בואי הרוח_תכניית מורים_סופי.indd

‫ֵמ‬
‫ַ‬
‫א‬
‫ְ‬
‫ר‬
‫ּ‬
‫ַ‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ּו‬
‫ח ֹות‬
‫ּבֹ‬
‫ִאי‬
‫‪ēŅĤ‬‬
‫‪ÿ ĐĀ ĕČŖŁ‬‬
‫‪ü‬‬
‫ּו ַח‬
‫ָהר‬
‫‪...‬‬
‫‡…„•~ŠŠ>„†‬
‫‪ēŅĤ‬‬
‫‪ÿ ĐĀ ĕČŖŁ‬‬
‫‪ü‬‬
‫הפקולטה‬
‫למדעי היהדות‬
‫Œ’€—‹~ƒ”–ƒ˜‚–ƒ…‚‡‚ƒ‡‡‹‬
‫תשע"ה ‪ 29-28‬ביוני ‪2015‬‬
‫השתלמות ייעודית למורים בתנ"ך י"א‪-‬י"ב בתמוז‬
‫•ƒŽ€–‡‚ƒ˜–~‡Š‚–~—ƒ˜—>‬
‫המחלקה לתנ"ך והחוג להכשרת מורים בתנ"ך בבית הספר לחינוך אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫‚’•‚‬
‫˜Œ‡‰˜~€ƒ˜‚‡‡‡‹—Š–~‡Š–‡†Ž‡‚‬
‫‰‰…‡ƒ˜—‪21:30-15:30˜ƒ—‚‡22-26.06.2014‬‬
‫~ƒ‡†ƒ–‡ƒ‹>—Œ—’…˜€ƒŽ‚‪…Œ‚–•…Š„‰–Œ‚901‡‡Ž061‬‬
‫ּו ְב ִַהי‬
‫ֵתי ֶכם‪,‬‬
‫קִ ְברוֹ‬
‫ֶאת‪-‬‬
‫ִפ ְת ִחי‬
‫‘‪ְּ :‬ב‬
‫ֲא ִני ה‬
‫ת ִּכי‪-‬‬
‫ֵת ַח ֶא‬
‫ִני פֹ‬
‫נה ֲא‬
‫ְחיו ֵּ‬
‫ְו ִי‬
‫‡ƒ>–‚•ƒŽ€–’–ƒ’<~Š‡‚ƒ‡‡•‚’•ƒŠ†‚ŠŒ‡‚‡‚ƒ˜*Œ~–€Ž˜‚•ƒŽ€–>–Ž~ƒ‚‰‚‬
‫התכנסות ורישום ‪ 9:00-8:30‬אולם ננו )בניין מס‘ ‪(206‬‬
‫התכנסות ורישום ‪ 9:00-8:30‬אולם ננו )בניין מס‘ ‪(206‬‬
‫Š˜‰Ž‡˜ŒŠ~‚ƒ‚–—Œ‚‚‡‰ŽƒŠ~˜–‚•ƒŽ€–‪http://evp.co.il/BIU‬‬
‫‡ƒ‹—Ž‡‬
‫מושב ג‬
‫’–>’Ž‡‚~—‚–~‡‚•Š‚‬
‫מר נעם שלזינגר‪ ,‬מכללת הרצוג ומכון ברנקו וייס‬
‫מורה‪ ,‬תלמידים‪ ,‬תנ"ך‬
‫Œ…—˜‬
‫מיכאלי‪ ,‬מת"לית ומדריכה בתכנית אל"ה‬
‫גב' חיה‬
‫Šƒ‡Ž‚Œƒ–‡ƒ˜ƒ‚~‡Œƒ–‡ƒ˜—Š‚˜‬
‫‡—–~Š‬
