קובץ נהלים של מדור שכר לימוד - אקדמיה תשע"ו

‫ידיעון הרשמה ושכר לימוד‬
‫תשע"ו‬
‫סטודנט‪/‬ית יקר‪/‬ה‬
‫מדור רישום ושכר לימוד‪ ,‬מביא לידיעתך מידע חיוני בנושאי רישום ועיקרי תקנות שכר‬
‫הלימוד והתשלומים למכללה האקדמית ספיר לשנה"ל תשע"ו‪.‬‬
‫הכללים וההוראות המפורטים להלן‪ ,‬מחייבים את כלל הסטודנטים במכללה האקדמית ספיר‪.‬‬
‫קריאת התקנות שלהלן תמנע ממך אי נעימות ונזקים כספיים‪.‬‬
‫חשוב לציין – אי ידיעת הכללים הנוגעים לסדרי שכ"ל אינה פוטרת אותך מקיום המוטל עליך‪.‬‬
‫דבר דואר שישלח אליך בדואר רגיל על פי המען המופיע ברישומי המחשב של המכללה ייחשב‬
‫שהגיע לייעדו‪ .‬על התלמיד לדאוג לעדכן את מדור רישום ומעקב במקרה של שינוי כתובת‬
‫ו‪/‬או פרטים אישיים‪.‬‬
‫אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים במכללה האקדמית ספיר‪.‬‬
‫חשוב!‬
‫מודגש ומובהר בזאת כי כל שינוי בשכר הלימוד כפי שיקבע בעתיד על ידי מוסדות המדינה‬
‫המתאימים‪ ,‬יחול גם לגבי המופיע בידיעון‪.‬‬
‫במידה והסכומים שייקבעו יהיו נמוכים מאלה שנגבו מהסטודנטים‪ ,‬יוחזרו התשלומים‬
‫העודפים שנגבו כשהם צמודים למדד‪ ,‬כנהוג לגבי מכלול תשלומי שכר הלימוד במכללה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫מדור מינהל תלמידים‬
‫הערה‪ :‬חוברת זו רשומה בלשון זכר אולם היא מתייחסת לשני המינים‪.‬‬
‫צוות מדור מינהל תלמידים‬
‫שם‬
‫תפקיד‬
‫טלפון‬
‫שלי דהן‬
‫מנהלת מנהל תלמידים‬
‫‪077-9802875‬‬
‫אביבה הרטוב‪-‬סיאני‬
‫רכזת שכר לימוד‬
‫‪077-9802771‬‬
‫מירב כהן‬
‫שכר לימוד‬
‫‪077-9802532‬‬
‫ילנה נמיר‬
‫שכר לימוד הנדסאים‬
‫‪077-9802408‬‬
‫לילי פקליס‬
‫מדור רישום ומעקב‬
‫‪077-9802876‬‬
‫עירית דאבוש‬
‫רכזת מדור רישום‬
‫‪077-9802525‬‬
‫רביטל דרך‪-‬חיים‬
‫לימור אבוחצירא‬
‫מדור רישום‬
‫מדור רישום – המרכז‬
‫ללימודי חוץ‬
‫‪077-9802877‬‬
‫‪077-9802502‬‬
‫ויויאן אמסלם‬
‫קופה‬
‫‪077-9802873‬‬
‫גבריאלה אוחיון‬
‫קופה‬
‫‪077-9802870‬‬
‫שעות קבלת קהל‬
‫קופה‬
‫בין השעות ‪9:00-15:30‬‬
‫בימים א'‪-‬ה'‬
‫‪9:00-12:00‬‬
‫בין השעות‬
‫בימי ו'‬
‫מענה טלפוני יתקיים במידה ולא יהיה קהל בקופה‪.‬‬
‫משרד שכ"ל‬
‫בין השעות ‪ 11:00-13:00‬ו‪13:30-15:00 -‬‬
‫בימים א'‪-‬ה'‬
‫מענה טלפוני לתשלום בכרטיס אשראי ‪ -‬בימים א'‪ -‬ה' בין השעות ‪9:00-15:30‬‬
‫בזמן קבלת קהל מענה טלפוני יתאפר במידה ולא יהיו סטודנטים במשרדנו‪.‬‬
‫לאישורים ‪/‬מקרים חריגים ניתן להתקשר לאביבה הרטוב ‪ -‬סיאני או שלי דהן‪.‬‬
‫ניתן לפנות אלינו גם במייל )בנושאי שכ"ל בלבד(‪[email protected] :‬‬
