LAST NED PDF - Kondishuset.no

Regler og vilkår
1. Lokalene er TV-overvåket og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang.
Sikkerhetskontroller forekommer med jevne mellomrom.
2. Nøkelkortet/fordelskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes ut til andre.
Medlemmer plikter så snart som mulig å melde fra om tapt kort, og utstedelse av nytt kort belastes med kr.100,3. Utelatelse av fremmøte fritar ikke for treningsavgift. Manglende innbetaling vil bli innkrevd i henhold til gjeldende regelverk.
4. Medlemmer har ikke anledning til å slippe inn personer som ikke er medlemmer, om det ikke gjelder gjestetrening/prøvetime. Gjestetrening/prøvetime skal avklares med en ansatt på Fitness 24/7.
5. Medlemmer skal følge husreglene som er på Kondishuset AS. Disse står opphengt ved inngang til treningssenteret.
6. Alle medlemmer er pliktige til å sette seg inn i hvordan de forskjellige apparatene de skal bruke fungerer, slik at
det ikke oppstår personskader, eller skader på treningsutstyr.
7. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til trening
i våre sentre. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstand eller tap av gjenstander. Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmets eller andres opphold i og/eller bruk av senteret. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før
bruk.
Medlemmer plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.
8. Medlemmer under 18 år må ha skriftlig godkjenning fra foreldre/foresatte, hvor fullt ansvar for både personlige
og materielle skader hviler på foreldre/ foresatte, for å kunne trene på våre sentre. Av sikkerhetsmessige årsaker kan
barn ikke tas med inn på senteret.
9. Det er ikke tillatt å oppbevare treningstøy, verdisaker eller annet i garderobeskap når man selv ikke befnner
seg på senteret. Hengelås til skap som blir brukt ureglementert vil bli klippet opp og skapene tømt. Utgifter i
forbindelse med dette er medlemmets ansvar. Medlemmet plikter å bruke rent trenings tøy og treningssko beregnet
for innendørs bruk, og som ikke sverter. Medlemmet plikter også å ha med seg håndkle til bruk på benker og andre
apparater der det er formålstjenlig i forhold til god hygiene. Ved hard trening som medfører svette på gulv, tørkes
dette opp med papir som finnes i treningssalen til dette formålet. Alle må bidra til å holde treningsrommet ryddig
og rent.
10. Medlemmet plikter å være med på å holde orden ved å rydde på plass treningsutstyr, flasker, glass etc.
Mislighold av ordensregler kan føre til bortvisning fra senteret.
11. Enhver befatning med dopingmidler nevnt i IOCs lister medfører livsvarig utestengning fra alle Kondishuset AS.
12. Oppsigelse må skje ved å si opp din avtalegiro, ikke bare stoppe den.
Kundens plikter: Den som er registrert som kunde hos Kondishuset AS er ansvarlig for betaling av de ytelser
Kondishuset AS, eller firmaets samarbeidspartnere, leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også
andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes
bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Fitness 24/7.
Reklamasjon: Dersom kunden kan godtgjøre at tjenesten ikke fungerer slik Kondishuset AS har beskrevet den skal
gjøre, må kunden melde dette til Kondishuset AS slik at Kondishuset AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Eventuell
reklamasjon meldes per e-post eller telefon til Kondishuset AS.
Avhjelp: Kondishuset AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent ved en mangel på produktet levert av Kondishuset
AS, iverksette tiltak for å ordne mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut
over det som måtte være avtalt med Kondishuset AS, betaler ikke Kondishuset AS disse utgiftene.
Ekstraordinære forhold: Kondishuset AS er kun ansvarlig for tap av pris på tjenesten, dersom det er påvist
feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Kondishuset AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor
Kondishuset´ kontroll, og som Kondishuset ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21
nr. 34.
Betalingsvilkår: Ved opprettelse av medlemskap i Kondishuset AS betales medlemskap med kort/kontant på
senteret, eller man ka få tilsendt en sms faktura. En betaler da for resten av inneværende mnd og ett nøkkelkort/
fordelskort. (15 kroner pr dag som er igjen av måneden, samt kroner for nøkkelkortet). Nøkkelkortet/fordelskortet
er ingen depositum, men det eier man. Man kan også melde seg inn via vår hjemmeside Kondishuset.no. Da gjelder
samme betingelser som overnevnte, For firmaavtaler og andre spesielle avtaler gjelder egne priser. Deretter blir en
trukket månedlig på avtalegiro (gebyrfritt). Den månedlige prisen er 400 kroner pluss eventuelt gebyr. For medlemmer meldt inn etter 1. mai 2014 er det forskuddsbetaling og forskuddstrekk. For firmaavtaler og andre spesielle
avtaler gjelder egne priser og betalingsvilkår. Om ens faktura ikke er betalt innen 14 dager etter forfallsdato vil
fakturaen bli sendt til Credicare, som da har ansvaret for fakturaen og sender ut purringer/inkassoer. Om en sier opp
avtalen med Kondishuset AS, for så å opprette en avtale ved senere tidspunkt, kan samme medlemskort benyttes.
Oppsigelse må gjøres via email, eller via kontaktskjemaet på våres hjemmeside Kondishuset AS
Oppsigelsesvilkår: Så lenge en står som medlem hos Kondishuset AS, er en pålagt å betale medlemsprisen hver
måned (eller hver 6/12 mnd for firma eller spesiale avtaler). Medlemmene hos Kondishuset AS har en måned
oppsigelsestid. Det vil si uavhengig av tidspunktet en sier opp en måned, skal en betale for påfølgende måned. Ens
medlemskap slutter da påfølgende måned er slutt. For de som betaler for 6/12 mnd av gangen (firmaer og spesielle
avtaler) må de si opp deres avtale før deres 6/12 mnd betalte medlemstid er omme. Om ikke vil deres kontrakt
fornyes med 6/12 mnd.
Endring i vilkårene: Kondishuset forbeholder seg retten til å endre vilkår, herunder som følge av endringer i
lovgivningen.
Force majeure: Er Kondishuset AS forhindret fra å levere tjenesten, eller foreta pliktig omlevering, eller om en slik
leveringsplikt blir urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke
kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang,
rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,
innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles.