SRC eksamen, eksamendemo

Eksamensoppgave - Short Range Certificate (SRC) for den
maritime mobile VHF-tjenesten (DEMO)
For utstedelse av sertifikat må det vedlegges:
a.
b.
c.
2 passfoto. (Navn på baksiden av hvert bilde)
taushetsløfte i utfylt stand.
gjenpart/kopi av kvittering for innbetalt eksamensgebyr.
Ved bestått eksamen vil sertifikatet bli sendt til den adressen som er oppgitt på
taushetsløftet.
Tillatt tid: 1 time.
Tillatte hjelpemidler: ingen.
Skriv med BLOKKBOKSTAVER:
Navn:
………………………………………………
Fødselsdato:
……………………………………………….
Kursarrangør: ……………………………………………...
Sted og dato:
………………………………………………
NB! Det er bare ett svar på hver oppgave som er riktig. Overfør svarene til
svarskjemaet på siste side!
Resultat:
Ant feil: _____
Bestått: ____
Ikke bestått: ____
Sensors sign.: …………
Oppgave 1
I hvilke tilfeller skal Telenor ha melding om at innehaveren av et SRCsertifikat har flyttet til ny adresse?
A) Telenor skal alltid underrettes om adresseforandring.
B) Aldri, telefonister er ikke pålagt å sende melding om flytting til ny adresse.
C) Innehavere av SRC-sertifikat skal bare sende melding om ny adresse hvis
flyttingen skjer til utlandet.
D) Det er bare innehavere av SRC-sertifikat med fartøy som er registrert i eget
navn som skal melde om adresseforandring.
Oppgave 2
Hvem tildeler kallesignal for fritidsfartøyer under 15 meters lengde?
A- Telenor.
B- Sjøfartsdirektoratet.
C- Politiet.
D- Skipsregistret i Bergen.
Oppgave 3
Hvilken av følgende kanaler bør fritidsfartøyer avtale som arbeidskanal
seg imellom?
A) Kanal 6.
B) Kanal 16.
C) Kanal L-1.
D) Kanal 70.
Oppgave 4
Hvorfor skal du lytte og forsikre deg om at en kanal er ledig før du sender
på den?
A) Jeg skal lytte for ikke å forstyrre pågående trafikk.
B) Jeg skal lytte fordi en opptatt kanal gir kortere rekkevidde.
C) Jeg skal lytte for å forsikre meg om at mottakeren virker.
D) Jeg skal lytte for å kontrollere squelch-kontrollen.
Oppgave 5
Hvilken kanal skal en skipsradiostasjon fortrinnsvis benytte når den skal
svare på en kalling fra en norsk kyststasjon?
A) Fartøyet svarer på kanal 12 eller 13.
B) Fartøyet skal fortrinnsvis svare på kanal 16.
C) Fartøyet skal fortrinnsvis svare på kanal 6, eventuelt kanal F2 eller L2 hvis de
er fiske- eller fritidsfartøyer.
D) Fartøyet svarer på en av kyststasjonens arbeidskanaler.
Oppgave 6
Du kan innhente legeråd (Medico) via en kystradiostasjon. Hva slags
melding skal føreren av fartøyet sende, om han finner det nødvendig, for
å få denne tjenesten?
A) MAYDAY på kanal 16 med påfølgende nødmelding.
B) PAN-PAN på kanal 16 og påfølgende hastermelding.
C) Ta en telefonsamtale til et hvilket som helst sykehus i landet.
D) SECURITE med påfølgende tryggingsmelding.
Oppgave 7
Hva er fordelen med en VHF-radio som er utstyrt med DSC?
A) DSC har ingen fordeler.
B) DSC har den fordelen at bare kyststasjonene kan ta imot signalene.
C) DSC er globalt og fungerer over hele verden og er en integrert del av GMDSSsystemet.
D) DSC benytter digital signalering, og kan bare benyttes i digitale samtaler.
Oppgave 8
Hvilke typer radiotelefonsamtaler i den maritime mobile VHF-tjenesten
er gratis?
