4. april 2013 - Glommen Skog

REFERAT
Møte i Glommen Skog Sør-Østerdal
Utvalg:
Dato:
Sted:
Til stede:
Øvrige innkalte:
Tillitsvalgte i skogeierområdet
Torsdag 4. april 2013
Styrerom, Borgheim
Jan Henrik Opsahl, Anders Grønli, Per Olav Løken
Forfall fra Caroline Rolstad, Petter Økseter, Gudmund Alme
Nyvalgte vara til tillitsvalgte, Helge Nicolai Kilde og Helge Øverseth
Fra adm.:
Håkon Bakken, Merete Haagenrud
Sak 2013/10
Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Sak 2013/11
Godkjenning av møtereferat fra 18. januar 2013 (se www.glommen.no)
Sak 2013/12
Orientering fra markedsavdelingen v/markedssjef Håkon Bakken
Sak 2013/13
Hva skjer i Sør-Østerdal – runde rundt bordet
Sak 2013/14
Velkommen som ny tillitsvalgt – orientering fra organisasjonsavdelingen
v/Merete Haagenrud
Sak 2013/15
Aktivitetsplan 2013
Sak 2013/16
Eventuelt
Sak 2013/10
Godkjenning av møteinnkalling og agenda
ok
Sak 2013/11 Godkjenning av møtereferat fra 18. januar 2013 (se www.glommen.no)
ok
Sak 2013/12 Orientering fra markedsavdelingen
Markedssjef Håkon Bakken ga en orientering om trelastmarkedet. Sagbruk på svensk side produserer
trelast med tap. Årsaken er at råvareprisen har vært høyere enn trelastprisen. Dette har bakgrunn i en
voldsom kapasitetsutbygging på svensk side som har resultert i unormalt høy etterspørsel etter sagtømmer.
Isolert sett er dette en situasjon som ikke kan vedvare uten at råvareprisen blir påvirket. Moelvens norske
sagbruk kan vise til gode resultater. Moelven har ikke hatt så stor konkurranse om tømmeret, og har
kunnet hatt en lavere tømmerkostnad. Lyspunktet er at prisene på råstoff i USA er sterkt stigende.
Byggeaktiviteten kryper sakte, men sikkert oppover. Dersom signalene om økning i byggeaktiviteten i USA
vedvarer, vil dette slå positivt ut og gi grunn til optimisme for sagtømmeret.
Papirindustrien i Norge har hatt stor avgang av industrikapasitet de siste årene, og det ser ut til at trenden
fortsetter i 2013. Nedleggelse av Follum, M. Peterson & Søn, midlertidig stans ved en maskin på Skogn og
nå sist nedleggelsen av Tofte gjør at vi i realiteten har en massevirkekjøper tilbake, Stora Enso. Også på
svensk side har vi sett nedleggelser tilsvarende et forbruk på 2 mill m3. Historisk har svensk
treforedlingsindustri økt med 2 % årlig de siste 25 årene. For øyeblikket er veksten innen produksjon av
væskepapiremballasje og hygieneprodukter. Nærhet til svensk industri gjør vår geografi til et aktuelt
forsyningsområde.
Sak 2013/13 Hva skjer i Sør-Østerdal – runde rundt bordet
Jan Henrik Opsahl viste til Østlendingens oppslag om at Elverum kommune øker fokuset på trebyggerier
gjennom et prosjekt ledet av Wenche Sætre Høye. Positivt for skognæringen.
Han viste videre til Viken Skog som har gitt signaler om at store drifter og skogeiere som går sammen om
for eksempel bruk av samme veisystem vil oppnå stordriftsfordeler. Han spurte om Glommen har vurdert
tilsvarende belønningssystem.
Per Olav Løken - tanken om å samle for billigere drifter er selvsagt god, en annen mulighet er å ta i bruk en
større grad av prisdifferensiering. Det bør lønne seg å samle en stor drift som kan kjøre i vårløsningen.
Håkon Bakken viste til at Glommen jobber med den samme modellen. Hvor stor en eventuell
stordriftsfordel kan bli er det er vanskelig å si.
Det ble også stilt spørsmål til grøfting av skog – grøfterensk, og om det er mulig å jobbe for å få det inn i
skogfondsordningen.
Per Olav Løken, som sitter i kontaktutvalget i Elverum, viste til at opinionen synes å være for ungskogpleie
og rydding, men ikke grøfterensk som oppfattes som et fy-tiltak. I noen kommuner er det tilskudd til
grøfterensk, mens det må søkes om tillatelse i ft nygrøfting.
Han kommenterte også at det har vært vanskelig å få markbereder når man ønsker der.
Anders Grønli viste til at det i Åmot er et etterslep i fm utarbeidelse av skogbruksplaner. Lasertakseringer er
foretatt. Siden en taksering er en forutsetning for å få levert tømmer stilte han spørsmål om det er
mulighet til å påvirke arbeidet, ev organisere støtteordninger.
Sak 2013/14 Velkommen som ny tillitsvalgt – orientering fra organisasjonsavdelingen
Hensikten med orienteringen er å sette nye tillitsvalgte inn i rollen og oppgavene som tillitsvalgt.
Orienteringen ble gitt av Merete Haagenrud.
Sak 2013/15 Aktivitetsplan 2013
Møter med tillitsvalgte – møtene avholdes på Borgheim, styrerom kl 12.00 – 15.00
22. august 2013
17. oktober 2013
Miniskogdager / fagarrangement
Mai/juni - Standardheving vei – skogdag hos Jan Henrik Opsahl - grustak – reåpning
Oppfølging av tema Skogeiers Digitale hverdag med markdag – PAN – relaskop.
Helge Øverseth ga innspill til en miniskogdag i fm flisfyringsanlegg – besøke noen og se på mulighetene – få
en orientering. Ønsker også aktivitet i form av skogdager, grøfting, plantefelt osv.
Høst – flisfyring – demo – elementbygg hos Mikael Løken.
Sak 2013/16 Eventuelt
Hvem representerer Glommen i kontaktutvalgene i Elverum og Åmot.
Åmot: Anders Grønli tar kontakt med Elisabeth Gjems og får litt mer info om disse organene. Tar så en
diskusjon med Gudmund Alme og Caroline Rolstad om hvem som tar vervet.
Elverum – Per Olav Løken fortsetter som Glommens representant.