‫משרד רישום ומעקב‬
‫קבלת קהל‬
‫בימים א'‪-‬ה'‬
‫מענה טלפוני‬
‫בימים א'‪-‬ה'‬
‫בין השעות ‪14:30-15:30 ,10:00-12:00‬‬
‫בין השעות ‪14:00-15:00 ,9:00-10:00‬‬
‫ניתן לפנות אלינו במייל )בנושאי רישום וקבלה בלבד(‪[email protected] :‬‬
‫בימי ו' ובערבי חגים‪ :‬אין קבלת קהל‪.‬‬
‫א‪ .‬נהלי הרשמה‬
‫‪ ‬טופס הרשמה ועריכת ייעוץ‬
‫על כל סטודנט להירשם באינטרנט‪ ,‬באופן עצמאי‪ ,‬לקורסים אותם הוא מתכוון ללמוד‪ .‬רישום‬
‫זה מהווה את הבסיס למערכת השעות שלו‪ .‬בניית תכנית הלימודים מתבצעת בסיוע החטיבה‬
‫האקדמית אליה נרשם הסטודנט‪.‬‬
‫תשלום מקדמת שכ"ל הינו תנאי הכרחי ומספיק מבחינת מדור שכר לימוד לביצוע עריכת‬
‫הייעוץ והקלדת מערכת הקורסים שלו למחשב‪) .‬ובתנאי שאין לתלמיד חובות משנים‬
‫קודמות(‪.‬‬
‫להזכירך‪ ,‬הייעוץ איננו מחליף את עקרונות תכנית הלימודים כפי שמפורסמת בידיעון‬
‫האקדמי‪ .‬על הסטודנט חלה החובה להכיר היטב את הידיעון ולעצב את תכנית הלימודים‬
‫שלו על פיו‪.‬‬
‫‪ ‬רישום מאוחר‬
‫סטודנט רשאי להוסיף או לבטל קורסים במערכת השעות במועדים שיפורסמו בלוחות‬
‫המודעות ובאינטרנט‪ .‬במועדים אחרים לא יהיה ניתן לבטל קורס ולקבל החזר כספי‪ ,‬הקלדה‬
‫מאוחרת תחויב בתשלום קנס הקלדה מאוחרת‪.‬‬
‫‪ ‬דמי הרשמה‬
‫דמי ההרשמה תקפים לשנה אחת בלבד ואינם מוחזרים במקרה של אי קבלה ללימודים‪ ,‬ביטול‬
‫הרשמה‪ ,‬אי מימוש ‪,‬הפסקת לימודים מצד הסטודנט או כל סיבה אחרת‪.‬‬
‫‪ ‬הפסקת לימודים וביטול הרשמה‬
‫סטודנט שנרשם לשנת הלימודים ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיו‪ ,‬יודיע על כך‬
‫בכתב למדור רישום ולמזכירות המחלקה האקדמית אליה נרשם ויצרף למכתבו את כרטיסי‬
‫הסטודנט והשירותים‪ ,‬אם נמסרו לו‪.‬‬
‫סטודנט יכול לבטל את לימודיו ולקבל את מלוא תשלום המקדמה ששילם במידה ויעשה זאת‬
‫עד תום תקופת השינויים‪ .‬לעניין זה תקופת השינויים היא שבועיים מיום פתיחת שנה"ל‪.‬‬
‫במידה ויבטל לימודיו אחרי התקופה האמורה הרי שיחויב במלוא שכ"ל עבור הסמסטר‬
‫המדובר‪.‬‬
‫הבהרה לחיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים‬
‫סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם לאמור לעיל או שהודיע לאחר תום‬
‫תקופת השינויים‪ ,‬יחויב בשכ"ל מלא גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים‪.‬‬
‫מועד קבוע לצורך החזר תשלום מקדמת שכר לימוד‬
‫מועד מסירת ההודעה‬
‫גובה ההחזר‬
‫גובה החיוב‬
‫עד תום תקופת השינויים‬
‫מלוא סכום המקדמה‬
‫אין חיוב שכ"ל‬
‫ב‪ .‬תעריפי שכר הלימוד לשנת תשע"ו‬
