בואי הרוח_תכניית מורים_עמוד יומן_מקור ראשון.indd

‫ֵמ ַא‬
‫ְ‬
‫ר‬
‫ּ‬
‫ַ‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ר ּו‬
‫ח ֹו‬
‫ת‬
‫ּבֹ‬
‫‪ēŅĤ‬‬
‫‪ÿ ĐĀ ĕČŖŁ‬‬
‫‪ü‬‬
‫ָה‬
‫ִאי‬
‫ּו ַח‬
‫ר‬
‫‪.. .‬‬
‫י"א‪-‬י"ב בתמוז‬
‫‪ēŅĤ‬‬
‫‪ÿ ĐĀ ĕČŖŁ‬‬
‫‡…„•~ŠŠ>„† תשע"ה ‪ 29-28‬ביוני ‪ü 2015‬‬
‫הפקולטה‬
‫למדעי היהדות‬
‫Œ’€—‹~ƒ”–ƒ˜‚–ƒ…‚‡‚ƒ‡‡‹‬
‫השני "בואי הרוח"‬
‫השתלמות ייעודית למורים לתנ"ך בקונגרס יהדות בר‪-‬אילן‬
‫•ƒŽ€–‡‚ƒ˜–~‡Š‚–~—ƒ˜—>‬
‫‚’•‚‬
‫˜Œ‡‰˜~€ƒ˜‚‡‡‡‹—Š–~‡Š–‡†Ž‡‚‬
‫‰‰…‡ƒ˜—‪21:30-15:30˜ƒ—‚‡22-26.06.2014‬‬
‫~ƒ‡†ƒ–‡ƒ‹>—Œ—’…˜€ƒŽ‚‪…Œ‚–•…Š„‰–Œ‚901‡‡Ž061‬‬
‫התכנסות ורישום ‪ 9:00-8:30‬אולם ננו )בניין מס‘ ‪(206‬‬
‫התכנסות ורישום ‪ 9:00-8:30‬אולם ננו )בניין מס‘ ‪(206‬‬
‫‡ƒ‹—Ž‡‬
‫‡ƒ‹—Š‡—‡‬
‫מושב ה‬
‫‪19:30-18:00‬‬
‫מושב ד‬
‫‚’•‚ƒ‰‡ƒ•Š‬
‫מתחיל בפורענות ומסתיים בנחמה‪ :‬מבט כולל על ספר ישעיה‬
‫ד"ר יסכה זימרן‬
‫’–ƒ’<”‡Œ–•‬
‫ומיכה?‬
‫ְ”כּ ַארְ יֵה ְבּ ַב ֲהמוֹת י ַַער“ )מיכה ה‪ ,‬ז(‪ :‬מה מסמל האריה בנבואות ישעיה‬
‫Œ—‚Œ‚Š…‹‪Œ…Ž<–Š—‡ƒ‚—Œ:‬‬
‫ד"ר טובה גנזל‬
‫Œ–Š‬
‫"ה ִת ְחיֶ ינָ ה ָה ֲע ָצמוֹת ָה ֵא ֶלּה?" )יחזקאל לז(‪ :‬עיון בנבואת יחזקאל‬
‫ֲ‬
‫…‡ƒ˜‬
‫>–~ƒ–‡~Š€ŠŒ‬
‫הפסקה וכיבוד‬
‫‰Œ‡Ž‚˜ƒˆŒ‡Ž‚‪˜‡‡…‚–”…‚:‬‬
‫ד"ר צבי שמעון‬
‫>–—–‚~ƒ’Ž–€‬
‫פשוטו ועומק פשוטו של סיפור גן עדן‬
‫ד"ר שרה שורץ‬
‫Œƒ˜‚…‡~ŒŽƒ˜˜‡~†–ƒƒ•ƒŠŽƒ‬
‫נאחזים בסבך‪ :‬פרשת יהודה ותמר‬
‫‚’•‚ƒ‰‡ƒ•Š‬
‫ד"ר איילת סיידלר‬
‫בין מרדכי היהודי ליונה העברי‬
‫’–ƒ’<~‡€ƒ–—Ž~עסיס‪ ,‬יו“ר ועדת המקצוע‬
‫פרופ' אליהו‬
