עשיית עושר ולא במשפט

‫תוכן עניינים‬
‫תוכן עניינים‬
‫הקדמה מפי כב' השופט אבי זמיר‬
‫פתח דבר‬
‫פרק א'‪ :‬מבוא‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬היקף תחולתם של דיני עשיית עושר והתנגשויות אפשריות בינם לבין‬
‫דינים אחרים‬
‫‪23‬‬
‫פרק ב'‪ :‬הצעת חוק עשיית עושר ולא במשפט‬
‫‪33‬‬
‫פרק ג'‪ :‬משפט השוואתי‬
‫‪41‬‬
‫‪ .1‬הדין הגרמני והדין הצרפתי‬
‫‪ .2‬הדין האנגלי‬
‫‪43‬‬
‫‪47‬‬
‫פרק ד'‪ :‬חובת ההשבה‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬משמעות הביטוי "שלא על‪-‬פי זכות שבדין"‬
‫א‪ .‬התעשרות כתוצאה מקיום זכות חוזית‬
‫ב‪ .‬טובת הנאה שניתנה במתנה או בחינם‬
‫‪ .3‬טובת ההנאה שצמחה לנתבע ‪ -‬המבחן ליסוד ההתעשרות‬
‫‪53‬‬
‫‪55‬‬
‫‪59‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪69‬‬
‫‪ .4‬קביעת שיעור "טובת ההנאה"‬
‫ טובת ההנאה בתשלום שוחד‬‫‪ .5‬מעשה פסול שהוביל להתעשרותו של אדם אחר‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪81‬‬
‫א‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .6‬הזיקה שבין הזכיה לבין המזכה‬
‫‪ .7‬סיכום‬
‫‪83‬‬
‫‪93‬‬
‫פרק ה'‪ :‬פטור מהשבה‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪97‬‬
‫‪99‬‬
‫‪ .2‬הזכיה לא היתה כרוכה בחיסרון המזכה‬
‫‪ .3‬נסיבות אחרות העושות את ההשבה בלתי‪-‬צודקת‬
‫‪ .4‬הגנת שינוי הנסיבות (שינוי מצב לרעה)‬
‫ יישומה של הגנת השינוי נסיבות לרעה על חוזה שבוטל‬‫‪ .5‬תום‪-‬ליבו של הנתבע‬
‫‪109‬‬
‫‪113‬‬
‫‪117‬‬
‫‪123‬‬
‫‪125‬‬
‫‪ .6‬נטל ההוכחה להוכחת יסודותיה של הגנת סעיף ‪ 2‬לחוק עשיית עושר‬
‫‪ .7‬שיעורה של ההשבה‬
‫א‪ .‬פסיקת הפרשי הצמדה וריבית‬
‫ב‪ .‬שיעורה של ההשבה בקניין הרוחני‬
‫‪131‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪136‬‬
‫ג‪ .‬השבת כסף‬
‫ד‪ .‬הקשה מהוראות החוזה לעניין שיעור ההשבה‬
‫ה‪ .‬התחשבות באינפלציה לעניין שיערוך ההשבה בחוזה שבוטל‬
‫ו‪ .‬נסיבות המצדיקות התערבות בנוהג שיערוך חובת ההשבה‬
‫‪ .8‬השבת נכס בעין בעקבות חוזה שבוטל‬
‫א‪ .‬ירידת ערך נכס בר‪-‬השבה‬
‫ב‪ .‬ירידת ערך נכס עקב תנודות מחירי שוק‬
‫ג‪ .‬נכס שאבד‪ ,‬הושמד‪ ,‬ניזוק‪ ,‬או הושבח‬