‫"אישׁ וְ ֵכ ָליו ְ ּביָ דוֹ" )דה"ב כג‪ ,‬ז(‪ :‬כלים להוראת פשט הכתובים‬
‫ִ‬
‫>–~–‚‹~Š•‡‡‹‬
‫ƒ’–ƒ˜‬
‫מקבילים(‬
‫)מושבים‬
‫˜ƒ‚ƒ„Œƒ‚„ŒŽ‡‹‚Œ•ƒ—‡‹‡‚ƒ˜‬
‫–‡˜‬
‫Š~ƒ–˜ƒ–˜‚•Š‚—Š’–‚„ƒ‚–‬
‫>–…Žƒˆ’„‡‬
‫‚’•‚ƒ‰‡ƒ•Š‬
‫תו ְך ַההוֹ ֶוה"‬
‫נו ֵע ַע ְּב ֹ‬
‫"ה ָע ָבר ִמ ְת ֹ‬
‫ֶ‬
‫’–ƒ’<”‡Œ–•‬
‫‡ƒ‹—Š‡—‡‬
‫מושב ד‬
‫‪17:30-16:00‬‬
‫ספרות‬
‫)זלדה(‬
‫הנבואה והסיפור המקראי‬
‫Œ—‚Œ‚Š…‹‪Œ…Ž<–Š—‡ƒ‚—Œ:‬‬
‫Œ–Š‬
‫…‡ƒ˜‬
‫פרופ' אליהו עסיס‬
‫>–~ƒ–‡~Š€ŠŒעל ספר ישעיה‬
‫מתחיל בפורענות ומסתיים בנחמה‪ :‬מבט כולל‬
‫‰Œ‡Ž‚˜ƒˆŒ‡Ž‚‪˜‡‡…‚–”…‚:‬‬
‫ד"ר יסכה זימרן‬
‫בנבואות ישעיה ומיכה?‬
‫ְ”כּ ַארְ יֵה ְבּ ַב ֲהמוֹת י ַַער“ )מיכה ה‪ ,‬ז(‪ :‬מה מסמל האריה‬
‫>–—–‚~ƒ’Ž–€‬
‫ד"ר טובה גנזל‬
‫Œƒ˜‚…‡~ŒŽƒ˜˜‡~†–ƒƒ•ƒŠŽƒ‬
‫"ה ִת ְחיֶ ינָ ה ָה ֲע ָצמוֹת ָה ֵא ֶלּה?" )יחזקאל לז(‪ :‬עיון בנבואת יחזקאל‬
‫ֲ‬
‫‚’•‚ƒ‰‡ƒ•Š‬
‫ד"ר צבי שמעון‬
‫’–ƒ’<ƒ„„‡ƒ‬
‫פשוטו ועומק פשוטו של סיפור גן עדן‬
‫>––ƒ–~‡–‬
‫Š•†ƒ‘~˜‚…‡ƒˆŒ‡‚Œ–‰ƒ˜‚˜•—ƒ˜ƒ—ŠŽ˜‬
‫~Š˜–ŒŠŽƒ~˜‚—‡–‚‬
‫‚’•‚ƒ~–ƒ…˜–‬
‫ׁרים וּגְ בוֹ ִהים ַה ְּג ָׁש ִרים ֵּבין ֶא ְתמ ֹול ו ָּמ ָחר"‬
‫"יְ ָש ִ‬
‫€<Žƒ–‡˜‡–•‡Ž•‬
‫ƒƒ˜‚…˜ƒŽ‚‚…‡‡˜בית שני ומחשבת המקרא‬
‫Ž—Œ˜‚–ƒ…‬
‫>–”‡’‡•ƒ‡’Œ‬
‫פרופ' אליהו עסיס‬
‫‡”…•Œ~‡–‬
‫–<—Œ…‚ƒŽ‹Œ’—‡…‚Š‚‡ƒƒ–ƒƒŠ‬
‫‚–~‡‚‚’Ž‡Œ‡˜"היינוּ ְכּח ְֹל ִמים" )תהלים קכו‪ ,‬א(‪ :‬שיבת ציון בין חזון למציאות‬
‫ƒ‡ƒ‡€‡Š‬
‫Œ–„~•‡”‡פולק‬
‫גליה‬
