Sample Data Birth Particulars Hindu Calendar

Sample Data
Birth Particulars
Sex
Date of birth
Day of birth
Time of birth
Ishtkaal
Place of birth
Country
:
:
:
:
:
:
:
Female
14 February 1933
Tuesday
07:00:00 hrs
59:45:30 ghatis
Delhi
India
Latitude
Longitude
Time zone
War/daylight Corr.
GMT at birth
LMT Corr.
Local Mean Time
Sidereal Time
Sunsign (Western)
Lagna
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
28N40'00
77E13'00
-05:30:00 hrs
00:00:00 hrs
01:30:00 hrs
-00:21:07 hrs
06:38:52 hrs
16:13:21 hrs
Aquarius
Aqu 00:23:29
Family Particulars
Grand Father
Father
Mother
Caste
Gotra
:
:
:
:
:
Avakhada Chakra
1. Varna
2. Vashya
3. Nakshatra - Pada
4. Yoni
5. Rashish
6. Gana
7. Rashi
8. Nadi
Varga
Yunja
Hansak (Tatwa)
Naamakshar
Paya (Rashi)
Paya (Nakshatra)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Vaishya
Manava
Hasta - 2
Mahisha
Mercury
Deva
Virgo
Adya
Mesha
Madya
Bhoomi
"k
Iron
Silver
Hindu Calendar
Chaitradi System
Vikram Samvat
Lunar Month
Kartikadi System
Vikram Samvat
Lunar Month
Saka Samvat
Sun's Ayana/Gola
Season
Paksha
Hindu Weekday
: 1989
: Chaitra
:
:
:
:
:
:
:
2000
Chaitra
1854
Uttarayan/Dakshin
Shishir
Krishna
Monday
Tithi at sunrise : Krishna Tritiya
Tithi ending time : 15:59:29 hrs
: 22:14:14 ghatis
Tithi at birth
: Krishna Chaturthi
Nak. At sunrise : U.Phalg.
Nak. ending time : 20:35:17 hrs
: 33:43:42 ghatis
Nak. at birth
: Hasta
Yoga at sunrise :
Yoga ending time :
:
Yoga at birth
:
Sukarma
07:11:27 hrs
0:14:9 ghatis
Shoolam
Karana at sunrise :
Karana ending time
:
:
Karana at birth
:
Vishti
15:59:29
22:14:14 ghatis
Balava
Sunrise
Time
Degree
Sunset
Time
Degree
Next - day Sunrise
:
:
:
:
:
07:05:48 hrs
Aqu 00:59:27
18:05:33 hrs
Aqu 01:28:00
Tue 07:05:00 hrs.
Moon Nak. entry
Moon Nak. exit
Bhayat
Bhabhog
Dasha at Birth
Balance of Dasha
Ayanamsha
:
:
:
:
:
:
:
13 Feb 1933 20:35:17
14 Feb 1933 19:41:27
26:1:48 ghatis
31:43:38 ghatis
Moon-Saturn-Saturn
Moon 5y 6m 4d
-22:55:30 Lahiri
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 1
¬
Sample Data
Birth Chart
14 February 1933 • Tuesday • 07:00:00 hrs • Delhi, India
Sa
Ve
As 00:23
Su 01:59
Me 06:47
Ra 14:50
12
1
16:18
15:20
10
9
11
2
8
5
Ke 14:50
MaR 23:37
JuR 28:15
3
4
7
6
Mo
Moon
15:59
Navamsha
8
Ke MaR JuR
5
Mo
4
7
9
6
3
12
1
Planet
Speed
R/C Sign Degree
Aqu
Aqu
Vir
Leo
Aqu
Leo
Cap
Cap
Aqu
Leo
00:23:29
01:59:48
15:59:28
23:37:56
06:47:57
28:15:20
15:20:48
16:18:01
14:50:10
14:50:10
2
Dhanishta
01:00:36 Dhanishta
13:50:42 Hasta
-00:18:09 Poorva Phalg.
01:50:07 Shatabhishak
-00:06:20 Uttara Phalg.
01:14:54 Shravana
00:07:00 Shravana
00:01:05 Shatabhishak
00:01:05 Poorva Phalg.
5 Ke
7
4
1
Ra 11
12
Nakshatra
6
As Su
10
Ve
10
Sa 11
As Su Me Ra
Lagna
Sun
Moon
R
Mars
Mercury C
Jupiter R
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
MaR
Me 8
9
JuR
3
2
Ve Mo Sa
Pada RL NL SL SS
Status SB
3
3
2
4
1
1
2
2
3
1
Neutr.
Neutr.
Neutr.
Frnd.
Neutr.
Neutr.
Own
Own
Neutr.
Sa
Sa
Me
Su
Sa
Su
Sa
Sa
Sa
Su
Ma
Ma
Mo
Ve
Ra
Su
Mo
Mo
Ra
Ve
Me
Ke
Sa
Sa
Ra
Mo
Ju
Sa
Ke
Ve
Ve
Ve
Sa
Ra
Ra
Ve
Ma
Ke
Ra
Sa
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
0.98
1.11
1.28
0.94
1.27
1.22
0.88
HP4 • 2
¬
Sample Data
Chandra, Navamsha and Bhava
Moon Chart
8
7
Navamsha
Ke MaR JuR
5
Mo
4
MaR
Me 8
As Su
9
JuR
7
10 4
1
6
9 3
12
Ve
10
Sa 11
As Su Me Ra
1
Ra11
12
2
6
5 Ke
3
2
Ve Mo Sa
Bhava(Sripati)
1
3
12
4
As Su
Me Ra
11
2
8
5
Ke
Ve Sa
10
9
7
6
MaR JuR Mo
Bhava Spashta - Sripati System
Bhava Number
1. First
2. Second
3. Third
4. Fourth
5. Fifth
6. Sixth
7. Seventh
8. Eight
9. Ninth
10. Tenth
11. Eleventh
12. Twelfth
Bhava Arambha
House beginning
Cap 17:23:00
Aqu 17:23:00
Pis 21:22:03
Ari 25:21:05
Tau 25:21:05
Gem 21:22:03
Can 17:23:00
Leo 17:23:00
Vir 21:22:03
Lib 25:21:05
Sco 25:21:05
Sag 21:22:03
Bhava Madhya
Middle of House
Aqu 00:23:29
Pis 04:22:31
Ari 08:21:34
Tau 12:20:36
Gem 08:21:34
Can 04:22:31
Leo 00:23:29
Vir 04:22:31
Lib 08:21:34
Sco 12:20:36
Sag 08:21:34
Cap 04:22:31
Bhava Antya
House ending
Aqu 17:23:00
Pis 21:22:03
Ari 25:21:05
Tau 25:21:05
Gem 21:22:03
Can 17:23:00
Leo 17:23:00
Vir 21:22:03
Lib 25:21:05
Sco 25:21:05
Sag 21:22:03
Cap 17:23:00
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 3
¬
Sample Data
Sudarshan Chakra
Sudarshan Chakra
Outer Circle : Surya Chart
Middle Circle : Chandra Chart
Inner Circle : Birth Chart
Ra Me Su As
Sa
11
Mo
Ve
12
JuR 10
6
MaR
7
RaMeSuAs Sa 5 Ke
11
Ve
12
10
4
9
1
1
8
2
Ve
3
¬
2
9
8
3
3
8
7
10
2
4
Sa
As
9
Su
4
11
Me
Ra
5
KeMaRJuR
12
5
Ke MaR JuR
6
Mo
1
7
6
Mo
Sudarshan Chakra represents the comparative positions of the planets in
the Sun Chart, the Moon Chart and the Birth Chart simultaneously,
from outer to inner circle respectively.
To study a house, consider the signs in all the three charts simultaneously.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 4
¬
Sample Data
Lagna
1
3
12
4
As Su
Me Ra
11
2 8
5
Ke MaR
JuR
Ve Sa
10
9
Ve Sa
Ra 3
As Su
Me
11
2 8
5
4
6
Mo
7
Mo
10
6
9 Ke
7
1
Ra
Mo 3
As Su
JuR
11
2 8
5
MaR
10
9
JuR
Ra 3
4
Ve As
Sa Su
11
2 8
5
9
5
2
11
10
12
1
Chaturthamsha (destiny)
Mo
12
As Su
Me
MaR JuR 11
2 8
Ra
5
1
10
9
Ke
3
4
Ve Sa
6
MaR
Me
8
9
JuR
10
9 Ke
7
7 Mo
5 Ke
7
4
1
Ra 11
12
3
2
Ve Mo Sa
Dwadashamsha (parents)
Me 1
Mo
12
MaR
6
6
As Su
10
Dashamsha (great successes)
MaR
12
Me 1
6
Ke
Sa
7 Ve
6
4
7
MaR JuR
4
3
Su Me Ra Ke
Ve As Mo Sa
Navamsha (spouse)
Saptamsha (children)
Me
12
Hora (wealth)
8
Dreshkana (happiness siblings)
MaR 12
1
JuR
Divisional Charts #1
As Su
2
Ke
10
9
11
8
5
3
4
Ve JuR Sa Ra
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
6
7
HP4 • 5
¬
Sample Data
Shodashamsha (conveyances)
Su
6
As Mo
MaR
5
JuR Me 8 2
11
7
Ve
9
Sa 10
4
7
3
MaR
Me 1
1
12
Ra Ke
Ve Mo Ra Ke
4
Sa As
3 JuR
8
9
10
Me
5
2
11
MaR
2
12
1
5
6
8
6
Mo
9
10
As
8
9
Ke
Ra
4
5
Ra Su
8
9
Mo Sa
6
5 Ve
As
10
7
4
1
Me
3
2
Ke JuR
JuR
Ve
2
3
Su
5
12
11
As
4
1
10
7
Me
9
8
MaR Ra Ke
6
Shashtiamsha (all areas)
MaR
Ke
4
3
Me Ra
Me
JuR 12
1
Mo
Su
12
Ve
Ra Ke
Saptavimshamsha (strength)
5
2
11
JuR
9
6
3
Mo JuR
Mo Sa
Akshavedamsha (all areas)
Su 7
12
7
Kvedamsha (ausp. inausp. effects)
1
10
7
JuR
8
As
11
12
Ve Mo Sa
12
As Su
11 Me
4
2
MaR
Trimshamsha (misfortunes)
MaR 3
Vimshamsha (spiritual progress)
Su
Ve 10
11
Sa
Chaturvimshamsha (knowledge)
Su
6
Divisional Charts #2
1 Sa
As
2
Ke
10
9
11
8
5
3
4
MaR Ra Ve
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
6
Sa
7
HP4 • 6
¬
Sample Data
Sub-Planets
Upagrahas or Sub-planets
Gulikaadi Group
Birth between midnight and sun-rise • Sunrise-Sunset : 07:05-18:05 • Astrological Weekday : Monday
Upagraha
Lord
Sun
Kaalavela
Mon
Paridhi
Mar
Mrityu
ArdhapraharaMer
Yamakantaka Jup
Ven
Kodanda
Sat
Gulika
Duration of Beginning (Parashara Method) Ending (Kalidasa method)
Upagraha
Sign Degree
NakshatraP Sign Degree NakshatraP
21:20-22:57Vir
22:57-00:35Lib
00:35-02:12Lib
02:12-03:50Sco
03:50-05:27Sag
18:05-19:42Leo
19:42-21:20Leo
14:09:37
05:30:25
26:26:54
17:16:05
08:56:28
01:27:08
22:40:04
Hasta
Chitra
Vishakha
Jyeshtha
Moola
Magha
P.Phalg.
2
4
2
1
3
1
3
Lib
Lib
Sco
Sag
Cap
Leo
Vir
05:30:25
26:26:54
17:16:05
08:56:28
03:09:56
22:40:04
14:09:37
Chitra
Vishakha
Jyeshtha
Moola
U.Shad.
P.Phalg.
Hasta
4
2
1
3
2
3
2
Dhoomadi Group
Upagraha
Dhooma
Vyatipata
Parivesha
Inderchapa
Upaketu
Upagraha Chart
1
Dh 3
12
4
Pv
Lord
Mar
Rah
Mon
Ven
Ket
Sign
Gem
Cap
Can
Sag
Cap
(Beginning Time)
Degree
15:19:48
14:40:12
14:40:12
15:19:48
01:59:48
Nakshatra
Ardra
Shravana
Pushya
P.Shad.
U.Shad.
Pd.
3
2
4
1
2
Upagraha Chart
Ym Vy Uk
10 Cp
As
9
Ar
11
Mr
2 8
5
Pr
Ko
7
6 Ka
Gk
1
Dh 3
12
4
Pv
(Ending Time)
Ym Vy Uk
10 Cp
As
9
Ar
11
Mr
2 8
5
Pr
Ko
7
6 Ka
Gk
Special Lagnas and Points
Bhava Lagna
Hora Lagna
Ghatika Lagna
Indu Lagna
Kshetra Sphuta
Birth chart/Navamsha
Cap 29:32:32
Cap 28:05:37
Cap 23:44:52
Leo 15:00:00
Can 07:52:44
even/odd 50% (medium)
Yogi Point
Yogi
Avayogi/Duplicate Yogi
64th Navamsha (Moon)
22nd Dreshkana
Sarpa Dreshkana
21:19:17 Lib
Ju
Su/Ve
Leo
Virgo
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 7
¬
Sample Data
Date of birth
Time of birth
Place of birth
:
:
:
12
1
3
4
Moon Chart
Ve Sa
As Su 10
9
Me Ra
11
2 8
5
Ke MaR
7
JuR
6
Mo
Sripati Bhava
12
1
3
4
Longitude/Latitude :
Time zone
:
DST
:
14 February 1933, Tuesday
07:00:00 hrs
Delhi, India
Birth Chart
Birth Charts
8
Sun Chart
Ke MaR JuR
5
Mo
4
7
Ke
7
6
MaR JuR Mo
12
1
6
9 3
12
Ve
10
Sa 11
As Su Me Ra
1
2
Equal Bhava
Ve Sa
As Su 10
9
Me Ra
11
2 8
5
77E13'00 28N40'00
-05:30:00 hrs
00:00:00 hrs
3
4
Ve Sa
As Su 10
9
Me Ra
11
2 8
5
Ke MaR
7
JuR
6
Mo
KP Bhava
Ve Sa
Ve Sa
12 As Su 10
1
9
Me Ra
11
2 8
5
Ke MaR
3
7
JuR
4
6
Mo
As Su
Me Ra
Ke MaR
JuR
Mo
Arudha Lagna Chart
Ve Sa
As Su 10
8
11
7
Me Ra
9
12 6 Mo
3
1
Karkamsha in Birth Chart Karkamsha in Navamsha
Ve Sa
MaR
As Su 10
8
10
8 Su
Ra11
Me JuR
11
7
7
Me Ra
As
9
9
12 6 Mo
12 6
3
3
JuR
JuR
5
1
5
1
5 Ke
4Ke MaR
2
4Ke MaR
2
4
Ve Mo Sa
2
Bhava Lagna
As Su Me Ra
11
Ve Sa
12
9
8
Hora Lagna
As Su Me Ra
11
Ve Sa
12
10
1 7
4
2
3
6 Mo
5
Ke MaR JuR
9
8
Ghatika Lagna
As Su Me Ra
11
Ve Sa
12
10
1 7
4
2
3
6 Mo
5
Ke MaR JuR
9
8
10
1 7
4
2
3
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
6 Mo
5
Ke MaR JuR
HP4 • 8
¬
Sample Data
Planetary Friendship
Naisargik Maitri Chakra (Natural Relationship)
Friends
Enemies
Neutral
Sun
Moon
Mars
Jupiter
Moon
Mars
Sun
Sun
Mercury Moon
Jupiter
Ketu
Rahu
Mercury
Ketu
Rahu
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Mercury Mars
Jupiter
Venus
Saturn
Venus
Saturn
Mercury Jupiter
Sun
Sun
Venus Moon
Mars
Rahu
Moon
Mercury
Venus
Venus
Mercury
Saturn
Rahu
Ketu
Sun
Moon
Saturn
Mars
Jupiter Ketu
Saturn
Rah Ket
Mars
Jupiter
Saturn
Mercury
Venus
Rahu
Rahu
Jupiter
Venus
Saturn
Ketu
Mars
Venus
Sun
Moon
Mars
Ketu
Jupiter
Sun
Moon
Mars
Ketu
Mercury
Sun
Moon
Saturn
Rahu
Jupiter
Mercury
Tatkalik Maitri Chakra (Temporal Relationship)
Friends
Enemies
Sun
Venus
Saturn
Moon
Mars
Jupiter
Ketu
Mars
Moon
Mercury Jupiter Venus
Venus Moon
Sun
Saturn
Mercury
Rahu
Moon
Mars
Mer Jup
Rah Ket
Sun
Mercury
Venus
Sat Rah
Sun
Mer Jup
Ven Sat
Rah Ket
Sun
Moon
Mar Jup
Rah Ket
Sun
Mar Mer
Ven Sat
Rah Ket
Moon
Mars
Jupiter
Sat Ket
Saturn Rahu
Venus
Sun
Mercury Saturn
Rahu
Moon
Mars
Jupiter
Ven Ket
Sun
Moon
Mar Mer
Jup Ket
Ketu
Moon
Sun
Mar Mer
Jup Ven
Sat Rah
Panchadha Maitri Chakra (Compound Relationship)
Sun
Moon
Fast Friends
Friends
Mars
Moon
Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu
Venus Moon
Mercury Mercury Venus
Rahu
Rahu
Saturn
Mars
Jupiter
Saturn
Sun
Sun
Mercury Jupiter
Ketu
Ketu
Sun
Enemies
Moon
Mars
Jupiter
Ven Sat
Mercury
Bitter
Enemies
Rahu
Ketu
Rahu
Neutral
Venus
Saturn
Venus
Saturn
Mars
Jupiter
Rahu
Ketu
Mercury Moon
Rahu
Ketu
Sun
Mars
Sun
Saturn
Ketu
Sun
Venus
Jupiter
Saturn
Rahu
Ketu
Mars
Jupiter
Jupiter
Mercury Mercury
Jupiter
Moon
Mars
Ketu
Sun
Moon
Mars
Ketu
Mercury Moon
Venus
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
Moon
Mars
Venus
Sun
Saturn
Rahu
HP4 • 9
¬
Sample Data
Shodashvarga Summary
Shodashvarga Summary
Signs occupied by planets in Shodashvargas
Lagna
Janma
Aqu
Hora
Leo
Dreshkana
Aqu
Chaturthamsha Aqu
Saptamsha
Aqu
Navamsha
Lib
Dashamsha
Aqu
Dwadashamsha Aqu
Shodashamsha Leo
Vimshamsha
Sag
Chaturvimshamsha
Leo
SaptavimshamshaLib
Trimshamsha
Ari
Khavedamsha
Ari
Akshavedamsha Leo
Shashtiamsha
Aqu
Sun
Aqu
Leo
Aqu
Aqu
Aqu
Lib
Aqu
Aqu
Vir
Cap
Vir
Sco
Ari
Gem
Lib
Tau
Moon
Vir
Leo
Cap
Pis
Gem
Tau
Lib
Pis
Leo
Gem
Can
Vir
Pis
Can
Sco
Ari
Mars
Leo
Can
Ari
Tau
Cap
Sco
Pis
Tau
Leo
Pis
Aqu
Cap
Gem
Sco
Can
Can
Mercury Jupiter
Aqu
Leo
Leo
Can
Aqu
Ari
Aqu
Tau
Pis
Aqu
Sag
Sag
Ari
Tau
Ari
Can
Sco
Sco
Ari
Gem
Cap
Gem
Ari
Tau
Aqu
Lib
Cap
Tau
Gem
Aqu
Pis
Ari
Venus
Cap
Leo
Tau
Can
Lib
Tau
Aqu
Can
Sag
Aqu
Can
Leo
Pis
Gem
Pis
Can
Saturn
Cap
Leo
Tau
Can
Lib
Tau
Aqu
Can
Sag
Aqu
Leo
Vir
Pis
Can
Ari
Vir
Rahu
Aqu
Leo
Gem
Tau
Tau
Aqu
Gem
Can
Pis
Vir
Can
Sco
Sag
Sco
Gem
Can
Ketu
Leo
Leo
Sag
Sco
Sco
Leo
Sag
Cap
Pis
Vir
Can
Tau
Sag
Sco
Gem
Cap
Dignities of planets in Shodashvargas
Sun
Janma
Neutr.
