikke uten bitterhet, det norske markedet på
bekostning av videreutvikling av den modernitet de
hadde slått igjennom med internasjonalt.
Lik adgang til utdanningsinstitusjonene og etter hvert til
utstillingsrommet har ikke automatisk gitt en utjevning
av kjønnsforskjellene, noe som med all tydelighet
avspeiler seg i utstillingshistorikk og innkjøpspolitikk
også etter at man på 1970-tallet rettet
oppmerksomheten mot underrepresentasjonen av
kvinner på kunstarenaen. Utfordringene ved det å
virke som billedkunstner har gjennomgått store
forandringer, men det er like fullt et stykke igjen før
kjønn ikke spiller en rolle i seleksjonsprosessen.
Gjennom sine verk peker Lotte Konow Lund, Vanna
Bowles og Linn Cecilie Ulvin både bakover i tid og
på sine nære omgivelser, og aktualiserer
problemstillinger som fortsatt gjør seg gjeldende på
den norske kunstscenen. Utvikling av talent og
kunstnerskap krever et eget rom, både mentalt og
faktisk. Det handler om å utligne ubalansen i kunstlivet:
representasjonen i samlingene, utstillingsstatistikken,
spalteplassen og i publikasjoner.
Lotte Konow Lund har siden debuten på 1990-tallet
markert seg som en tydelig stemme i den norske
samtidskunsten. Med sine arbeider i tegning, video,
fotografi, skulptur og installasjon belyser hun
betingelsene for den kvinnelige og mannlige
kunstnerens tilgang til kunstarenaen – og det som på
sikt danner den norske kanon. Gjennom den tematiske
Charlotte Wankel, Komposisjon med to figurer. Olje på lerret. Storebrand Kunstsamling.
Foto© Storebrand Kunstsamling/ Ørnlund fotografer.
7
fokuseringen på to sider ved kunstproduksjonen:
atelieret og samlingen – produksjonssiden og
mottakersystemet – reiser hun vesentlige spørsmål om
hvem som bestemmer hva som er god kunst. Hvem har
definisjonsmakten, og hvilket handlingsrom er
tilgjengelig? Verkene Konow Lund presenterer i denne
utstillingen, reflekterer også over hva det vil si å forene
rollen som mor og kunstner og atelierets betydning
som produksjonssted og mentalt rom. Alt i alt spørsmål
som berører inkludering i det eksklusive kunstkretsløpet.
Ragnhild Keyser, Peinture/Bilde, 1925, 51 cm x 36 cm, olje på lerret Storebrand Kunstsamling.
Foto© Storebrand Kunstsamling/ Ørnlund fotografer.
8
Charlotte Wankel, Fire kunstnere, gruppeportrett, 1936, olje på lerret. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. Foto © Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design /Børre Høstland
Gjennom en kobling mellom billedkunst og litteratur
skaper Vanna Bowles og Linn Cecilie Ulvin et
komplekst univers der vitenskapens skillelinje mellom
det «naturlige» og det «kunstige» settes under lupen.
Naturen oppfattes tradisjonelt sett i opposisjon til kultur
og rasjonalitet, og som en trussel som må underlegges
kontroll og temmes. Det ordnede parklandskapet var
ikke bare et uttrykk for makt, men avspeilet også den
bakenforliggende guddommelige orden.
irrasjonelle og det rasjonelle i en overskridelse av den
vitenskapelige systematiseringen og kategorisering av
naturen. Historisk sett har kvinnens handlingsrom vært
knyttet til privatsfæren, og kommet til uttrykk i
billedkunsten gjennom motiver knyttet til hagen eller
parken. Kvinnen fremstilles innenfor disse rammer,
gjerne i arbeid med dekorativ organisering av
blomster eller – i symbolsk forstand – som omdannet til
organisk, dekorativ plantevekst. Både fellesarbeidene
Gjennom fellesproduksjoner og separate verk utprøver
og enkeltverkene til Bowles og Ulvin tar utgangspunkt i
Bowles og Ulvin grensen mellom natur og kultur, det
9
dette historiske bakteppet, men aktualiserer denne
De kvinnelige foregangkvinnene gjorde nybrottsarbeid
både kunstnerisk og som spydspisser inn i et
mannsdominert felt. Dialogen mellom
samtidskunstnerne og pionerene kan forhåpentligvis
bidra til å aktualisere historiske linjer og gi spillerom
for nye stemmer.
