לעיון בהסכם ההתחייבות לשנת 2015 לחץ כאן

‫התחייבות סטודנטים במסגרת תכנית להסבת אקדמאים‬
‫למעמד אח מוסמך (ספטמבר‪ ,‬אוקטובר ‪)2015 /‬‬
‫מסמך זה נכתב בלשון זכר אך מיועד לגברים ונשים כאחד‪.‬‬
‫תכנית זו היא חלק ממערך מתואם ומוסכם עם משרד האוצר במסגרת פתרונות למצוקת כח‬
‫אדם סיעודי‪ .‬במסגרת הפרויקט הצליח משרד הבריאות לאייש את התקנים החסרים באזור‬
‫חיפה והצפון‪ .‬לפיכך‪ ,‬תוכנית זו נועדה להתגבר על מחסור באחיות באזור המרכז והדרום‪.‬‬
‫בהתחייבות זו המושג אזור המרכז‪ ,‬כולל מוסדות רפואיים ב‪ :‬מחוז מרכז‪ ,‬מחוז ירושלים‬
‫ומחוז תל אביב‪ .‬המושג אזור הדרום כולל מוסדות רפואיים במחוז הדרום‪.‬‬
‫אני החתום מטה מאשר ומתחייב בזאת לאמור‪:‬‬
‫שם משפחה_________‬
‫שם פרטי____________‬
‫מס' ת‪.‬ז ______________‬
‫כתובת _____________________‬
‫טלפון__________________‬
‫טל' נייד ___________________‬
‫‪ .1‬הנ ני מצהיר כי במועד חתימתי על התחייבות זו‪ ,‬לא ידוע לי על כל מניעה חוקית ו‪/‬או‬
‫בריאותית המונעת ממני או מגבילה אותי לממש את התחייבויותיי המפורטות להלן‪.‬‬
‫‪ .2‬בהתאם לבקשתי להשתתף בתוכנית לימודים להסבת אקדמאים למעמד אח מוסמך‬
‫(להלן‪" :‬תכנית הלימודים")‪ ,‬אושרו לי הלימודים בהתאם להתחייבויותיי ולהצהרותיי‬
‫כמפורט להלן;‬
‫‪ 3.‬ידוע לי כי אשא בעלות ‪ 50%‬מהיקף התשלום ללימודים‪ ,‬אשר ישולמו בתחילת השנה‬
‫הראשונה ובתחילת השנה השנייה ללימודים‪ :‬תשלום ראשון בסך ‪ ₪ 5,975‬ישולם לא‬
‫יאוחר מ‪ 30 -‬באוקטובר ‪ .2015‬תשלום שני ישולם לא יאוחר מ‪ 30 -‬באוקטובר ‪.2016‬‬
‫משרד הבריאות (להלן‪":‬המשרד")‪ ,‬יממן ‪ 50%‬מהיקף הלימודים בתמורה לכך‪ ,‬אני‬
‫מתחייב בחתימתי זו לעשות כל שביכולתי על מנת לעמוד בהצלחה בלימודיי‪.‬‬
‫הלשכה המשפטית‬
‫משרד הבריאות‬
‫רח' ירמיהו ‪ ,39‬ירושלים ‪9446724‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל ‪ 02-5081246‬פקס‪02-5655972 :‬‬
‫‪Legal Department‬‬
‫‪Ministry of Health‬‬
‫‪39 Yirmiyahu St Jerusalem 9446724‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪Tel: 02-5081246 Fax: 02-5655972‬‬
‫‪ .4‬מוסכם ומובהר בזאת כי התחייבותו של המשרד כמפורט בסעיף ‪ 2‬לעיל למימון ‪50%‬‬
‫מהיקף הלימודים מותנה בכך שהסטודנט נשא בתשלום חלקו במלואו (‪ )50%‬משכר‬
‫הלימוד כפי שהתחייב בסעיף ‪ 3‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .5‬בתמורה למימון לימודי לתואר כאמור לעיל‪ ,‬אני מתחייב בחתימתי זו כי עם סיום‬
‫הלימודים אדאג לעשות כל שביכולתי על מנת לעבור את בחינות הרישוי והכל לצורך‬
‫רישומי בפנקס האחים והאחיות שבמינהל הסיעוד כנדרש על פי חוק‪.‬‬
‫‪ .6‬אני מתחייב כי לאחר שארשם בפנקס האחים והאחיות‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬אעבוד למשך שתי‬
‫שנים (‪ )2‬רצופות לפחות במשרה מלאה או שוות ערך במוסד רפואי בו אשובץ באזור‬
‫המרכז או הדרום‪ ,‬על ידי מינהל הסיעוד שבמשרד הבריאות וזאת במידה שקיים צורך‬
‫בכך‪.‬‬
‫‪ .7‬י דוע לי כי על אף שמינהל הסיעוד ישתדל להתחשב בצרכיי וברצונותיי‪ ,‬לשבצני במוסד‬
‫רפואי באזור המרכז או הדרום‪ ,‬לפי בחירתי והעדפותיי האישיות‪ ,‬הוא אינו מחויב לכך‬
‫וכי אני מתחייב לעבוד במוסד הרפואי שאשובץ לו‪ ,‬גם אם הוא אינו המוסד אשר תואם‬
‫את העדפותיי האישיות; ובלבד שהוא ממוקם באזור המרכז או הדרום‪.‬‬
‫‪ .8‬ידוע לי כי משרד הבריאות אינו מחויב כלפי במציאת מקום עבודה או בשיבוץ במוסד‬
‫כלשהו כאמור לעיל וכי לא יהיו לי טענות כלפיו בנוגע לשיבוץ כאמור‪ .‬למען הסר ספק‬
‫ידוע לי כי משרד הבריאות אינו מחויב לספק ו‪/‬או למצוא עבורי מקום מגורים‪ .‬בחתימתי‬
‫על התחייבות זו הנני מתחייב כי ככל שמקום מגוריי מרוחק ממוסד הרפואי בו אוצב‪,‬‬