‫שליסל‪ ,‬מנהלת תחום דעת תנ"ך בחמ"ד‬
‫גב‘ מירי‬
‫‡’ƒ–‡Š‡˜‹—Š…‰Œ‡‹‬
‫ראש המסלול להכשרת מורים לתנ“ך בבר‪-‬אילן‬
‫כהן‪,‬‬
‫נאוה‬
‫ד"ר‬
‫’–ƒ’<˜Œ–ƒƒŠ‘ŒƒŽ„ƒ‬
‫–ƒ…•‡‹‬
‫–ƒŽ‡~‡—–‬
‫Œ’‡ƒ†‡Œƒ„‡•Š‡‬
‫=˜–€‡Š‡‹–‡˜—‡Œƒ—‡˜<~’—–ƒ‡ƒ˜—ŠŒ—Œƒ˜‬
‫Š—ƒ‚—‡–‚‬
‫>––ƒ–~‡–‬
‫פרסום‪:‬‬
‫מושב ג‬
‫‪17:30-16:00‬‬
‫Œ…—˜‬
‫Šƒ‡Ž‚Œƒ–‡ƒ˜ƒ‚~‡Œƒ–‡ƒ˜—Š‚˜‬
‫‡—–~Š‬
‫>–~–‚‹~Š•‡‡‹‬
‫ƒ’–ƒ˜‬
‫˜ƒ‚ƒ„Œƒ‚„ŒŽ‡‹‚Œ•ƒ—‡‹‡‚ƒ˜‬
‫הנבואה והסיפור המקראי‬
‫ספרות‬
‫–‡˜‬
‫Š~ƒ–˜ƒ–˜‚•Š‚—Š’–‚„ƒ‚–‬
‫>–…Žƒˆ’„‡‬
‫‚—˜˜’ƒ˜ ~>‡‚ƒ—’–ƒ’<…‡‚‬
‫’‡‚…‡‡‹€ƒ–‡–•‚Œ–‡‹—ŠŒ‚‬
‫הפסקה וארוחת צהריים‬
‫~‡ƒŒ‡–ƒ~‡„•ƒ’–ƒ’<…Œƒ†Š–‬
‫‚’•‚ƒ~–ƒ…˜–‬
‫‡ƒ‘‬
‫פאנל בנושא אתגר לימוד התנ"ך‪ :‬היכן המורה בין הלומד לנלמד?‬
‫‪D.I.D‬‬
‫‡ƒ‹–~—ƒ‬
‫מושב ב‬
‫‪15:30-14:00‬‬
‫אהרון הורביץ‪ ,‬ראש מכון מגלי"ם‬
‫>–—Š‡€ƒŠ–€‬
‫יהודה האחרונים‪,‬‬
‫הטוב הרע והחלש‪ :‬להוראת סיפורם של מלכי‬
‫לאור המקרא והממצא הארכיאולוגי‬
‫’–>’Ž‡‚~—‚–~‡‚•Š‚‬
‫בר‪-‬אילן‬
‫‚Ž…‡‡˜‪‡„’ˆƒŽ…–>:‬‬
‫Š•†ƒ‘~˜‚…‡ƒˆŒ‡‚Œ–‰ƒ˜‚˜•—ƒ˜ƒ—ŠŽ˜‬
‫ומחשבת המקרא‬
‫~Š˜–ŒŠŽƒ~˜‚—‡–‚ בית שני‬
‫‚’•‚ƒ~–ƒ…˜–‬
‫פרופ' אליהו עסיס‬
‫"היינוּ ְכּח ְֹל ִמים" )תהלים קכו‪ ,‬א(‪ :‬שיבת ציון בין חזון למציאות‬
‫גליה פולק‬
‫€<Žƒ–‡˜‡–•‡Ž•‬
‫Ž—Œ˜‚–ƒ…‬
‫ד"ר יונתן גרוסמן‬
‫>–”‡’‡•ƒ‡’Œ‬
‫פרק י‬
‫הולך אחר החיתום" )ברכות יב ע“א(‪ :‬עיון באסתר‬
‫"הכול‬
‫‡”…•Œ~‡–‬
‫–<—Œ…‚ƒŽ‹Œ’—‡…‚Š‚‡ƒƒ–ƒƒŠ‬
‫‚–~‡‚‚’Ž‡Œ‡˜‬
‫הפסקה וכיבודƒ‡ƒ‡€‡Š‬
‫Œ–„~•‡”‡מיכאל אביעוז‬
‫פרופ‘‬
‫—–‡‹ƒŒ’–‡‹‬
‫‚~—‰Ž„‡‚Œƒ’Š~‚‡’ƒ–‚…‡‡Œ˜ƒŽ יִּ ַשּׁק לוֹ" )בר‘ נ‪ ,‬א(‪ :‬נשיקה זו על שום מה?‬