‫בחירה ודחייה‪ :‬ההיבדלות מהנשים הנכריות )עזרא ט‪-‬י(‬
‫—–‡‹ƒŒ’–‡‹‬
‫‚~—‰Ž„‡‚Œƒ’Š~‚‡’ƒ–‚…‡‡Œ˜ƒŽ‬
‫ד"ר יונתן גרוסמן‬
‫‡‚ƒ‡‹‚<‡‡•‡‹<‬
‫Ž‡‚ƒŠŒƒ‡•Š‡–•Š‡‡‬
‫"הכול הולך אחר החיתום" )ברכות יב ע“א(‪ :‬עיון באסתר פרק י‬
‫‚’•‚ƒ~–ƒ…˜–‬
‫הפסקה וכיבוד‬
‫>–‡–‡‡–‬
‫‚’•‚ƒ‰‡ƒ•Š‬
‫פרופ' אליהו עסיס‪ ,‬דיקן הפקולטה למדעי היהדות‬
‫ויו"ר ועדת המקצוע בתנ"ך בחמ"ד‬
‫>–…‡‡‹ƒ–€Ž•‡‬
‫?~‡Ž’€‡‹‡‚ƒ‡‹ŒŠ…Œ˜‚~„–…‡‹> י ָא ִביו‪ ...‬וַ יִּ ַשּׁק לוֹ" )בר‘ נ‪ ,‬א(‪ :‬נשיקה זו על שום מה?‬
‫יוֹסף ַעל ְפּנֵ‬
‫"וַ יִּ פֹּל ֵ‬
‫‬
‫‰Ž’‡–ƒ…‬
‫ד"ר יושי פרג'ון‬
‫השינויים בזיכרון מצרים אצל דור יוצאי מצרים‬
‫>–~‡’‡•~–‬
‫~‡˜–Ž~‡‬
‫ד"ר יהושע ברמן‬
‫נבראו שווים‪ :‬כיצד פרץ המקרא את המחשבה המדינית הקדומה‬
‫ƒ‚–~‡˜Œ–~Š–‬
‫’–ƒ’<•‡Œ‡•’Š‬
‫—‡…ƒŽ‡€ƒ‬
‫‰‡”ƒŒ˜‡‚˜–ƒ•Ž‚ƒ–‡‚Œ‡‚ƒ‡‚"‬
‫‬
‫?‡•‚–ƒŒŽ‡ƒŒ–ƒ•~‡Žƒ‡‹–‰˜>‪:‬‬
‫Š‚‡––‰‡‚ƒƒŠ‡–‡ƒ˜‡ƒ˜‡—–~Š‬
‫‬
‫?”Š~…ƒ–”•‡Œ‚>‬
‫‚˜Žƒ‚‚–’ƒ–Œ‡˜~Œ–‡•‚ƒ~˜€–‡‚‡‚Œƒ–Ž‡‬
‫ִּתי‬
‫ָנ ַת‬
‫‪ְ .‬ו‬
‫‪.‬‬
‫˜ƒŠƒ˜‹‬
‫סיידלר‬
‫ד"ר איילת‬
‫‡—–~Š‬
‫בין מרדכי היהודי ליונה העברי‬
‫Š‚—Š‰˜€ƒƒ‡ƒ˜Š‰Š‡‹~–”ƒ˜‚Œ•–~‬
‫~?‡‬
‫’–ƒ’<~‡Š–€‬
‫Œ‡…‡–~˜Œ€‡Šƒ˜•ƒŒ–~"‬
‫ƒ~–‰‡~ƒŠƒ€‡‚‬
‫‚’•‚ƒ~–ƒ…˜–‬
‫>–Œ–‰‡˜ƒ‬
‫˜ŠŒƒ‬
‫~€‚‬
‫‚–—˜~‡–’’ƒ–†‬
‫ציון‬
‫ƒ‚Š‰‚ לגמול השתלמות עם‬
‫ההשתלמות מוכרת‬
‫ƒ‡‚‡‚~‹ŠŽ’—…‡‚•‡˜‚Œƒƒ˜‡ƒ–‬
‫…ŽŽ‡‚…ŽŽ‡‚ƒ…–‡‹Š‡Š‡‹Ž„‡–‡‹„Œ‬
‫לתנ"ך‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫‚‡˜‚—Ž‡ƒŠ~…–‡ƒ‬