‫אדאג לסידורי המגורים בעצמי‪.‬‬
‫‪ .9‬אני מבין ומקבל על עצמי כי במידה שאפר את ההסכם ואת התחייבויותיי כמפורט לעיל‬
‫ולהלן ובכפוף לאמור בסעיף זה‪ ,‬אשא בתשלום סכומי הכסף המפורטים להלן ובהתאם‬
‫לתנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬מובהר ומוסכם על הצדדים כי במידה שאפסיק את לימודיי או שלימודיי הופסקו‬
‫על ידי המוסד המכשיר‪ ,‬בהתאם לתקנון המוסד‪ ,‬יבוא הסכם זה לסיומו ולא‬
‫אדרש להחזיר למשרד הבריאות כל סכום ששולם עבור לימודיי‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידה שלא אגש לבחינות הרישוי כמתחייב‪ ,‬ובתנאי שאהיה זכאי לכך‪ ,‬אחזיר‬
‫למשרד הבריאות סכום של ‪ ,₪ 11,950‬שהינו הסכום ששולם למוסד הלימודים‬
‫לצורך מימון לימודי‪ .‬מובהר ומוסכם כי במידה שלא אעבור את בחינת הרישוי‪,‬‬
‫הלשכה המשפטית‬
‫משרד הבריאות‬
‫רח' ירמיהו ‪ ,39‬ירושלים ‪9446724‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל ‪ 02-5081246‬פקס‪02-5655972 :‬‬
‫‪Legal Department‬‬
‫‪Ministry of Health‬‬
‫‪39 Yirmiyahu St Jerusalem 9446724‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪Tel: 02-5081246 Fax: 02-5655972‬‬
‫לאחר שניגשתי לפחות למועד בחינה נוסף במהלך תקופה של עד שלוש שנים‬
‫ממועד סיום הלימודים‪ ,‬לא אהיה מחויב להחזיר את הסכום כמפורט בסעיף זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬במידה שאפר את האמור בסעיף ‪ 5‬ו‪ ,6 -‬קרי לא אעמוד בהתחייבותי לעבוד במוסד‬
‫הרפואי ששובצתי בו למשך שנתיים רצופות לפחות‪ ,‬בהיקף של משרה מלאה או‬
‫שווה ערך‪ ,‬אחזיר למשרד הבריאות סכום של ‪ ,₪ 11,950‬שהינו הסכום ששולם‬
‫למוסד הלימודים לצורך מימון לימודי באופן הבא‪ :‬עד שנה וחצי עבודה החזר של‬
‫מלוא הסכום‪ ,‬עבודה מעל שנה וחצי ועד שנתיים‪ ,‬החזר של ‪ 50%‬מהסכום‪.‬‬
‫‪ .10‬על אף האמור בסעיף ‪ 8‬לעיל‪ ,‬ידוע לי כי לא אשא בתשלומים כלשהם באם מתקיים‬
‫תנאי אחד או יותר מהאמור להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬עברו חודשיים מהיום שבו נרשמתי בפנקס האחים והאחיות במינהל הסיעוד וטרם‬
‫שובצתי למוסד רפואי כלשהו; באזור המרכז או הדרום‪.‬‬
‫ב‪ .‬אם בתוך תקופת השנתיים כמפורט בסעיף ‪ ,5‬פוטרתי מעבודתי ועברו חודשיים מיום‬
‫מתן ההודעה למינהל הסיעוד באשר לפיטורי וטרם שובצתי למוסד רפואי חדש‪,‬‬
‫באזור המרכז או הדרום‪ .‬לעניין תנאי זה‪ ,‬מקובל עלי כי מינהל הסיעוד יבחן את‬
‫הסיבה שבגינה פוטרתי והוא זה שיחליט האם הסיבה מצדיקה שיבוץ מחדש או‬
‫חיובי בתשלום בגין הפרה כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ 11.‬למילוי כל התחייבויותיי כמפורט לעיל‪ ,‬וכתנאי להשתתפות בתוכנית לימודים להסבת‬
‫אקדמיים‪ ,‬במסגרת הסכם זה‪ ,‬הריני מתחייב להפקיד בידי משרד הבריאות צ'ק לטובת‬
‫משרד הבריאות בסכום כולל של ‪ ,11,950‬שהינו ‪ 50%‬מגובה שכר הלימוד‪.‬‬
‫‪ . 12‬מובהר בזאת כי בכל מקרה בו לא אעמוד בהתחייבויותיי כמפורט בהסכם זה ולא אשיב‬
‫למשרד הבריאות את שכר הלימוד‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימי העסקים מיום קבלת דרישת התשלום‪,‬‬
‫יהיה משרד הבריאות רשאי לפרוע ולממש את הצ'ק‪.‬‬
‫תאריך‪_______________:‬‬
‫חתימה‪________________ :‬‬
‫לתשומת הלב‪:‬‬
‫לבירורים יש לפנות למוקד משרד הבריאות ולא ללשכה המשפטית‬
‫הלשכה המשפטית‬
‫משרד הבריאות‬
‫רח' ירמיהו ‪ ,39‬ירושלים ‪9446724‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל ‪ 02-5081246‬פקס‪02-5655972 :‬‬
‫‪Legal Department‬‬
‫‪Ministry of Health‬‬
‫‪39 Yirmiyahu St Jerusalem 9446724‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪Tel: 02-5081246 Fax: 02-5655972‬‬