‫יוֹסף ַעל ְפּנֵ י ָא ִביו‪ ...‬וַ‬
‫"וַ יִּ פֹּל ֵ‬
‫ודחייה‪ :‬ההיבדלות מהנשים הנכריות )עזרא ט‪-‬י(‬
‫בחירה‬
‫ƒƒ˜‚…˜ƒŽ‚‚…‡‡˜‬
‫מושב ה‬
‫הפסקה וארוחת צהריים‬
‫‚’•‚ƒ‰‡ƒ•Š‬
‫ד"ר לאה הימלפרב‪ ,‬אוניברסיטת‬
‫>–‡ƒŽ˜€–ƒŒ‬
‫המקרא ככלי פרשני‬
‫טעמי‬
‫€‡–ƒ—‡—Œ~Š‚˜…Š‚…—‚‬
‫‪19:30-18:00‬‬
‫>–~‡Š˜‡‡Š–‬
‫„ƒ€‡ƒ˜‡Œƒ˜‡ƒ—Šƒ—‚‡’ƒ–‡‹‬
‫Œ•–~‡‡‹‬
‫ההקדמה ככלי פרשני בפירוש הרשב"ם לתורה‬
‫עקרון‬
‫Š‡ƒ‹‚—˜>Œ„Œƒ–”>‬
‫’~ŽŠŽƒ—~„‚ƒ˜‡‚ƒ‡˜‬
‫מושב ד‬
‫˜Ž>ˆ‬
‫ארבעה ממדים בשיעור תנ"ך~Š‡‚ƒƒ~…~‰–‹Žƒ˜‚‡„–~Š‡‬
‫אוניברסיטת‬
‫ד"ר יהונתן יעקבס‪,‬‬
‫€ƒ–Š‚”‡•‡‹ƒ‚–—‡‹>Œ„Œƒ–—‡–‬
‫‪17:30-16:00‬‬
‫בחמ"ד‬
‫גב' מירי שליסל‪ ,‬מנהלת תחום דעת תנ"ך‬
‫’–ƒ’<~ƒ–‡~Š‡Œƒ‬
‫פשטודרש בפירושי רד"ק‬
‫>–Ž~ƒ‚‰‚‬
‫–‰ƒ˜‚–’–ƒ’<Ž‡~Š‚–—•ƒ‡“Ž—‡~‬
‫’–ƒ’<…‡‡‹†‡‡†Š~ƒ‹–•†ƒ–‬
‫’–ƒ’<~Š‡‚ƒ‡‡•‚’•ƒŠ†‚Š‡‚ƒ˜‬
‫בר‪-‬אילן‬
‫מושב ג‬
‫˜ƒ’˜Ž‡—ƒ~‡˜–ƒ˜–~—‡˜‡Œ‡‡˜—Ž‡‬
‫פרופ' אליהו עסיס‬
‫>–‡‚ƒŽ˜‡•‬
‫–ƒ…‚„Œ‬
‫–—>‡ƒ˜ŠŒ‡‡ƒƒ‚’ƒŠŒƒ‚‡‚ƒ‡‪‡–”ƒŽ:‬‬
‫ד"ר איילת סיידלר‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫הפסקה וכיבוד‬
‫עיצוב‪052-5513437 :‬‬
‫"אישׁ וְ ֵכ ָליו ְ ּביָ דוֹ" )דה"ב כג‪ ,‬ז(‪ :‬כלים להוראת פשט הכתובים‬
‫ִ‬
‫הפסקה וכיבוד‬
‫’–ƒ’<~Š‡‚ƒ‡‬
‫‪12:30-11:00‬‬
‫~‡–ƒ–*‪21:30 – 20:15‬‬
‫Œƒ——Ž‡*‪– 17:45‬‬
‫‪19:30‬מה בין נח לאיוב?‬
‫שלאחר השבר‪:‬‬
‫התיקון‬
‫‪15:30-14:00‬‬
‫‪10:30-9:00‬‬
‫מורה‪ ,‬תלמידים‪ ,‬תנ"ך‬
‫Œƒ—–~—ƒ*‪17:15 – 15:30‬‬
‫גב' חיה מיכאלי‪ ,‬מת"לית ומדריכה בתכנית אל"ה‬
‫גב' אחינעם יעקבס‪ ,‬מכללת הרצוג‬
‫מושב ב‬
‫מושב א‬
