Nr. 4 2014 - St. Petri menighet

Petriposten
Jul
- lys i mørket
Menighetsblad for St. Petri
Nr. 4 - Des. 2014 - Årgang 57
Innhold:
Biskopens
juleandakt.................s. 2
Profilen:
Kamilla Eikeland
Bergstrøm.................s. 3
Diakoniens
mange ansikter.........s. 4
Gudstjenester i St. Petri kirke hver søndag kl. 11.00 – Velkommen!
Se gudstjenesteplan side 7
Håpet kom!
St. Petri menighet
Menighetens kontor / besøksadresse:
Klubbgaten 1, 4013 Stavanger
Postadresse:
Postboks 201, Sentrum, 4001 Stavanger
Åpningstider
tirsdag til fredag kl. 09.00 – 15.00.
Telefon 51 84 04 20 - Fax 51 84 04 21
Bankgiro nr. 3201.35.17990
[email protected]
www.stpetri.no
St. Petri menighetshus:
Tlf. 51 52 64 10
Menighetsrådsleder:
Tone Kristin Meling Bugge
Tlf. 45 20 17 59
Staben:
Kamilla Eikeland Bergstrøm
Daglig leder, Tlf. 41 55 12 76
[email protected]
I juli satt jeg i Stavanger Rådhus under ledelse av
varaordfører Bjørg Tysdal Moe, sammen med jøder
fra Netanya og kristne palestinere og muslimer fra
Nablus, Stavangers to vennskapsbyer. Det var midt
i den anspente konflikten, og vi skulle lete etter
håpstegn ut fra våre ulike trosutgangspunkt. Det
var organisasjonen Chefs for Peace, Kokker for
fred, muslimske, kristne og jødiske stjernekokker,
som hadde brakt oss sammen. Midt i de vanskelige
forhandlingene sier en av lederne for denne lille fredsorganisasjonen til meg:
Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord! Det er derfor vi aldri må gi
opp arbeidet for fred!
Ordene har sittet i meg siden, i et år da terror og grusom voldsutøvelse fra
Syria, Irak og Ukraina har preget nyhetsbildet. Og jeg er ikke alene om å
være berørt av de mange barneansiktene på flukt fra terroren. Det er ganger da
håpløsheten over krigens ondskap vil ta overhånd. Da må jeg ta frem ordene
fra den armenske kristne fredsaktivisten: Husk at Jesus Kristus kom med håpet
til vår jord. Og jeg ser dybden i Bjørn Eidsvågs vakre julesalme i vår nye
salmebok:
Tor Magne Nesvik
Sokneprest, Tlf. 91 19 77 37
[email protected]
I en natt så klar og kald,
av en ung og tapper mor,
i en krybbe i en stall
fødtes håpet til vår jord.
Gard K. Svendsen
Barne- og ungdomsarbeider
Tlf. 51 54 90 77 / 51 52 89 97
[email protected]
Gud bringer håpet til oss i et sårbart, ubeskyttet menneskebarn, utlevert til
Marias og Josefs omsorg og kjærlighet. Han kom ikke med militær makt, men
i det mest sårbare av alt: det nyfødte barnet.
Vidar Vikøren
Kantor, Tlf. 51 84 04 25
Anne Ma Granås
Barne- og ungdomsarbeider
Tine Bertelsen
Diakon, Tlf. 51 84 04 23
[email protected]
Kåre Wathne
Vaktmester/kirketjener, Tlf. 47 50 43 53
Einar Furuly
Kulturkonsulent, Tlf. 99 43 09 50
Redaksjonen:
Bente Gunnarshaug, Ellen B. Klausen,
Tine Bertelsen og Bent Inge Ask (fotograf).
Forsidebilde:
Foto: B. I. Ask
Neste nummer kommer
i mars 2015
2 Petriposten • Nr. 4 - 2014
Derfor gjør jeg ordene til Bjørn Eidsvåg til min hilsen i denne adventstiden,
der vi skal få lov til å tro på det trassige håpet:
I det stille, til de små
bringer Jesus håp og fred.
