Eksamen i videregående skole

U. PIHL VIDEREGÅENDE SKOLE
VÅR 2013
Eksamen i videregående skole
Hvordan foregår eksamen?
Det finnes flere former for eksamen: skriftlig, muntlig, praktisk eller muntlig/praktisk. Noen
eksamensoppgaver lages sentralt av Utdanningsdirektoratet, mens andre lages lokalt av
skolen/fylkeskommunen.
Hvilke fag skal jeg opp i?
Noen fag avsluttes alltid med eksamen, mens andre fag kan trekkes ut. Du kan finne ut
hvilke fag som er aktuelle eksamensfag ved å se i læreplanene eller spørre faglæreren din.
Skolen melder alle sine elever opp til eksamen i de aktuelle fagene.
Når får jeg vite hvilke fag jeg skal opp i?
Hvilke fag du må opp i til eksamen, fremgår av læreplanen. Hvilke trekkfag du i tillegg skal
opp i, får du vite minst 48 timer før eksamen. Skolen gir nærmere beskjed. Se side 4 i heftet.
Hvor foregår eksamen?
Eksamen foregår normalt på skolen eller i lokaler som skolen har leid spesielt til
dette. Du får beskjed av skolen om, når og hvor du skal møte.
Hvilke hjelpemidler kan jeg bruke?
Kunnskapsløftet har to hovedmodeller for bruk av hjelpemidler til skriftlig eksamen:
Modell 1 - Eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.
For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.
Modell 2 – Todelt eksamen
Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater
kommunikasjon. Skolen gir nærmere informasjon om hvilke hjelpemidler du kan ta med til de
forskjellige eksamenene.
1
U. PIHL VIDEREGÅENDE SKOLE
VÅR 2013
Om eksamen og bruk av datamaskin:
Datamaskinen er viktig hjelpemiddel til eksamen. Ved mange eksamener vil oppgavene bli
besvart på og levert digitalt fra din egen datamaskin. Fra maskinen får du adgang til et system
(PGS) som både gir deg oppgavene du skal besvare og dessuten den nettadressen du skal
levere oppgaven til. Til eksamen får du utdelt en enkel brukerveiledning som hjelper deg, i
tillegg til at du selvsagt får nødvendig veiledning fra vakter og eksamensledelse.
Datamaskinen er også et oppbevaringssted for hjelpemidler/kilder som er tillatt brukt ved
eksamen. For å ivareta begrensningene som ligger i ”Unntak er Internett og andre verktøy
som tillater kommunikasjon”, er følgende viktig:
 Til eksamen får du ikke adgang til ditt eget hjemmeområde.
 Husk å lagre hjelpemidler og kilder på din egen maskin (Område c: ).
 Vi vet at datamaskiner kan streike. For å sikre seg til eksamen er det to grep som kan
redde situasjonen:
o at du lagrer besvarelsen din umiddelbart etter at eksamen er i gang – og jevnlig
i løpet av prøvetiden, og
o at du har med kopi av kilder/lærestoffet på en minnepenn eller lignende. Skulle
uhellet være ute, vil du få hjelp til å hente fram hjelpestoffet fra minnepennen
og over på datamaskinen.
Et viktig poeng før eksamen: Du har plikt til å holde datamaskinen i god stand, og du har selv
ansvar for å ta med de hjelpemidler du trenger. Det betyr blant annet at du i god tid på forhånd
må sjekke at maskinen fungerer slik den skal og at du har og tar med nødvendig utstyr, for
eksempel lader.
Hva skjer hvis jeg ikke møter til eksamen?
Har du dokumentert gyldig forfall (f.eks. legeattest), har du rett til å gå
opp til utsatt eksamen som elev samme høst. Har du derimot ikke gyldig forfall, må du melde
deg opp til eksamen som privatist. Hvis forfallet gjelder et trekkfag (skriftlig og/eller
muntlig), blir faget trukket på ny. Utsatt eksamen faller sammen med neste ordinære eksamen
(i november/desember). Benytter du ikke muligheten til utsatt eksamen ved første
anledning, må du seinere gå opp som privatist, men da får du ikke førstegangsvitnemål
(gjelder deg som går Vg3 ).
Hva skjer hvis jeg stryker?
Hvis du stryker til eksamen (får karakteren 1), må du gå opp til ny eksamen for
å bestå faget. Du får ikke førstegangsvitnemål dersom du stryker til eksamen. Hvis du har
strøket i standpunkt i et fag som du ikke er blitt trukket ut i, må du gå opp til en særskilt
eksamen for å bestå faget. Hvis du har strøket i standpunkt i et fag, men består eksamen, har
du bestått faget, og du får førstegangsvitnemål dersom de øvrige fag er fullført og bestått. Ny
eksamen og særskilt eksamen gjennomføres samtidig med utsatt eksamen (se over). Du må
selv melde deg opp til ny, utsatt og særskilt eksamen gjennom skolen.
Hva hvis jeg er misfornøyd med eksamenskarakteren?
Hvis du synes vurderingen til skriftig eksamen er urettferdig eller feil,
kan du klage på karakteren. Dette må du gjøre før det er gått 10 dager fra du har hatt
mulighet til å gjøre deg kjent med karakteren. Klagen skal leveres til skolen. Vær
oppmerksom på at karakteren både kan bli stående som den er, eller endres opp eller
ned! Den nye karakteren vil bli stående, uansett om du er fornøyd med den eller ikke.