‫‪ .9‬חריגים לכללי ההשבה החוזיים ברובד הבסיסי‬
‫‪138‬‬
‫‪141‬‬
‫‪143‬‬
‫‪146‬‬
‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪152‬‬
‫‪155‬‬
‫ב‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ו'‪ :‬ניכוי הוצאות‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬הוכחת גובה ההוצאות‬
‫‪161‬‬
‫‪163‬‬
‫‪171‬‬
‫פרק ז'‪ :‬פירעון חוב הזולת‬
‫‪173‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬סיבה סבירה להתנגד‬
‫א‪ .‬התנגדות לנושה החדש‬
‫ב‪ .‬התנגדות להחלפת הנושה הקיים‬
‫ג‪ .‬מחלוקת לגבי קיומו של החוב או לגבי גובהו‬
‫‪175‬‬
‫‪179‬‬
‫‪180‬‬
‫‪181‬‬
‫‪182‬‬
‫‪ .3‬הצידוק לפירעון החוב על‪-‬ידי הנושה החדש‬
‫‪ .4‬המחאת חוב‪ ,‬סברוגציה והשבה‬
‫‪ .5‬היחס בין סעיף ‪ 4‬לחוק עשיית עושר ובין סעיפים ‪ 1‬ו‪ 2 -‬לחוק עשיית‬
‫עושר ולא במשפט‬
‫‪183‬‬
‫‪191‬‬
‫‪193‬‬
‫פרק ח'‪ :‬דין הפועל לשמירת עניין הזולת‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬בקשת הסכמתו של האדם שעבורו מבקש המזכה לפעול‬
‫‪ .3‬הפעולה לשמירה על עניין הזולת‬
‫‪ .4‬פעולה לשמירה על חייו‪ ,‬שלמות גופו‪ ,‬בריאותו או כבודו‬
‫‪ .5‬רכוש הזולת‬
‫‪ .6‬היעדר חובתו של הפועל לפעול לשמירה על אינטרס הזולת‬
‫‪ .7‬הזוכה והמזכה לפי סעיף ‪ 5‬לחוק עשיית עושר‬
‫‪199‬‬
‫‪201‬‬
‫‪205‬‬
‫‪209‬‬
‫‪211‬‬
‫‪213‬‬
‫‪215‬‬
‫‪217‬‬
‫‪ .8‬הוצאותיו הסבירות של הפועל לשמירת עניין הזולת‪ ,‬כולל חיוביו‬
‫כלפי צד ג'‬
‫‪219‬‬
‫ג‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .9‬נזקי רכוש שנגרמו למזכה עקב ביצוע הפעולה לשמירה על עניין‬
‫הזולת‬
‫‪ .10‬התנגדותו בפועל של הזוכה‬
‫‪221‬‬
‫‪223‬‬
‫פרק ט'‪ :‬תחולה ושימרת תרופות‬
‫‪225‬‬
‫פרק י'‪ :‬סדרי דין‪ ,‬עילות תביעה וסעדים‬
‫‪ .1‬הצורך בבקשה לפיצול סעדים כשלתובע עומדות שתי עילות או יותר‬
‫‪ .2‬אמות‪-‬המידה לבחירת הסעד בעילת עשיית עושר‬
‫א‪ .‬התחום הנושק לדיני עשיית העושר‬
‫‪245‬‬
‫‪247‬‬
‫‪251‬‬
‫‪252‬‬
‫ב‪ .‬טיבו של המשאב‬
‫ג‪ .‬מהותו של הערך שברצוננו לקדם‬
‫ד‪ .‬מידת הפסלות שדבקה בנטילת המשאב‬
‫ה‪ .‬פסלות הנטילה בדיני הקניין הרוחני‬
‫‪ .1‬העמל שהושקע ביצירה‬
‫‪ .2‬הסעד כמכשיר הרתעתי‬