Og han kommer, da som nå,
fra sin himmel til oss ned.
Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom.
Evig er han her til stede.
Nå står grav og krybbe tom!
Velsignet advents- og juletid!
Erling J. Pettersen
Biskop Stavanger
VELKOMMEN TIL NY DAGLIG LEDER,
Kamilla Eikeland Bergstrøm!
Alder: 27 år
Fra: Kristiansand
Bakgrunn:
• Fagbrev delelager lastebil før studiespesialisering
• Utviklingsstudier ved Universitetet i Agder,
bodde ½ år på Mauritius
• Bachelor personalledelse ved Universitetet i Stavanger
• Mastergrad i endringsledelse ved
Universitetet i Stavanger
Hvordan har oppstarten i ny jobb vært?
Det har vært en veldig bra oppstart. Tidligere leder, Bjørg,
er en ryddig dame. Hun har laget oversikter og årshjul, her
står permene på rad og rekke. Alle ansatte her har vært
flinke til å ta godt i mot meg, jeg har følt meg velkommen.
Som daglig leder er alt nytt, på en måte, men jeg har vært
frivillig i Kirken og kjenner mye igjen fra den erfaringen.
Hvilken jobberfaring har du fra før?
Jobben som daglig leder i St. Petri menighet er min første
jobb som nyutdannet.
Har du noen mål for arbeidet ditt?
Først og fremst har jeg et mål om å få oversikt over mine
oppgaver, å komme inn i alle oppgaver. Deretter ønsker
jeg å besøke alle aktivitetene i menigheten og se hva alle
driver på med. Det jeg ser til nå, er at det ikke er så mye
arbeid rettet mot studenter og unge voksne. Jeg har noen
tanker om å se på eventuelle behov hos disse gruppene.
Hvilke forventninger har du til jobben?
Jeg har forventninger om å ha det gøy på arbeidsplassen.
Utdanningen min er administrativ. Jeg har forventninger
om å kunne bruke utdannelsen min til å legge til rette for
at de andre i menigheten skal kunne gjøre en god jobb. Det
å jobbe for Kirken er motiverende for meg. Jeg har troen
på Kirken og syns det er spennende med administrasjon.
Ved å jobbe for Kirken, ønsker jeg å bidra til at vi som
Kirke ivaretar vår oppgave blant barn og unge, samt
opprettholder det diakonale arbeidet.
I tillegg må jeg innrømme at det er behagelig å tjene penger
etter å ha levd på studielån i syv år.
Hva er ditt inntrykk av menighetsarbeidet til nå?
Jeg ser at menighetsarbeidet er mangfoldig og at det er
veldig mye som skjer. Samarbeidet med andre, som
Kirkens bymisjon, virker veldig spennende. Det er også
spennende med en kirke i sentrum og menighetshus på
Våland. Jeg har allerede klart å møte på feil sted til
menighetsrådsmøte. Det er spennende med menighets­
arbeidet i menighetshuset og kirken i sentrum, som så
mange har et forhold til. Jeg gleder med til å bli mer kjent
med menigheten.
PETRIPOSTEN
Fra 2015 blir det noen endringer i «Petriposten». Redaksjonen er den samme, men
oppsett, produksjon og distribusjon blir annerledes.
En person i menigheten vil sette opp layout. Bladet vil bli lagt ut på vår hjemmeside
og på Facebook i pdf-fil. I tillegg vil det ligge trykkede blader i kirken, på menighetshuset og på menighetskontoret. For de av våre lesere som ønsker å få bladet
tilsendt i posten, er det også mulig ved henvendelse til menighetskontoret på telefon
51 84 04 24
Petriposten
Jul
- lys i mørket
Menighetsblad for St. Petri
Nr. 4 - Des. 2014 - Årgang 57
Innhold:
Juleandakt ...............s. 2
Profilen:
Kamilla Eikeland
Bergstrøm ................s. 3
Diakoni.....................s. 4
Gudstjenester i St. Petri kirke hver søndag kl. 11.00 – Velkommen!