‫תעריפי ונוהלי טבלת הריכוז הינם כפי שהיו נהוגים בתשע"ה ויחולו לגביהם כל השינויים‬
‫שיוחלטו ע"י מוסדות המדינה‪ ,‬וכן הצמדה למדד ‪.7/15‬‬
‫מרכיבי שכר הלימוד‬
‫גובה שכר הלימוד הבסיסי* המלא לשנת תשע"ו הינו ‪.₪ 13,781‬‬
‫שכר הלימוד המופחת לשנת תשע"ו לתלמיד שהשלים בהצלחה את לימודיו בהיקף של ‪18‬‬
‫נקודות זכות מתוך נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר הנלמד‪ ,‬הינו ‪ ₪ 10,198‬צמוד‬
‫למדד ‪ 7/15‬כפי שפורסם ב‪. 15/8/15 -‬‬
‫*שכר הלימוד הבסיסי שווה ערך לעלות ‪ 40‬נק"ז ואינו כולל תשלומים עבור קורסים טרום‬
‫אקדמיים וקורסים באנגלית )למעט רמה מתקדמים ב' באנגלית(‪ ,‬או תשלום בגין שירותים‬
‫נלווים ‪.‬‬
‫טבלת ריכוז תעריפי שכ"ל ושירותים נלווים לשנת הלימודים‬
‫מרכיבי שכר הלימוד‬
‫שכ"ל לתלמידי תואר שני‬
‫שכ"ל לתלמידי שנה א' שהתחילו‬
‫לימודיהם השנה‬
‫שכ"ל בסיסי שנתי מלא מופחת‬
‫תעריף‬
‫בש"ח‬
‫‪13,781‬‬
‫‪13,781‬‬
‫אוכלוסיית התייחסות ‪ /‬הערות‬
‫לתלמיד שטרם השלים בהצלחה ‪ 18‬נק"ז‬
‫‪10,198‬‬
‫הנחה על תשלום מלא מראש‬
‫‪254.95‬‬
‫אגרת שמירה וביטוח‬
‫דמי רווחה )כולל אגודת הסטודנטים(‬
‫‪230‬‬
‫‪460‬‬
‫אנגלית "טרום בסיסי א'" – )‪ 8‬ש"ש(‬
‫‪2150‬‬
‫אנגלית "טרום בסיסי ב'" – )‪ 6‬ש"ש(‬
‫‪1700‬‬
‫‪ 2.5%‬משכ"ל הבסיסי‬
‫תלמיד שיעבור קורס זה בצלחה יעבור‬
‫לרמה "בסיסי"‬
‫תלמיד שיעבור קורס זה בצלחה יעבור‬
‫לרמה "בסיסי"‬
‫אנגלית – "בסיסי" )‪ 6‬ש"ש(‬
‫‪1600‬‬
‫אנגלית – "מתקדמים א'" )‪ 4‬ש"ש(‬
‫‪1350‬‬
‫מבוא למתמטיקה לתלמידי הנדסה שנה א'‪,‬‬
‫כימיה‪ ,‬מערכות תוכנה‪ ,‬כלכלה וחשבונאות‬
‫וכלכלה יישומית‬
‫מבוא למתמטיקה לתלמידי שאר המחלקות‬
‫)הקורס יתבצע במכינות הקדם אקדמיות(‪.‬‬
‫תלמיד שיעבור קורס זה בצלחה יעבור‬
‫לרמה "מתקדמים א'"‬
‫תלמיד שיעבור קורס זה בצלחה יעבור‬
‫לרמה "מתקדמים ב'"‬
‫‪1050‬‬
‫‪900‬‬
‫להלן עדכונים בנושא שכ"ל שחלים משנת הלימודים תשע"א‪.‬‬
‫א‪ .‬קורסי אנגלית בקיץ יחויבו בתוספת של ‪ ₪ 160‬לכל סכום המצוין בטבלה לעיל‬
‫)פרט למתקדמים ב'(‪.‬‬
‫ב‪ .‬הטלת תקורה ‪ 5%‬משכ"ל מופחת–‬
‫תלמידים שירשמו לפחות מ‪ 20 -‬נק"ז בשנת הלימודים יחויבו בקנס בסך –‬
‫‪.₪ 510‬‬
‫התקורה תחויב במהלך סמסטר א' למי שירשם לפחות מ‪ 10 -‬נק"ז‪.‬‬
‫במידה והתלמיד ישלים ל‪ 20-‬נק"ז ברישום לקורסים לסמסטר ב' ו‪/‬או קיץ‬
‫תבוטל התקורה‪.‬‬
‫תעריף נק"ז בקיץ – מי שהחל לימודיו משנת תשע"א והלאה יחויב בגין קורסי‬
‫קיץ בתעריף של ‪ ₪ 300‬לנקודת זכות‪.‬‬
‫תשלומים נלווים‪:‬‬
‫תשלומים נלווים כוללים אבטחה ורווחה‪ .‬התשלומים הנלווים חלים במלואם על הסטודנטים‪,‬‬