‫ד"ר חנה הנדלר‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫‚˜‰Žƒ˜ƒ–‡—ƒ‹‬
‫כשמקרא וספרות נפגשים? הדגמות מסיפורי המקרא‬
‫מה קורה‬
‫‪12:30-11:00‬‬
‫)מושבים מקבילים(‬
‫מר נעם שלזינגר‪ ,‬מכללת הרצוג ומכון ברנקו וייס‬
‫‪10:30-9:00‬‬
‫פרופ' אליהו עסיס‪ ,‬דיקן הפקולטה למדעי היהדות‬
‫מושב א‬
‫‡ƒ>–‚•ƒŽ€–’–ƒ’<~Š‡‚ƒ‡‡•‚’•ƒŠ†‚ŠŒ‡‚‡‚ƒ˜*Œ~–€Ž˜‚•ƒŽ€–>–Ž~ƒ‚‰‚‬
‫פנים שונות בלימוד ובהוראה‬
‫הוראת תנ"ך הלכה למעשה‬
‫Š˜‰Ž‡˜ŒŠ~‚ƒ‚–—Œ‚‚‡‰ŽƒŠ~˜–‚•ƒŽ€–‪http://evp.co.il/BIU‬‬
‫ברכות‪ :‬פרופ' נירית באומינגר‪-‬צביאלי‪ ,‬ראשת בית‪-‬הספר לחינוך‬
‫‡‚ƒ‡‹‚<‡‡•‡‹<‬
‫Ž‡‚ƒŠŒƒ‡•Š‡–•Š‡‡‬
‫ד"ר יושי פרג'ון‬
‫אצל דור יוצאי מצרים‬
‫השינויים בזיכרון מצרים‬
‫‚’•‚ƒ~–ƒ…˜–‬
‫ד"ר יהושע ברמן‬
‫נבראו שווים‪ :‬כיצד פרץ המקרא את המחשבה המדינית הקדומה‬
‫…ƒ”‡‹Œƒ–‡‹ƒƒ‡~Š‡Š‡‹Œ–˜‬
‫‚˜~ƒŒ‡‹—‚–‡‡–ƒ—Š‡‹‬
‫‪...‬‬
‫˜ƒŠƒ˜‹‬
‫>–~‡’‡•~–‬
‫היהדות‬
‫למדעי‬
‫הפקולטה‬
‫דיקן‬
‫עסיס‪,‬‬
‫אליהו‬
‫פרופ'‬
‫ההשתלמות‪:‬‬
‫יו"ר‬
‫>–‡–‡‡–‬
‫‬
‫?‡•‚–ƒŒŽ‡ƒŒ–ƒ•~‡Žƒ‡‹–‰˜>‪:‬‬
‫‡—–~Š‬
‫Š‚‡––‰‡‚ƒƒŠ‡–‡ƒ˜‡ƒ˜‡—–~Š‬
‫Š‚—Š‰˜€ƒƒ‡ƒ˜Š‰Š‡‹~–”ƒ˜‚Œ•–~‬
‫ויו"ר ועדת המקצוע בתנ"ך בחמ"ד‬
‫~?‡‬
‫’–ƒ’<•‡Œ‡•’Š‬
‫’–ƒ’<~‡Š–€‬
‫‬
‫?”Š~…ƒ–”•‡Œ‚>‬
‫ƒ~–‰‡~ƒŠƒ€‡‚ ארגון‪ :‬ד"ר שרה שורץ‬
‫ניהול‪ :‬ד"ר נאוה כהן‬
‫Œ‡…‡–~˜Œ€‡Šƒ˜•ƒŒ–~"‬
‫‚˜Žƒ‚‚–’ƒ–Œ‡˜~Œ–‡•‚ƒ~˜€–‡‚‡‚Œƒ–Ž‡‬
‫‰Ž’‡–ƒ…‬
‫~‡˜–Ž~‡‬
‫ƒ‚–~‡˜Œ–~Š–‬
‫—‡…ƒŽ‡€ƒ‬
‫ִּתי‬
‫ָנ ַת‬
‫ְו‬
‫ּו ִח‬
‫ר‬
‫‡ƒ‹–‡‡‬
‫’–ƒ’<ƒ„„‡ƒ‬
‫’–ƒ’<‡–ƒ‚–~Š‬
‫?~‡Ž’€‡‹‡‚ƒ‡‹ŒŠ…Œ˜‚~„–…‡‹>‬
‫‰‡”ƒŒ˜‡‚˜–ƒ•Ž‚ƒ–‡‚Œ‡‚ƒ‡‚"‬
‫‚’•‚ƒ~–ƒ…˜–‬
‫‡ƒ‹…Œ‡—‡‬
‫‚’•‚ƒ‰‡ƒ•Š‬
