Vi har satt noen fotavtrykk ute i verden Det er typisk

S
Samfunn
Jury
Kåring Slik jobbet juryen
- Vi har satt noen
fotavtrykk ute i verden
Det er typisk norsk å være best. Men hvor gode er vi egentlig uten ski på bena?
Vi satte en ekspertjury på saken.
Tekst Eirin Hurum og Sigurd Bjørnestad Foto Tom A. Kolstad
J
eg synes listene vi har fått presentert, viser at nordmenn kan lykkes ute. De som satser, kommer ofte
langt, sier Jonas Gahr Støre.
– Ja, her var det mye positivt. Og noe veldig imponerende. Men hvis du ser på de nordmennene som har
bygget hele sin karrière ute, startet på null og jobbet seg
til topps uten hjelp hjemmefra, er det ikke så mange. Det
må vi erkjenne, sier Kristin Skogen Lund.
BEST I VERDEN. Vinter-OL er over, og Norge ble rangert og
feiret som verdens nest beste idrettsnasjon. Vårt sportslige selvbilde er stort og ruvende.
A-magasinet ønsket å finne ut om Norge også har suksess på andre områder. På de mer tunge, seriøse arenaene
internasjonalt – som næringsliv, internasjonale organisasjoner, forskning og vitenskap. Kort og godt: Vi ønsket å
kartlegge nordmenn som gjør suksess ute. Kriteriet var at
de måtte bo og jobbe utenfor Norges grenser.
Med god hjelp fra Utenriksdepartementet, NHO, Inno­
vasjon Norge og Forskningsrådet har vi forsøkt å sette
sammen en liste innen ulike kategorier. Listen er ikke
komplett, og det finnes helt sikkert nordmenn vi har
glemt eller oversett. Men den forteller noe om hvilke
10 a-magasinet 11. april 2014
fotavtrykk vi som et lite og åpent land har satt internasjonalt.
Den eneste
gangen panelet virkelig var
uenige, var da
de skulle
avgjøre om
John Fredriksen burde stå
på listen.
EKSPERTPANEL. – Nordmenns prestasjoner og posisjoner
kan kanskje sammenlignes med hvordan vi gjør det i OL.
Vi er blant de aller beste i vinter-OL, men det er i sommer-OL vi møter «den globale konkurransen». Og da går
det ikke an å skjule at vi er et lite land som havner ganske
langt ned på listene. Slik er det også med nordmenns suksess ute. Vi gjør det strålende innenfor noen nisjer, som
olje, miljø og bistand. Men vi er definitivt ikke et indust­
riland med virksomhet over hele verdenskartet. Ergo er
vår samlede innsats og betydning ute beskjeden. Men for
all del: Vi har ingenting å skamme oss over, sier Ola Stor­
eng, økonomiredaktør i Aftenposten.
Storeng har, sammen med stortingsrepresentant og
tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, NHO-direktør Kristin Skogen Lund og gründer av styrerekrutteringsbasen Styrefaglig Møteplass, Elin Hurvenes, utgjort vår ekspertjury. De har alle hele eller deler av sin
utdannelse fra utlandet, og alle har jobbet internasjonalt.
Nå er de samlet i Aftenposten for å diskutere Norges
suksesseksport. Panelet er blitt forelagt kandidater
Juryen
[Medlemmene]
Ola
Storeng (63)
Økonomiredaktør i
Aftenposten. Tidligere
avdelingsdirektør i
Finansdepartementet.
Utdannelse: Sosialøkonomisk
embetseksamen fra UiO. Han
har også studert samfunnsfag
ved Universitetet i Delaware,
USA. Han har jobbet i UD,
Olje- og energidepartementet
og i Finansdepartementet,
hvor han var byråsjef og
avdelingsdirektør.
Internasjonal karrière:
Jobbet i Verdensbanken i
Washington og OECD i Paris.
Kristin
Skogen Lund (47)
Administrerende direktør
i NHO. Tidligere adm. dir. i
Aftenposten, konserndirektør
Telenor og i nettportalen SOL.
Kåret til Norges mektigste
kvinne av Kapital i 2011 og
2012.
Utdannelse: Bachelor fra
Universitetet i Oregon, USA, og
master fra INSEADS (Institut
européen d’administration
des affaires) i Frankrike.