‫למורי הרפורמות אופק חדש‬
‫ולשלושים שעות פיתוח מקצועי‬
‫ƒŒ‡˜˜‚Œƒ…‬
‫ּו‬
‫ִ‬
‫ח‬
‫י‬
‫ר‬
‫‡ƒ‹…Œ‡—‡‬
‫Š‚Š‰‚ƒ~€‚’‡•‚‚Œƒ–Ž‡˜‬
‫‡’ƒ–‚˜ŒŠ‰ƒ˜ƒ—Š‚ƒ–ƒŠ‡>€‬
‫>‪"ƒ–‹‡Œ…ŠŽˆ‡~~>:‬‬
‫מורים בתנ"ך באוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫ניהול‪ :‬ד"ר נאוה כהן‪ ,‬ראש המסלול להכשרת‬
‫’–ƒ’<~‚–ƒ—Œ—‬
‫ארגון‪ :‬שרה שורץ‪ ,‬המחלקה‬
‫)לאה גולדברג(‬
‫’–ƒ’<‡–ƒ‚–~Šמיכאל אביעוז‬
‫פרופ‘‬
‫…ƒ”‡‹Œƒ–‡‹ƒƒ‡~Š‡Š‡‹Œ–˜‬
‫שרה שורץ‬
‫‚˜~ƒŒ‡‹—‚–‡‡–ƒ—Š‡‹‬
‫נאחזים בסבך‪ :‬פרשת יהודה ותמר‬
‫יו"ר ההשתלמות‪:‬‬
‫=˜–€‡Š‡‹–‡˜—‡Œƒ—‡˜<~’—–ƒ‡ƒ˜—ŠŒ—Œƒ˜‬
‫Š—ƒ‚—‡–‚‬
‫‪.‬‬
‫‡ƒ‹–‡‡‬
‫מושב ה‬
‫‪19:30-18:00‬‬
‫הפסקה וכיבוד‬
‫‡’ƒ–‡Š‡˜‹—Š…‰Œ‡‹‬
‫–ƒ…•‡‹‬
‫פרופ' אליהו עסיס‪ ,‬יו“ר ועדת המקצוע‬
‫’–ƒ’<˜Œ–ƒƒŠ‘ŒƒŽ„ƒ מנהלת תחום דעת תנ"ך בחמ"ד‬
‫גב‘ מירי שליסל‪,‬‬
‫–ƒŽ‡~‡—–‬
‫אתגר לימוד התנ"ך‪ :‬היכן המורה בין הלומד לנלמד?‬
‫פאנל בהנחיית ד"ר נאוה כהן Œ’‡ƒ†‡Œƒ„‡•Š‡‬
‫מושב ה‬
‫‪15:30-14:00‬‬
‫>–—Š‡€ƒŠ–€‬
‫הפסקה וארוחת צהריים‬
‫‪19:30-18:00‬‬
‫הפסקה וארוחת צהריים‬
‫’–ƒ’<~‡€ƒ–—Ž~‬
‫‪D.I.D‬‬
‫‚’•‚ƒ‰‡ƒ•Š‬
‫מושב ד‬
‫‡ƒ‹–~—ƒ‬
‫>–~‡Š˜‡‡Š–‬
‫בחמ"ד‬
‫גב' מירי שליסל‪ ,‬מנהלת תחום דעת תנ"ך‬
‫„ƒ€‡ƒ˜‡Œƒ˜‡ƒ—Šƒ—‚‡’ƒ–‡‹‬
‫ארבעה ממדים בשיעור תנ"ך‬
‫Œ•–~‡‡‹‬
‫‪052-5513437‬‬
‫~Š‡‚ƒƒ~…~‰–‹Žƒ˜‚‡„–~Š‡‬
‫‪17:30-16:00‬‬
‫מושב ב‬
‫>–Ž~ƒ‚‰‚‬