‫‪ .3‬מידת "האשם" או חוסר תום‪-‬הלב המאפיין את התנהגות‬
‫הזוכה‬
‫‪ .3‬חובת ההשבה בעקבות ביטול החלטה או פסק‪-‬דין‬
‫‪ .4‬סיווג תביעה כעשיית עושר מקום שהעילה לא הועלתה מפורשות‬
‫בכתב הטענות‬
‫‪255‬‬
‫‪256‬‬
‫‪257‬‬
‫‪259‬‬
‫‪259‬‬
‫‪261‬‬
‫‪261‬‬
‫‪265‬‬
‫‪273‬‬
‫‪275‬‬
‫ד‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק י"א‪ :‬דיני עשיית עושר ודיני החוזים‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬תביעה להשבה בהסכמי הפצה וסוכנות שהגיעו לקיצם ‪" -‬השקעה‬
‫בפיתו השוק" ‪ -‬זכות חוזית‬
‫‪ .3‬דיני עשיית עושר באין חוזה‬
‫‪285‬‬
‫‪299‬‬
‫‪ .4‬דחיית החלת דיני עשיית העושר במצב בו ניתן להשלים פרטי החוזה‬
‫‪ .5‬החלת דיני עשיית העושר באין הסכם בין הצדדים‬
‫‪ .6‬תביעת השבה בעקבות הפרת הסכם‬
‫‪ .7‬שכר‪-‬טרחת אדריכל בהעידרו של חוזה‬
‫‪ .8‬תביעה לשכר ראוי בהיעדרו של חוזה‬
‫‪301‬‬
‫‪303‬‬
‫‪307‬‬
‫‪309‬‬
‫‪313‬‬
‫‪ .9‬השבה שכר‪-‬טרחת עורך‪-‬דין‬
‫‪ .10‬השבת תשלום שכר‪-‬טרחת עורך‪-‬דין‬
‫‪315‬‬
‫‪323‬‬
‫פרק י"ב‪ :‬דיני עשיית עושר ודיני הנזיקין‬
‫‪325‬‬
‫פרק י"ג‪ :‬דיני עשיית עושר ודיני הקניין הרוחני‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬התחרות הבלתי‪-‬הוגנת ודרישת "היסוד הנוסף"‬
‫‪ .3‬דרישת "היסוד הנוסף" והמשפט העברי ‪ -‬פגיעה בזכויות יוצרים‬
‫‪ .4‬התעשרות שלא כדין מפגיעה באינטרס שאינו קנייני‬
‫א‪ .‬פגיעה בציפיה‬
‫ב‪ .‬פגיעה בציפיה מסחרית‬
‫‪ .5‬המוניטין בעוללת גנית העין ובדיני עשיית עושר‬
‫‪329‬‬
‫‪331‬‬
‫‪333‬‬
‫‪345‬‬
‫‪355‬‬
‫‪355‬‬
‫‪358‬‬
‫‪365‬‬
‫‪ .6‬העתקת עטיפה של מוצר‬
‫‪373‬‬
‫ה‬
‫‪277‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק י"ד‪ :‬דיני עשיית עושר ודיני מקרקעין‬
‫‪ .1‬תביעה לדמי שימוש ראויים‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫ב‪ .‬ההוכחה לזכאות בדמי שימוש ראויים‬
‫ג‪ .‬דמי שימוש ראויים עבור שימוש בקרקע שלא בהסכמה‬
‫‪377‬‬
‫‪379‬‬
‫‪379‬‬
‫‪384‬‬
‫‪386‬‬
‫ד‪ .‬דמי שימוש ראויים בשותפות במקרקעין‬
‫ה‪ .‬דמי שימוש ראויים בגין שימוש בלעדי בקרקע משותפת העולה‬
‫כדי הסגת גבול‬
‫ו‪ .‬דמי שימוש ראויים בגין עזיבת אחד מבני הזוג את דירת המגורים‬
‫המשותפת‬