Hora
Moolt.
Neutr.
Dreshkana
Chaturthamsha Grt.En.
Grt.En.
Saptamsha
Navamsha
Debil.
Dashamsha
Grt.En.
Dwadashamsha Grt.En.
Shodashamsha Frnd.
Neutr.
Vimshamsha
Enemy
Chaturvimshamsha
SaptavimshamshaGrt.Fr.
Exalt.
Trimshamsha
Enemy
Khavedamsha
Akshavedamsha Debil.
Neutr.
Shashtiamsha
Moon
Neutr.
Neutr.
Enemy
Frnd.
Grt.Fr.
Exalt.
Enemy
Enemy
Grt.Fr.
Grt.Fr.
Own
Neutr.
Enemy
Own
Debil.
Frnd.
Mars
Neutr.
Debil.
Moolt.
Frnd.
Exalt.
Own
Grt.Fr.
Frnd.
Grt.Fr.
Grt.Fr.
Enemy
Exalt.
Grt.En.
Own
Debil.
Debil.
Mercury Jupiter
Neutr.
Frnd.
Neutr.
Exalt.
Neutr.
Frnd.
Enemy Neutr.
Enemy
Debil.
Enemy Own
Neutr.
Frnd.
Exalt.
Frnd.
Grt.Fr.
Frnd.
Neutr.
Frnd.
Enemy Grt.En.
Neutr.
Frnd.
Grt.En.
Frnd.
Enemy Neutr.
Frnd.
Own
Grt.Fr.
Debil.
Venus
Neutr.
Grt.En.
Own
Grt.En.
Own
Own
Neutr.
Grt.En.
Frnd.
Neutr.
Grt.En.
Neutr.
Exalt.
Neutr.
Exalt.
Neutr.
Saturn
Own
Grt.En.
Neutr.
Grt.En.
Exalt.
Neutr.
Moolt.
Grt.En.
Frnd.
Own
Neutr.
Neutr.
Enemy
Grt.En.
Debil.
Neutr.
Rahu
Own
Neutr.
Moolt.
Exalt.
Exalt.
Own
Moolt.
Neutr.
Neutr.
Own
Neutr.
Debil.
Enemy
Debil.
Moolt.
Neutr.
Ketu
Neutr.
Neutr.
Moolt.
Exalt.
Exalt.
Neutr.
Moolt.
Neutr.
Own
Neutr.
Neutr.
Debil.
Moolt.
Exalt.
Neutr.
Neutr.
Moon
9
11
11
11
Mars
15
12
13
14
Mercury Jupiter
12
14
11
13
10
11
10
11
Venus
14
12
10
11
Saturn
12
11
13
13
Rahu
13
11
10
11
Ketu
6
6
6
6
Vimshopaka Bala
Shadavarga
Saptavarga
Dashavarga
Shodashavarga
Sun
11
11
11
10
Dispositors in 6 divisions (Shad Varga)
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Ven
Sat
Rah
Ket
Sa (3)
Ma (1)
Ve (1)
Su (1)
Ju (2)
Me (1)
Su (1)
Ve (1)
Sa (1)
Ma (2)
Mo (1)
Su (1)
Me (1)
Ve (1)
Sa (3)
Ma (1)
Ju (1)
Su (1)
Mo (2)
Su (1)
Ma (1)
Ju (1)
Ve (1)
Ve (2)
Mo (1)
Ju (1)
Su (1)
Sa (1)
Ve (2)
Mo (1)
Ju (1)
Su (1)
Sa (1)
Sa (2)
Mo (1)
Me (1)
Ju (1)
Su (1)
Su (3)
Ju (2)
Sa (1)
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 10
¬
Sample Data
Shad Bala and Bhava Bala
Shad Bala
Sun
37.33
75.00
30.00
60.00
15.00
217.33
Moon
15.67
60.00
30.00
30.00
15.00
150.67
Mars Mercury Jupiter
8.54
12.73
42.25
99.38
63.75
95.62
15.00
30.00
30.00
60.00
60.00
60.00
0.00
0.00
0.00
182.92 166.48 227.87
2. Dig-Bala
33.45
31.86
Nata-Unnata Bala
14.66
Paksha Bala
0.00
Tri-Bhaga Bala
0.00
Varsha Bala
0.00
Maasa Bala
0.00
Vaara Bala
0.00
Hora Bala
12.76
Ayana Bala
0.00
Yuddha Bala
59.28
3. Kaala Bala
4. Chesta Bala
12.76
5. Naisargika Bala
60.00
6. Drig Bala
-0.20
Total Shadbala
382.62
Shadbala in Rupas
6.38
Minimum requirements 390
% of required
0.98
1.32
Sthana Bala % req.
0.96
Dig-Bala % req
0.53
Kaala Bala % req.
0.26
Chesta Bala % req.
0.43
Drig-Bala % req.
Relative Rank
5
Ishta Phala
13.91
Kashta Phala
46.09
18.78
28.14
45.34
0.00
0.00
30.00
45.00
0.00
34.65
0.00
183.12
45.34
51.42
-50.02
399.31
6.66
360
1.11
1.13
0.38
1.83
1.51
0.87
4
15.25
44.75
33.76
28.14
14.66
60.00
15.00
0.00
0.00
0.00
36.98
0.00
154.78
58.75
17.16
-64.00
383.37
6.39
300
1.28
1.91
1.13
2.31
1.47
1.85
1
16.82
43.18
Ochcha Bala
Sapta-vargaja Bala
Diva Ratri Bala
Kendradi Bala
Drekkana Bala
1. Sthana Bala
57.86
60.00
14.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45.13
0.00
119.79
14.95
25.74
8.21
393.04
6.55
420
0.94
1.01
1.65
1.07
0.30
1.50
6
6.92
53.08
9.29
31.86
45.34
60.00
0.00
0.00
0.00
60.00
34.60
0.00
231.80
53.28
34.26
-61.11
495.39
8.26
390
1.27
1.38
0.27
2.07
1.07
1.15
2
23.88
36.12
Venus
36.12
110.62
30.00
15.00
15.00
206.74
Saturn
31.23
65.62
0.00
15.00
0.00
111.86
21.00
31.86
45.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.45
-138.44
83.64
15.19
42.84
33.26
402.67
6.71
330
1.22
1.55
0.42
0.84
0.51
0.16
3
12.83
47.17
4.70
28.14
14.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53.24
-138.44
96.04
10.35
8.58
32.70
264.23
4.40
300
0.88
1.17
0.16
1.43
0.26
2.66
7
10.40
49.60
Bhava Bala
I
II III IV
V VI
Aqu Pis Ari Tau Gem Can
Rashi
0
0
0
0
0
0
Degree
From Lord
264 495 383 402 393 399
Dig Bala
60 40 10
0 20 50
Drishti
-3 31
-1
-7 -35
-8
Planets in
0
0
0
0
0
0
Day-Night
0
0 15 15
0 15
Bhava Bala Total 321 567 407 410 377 456
VII VIII IX
X XI XII
Leo Vir Lib Sco Sag Cap
0
0
0
0
0
0
382 393 402 383 495 264
30 10 20 30 40 40
-61 -59 -46 -19 22 42
0
0
0
0
0 -60
0
0
0
0 15 15
351 343 377 394 572 302
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 11
¬
Sample Data
Aspects on Planets and Bhavas
Aspects on Planets
Aspected
Planets
Aspecting Planets
Sun
Moon Mars MercuryJupiter Venus Saturn Rahu Ketu
Degree 301:59 165:59 143:37 306:47 148:15 285:20 286:18 314:50 134:50
Sun
301:59
-
(13)
4/4
(16)
-
4/4
(7)
-
-
-
4/4
(34)
Moon
165:59
3/4
(38)
-
-
3/4
(40)
-
1/2
(29)
1/2
(30)
3/4
(45)
-
Mars
143:37
4/4
(49)
-
-
4/4
(51)
-
3/4
(40)
3/4
(41)
4/4
(55)
-
Mercury
306:47
-
(9)
4/4
(26)
-
4/4
(17)
-
-
-
4/4
(43)
Jupiter
148:15
4/4
(46)
-
-
4/4
(49)
-
3/4
(38)
3/4
(39)
4/4
(53)
-
Venus
285:20
-
1/2
(30)
(8)
-
(42)
-
-
-
(1)
Saturn
286:18
-
1/2
(29)
(7)
-
(41)
-
-
-
(2)
Rahu
314:50
-
(1)
4/4
(42)
-
4/4
(33)
-
-
-
4/4
(60)
Ketu
134:50
4/4
(53)
-
-
4/4
(55)
-
3/4
(45)
3/4
(45)
4/4
(60)
-
Aspects on Bhavas
Aspected
Bhava
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Eighth
Ninth
Tenth
Eleventh
Twelfth
Aspecting Planets
Sun
Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
Degree 301:59 165:59 143:37 306:47 148:15285:20 286:18 314:50 134:50
300:00
330:00
360:00
30:00
60:00
90:00
120:00
150:00
180:00
210:00
240:00
270:00
14
43
30
1
56
45
30
15
-
15
28
52
37
22
7
7
29
37
13
60
53
26
11
3
25
53
23
11
38
33
6
47
48
33
18
3
-
4
58
46
57
13
1
17
46
57
7
30
37
14
30
52
37
22
7
-
28
52
37
15
28
52
37
44
31
-
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
7
30
52
44
31
52
52
44
7
-
31
52
52
44
7
7
30
52
44
HP4 • 12
¬
Sample Data
Planetary Avasthas
Graha Avasthas - Planets and their Moods
Planet
Jagradadi
Avastha
(set of 3)
Baladi
Avastha
(set of 5)
Lajjitadi Avastha
(set of 6)
Mudit
Deeptadi
Avastha
(set of 9)
Shyanadi
Avastha
(set of 12)
Deena
(Deficient)
Kautaka
(Delight)
Deena
(Deficient)
Nidra
(Sleep)
Sun
Sushupti
Balavastha
(State of sleep) (Childhood)
Moon
Swapna
(Dreamful)
Yuvavastha
(Adulthood)
Mars
Swapna
(Dreamful)
Vridhha
(Old age)
Mudit
Deena
(Deficient)
Nrityalipsa
(desire to dance)
Mercury
Swapna
(Dreamful)
Kumaravastha
(Adolescence)
Mudit Kshobit
Shanta
(Quiescent)
Nrityalipsa
(desire to dance)
Jupiter
Swapna
(Dreamful)
Mrita
(State of death)
Deena
(Deficient)
Nrityalipsa
(desire to dance)
Venus
Swapna
(Dreamful)
Yuvavastha
(Adulthood)
Kshudit
Deena
(Deficient)
Nrityalipsa
(desire to dance)
Saturn
Jagrad
Yuvavastha
(Wakefulness) (Adulthood)
Mudit
Swastha
(Stable)
Upavesha
(Sitting)
Rahu
Jagrad
Yuvavastha
(Wakefulness) (Adulthood)
Mudit Kshobit
Swastha
(Stable)
Nrityalipsa
(desire to dance)
Ketu
Sushupti
Yuvavastha
(State of sleep) (Adulthood)
Mudit
Deena
(Deficient)
Netrapani
(hands on eyes)
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 13
¬
Sample Data
Ashtakavarga - Bhinnashtaka #1
Ashtakavarga System - Bhinnashtakavarga
Sun
Sun
Sun
Sign
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna
Totals
1
0
1
1
0
0
1
0
4
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0
1
0
1
5
0
0
1
1
0
0
0
1
3
0
1
1
0
1
1
1
0
5
1
0
0
0
1
1
1
1
5
1
0
1
1
0
0
0
0
3
1
0
1
1
0
0
0
0
3
1
0
0
1
0
1
0
0
3
1
0
1
1
0
1
1
1
6
0
1
0
1
1
1
0
1
5
1
1
0
0
0
1
0
1
4
8
4
8
8
3
7
4
6
48
5 1
2
12
3
5 3
Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna
Totals
0
1
1
1
1
1
1
0
6
0
0
1
1
0
1
0
1
4
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
3
1
1
0
0
1
0
1
0
4
0
0
1
1
1
1
0
1
5
1
1
1
0
1
1
0
0
5
1
1
1
0
0
1
1
0
5
0
0
0
1
1
0
1
1
4
0
1
0
1
0
1
0
0
3
Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna
Totals
1
0
1
0
1
0
0
0
3
1
0
1
1
1
0
1
1
6
0
0
0
1
1
1
0
1
4
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
1
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
4
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
1
1
1
1
1
0
0
5
1
1
0
1
0
1
1
1
6
4
7
7
6
7
8
6
4
49
5 1
5
5 3
Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna
Totals
1
0
1
0
1
1
1
1
6
0
0
1
0
1
0
0
1
3
0
1
1
1
0
1
1
0
5
1
1
0
1
0
1
1
1
6
6
3
7 3
2
11
8
5
3
1
10
9 4
7
6
6
7 2
7
4
7
5
4
4
3
5
39
4 1
1
12
2
5 3
1
0
1
0
1
0
0
0
3
3
2
11
8
5
3
4
6
2
10
9 4
6
6
2
7 1
Mercury
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
0
1
0
1
1
1
0
5
3
4
4
Mercury
Mercury
Sign
0
1
1
0
1
0
0
1
4
6
Mars
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
12
Mars
Mars
Sign
1
0
1
0
0
0
0
0
2
11
8
5
9 5
Moon
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1
1
0
1
1
1
1
1
7
2
4
5
Moon
Moon
Sign
0
0
1
0
1
0
0
0
2
4
4
10
1
0
1
0
1
0
0
1
4
1
0
0
1
0
1
1
0
4
1
0
1
0
1
1
0
1
5
0
0
0
1
0
1
1
1
4
1
1
0
1
1
1
0
0
5
8
4
8
5
8
8
6
7
54
5 1
4
12
3
5 3
4
6
6
2
11
8
5
3
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
5
10
9 4
5
6
4
7 4
HP4 • 14
¬
Sample Data
Ashtakavarga - Bhinnashtaka #2
Ashtakavarga System - Bhinnashtakavarga
Jupiter
Jupiter
Jupiter
Sign
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna
Totals
0
1
1
1
0
0
0
1
4
0
1
1
1
1
0
0
0
4
0
1
0
1
1
1
1
1
6
0
1
1
1
1
1
0
1
6
1
0
0
1
0
1
0
1
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
6
1
1
1
1
0
1
1
1
7
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
0
1
1
0
1
6
0
0
0
0
0
1
1
1
3
4
8
7
9
6
8
5
9
56
1 1
7
12
8
6 3
Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna
Totals
0
0
1
1
1
0
1
0
4
1
1
1
0
1
1
1
1
7
1
1
0
0
1
0
1
1
5
0
1
1
0
0
1
0
1
4
0
0
1
0
0
1
1
0
3
1
0
0
0
1
0
1
0
3
1
0
0
1
1
0
1
1
5
1
0
1
0
1
1
1
1
6
1
0
1
0
1
0
1
0
4
0
1
0
1
0
1
1
1
5
Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna
Totals
0
1
1
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
4
1
1
1
0
1
0
0
0
4
0
1
1
0
0
1
1
1
5
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
2
1
0
0
1
1
1
1
1
6
0
1
1
1
1
1
0
1
6
7
5
6
3
9
5
9
8
52
7 1
5
4 3
Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon
Lagna
Totals
0
1
0
0
1
1
1
0
4
0
1
1
1
1
1
0
0
5
1
1
1
0
0
0
1
0
4
0
0
0
1
0
1
1
1
4
6
4
7 6
0
1
1
0
1
0
1
0
4
2
11
8
5
3
4
10
9 5
4
6
5
7 6
4
4
6
7
3
6
3
6
39
1 1
2
12
4
4 3
3
2
11
8
5
1
4
5
3
10
9 6
6
6
2
7 2
Lagna
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
0
1
1
0
0
1
5
2
4
3
Lagna
Lagna
Sign
1
0
0
0
1
1
0
0
3
6
Saturn
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
0
1
0
0
0
0
2
4
4
12
Saturn
Saturn
Sign
0
0
0
1
0
0
1
1
3
11
8
5
9 4
Venus
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1
0
0
1
0
0
1
4
2
4
3
Venus
Venus
Sign
0
0
0
0
1
0
0
1
2
6
1
10
0
1
0
0
1
1
0
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
1
1
1
6
0
1
0
1
0
1
0
1
4
1
1
1
1
1
0
0
0
5
6
9
5
6
7
7
5
4
49
5 1
3
12
5
4 3
4
4
4
2
11
8
5
4
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
5
10
9 4
6
6
3
7 2
HP4 • 15
¬
Sample Data
Sarvashtaka & Chancha Chakra
Sarvashtakvarga
Samudaya Ashtakavarga
24
20
12
10
28 1
27
9 32
Sign
Lagna
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
1
5
5
5
4
5
1
7
1
Totals
28 30 34 32 20 26 24 40 32 20 27 24 337
2
5
3
5
2
3
8
5
4
3
4
5
5
5
5
6
4
4
4
4
5
4
6
6
3
3
5
5
4
3
3
3
3
4
3
1
6
3
3
6
2
4
4
5
2
7
2
3
2
1
4
6
6
2
8
6
6
7
6
5
6
4
6
9
4
5
4
4
4
4
5
6
10
5
4
1
2
5
1
4
3
11
4
4
3
3
6
6
2
3
12
3
2
4
1
4
7
4
2
49
48
49
39
54
56
52
39
30
34 3
2
11
8
5
40
20
4
32
6
26
7 24
Sarva Chancha Chakra
Ma
Ju
Me Ve Su Ma Ju
As Mo
Sa
Sa
As
Mo
Me
Su
Ve
Su
Ve
Me
Ma
Mo
Ju
As
Sa
Sa
As
Ju
Mo
Ma
Me
Su
Ve
Ve
Me
Mo
2
4
41
4 7 24
5
5
4
528
1
7
1
3
5
2
3 30
8
5
4
5
5
5 34
5
6
4
4
As
Sa
Ju
Ma
Su
Ve
Me
Mo
As
Sa
Me Su As
Ra
1 12
3
Sag
10
5
Gem
6
5
4
3244
4
5
6
4
6
40 5
6
7
6
2
6
2446
1
2
3
11
4
Sco
9
6
7
Lib
8
Can
Vir
Leo
Mo
Ma
6 632
33
Su
Ke Ma Ju
26 4
24
5 3 3 20 3 1 3 6
334
Ju
4
Cap
2
Tau
Ma
Ve
Pis
Ari
Su
15
20 2 1
Sa
Aqu
54
Ju
663
2 3 2 27 3 4 3 4
Sa
As
Mo
Me
Ve
Su
Ma
Ju
Sa
As
52
Mo
Me
Ve
Ve
Su
Me
Ma
Mo
Ju
As
Sa
Sa
As
Ju
Mo
Ma
Me
Su
Ve
Ve
Me
Mo
As
Sa
Ju Ma Su Ve Me Mo As
Sa
Ju
Ma
Su
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 16
¬
Sample Data
Before Reduction
Sun
Rashi Pinda
Graha Pinda
Sodhya Pinda
5
92
22
114
Moon
Rashi Pinda
Graha Pinda
Sodhya Pinda
120
35
155
Mars
Rashi Pinda
Graha Pinda
Sodhya Pinda
98
20
118
Mercury
Rashi Pinda
Graha Pinda
Sodhya Pinda
Jupiter
Rashi Pinda
Graha Pinda
Sodhya Pinda
205
69
274
67
5
72
141
22
163
Lagna
Rashi Pinda
Graha Pinda
Sodhya Pinda
3
5
1
5
3
4
1
87
44
131
3
1
3
1
3
1
3
1
1
3
5
1
3
3
11
2
8
5
3
6
2
7
12
6
2
4
12
2
12
4
5
3
12
4
4
11
8
5
4
4
3
4
3
11
8
5
3
4
6
5
4
3
4
12
4
4
11
2
8
5
4
6
5
4
3
1
12
8
6
3
4
4
3
5
11
2
8
5
4
12
2
5
4
4
5
5
7
Saturn
Rashi Pinda
Graha Pinda
Sodhya Pinda
5
1
Venus
Rashi Pinda
Graha Pinda
Sodhya Pinda
3
5
70
49
119
1
2
12
2
2
11
8
5
3
3
11
2
8
5
1
4
11
2
8
5
4
4
10
9
Ashtakavarga - Reductions
Trikona Reduction
5
2
1
6
6
3
1
10
0
7
3
2
3
9
4
2
1
7
6
6
2
10
7
2
3
3
9
4
1
1
5
10
1
4
9
4
2
3
1
5
6
4
1
10
4
1
9
4
0
3
1
6
6
4
4
10
6
0
9
5
4
3
1
4
6
5
3
10
6
2
3
9
6
0
1
6
6
2
5
10
2
2
3
9
4
1
1
6
6
3
2
2
3
2
11
2
8
5
0
2
2
4
12
0
2
1
12
0
12
4
3
0
12
4
1
11
8
5
3
4
0
4
0
11
8
5
0
4
2
2
7
0
0
12
2
7
11
2
8
5
4
5
1
7
1
0
12
7
7
0
4
0
0
7
11
2
8
5
0
12
0
7
1
4
3
4
6
6
2
0
12
0
2
11
8
5
0
1
11
2
8
5
0
2
11
2
8
5
0
1
10
9
Ekadhipatya Reduction
2
2
1
4
6
0
0
10
0
7
0
2
3
9
1
2
1
3
6
5
0
10
7
0
0
3
9
1
1
1
2
10
0
4
9
1
1
3
1
1
6
1
0
10
0
0
9
3
0
3
1
3
6
3
0
10
0
0
9
2
1
3
1
1
6
1
1
10
4
1
3
9
5
0
1
4
6
0
2
10
0
2
3
9
0
1
1
3
6
0
0
2
3
2
11
2
8
5
0
2
2
3
12
0
2
1
12
0
12
4
3
0
12
4
1
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
11
8
5
3
4
0
4
0
11
8
5
0
4
2
2
7
0
0
12
2
7
11
2
8
5
4
5
1
7
1
0
12
7
7
0
4
0
0
7
11
2
8
5
0
12
0
7
1
4
3
4
5
6
0
0
12
0
2
11
8
5
0
1
11
2
8
5
0
2
11
2
8
5
0
1
10
9
2
7
0
9
1
7
0
9
1
7
0
9
1
7
0
9
3
7
0
9
1
7
1
9
5
7
0
9
0
7
0
2
6
0
0
10
2
6
5
0
10
1
6
0
2
10
1
6
1
0
10
3
6
3
0
10
1
6
1
1
10
4
6
0
2
10
1
6
0
HP4 • 17
¬
Sample Data
Divisional Charts - Ashtakavarga
Divisional Charts - Ashtakavarga
Birth chart
1
12
Samudaya Ashtakavarga
As Su
Ve Sa
24
20
10
12
10
Me Ra
2
11
5
28 1
9
30
8
Ke MaR
3
4
JuR
6
34 3
7
Mo
Dreshkana (happiness siblings)
MaR 12
1
JuR
Ve Sa
Ra 3
As Su
11
5
9
9 Ke
25 1
24 3
7
4
6
31
26
23
As Su
6
2
5 Ke
27 9
As Su
11
5
8
25 11
12
3
7 26
36
6
10
22
2
12
5 36
Mo 3
6
23 3
7
3 20
As Su
12
11 Me
29 3
1
4 10
7
Ke
8
9
Ra
27 5
5
8
4
Me 1
12
Ra 3
33
10
28
4
6
23
25
7 20
27 1
9
2
11
5
7
Ve
22 3
2
12
11 29
23
8
10
6
26
27
34
4
6
33
22
9 Ke
5
11
28 1
7 Mo
26 3
12
28
10
4
28
4
6
24
28
3
1
Shashtiamsha (all areas)
34 7
6
25
30
4
17 9
21
10
12
27
28
Ke
28
28
JuR 12
1
Mo
10
12
10
3
11
5
3 37
1 31
Samudaya Ashtakavarga
Me
2
7 24
5
24Shodashamsha
28
8 2
11
12
As
9 46
Samudaya Ashtakavarga
2
10
7 22
23
35
As Mo
9 37
11
23 Dashamsha
29
2 8
5
MaR
Su
9 27
28
Samudaya Ashtakavarga
8
4
1 30
11
25 Saptamsha
37
2 8
5
Ke
Ra Ke
21
6
9
24
26
Ve
Sa
33
10
Sa Su
6
12
30
JuR Me 8
26
30
7
21
10
24
6
Ve As
3 45
40
12
Shodashamsha (conveyances)
9 37
5
8Hora2
11
4
10
Su
1
33 Trimshamsha
39
4 10
7
JuR
11
25
Samudaya Ashtakavarga
Dashamsha (great successes)
26
Samudaya Ashtakavarga
Ve Mo Sa
2
17
MaR
Sa
JuR
11
37Dwadashamsha
30
2 8
5
8
27 9
1
28
28
27 1
12
As Su
6
24
2
MaR
Samudaya Ashtakavarga
9
5
11
JuR
Ra
29
34
Ke
2
1
7
24 Navamsha
33
10 4
1
4
6
20
19
32 7
3
Saptamsha (children)
9 35
Samudaya Ashtakavarga
Trimshamsha (misfortunes)
5
35
4
10
12
Ve JuR Sa Ra
MaR3
26
9
10
6
Mo
2
32
7 24
12
Dwadashamsha (parents)
3
6
10
Ve Mo Sa
MaR
20
8
11
24 Dreshkana
36
2 8
5
Ra 11
12
12
40
4
Ve As Mo Sa
Su Me Ra Ke
Me
7
10 4
1
Me 1
8
7
26
8
4
8
5
Samudaya Ashtakavarga
MaR
Me
11
9 32
6
29
Navamsha (spouse)
JuR
2
Samudaya Ashtakavarga
MaR JuR
Mo
Me
2
27
Hora (wealth)
9
25 1
37
9 32
11
35 Shashtiamsha
31
2 8
5
8
7
4
6
MaR Ra Ve
Sa
22 3
24
4
6
31
23
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
7 21
HP4 • 18
¬
Sample Data
Health
Influence of Grahas on Physiology
Sookshma Scheme
Planet
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Body Part
Right side of Head
Left chest
Legs
Right side of Head
Legs
Left shoulder
Left shoulder
Neck
Navel
Sthoola Scheme
Planet
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Body Part
Ankles
Hip
Stomach
Ankles
Stomach
Knees
Knees
Ankles
Stomach
Body Part
Head
Generative organs
Space below navel
Head
Space below navel
Feet
Feet
Head
Space below navel
Nakshatra Scheme
Planet
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Nakshatra
Dhanishta
Hasta
Poorva Phalg.
Shatabhishak
Uttara Phalg.
Shravana
Shravana
Shatabhishak
Poorva Phalg.
Opinion 1
Back
The two hands
Private parts
Chin
Private parts
The two ears
The two ears
Chin
Private parts
Opinion 2
Back
The two hands
Private parts
Chin
Private parts
The two ears
The two ears
Chin
Private parts
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 19
¬
Sample Data
Vimshottari MD and AD
Vimshottari Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth
Dasha at the time of birth
: Moon 5y 6m 4d
: Mo-Sa-Sa-Ju-Mo
Moon (10y)
Mars (7y)
Rahu (18y)
From 0 yrs. to 5y6m
Antar Beginning Ending
From 5y6m to 12y6m
Antar
From 12y6m to 30y6m
Antar Beginning Ending
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn 14-02-193318-06-1934
Mercury18-06-193418-11-1935
Ketu
18-11-193518-06-1936
Venus 18-06-193616-02-1938
Sun
16-02-193818-08-1938
Mars 18-08-193814-01-1939
Rahu 14-01-193902-02-1940
Jupiter 02-02-194008-01-1941
Saturn 08-01-194116-02-1942
Mercury16-02-194214-02-1943
Ketu
14-02-194313-07-1943
Venus 13-07-194311-09-1944
Sun
11-09-194417-01-1945
Moon 17-01-194518-08-1945
Rahu 18-08-194530-04-1948
Jupiter 30-04-194823-09-1950
Saturn 23-09-195030-07-1953
Mercury30-07-195317-02-1956
Ketu
17-02-195606-03-1957
Venus 06-03-195706-03-1960
Sun
06-03-196029-01-1961
Moon 29-01-196131-07-1962
Mars 31-07-196218-08-1963
Jupiter (16y)
Saturn (19y)
Mercury (17y)
From 30y6m to46y6m
Antar Beginning Ending
From 46y6m to 65y6m
Antar
From 65y6m to 82y6m
Antar Beginning Ending
Jupiter 18-08-196305-10-1965
Saturn 05-10-196518-04-1968
Mercury18-04-196824-07-1970
Ketu
24-07-197030-06-1971
Venus 30-06-197128-02-1974
Sun
28-02-197417-12-1974
Moon 17-12-197417-04-1976
Mars 17-04-197624-03-1977
Rahu 24-03-197718-08-1979
Saturn 18-08-197921-08-1982
Mercury21-08-198230-04-1985
Ketu
30-04-198509-06-1986
Venus 09-06-198608-08-1989
Sun
08-08-198921-07-1990
Moon 21-07-199020-02-1992
Mars 20-02-199230-03-1993
Rahu 30-03-199304-02-1996
Jupiter 04-02-199618-08-1998
Mercury18-08-199813-01-2001
Ketu
13-01-200110-01-2002
Venus 10-01-200210-11-2004
Sun
10-11-200417-09-2005
Moon 17-09-200516-02-2007
Mars 16-02-200713-02-2008
Rahu 13-02-200802-09-2010
Jupiter 02-09-201008-12-2012
Saturn 08-12-201218-08-2015
Ketu (7y)
Venus (20y)
Sun (6y)
From 82y6m to89y6m
From 89y6m to 109y6m
From 109y6m to115y6m
Antar
Beginning
Ending
Ketu
18-08-201514-01-2016
Venus 14-01-201615-03-2017
Sun
15-03-201721-07-2017
Moon 21-07-201719-02-2018
Mars 19-02-201818-07-2018
Rahu 18-07-201805-08-2019
Jupiter 05-08-201911-07-2020
Saturn 11-07-202020-08-2021
Mercury20-08-202117-08-2022
Antar
Beginning
Beginning
Beginning
Ending
Ending
Ending
Venus 17-08-202217-12-2025
Sun
17-12-202517-12-2026
Moon 17-12-202617-08-2028
Mars 17-08-202817-10-2029
Rahu 17-10-202917-10-2032
Jupiter 17-10-203218-06-2035
Saturn 18-06-203517-08-2038
Mercury17-08-203817-06-2041
Ketu
17-06-204117-08-2042
Antar
Beginning
Ending
Sun
17-08-204205-12-2042
Moon 05-12-204205-06-2043
Mars 05-06-204311-10-2043
Rahu 11-10-204304-09-2044
Jupiter 04-09-204423-06-2045
Saturn 23-06-204505-06-2046
Mercury05-06-204612-04-2047
Ketu
12-04-204717-08-2047
Venus 17-08-204717-08-2048
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 20
¬
Sample Data
Vimshottari Detailed AD and PD #1
Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas
Moon Mahadasha 14-02-1933 to 18-08-1938
Age : 0y 0m to 5y 6m
*Running age is given for dasha beginning dates.