Internasjonal karrière:
Lederstillinger i Unilever og
Coca-Cola. Styremedlem i
Ericsson.
Jonas
Gahr Støre (53)
Stortingsrepresentant
for Arbeiderpartiet.
Tidligere utenriksminister
og helseminister,
generalsekretær i Røde Kors
og ekspedisjonssjef ved
Statsministerens kontor.
Utdannelse: Befalsskole
Marinen og Sjøkrigsskolen.
Statsviter fra Institut d’études
politiques de Paris.
Internasjonal karrière:
Stabssjef for Gro Harlem
Brundtland i Verdens
helseorganisasjon (WHO).
Elin
Hurvenes (53)
Gründer av Styrefaglig
Møteplass/Professional
Boards Forum – en arena hvor
styreledere/investorer kan
møte kvalifiserte kvinnelige
styrekandidater.
Utdannelse: Master fra
London Business School.
Bachelor fra Oxford Brookes
University.
Internasjonal karrière:
Colin Buchanan & Partners i
London. Etablert Professional
Boards Forum Storbritannia,
Nederland, Sveits og Tyskland.
Partner i CMi, mentorselskapet
for toppledere i internasjonale
bedrifter.
11. april 2014 a
-magasinet 11
S
Samfunn
Kåring
innen fem ulike kategorier, og skal hjelpe oss med å
plukke ut de beste innenfor hver gruppe – basert på noen
hovedkriterier (se egen sak).
Panelet er også enige om at utvelgelsen ikke representerer noen fasit, og at dette kun er å betrakte som panelets
subjektive mening. Den kan være riktig eller gal, og Aftenpostens lesere kan være enige eller uenige.
ET LIE LAND. – Hvor gode er vi egentlig i internasjonal målestokk? Ble dere imponert, eller det motsatte?
Støre: Oversikten viser at ingenting er umulig for nordmenn. Nordmenn har gode forutsetninger for å lykkes
ute. Vi er omgjengelige, gode i språk, har god utdannelse,
og vi har lett for å komme i kontakt med folk på tvers av
kulturer. Men sammenlignet med land som er bærere av
verdensspråk, er vi selvfølgelig ganske små.
Storeng: Man skulle tro det var innenfor internasjonale
organisasjoner, hvor mange nordmenn har fått god drahjelp fra UD, at nordmenn gikk til topps. Men på tross av
hva jeg sa om vinter-OL og norske spesialgrener, er det
faktisk vel så mange eksempler på nordmenn som lykkes i internasjonal business som i internasjonale organisasjoner.
– Ifølge UD er nordmenn underrepresentert i internasjonale organisasjoner, spesielt i FN-systemet?
Støre: – Ja, det er riktig. Andre land er flinke til å få folk
inn veldig tidlig i karrièren, og de vokser opp i systemet.
I Norge har vi en litt annen strategi. Vi forsøker å få våre
kandidater inn til toppstillinger eller nummer 2-nivå i organisasjonene. Det kan ofte være vanskeligere.
Skogen Lund: Vi ser også at mange tar utdannelse ute,
men at få blir værende ute etter endte studier. Det er vans­
kelig å få unge mennesker til å flytte utenlands for en lang
periode. For familier er det veldig attraktivt å bo i Norge
av livskvalitetshensyn.
– Det såkalte Nordmarka-syndromet?
Hurvenes: Ja, jeg tror mange nordmenn er hjemmekjære. Det er vanskelig å få folk til å bo ute over tid. Men én
ting er internasjonal karrière; vi trenger også nordmenn
med internasjonal erfaring til toppjobber i Norge. Skal
nordmenn bekle toppstillinger i våre store selskaper –
som Statoil eller Telenor – må de ha internasjonal erfaring. Jeg er helt sikker på at en ny Helge Lund eller Jon
Fredrik Baksaas i disse selskapene må ha bred internasjonal erfaring for å nå toppen; det samme vil gjelde de
andre store selskapene.
– UD finansierer en rekke stillinger internasjonalt. Allikevel når vi ikke opp. Hva forteller det?
Støre: Norge har noen fortrinn i kraft av å være en stor
bidragsyter til mange internasjonale organisasjoner. Men
til syvende og sist er det kjøttvekten som avgjør: stormaktenes vetorett og maktbalanse både geografisk og politisk.