‫‪393‬‬
‫ז‪ .‬דמי שימוש כאשר אחד מבני הזוג מורחק מדירת המגורים‬
‫בעקבות צו הרחקה‬
‫ח‪ .‬דמי שימוש ראויים לבן זוג המסכל את פירוק שיתוף‬
‫ט‪ .‬דמי שכירות ראויים בהפרת חוזה לשכירות מוגנת‬
‫‪396‬‬
‫‪397‬‬
‫‪397‬‬
‫י‪ .‬תביעה לשכר ראוי‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬שכר ראוי באין הסכם בר‪-‬תוקף בין הצדדים ‪ -‬התקשרות עם‬
‫רשויות שלא השתכללה כדי חוזה תקף‬
‫‪ .3‬שכר ראוי בעקבות ביטול חוזה העסקה‬
‫‪ .2‬תחרות בלתי‪-‬הוגנת ‪ -‬בר‪-‬רשות במקרקעין‬
‫‪ .3‬השבת דמי תיווך‬
‫‪ .4‬קבלת טובת הנאה בכפיה ‪ -‬השבחת מקרקעין‬
‫‪ .5‬ערבוב‪ ,‬חיבור והשבחת נכסי הזולת‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫ב‪ .‬השבחת מקרקעין ‪ -‬פרק ד' לחוק המקרקעין‬
‫ו‬
‫‪389‬‬
‫‪392‬‬
‫‪398‬‬
‫‪398‬‬
‫‪399‬‬
‫‪405‬‬
‫‪409‬‬
‫‪413‬‬
‫‪421‬‬
‫‪423‬‬
‫‪423‬‬
‫‪424‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫ג‪ .‬השבחת נכס על‪-‬ידי שותף במקרקעין‬
‫‪430‬‬
‫פרק ט"ו‪ :‬דיני עשיית עושר ודיני בנקאות‬
‫‪ .1‬טעות בנק ביחס לחשבון או להוראת הלקוח‬
‫‪ .2‬פירעון שיק מזוייף על‪-‬ידי צד ג'‬
‫‪431‬‬
‫‪433‬‬
‫‪447‬‬
‫פרק ט"ז‪ :‬דיני עשיית עושר וענייני משפחה‬
‫‪ .1‬תביעה בנושא עזבון‬
‫‪ .2‬תביעת שכר ראוי מעזבון‬
‫‪451‬‬
‫‪453‬‬
‫‪455‬‬
‫פרק י"ז‪ :‬דיני עשיית עושר ודיני חברות‬
‫פירעון חוב הזולת מכספי הזולת‬
‫‪459‬‬
‫‪461‬‬
‫פרק י"ח‪ :‬דיני עשיית עושר וחוק המיטלטלין‬
‫‪465‬‬
‫‪ .1‬השבחת מיטלטלין‬
‫‪ .2‬תחולת הוראות חוק המיטלטלין על זזכויות‬
‫‪467‬‬
‫‪473‬‬
‫פרק י"ט‪ :‬תביעה לסעד מניעתי מכוח דיני עשיית העושר‬
‫‪475‬‬
‫פרק כ'‪ :‬זכות העקיבה בדיני עשיית העושר‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬מהות תהליך העקיבה‬
‫‪ .3‬זכות העקיבה של יורש ונושה מנכסי העזבון‬
‫‪489‬‬
‫‪491‬‬
‫‪497‬‬
‫‪503‬‬
‫‪ .4‬דיני העקיבה וחוק הנאמנות‬
‫‪505‬‬
‫ז‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק כ"א‪ :‬הפקת טובת הנאה עקב הפרת חובת אמון‬
‫‪ -‬השבת שוחד‬
‫‪507‬‬
‫‪519‬‬
‫פרק כ"ב‪ :‬השבת תשלומים ששולמו ביתר‬
‫‪ .1‬השבת מס ששולם שלא כדין ‪ -‬כללי‬
‫‪521‬‬
‫‪527‬‬