tematikken gjennom en sammenblanding av fakta og
fiksjon, realisme og surrealisme. De beveger seg inn i
det uregjerlige grenselandet der en viltvoksende og
truende natur overtar. Verkene deres flettes helt
bokstavelig sammen gjennom en
allestedsnærværende, organisk vekst som brer seg
Svein Olav Hoff / Cecilie Skeide / Janeke Meyer
Utne
ukontrollert, og gjennomtrenger skulptur, tegninger og i
tekst.
10
KVINNELIGE PIONERER – NYE STEMMER
Et knippe historiske kunstnere samles i Lillehammer
Kunstmuseums utstilling Kvinnelige pionerer – nye
stemmer; Harriet Backer (1845-1932) med sine
koloristisk nyanserte interiører, Kitty Kiellands (18431914) sugende torvmyrer, de senere kubistiske
malerne Charlotte Wankel (1888-1969) og Ragnhild
Keyser (1889-1943) samt den figurative skulptøren
Sigri Welhaven (1894-1991). Disse kunstnerne
danner et sammensatt bakteppe for samtidskunstnerne
Lotte Konow Lund (1967) , Vanna Bowles (1974) og
Linn Cecilie Ulvin (1969). Det er opplest og vedtatt at
våre første profesjonelle kvinnelige kunstnere, som
dette utvalget av gullaldermalere og modernister
representerer, møtte mange hindringer. I ordets rette
forstand var disse kvinnene pionerer, som direkte
erfarte samfunnets iboende begrensede handlingsrom.
Den kunstneriske kompromissløsheten og det avanserte
formspråket vi for eksempel finner hos Wankel og
Keyser, var i utgangspunktet noe som måtte kjempes
gjennom på hjemmebane. Da de kom hjem til Oslo
fra Paris på slutten av 1920-tallet og stilte ut sin kunst,
ble de enstemmig slaktet, noe som også kan oppfattes
som en utilslørt kjønnsdiskriminering. Både kjønn og
den nye formalestetiske tilnærmingen var altså reelle
hindringer, noe som ble forsterket av at maleriet
tradisjonelt er et medium med en sterk mannlig
dominans – grundig forankret i den mannlige
kunstnermyten.
og likestilling dels betent, likelønn gjenstår å få
realisert, og det er et stadig økende trykk på en
standardisert optimalisering av ens eget utseende som
kvinne.
Men kan det sies å være en relevant strategi å
kuratere sammen høyst ulike kunstnerskap kun fordi
utøverne er kvinner, slik tilfellet ser ut til å være i
Kvinnelige pionerer – nye stemmer? Denne utstillingen
har et divergerende utgangspunkt, som kanskje kan
lede betrakteren frem mot uforutsette koblinger. De
historiske punktnedslagene understreker en
underrepresentasjon av kvinner i de fleste
kunstsamlinger, inkludert Lillehammer Kunstmuseums
egen samling. Spranget til samtidsscenen kan synes
stort, og bærer med seg ulike kunstneriske, sosiale og
historiske premisser.
Lotte Konow Lund, Vanna Bowles og Linn Cecilie Ulvin
har markert seg med tre sterke, og ulike, kunstnerskap.
De belyser representasjonens ofte kjønnede koder,
gjennom både eksplisitte og mer nedtonede metoder.
Kunstnerens reelle virkerom utgjør en hovedakse, ikke
minst slik dette rommet manifesterer seg i Konow Lunds
analytiske holdning til atelier og samling. Hvordan kan
man i dag eie sitt eget rom? Utstillingen har – kanskje
først og fremst gjennom Bowles og Ulvins arbeider –
åpninger mot drømmende, eksistensielle og
fabulerende tilstander. Kvinnelige pionerer – nye
stemmer rommer kunst som appellerer til universelle
erfaringer, men antyder også kvinnen som en som står
i et marginalt og ladet rom i en eksentrisk sone, det
vil si utenfor det definerte sentrum.