Se gudstjenesteplan side 7
Petriposten • Nr. 4 - 2014
3
Diakoni … et begrep alle i menigheten
Godt fellesskap, god mat.
Petriposten ønsket å finne utav begrepet, og tok derfor en
prat med diakon Tine Bertelsen i de nye lokalene i Klubb­
gaten 1. Tine er utdannet sykepleier, men fant fort ut at hun
hadde for lite tid til å snakke med folk om det som var
bakenfor sykdommen. Dette førte til at hun tok videre­
utdanning i diakoni ved Menighetssøsterhjemmet. I dag er
dette et to-årig masterstudie i diakoni og teologi ved
­Diakonova eller ved Diakonhjemmet høgskole.
Tine forteller om diakoni før og nå, og hun har mange
­tanker om fremtiden. Ordet diakon kommer av det greske
ordet diakonos, som betyr tjener. Tidligere var definisjo-
nen på diakoni «kirkens medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid og den tjeneste som i særlig grad
er rettet mot mennesker i nød.». Den gang handlet det først
og fremst om å hjelpe folk i nød.
Diakoniarbeidet har de senere år utviklet seg i takt med
samfunnsutviklingen. I dag omfatter diakoni hele kirkens
omsorgstjeneste, det vil si evangeliet i praktisk handling.
Diakoni står på fire føtter: 1) nestekjærlighet, 2) inklu­
derende fellesskap 3) vern om skaperverket og 4) kamp for
rettferdighet.
Felles for begrepet før og nå, er at rollemodellen er Jesus.
Fortellingen om den barmhjertige samaritan viser oss
hvordan vi skal vise nestekjærlighet for våre medmennesker. Det kan være hverdagshjelp, leksehjelp, sosialhjelp,
hjelp i sorg, solidaritetsarbeid eller forebyggende arbeid.
Tine forteller at arbeidet er veldig forskjellig fra menighet
til menighet. Ulikhetene viser seg mellom land- og by­
menigheter, mellom menigheter med store andeler unge
eller eldre mennesker, eller sentrumsmenigheter med stor
minoritetsbefolkningen. Det spesielle med St. Petri er at
det er en bymenighet med en lavkirkelig profil. Derfor er
det naturlig å samarbeide med Kirkens bymisjon, eksempelvis om Mandagsfrokostene og Torsdagsmiddagene.
Beskytt det som spirer frem.
4
Petriposten • Nr. 4 - 2014
Tine forteller engasjert om det viktige samarbeidet som
foregår mellom de 17 menighetene i Stavanger. Menig­
hetene samarbeider blant annet innenfor fire områder:
kjenner godt, men hva betyr det egentlig?
1)Sorgarbeid. Kirken har til alle tider hatt god kompetanse i sorgarbeid. Samarbeid på tvers av menighetene
er viktig, for på den måten er det mulig å samle folk
med samme type sorg. Dessuten er det viktig å utnytte
forskjellig kompetanse og å spille på lag. Sorgarbeid
handler blant annet om sorggrupper, tilbud til etterlatte,
oppfølging og individuelle samtaler.
2)Samlivsarbeid. Mange par har vansker med å leve
sammen. Derfor omfatter diakoniarbeidet å arrangerer
samlivskurs, hensikten er å forebygge samlivsbrudd.
3)Alternativmessen. I åtte år har menighetene samar­
beidet om å delta på Alternativmessen. Etter hvert har
dialogen fått større oppmerksomhet i menighetsarbeidet. Alternativmessen er en god arena for å komme i
dialog med søkende mennesker. Her møter kirken alle
typer mennesker, oftest er tilbakemeldingen: så godt at
dere er her.
e­ nkelte mennesket. Ofte forandrer vi vår oppfatning av
andre når vi kommer tettere
på. Vi kan ikke nødvendigvis
fikse alle utfordringer og problemer til de vi møter, men vi
kan gjøre noe. Derfor samler
vi i St. Petri menighet inn
sove­poser, klær og sko til de
som går en hard vinter i møte
utendørs. Ta gjerne kontakt
med menighetskontoret hvis
du har noe å gi bort.
