Ingen stengte dører i norsk bokhandel Det er ikke grunnlag for å si at

Ingen stengte dører i norsk bokhandel
Det er ikke grunnlag for å si at bokkonsern som eier både bokhandlere og forlag
gir fortrinn for egne forlags utgivelser, viser en undersøkelse Den norske
Forleggerforening har gjennomført.
Norske forlag ønsker mange og åpne salgskanaler. Et landsdekkende og
tilgjengelig nettverk av bokhandlere som består av så vel tradisjonelle butikker
som digitale netthandlere, er en viktig forutsetning for utviklingen av
forleggeriet. Den norske Forleggerforening, som organiserer mer enn 90 forlag,
utarbeider årlig statistikk om utviklingen i bokbransjen. For første gang
offentliggjøres de tre største konsernenes markedsandel i egeneide
bokhandlerkjeder sammenliknet med deres totale markedsandeler (målt etter
netto forlagsomsetning). Undersøkelsen tar for seg årene 2009, 2010 og 2011.
Cappelen Damm og Gyldendals markedsandeler i egeneide kjeder er lavere enn
andelen av boksalget de har i det norske totalmarkedet. Aschehougs
markedsandel i Norli Libris, kjeden de er deleier i, er større enn gjennomsnittet
i markedet målt i kroner.
Hvordan skal man tolke disse forskjellene? Markedsandelen til et forlag i de
ulike bokhandelkjedene påvirkes sterkest av forlagets utgivelsesprofil på den
ene side og bokhandelkjedens salgsprofil på den andre. For eksempel har både
Libris og særlig Norli en profil som i større grad sammenfaller med de
bokgruppene der Aschehoug-konsernet, inklusiv Forlaget Oktober, har en sterk
posisjon i markedet. Ikke minst gjelder dette norsk skjønnlitteratur.
Det er viktig for norske forlag, lesere og forfattere å vite at en så stor salgskanal
som norsk bokhandel er tilgjengelig for alle dem som utgir bøker. Så kan ikke
alle bøker få like stor oppmerksomhet. Men det er vesentlig at eierskap ikke
påvirker i utvelgelsene av hvilke titler det satses sterkest på. Vi kan ikke se av
tallene som nå publiseres, at eierskap påvirker markedsandelene. For å sikre at
dette ikke endrer seg vil Forleggerforeningen følge utviklingen, og nye tall bli
publisert årlig.
De to bokbransjeutredningene tidligere i år behandlet også spørsmålet om
vertikal integrasjon. Begge rapportene argumenterte for at det verken er stor
konsentrasjon i det norske markedet eller at vertikal integrasjon i seg selv er et
problem. Om situasjonen i Norge skriver Oslo Economics:
«Legges imidlertid markedsandelene basert på totalomsetning til grunn, kan
det norske markedet for produksjon av bøker sies å være lite konsentrert. Det
tilsier at forholdene ligger relativt godt til rette for konkurranse.»1
I rapporten «Til bokas pris» oppsummeres det videre at «Overført til norske
forhold tilsier europeiske erfaringer at det norske forleggeriet er lite
konsentrert, har en klassisk fordeling mellom store og små aktører, og bekrefter
betydningen av kunnskapslitteratur for de store forlagene. Det systematiske,
vertikale eierskapet mellom forlag og bokhandlere i Norge er ikke en unik
situasjon. Ulike former for vertikal integrasjon finnes i de fleste land, både
overfor grossistledd, bokklubbsystemer og bokhandlerkjeder. Sammenlignet
med situasjonen i Sverige kan det virke som om kombinasjonen av
bransjeavtale og vertikal integrasjon i Norge har virket modererende på
nedleggelsespresset på bokhandlene.»2
Fra politisk hold har det vært nevnt at man burde vurdere om
eierskapsstrukturen innenfor bokbransjen skulle reguleres. I vår
høringsuttalelse tidligere i år slår vi fast at Den norske Forleggerforening ikke
har noe i mot at en eierskapsbegrensning av den type som finnes på
medieområdet også gjøres gjeldende for bokbransjen. Det er viktig med
mangfoldig og langsiktig eierskap i en bokbransje i sterk endring.
1
2
Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler», Oslo Economics s.14
Utredningen «Til bokas pris», s.13
Sammendrag markedsandeler 2009 – 2011
Bokgruppene 3 – 5
Grunnlag andel totalmarkedet er hentet fra bransjestatistikken.
Grunnlag andel salg til egen kjede er tall oppgitt fra de respektive forlag.
Andel av
totalmarked
bokgr 3 – 5
Nto.salg til egen kjede
av kjedens netto
omsetning bokgr 3 – 5
2009
Cappelen Damm
26,5%
21,5%
Gyldendal
20,0%
16,5%
Aschehoug
20,6%
24,5%
Cappelen Damm
27,7%
21,7%
Gyldendal
19,3%
18,4%
Aschehoug
20,4%
25,3%
Cappelen Damm
26,9%
21,1%
Gyldendal
16,0%
16,3%
Aschehoug
19,2%
23,4%
2010
2011