‫€ƒ–Š‚”‡•‡‹ƒ‚–—‡‹>Œ„Œƒ–—‡–‬
‫Š‡ƒ‹‚—˜>Œ„Œƒ–”> סיידלר‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫ד"ר איילת‬
‫’~ŽŠŽƒ—~„‚ƒ˜‡‚ƒ‡˜‬
‫פשט ודרש בפירושי רד"ק‬
‫‚Ž…‡‡˜‪‡„’ˆƒŽ…–>:‬‬
‫>–‡ƒŽ˜€–ƒŒ‬
‫יהונתן יעקבס‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫ד"ר‬
‫‚—˜˜’ƒ˜ ~>‡‚ƒ—’–ƒ’<…‡‚‬
‫€‡–ƒ—‡—Œ~Š‚˜…Š‚…—‚ככלי פרשני בפירוש הרשב"ם לתורה‬
‫עקרון ההקדמה‬
‫’‡‚…‡‡‹€ƒ–‡–•‚Œ–‡‹—ŠŒ‚‬
‫~‡ƒŒ‡–ƒ~‡„•ƒ’–ƒ’<…Œƒ†Š–‬
‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫ד"ר לאה הימלפרב‪,‬‬
‫‚’•‚ƒ~–ƒ…˜–‬
‫‡ƒ‘‬
‫טעמי המקרא ככלי פרשני‬
‫מושב ג‬
‫˜Ž>ˆ‬
‫–‰ƒ˜‚–’–ƒ’<Ž‡~Š‚–—•ƒ‡“Ž—‡~‬
‫הפסקה וכיבוד‬
‫’–ƒ’<…‡‡‹†‡‡†Š~ƒ‹–•†ƒ–‬
‫’–ƒ’<~Š‡‚ƒ‡‡•‚’•ƒŠ†‚Š‡‚ƒ˜‬
‫‪15:30-14:00‬‬
‫‪12:30-11:00‬‬
‫’–ƒ’<~ƒ–‡~Š‡Œƒ‬
‫הפסקה וכיבוד‬
‫>–‡‚ƒŽ˜‡•‬
‫שלאחר השבר‪ :‬מה בין נח לאיוב?‬
‫התיקון‬
‫–ƒ…‚„Œ‬
‫–—>‡ƒ˜ŠŒ‡‡ƒƒ‚’ƒŠŒƒ‚‡‚ƒ‡‪‡–”ƒŽ:‬‬
‫מושב ב‬
‫אהרון הורביץ‪ ,‬ראש מכון מגלי"ם‬
‫הטוב הרע והחלש‪ :‬להוראת סיפורם של מלכי יהודה האחרונים‪,‬‬
‫’–ƒ’<~Š‡‚ƒ‡‬
‫לאור המקרא והממצא הארכיאולוגי‬
‫˜ƒ’˜Ž‡—ƒ~‡˜–ƒ˜–~—‡˜‡Œ‡‡˜—Ž‡‬
‫גב' אחינעם יעקבס‪ ,‬מכללת הרצוג‬
‫‪12:30-11:00‬‬
‫‪10:30-9:00‬‬
‫Œƒ—–~—ƒ*‪17:15 – 15:30‬‬
‫ד"ר חנה הנדלר‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬
‫המקרא– ‪21:30‬‬
‫~‡–ƒ–*‪20:15‬‬
‫‪19:30‬‬
‫Œƒ——Ž‡*‪– 17:45‬‬