12 a-magasinet 11. april 2014
Oversikten
viser at ingenting er umulig
for nordmenn
Jonas Gahr Støre
Stortingsrepresentant
Storeng: Men noen ganger er det også en fordel å være
fra et lite land, fordi de ikke truer noen maktbalanse.
– Har nordmenn noen konkurransefordeler ute – en
særegen norsk ballast som verdsettes?
Hurvenes: Vi har troverdighet ute, og nordmenn blir
oppfattet som ordentlige mennesker.
Støre: Vi har lett for å tilpasse oss og er konsensusorien­
terte.
Skogen Lund: Jeg har litt blandede erfaringer med «den
norske modellen». Jeg så det blant annet da jeg jobbet i
Telenor. På den ene siden hadde vi suksess med å eksportere norsk ledelseskultur, ved å være konsensusorienterte, ha tilgjengelige ledere og flat struktur. Men hos mange
ble dette også oppfattet som utydelighet og svak ledelse.
– Henger Norge med i svingene når verden endrer seg?
Forstår vi de endringene som skjer globalt, for eksempel
at fremtiden ligger i Asia?
Støre: – Jeg tror det. Men vi må ikke glemme at Europa fortsatt er viktig for oss. At Nederland er vår 4. viktigste handelspartner. Med vår geografi må vi være gode på
Norden, Europa og Russland.
Storeng: Jeg tror norsk næringsliv er godt orientert om
hva som skjer ute. Men det er mange måter å holde kontakt med verden på. Man må ikke nødvendigvis flytte ut.
Norge er et lite land, og du kan ikke drive noe særlig mer
enn en pølsebod før du forstår at virksomheten må ha en
internasjonal fasett. Å drive business i Norge er helt annerledes enn i for eksempel USA, hvor man kan satse på
sitt hjemmemarked.
VANSKELIG Å VELGE. Tiden er kommet for å plukke ut de
aller beste. Juryen lar seg imponere av nordmenns kompetanse og nedslagsfelt ute. Diskusjonen er heftig, men
saklig rundt bordet. Det er uenighet rundt noen kandidater, men topp 3 innenfor de fem kategoriene har de ingen
problemer med å bli enige om.
I kategorien norske næringslivsledere ute ønsker de å
skille mellom de som har gått til topps i et selskap, og suksessfulle gründere – såkalte «self made men».
De synes også det er vanskelig å skille norske forskere
og vitenskapsmenn med suksess ute.
– De krangler jo også seg imellom om hvem som er
størst, påpeker Ola Storeng.
Den eneste gangen panelet virkelig føk i tottene på
hverandre, var da de skulle avgjøre om John Fredriksen
burde på listen over suksessfulle nordmenn ute.
Panelet ble til slutt enige om at han ikke kunne havne
på listen, da han ikke lenger er norsk statsborger. Men panelet påpeker at han fortjener hederlig omtale fordi han
har bygget opp sitt imponerende forretningsimperium
som en vaskeekte nordmann. =
[email protected]
Juryen
[Listene]
Juryen fikk seg forelagt
lister over kandidater i
følgende kategorier:
1
ordmenn med karrière
N
innen internasjonale organisasjoner
2
3
4
5
T oppledere i internasjonale
selskaper
ordmenn med suksess
N
innen akademia
ordmenn med suksess
N
innen kultur og medier
ordmenn med suksess
N
innen sport
stem
på din
favoritt
Over 100
personer
Listene er basert på innspill
fra UD, NHO, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og fra
enkeltpersoner. Over 100
personer står på listene.
Juryen plukket ut de ti viktigste personene, i noen kategorier ble kandidatene rangert.
Dette er ingen komplett liste
over suksessfulle nordmenn
ute. Det er helt sikkert noen
som er glemt. Vi oppfordrer
derfor leserne til å hjelpe oss
med å utfylle listene (se egen
sak).
Det er viktig
å presisere at
denne utvelgelsen er basert på
panelets subjektive mening, og
ikke er noen fasit.
Rangeringen
kan være riktig
eller gal, og våre
lesere kan være
uenige eller
enige.