Moon-Moon
Antar
Beginning
Moon-Mars
Ending
Antar
Beginning
Moon-Rahu
Ending
Antar
Beginning
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Rahu
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Moon-Jupiter
Moon-Saturn
Moon-Mercury
Antar
Beginning
Ending
Jupiter
Saturn
Mercury
Ketu
Venus
Sun
Moon
Mars
Rahu
Moon-Ketu
Antar
Beginning
2y9m
Ending
Ketu
18-11-193530-11-1935
Venus 30-11-193505-01-1936
Sun
05-01-193615-01-1936
Moon 15-01-193602-02-1936
Mars 02-02-193614-02-1936
Rahu 14-02-193617-03-1936
Jupiter 17-03-193615-04-1936
Saturn 15-04-193618-05-1936
Mercury18-05-193618-06-1936
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
1y4m
Ending
Saturn 14-02-193316-02-1933
Mercury16-02-193309-05-1933
Ketu
09-05-193312-06-1933
Venus 12-06-193316-09-1933
Sun
16-09-193315-10-1933
Moon 15-10-193303-12-1933
Mars 03-12-193305-01-1934
Rahu 05-01-193402-04-1934
Jupiter 02-04-193418-06-1934
Mercury18-06-193430-08-1934
Ketu
30-08-193430-09-1934
Venus 30-09-193425-12-1934
Sun
25-12-193420-01-1935
Moon 20-01-193504-03-1935
Mars 04-03-193503-04-1935
Rahu 03-04-193520-06-1935
Jupiter 20-06-193528-08-1935
Saturn 28-08-193518-11-1935
Moon-Venus
Moon-Sun
Antar
Beginning
3y4m
Ending
Venus 18-06-193627-09-1936
Sun
27-09-193628-10-1936
Moon 28-10-193617-12-1936
Mars 17-12-193622-01-1937
Rahu 22-01-193723-04-1937
Jupiter 23-04-193713-07-1937
Saturn 13-07-193718-10-1937
Mercury18-10-193712-01-1938
Ketu
12-01-193816-02-1938
Antar
Beginning
5y0m
Ending
Sun
16-02-193826-02-1938
Moon 26-02-193813-03-1938
Mars 13-03-193823-03-1938
Rahu 23-03-193820-04-1938
Jupiter 20-04-193814-05-1938
Saturn 14-05-193812-06-1938
Mercury12-06-193808-07-1938
Ketu
08-07-193819-07-1938
Venus 19-07-193818-08-1938
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 21
¬
Sample Data
Vimshottari Detailed AD and PD #2
Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas
Mars Mahadasha 18-08-1938 to 18-08-1945
Age : 5y 6m to 12y 6m
*Running age is given for dasha beginning dates.
Mars-Mars
Antar
Beginning
5y6m*
Ending
Mars 18-08-193827-08-1938
Rahu 27-08-193818-09-1938
Jupiter 18-09-193808-10-1938
Saturn 08-10-193801-11-1938
Mercury01-11-193822-11-1938
Ketu
22-11-193830-11-1938
Venus 30-11-193825-12-1938
Sun
25-12-193802-01-1939
Moon 02-01-193914-01-1939
Mars-Saturn
Antar
Beginning
7y10m
Ending
Saturn 08-01-194113-03-1941
Mercury13-03-194109-05-1941
Ketu
09-05-194102-06-1941
Venus 02-06-194108-08-1941
Sun
08-08-194128-08-1941
Moon 28-08-194101-10-1941
Mars 01-10-194125-10-1941
Rahu 25-10-194124-12-1941
Jupiter 24-12-194116-02-1942
Mars-Venus
Antar
Beginning
10y4m
Ending
Venus 13-07-194322-09-1943
Sun
22-09-194313-10-1943
Moon 13-10-194318-11-1943
Mars 18-11-194312-12-1943
Rahu 12-12-194314-02-1944
Jupiter 14-02-194411-04-1944
Saturn 11-04-194418-06-1944
Mercury18-06-194417-08-1944
Ketu
17-08-194411-09-1944
Mars-Rahu
Antar
Beginning
5y11m
Ending
Rahu 14-01-193913-03-1939
Jupiter 13-03-193903-05-1939
Saturn 03-05-193903-07-1939
Mercury03-07-193926-08-1939
Ketu
26-08-193917-09-1939
Venus 17-09-193920-11-1939
Sun
20-11-193909-12-1939
Moon 09-12-193910-01-1940
Mars 10-01-194002-02-1940
Mars-Mercury
Antar
Beginning
9y0m
Ending
Mercury16-02-194209-04-1942
Ketu
09-04-194230-04-1942
Venus 30-04-194229-06-1942
Sun
29-06-194217-07-1942
Moon 17-07-194216-08-1942
Mars 16-08-194207-09-1942
Rahu 07-09-194231-10-1942
Jupiter 31-10-194218-12-1942
Saturn 18-12-194214-02-1943
Mars-Sun
Antar
Beginning
11y6m
Ending
Sun
11-09-194417-09-1944
Moon 17-09-194428-09-1944
Mars 28-09-194405-10-1944
Rahu 05-10-194425-10-1944
Jupiter 25-10-194411-11-1944
Saturn 11-11-194401-12-1944
Mercury01-12-194419-12-1944
Ketu
19-12-194426-12-1944
Venus 26-12-194417-01-1945
Mars-Jupiter
Antar
Beginning
6y11m
Ending
Jupiter 02-02-194018-03-1940
Saturn 18-03-194011-05-1940
Mercury11-05-194028-06-1940
Ketu
28-06-194018-07-1940
Venus 18-07-194013-09-1940
Sun
13-09-194030-09-1940
Moon 30-09-194029-10-1940
Mars 29-10-194017-11-1940
Rahu 17-11-194008-01-1941
Mars-Ketu
Antar
Beginning
10y0m
Ending
Ketu
14-02-194322-02-1943
Venus 22-02-194319-03-1943
Sun
19-03-194327-03-1943
Moon 27-03-194308-04-1943
Mars 08-04-194317-04-1943
Rahu 17-04-194309-05-1943
Jupiter 09-05-194329-05-1943
Saturn 29-05-194322-06-1943
Mercury22-06-194313-07-1943
Mars-Moon
Antar
Beginning
11y11m
Ending
Moon 17-01-194503-02-1945
Mars 03-02-194516-02-1945
Rahu 16-02-194520-03-1945
Jupiter 20-03-194517-04-1945
Saturn 17-04-194521-05-1945
Mercury21-05-194520-06-1945
Ketu
20-06-194503-07-1945
Venus 03-07-194507-08-1945
Sun
07-08-194518-08-1945
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 22
¬
Sample Data
Vimshottari Detailed AD and PD #3
Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas
Rahu Mahadasha 18-08-1945 to 18-08-1963
Age : 12y 6m to30y 6m
*Running age is given for dasha beginning dates.
Rahu-Rahu
Antar
Beginning
12y6m*
Rahu-Jupiter
Ending
Antar
Rahu 18-08-194513-01-1946
Jupiter 13-01-194624-05-1946
Saturn 24-05-194627-10-1946
Mercury27-10-194616-03-1947
Ketu
16-03-194712-05-1947
Venus 12-05-194724-10-1947
Sun
24-10-194712-12-1947
Moon 12-12-194703-03-1948
Mars 03-03-194830-04-1948
Rahu-Mercury
Antar
Beginning
20y5m
Ending
Mercury30-07-195309-12-1953
Ketu
09-12-195302-02-1954
Venus 02-02-195407-07-1954
Sun
07-07-195422-08-1954
Moon 22-08-195408-11-1954
Mars 08-11-195401-01-1955
Rahu 01-01-195521-05-1955
Jupiter 21-05-195522-09-1955
Saturn 22-09-195517-02-1956
Rahu-Sun
Antar
Beginning
27y0m
Ending
Sun
06-03-196022-03-1960
Moon 22-03-196019-04-1960
Mars 19-04-196008-05-1960
Rahu 08-05-196026-06-1960
Jupiter 26-06-196009-08-1960
Saturn 09-08-196030-09-1960
Mercury30-09-196016-11-1960
Ketu
16-11-196005-12-1960
Venus 05-12-196029-01-1961
Beginning
15y2m
Ending
Jupiter 30-04-194825-08-1948
Saturn 25-08-194811-01-1949
Mercury11-01-194915-05-1949
Ketu
15-05-194905-07-1949
Venus 05-07-194928-11-1949
Sun
28-11-194911-01-1950
Moon 11-01-195025-03-1950
Mars 25-03-195015-05-1950
Rahu 15-05-195023-09-1950
Rahu-Ketu
Antar
Beginning
23y0m
Ending
Ketu
17-02-195610-03-1956
Venus 10-03-195613-05-1956
Sun
13-05-195601-06-1956
Moon 01-06-195603-07-1956
Mars 03-07-195626-07-1956
Rahu 26-07-195621-09-1956
Jupiter 21-09-195611-11-1956
Saturn 11-11-195611-01-1957
Mercury11-01-195706-03-1957
Rahu-Moon
Antar
Beginning
Rahu-Saturn
Antar
Beginning
Ending
Saturn 23-09-195007-03-1951
Mercury07-03-195102-08-1951
Ketu
02-08-195101-10-1951
Venus 01-10-195123-03-1952
Sun
23-03-195214-05-1952
Moon 14-05-195209-08-1952
Mars 09-08-195208-10-1952
Rahu 08-10-195214-03-1953
Jupiter 14-03-195330-07-1953
Rahu-Venus
Antar
Beginning
24y0m
Ending
Venus 06-03-195705-09-1957
Sun
05-09-195730-10-1957
Moon 30-10-195729-01-1958
Mars 29-01-195803-04-1958
Rahu 03-04-195814-09-1958
Jupiter 14-09-195807-02-1959
Saturn 07-02-195931-07-1959
Mercury31-07-195902-01-1960
Ketu
02-01-196006-03-1960
27y11m
Rahu-Mars
Ending
Antar
Moon 29-01-196115-03-1961
Mars 15-03-196116-04-1961
Rahu 16-04-196108-07-1961
Jupiter 08-07-196119-09-1961
Saturn 19-09-196114-12-1961
Mercury14-12-196102-03-1962
Ketu
02-03-196203-04-1962
Venus 03-04-196203-07-1962
Sun
03-07-196231-07-1962
17y7m
Beginning
29y5m
Ending
Mars 31-07-196222-08-1962
Rahu 22-08-196218-10-1962
Jupiter 18-10-196209-12-1962
Saturn 09-12-196207-02-1963
Mercury07-02-196303-04-1963
Ketu
03-04-196325-04-1963
Venus 25-04-196328-06-1963
Sun
28-06-196317-07-1963
Moon 17-07-196318-08-1963
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 23
¬
Sample Data
Vimshottari Detailed AD and PD #4
Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas
Jupiter Mahadasha 18-08-1963 to 18-08-1979
Age : 30y 6m to46y 6m
*Running age is given for dasha beginning dates.
Jupiter-Jupiter
Antar
Beginning
30y6m*
Jupiter-Saturn
Ending
Antar
Jupiter 18-08-196330-11-1963
Saturn 30-11-196301-04-1964
Mercury01-04-196421-07-1964
Ketu
21-07-196404-09-1964
Venus 04-09-196412-01-1965
Sun
12-01-196520-02-1965
Moon 20-02-196526-04-1965
Mars 26-04-196510-06-1965
Rahu 10-06-196505-10-1965
Jupiter-Ketu
Antar
Beginning
37y5m
Ending
Ketu
24-07-197013-08-1970
Venus 13-08-197009-10-1970
Sun
09-10-197026-10-1970
Moon 26-10-197024-11-1970
Mars 24-11-197013-12-1970
Rahu 13-12-197003-02-1971
Jupiter 03-02-197120-03-1971
Saturn 20-03-197113-05-1971
Mercury13-05-197130-06-1971
Jupiter-Moon
Antar
Beginning
Beginning
Ending
Saturn 05-10-196501-03-1966
Mercury01-03-196610-07-1966
Ketu
10-07-196602-09-1966
Venus 02-09-196603-02-1967
Sun
03-02-196721-03-1967
Moon 21-03-196706-06-1967
Mars 06-06-196730-07-1967
Rahu 30-07-196716-12-1967
Jupiter 16-12-196718-04-1968
Jupiter-Venus
Antar
Beginning
38y4m
Ending
Venus 30-06-197110-12-1971
Sun
10-12-197127-01-1972
Moon 27-01-197218-04-1972
Mars 18-04-197213-06-1972
Rahu 13-06-197206-11-1972
Jupiter 06-11-197216-03-1973
Saturn 16-03-197317-08-1973
Mercury17-08-197302-01-1974
Ketu
02-01-197428-02-1974
41y10m
Jupiter-Mars
Ending
Antar
Moon 17-12-197427-01-1975
Mars 27-01-197524-02-1975
Rahu 24-02-197509-05-1975
Jupiter 09-05-197512-07-1975
Saturn 12-07-197528-09-1975
Mercury28-09-197506-12-1975
Ketu
06-12-197503-01-1976
Venus 03-01-197624-03-1976
Sun
24-03-197617-04-1976
32y7m
Beginning
43y2m
Ending
Mars 17-04-197607-05-1976
Rahu 07-05-197627-06-1976
Jupiter 27-06-197612-08-1976
Saturn 12-08-197605-10-1976
Mercury05-10-197622-11-1976
Ketu
22-11-197612-12-1976
Venus 12-12-197607-02-1977
Sun
07-02-197724-02-1977
Moon 24-02-197724-03-1977
Jupiter-Mercury
Antar
Beginning
35y2m
Ending
Mercury18-04-196813-08-1968
Ketu
13-08-196830-09-1968
Venus 30-09-196815-02-1969
Sun
15-02-196928-03-1969
Moon 28-03-196905-06-1969
Mars 05-06-196924-07-1969
Rahu 24-07-196925-11-1969
Jupiter 25-11-196915-03-1970
Saturn 15-03-197024-07-1970
Jupiter-Sun
Antar
Beginning
41y0m
Ending
Sun
28-02-197415-03-1974
Moon 15-03-197408-04-1974
Mars 08-04-197425-04-1974
Rahu 25-04-197408-06-1974
Jupiter 08-06-197417-07-1974
Saturn 17-07-197401-09-1974
Mercury01-09-197413-10-1974
Ketu
13-10-197430-10-1974
Venus 30-10-197417-12-1974
Jupiter-Rahu
Antar
Beginning
44y1m
Ending
Rahu 24-03-197703-08-1977
Jupiter 03-08-197728-11-1977
Saturn 28-11-197716-04-1978
Mercury16-04-197818-08-1978
Ketu
18-08-197808-10-1978
Venus 08-10-197803-03-1979
Sun
03-03-197916-04-1979
Moon 16-04-197928-06-1979
Mars 28-06-197918-08-1979
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 24
¬
Sample Data
Vimshottari Detailed AD and PD #5
Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas
Saturn Mahadasha 18-08-1979 to 18-08-1998
Age : 46y 6m to65y 6m
*Running age is given for dasha beginning dates.
Saturn-Saturn
Antar
Beginning
46y6m*
Saturn-Mercury
Ending
Antar
Saturn 18-08-197908-02-1980
Mercury08-02-198013-07-1980
Ketu
13-07-198015-09-1980
Venus 15-09-198017-03-1981
Sun
17-03-198111-05-1981
Moon 11-05-198110-08-1981
Mars 10-08-198113-10-1981
Rahu 13-10-198127-03-1982
Jupiter 27-03-198221-08-1982
Saturn-Venus
Antar
Beginning
53y3m
Ending
Venus 09-06-198618-12-1986
Sun
18-12-198614-02-1987
Moon 14-02-198722-05-1987
Mars 22-05-198728-07-1987
Rahu 28-07-198718-01-1988
Jupiter 18-01-198820-06-1988
Saturn 20-06-198820-12-1988
Mercury20-12-198802-06-1989
Ketu
02-06-198908-08-1989
Saturn-Mars
Antar
Beginning
59y0m
Ending
Mars 20-02-199214-03-1992
Rahu 14-03-199214-05-1992
Jupiter 14-05-199207-07-1992
Saturn 07-07-199209-09-1992
Mercury09-09-199205-11-1992
Ketu
05-11-199229-11-1992
Venus 29-11-199204-02-1993
Sun
04-02-199325-02-1993
Moon 25-02-199330-03-1993
Beginning
49y6m
Ending
Mercury21-08-198207-01-1983
Ketu
07-01-198305-03-1983
Venus 05-03-198316-08-1983
Sun
16-08-198304-10-1983
Moon 04-10-198325-12-1983
Mars 25-12-198321-02-1984
Rahu 21-02-198417-07-1984
Jupiter 17-07-198425-11-1984
Saturn 25-11-198430-04-1985
Saturn-Sun
Antar
Beginning
56y5m
Ending
Sun
08-08-198926-08-1989
Moon 26-08-198924-09-1989
Mars 24-09-198914-10-1989
Rahu 14-10-198905-12-1989
Jupiter 05-12-198920-01-1990
Saturn 20-01-199016-03-1990
Mercury16-03-199004-05-1990
Ketu
04-05-199024-05-1990
Venus 24-05-199021-07-1990
Saturn-Rahu
Antar
Beginning
60y1m
Ending
Rahu 30-03-199302-09-1993
Jupiter 02-09-199319-01-1994
Saturn 19-01-199403-07-1994
Mercury03-07-199428-11-1994
Ketu
28-11-199427-01-1995
Venus 27-01-199520-07-1995
Sun
20-07-199510-09-1995
Moon 10-09-199506-12-1995
Mars 06-12-199504-02-1996
Saturn-Ketu
Antar
Beginning
52y2m
Ending
Ketu
30-04-198523-05-1985
Venus 23-05-198530-07-1985
Sun
30-07-198519-08-1985
Moon 19-08-198522-09-1985
Mars 22-09-198516-10-1985
Rahu 16-10-198515-12-1985
Jupiter 15-12-198507-02-1986
Saturn 07-02-198612-04-1986
Mercury12-04-198609-06-1986
Saturn-Moon
Antar
Beginning
57y5m
Ending
Moon 21-07-199007-09-1990
Mars 07-09-199011-10-1990
Rahu 11-10-199006-01-1991
Jupiter 06-01-199124-03-1991
Saturn 24-03-199124-06-1991
Mercury24-06-199113-09-1991
Ketu
13-09-199117-10-1991
Venus 17-10-199122-01-1992
Sun
22-01-199220-02-1992
Saturn-Jupiter
Antar
Beginning
62y11m
Ending
Jupiter 04-02-199607-06-1996
Saturn 07-06-199631-10-1996
Mercury31-10-199611-03-1997
Ketu
11-03-199704-05-1997
Venus 04-05-199705-10-1997
Sun
05-10-199721-11-1997
Moon 21-11-199706-02-1998
Mars 06-02-199801-04-1998
Rahu 01-04-199818-08-1998
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 25
¬
Sample Data
Vimshottari Detailed AD and PD #6
Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas
Mercury Mahadasha 18-08-1998 to 18-08-2015
Age : 65y 6m to82y 6m
*Running age is given for dasha beginning dates.