‫וספרות נפגשים? הדגמות מסיפורי‬
‫כשמקרא‬
‫מה קורה‬
‫‪10:30-9:00‬‬
‫דברי פתיחה וברכות‬
‫‚˜‰Žƒ˜ƒ–‡—ƒ‹‬
‫מושב א‬
‫מושב א‬
‫הוראת תנ"ך הלכה למעשה‬
‫פנים שונות בלימוד ובהוראה‬
‫>–~‡˜Œ––ƒ–‡‬
‫Œ‚Ž˜‡Ž‚Œƒ’˜Š‘Š˜ƒ—Š‚€ƒ‡‬
‫>–Œ‡‰~Š~–‚‹‬
‫‚~‹’•‚‚Š‰‚Œ—•‘~˜‚~Œ˜"‬
‫ועוז לתמורה‪.‬‬
‫–ƒ…‡‚ƒ‡˜ƒŒ—’†‬
‫–‰ƒ˜’–ƒ’<‡’‚„‡Š–—“‬
‫‚Œ—Ž‚ŠŽ—‡~‬
‫ָב‬
‫ֶ‬
‫כ‬
‫ם‬
‫’~ŽŠŽƒ—~Œ—’†‡‚ƒ‡Œƒ•–†‡‬
‫‚Ž…‡‡˜’–ƒ’<—…–Š‡’—‡“‡•Œ—’†‡‹‬
‫‚—˜˜’ƒ˜’–ƒ’<~‚–ƒ–•—ƒ’†‡˜‬
‫‚Œ—’†‚Š‡ƒ‡ŒƒŽ‡Š‚ŽŠ—ƒ’†‬
‫‡˜‚Œ—’†‚Š‡ƒ’–ƒ’<‡‡‡‚—†–‬
‫…>‰<—–”‡’‡…ƒ†ƒŠ‡…>‰˜Œ–„Ž–€‬
‫ִ‬
‫ו‬
‫ְ‬
‫ח‬
‫ִ‬
‫י‬
‫י ֶתם ‪.‬‬
‫‪..‬‬
‫הגשה‪.‬‬
‫שעות נוספות בקורס מקוון שיכלול מטלת‬
‫עשרים שעות יינתנו על השתתפות בהרצאות בבר אילן ועשר‬
‫‚’•‚ƒ~–ƒ…˜–‬
‫‚’•‚ƒ‰‡ƒ•Š‬
‫הקורס המקוון יהיה פתוח בין התאריכים י"ד סיון )‪ - (1.6.15‬ט"ז אלול )‪ .(31.8.15‬מידע מפורט ישלח לנרשמים‪.‬‬
‫‡‡˜‰Žƒ—‡Žƒ‡‡‹‬
‫יחזקאל לז‬
‫לשאלות ובירורים ניתן לפנות לנועם שורץ‪ 052-6642021 ,‬או בתיבת הדוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫להיכנס לאתר‪www.tixit.co.il/teachers.bible :‬‬
‫התשלום להשתלמות כולה כולל ארוחת צהריים‪ .₪ 200 :‬להרשמה ותשלום יש‬
‫…Ž‡ƒ”Œƒ˜—Šƒ‹Š‡–ƒ–‡‹‬
‫Šƒ˜Š‡ƒ‹‰ƒŠŠ~–ƒ…˜–•Š‚‪…>—150‡‡–‹ƒ‡…>—110‬‬
‫מושבי אחה"צ הם חלק מקונגרס יהדות בר‪-‬אילן השני "בואי הרוח"‪ .‬לאתר הקונגרס‪www.tixit.co.il/jewish.congress :‬‬
‫‪*9392 biu.ac.il‬‬