Har vi glemt
noen? Tips oss
om flere suksessfulle nordmenn
du vil lese om.
Og stem frem
din kandidat på
ap.no
11. april 2014 a
-magasinet 13
Topp 15
#3 MORTEN LUNDAL (48)
Jeg har en ekstra
fryser hjemme.
Folk kan jo ikke komme på
besøk til meg uten at jeg
serverer iskrem.
Stilling: Konsernsjef i Maxis, Malaysias klart
største telekomselskap.
Hvor: Kuala Lumpur.
Hva: Lundal har tidligere erfaring fra Tele­
nors konsernledelse, og fra Telenors datterselskap Digi i Malaysia.
Han har også sittet i
konsernledelsen
i mobilgiganten
Vodafone.
[Business]
Jostein Solheim, konsernsjef i Ben & Jerry’s
#1 PAAL KIBSGAARD (46)
Stilling: Konsernsjef i Schlumberger.
Hvor: Houston, Texas i USA
Hva: Franske Schlumberger er verdens
største oljeserviceselskap. Det er verdsatt
til over 700 milliarder kroner på New Yorkbørsen. Kibsgaard er Norges best betalte
toppsjef, og er på Foreign Policys liste over
de 500 menneskene i verden med størst
makt.
#2 JO LUNDER (52)
Stilling: Konsernsjef i VimpelCom.
Hvor: Amsterdam.
Hva: Er verdens 7. største mobiloperatør
målt i antall kunder (220 millioner). I fjor
høst ble selskapet notert på teknologibørsen Nasdaq i New York.
Stilling: Konsernsjef i den verdensberømte
iskremkjeden Ben & Jerry’s.
Hvor: Burlington, Vermont i USA.
Hva: Ben & Jerry’s er en del av mat- og kosmetikkgiganten Unilever, hvor Solheim også
var ansatt inntil han ble iskremsjef.
Kvalitetsiskremen er blant USAs mestselgende, sammen med blant andre HäagenDazs og Baskin & Robbins. Den har også
gjort stor suksess i Norge siden den ble
lansert høsten 2008.
Les intervju med Solheim i Aftenpostens
økonomi & karrière-magasin på søndag
FOTO: Johannes Worsoe Berg
FOTO: Mark Cocksedge
#4 JOSTEIN SOLHEIM
#5 KNUT ULVMOEN (64)
#6 ANDRÉ CHRISTENSEN (42)
På Nett
#7 JØRGEN KILDAHL (51)
Stilling: Konserndirektør
Hvor: Lagos, Nigeria
Hva: Sitter i konsernledelsen for Afrikas
største multinasjonale selskap,
Dangote.
Les intervjuet
med Ulvmoen på
neste side.
Stilling: Konserndirektør for strategi og
business i Yahoo
Hvor: San Francisco, USA
Hva: Yahoo er en av de virkelig store
teknologi-gigantene innen digitale medier,
i samme klasse som Facebook og Google.
Christensen ble hentet fra
McKinsey i Canada.
Den norske gründeren står også bak
flere suksessfulle
oppstartsselskaper
i Silicon Valley.
[Intervju]
L es intervju
med Jo Lunder på
aftenposten.no
Jo LunderEks-kaptein på Lyn,
nå på næringslivets A-lag
22 a-magasinet 11. april 2014
FOTO: Olav Olsen
Det er mye fotballfilosofi i god ledelse
Stilling: Direktør i E.ON
Hvor: Düsseldorf, Tyskland
Hva: Sitter i konsernledelsen for den tyske
energigiganten i E.ON. Konserndirektør for
Brasil, Russland og Tyrkia.
E.ON er det største
børsnoterte gass- og
kraftselskap i verden.
Selskapet har 88.000
ansatte og en årlig omsetning på over 500 milliarder norske kroner. Kildal
kom fra norske Statkraft.
#8 THOMAS BORGEN (49)
#10 REGI AALSTAD
Stilling: Konserndirektør Procter & Gamble
Hvor: Genève, Sveits
Hva: Konserndirektør i BabyCare, som
blant annet selger merkevaren Pampers.
BabyCare er en del av det amerikanske
multinasjonale selskapet P&G. Mest kjente
merkevarer i tillegg til Pampers er Pantene
og Gilette. Selskapet har 127.000 ansatte.