Mercury-Mercury 65y6m*
Antar
Beginning
Ending
Mercury18-08-199820-12-1998
Ketu
20-12-199809-02-1999
Venus 09-02-199906-07-1999
Sun
06-07-199919-08-1999
Moon 19-08-199931-10-1999
Mars 31-10-199922-12-1999
Rahu 22-12-199902-05-2000
Jupiter 02-05-200027-08-2000
Saturn 27-08-200013-01-2001
Mercury-Sun
Antar
Beginning
71y8m
Ending
Sun
10-11-200426-11-2004
Moon 26-11-200422-12-2004
Mars 22-12-200409-01-2005
Rahu 09-01-200524-02-2005
Jupiter 24-02-200507-04-2005
Saturn 07-04-200526-05-2005
Mercury26-05-200509-07-2005
Ketu
09-07-200527-07-2005
Venus 27-07-200517-09-2005
Mercury-Rahu
Antar
Beginning
Mercury-Ketu
Antar
Beginning
Mercury-Venus
Ending
Antar
Ketu
13-01-200103-02-2001
Venus 03-02-200105-04-2001
Sun
05-04-200123-04-2001
Moon 23-04-200123-05-2001
Mars 23-05-200113-06-2001
Rahu 13-06-200106-08-2001
Jupiter 06-08-200124-09-2001
Saturn 24-09-200120-11-2001
Mercury20-11-200110-01-2002
Mercury-Moon
Antar
Beginning
72y7m
Ending
Moon 17-09-200530-10-2005
Mars 30-10-200529-11-2005
Rahu 29-11-200515-02-2006
Jupiter 15-02-200625-04-2006
Saturn 25-04-200616-07-2006
Mercury16-07-200627-09-2006
Ketu
27-09-200627-10-2006
Venus 27-10-200621-01-2007
Sun
21-01-200716-02-2007
74y11m
Mercury-Jupiter
Ending
Antar
Rahu 13-02-200802-07-2008
Jupiter 02-07-200803-11-2008
Saturn 03-11-200831-03-2009
Mercury31-03-200910-08-2009
Ketu
10-08-200903-10-2009
Venus 03-10-200907-03-2010
Sun
07-03-201023-04-2010
Moon 23-04-201009-07-2010
Mars 09-07-201002-09-2010
67y10m
Beginning
77y6m
Ending
Jupiter 02-09-201021-12-2010
Saturn 21-12-201001-05-2011
Mercury01-05-201126-08-2011
Ketu
26-08-201114-10-2011
Venus 14-10-201129-02-2012
Sun
29-02-201210-04-2012
Moon 10-04-201218-06-2012
Mars 18-06-201205-08-2012
Rahu 05-08-201208-12-2012
Beginning
68y10m
Ending
Venus 10-01-200202-07-2002
Sun
02-07-200223-08-2002
Moon 23-08-200217-11-2002
Mars 17-11-200216-01-2003
Rahu 16-01-200320-06-2003
Jupiter 20-06-200305-11-2003
Saturn 05-11-200317-04-2004
Mercury17-04-200411-09-2004
Ketu
11-09-200410-11-2004
Mercury-Mars
Antar
Beginning
74y0m
Ending
Mars 16-02-200709-03-2007
Rahu 09-03-200703-05-2007
Jupiter 03-05-200720-06-2007
Saturn 20-06-200716-08-2007
Mercury16-08-200707-10-2007
Ketu
07-10-200728-10-2007
Venus 28-10-200727-12-2007
Sun
27-12-200714-01-2008
Moon 14-01-200813-02-2008
Mercury-Saturn
Antar
Beginning
79y9m
Ending
Saturn 08-12-201212-05-2013
Mercury12-05-201328-09-2013
Ketu
28-09-201325-11-2013
Venus 25-11-201308-05-2014
Sun
08-05-201426-06-2014
Moon 26-06-201416-09-2014
Mars 16-09-201412-11-2014
Rahu 12-11-201409-04-2015
Jupiter 09-04-201518-08-2015
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 26
¬
Sample Data
Vimshottari Detailed AD and PD #7
Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas
Ketu Mahadasha 18-08-2015 to 17-08-2022
Age : 82y 6m to89y 6m
*Running age is given for dasha beginning dates.
Ketu-Ketu
Antar
Beginning
82y6m*
Ketu-Venus
Ending
Antar
Ketu
18-08-201526-08-2015
Venus 26-08-201520-09-2015
Sun
20-09-201528-09-2015
Moon 28-09-201510-10-2015
Mars 10-10-201519-10-2015
Rahu 19-10-201510-11-2015
Jupiter 10-11-201530-11-2015
Saturn 30-11-201524-12-2015
Mercury24-12-201514-01-2016
Ketu-Moon
Antar
Beginning
84y5m
Ending
Moon 21-07-201708-08-2017
Mars 08-08-201720-08-2017
Rahu 20-08-201721-09-2017
Jupiter 21-09-201719-10-2017
Saturn 19-10-201722-11-2017
Mercury22-11-201722-12-2017
Ketu
22-12-201704-01-2018
Venus 04-01-201808-02-2018
Sun
08-02-201819-02-2018
Ketu-Jupiter
Antar
Beginning
86y5m
Ending
Jupiter 05-08-201920-09-2019
Saturn 20-09-201913-11-2019
Mercury13-11-201931-12-2019
Ketu
31-12-201920-01-2020
Venus 20-01-202017-03-2020
Sun
17-03-202003-04-2020
Moon 03-04-202001-05-2020
Mars 01-05-202021-05-2020
Rahu 21-05-202011-07-2020
Beginning
82y11m
Ketu-Sun
Ending
Antar
Venus 14-01-201625-03-2016
Sun
25-03-201615-04-2016
Moon 15-04-201621-05-2016
Mars 21-05-201615-06-2016
Rahu 15-06-201617-08-2016
Jupiter 17-08-201613-10-2016
Saturn 13-10-201620-12-2016
Mercury20-12-201618-02-2017
Ketu
18-02-201715-03-2017
Ketu-Mars
Antar
Beginning
85y0m
Ending
Mars 19-02-201828-02-2018
Rahu 28-02-201822-03-2018
Jupiter 22-03-201811-04-2018
Saturn 11-04-201804-05-2018
Mercury04-05-201826-05-2018
Ketu
26-05-201803-06-2018
Venus 03-06-201828-06-2018
Sun
28-06-201806-07-2018
Moon 06-07-201818-07-2018
Ketu-Saturn
Antar
Beginning
87y4m
Ending
Saturn 11-07-202013-09-2020
Mercury13-09-202010-11-2020
Ketu
10-11-202003-12-2020
Venus 03-12-202009-02-2021
Sun
09-02-202101-03-2021
Moon 01-03-202104-04-2021
Mars 04-04-202127-04-2021
Rahu 27-04-202127-06-2021
Jupiter 27-06-202120-08-2021
Beginning
84y1m
Ending
Sun
15-03-201721-03-2017
Moon 21-03-201701-04-2017
Mars 01-04-201708-04-2017
Rahu 08-04-201728-04-2017
Jupiter 28-04-201715-05-2017
Saturn 15-05-201704-06-2017
Mercury04-06-201722-06-2017
Ketu
22-06-201729-06-2017
Venus 29-06-201721-07-2017
Ketu-Rahu
Antar
Beginning
85y5m
Ending
Rahu 18-07-201813-09-2018
Jupiter 13-09-201804-11-2018
Saturn 04-11-201803-01-2019
Mercury03-01-201927-02-2019
Ketu
27-02-201921-03-2019
Venus 21-03-201924-05-2019
Sun
24-05-201912-06-2019
Moon 12-06-201914-07-2019
Mars 14-07-201905-08-2019
Ketu-Mercury
Antar
Beginning
88y6m
Ending
Mercury20-08-202110-10-2021
Ketu
10-10-202101-11-2021
Venus 01-11-202131-12-2021
Sun
31-12-202118-01-2022
Moon 18-01-202217-02-2022
Mars 17-02-202210-03-2022
Rahu 10-03-202204-05-2022
Jupiter 04-05-202221-06-2022
Saturn 21-06-202217-08-2022
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 27
¬
Sample Data
Vimshottari Detailed AD and PD #8
Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas
Venus Mahadasha 17-08-2022 to 17-08-2042
Age : 89y 6m 109y
to
6m
*Running age is given for dasha beginning dates.
Venus-Venus
Antar
Beginning
89y6m*
Venus-Sun
Ending
Antar
Venus 17-08-202208-03-2023
Sun
08-03-202308-05-2023
Moon 08-05-202318-08-2023
Mars 18-08-202328-10-2023
Rahu 28-10-202327-04-2024
Jupiter 27-04-202407-10-2024
Saturn 07-10-202417-04-2025
Mercury17-04-202507-10-2025
Ketu
07-10-202517-12-2025
Venus-Mars
Antar
Beginning
95y6m
Ending
Mars 17-08-202811-09-2028
Rahu 11-09-202814-11-2028
Jupiter 14-11-202809-01-2029
Saturn 09-01-202918-03-2029
Mercury18-03-202917-05-2029
Ketu
17-05-202911-06-2029
Venus 11-06-202921-08-2029
Sun
21-08-202911-09-2029
Moon 11-09-202917-10-2029
Venus-Saturn
Antar
Beginning
Beginning
Venus-Moon
Ending
Antar
Sun
17-12-202504-01-2026
Moon 04-01-202604-02-2026
Mars 04-02-202625-02-2026
Rahu 25-02-202621-04-2026
Jupiter 21-04-202608-06-2026
Saturn 08-06-202605-08-2026
Mercury05-08-202626-09-2026
Ketu
26-09-202617-10-2026
Venus 17-10-202617-12-2026
Venus-Rahu
Antar
Beginning
96y8m
Ending
Rahu 17-10-202930-03-2030
Jupiter 30-03-203023-08-2030
Saturn 23-08-203013-02-2031
Mercury13-02-203118-07-2031
Ketu
18-07-203120-09-2031
Venus 20-09-203121-03-2032
Sun
21-03-203214-05-2032
Moon 14-05-203214-08-2032
Mars 14-08-203217-10-2032
102y4m
Venus-Mercury
Ending
Antar
Saturn 18-06-203518-12-2035
Mercury18-12-203530-05-2036
Ketu
30-05-203605-08-2036
Venus 05-08-203614-02-2037
Sun
14-02-203713-04-2037
Moon 13-04-203718-07-2037
Mars 18-07-203724-09-2037
Rahu 24-09-203716-03-2038
Jupiter 16-03-203817-08-2038
92y10m
Beginning
Beginning
Ending
Moon 17-12-202606-02-2027
Mars 06-02-202713-03-2027
Rahu 13-03-202713-06-2027
Jupiter 13-06-202702-09-2027
Saturn 02-09-202707-12-2027
Mercury07-12-202702-03-2028
Ketu
02-03-202807-04-2028
Venus 07-04-202817-07-2028
Sun
17-07-202817-08-2028
Venus-Jupiter
Antar
Beginning
99y8m
Ending
Jupiter 17-10-203224-02-2033
Saturn 24-02-203328-07-2033
Mercury28-07-203313-12-2033
Ketu
13-12-203308-02-2034
Venus 08-02-203420-07-2034
Sun
20-07-203407-09-2034
Moon 07-09-203427-11-2034
Mars 27-11-203423-01-2035
Rahu 23-01-203518-06-2035
105y6m
Venus-Ketu
Ending
Antar
Mercury17-08-203811-01-2039
Ketu
11-01-203912-03-2039
Venus 12-03-203901-09-2039
Sun
01-09-203922-10-2039
Moon 22-10-203917-01-2040
Mars 17-01-204017-03-2040
Rahu 17-03-204019-08-2040
Jupiter 19-08-204004-01-2041
Saturn 04-01-204117-06-2041
93y10m
Beginning
108y4m
Ending
Ketu
17-06-204112-07-2041
Venus 12-07-204121-09-2041
Sun
21-09-204112-10-2041
Moon 12-10-204117-11-2041
Mars 17-11-204112-12-2041
Rahu 12-12-204114-02-2042
Jupiter 14-02-204211-04-2042
Saturn 11-04-204218-06-2042
Mercury18-06-204217-08-2042
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 28
¬
Sample Data
Vimshottari Detailed AD and PD #9
Vimshottari Antardasha and Pratyantardashas
Sun Mahadasha 17-08-2042 to 17-08-2048
Age : 109y 6m to
115y 6m
*Running age is given for dasha beginning dates.
Sun-Sun
Antar
Beginning
109y 6m*
Ending
Sun
17-08-204223-08-2042
Moon 23-08-204201-09-2042
Mars 01-09-204207-09-2042
Rahu 07-09-204224-09-2042
Jupiter 24-09-204208-10-2042
Saturn 08-10-204226-10-2042
Mercury26-10-204210-11-2042
Ketu
10-11-204217-11-2042
Venus 17-11-204205-12-2042
Sun-Rahu
Antar
Beginning
Antar
Beginning
Antar
Beginning
Sun-Jupiter
Ending
Antar
Beginning
Sun-Mars
Ending
Antar
Sun-Ketu
Ending
Antar
Beginning
Beginning
Sun-Saturn
Ending
Antar
Beginning
Ending
112y4m
Ending
Saturn 23-06-204517-08-2045
Mercury17-08-204505-10-2045
Ketu
05-10-204525-10-2045
Venus 25-10-204522-12-2045
Sun
22-12-204509-01-2046
Moon 09-01-204607-02-2046
Mars 07-02-204627-02-2046
Rahu 27-02-204620-04-2046
Jupiter 20-04-204605-06-2046
114y1m
Sun-Venus
Ending
Antar
Ketu
12-04-204719-04-2047
Venus 19-04-204710-05-2047
Sun
10-05-204717-05-2047
Moon 17-05-204727-05-2047
Mars 27-05-204704-06-2047
Rahu 04-06-204723-06-2047
Jupiter 23-06-204710-07-2047
Saturn 10-07-204730-07-2047
Mercury30-07-204717-08-2047
110y3m
Mars 05-06-204313-06-2043
Rahu 13-06-204302-07-2043
Jupiter 02-07-204319-07-2043
Saturn 19-07-204308-08-2043
Mercury08-08-204326-08-2043
Ketu
26-08-204303-09-2043
Venus 03-09-204324-09-2043
Sun
24-09-204301-10-2043
Moon 01-10-204311-10-2043
111y6m
Jupiter 04-09-204413-10-2044
Saturn 13-10-204428-11-2044
Mercury28-11-204409-01-2045
Ketu
09-01-204526-01-2045
Venus 26-01-204515-03-2045
Sun
15-03-204530-03-2045
Moon 30-03-204523-04-2045
Mars 23-04-204510-05-2045
Rahu 10-05-204523-06-2045
113y3m
Mercury05-06-204619-07-2046
Ketu
19-07-204606-08-2046
Venus 06-08-204627-09-2046
Sun
27-09-204612-10-2046
Moon 12-10-204607-11-2046
Mars 07-11-204625-11-2046
Rahu 25-11-204611-01-2047
Jupiter 11-01-204721-02-2047
Saturn 21-02-204712-04-2047
109y9m
Moon 05-12-204220-12-2042
Mars 20-12-204231-12-2042
Rahu 31-12-204227-01-2043
Jupiter 27-01-204320-02-2043
Saturn 20-02-204321-03-2043
Mercury21-03-204316-04-2043
Ketu
16-04-204327-04-2043
Venus 27-04-204327-05-2043
Sun
27-05-204305-06-2043
110y7m
Rahu 11-10-204330-11-2043
Jupiter 30-11-204312-01-2044
Saturn 12-01-204404-03-2044
Mercury04-03-204420-04-2044
Ketu
20-04-204409-05-2044
Venus 09-05-204403-07-2044
Sun
03-07-204419-07-2044
Moon 19-07-204416-08-2044
Mars 16-08-204404-09-2044
Sun-Mercury
Sun-Moon
Beginning
114y6m
Ending
Venus 17-08-204717-10-2047
Sun
17-10-204705-11-2047
Moon 05-11-204705-12-2047
Mars 05-12-204726-12-2047
Rahu 26-12-204719-02-2048
Jupiter 19-02-204808-04-2048
Saturn 08-04-204805-06-2048
Mercury05-06-204826-07-2048
Ketu
26-07-204817-08-2048
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 29
¬ Vimshottari Dasha – PD and Sookshma #1
Sample Data
Vimshottari Pratyantardasha and Sookshma Dasha
The dates are given for dasha beginning dates.