Den strukturelle motstanden kvinnelige kunstnere var
utsatt for, har likevel endret seg drastisk i flukt med
kvinnerollens posisjon. Likevel snevres debatten stadig
inn, og regressive idealer synes å være konstante
parallellspor. Fremdeles er problematikken rundt kjønn
11
I
Kunstens verdi – atelierets nullpunkt
Gjennom skarpe tegninger, med ettertrykkelig og
presis strek, men også gjennom video og fotografi, ser
Lotte Konow Lund på kunst som et kulturelt og
sosiologisk fenomen. Kunsten har en verdi som er
grunnleggende i samfunnet, tuftet på sin
annerledeshet. Den er ikke utbyttbar, den står derimot
i opposisjon til det som uten videre kan erstattes i et
omsettelig kretsløp. Ved hjelp av både inderlighet og
en upretensiøs humor utforsker Konow Lund arketyper
og visuelle historiske overleveringer – både av
massemedial og kunsthistorisk art. Gjennom sitt
kunstnerskap har Konow Lund vært ekstra interessert i
konvensjonelle og objektsentrerte fremstillinger av
kvinnen. Konow Lunds perspektiv synes å uttrykke et
ønske om å rokke ved standardiseringer og myter
gjennom et konstant press, om det så er med
blyantspissen eller gjennom linsen på et videokamera.
Det å utsette seg for verden utenfor kunsten, har blant
annet resultert i at Konow Lund en periode hvert år
jobber gratis på Bredtvedt fengel, hvor hun har
tegnekurs for de kvinnelige fangene. Det avstengte
rommet på utsiden av samfunnet demonstrerer helt
andre perspektiver enn de man som oftest møter i
kunstfeltet.
Lotte Konow Lund. Gipsy Girls. Fra serien The Bohemians/Bohemene, 2010-2013, tusj.
I Kvinnelige pionerer – nye stemmer konsentrerer
Konow Lund seg hovedsakelig om to tematiske
områder, nemlig ateliersituasjonen og kunstsamlingens
betydning og potensial. Hva som egentlig skjer i et
atelier, eventuelt hva som står på spill i det, er
hovedsaken i intervjuer med seks utvalgte kunstnere,
av begge kjønn og i flere aldre. Atelieret blir selve
nullpunktet – infrastrukturen for kunstnerisk aktivitet.
Tradisjonelt forstått er atelieret et basalt oppholds- og
produksjonsrom for kunstnere, det stedet man er
avhengig av for å finslipe på sitt uttrykk til det skal
presenteres for et publikum. Mange foretrekker et eget
rom uten forstyrrelser, men atelierfellesskap danner en
mer kollektiv inngang til det daglige arbeidet med
kunst. Det er et rom for konsentrasjon og forskning,
men også for pauser. I Konow Lunds intervjuer er det
et spekter av tilknytninger til atelieret, både
emosjonelle og forretningsmessige. Atelieret beskrives
av den yngre, mannlige kunstneren Jan Christensen
som en slags dårlig samvittighet, et sted man har uten
å bruke det aktivt – fordi kunstproduksjonen kanskje
først og fremst foregår andre steder: på nettet, på
telefon, i samtaler. I kontrast blir atelieret for Hanne
12
Tyrmi et helt nødvendig sted hun må ha – også som
kvinne. Det er her neven og hodet kommer til sin rett.
Atelieret blir også beskrevet som et sted hvor det er
nødvendig å ta tiden til hjelp. I lys av disse forskjellige
posisjonene ligger kunstnerens prekære valg; dette
arbeidsstedet er så til de grader selvvalgt – og krever
derfor hele tiden en ekstra bevissthet. Det er ingen
selvfølge å bli kunstner, men et valg man aktivt tar i
det daglige ved å oppsøke atelieret.
studium i en betraktersituasjon. Over et års tid filmet
hun seg selv mens hun jobbet i atelieret, og inkluderte
hverdagslige bevegelser og handlinger som enkle
performancer. På denne utstillingen viser hun en
modell av sitt tidligere atelier på Borgen i Oslo, hvor
man kan titte inn på miniatyrversjoner av atelierets
inventar, lamper, stoler og tegninger – med en
projeksjon av kunstneren i arbeid. Atelieret blir et
habitus som muliggjør handling, og vender her sin
innside ut. Den fornektelsen av verden man tidvis kan
føle på som kunstner i et eget avlukke, blir her
kondensert og transformert i sin henvendelse til en
betrakter.