Diakon, Tine Bertelsen.
Diakoni er et felles ansvar.
«Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!».
Tekst: Bente Gunnarshaug.
Foto: Bent Inge Ask, Anne Ma Granås, RIA og Tine Bertelsen.
4) Besøkstjeneste privat og i institusjon. Ensomhet er et
voksende problem i vårt samfunn. Mange mennesker
er isolert og alene, og synes det er vanskelig å bli kjent
med folk. Besøkstjeneste handler om å være tilgjengelig og om å oppsøke folk som har behov for kontakt.
Besøkstjenesten i institusjon i St. Petri betyr andakt 2
ganger i måneden på ­
Vålandstunet og Sparekassen
syke­hjem og St. Petri a­ ldershjem.
Nye tider utfordrer diakoniarbeidet
Arbeidsinnvandring, mennesker som lever ute og tiggere
utfordrer diakoniarbeidet, spesielt i sentrumsmenigheter.
Det er så lett å være fordomsfull og gjøre seg opp men­
inger om en bestemt gruppe, før vi blir kjent med det
Kjemp for de undertrykkede.
Utdeling av klær til de som fryser.
Petriposten • Nr. 4 - 2014
5
VI OVER 60
Velkommen til hyggetreff i høyblokka på Tasta
mandag 2. mars kl. 18.00
tirsdagsKAFÉ
i St. Petri menighetshus.
Siste tirsdag i måneden:
27. januar, 24. februar,
OBS 24. mars
lørdagsKAFÉ
Kl. 11.00 – 12.30
Et sted for god prat, godt felleskap
og vaffelspising.
på Menighetshuset kl. 12 – 14
følgende ­dato: 17. januar, 7. februar og 7. mars
VELKOMMEN!
«SYNG, FOR GUDS SKYLD!»
Allsangmesser siste søndag i måneden
kl. 19.00 i St. Petri kirke:
25. januar, 22. februar og 29. mars
Ynglingen er arrangør.
Vi toner julen inn
STILLE ÅPEN KIRKE
i St. Petri kirke
Onsdager fra 07.30 – 09.30.
r du gjester?
Vente
LA OSS HJELPE DEG MED MATEN!
Diverse kaker fra kr 200,- Smørbrød kr 25,Enkle varmretter.
Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.
St. Petri Aldershjem, Erichstrupsgt. 19,
4012 Stavanger – Tlf./fax 51 53 57 67/51 53 46 37
Tradisjonen tro blir det også i år julekonsert/kirkesangkveld med korene
«Hå dur og moll», dirigert av Tor Gilje og «St. Svithun Sangforening av
1895», dirigert av Vidar Vikøren. Vi skal lytte til, og selv være med å
synge kjente og kjære julesanger fra fjern og nær. Operasangeren Tor Gilje deltar både som dirigent og solist og Bjørn Terje Bertelsen deltar som
akkompagnatør. Det blir liturgisk avslutning ved Sile Trym Mathisen.
Sangkvelden begynner kl. 19.00 og det er gratis adgang.
Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet
Tlf.: 51 82 00 50 | www.hviding.no
LYST TIL Å PRATE MED NOEN?
Diakonen og presten er tilgjengelige for deg!
Tine Bertelsen
Diakon
Tlf. 51 84 04 23
[email protected]
stavanger.kommune.no
6
Petriposten • Nr. 4 - 2014
Tor Magne Nesvik
Sokneprest
Tlf. 51 84 04 22
[email protected]
stavanger.kommune.no
GUDSTJENESTER
i St. Petri kirke
Etter gudstjenestene er det kirkekaffe.
30. nov. / 1. søn. i advent
Familiegudstjeneste. D.
Lys våken og barnekor deltar.
Tor Magne Nesvik.
1. febr. / Såmannssøndag
Fam.gudstjeneste. N.