A) Tilsigelse, noteringsoverføring, nummeropplysning, personsøking og
værtelefon.
B) Samtaler som gjelder nød og samtaler til sjøforsvarskommandoen som har
betydning for det sjømilitære oppsyn, meldinger til norske kyststasjoner om is,
vrak og farer for skipsfarten, meldinger om oljeforurensninger og MEDICO.
C) Viktige telefoner til rederiet, politianmeldelser, samtaler til losvesenet,
nummeropplysning og anmodning om værmelding fra en utenlandsk kyststasjon.
D) Offentlig korrespondanse som gjelder samtaler til stortingsrepresentanter.
Oppgave 9
Er det forbud mot å spre falske eller bedragerske nødsignaler?
A) Det er ikke noe klart forbud mot utsending av slike signaler.
B) Forbudet mot utsending av falske eller bedragerske nødsignaler gjelder bare i
nasjonale farvann.
C) Det er et absolutt forbud mot å spre slike signaler.
D) Forbudet mot utsending av falske eller bedragerske nødsignaler gjelder bare
fartøyer i internasjonal fart.
Oppgave 10
Hvilken prioritet skal hastermeldinger ha?
A) Hastermeldinger skal sendes foran alle andre meldinger.
B) Hastermeldinger skal sendes foran alle andre meldinger unntatt
tryggingsmeldinger og nødmeldinger.
C) Hastermeldinger skal sendes foran alle andre meldinger unntatt nødmeldinger.
D) Hastermeldinger har samme prioritet som viktige tryggingsmeldinger og skal
sendes umiddelbart etter disse.
Oppgave 11
Er det tillatt å bruke hastersignalet i forbindelse med bestilling av en
viktig forretningssamtale, og eventuelt når?
A) Ja, når ansvarshavende om bord ber telefonisten gjøre det.
B) Nei, det er absolutt forbudt.
C) Ja, men det er bare tillatt hvis rederiet ber om det.
D) Ja, hastersignalet kan benyttes i kallinga for bestilling av viktige
forretningssamtaler.
Oppgave 12
Hvor sender en Søknad om radiokonsesjon?
A) Sjøfartsdirektoratet.
B) Telenor v/Lisensavdelingen, Maritim Radio.
C) Redningsselskapet.
D) Havnefogden.
Oppgave 13
Du hører en kalling som gjelder deg, men du er ikke sikker på hvilken
stasjon som kaller. Hva skal du gjøre?
A) Jeg skal vente inntil jeg hører en ny kalling.
B) Jeg skal straks svare og be stasjonen som kaller gjenta navnet sitt.
C) Jeg skal skifte til nærmeste arbeidskanal og vente på nytt anrop i 2 minutter.
D) Uteblir nytt anrop, fortsetter jeg lyttevakten på kanal 16.
Oppgave 14
Fartøynavnet VICTOR skal bokstaveres. Hva er riktig av de fire
eksemplene under?
A- Vincent, Indigo, Candela, Tango, Oscar, Romeo.
B- Victory, India, Charlie, Tango, Oscar, Roma.
C- Victor, India, Charlie, Tango, Oscar, Romeo.
D- Victor, Italy, Century, Tiger, Oscar, Romeo
Oppgave 15
Hvilken enhet måles radiofrekvenser i?
A) Watt.
B) Hertz.
C) Volt.
D) Ohm.
Oppgave 16
I hvilke retninger kan Digital Selcall (DSC)-anrop sendes?
A) I retningene skip-til-land, land-til-skip og skip-til-skip.
B) I retningen land-til-skip.
C) I retningene skip-til-land og land-til-skip.
D) I retningene skip-til-skip og land-til-skip.
Oppgave 17
Hvilket kanalnummer har den internasjonale nød- og kallekanalen på
VHF telefoni?
A) Kanal 6.
B) Kanal 16.
C) Kanal 12.
D) Kanal 70.
Oppgave 18
Hvilke kanaler lytter havneradiostasjonene på?
A) Alle internasjonale kanaler.
B) Kanal 12 og 16.