Samlingen som fortelling og strategi
Kvinnenes plassering i kunsthistorien og deres
statistiske underrepresentasjon kommenteres av Konow
Lund ved at hun presenterer sin helt egen
idiosynkratiske samling, Konow Lund Samlingen
(2011-13). Her tar Konow Lund et skritt tilbake for å
finne nye veier inn i hva en samling kan være. Denne
samlingen, som ble vist samlet på Kunstnerforbundet i
2011, er et resultat av at hun tegnet102 kunstverk
laget i Norge fra 1855 til samtiden – skulpturer,
malerier, grafikk, tegninger, installasjoner og
videoverk. Til Lillehammer Kunstmuseum har kunstneren
hovedsakelig fokusert på verk utført av kvinnelige
kunstnere. Utstillingsdesignen er utformet av Hedda
Leivestad.
Motivasjonen for arbeidet var å erfare hvordan det er
å være en samler og bygge en samling, noe som for
Know Lund er utenfor økonomisk rekkevidde. Ved å
tegne kunstverk som av en eller annen grunn vekker
hennes egen interesse – flere av valgene er
overraskende – håpet Konow Lund å oppnå en egen
kritisk distanse til egen praksis. Hvem styrer egentlig
kunstkanonen? Den definisjonsmakten samleren har,
blir radikalt omdefinert når en kunstner tegner samtlige
Lotte Konow Lund. Elisabeth Mathisen, fra Konow Lund samling (2010-13). Tusj.
Konow Lund har lenge sirklet rundt atelierets primære
hverdagslighet, og hvordan denne fungerer som
13
verk i sin egen strek. Dermed gjør hun dem til sine
egne – hun ”rører” hver millimeter av dem, så å si fra
innsiden, med sin tette, tunge og skraverende, nesten
aggressive strek i svart blekk. Samtidig som Konow
Lund hyller mange av sine favorittverk fra den norske
kunsthistorien, inngår hun i en forpliktende og
personlig relasjon til dem, hvor blant annet mengder
av tid er investert i det nitidige tegnearbeidet.
investerer han i kunst, som det jo passer seg for de
rike. Konow Lunds The Good Greed drodler videre på
ideen om Gekkos kunstsamling. Den plukker opp i seg
tidstypiske tendenser – fra 1987, da den fiktive
Gekko ble fengslet for svindel, gjennom politiske
forandringer til en gjenkomst av en ekstrem kapitalisme
som endte med at deler av finansmarkedet brøt
sammen i 2008. Konow Lund har tegnet verk av de
hotteste navnene blant samlere i denne perioden – og
det er kun menn. Hun begynner med David Salles
postmoderne kynisme og stopper senere opp blant
annet ved en av Richard Princes pirrende sykepleiere,
Damien Hirsts sensasjonslystne kunst og Paul
McCarthys avsindige Butplug. Men også den mer
sosialt bevisste kunsten, som Jeremy Dellers The Battle
of Orgreave, iscenesettelsen av slaget som fant sted
under britiske gruvearbeideres streik i 1984, blir
visuelt innlemmet i Gekkos samling. I Konow Lunds
strek får alle disse verkene en melankolsk og mørk
grunnstemning. Metodisk viderefører The Good Greed
fremstillingen av Konow Lunds egen tegnede samling,
men innholdsmessig kritiserer verket mer eksplisitt
markedets svingninger, hype og indre logikk.
Kunstneren, formidleren og samleren viser til et
optimalt samarbeid som sammen danner et eget
kretsløp.