‫‪ .2‬השבת תשלום שלא מכוח הסכמה שבחוק או בעקבות ביטולו של‬
‫חיקוק ועילת החריגה מסמכות‬
‫‪ .3‬השבה בעקבות תשלום ששולם עקב טעות שבעובדה או טעות‬
‫שבדין‬
‫‪ .4‬השבה מכוח עילת האילוץ‪ ,‬הכפיה והכורח‬
‫‪537‬‬
‫‪551‬‬
‫‪555‬‬
‫‪ .5‬תשלום מתוך רצון להגיע לפשרה‬
‫‪ .6‬פטור מהשבה ‪ -‬עילת "הגנת התקציב"‬
‫‪ .7‬תביעת השבה כנגד קופת‪-‬חולים ‪ -‬תביעת להשבת דמי טיפול רפואי‬
‫שנעשה במסגרת פרטית כנגד קופת‪-‬חולים‬
‫‪569‬‬
‫פרק כ"ג‪ :‬טובת הנאה‬
‫‪ .1‬כוונה להעניק טובת הנאה בחינם‬
‫‪ .2‬טובת הנאה שהוענקה תוך פגם ברצונו של המעניק‬
‫‪ .3‬הענקת טובת הנאה בטעות ‪ -‬טעות שבעובדה וטעות שבדין‪/‬שבחוק‬
‫‪ .4‬טעויות שאינן מזכות בהשבה‬
‫‪ .5‬קבלת טובת הנאה בכפיה‬
‫א‪ .‬האינטרס המוצדק של מפעיל הלחץ ‪ -‬תשלום לפירעון חוב קיים‬
‫ב‪ .‬אינטרסים מוצדקים אחרים‬
‫‪573‬‬
‫‪575‬‬
‫‪579‬‬
‫‪581‬‬
‫‪593‬‬
‫‪595‬‬
‫‪603‬‬
‫‪609‬‬
‫ג‪ .‬איום בנקיטת הליכים פליליים‬
‫ד‪ .‬איום בנקיטת הליכים אזרחיים‬
‫‪559‬‬
‫‪563‬‬
‫‪611‬‬
‫‪614‬‬
‫ח‬
‫תוכן עניינים‬
‫ה‪ .‬כפיה כלכלית ‪ -‬כורח מסחרי‬
‫ו‪ .‬איום במעשה חוקי או בהפעלת זכות שלא בתום‪-‬לב‬
‫ז‪ .‬כפיה בהליכי גירושין‬
‫ח‪ .‬כפיה לטובת צד ג'‬
‫‪619‬‬
‫‪623‬‬
‫‪625‬‬
‫‪634‬‬
‫פרק כ"ד‪ :‬הענקת טובת הנאה כתוצאה מעושק או השפעה בלתי‪-‬הוגנת‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬עושק‬
‫‪ .3‬השפעה בלתי‪-‬הוגנת‬
‫‪ .4‬הקשר הסיבתי בעילת העושק ובעילת ההשפעה הבלתי‪-‬הוגנת‬
‫‪635‬‬
‫‪637‬‬
‫‪639‬‬
‫‪651‬‬
‫‪663‬‬
‫‪ .5‬עושק והשפעה בלתי‪-‬הוגנת בהענקה חד‪-‬צדדית‬
‫‪ .6‬דוגמאות ליישום דיני העושק וההשפעה הבלתי‪-‬הוגנת‬
‫‪ .7‬פסיקה לעניין עילות העושק וההשפעה הבלתי‪-‬הוגנת‬
‫‪665‬‬
‫‪671‬‬
‫‪673‬‬
‫פרק כ"ה‪ :‬טעות במתן מתנה‬
‫‪679‬‬
‫פרק כ"ו‪ :‬דמי שימוש ברכב‬
‫‪687‬‬
‫פרק כ"ז‪ :‬פירעון חוב הזולת מחמת אילוץ או אינטרס עצמי של המשלם‬
‫‪693‬‬
‫פרק כ"ח‪ :‬אי‪-‬התקיימות יסוד ההתעשרות בתביעת קיבוץ‬
‫‪703‬‬
‫פרק כ"ט‪ :‬הלכות בתי‪-‬המשפט‬
‫‪707‬‬
‫‪ .1‬האם סעיף ‪ 58‬לחוק ההוצאה לפועל חוסם את דרכו של נפגע להגיש‬
‫תובענה הנסמכת על חוק עשיית עושר ולא במשפט?‬
‫‪709‬‬