‫בין אם למדו סמסטר אחד או שני סמסטרים )במהלך שנת הלימודים( ללא תלות בהיקף‬
‫הלימודים ושכ"ל‪.‬‬
‫שירותי רווחה וחברות באגודה כוללים‪:‬‬
‫הנחות משמעותיות בצילום‪ ,‬שכפול והדפסות‪ ,‬שירותי הייעוץ הפסיכולוגי‪ ,‬שיעורי עזר‬
‫ומסגרות חונכות שונות‪ ,‬שירותי פקסימיליה‪ ,‬טיפול בירוקרטי בקבלת הנחה בארנונה‪ ,‬שרות‬
‫התעסוקה – ש‪.‬ע‪.‬ל‪ ,‬קרן מלגות של אגודת הסטודנטים‪ ,‬סבסוד מנוי לחדר הכושר‪ ,‬החוגים‬
‫והבריכה במרכז ההידרותרפי הצמוד למכללה‪ ,‬שמירה והגנה על זכויות סטודנטים המשרתים‬
‫במערך המילואים‪ ,‬הנחה בתחבורה הציבורית )רכבת‪ ,‬אוטובוס(‪ ,‬ייעוץ משפטי חינם מעורך דין‬
‫כל השנה‪ ,‬הטבות ליולדות וסטודנטיות בהריון‪ ,‬מחיר מנוי מיוחד בסינמטק שדרות‪ ,‬ייעוץ‬
‫וייצוג בוועדות משמעת‪ ,‬ביטוח צד ג' ‪ ,‬סריקת מחברות בחינה והודעות ‪.SMS‬‬
‫הודעה על ביטול שירותי אגודת הסטודנטים‪:‬‬
‫‪ .1‬סטודנטים רשאים לבטל את חברותם באגודה אם יודיעו על כך מראש ולא יאוחר מ‪-‬‬
‫‪ . 31/12/2015‬סטודנטים שוויתרו על שירותי האגודה יזמינו כרטיס שירות בלבד‬
‫מהקופה ‪ .‬הכרטיס מאפשר כניסה למעבדות המחשבים‪ ,‬השאלת ספרים בספריה וכן‬
‫זיהוי כסטודנט המכללה‪ .‬ביטול החברות תזכה את הסטודנט בסך ‪ ₪ 130‬בלבד ‪.‬‬
‫‪ .2‬סטודנטים המתקבלים למכללה בסמסטר אביב‪ ,‬רשאים להודיע לא יאוחר מ‪-‬‬
‫‪.30/3/2016‬‬
‫‪ ‬הפרשי הצמדה‬
‫גובה שכר הלימוד כפי שמופיעים בחוברת זו נקובים במחירי מדד יולי ‪ 2015‬המתפרסם ב‪-‬‬
‫‪ 15/8/2015‬וצמודים אליו‪.‬‬
‫מודגש ומובהר בזאת כי ההצמדה הנ"ל הינה על פי חוק ואיננה מהווה "קנס" על פיגור‬
‫בתשלום‪ ,‬אלא אמצעי לשמירת ערכו הריאלי של שכר הלימוד עד ליום התשלום‪ .‬עולה מכך כי‬
‫תשלום מלוא שכר הלימוד מראש‪ ,‬עד ל‪ 14/9/15 -‬ימנע חיוב בהפרשי הצמדה‪ ,‬בגין אותו‬
‫סכום‪.‬‬
‫אפשרויות לתשלום שכר הלימוד‬
‫ניתן לשלם את שכר הלימוד באחת מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬תשלום מלוא שכר הלימוד מראש‬
‫סטודנט שיבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד הבסיסי מראש‪ ,‬יימנע מלשלם תוספת הפרשי‬
‫הצמדה על שכר הלימוד‪ ,‬הנובעת משינויים במדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫סטודנט שילמד בשנת הלימודים תשע"ו בהיקף לימודים מלא )‪ 40‬נק"ז( וישלם את מלוא שכר‬
‫הלימוד הבסיסי מראש‪ ,‬עד ‪ 14/9/15‬יהיה זכאי להנחה של ‪ 2.5%‬משכר הלימוד‪.‬‬
‫‪ .2‬פריסת שכר הלימוד לתשלומים‬