C) Kanal 10 og 6.
D) Kanal 16, pluss alle duplex-arbeidskanaler.
Oppgave 19
Du vil benytte VHF-DSC for å kalle et annet fartøy. Må du taste inn din
egen identifikasjon (MMSI-nummer) i DSC-utstyret før hver kalling?
A) Ja, et eget MMSI-nummer må tastes inn i DSC-utstyret før hver kalling.
B) Nei, et eget MMSI nummer skal være fast programmert i alt DSC-utstyr, og
sendes automatisk ved hver kalling.
C) Nei, ikke for kallinger som gjelder vanlig trafikk (rutine).
D) For kallinger som gjelder nød og sikkerhet må MMSI-nummeret alltid tastes
inn før hver kalling.
Oppgave 20
Når kan en radiokonsesjon bli inndratt?
A) Ved uvettig båtferdsel i skjærgården langs norskekysten.
B) Ved alvorlige eller gjentatte brudd på konsesjonsvilkårene.
C) Ved innførsel av VHF som ikke er fortollet.
D) Ved salg av fartøy, hvor man fjerner den installerte VHF-en.
Oppgave 21
I nødprosedyren skal nødsignalet MAYDAY uttales tre ganger i en
bestemt del av prosedyren. I hvilken del?
A) Tre ganger i nødkallinga.
B) Tre ganger i nødmeldinga.
C) Tre ganger ved avslutningen av nødtrafikken.
D) Tre ganger foran en nødmelding som videresendes.
Oppgave 22
Du er passasjer om bord i et fartøy hvor det oppstår en nødsituasjon.
Ingen sertifiserte radiooperatører er om bord. Hva er skrevet i
pensumheftet om muligheten til å påkalle hjelp over radio i et slikt
tilfelle?
A) Et fartøy i nød kan bruke ethvert middel den rår over for å påkalle.
B) Et fartøy i nød kan bare påkalle oppmerksomhet ved bruk av korrekt prosedyre
av sertifisert telefonist.
C- Et fartøy kan fravike den reglementerte nødprosedyre bare hvis det på forhånd
er innhentet tillatelse fra Telenor.
D- I et slikt tilfelle må nødsituasjonen omskrives til en haster- eller
tryggingsmelding.
Oppgave 23
Hvilket uttrykk benyttes for å gi melding om at nødtrafikken er avsluttet?
A) SEELONCE FEENEE.
B) SILENCE DISTRESS.
C) SEELONCE MAYDAY.
D) SILENCE FINISHED.
Oppgave 24
Alle VHF-apparater er utstyrt med en innretning som kalles squelch. Hva
er dette?
A) En innretning som gjør det mulig å lytte på flere kanaler samtidig.
B) En innretning som alltid sørger for at en VHF stråler ut i vertikalplanet.
C) En støybegrenser.
D) En innretning som gjør det mulig å sende med lav effekt.
Oppgave 25
Kan andre enn radiotelefonisten bruke VHF-utstyret om bord til rutine
samtaler?
A) Ja, når radiotelefonisten er om bord og har kontroll.
B) Nei, ikke i noe tilfelle.
C) Ja, når telefonisten ikke er om bord, og det er en privat samtale som skal føres.
D) Ja, men bare når fartøyet ikke ligger ved kai.
Oppgave 26
Hvordan lyder tryggingssignalet?
A) SAFETY SAFETY SAFETY.
B) PAN- PAN PAN -PAN PAN- PAN.
C) SECURITE SECURITE SECURITE.
D) URGENCY URGENCY URGENCY.
Oppgave 27
Hvordan skal talen på radiotelefoni være i en nødsituasjon?
A) Kjapp, konsis og grei.
B) Langsom og tydelig med klar uttale av hver ord for å lette forståelsen.
C) I nødsituasjoner er det viktig å snakke så fort som mulig for å få gitt flest mulige
informasjoner.
D) I en nødsituasjon er det viktig å benytte en høy stemme, slik at stasjoner som
lytter forstår alvoret.