Ved muntlige eksamen kan du ikke klage på karakteren. Det er bare mulig å klage på
2
U. PIHL VIDEREGÅENDE SKOLE
VÅR 2013
forhold ved eksamen (formelle feil) som du mener har påvirket karakteren din. Får du
medhold i klagen, kan du velge om du vil gå opp til eksamen om igjen eller ikke.
Kan jeg ta eksamen på nytt?
Hvis du ikke er fornøyd med eksamenskarakteren, kan du gå opp til eksamen på nytt. Du må
da melde deg opp som privatist. Den nye eksamenskarakteren erstatter da både gammel
standpunktkarakter og gammel eksamenskarakter. Så lenge du er elev i et fag, kan du ikke
melde deg opp som privatist i det samme faget.
Hva hvis jeg ikke får standpunktkarakter i et fag?
Hvis du ikke får standpunktkarakter, kan du ikke gå opp til eksamen i det samme skoleåret
som du er elev i faget. Dersom du mener det ikke er rett at du ikke får karakter, kan du klage.
Da kan du gå opp til eksamen likevel, men hvis du ikke får medhold i klagen, blir
eksamenskarakteren annullert. Uten standpunkt- og eksamenskarakter må du eventuelt ta
faget som privatist.
Fra ordensreglementet i Hordaland fylkeskommune:
Reaksjonsmåtar ved fusk ved eksamen
§12: Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven har fuska eller forsøkt å fuske ved
eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk.
Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv. Eleven skal ha
høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen.
Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. (f. §3-37, 4.ledd)
Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen.
For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell
standpunktkarakteren bort. (f. §3-37,5.ledd) Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller
forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter den
annullerte eksamen. (f. §3-37, 6.ledd) Skolen skal informere eleven, og dei føresette til elevar under 18
år, om klageretten. Fusk eller forsøk på fusk på eksamen vil få konsekvensar for karakteren i åtferd.
Bortvising frå eksamen
§13: Elevar skal ikkje hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamen. Dersom åtferda til ein elev
er i strid med dei retningslinene som Utdanningsdirektoratet / Fylkeskommunen har for eksamen,
kan eleven, etter å ha blitt åtvara, visast bort. Bortvising skal avgjerast av rektor sjølv og er
eit enkeltvedtak som kan påklagast til Fylkesmannen. Eleven skal ha høve til å uttale seg
munnleg for rektor før rektor eventuelt fattar enkeltvedtaket om bortvising. (f. §3-36, 1. ledd)
3
U. PIHL VIDEREGÅENDE SKOLE
VÅR 2013
Trekkfag kunngjøres onsdag 15. mai kl 09.00
Dato
Fag
nivå
Off. fagkode
kommentar
Tir. 21.5 Tysk I
VG2
FSP5119
5t.eksamen
"
Matematikk R2
VG3
REA3024
"
"
Matematikk S2
VG3
REA3028
"
Ons. 22.5 Engelsk forberedelse
VG1
ENG1002
Forberedelse
”
Fransk II
VG2
FSP5023
5t. eksamen
”
Spansk II
VG2
FSP5095
”
”
Tysk II
VG2
FSP5122
”
”
Tysk I + II
VG3
FSP5125
”
Tor. 23.5 Engelsk
VG1
ENG1002
5t. eksamen
Fre. 24.5 Matematikk 1T
VG1
MAT1013
”
”
VG1
MAT1011
”
Matematikk 1P
”
Kjemi 2
VG3
REA3012
”
”
Rettslære 2 forb.
VG3
SAM3023
Forberedelse
Man. 27.5 Matematikk 2P
VG2
MAT1015
5t.eksamen
”
VG3
REA3002
”
Biologi 2
”
VG3
SAM3023
”
Rettslære 2
”
VG3
SAM3026
”
Samf.økonomi 2
”
VG3
NOR1049
Forberedelse
Norsk som andrespråk
Tir. 28.5 Norsk hovedmål
VG3
NOR1211
5t. eksamen
Ons. 29.5 Matematikk R1
VG2
REA3022
”
”
Matematikk S1
VG2
REA3026
”
”
Sosialkunnskap forb.
VG3
SAM3016
Forberedelse
”
Entrep.2 forb.
VG3
SAM3029
Forberedelse
Tor. 30.5 Fysikk 2
VG3
REA3005
5t. eksamen
”
VG3
SAM3016
”
Sosialkunnskap
”
VG3
SAM3029
”
Entrep.2
”
VG2
SPR3008
”
Int. engelsk
Fre. 31.5 Norsk sidemål
VG3
NOR1212
5t. eksamen
”
Norsk /fritak vurd. s.mål
VG3
NOR1415
”
Man. 3.6 Samf.faglig engelsk
VG3
SPR3010
5t. eksamen
”
Treningslære 2
VG3
IDR2005
”
Fre, 7.6 Treningslære 1*
VG2
IDR2011
5t. eksamen
div
div
Tir 11.6
Lokalgitt muntlig eks. **
Muntlig eksamen
”
”
Man 17.6
”
muntlig ”
”
”
”
”
Ons 19.6 Reservedag m/mp eks.
* lokalgitt skriftlig eksamen: trekk kunngjøres onsdag 5.6
** Muntlig trekk kunngjøres slik:
Tir 11.6 kunngjøres fredag 7.6 kl 0900
Man 17.6 kunngjøres torsdag 13.6 kl 0900
(Evt. bruk av reservedag 19.6: kunngjøring mandag 17.6)
Fellessensur: 19. og 20. juni
4