Utdeling av NT til 5. klassinger.
Tor Magne Nesvik.
7. des. / 2. søn. i advent
Gudstjeneste. G-gjengen synger. D. N.
Tor Magne Nesvik.
8. febr. / Kristi forklarelsesdag
Gudstjeneste. D/N.
Tor Magne Nesvik.
14. des. / 3. søn. i advent
Gudstjeneste. D. N.
Silje Trym Mathiassen.
15. febr. / Fastelavnssøndag
Gudstjeneste. D/N.
Silje Trym Mathiassen.
21. des. / 4. søn. i advent
Felles med Dom i Domkirken.
Gudstjeneste. N.
22. febr. / 1. søndag i fastetiden
Felles med Dom i Domkirken.
Gudstjeneste. N.
24. des. / Julaften
Julaftengudstjeneste kl. 16.00.
Våland skolekorps deltar.
Tor Magne Nesvik.
1. mars / 2. søndag i fastetiden
Gudstjeneste. D/N.
25. des. / Juledag
Høytidsgudstjeneste. Solomusikk. N.
Tor Magne Nesvik.
28. des. / Romjulssøndag
Felles med Dom i St. Petri.
Romjulsgudstjeneste. D/N.
Anne Lise Ådnøy.
4. jan. / Kristi åpenbaringsdag
Fam.gudstjeneste. D/N.
Tor Magne Nesvik.
11. jan. / 2. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste. N.
Per Arne Tengesdal.
18. jan. / 3. søndag i åpenbaringstiden
Misjonsgudstjeneste. D/N.
Tomas Drønen/Tor Magne Nesvik.
25. jan. / 4. søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste. D/N.
Tårnagenter 3 klasse
Silje Trym Mathiassen.
8. mars / 3. søndag i fastetiden
GOSPELmesse kl. 18.00.
Tor Magne Nesvik.
15. mars / 4. søndag i fastetiden
Fam.gudstj. D/N.
Silje Trym Mathiassen.
22. mars / Maria budskapsdag
Felles med Dom i St. Petri.
D/N. Prest fra Domkirken menighet.
29. mars / Palmesøndag
Gudstjeneste. D/N.
Tor Magne Nesvik.
2. april / Skjærtorsdag
Konsert og messe kl. 19.30.
Vidar Vikøren. Tor Magne Nesvik.
4. april / Påskenatt
Påskenattsmesse kl. 23.15.
Anne Lise Ådnøy. Tor Magne Nesvik.
5. april / Påskedag
Felles med Dom i Domkirken.
Gudstjeneste. N.
6. april / 2. påskedag
Jubelmesse for hele byen i St. Petri
kl. 19.00. Tor Magne Nesvik.
Se ellers annonse i Stavanger Aftenblad hver fredag.
Fra kirkebøkene
DØPTE
21.09.2014 Matilde Abrahamsen-Lund
St. Petri kirke
21.09.2014 Isolde Helbak Philbert
St.Petri kirke
21.09.2014 Mari Elise Rosså
St. Petri kirke
28.09.2014 Morten Elia Bergsagel
St.Petri kirke
05.10.2014 Oda Sofie Berstad
Hesjedal
Dale kirke, Vaksdal
19.10.2014 Sannabelle Egeland
St. Johannes kirke
DØDE
13.08.2014
15.08.2014
29.08.2014
03.09.2014
10.09.2014
01.10.2014
14.10.2014
Ruth Jørmeland
Leif Sigmund Amble
Olav Karlsen
Solveig Hansson
Inge Rognøy
Ruth Kristine Jansen
Eli Margareth Løschbrandt
SORGGRUPPER
– STØTTEGRUPPER FOR
MENNESKER I SORG
Dette er grupper hvor den enkelte
kan dele tanker og følelser omkring
egen sorg - og samtidig lytte til andres
erfaringer. Hver enkelt bestemmer
selv hva og hvor mye han eller hun vil
dele. I gruppen forventer vi at alle viser
respekt og varsomhet for hverandres
sårbare livssituasjon.