Oppgave 28
Hvor mange ganger skal du gjenta en nødkalling og ei nødmelding?
A) Jeg skal gjenta en nødkalling og ei nødmelding inntil jeg får svar.
B) En nødkalling og ei nødmelding skal bare gjentas en gang hvis jeg ikke får svar
ved første kalling.
C) Jeg skal ikke gjenta en nødkalling og ei nødmelding, selv om jeg ikke får svar.
D) Jeg kan gjenta ei nødkalling og ei nødmelding 3 ganger med 2 minutters
mellomrom. Deretter må jeg vente 10 minutter før neste kalling.
Oppgave 29
På hvilken kanal annonseres et DSC Safety-call?
A) 6 .
B) Arbeidskanal.
C) 16.
D) 70.
Oppgave 30
Hva betyr forkortelsen VHF?
A- Very High Frequency.
B- Very High Fidelity.
C- Vital Horisontal Frequency.
D- Vertical Horisontal Frequency.
Oppgave 31
Hvor lang gyldighetstid har et SRC-sertifikat?
A) Ubegrenset gyldighetstid.
B) 10 år.
C) 5 år.
D) 3 år etter siste dokumenterte praktisering.
Oppgave 32
Hvilke resultater oppnår en ved å seriekoble to 12 volts blybatterier?
A) Ingen ting, da spenning og kapasitet blir det samme.
B) Kapasiteten blir det dobbelte, og spenningen blir 12 volt.
C) Både kapasiteten og spenningen blir det dobbelte.
D) Spenningen blir 24 volt, og kapasiteten blir den samme.
Oppgave 33
Hva heter det kartet som viser hvor kystradiostasjonene i Norge har
plassert sine VHF-anlegg, og hvem utgir plansjen?
A) Det heter VHF kanalplan for Nord-Norge og VHF kanalplan for Sør-Norge og
utgis av Telenor.
B) Det heter Sjøradiokart for norskekysten og utgis av losvesenet.
C) Det heter Norske VHF kystled og utgis av Sjøfartsdirektoratet.
D) Det heter Kart over norske frekvensomformere og utgis av NRK.
Oppgave 34
Du har sendt en DSC-kalling for vanlig trafikk til en kystradiostasjon to
ganger med 5 minutters mellomrom uten å få svar. Hvor lenge skal du
vente før du gjentar kallinga?
A) Minst 15 minutter.
B) Minst 5 minutter.
C) Jeg kan da gjenta kallinga så ofte jeg finner det nødvendig.
D) Minst 30 minutter.
Oppgave 35
Hva slags radiotrafikk har absolutt prioritet foran all annen trafikk?
A) Alle meldinger på radio er like viktige, og har samme prioritet.
B) Hastermeldinger.
C) Tryggingsmeldinger og navigasjonsvarsler.
D) Nødkallinger og nødmeldinger.
Svarskjema for VHF eksamen DEMO
Navn:
Sted:
Oppg.
Dato:
Svaralternativer
A
B
C
Oppg.
D
Svaralternativer
A
B
C
Oppg.
D
A
1
13
25
2
14
26
3
15
27
4
16
28
5
17
29
6
18
30
7
19
31
8
20
32
9
21
33
10
22
34
11
23
35
12
24
Vurdering/antall feil:
Svaralternativer
B
C
D
Fasit for VHF eksamen nr.
DEMO
Sted:
Oppg.
Dato:
Svaralternativer
A
B
C
Oppg.
D
A
1
X
13
2
X
14
3
4
X
16
6
X
X
7
8
X
X
B
C
X
Oppg.
D
X
Svaralternativer
A
25
X
15
X
5
Svaralternativer
26
28
X
X
X
29
18
X
30
X
19
X
31
X
20
X
32
X
X
9
X
21
X
33
X
10
X
22
X
34
X
X
35
X
23
12
X
24
D
X
17
11
C
X
27
X
B
X
Sensor fyller ut, vurdering/antall feil:
netteksamen.no - Copyright © Educatia AS 2000-2009. Alle rettigheter reserveres.
X