‫מורים לתנ"ך בבית הספר לחינוך‬
‫ההשתלמות מטעם המחלקה לתנ"ך והחוג להכשרת‬
‫לגמול עם ציון ולשלושים שעות פיתוח מקצועי‬
‫באוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ .‬ההשתלמות מוכרת‬
‫>–…‡‡‹ƒ–€Ž•‡‬
‫>–Œ–‰‡˜ƒ‬
‫למורי הרפורמות אופק חדש ועוז לתמורה‪.‬‬
‫Š‚Š‰‚ƒ~€‚’‡•‚‚Œƒ–Ž‡˜‬
‫‡’ƒ–‚˜ŒŠ‰ƒ˜ƒ—Š‚ƒ–ƒŠ‡>€‬
‫>‪"ƒ–‹‡Œ…ŠŽˆ‡~~>:‬‬
‫בבר‪-‬אילן ועשר שעות נוספות בקורס מקוון שיכלול מטלת הגשה‪.‬‬
‫˜ŠŒƒהשתתפות בהרצאות‬
‫עשרים שעות יינתנו על‬
‫’–ƒ’<~‚–ƒ—Œ—‬
‫‬
‫…ŽŽ‡‚…ŽŽ‡‚ƒ…–‡‹Š‡Š‡‹Ž„‡–‡‹„Œ‬
‫>–~‡˜Œ––ƒ–‡‬
‫הקורס המקוון יהיה פתוח בין התאריכים י"ד סיון )‪ - (1.6.15‬ט"ז אלול )‪ .(31.8.15‬מידע מפורט ישלח לנרשמים‪.‬‬
‫י‬
‫ָ‬
‫ב‬
‫ֶ‬
‫כ‬
‫–ƒ…‡‚ƒ‡˜ƒŒ—’†‬
‫ם‬
‫ִ‬
‫ו‬
‫ְ‬
‫ח‬
‫ִ‬
‫י‬
‫י‬
‫ֶ‬
‫ת‬
‫ם‬
‫–‰ƒ˜’–ƒ’<‡’‚„‡Š–—“‬
‫‚Œ—Ž‚ŠŽ—‡~‬
‫‪. ..‬‬
‫‚‡˜‚—Ž‡ƒŠ~…–‡ƒ‬
‫’~ŽŠŽƒ—~Œ—’†‡‚ƒ‡Œƒ•–†‡‬
‫~€‚‬
‫Œ‚Ž˜‡Ž‚Œƒ’˜Š‘Š˜ƒ—Š‚€ƒ‡‬
‫’–ƒ’<—…–Š‡’—‡“‡•Œ—’†‡‹‬
‫‚Ž…‡‡˜‬
‫ש“ח‪.‬‬
‫‪ [email protected]‬התשלום להשתלמות כולה כולל ארוחת צהריים ‪200‬‬
‫‪.052-6642021‬‬
‫לשאלות‪ :‬נועם שורץ‬
‫‚–—˜~‡–’’ƒ–†‬
‫ƒ‚Š‰‚‬
‫>–Œ‡‰~Š~–‚‹‬
‫‚—˜˜’ƒ˜’–ƒ’<~‚–ƒ–•—ƒ’†‡˜ יח‬
‫ז‬
‫ק‬
‫א‬
‫ל‬
‫לז‬
‫‪w w w. t i x i t . co. i l / j e w‬‬
‫ƒ‡‚‡‚~‹ŠŽ’—…‡‚•‡˜‚Œƒƒ˜‡ƒ– ל א ת ר ה ק ו נ ג ר ס ‪i s h . co n gre s s :‬‬
‫ההרשמה באתר‪w w w.tixit.co.il/teachers.bible :‬‬
‫‚Œ—’†‚Š‡ƒ‡ŒƒŽ‡Š‚ŽŠ—ƒ’†‬
‫‚~‹’•‚‚Š‰‚Œ—•‘~˜‚~Œ˜"‬
‫ƒŒ‡˜˜‚Œƒ…‬
‫‚’•‚ƒ‰‡ƒ•Š‬
‫‚’•‚ƒ~–ƒ…˜–‬
‫‪*9392 biu.ac.il‬‬
‫‡˜‚Œ—’†‚Š‡ƒ’–ƒ’<‡‡‡‚—†–‬
‫…>‰<—–”‡’‡…ƒ†ƒŠ‡…>‰˜Œ–„Ž–€‬
‫‡‡˜‰Žƒ—‡Žƒ‡‡‹‬