Mer-Ven-Mer
Mer-Ven-Ket
Mer-Sun-Sun
Mer-Sun-Mon
Beginning 17-04-2004
Ending
11-09-2004
Mer 17-04-2004 18:11
Ket 08-05-2004 12:38
Ven 17-05-2004 01:53
Sun 10-06-2004 12:18
Mon 17-06-2004 20:14
Mar 30-06-2004 01:26
Rah 08-07-2004 14:41
Jup 30-07-2004 14:27
Sat 19-08-2004 03:35
Beginning 11-09-2004
Ending
10-11-2004
Ket 11-09-2004 08:41
Ven 14-09-2004 21:12
Sun 24-09-2004 22:40
Mon 27-09-2004 23:06
Mar 02-10-2004 23:50
Rah 06-10-2004 12:21
Jup 15-10-2004 13:40
Sat 23-10-2004 14:51
Mer 02-11-2004 04:14
Beginning 10-11-2004
26-11-2004
Ending
Sun 10-11-2004 17:29
Mon 11-11-2004 12:06
Mar 12-11-2004 19:09
Rah 13-11-2004 16:53
Jup 16-11-2004 00:46
Sat 18-11-2004 02:26
Mer 20-11-2004 13:26
Ket 22-11-2004 18:12
Ven 23-11-2004 15:56
Beginning 26-11-2004
Ending
22-12-2004
Mon 26-11-2004 06:02
Mar 28-11-2004 09:46
Rah 29-11-2004 21:59
Jup 03-12-2004 19:08
Sat 07-12-2004 05:55
Mer 11-12-2004 08:14
Ket 15-12-2004 00:11
Ven 16-12-2004 12:25
Sun 20-12-2004 19:54
Mer-Sun-Mar
Mer-Sun-Rah
Mer-Sun-Jup
Mer-Sun-Sat
Beginning 22-12-2004
09-01-2005
Ending
Mar 22-12-2004 02:56
Rah 23-12-2004 04:18
Jup 25-12-2004 21:29
Sat 28-12-2004 07:26
Mer 31-12-2004 04:15
Ket 02-01-2005 17:50
Ven 03-01-2005 19:11
Sun 06-01-2005 19:38
Mon 07-01-2005 17:21
Beginning 09-01-2005
24-02-2005
Ending
Rah 09-01-2005 05:35
Jup 16-01-2005 05:13
Sat 22-01-2005 10:15
Mer 29-01-2005 19:12
Ket 05-02-2005 09:32
Ven 08-02-2005 02:44
Sun 15-02-2005 21:00
Mon 18-02-2005 04:53
Mar 22-02-2005 02:01
Beginning 24-02-2005
07-04-2005
Ending
Jup 24-02-2005 19:13
Sat 02-03-2005 07:41
Mer 08-03-2005 20:59
Ket 14-03-2005 17:43
Ven 17-03-2005 03:40
Sun 24-03-2005 01:15
Mon 26-03-2005 02:55
Mar 29-03-2005 13:42
Rah 31-03-2005 23:40
Beginning 07-04-2005
26-05-2005
Ending
Sat 07-04-2005 04:41
Mer 14-04-2005 23:28
Ket 21-04-2005 22:36
Ven 24-04-2005 19:25
Sun 03-05-2005 00:02
Mon 05-05-2005 11:01
Mar 09-05-2005 13:20
Rah 12-05-2005 10:09
Jup 19-05-2005 19:07
Mer-Sun-Mer
Mer-Sun-Ket
Mer-Sun-Ven
Mer-Mon-Mon
Beginning 26-05-2005
09-07-2005
Ending
Mer 26-05-2005 08:25
Ket 01-06-2005 13:57
Ven 04-06-2005 03:31
Sun 11-06-2005 11:27
Mon 13-06-2005 16:13
Mar 17-06-2005 08:11
Rah 19-06-2005 21:45
Jup 26-06-2005 12:05
Sat 02-07-2005 08:50
Beginning 09-07-2005
27-07-2005
Ending
Ket 09-07-2005 07:58
Ven 10-07-2005 09:19
Sun 13-07-2005 09:45
Mon 14-07-2005 07:29
Mar 15-07-2005 19:42
Rah 16-07-2005 21:04
Jup 19-07-2005 14:15
Sat 22-07-2005 00:12
Mer 24-07-2005 21:01
Beginning 27-07-2005
17-09-2005
Ending
Ven 27-07-2005 10:36
Sun 05-08-2005 01:34
Mon 07-08-2005 15:40
Mar 11-08-2005 23:09
Rah 14-08-2005 23:35
Jup 22-08-2005 17:51
Sat 29-08-2005 15:26
Mer 06-09-2005 20:03
Ket 14-09-2005 03:59
Beginning 17-09-2005
30-10-2005
Ending
Mon 17-09-2005 04:25
Mar 20-09-2005 18:40
Rah 23-09-2005 07:02
Jup 29-09-2005 18:15
Sat 05-10-2005 12:14
Mer 12-10-2005 08:05
Ket 18-10-2005 10:41
Ven 20-10-2005 23:03
Sun 28-10-2005 03:32
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 30
¬ Vimshottari Dasha – PD and Sookshma #2
Sample Data
Vimshottari Pratyantardasha and Sookshma Dasha
The dates are given for dasha beginning dates.
Mer-Mon-Mar
Mer-Mon-Rah
Mer-Mon-Jup
Mer-Mon-Sat
Beginning 30-10-2005
Ending
29-11-2005
Mar 30-10-2005 07:16
Rah 01-11-2005 01:32
Jup 05-11-2005 14:11
Sat 09-11-2005 14:47
Mer 14-11-2005 09:28
Ket 18-11-2005 16:06
Ven 20-11-2005 10:21
Sun 25-11-2005 11:05
Mon 26-11-2005 23:18
Beginning 29-11-2005
Ending
15-02-2006
Rah 29-11-2005 11:40
Jup 11-12-2005 03:05
Sat 21-12-2005 11:27
Mer 02-01-2006 18:23
Ket 13-01-2006 18:16
Ven 18-01-2006 06:56
Sun 31-01-2006 05:23
Mon 04-02-2006 02:31
Mar 10-02-2006 13:45
Beginning 15-02-2006
Ending
25-04-2006
Jup 15-02-2006 02:24
Sat 24-02-2006 07:10
Mer 07-03-2006 05:20
Ket 16-03-2006 23:54
Ven 21-03-2006 00:29
Sun 01-04-2006 12:27
Mon 04-04-2006 23:14
Mar 10-04-2006 17:13
Rah 14-04-2006 17:48
Beginning 25-04-2006
16-07-2006
Ending
Sat 25-04-2006 02:10
Mer 08-05-2006 01:29
Ket 19-05-2006 16:02
Ven 24-05-2006 10:44
Sun 07-06-2006 02:26
Mon 11-06-2006 04:45
Mar 18-06-2006 00:36
Rah 22-06-2006 19:18
Jup 05-07-2006 02:14
Mer-Mon-Mer
Mer-Mon-Ket
Mer-Mon-Ven
Mer-Mon-Sun
Beginning 16-07-2006
27-09-2006
Ending
Mer 16-07-2006 00:23
Ket 26-07-2006 09:37
Ven 30-07-2006 16:14
Sun 11-08-2006 21:27
Mon 15-08-2006 13:25
Mar 21-08-2006 16:01
Rah 25-08-2006 22:38
Jup 05-09-2006 22:32
Sat 15-09-2006 17:06
Beginning 27-09-2006
27-10-2006
Ending
Ket 27-09-2006 07:38
Ven 29-09-2006 01:54
Sun 04-10-2006 02:38
Mon 05-10-2006 14:51
Mar 08-10-2006 03:13
Rah 09-10-2006 21:28
Jup 14-10-2006 10:08
Sat 18-10-2006 10:43
Mer 23-10-2006 05:25
Beginning 27-10-2006
21-01-2007
Ending
Ven 27-10-2006 12:02
Sun 10-11-2006 20:59
Mon 15-11-2006 04:28
Mar 22-11-2006 08:57
Rah 27-11-2006 09:41
Jup 10-12-2006 08:08
Sat 21-12-2006 20:06
Mer 04-01-2007 11:48
Ket 16-01-2007 17:01
Beginning 21-01-2007
16-02-2007
Ending
Sun 21-01-2007 17:45
Mon 23-01-2007 00:47
Mar 25-01-2007 04:32
Rah 26-01-2007 16:45
Jup 30-01-2007 13:53
Sat 03-02-2007 00:41
Mer 07-02-2007 02:59
Ket 10-02-2007 18:57
Ven 12-02-2007 07:10
Mer-Mar-Mar
Mer-Mar-Rah
Mer-Mar-Jup
Mer-Mar-Sat
Beginning 16-02-2007
09-03-2007
Ending
Mar 16-02-2007 14:39
Rah 17-02-2007 20:14
Jup 21-02-2007 00:18
Sat 23-02-2007 19:54
Mer 27-02-2007 04:12
Ket 02-03-2007 04:02
Ven 03-03-2007 09:37
Sun 06-03-2007 22:07
Mon 07-03-2007 23:29
Beginning 09-03-2007
03-05-2007
Ending
Rah 09-03-2007 17:44
Jup 17-03-2007 21:19
Sat 25-03-2007 03:11
Mer 02-04-2007 17:38
Ket 10-04-2007 10:21
Ven 13-04-2007 14:25
Sun 22-04-2007 15:44
Mon 25-04-2007 08:56
Mar 29-04-2007 21:35
Beginning 03-05-2007
20-06-2007
Ending
Jup 03-05-2007 01:39
Sat 09-05-2007 12:11
Mer 17-05-2007 03:42
Ket 23-05-2007 23:54
Ven 26-05-2007 19:30
Sun 03-06-2007 20:41
Mon 06-06-2007 06:38
Mar 10-06-2007 07:13
Rah 13-06-2007 02:50
Beginning 20-06-2007
16-08-2007
Ending
Sat 20-06-2007 08:41
Mer 29-06-2007 10:36
Ket 07-07-2007 13:35
Ven 10-07-2007 21:53
Sun 20-07-2007 11:16
Mon 23-07-2007 08:05
Mar 28-07-2007 02:47
Rah 31-07-2007 11:04
Jup 09-08-2007 01:31
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 31
¬ Vimshottari Dasha – PD and Sookshma #3
Sample Data
Vimshottari Pratyantardasha and Sookshma Dasha
The dates are given for dasha beginning dates.
Mer-Mar-Mer
Mer-Mar-Ket
Mer-Mar-Ven
Mer-Mar-Sun
Beginning 16-08-2007
Ending
07-10-2007
Mer 16-08-2007 17:02
Ket 23-08-2007 23:30
Ven 26-08-2007 23:20
Sun 04-09-2007 12:35
Mon 07-09-2007 02:09
Mar 11-09-2007 08:46
Rah 14-09-2007 08:37
Jup 22-09-2007 01:20
Sat 28-09-2007 21:32
Beginning 07-10-2007
Ending
28-10-2007
Ket 07-10-2007 00:31
Ven 08-10-2007 06:06
Sun 11-10-2007 18:36
Mon 12-10-2007 19:58
Mar 14-10-2007 14:13
Rah 15-10-2007 19:48
Jup 18-10-2007 23:51
Sat 21-10-2007 19:28
Mer 25-10-2007 03:45
Beginning 28-10-2007
Ending
27-12-2007
Ven 28-10-2007 03:35
Sun 07-11-2007 05:03
Mon 10-11-2007 05:30
Mar 15-11-2007 06:14
Rah 18-11-2007 18:44
Jup 27-11-2007 20:04
Sat 05-12-2007 21:14
Mer 15-12-2007 10:38
Ket 23-12-2007 23:52
Beginning 27-12-2007
14-01-2008
Ending
Sun 27-12-2007 12:23
Mon 28-12-2007 10:07
Mar 29-12-2007 22:20
Rah 30-12-2007 23:41
Jup 02-01-2008 16:53
Sat 05-01-2008 02:50
Mer 07-01-2008 23:39
Ket 10-01-2008 13:14
Ven 11-01-2008 14:35
Mer-Mar-Mon
Mer-Rah-Rah
Mer-Rah-Jup
Mer-Rah-Sat
Beginning 14-01-2008
13-02-2008
Ending
Mon 14-01-2008 15:01
Mar 17-01-2008 03:23
Rah 18-01-2008 21:39
Jup 23-01-2008 10:18
Sat 27-01-2008 10:53
Mer 01-02-2008 05:35
Ket 05-02-2008 12:13
Ven 07-02-2008 06:28
Sun 12-02-2008 07:12
Beginning 13-02-2008
02-07-2008
Ending
Rah 13-02-2008 19:25
Jup 05-03-2008 18:21
Sat 24-03-2008 09:25
Mer 15-04-2008 12:18
Ket 05-05-2008 07:17
Ven 13-05-2008 10:53
Sun 05-06-2008 17:42
Mon 12-06-2008 17:21
Mar 24-06-2008 08:45
Beginning 02-07-2008
03-11-2008
Ending
Jup 02-07-2008 12:21
Sat 19-07-2008 01:44
Mer 07-08-2008 17:37
Ket 25-08-2008 07:50
Ven 01-09-2008 13:42
Sun 22-09-2008 06:25
Mon 28-09-2008 11:27
Mar 08-10-2008 19:48
Rah 16-10-2008 01:40
Beginning 03-11-2008
31-03-2009
Ending
Sat 03-11-2008 16:43
Mer 27-11-2008 01:06
Ket 17-12-2008 22:29
Ven 26-12-2008 12:56
Sun 20-01-2009 02:48
Mon 27-01-2009 11:45
Mar 08-02-2009 18:41
Rah 17-02-2009 09:09
Jup 11-03-2009 12:01
Mer-Rah-Mer
Mer-Rah-Ket
Mer-Rah-Ven
Mer-Rah-Sun
Beginning 31-03-2009
10-08-2009
Ending
Mer 31-03-2009 03:55
Ket 18-04-2009 20:31
Ven 26-04-2009 13:15
Sun 18-05-2009 13:01
Mon 25-05-2009 03:21
Mar 05-06-2009 03:14
Rah 12-06-2009 19:58
Jup 02-07-2009 14:58
Sat 20-07-2009 05:11
Beginning 10-08-2009
03-10-2009
Ending
Ket 10-08-2009 02:34
Ven 13-08-2009 06:38
Sun 22-08-2009 07:57
Mon 25-08-2009 01:09
Mar 29-08-2009 13:48
Rah 01-09-2009 17:52
Jup 09-09-2009 21:27
Sat 17-09-2009 03:18
Mer 25-09-2009 17:46
Beginning 03-10-2009
07-03-2010
Ending
Ven 03-10-2009 10:29
Sun 29-10-2009 07:24
Mon 06-11-2009 01:40
Mar 19-11-2009 00:07
Rah 28-11-2009 01:26
Jup 21-12-2009 08:16
Sat 11-01-2010 00:59
Mer 04-02-2010 14:51
Ket 26-02-2010 14:38
Beginning 07-03-2010
23-04-2010
Ending
Sun 07-03-2010 15:57
Mon 09-03-2010 23:50
Mar 13-03-2010 20:58
Rah 16-03-2010 14:10
Jup 23-03-2010 13:49
Sat 29-03-2010 18:50
Mer 06-04-2010 03:47
Ket 12-04-2010 18:07
Ven 15-04-2010 11:19
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 32
¬
Sample Data
Ashtottari MD and AD
Ashtottari Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth
Dasha at the time of birth
: Mars 7y 1m 8d
: Ma-Me-Sa-Me-Ra
Mars (8y)
Mercury (17y)
Saturn (10y)
From 0 yrs. to 7y1m
From 7y1m to 24y1m
From 24y1m to 34y1m
Antar
Antar
Antar
Beginning
Ending
Beginning
Ending
Beginning
Ending
Mars
Mercury
14-02-1933 - 28-01-1934
Saturn28-01-1934 - 25-10-1934
Jupiter25-10-1934 - 23-03-1936
Rahu 23-03-1936 - 10-02-1937
Venus10-02-1937 - 01-09-1938
Sun 01-09-1938 - 11-02-1939
Moon11-02-1939 - 22-03-1940
Mercury
22-03-1940 - 25-11-1942
Saturn25-11-1942 - 22-06-1944
Jupiter22-06-1944 - 19-06-1947
Rahu 19-06-1947 - 09-05-1949
Venus09-05-1949 - 28-08-1952
Sun 28-08-1952 - 08-08-1953
Moon08-08-1953 - 19-12-1955
Mars 19-12-1955 - 23-03-1957
Saturn23-03-1957 - 24-02-1958
Jupiter24-02-1958 - 28-11-1959
Rahu 28-11-1959 - 07-01-1961
Venus07-01-1961 - 18-12-1962
Sun 18-12-1962 - 09-07-1963
Moon09-07-1963 - 28-11-1964
Mars 28-11-1964 - 25-08-1965
Mercury
25-08-1965 - 23-03-1967
Jupiter (19y)
Rahu (12y)
Venus (21y)
From 34y1m to53y1m
From 53y1m to 65y1m
From 65y1m to 86y1m
Antar
Antar
Antar
Beginning
Ending
Jupiter23-03-1967 - 26-07-1970
Rahu 26-07-1970 - 04-09-1972
Venus04-09-1972 - 15-05-1976
Sun 15-05-1976 - 05-06-1977
Moon05-06-1977 - 25-01-1980
Mars 25-01-1980 - 22-06-1981
Mercury
22-06-1981 - 18-06-1984
Saturn18-06-1984 - 23-03-1986
Beginning
Ending
Rahu 23-03-1986 - 23-07-1987
Venus23-07-1987 - 21-11-1989
Sun 21-11-1989 - 22-07-1990
Moon22-07-1990 - 22-03-1992
Mars 22-03-1992 - 10-02-1993
Mercury
10-02-1993 - 01-01-1995
Saturn01-01-1995 - 10-02-1996
Jupiter10-02-1996 - 23-03-1998
Moon (15y)
From 86y1m to92y1m
From 92y1m to 107y1m
Antar
Antar
Ending
Sun 23-03-2019 - 22-07-2019
Moon22-07-2019 - 22-05-2020
Mars 22-05-2020 - 31-10-2020
Mercury
31-10-2020 - 11-10-2021
Saturn11-10-2021 - 02-05-2022
Jupiter02-05-2022 - 22-05-2023
Rahu 22-05-2023 - 21-01-2024
Venus21-01-2024 - 22-03-2025
Ending
Venus23-03-1998 - 22-04-2002
Sun 22-04-2002 - 22-06-2003
Moon22-06-2003 - 22-05-2006
Mars 22-05-2006 - 12-12-2007
Mercury
12-12-2007 - 02-04-2011
Saturn02-04-2011 - 12-03-2013
Jupiter12-03-2013 - 20-11-2016
Rahu 20-11-2016 - 23-03-2019
Sun (6y)
Beginning
Beginning
Beginning
Ending
Moon22-03-2025 - 22-04-2027
Mars 22-04-2027 - 01-06-2028
Mercury
01-06-2028 - 11-10-2030
Saturn11-10-2030 - 01-03-2032
Jupiter01-03-2032 - 21-10-2034
Rahu 21-10-2034 - 21-06-2036
Venus21-06-2036 - 22-05-2039
Sun 22-05-2039 - 22-03-2040
*Condition of Applicability of Ashtottari Dasha :
Except in Lagna, Rahu in Kendra or Trikona from Lagna lord.. Birth during day-time in Krishna Paksha or night-time in Shukla Paksha.