‫סטודנט שיבחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים יוכל לבצע זאת באחת משתי האפשרויות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫הרשאה לחיוב חשבון – )הוראת קבע(‬
‫סמסטר א'‬
‫א‪ .‬סטודנט חדש ישלם את המקדמה הראשונה בהתאם למועד שנמסר לו על ידי מדור רישום‪,‬‬
‫על מנת להבטיח את מקומו במחלקה אליה נרשם וכתנאי הכרחי להקלדת מערכת שעות‪.‬‬
‫ב‪ .‬סטודנט "ממשיך"‪ ,‬שהתחיל את לימודיו לפני שנת תשע"ו‪ ,‬ישלם את המקדמה הראשונה‬
‫עד מועד פתיחת מסכי הייעוץ כתנאי הכרחי להקלדת מערכת לשנת הלימודים‪.‬‬
‫את שאר התשלומים יסדירו הסטודנטים‪ ,‬הן חדשים והן ממשיכים‪ ,‬באמצעות "הרשאה‬
‫לחיוב חשבון הבנק – הוראת קבע‪.‬‬
‫עבור סטודנטים המקלידים מערכת סמסטריאלית תופעל הוראת הקבע בשלושה תשלומים‬
‫שווים ועוקבים בכל ‪ 16‬לחודש החל מ‪ 11/15 -‬ועד ‪. 1/16‬‬
‫עבור סטודנטים המקלידים מערכת שנתית תופעל הוראת הקבע ב‪ 6-‬תשלומים שווים‬
‫ועוקבים בכל ‪ 16‬לחודש החל מ‪ 11/15-‬ועד ‪.4/16‬‬
‫איחור בהגשת מסמכי הו"ק יצמצמו את אפשרויות פריסת התשלומים עבור התלמיד‪.‬‬
‫סמסטר ב'‬
‫סטודנטים הלומדים במחלקות סמסטריאליות ישלמו מקדמה ראשונה ע"ח שכ"ל‬
‫לסמסטר ב' עד מועד פתיחת ההקלדה ואת היתרה בשלושה תשלומים החל מ‪ 4/16 -‬ועד‬
‫‪.6/16‬‬
‫סטודנטים המחויבים שכ"ל שנתי הוראת הקבע תמשיך בהתאם ותתעדכן במידה ונעשה‬
‫שינוי במערכת שעות של סמסטר ב'‪.‬‬
‫סמסטר קיץ‬
‫סטודנטים המעוניינים ללמוד בסמסטר קיץ ישלמו מקדמה ראשונה ע"ח שכ"ל עד מועד‬
‫פתיחת ההקלדה ואת היתרה בשני תשלומים החל מ‪ 8/16 -‬ועד ‪.09/16‬‬
‫**חשוב לזכור‪ ,‬תשלום באמצעות הוראת קבע אינו כולל תשלומי מקדמה לכל סמסטר‬
‫אלא תשלום יתרת חוב בלבד‪.‬‬
‫תשלום באמצעות כרטיס אשראי‪-‬‬
‫תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתבצע על פי הנוהל של תשלום בהרשאה לחיוב חשבון‪.‬‬
‫תאריך החיוב יהיה על פי הסדר חיוב כרטיס האשראי של הסטודנט מול חברת האשראי‪.‬‬
‫ניתן לשלם בכרטיס אשראי באמצעות האינטרנט‪ ,‬טלפון ובקופת המכללה‪.‬‬
‫תשלום באמצעות שקים‪-‬‬
‫תשלום באמצעות שקים יתבצע על פי הנוהל של תשלום בהרשאה לחיוב חשבון‪.‬‬
‫‪ .3‬תשלום שכר הלימוד באמצעות פיקדון חיילים משוחררים‬
‫סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד מהפיקדון הצבאי‪ ,‬יידרש להנפיק שובר בעמדת‬
‫השוברים המצויה בבניין ‪ 5‬סמוך למדור שכ"ל ולהצטייד באישור מוסד מוכר ולגשת לביצוע‬
‫התשלום בבנק בו מתנהל הפיקדון‪.‬‬
‫‪ .4‬תשלום שכר הלימוד על ידי מוסד מממן‬
‫סטודנט אשר שכר הלימוד שלו ממומן על ידי משרד הקליטה )מנהל הסטודנטים( יידרש לצרף‬