‫ט‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .2‬בניה ונטיעה במקרקעי הזולת ‪ -‬פסיקת פיצוי מכוח חוק עשיית עושר‬
‫ולא במשפט‬
‫‪ .3‬סעיף ‪ 1‬לחוק עשיית עושר ולא במשפט קובע כי על התובע להוכיח‬
‫התקיימותם של שלושה יסודות בעילת עשיית עושר ולא במשפט‬
‫‪ .4‬מי שהתעשר שלא כדין על חשבון רעהו חייב בהשבה‬
‫‪ .5‬לא די בעצם ההתעשרות כדי להצמיח עילה בעשיית עושר‬
‫‪ .6‬לבית‪-‬המשפט סמכות לפטור מתשלום דמי שימוש ראויים‬
‫‪ .7‬לטענת השבה נדרשת הוכחת קיומו של נזק בפועל‬
‫‪ .8‬הזכות להשבה לפי סעיף ‪ 4‬לחוק עשיית עושר מותנית בהיעדר סיבה‬
‫סבירה לחייב להתנגד לפרעון‬
‫‪ .9‬בנק אשר שילם כסף על‪-‬פי שיק מזויף‪ ,‬אינו זכאי להשבת הכסף‬
‫‪ .10‬הליך הוצאת המיטלטלין נעשה כדין ולכן אין זה צודק לבצע השבה‬
‫‪ .11‬האם קיים במקרה דנן "יסוד נוסף" בעל מטען ערכי‪-‬שלילי המצדיק‬
‫מתן סעד בעילה של עשיית עושר ולא במשפט?‬
‫‪ .12‬משנרשם המדגם‪ ,‬נהנה בעליו הרשום ממונופול מסחרי מלא על‬
‫הצורה המוגנת‬
‫‪ .13‬צד ג' לשטר שפעל בחוסר תום‪-‬לב והחלת סעיף ‪ 2‬לחוק עשיית‬
‫עושר ולא במשפט‬
‫‪ .14‬תביעה לשכר‪-‬טרחה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט‬
‫‪ .15‬אם נושא מוסדר בחוק ספציפי הרי שכלליו ועקרונותיו של חוק‬
‫עשיית עושר ולא במשפט לא חלים‬
‫‪ .16‬מקום בו באה לעובד‪ ,‬שהוא מעין שלוח או נאמן של המעביד‪,‬‬
‫טובת הנאה כתוצאה מהפרת חובותיו כעובד ‪ -‬הרי שזכאי המעביד‬
‫לקבלת אותן טובות הנאה‬
‫‪709‬‬
‫‪711‬‬
‫‪713‬‬
‫‪713‬‬
‫‪714‬‬
‫‪715‬‬
‫‪716‬‬
‫‪717‬‬
‫‪717‬‬
‫‪719‬‬
‫‪725‬‬
‫‪726‬‬
‫‪727‬‬
‫‪729‬‬
‫‪730‬‬
‫י‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .17‬כאשר לא היתה לנתבעת זכות חוזית או אחרת‪ ,‬לקבל כספים מן‬
‫התובע‪ ,‬וכאשר במסגרת היחסים החוזיים‪ ,‬בין התובע והנתבע‪ ,‬חלה‬
‫חובת השבה‬
‫‪ .18‬על הזוכה להשיב למזכה רק את שיעור טובת ההנאה שצמחה לו‬
‫שלא כדין על חשבון המזכה‬
‫‪733‬‬
‫‪734‬‬
‫‪ .19‬אדם זכאי לשכר בגין עמלו‪ ,‬שאם‪-‬לא‪-‬כן יימצא מקבל השירות‬
‫מתעשר שלא כדין‬
‫‪ .20‬האם בעקבות הלכת אדרס אין תחולה לחוק עשיית עושר כאשר‬
‫קיים חוזה בין הצדדים‪ ,‬אם אין הפרה של חוזה והתעשרות בעקבותיה?‬
‫‪736‬‬
‫מפתח ספרים ומאמרים‬
‫‪739‬‬
‫יא‬
‫‪735‬‬