Den høyst subjektive og taktilt tilegnede samlingen,
hvor alle tegninger har samme A4-format, strider med
kunstsamlingens konvensjonelle krav om autensitet og
betoning av det unike kunstverket. De karakteristiske
trekkene ved hvert opprinnelig verk og medium, jevnes
ut og blir underlagt Konow Lunds selektive hånd. Den
tradisjonelle samlingens økonomiske fundament blir
med det samme nullet ut, som investering er ikke
lenger verkene direkte tilstede – de er formidlet av en
annen kunstner. Dermed undersøker Konow Lund på
hvilken måte de opprinnelige arbeidene fortsatt er
tilstede, remediert, og hvordan de fremdeles kan være
i stand til å kommunisere. Hvilke holdepunkter finner
man for denne samlingen, og hva indikerer de
opprinnelige arbeidenes kvalitet? Konow Lunds
samling favner også et sentralt element i den klassiske
kunstutdannelsen, hvor kopiering av kunstverk skulle
styrke både håndverket og den visuelle hukommelsen.
Kunstverket absorberes og blir del av en annen
bevissthet, en ny agenda.
Ikke ignorert
I videoarbeidet You ignore me fra 1998 ser vi en
kvinne bli forlatt. Hun står på en skogsti og gjentar
med en harmdirrende stemme at hun blir forlatt.
Kamera, som en forlengelse av betrakteren,
registrerer numment anklagen, som stiger i
desperasjon, sinne og intensitet, mens det gradvis
fjerner seg og skikkelsen forsvinner ut av synsranden.
Et spørsmål stilles om hva man skal gjøre når man blir
forlatt, skal man trygle eller bli stående? Det er en
ensomhet som blottlegges her. Da dette arbeidet ble
vist på Astrup Fearnley Museet, var det i dialog med
maleren Kitaj, som har jobbet innstendig med
Kapitalens grep om kunsten som samleobjekt er også
omdreiningspunkt i serien av tegninger titulert The
Good Greed (2008), en direkte referanse til
jappefilmen Wall Street fra 1987, som i seg selv ble
et slags ikon på turbokapitalisme. Hovedpersonen
Gordon Gekko, spilt av Michael Douglas, ble kjent for
sitt slagord: ”Greed is good”, som oppsummerer den
griske drivmotoren bak stadig større individuell
vinning. Konow Lund har bygget videre på historien til
en av verdens mest kjente fiktive millionærer. I filmen
14
jødeforfølgelsen under annen verdenskrig og farene
ved å glemme dette traumet. Ved å anklage
omgivelsene for å ignorere henne setter Konow Lund
fingeren på noe ubehagelig, en overseelse av noe
viktig, samtidig som hun poengterte den lave andelen
av kvinner i Astrup Fearnley Museets egen samling.
Stemmen hennes fulgte uvegerlig betrakteren gjennom
utstillingen.
Linn Cecilie Ulvin og Vanna Bowles, Utsnitt Arbeidsstedet/referanse. Installasjon med tekst, tegning, skulptur og funnede elementer. Foto © Thomas Widerberg.
II
Forgreninger
Vanna Bowles og Linn Cecilie Ulvin, som også stiller
ut hver for seg i Kvinnelige pionerer – nye stemmer,
har i flere samarbeidsprosjekter laget forbindelseslinjer
mellom litteratur og billedkunst, i et uttrykk som
utforsker glidende overganger mellom natur og kultur.
De skaper gjennom sine installasjoner i form av
Bowles’ tegninger, Ulvins tekster og collager, foto,
15
objekter og lyd, rom for en psykologisk fordypning.
Det fiktive, reelle og dokumentariske opptrer side ved
side. De har særlig dvelt ved maktforhold: mellom
generasjoner, mellom kjønnene og mellom
enkeltindividet og institusjoner. Overskridelsen av
fastlagte normer og rammeverk gir energi og
fortellende nerve til deres prosjekter.
som vi eksempelvis finner den på de
naturvitenskapelige museene, lever videre hos Bowles
og Ulvin. Samtidig er det den høyst subjektive
samlingen av uensartet materiale, som heller
kjennetegner raritetskabinetter, vi kan observere hos
dem. Naturen oppleves i deres arbeider kanskje først
og fremst som en metafor for indre tilstander, den står
for en evig vekslende tilstand. Den hinter også om noe
høyst privat – en intens lengsel etter noe opprinnelig
som kan oppsluke oss. I dette kan man også lese en
reaksjon på gjennomrasjonaliserte modeller – de
strekker ikke til.