‫לטופס ההרשמה את המסמכים המתאימים בדבר הסכמתו של משרד הקליטה )מנהל‬
‫הסטודנטים( לשלם את שכר הלימוד שלו‪ .‬סטודנט שלא יציג אישור זה עד לסיום מועד‬
‫ההרשמה ירשם כסטודנט רגיל ויחויב אישית בתשלום מלוא שכר הלימוד כסטודנט רגיל‪.‬‬
‫לידיעת התלמידים הלומדים במחלקה לאומנויות הקול והמסך החל משנת תשע"ב על פי‬
‫אישור המל"ג‪ ,‬המחלקה עברה ללימודים ‪ 4‬שנתיים דהיינו ‪ 400%‬שכ"ל‪.‬‬
‫טבלת ריכוז תשלומי שכר לימוד ומועדי התשלום בשנה"ל תשע"ו‬
‫סמסטר א'‬
‫מועד אחרון לתשלום‬
‫הערות וקבוצת התייחסות‬
‫תאור התשלום‬
‫גובה התשלום‬
‫מקדמה ראשונה‬
‫‪ 25%‬משכ"ל בסיסי‬
‫‪16/09/2015‬‬
‫ללא קשר להיקף הלימודים‬
‫תשלום שני‬
‫יתרת שכ"ל לסמסטר‬
‫‪15/01/2016‬‬
‫על פי היקף הלימודים ‪+‬‬
‫גמר חיוב אנגלית‬
‫סמסטר ב'‬
‫מועד אחרון לתשלום‬
‫הערות וקבוצת התייחסות‬
‫תאור התשלום‬
‫גובה התשלום‬
‫מקדמה ראשונה‬
‫‪ 15%‬משכ"ל בסיסי‬
‫‪16/02/2016‬‬
‫תשלום שני‬
‫יתרת שכ"ל לסמסטר‬
‫‪17/06/2016‬‬
‫ללא קשר להיקף הלימודים‬
‫על פי היקף הלימודים ‪+‬‬
‫גמר חיוב אנגלית‬
‫סמסטר קיץ‬
‫תאור התשלום‬
‫גובה התשלום‬
‫מועד אחרון לתשלום‬
‫הערות וקבוצת התייחסות‬
‫מקדמה ראשונה‬
‫‪ 1/3‬מעלות המערכת‬
‫פתיחת סמסטר‬
‫ללא קשר להיקף הלימודים‬
‫תשלום שני‬
‫יתרת שכ"ל לסמסטר‬
‫‪23/09/2015‬‬
‫על פי היקף המערכת‬
‫החל משנת הלימודים תשע"ב לא נשלחים לסטודנטים שוברי תשלום בדואר‪ ,‬סטודנט אשר‬
‫רוצה לשלם את שכר הלימוד בבנק עליו להדפיס שובר באופן עצמאי מעמדת הדפסת שוברים‬
‫בבניין ‪ 5‬ליד מדור שכר לימוד‪.‬‬
‫על הסטודנט לשים לב למועדי התשלום לפי הטבלאות הנ"ל‪.‬‬
‫אי תשלום שכ"ל בזמן יגרור חסימה של כרטיס הסטודנט‪.‬‬
‫חסימה זו תמנע מהסטודנט את הגישה לאתר המחלקה‪ ,‬צפייה בתשלומים‪ ,‬קבלת ציונים‬
‫באמצעות מענה קולי‪ ,‬אינטרנט ‪ ,‬לוח מודעות ועוד‪ .‬כמו כן תמנע ממנו היכולת לצפות‬
‫בחוברת הבחינה ולערער במידת הצורך‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא תתאפשר הקלדת מערכת שעות לסמסטר‬
‫הבא‪.‬‬
‫החזרי שכ"ל‬
‫במידה ובכרטיסו של תלמיד תהיה יתרה זכות מסיבה כלשהיא )קבלת מלגה‪ ,‬תשלום עודף‬
‫וכדומה( יוכל התלמיד למלא טופס בקשה להחזר כספי‪ .‬מי שימלא את הטופס עד ‪ 28‬לחודש‬
‫יהיה זכאי לקבל את ההחזר ב‪ 2-‬לחודש העוקב‪ .‬מי שימלא את הטופס אחרי ה‪ 28-‬לחודש יקבל‬
‫את ההחזר חודש מאוחר יותר‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬החזרי שכ"ל יאושרו ויועברו לחשבון התלמיד רק לאחר סיום חובותיו‬
‫הכספיים למכללה‪.‬‬
‫כללי‬
‫לתשומת לבך‪ ,‬מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למכללה על פי דין‪ ,‬במקרים שיפורטו‬