Vi har tilbud
om ulike typer
støttegrupper
ved sorg.
• Ved tap av ektefelle/samboer
• Ved tap av foreldre/søsken
• Ved tap av barn, ungdom eller
voksne barn.
• Ved tap som skyldes selvmord, eller
rusproblematikk i nær familie
Dersom du ønsker en samtale
og/eller bli med i en sorggruppe
kan du henvende deg til
Diakon Tine Bertelsen Tlf.51 84 04 23
[email protected]
Petriposten • Nr. 4 - 2014
7
Dåp og dåpsglede
Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet, skriver
salmedikter Svein Ellingsen.
Og om det som skjer når vi bærer det mest dyrebare vil
eier til dåpen, skriver han:
Det at vi får bære et hjelpeløst barn inn i kirken, der
det er ventet, er et sterkt vitnesbyrd om hva det kristne
evangelium vil si oss: Det finnes et sted i verden hvor vi
blir tatt imot, uansett hvor svake vi er, uansett prestasjoner
og posisjoner. På en sterk og talende måte forkynner
barnedåpen at vårt menneskeverd ikke har sin grunn i hva
vi har eller hva vi gjør, men i hva vi er:
skapt av Gud
elsket av Gud
oppsøkt av Gud
Dåpens første ord er GAVE.
Dåpen handler om ufortjent nåde, om guddommelig
godhet. Hver dåpshandling er en demonstrasjon av Guds
frelse: troen er ikke noe vi selv kan prestere, men noe Gud
gir.
Jeg lærte dette på nytt da jeg skulle døpe vårt tredje
barnebarn i fjor høst, og tenkte: Så enkelt kan også jeg si
det i dåpssamtalen. Og så enkelt sa jeg det!
Jeg fikk i mars 1950 min dåp uten å ha gjort noe for å
fortjene den, og uten å forstå den der jeg lå i mors armer.
Som en gave fikk jeg den.
Den første gaven vi alle har fått uten å gjøre noe for det, er
livet vårt. Vi fikk livet, fordi Gud ville det slik.
Dåpen – del i Guds frelse – handler om å få del i Guds
kjærlighet, i det nye livet. Dåpen er kjærlighetens første
sakrament. Gud vil det slik!
Dåpen er en radikal Gudsgjerning med mennesket: Jeg blir
døpt inn i Kristi kropp, inn i min lokale menighet og i den
universelle kirke. Derfor er det jeg stemmer ekstra sterkt i
når jeg aner dette perspektivet ved hver dåpsfest:
Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftes-ord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner.
Dét er den dypeste grunn til min dåpsglede.
Erling J. Pettersen
Stavanger biskop
St. Petri menighet Postboks 201, 4001 Stavanger Besøksadr.: Klubbgaten 1, 4013 Stavanger
E-post: [email protected] Tlf.: 51 84 04 20 Fax: 51 84 04 21
Lura Trykkeri AS
For 90 år siden ga Ludvig Hope ut en bok som beskriver
dåpen som gave på en måte som fortjener å bli tatt fram
igjen. I kapitlet Dåp skriver han i Mot målet:
Mitt personlige syn er dette: Jeg er en kristen. Jeg har gitt
mitt liv til Kristus og vil være hos ham, i livet, i døden og i
all evighet.
Da så Gud ga meg barn, sa jeg til ham: Jeg takker deg for
barnet du gav meg, jeg vet det er en stor og ansvarsfull
gave. Nå vil jeg gi barnet til deg, likedan som jeg har gitt
meg selv til deg.
Jeg kan ikke frelse barnet, men du kan, og her det, Herre.
Du har sagt at vi skal gjøre folk til dine disipler ved å døpe
dem og lære dem, og det vil jeg nu gjøre med mitt barn.
På ditt ord vil jeg døpe det til deg inn i ditt rike, der hvor
også jeg av nåde er, og ved den samme nåde vil jeg prøve
å LÆRE barnet mitt din vilje.