Aalstad har ledet selskapets vekstmarkeder
i Sentral-Europa, Midtøsten og Afrika.
Stilling: Konsernsjef i Parallels Software
Hvor: Seattle, USA
Hva: Parallels Software er et globalt hightech-selskap som er ledende på nettsky­
tjenester. Hovedkontor i USA og Russland.
Steen har tidligere innehatt toppstillinger i
Schibsted, SOL og Microsoft Russland. Kommer fra McKinsey, og har blant annet en
MBA fra INSEAD.
#9 LIV SANDBÆK (51)
#11 JØRN LYSEGGEN (47)
#13 ARE TRAASDAHL (40)
Stilling: Toppsjef i Danske
Bank
Hvor: København
Hva: Leder Danmarks
største bank- og finanskonsern. Konsernet har
totalt 662 filialer i 15 land,
og har over 21.500 fulltidsansatte.
Stilling: Teknisk direktør (CTO) i Accenture
Hvor: London
Hva: Eneste kvinnelige CTO i selskapet.
Har 58.000 ansatte under seg.
#12 BIRGER STEEN (47)
Stilling: Konsernsjef i Meltwater
Hvor: San Francisco
Hva: Lyseggen er grunnlegger og konsernsjef i Meltwater News. Selskapet er et av de
mest suksessfulle i Silicon Valley. Meltwater
er et nettbasert overvåkingssystem
for nyheter. De overvåker aviser
og sosiale medier for store kunder som Apple, IBM, Coca-Cola,
McDonald’s, Intel – og paven.
Suksess er ingen
rett linje. Jeg har
selv hatt oppturer og nedturer.
Stilling: Grunnlegger og administrerende
direktør i Tapad
Hvor: New York
Hva: Tapad ble av
businessbladet Forbes
kåret til USAs 12. mest
lovende selskap. Det
tilbyr annonsører teknologi som gjør det mulig å
følge kundene på tvers av
plattformer.
Liv Sandbæk
#14 BJØRN GULDEN (48)
På Nett
L es hele intervjuet
med Liv Sandbæk
på aftenposten.no
Prisbelønnet toppleder i City
[Liv Sandbæk]
L
iv Sandbæk har ikke bare gått til
topps i verdens største konsulentfirma, Accenture. Hun er også blitt belønnet av britisk næringsliv for å ha løftet
frem andre kvinner.
Nå sitter hun i toppledelsen i London, som én av to kvinnelige «senior managing directors» i England.
Hun har bistått verdens største­banker­
og investeringsbanker, som JP Morgan,
Credit Suisse First Boston,­Bank of Ireland,
Deutsche Börse­og London Stock Exchange.
Sandbæk husker godt da hun kom
inn i Accenture og begynte å få lederjobber. Alle mennene på samme nivå hadde såkalte stay at home wives. Nå er det annerledes. Antall kvinnelige ledere i Accenture har
skutt fart – mye takket være Liv Sandbæk.
Hun har definitivt ikke trukket stigen opp etter seg når hun selv har rykket oppover på
karrièrestigen. Nylig ble hun tildelt First Woman Award i kategorien teknologi og vitenskap, en årlig pris som deles ut av magasinet
Real Business i samarbeid med Confederation of British Industry -et slags britisk NHO.
FOTO: Marte Lundby Rekaa
[Intervju]
FOTO: Ralf Roedel /NTB SCANPIX
Stilling: Konsernsjef i Puma, Tyskland
Hvor: Herzogenaurach, Bayern i Tyskland
Hva: Et av av verdens største sportsutstyrsselskaper. Gulden har signert
utstyrsavtaler med bl.a. Usain
Bolt (bildet) og Arsenal.
#15 OLE ANDREAS HALVORSEN (52)
Stilling: Hedgefondforvalter
Hvor: New York
Hva: Den tidligere marinejegeren er en av
verdens best betalte hedgefondforvaltere,
og er blitt en person som er høyt respektert
på Wall Street. I 1999 etablerte han sitt eget
hedgefondselskap, Viking Global Investors,
som også er et av verdens største. Hans
formue er anslått til 8 milliarder kroner.
Se hele listen på ap.no,
og stem på din favoritt
11. april 2014 a
-magasinet 23