‫להלן‪ ,‬תהיה המכללה זכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לסעיפים הרשומים מטה‪,‬‬
‫כולם או מקצתם‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אם יפגר הסטודנט בתשלום כלשהו‪ ,‬יתווספו לכל תשלום שבפיגור הפרשי הצמדה‬
‫וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה‪ ,‬תשכ"א ‪ ,1961‬זאת החל מהמועד בו חל‬
‫פירעונו של התשלום ועד למועד תשלומו בפועל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אם לא ישלם הסטודנט שני תשלומים כלשהם במלואם ובמועדם‪ ,‬תהיה המכללה זכאית‬
‫להפסיק מיד‪ ,‬ללא הודעה מוקדמת‪ ,‬את לימודיו מבלי שההפסקה תפגע בחובתו לשלם‬
‫את מלוא שכר הלימוד כפיצויים מוסכמים‪ ,‬קבועים ומוערכים מראש‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אם יפגר סטודנט בלמעלה מ‪ 15 -‬יום בפירעון תשלום כלשהו‪ ,‬תעמוד מלוא יתרת שכר‬
‫הלימוד לפירעון מידי ביום ה‪ 16 -‬לפיגור‪.‬‬
‫• המכללה תשתדל לשמור על גובה שכר הלימוד המתפרסם בפרסומי המכללה ועל‬
‫תכנית הלימודים‪ ,‬אולם שמורה לה הזכות לשנות‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬את תכנית‬
‫הלימודים‪ ,‬לרבות מועדי‪ ,‬ימי ושעות הלימוד ו‪/‬או גובה שכר הלימוד בהתאם‬
‫להתייקרויות ולנסיבות‪.‬‬
‫• פתיחתו והמשך קיומו של כל קורס מותנים במספר מינימאלי של תלמידים‪ .‬במקרה‬
‫של הפסקת קורס במהלך השנה תשיב המכללה לתלמידים את החלק היחסי של שכר‬
‫הלימוד כשהוא צמוד למדד‪ ,‬כפיצוי מלא‪ ,‬סופי וכולל לסילוק כל תביעותיו של‬
‫הסטודנט כלפי המכללה עקב הפסקת הקורס‪.‬‬
‫• הודעות המתפרסמות על לוחות המודעות במכללה ו‪/‬או בפרסומיה‪ ,‬כמוהן כהודעות‬
‫אישיות לסטודנט‪ .‬על הסטודנט לעקוב בהתמדה אחר ההודעות המתפרסמות כאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫עצם הרשמתו ללימודים במכללה‪ ,‬מביע הסטודנט את הסכמתו הבלתי מסויגת לכל ההוראות‬
‫והתנאים הכלולים בחוברת מידע זו‪ ,‬לרבות השינויים שייקבעו בהם מפעם לפעם על ידי‬
‫המכללה בהתאם לסמכויותיה המפורטות לעיל‪ .‬הסטודנט מתחייב‪ ,‬בעצם הרשמתו ללמודים‬
‫במכללה‪ ,‬לקיים את כל התנאים וההוראות האמורים‪.‬‬
‫סיום חובות כספיים‬
‫סטודנט המסיים את לימודיו חייב בתשלום מלוא חובותיו הכספיים‪ ,‬כולל השלמת שכ"ל‬
‫מצטבר מינימאלי לתואר‪ .‬לתשומת הלב‪ ,‬בדיקת תשלום מלוא שכ"ל המצטבר המינימאלי‬
‫לתואר‪ ,‬מתבצעת על ידי מדור שכר לימוד‪ ,‬רק לאחר שהתלמיד הגיש בקשה לסגירת תואר‬
‫במחלקה אליה נרשם‪.‬‬
‫צוות מינהל תלמידים‬