En tenkning rundt vitenskap og hva som egentlig er
naturlig, går tematisk igjen hos Bowles og Ulvin, også
i deres samarbeidsprosjekt til denne utstillingen, hvor
et arbeidssted iscenesettes som en fortelling full av
referanser. Man kan si at atelierets prosessarbeid
hentes inn i utstillingsrommet og blir til noe forskjøvet, i
likhet med de funksjonene vi har sett oppstår i Lotte
Konow Lunds konsentrasjon rundt ateliersituasjonen.
Hvor det hos Konow Lund finnes en tydelig auteur, er
denne opphavskvinnen vanskeligere å definere hos
Bowles og Ulvin. Installasjonen befinner seg konkret
foran oss, men kan også plasseres på et metaplan
som del av en større fiksjon. Alt er sentrert rundt et
ruvende 70-tallsskrivebord i tre – dette er et sted for
studier, tekst, tegning og fordypelse. Hvert element
antyder karakterer – en kvinne og en ung jente i et
“unaturlig” forhold med både ømme og seksuelle
undertoner. I skuffer kan man lese korte tekster, en
lengre tekst er hengt på veggen som en svært forstørret
bokside, sammen med fantasieggende bilder. En
naturtro fugleskrott laget av papir ligger på
skrivebordet. Det er myriader av visuell informasjon;
eføyblader i detaljert gjengivelse, et avisklipp, et trykk
som viser 1600-tallseremitten John Bigg, en
fragmentert historie på et hvitt ark – denne både
poetiske og brutale verdenen har mange mulige
begynnelser.
Hagen som idé
Bowles og Ulvin forestilte seg i forbindelse med denne
utstillingen hagen som et stilisert og samlende bilde.
Forestillingen om det kvinnelige er tett knyttet opp til en
slags ”urnatur”. Denne forestillingen om urnaturen er
integrert i forestillingen om kvinnelig kreativitet som
knyttet til reproduksjon, dermed er den deterministisk.
Den private hagen, den kultiverte og inngjerdede
naturen nær hjemmet, blir et bilde på krefter holdt i
sjakk – veksten er holdt under oppsyn. Samtidig
representerer hagen tradisjonelt et relativt fritt rom for
kvinnen, i all sin begrensning. Her har kvinner kunnet
sysle med en estetisert natur, produsere planter og
urter til husholdningen og organisere blomster og
vekster – som i et utvidet stilleben.
Den organiske veksten hos denne kunstnerduoen sprer
seg tilsynelatende ukontrollert og skaper urene og
diffuse soner mellom ulike medier og narrativer. De
bryter ut av den kultiverte hagen og åpner den mot
skogen, mot dypet i naturen, som rommer noe vilt og
ustriglet. Flukten og fortapelsen inn i naturen er både
en gammel drøm om total tilstedeværelse og et mulig
mareritt hvor individet aldri kan smelte helt inn. Men
det er alltid noe forlokkende ved tanken om å gå seg
vill. Det er en tvetydighet i denne veksten Bowles og
Ulvin tematiserer. Den blir en eksistensiell bekreftelse
Kategoriseringen av naturens overveldende mangfold
sier mye om våre overleverte forestillinger, også om
menneskenaturen og de dominerende ideologiene
som er i sving. Den museale arrangeringen av natur
16
på organisk liv, men er også en trussel mot oversikt og
klargjørende sosiale regelverk, det som skiller og
ordner vår livsverden. Det er som det ligger en ukjent
vilje i biologien, som tvinger seg fram. Med hagen
som utgangspunkt undersøker Bowles/Ulvin kjønn og
seksuell identitet – dets spillerom og impliserte grenser.
Bowles beveger seg innen et figurativt og surrealistisk
orientert formspråk, hvor hun gjerne bruker optiske
spesialeffekter og relieffer som destabiliserer
skillelinjene mellom billedflaten og betrakterens
omgivende rom. Hun spiller på dramatiske og formale
spenninger mellom fiktiv og reell dybde kontra flathet.