In your horoscope Ashtottari dasha doesn't apply.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 33
¬
Sample Data
Ashtottari (Short) AD and PD #1
Ashtottari Antardasha and Pratyantardashas
*The dates are given for dasha beginning dates.
Mar-Mer
Mar-Sat
Mar-Jup
Mar-Rah
Mar-Ven
Begin 14-02-1933
End 28-01-1934
Begin 28-01-1934
End 25-10-1934
Begin 25-10-1934
End 23-03-1936
Begin 23-03-1936
End 10-02-1937
Begin 10-02-1937
End 01-09-1938
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
14-02-1933
17-02-1933
09-05-1933
29-06-1933
26-09-1933
22-10-1933
25-12-1933
28-01-1934
22-02-1934
11-04-1934
11-05-1934
02-07-1934
17-07-1934
24-08-1934
13-09-1934
25-10-1934
24-01-1935
22-03-1935
30-06-1935
29-07-1935
08-10-1935
15-11-1935
04-02-1936
23-03-1936
28-04-1936
30-06-1936
18-07-1936
01-09-1936
25-09-1936
15-11-1936
15-12-1936
10-02-1937
01-06-1937
02-07-1937
19-09-1937
31-10-1937
29-01-1938
22-03-1938
30-06-1938
Mar-Sun
Mar-Mon
Mer-Mer
Mer-Sat
Mer-Jup
Begin 01-09-1938
End 11-02-1939
Begin 11-02-1939
End 22-03-1940
Begin 22-03-1940
End 25-11-1942
Begin 25-11-1942
End 22-06-1944
Begin 22-06-1944
End 19-06-1947
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
01-09-1938
10-09-1938
03-10-1938
15-10-1938
09-11-1938
25-11-1938
23-12-1938
10-01-1939
11-02-1939
08-04-1939
08-05-1939
11-07-1939
18-08-1939
28-10-1939
12-12-1939
29-02-1940
22-03-1940
23-08-1940
22-11-1940
13-05-1941
29-08-1941
07-03-1942
01-05-1942
13-09-1942
25-11-1942
17-01-1943
28-04-1943
01-07-1943
21-10-1943
22-11-1943
10-02-1944
23-03-1944
22-06-1944
31-12-1944
01-05-1945
30-11-1945
29-01-1946
30-06-1946
19-09-1946
10-03-1947
Mer-Rah
Mer-Ven
Mer-Sun
Mer-Mon
Mer-Mar
Begin 19-06-1947
End 09-05-1949
Begin 09-05-1949
End 28-08-1952
Begin 28-08-1952
End 08-08-1953
Begin 08-08-1953
End 19-12-1955
Begin 19-12-1955
End 23-03-1957
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
19-06-1947
04-09-1947
16-01-1948
23-02-1948
29-05-1948
19-07-1948
05-11-1948
08-01-1949
09-05-1949
30-12-1949
07-03-1950
22-08-1950
19-11-1950
28-05-1951
17-09-1951
16-04-1952
28-08-1952
17-09-1952
03-11-1952
29-11-1952
22-01-1953
23-02-1953
25-04-1953
02-06-1953
08-08-1953
06-12-1953
08-02-1954
24-06-1954
12-09-1954
10-02-1955
17-05-1955
01-11-1955
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
19-12-1955
22-01-1956
03-04-1956
16-05-1956
05-08-1956
25-09-1956
23-12-1956
18-01-1957
HP4 • 34
¬
Sample Data
Ashtottari (Short) AD and PD #2
Ashtottari Antardasha and Pratyantardashas
*The dates are given for dasha beginning dates.
Sat-Sat
Sat-Jup
Sat-Rah
Sat-Ven
Sat-Sun
Begin 23-03-1957
End 24-02-1958
Begin 24-02-1958
End 28-11-1959
Begin 28-11-1959
End 07-01-1961
Begin 07-01-1961
End 18-12-1962
Begin 18-12-1962
End 09-07-1963
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
23-03-1957
23-04-1957
21-06-1957
29-07-1957
03-10-1957
22-10-1957
08-12-1957
02-01-1958
24-02-1958
17-06-1958
27-08-1958
30-12-1958
04-02-1959
04-05-1959
21-06-1959
30-09-1959
28-11-1959
12-01-1960
31-03-1960
23-04-1960
18-06-1960
18-07-1960
20-09-1960
28-10-1960
07-01-1961
25-05-1961
04-07-1961
10-10-1961
02-12-1961
24-03-1962
29-05-1962
30-09-1962
18-12-1962
30-12-1962
27-01-1963
11-02-1963
15-03-1963
03-04-1963
08-05-1963
31-05-1963
Sat-Mon
Sat-Mar
Sat-Mer
Jup-Jup
Jup-Rah
Begin 09-07-1963
End 28-11-1964
Begin 28-11-1964
End 25-08-1965
Begin 25-08-1965
End 23-03-1967
Begin 23-03-1967
End 26-07-1970
Begin 26-07-1970
End 04-09-1972
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
09-07-1963
18-09-1963
25-10-1963
13-01-1964
29-02-1964
28-05-1964
24-07-1964
30-10-1964
28-11-1964
18-12-1964
29-01-1965
23-02-1965
12-04-1965
12-05-1965
04-07-1965
19-07-1965
25-08-1965
24-11-1965
16-01-1966
27-04-1966
30-06-1966
20-10-1966
21-11-1966
08-02-1967
23-03-1967
24-10-1967
07-03-1968
31-10-1968
07-01-1969
25-06-1969
24-09-1969
04-04-1970
26-07-1970
20-10-1970
18-03-1971
30-04-1971
15-08-1971
12-10-1971
10-02-1972
21-04-1972
Jup-Ven
Jup-Sun
Jup-Mon
Jup-Mar
Jup-Mer
Begin 04-09-1972
End 15-05-1976
Begin 15-05-1976
End 05-06-1977
Begin 05-06-1977
End 25-01-1980
Begin 25-01-1980
End 22-06-1981
Begin 22-06-1981
End 18-06-1984
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
04-09-1972
24-05-1973
07-08-1973
11-02-1974
22-05-1974
20-12-1974
24-04-1975
17-12-1975
15-05-1976
06-06-1976
29-07-1976
27-08-1976
27-10-1976
01-12-1976
07-02-1977
22-03-1977
05-06-1977
17-10-1977
27-12-1977
28-05-1978
25-08-1978
11-02-1979
29-05-1979
02-12-1979
25-01-1980
03-03-1980
23-05-1980
09-07-1980
08-10-1980
04-12-1980
14-03-1981
11-04-1981
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
22-06-1981
11-12-1981
22-03-1982
30-09-1982
29-01-1983
30-08-1983
29-10-1983
29-03-1984
HP4 • 35
¬
Sample Data
Ashtottari (Short) AD and PD #3
Ashtottari Antardasha and Pratyantardashas
*The dates are given for dasha beginning dates.
Jup-Sat
Rah-Rah
Rah-Ven
Rah-Sun
Rah-Mon
Begin 18-06-1984
End 23-03-1986
Begin 23-03-1986
End 23-07-1987
Begin 23-07-1987
End 21-11-1989
Begin 21-11-1989
End 22-07-1990
Begin 22-07-1990
End 22-03-1992
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
18-06-1984
17-08-1984
08-12-1984
17-02-1985
22-06-1985
28-07-1985
25-10-1985
11-12-1985
23-03-1986
16-05-1986
18-08-1986
14-09-1986
21-11-1986
27-12-1986
14-03-1987
28-04-1987
23-07-1987
04-01-1988
21-02-1988
18-06-1988
20-08-1988
01-01-1989
21-03-1989
18-08-1989
21-11-1989
04-12-1989
07-01-1990
25-01-1990
05-03-1990
27-03-1990
09-05-1990
05-06-1990
22-07-1990
15-10-1990
29-11-1990
05-03-1991
30-04-1991
15-08-1991
22-10-1991
17-02-1992
Rah-Mar
Rah-Mer
Rah-Sat
Rah-Jup
Ven-Ven
Begin 22-03-1992
End 10-02-1993
Begin 10-02-1993
End 01-01-1995
Begin 01-01-1995
End 10-02-1996
Begin 10-02-1996
End 23-03-1998
Begin 23-03-1998
End 22-04-2002
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
22-03-1992
15-04-1992
05-06-1992
05-07-1992
31-08-1992
06-10-1992
09-12-1992
27-12-1992
10-02-1993
29-05-1993
01-08-1993
01-12-1993
15-02-1994
29-06-1994
07-08-1994
11-11-1994
01-01-1995
07-02-1995
20-04-1995
04-06-1995
22-08-1995
13-09-1995
09-11-1995
09-12-1995
10-02-1996
25-06-1996
19-09-1996
16-02-1997
31-03-1997
16-07-1997
11-09-1997
10-01-1998
23-03-1998
07-01-1999
30-03-1999
24-10-1999
11-02-2000
03-10-2000
18-02-2001
07-11-2001
Ven-Sun
Ven-Mon
Ven-Mar
Ven-Mer
Ven-Sat
Begin 22-04-2002
End 22-06-2003
Begin 22-06-2003
End 22-05-2006
Begin 22-05-2006
End 12-12-2007
Begin 12-12-2007
End 02-04-2011
Begin 02-04-2011
End 12-03-2013
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
22-04-2002
16-05-2002
14-07-2002
14-08-2002
20-10-2002
29-11-2002
12-02-2003
31-03-2003
22-06-2003
17-11-2003
04-02-2004
21-07-2004
27-10-2004
03-05-2005
29-08-2005
24-03-2006
22-05-2006
03-07-2006
01-10-2006
22-11-2006
02-03-2007
05-05-2007
23-08-2007
24-09-2007
12-12-2007
19-06-2008
08-10-2008
09-05-2009
20-09-2009
13-05-2010
19-07-2010
02-01-2011
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
02-04-2011
07-06-2011
10-10-2011
27-12-2011
14-05-2012
22-06-2012
29-09-2012
20-11-2012
HP4 • 36
¬
Sample Data
Ashtottari (Short) AD and PD #4
Ashtottari Antardasha and Pratyantardashas
*The dates are given for dasha beginning dates.