Det er først og fremst tegninger Bowles jobber med,
men også i skulpturer og installasjoner sirkler hun inn
illusorisk naturlighet og naturlige illusjoner. Mens hun
tidligere la stor vekt på en komposisjon og motivkrets
som gikk i dialog med teaterets klassiske
titteskapsillusjon, underholdende effekter og filmatiske
tekniske innretninger, har hun nå gått inn i en mer
introvert og gåtefull modus. Trompe
l’oeilkomposisjoner med floral ornamentikk er forlatt til
fordel for en mer renskåret tilnærming. Bowles går nå
tettere på motivene, og dramaet synes først og fremst
å foregå på et indre plan.
Bowles’ tegninger har ofte et historiserende og
nostalgisk preg. Motivene er universelt gjenkjennelige,
men de peker også bakover til en antikvert tid. Bowles
bruker i utstrakt grad gamle fotografier, som enten
bearbeides i fotomontasjer eller blir motiv hun tegner
etter. Tegningene tar opp i seg denne fotografiske
karakteren – de er glassklare, men likevel dulgte, i
typiske fotografiske utsnitt. Flere av tegningene har
innebygde relieffer i pappmasjé som buler ut av flaten,
grener og vekster skyter ut av bildene. En
eiendommelig, skrekkblandet skjønnhet oppstår i
tegningen av en ung, liggende kvinne. Ut fra
håndleddet hennes fortsetter hånden ut i rommet,
transformert til en kvist som inntar betrakterens sfære.
Man kan komme til å tenke på antikkens mytologi,
hvor Daphne i flukten fra Apollon forandrer seg til et
laurbærtre, et stillbilde på kontinuerlig transformasjon
og de glidende overgangene mellom kultur og natur,
det ekte og det kunstige. Håndens fem fingertupper
utvikler seg til uhyggelige lange røtter som rører gulvet.
Hånden kan ikke lenger utføre klare, rasjonelle
Vanna Bowles, Growth III (2013). Blyant, papir. Foto © Thomas Widerberg
Bevissthetens yttergrenser
I utstillingen er Vanna Bowles’ Thornes and Roses en
skulptur av en rosebusk med håndlagde blader, en av
de klareste referansene til hagen som levende
bakteppe. Samtidig viser rosebusken til noe dobbelt –
noe innyndende og forførerisk man samtidig kan stikke
seg på. Tiden, presisjonen og omtanken som legges
inn i fremstillingen av denne rosebusken innebærer en
tilnærmet meditativ tilstand, hvor relasjonen til arbeidet
er preget av en møysommelig og fredelig gjentagelse.
17
bevegelser idet røttene floker seg sammen – naturen er
her like løsrevet og ute av plass som kvinnen ser ut til å
være. Hun ser nesten voksdukkeaktig ut, som en
mannekeng som ser ut til å bestå av både kjølig
mekanikk og viltvoksende natur. I et annet arbeid
vokser vakre hvite roser ut av brystet på en ung kvinne
som ser ut som hun har sterke smerter. Bowles selv ser
denne ukontrollerte veksten som uttrykk for et indre liv
som personene selv ikke har kontroll eller oversikt over.
Denne kraften er både sårbar og grensesprengende.
finner vi han/henne/det som en av Bowles’ skulpturer,
stående som et menneske i helfigur vendt inn mot et
hjørne. Kroppen er dekket av håndlagde eføyblader,
og hodet henger tungt ned med lange, grå lokker –
som om viljen til mobilitet og framdrift er knekt.
Skulpturen uttrykker en angst for naturens overtagelse,
den innebygde entropien i alle ting.
I sine senere arbeider har Bowles brukt eldre motiver
hentet fra medisin, botanikk og biologi. I disse
arbeidene ser vi mennesker i en ubevisst, kanskje
bevisstløs tilstand. Denne tilstanden kan ses som en
ikke-kommunikativ naturtilstand, mennesket blir en slags
vegetasjon som kun eksisterer uten å være i stand til å
handle. Disse personene synes gjemt inne i seg selv,
de er ikke bevisst konfrontert med en betrakter.
Øynene er lukket, det oppstår ingen blikkontakt. Flere
personer er ryggvendte, de er ikke tilgjengelige for
oss. Disse figurene – både kvinner og menn – ligger
og sover eller forholder seg kun til en indre, meditativ
tilstand. Bowles zoomer inn på deler av
menneskekroppen. Med dette skapes en klaustrofobisk
intimitet, som kanskje kan minne om barokkens
anatomiteatre. I flere av bildene er det mange
bestemte hender som holder personene nede, i en
uavklart gest mellom tvang og omsorg, anstalteri og
medfølelse. De nøkterne, vagt institusjonelle miljøene
antyder en terapeutisk behandlingssituasjon hvor vi er
vitne til en mental og fysisk krise. Det finnes en hær av
hjelpere her, men det er usikkert om de støtter eller
motarbeider den de håndterer.
Vanna Bowles, Growth V (2013). Blyant, papir. Foto © Thomas Widerberg.
I tegningen Growth V (2013) ser vi en person som
ligger på en benk i et innestengt lite rom. Hodet og
deler av kroppen er dekket av eføy. En hvitkledd
pleier med ryggen til holder i benken. Innerst mot
veggen ser vi en tredje figur som har kilt seg mystisk
inn, en ryggvendt person med dressjakke og mørk
hatt. Denne kondenseringen av mystiske handlinger og
menneskelige former i et tett rom skaper en uavklart
situasjon. Den eføypersonen vi kan skimte er også en
gjennomgangsfigur i Bowles og Ulvins felles univers –
og kan vandre inn og ut av performancer og
installasjoner, fra tekst til bilde. I denne utstillingen
Litterære scener
Linn Cecilie Ulvin er i tillegg til å være billedkunstner
forfatter, og jobber for tiden med sin tredje roman,
som handler om vekst. Naturen vokser og tar fysisk
rom idet den ser ut til både å invadere og utvide
horisonten til de antydede karakterene. De
performative mulighetene i både visualitet og tekst,
skaper interessante forbindelseslinjer hos Ulvin, som
18
jobber med iscenesettelser av ulike identiteter, sosiale
relasjoner og enkeltindividets forhold til samfunnet.
Tekstfragmentene og det visuelle materialet ligger ved
siden av hverandre, uten å være direkte illustrasjoner
av hverandre. De utvider gjensidig hverandres
fortolkningsrom, og bidrar til å komplisere fortellingen.
klamheten ved tett kontakt. Man kan lese inn et
maktforhold mellom de to, hvor den ene har erfaringen
og den andre har innbildningskraften og vissheten om
kommende endringer. Jenta vokser, hun utvikler seg
fysisk, mens kvinnen er mer av en solid form, en
utvokst kropp. Som alle kropper, og i særdeles
kvinnekroppen, er de underlagt idealer om riktig
fasong og atferd. Når naturen tar kontroll og vokser ut
av jenta, blir slike perspektiver små og innskrenkede.
Tekstenes fortellerperspektiv endrer seg og skaper
parallelle stemmer.
Til denne utstillingen lager Ulvin flere tablåer, som
angir en tinglig og konseptuell ramme rundt de fiktive
personene hun skriver om – en voksen kvinne og en
jente i tidlig pubertet. I så måte blir den monumentale
senga i verket Sengescene, med tekst inngravert i
sengestammens treverk, et ladet åsted, preget av
Line Ulekleiv
Linn Cecilie Ulvin, Sengescene (2013). Installasjon. (seng med inngravert tekst, møbler med div. materialer: foto, funne objekter, gulv./platå)
19
Stortorget 2 • Postboks 264 • 2602 Lillehammer
Telefon: 61 05 44 60
www.lillehammerartmuseum.com
E-post: [email protected]
Åpningstider: Tir-søn kl 11-16
Omvisning: Lør-søn kl 14
SOMMERÅPENT:
24. juni – 1. september. Alle dager kl 11 – 17
Fom 1. juli – tom 15. august, omvisning hver dag kl 14
20