Ven-Jup
Ven-Rah
Sun-Sun
Sun-Mon
Sun-Mar
Begin 12-03-2013
End 20-11-2016
Begin 20-11-2016
End 23-03-2019
Begin 23-03-2019
End 22-07-2019
Begin 22-07-2019
End 22-05-2020
Begin 22-05-2020
End 31-10-2020
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
12-03-2013
04-11-2013
03-04-2014
22-12-2014
07-03-2015
10-09-2015
19-12-2015
18-07-2016
20-11-2016
23-02-2017
08-08-2017
24-09-2017
21-01-2018
25-03-2018
06-08-2018
24-10-2018
23-03-2019
29-03-2019
15-04-2019
24-04-2019
13-05-2019
25-05-2019
15-06-2019
29-06-2019
22-07-2019
03-09-2019
25-09-2019
12-11-2019
10-12-2019
02-02-2020
07-03-2020
05-05-2020
22-05-2020
03-06-2020
28-06-2020
13-07-2020
11-08-2020
29-08-2020
30-09-2020
09-10-2020
Sun-Mer
Sun-Sat
Sun-Jup
Sun-Rah
Sun-Ven
Begin 31-10-2020
End 11-10-2021
Begin 11-10-2021
End 02-05-2022
Begin 02-05-2022
End 22-05-2023
Begin 22-05-2023
End 21-01-2024
Begin 21-01-2024
End 22-03-2025
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
31-10-2020
24-12-2020
25-01-2021
27-03-2021
04-05-2021
10-07-2021
30-07-2021
15-09-2021
11-10-2021
30-10-2021
05-12-2021
27-12-2021
05-02-2022
16-02-2022
16-03-2022
31-03-2022
02-05-2022
09-07-2022
21-08-2022
04-11-2022
25-11-2022
18-01-2023
15-02-2023
17-04-2023
22-05-2023
19-06-2023
05-08-2023
18-08-2023
21-09-2023
09-10-2023
17-11-2023
09-12-2023
21-01-2024
13-04-2024
06-05-2024
05-07-2024
05-08-2024
11-10-2024
20-11-2024
03-02-2025
Mon-Mon
Mon-Mar>
Mon-Mer
Mon-Sat
Mon-Jup
Begin 22-03-2025
End 22-04-2027
Begin 22-04-2027
End 01-06-2028
Begin 01-06-2028
End 11-10-2030
Begin 11-10-2030
End 01-03-2032
Begin 01-03-2032
End 21-10-2034
Mon
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mar
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mer
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Sat
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Jup
Rah
Ven
Sun
Mon
Mar
Mer
Sat
22-03-2025
06-07-2025
31-08-2025
29-12-2025
09-03-2026
21-07-2026
14-10-2026
11-03-2027
22-04-2027
22-05-2027
25-07-2027
01-09-2027
11-11-2027
26-12-2027
14-03-2028
05-04-2028
01-06-2028
15-10-2028
02-01-2029
03-06-2029
07-09-2029
22-02-2030
11-04-2030
08-08-2030
11-10-2030
27-11-2030
24-02-2031
22-04-2031
29-07-2031
27-08-2031
05-11-2031
13-12-2031
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
01-03-2032
18-08-2032
03-12-2032
09-06-2033
01-08-2033
13-12-2033
22-02-2034
24-07-2034
HP4 • 37
¬
Sample Data
Yogini Dasha - First Cycle
Yogini Mahadasha and Antardashas
(First Cycle)
Dasha balance at birth
Dasha at the time of birth
: Sankata 4y 4m 28d
: Sankata-Sankata
Sankata (8y)
Mangala (1y)
Pingala (2y)
From 0 yrs. to 4y 4m
From 4y 4m to 5y 4m
From 5y 4m to 7y 4m
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Sank Ra
MangMo
Ping Su
DhanJu
Bhra Ma14-02-193312-07-1933
Bhad Me12-07-193322-08-1934
Ulka Sa 22-08-193422-12-1935
Sidh Ve22-12-193512-07-1937
MangMo12-07-193722-07-1937
Ping Su 22-07-193711-08-1937
DhanJu 11-08-193711-09-1937
Bhra Ma11-09-193721-10-1937
Bhad Me21-10-193711-12-1937
Ulka Sa 11-12-193710-02-1938
Sidh Ve10-02-193822-04-1938
Sank Ra 22-04-193812-07-1938
Ping Su 12-07-193822-08-1938
DhanJu 22-08-193821-10-1938
Bhra Ma21-10-193811-01-1939
Bhad Me11-01-193922-04-1939
Ulka Sa 22-04-193922-08-1939
Sidh Ve22-08-193911-01-1940
Sank Ra 11-01-194021-06-1940
MangMo21-06-194012-07-1940
Dhanya (3y)
Bhramari (4y)
Bhadrika (5y)
From 10y 4m to 14y 4m
From 14y 4m to 19y 4m
From 7y 4m to
Antar
10y 4m
Beginning
Ending
DhanJu 12-07-194011-10-1940
Bhra Ma11-10-194010-02-1941
Bhad Me10-02-194112-07-1941
Ulka Sa 12-07-194110-01-1942
Sidh Ve10-01-194211-08-1942
Sank Ra 11-08-194212-04-1943
MangMo12-04-194312-05-1943
Ping Su 12-05-194312-07-1943
Antar
Beginning
Ending
Bhra Ma12-07-194322-12-1943
Bhad Me22-12-194311-07-1944
Ulka Sa 11-07-194412-03-1945
Sidh Ve12-03-194521-12-1945
Sank Ra 21-12-194511-11-1946
MangMo11-11-194621-12-1946
Ping Su 21-12-194612-03-1947
DhanJu 12-03-194712-07-1947
Antar
Ulka (6y)
Siddha (7y)
From 25y 4m to 32y 4m
Beginning
Ending
Ulka Sa 11-07-195212-07-1953
Sidh Ve12-07-195311-09-1954
Sank Ra 11-09-195411-01-1956
MangMo11-01-195612-03-1956
Ping Su 12-03-195611-07-1956
DhanJu 11-07-195610-01-1957
Bhra Ma10-01-195710-09-1957
Bhad Me10-09-195712-07-1958
Antar
Ending
Bhad Me12-07-194722-03-1948
Ulka Sa 22-03-194820-01-1949
Sidh Ve20-01-194910-01-1950
Sank Ra 10-01-195020-02-1951
MangMo20-02-195112-04-1951
Ping Su 12-04-195122-07-1951
DhanJu 22-07-195121-12-1951
Bhra Ma21-12-195111-07-1952
From 19y 4m to 25y 4m
Antar
Beginning
Beginning
Ending
Sidh Ve12-07-195821-11-1959
Sank Ra 21-11-195911-06-1961
MangMo11-06-196121-08-1961
Ping Su 21-08-196110-01-1962
DhanJu 10-01-196211-08-1962
Bhra Ma11-08-196222-05-1963
Bhad Me22-05-196311-05-1964
Ulka Sa 11-05-196412-07-1965
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 38
¬
Sample Data
Yogini Dasha - Second Cycle
Yogini Mahadasha and Antardashas
(Second Cycle)
Sankata (8y)
Mangala (1y)
Pingala (2y)
From 32y4m to 40y4m
From 40y4m to 41y4m
From 41y4m to 43y4m
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Sank Ra 12-07-196522-04-1967
MangMo22-04-196712-07-1967
Ping Su 12-07-196721-12-1967
DhanJu 21-12-196721-08-1968
Bhra Ma21-08-196812-07-1969
Bhad Me12-07-196921-08-1970
Ulka Sa 21-08-197021-12-1971
Sidh Ve21-12-197111-07-1973
MangMo11-07-197322-07-1973
Ping Su 22-07-197311-08-1973
DhanJu 11-08-197310-09-1973
Bhra Ma10-09-197321-10-1973
Bhad Me21-10-197311-12-1973
Ulka Sa 11-12-197310-02-1974
Sidh Ve10-02-197422-04-1974
Sank Ra 22-04-197412-07-1974
Ping Su 12-07-197421-08-1974
DhanJu 21-08-197421-10-1974
Bhra Ma21-10-197410-01-1975
Bhad Me10-01-197522-04-1975
Ulka Sa 22-04-197522-08-1975
Sidh Ve22-08-197511-01-1976
Sank Ra 11-01-197621-06-1976
MangMo21-06-197611-07-1976
Dhanya (3y)
Bhramari (4y)
Bhadrika (5y)
From 43y4m to 46y4m
From 46y4m to 50y4m
From 50y4m to 55y4m
Antar
Beginning
Ending
DhanJu 11-07-197611-10-1976
Bhra Ma11-10-197609-02-1977
Bhad Me09-02-197711-07-1977
Ulka Sa 11-07-197710-01-1978
Sidh Ve10-01-197811-08-1978
Sank Ra 11-08-197812-04-1979
MangMo12-04-197912-05-1979
Ping Su 12-05-197912-07-1979
Antar
Beginning
Ending
Bhra Ma12-07-197921-12-1979
Bhad Me21-12-197911-07-1980
Ulka Sa 11-07-198012-03-1981
Sidh Ve12-03-198121-12-1981
Sank Ra 21-12-198110-11-1982
MangMo10-11-198221-12-1982
Ping Su 21-12-198212-03-1983
DhanJu 12-03-198312-07-1983
Antar
Siddha (7y)
From 55y4m to 61y4m
From 61y4m to 68y4m
Beginning
Ending
Ulka Sa 11-07-198811-07-1989
Sidh Ve11-07-198910-09-1990
Sank Ra 10-09-199010-01-1992
MangMo10-01-199211-03-1992
Ping Su 11-03-199211-07-1992
DhanJu 11-07-199210-01-1993
Bhra Ma10-01-199310-09-1993
Bhad Me10-09-199312-07-1994
Antar
Ending
Bhad Me12-07-198322-03-1984
Ulka Sa 22-03-198420-01-1985
Sidh Ve20-01-198510-01-1986
Sank Ra 10-01-198620-02-1987
MangMo20-02-198712-04-1987
Ping Su 12-04-198722-07-1987
DhanJu 22-07-198721-12-1987
Bhra Ma21-12-198711-07-1988
Ulka (6y)
Antar
Beginning
Beginning
Ending
Sidh Ve12-07-199421-11-1995
Sank Ra 21-11-199511-06-1997
MangMo11-06-199721-08-1997
Ping Su 21-08-199710-01-1998
DhanJu 10-01-199811-08-1998
Bhra Ma11-08-199822-05-1999
Bhad Me22-05-199911-05-2000
Ulka Sa 11-05-200011-07-2001
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 39
¬
Sample Data
Yogini Dasha - Third Cycle
Yogini Mahadasha and Antardashas
(Third Cycle)
Sankata (8y)
Mangala (1y)
Pingala (2y)
From 68y4m to 76y4m
From 76y4m to 77y4m
From 77y4m to 79y4m
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Sank Ra 11-07-200122-04-2003
MangMo22-04-200312-07-2003
Ping Su 12-07-200321-12-2003
DhanJu 21-12-200321-08-2004
Bhra Ma21-08-200411-07-2005
Bhad Me11-07-200521-08-2006
Ulka Sa 21-08-200621-12-2007
Sidh Ve21-12-200711-07-2009
MangMo11-07-200921-07-2009
Ping Su 21-07-200911-08-2009
DhanJu 11-08-200910-09-2009
Bhra Ma10-09-200921-10-2009
Bhad Me21-10-200910-12-2009
Ulka Sa 10-12-200909-02-2010
Sidh Ve09-02-201021-04-2010
Sank Ra 21-04-201011-07-2010
Ping Su 11-07-201021-08-2010
DhanJu 21-08-201021-10-2010
Bhra Ma21-10-201010-01-2011
Bhad Me10-01-201122-04-2011
Ulka Sa 22-04-201121-08-2011
Sidh Ve21-08-201110-01-2012
Sank Ra 10-01-201221-06-2012
MangMo21-06-201211-07-2012
Dhanya (3y)
Bhramari (4y)
Bhadrika (5y)
From 79y4m to 82y4m
From 82y4m to 86y4m
From 86y4m to 91y4m
Antar
Beginning
Ending
DhanJu 11-07-201210-10-2012
Bhra Ma10-10-201209-02-2013
Bhad Me09-02-201311-07-2013
Ulka Sa 11-07-201310-01-2014
Sidh Ve 10-01-201411-08-2014
Sank Ra 11-08-201411-04-2015
MangMo11-04-201512-05-2015
Ping Su 12-05-201512-07-2015
Antar
Beginning
Ending
Bhra Ma12-07-201521-12-2015
Bhad Me21-12-201511-07-2016
Ulka Sa 11-07-201611-03-2017
Sidh Ve11-03-201720-12-2017
Sank Ra 20-12-201710-11-2018
MangMo10-11-201821-12-2018
Ping Su 21-12-201812-03-2019
DhanJu 12-03-201912-07-2019
Antar
Siddha (7y)
From 91y4m to 97y4m
From 97y4m to 104y4m
Beginning
Ending
Ulka Sa 11-07-202411-07-2025
Sidh Ve11-07-202510-09-2026
Sank Ra 10-09-202610-01-2028
MangMo10-01-202811-03-2028
Ping Su 11-03-202811-07-2028
DhanJu 11-07-202809-01-2029
Bhra Ma09-01-202910-09-2029
Bhad Me10-09-202911-07-2030
Antar
Ending
Bhad Me12-07-201921-03-2020
Ulka Sa 21-03-202020-01-2021
Sidh Ve20-01-202110-01-2022
Sank Ra 10-01-202220-02-2023
MangMo20-02-202311-04-2023
Ping Su 11-04-202322-07-2023
DhanJu 22-07-202321-12-2023
Bhra Ma21-12-202311-07-2024
Ulka (6y)
Antar
Beginning
Beginning
Ending
Sidh Ve11-07-203020-11-2031
Sank Ra 20-11-203111-06-2033
MangMo11-06-203321-08-2033
Ping Su 21-08-203310-01-2034
DhanJu 10-01-203411-08-2034
Bhra Ma11-08-203422-05-2035
Bhad Me22-05-203511-05-2036
Ulka Sa 11-05-203611-07-2037
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 40
¬
Sample Data
Kala Chakra Dasha – MD and AD
Kala Chakra Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Cancer 3y 2m 22d
Jeeva Rashi : Gemini • Deha Rashi : Capricorn
Cancer (21y)
Leo (5y)
Gemini (9y)
From 0 yrs. to 3y2m
From 3y2m to 8y2m
From 8y2m to 17y2m
Antar
Antar
Antar
Beginning Ending
Beginning Ending
Beginning Ending
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu 14-02-1933 - 05-01-1934
Pis 05-01-1934 - 06-05-1936
Leo 06-05-1936 - 25-11-1936
Vir 25-11-1936 - 16-06-1937
Lib 16-06-1937 - 05-01-1938
Sco 05-01-1938 - 27-07-1938
Sag 27-07-1938 - 15-02-1939
Cap J15-02-1939 - 06-09-1939
Aqu 06-09-1939 - 26-03-1940
Pis 26-03-1940 - 15-10-1940
Ari 15-10-1940 - 06-05-1941
Gem D
06-05-1941 - 06-05-1942
Can 06-05-1942 - 07-05-1943
Leo 07-05-1943 - 06-05-1944
Vir 06-05-1944 - 06-05-1945
Lib 06-05-1945 - 06-05-1946
Sco 06-05-1946 - 07-05-1947
Sag 07-05-1947 - 06-05-1948
Cap J06-05-1948 - 06-05-1949
Aqu 06-05-1949 - 06-05-1950
Taurus (16y)
Aries (7y)
Pisces (10y)
From 17y2m to33y2m
From 33y2m to 40y2m
From 40y2m to 50y2m
Antar
Antar
Antar
Beginning Ending
Beginning Ending
Beginning Ending
Tau 06-05-1950 - 15-02-1952
Gem D
15-02-1952 - 25-11-1953
Can 25-11-1953 - 05-09-1955
Leo 05-09-1955 - 16-06-1957
Vir 16-06-1957 - 27-03-1959
Lib 27-03-1959 - 04-01-1961
Sco 04-01-1961 - 16-10-1962
Sag 16-10-1962 - 26-07-1964
Cap J26-07-1964 - 06-05-1966
Ari 06-05-1966 - 14-02-1967
Tau 14-02-1967 - 25-11-1967
Gem D
25-11-1967 - 05-09-1968
Can 05-09-1968 - 16-06-1969
Leo 16-06-1969 - 27-03-1970
Vir 27-03-1970 - 05-01-1971
Lib 05-01-1971 - 16-10-1971
Sco 16-10-1971 - 26-07-1972
Sag 26-07-1972 - 06-05-1973
Pis 06-05-1973 - 16-06-1974
Ari 16-06-1974 - 27-07-1975
Tau 27-07-1975 - 04-09-1976
Gem D
04-09-1976 - 15-10-1977
Can 15-10-1977 - 25-11-1978
Leo 25-11-1978 - 05-01-1980
Vir 05-01-1980 - 14-02-1981
Lib 14-02-1981 - 27-03-1982
Sco 27-03-1982 - 06-05-1983
Aquarius (4y)
Capricorn (4y)
Sagittarius (10y)
From 50y2m to54y2m
From 54y2m to 58y2m
From 58y2m to 68y2m
Antar
Antar
Antar
Beginning Ending
Aqu 06-05-1983 - 16-10-1983
Pis 16-10-1983 - 26-03-1984
Ari 26-03-1984 - 04-09-1984
Tau 04-09-1984 - 14-02-1985
Gem D
14-02-1985 - 26-07-1985
Can 26-07-1985 - 04-01-1986
Leo 04-01-1986 - 16-06-1986
Vir 16-06-1986 - 25-11-1986
Lib 25-11-1986 - 06-05-1987
Beginning Ending
Cap J06-05-1987 - 16-10-1987
Aqu 16-10-1987 - 26-03-1988
Pis 26-03-1988 - 04-09-1988
Ari 04-09-1988 - 14-02-1989
Tau 14-02-1989 - 26-07-1989
Gem D
26-07-1989 - 04-01-1990
Can 04-01-1990 - 16-06-1990
Leo 16-06-1990 - 25-11-1990
Vir 25-11-1990 - 06-05-1991
Beginning Ending
Sag 06-05-1991 - 15-06-1992
Cap J15-06-1992 - 26-07-1993
Aqu 26-07-1993 - 05-09-1994
Pis 05-09-1994 - 16-10-1995
Ari 16-10-1995 - 24-11-1996
Tau 24-11-1996 - 04-01-1998
Gem D
04-01-1998 - 14-02-1999
Can 14-02-1999 - 26-03-2000
Leo 26-03-2000 - 06-05-2001
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 41
¬
Sample Data
Kala Chakra Dasha AD and PD #1
Kala Chakra Antardasha and Pratyantardashas
*The dates are given for dasha beginning dates.
Jeeva Rashi : Gemini • Deha Rashi :Capricorn
Can-Aqu
Can-Pis
Leo-Leo
Leo-Vir
Leo-Lib
Begin 14-02-1933
End 05-01-1934
Begin 05-01-1934
End 06-05-1936
Begin 06-05-1936
End 25-11-1936
Begin 25-11-1936
End 16-06-1937
Begin 16-06-1937
End 05-01-1938
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem D
Can 14-02-1933
Leo 27-03-1933
Vir 29-06-1933
Lib 02-10-1933
Pis 05-01-1934
Ari 09-04-1934
Tau 13-07-1934
Gem D16-10-1934
Can 19-01-1935
Leo 23-04-1935
Vir 27-07-1935
Lib 30-10-1935
Sco 01-02-1936
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Tau
Lib 16-06-1937
Sco 08-07-1937
Sag 31-07-1937
Cap J 22-08-1937
Aqu 14-09-1937
Pis 07-10-1937
Ari 29-10-1937
Tau 21-11-1937
Gem D13-12-1937
Leo-Sco
Leo-Sag
Leo-Cap
Leo-Aqu
Leo-Pis
Begin 05-01-1938
End 27-07-1938
Begin 27-07-1938
End 15-02-1939
Begin 15-02-1939
End 06-09-1939
Begin 06-09-1939
End 26-03-1940
Begin 26-03-1940
End 15-10-1940
Sco 05-01-1938
Sag 27-01-1938
Cap J 19-02-1938
Aqu 13-03-1938
Pis 05-04-1938
Ari 27-04-1938
Tau 20-05-1938
Gem D12-06-1938
Can 04-07-1938
Sag 27-07-1938
Cap J 18-08-1938
Aqu 10-09-1938
Pis 02-10-1938
Ari 25-10-1938
Tau 16-11-1938
Gem D09-12-1938
Can 01-01-1939
Leo 23-01-1939
Cap J 15-02-1939
Aqu 09-03-1939
Pis 01-04-1939
Ari 23-04-1939
Tau 16-05-1939
Gem D07-06-1939
Can 30-06-1939
Leo 22-07-1939
Vir 14-08-1939
Aqu 06-09-1939
Pis 28-09-1939
Ari 21-10-1939
Tau 12-11-1939
Gem D05-12-1939
Can 27-12-1939
Leo 19-01-1940
Vir 10-02-1940
Lib 04-03-1940
Pis 26-03-1940
Ari 18-04-1940
Tau 11-05-1940
Gem D02-06-1940
Can 25-06-1940
Leo 17-07-1940
Vir 09-08-1940
Lib 31-08-1940
Sco 23-09-1940
Leo-Ari
Gem-Gem
Gem-Can
Gem-Leo
Gem-Vir
Begin 15-10-1940
End 06-05-1941
Begin 06-05-1941
End 06-05-1942
Begin 06-05-1942
End 07-05-1943
Begin 07-05-1943
End 06-05-1944
Begin 06-05-1944
End 06-05-1945
Ari 15-10-1940
Tau 07-11-1940
Gem D29-11-1940
Can 22-12-1940
Leo 14-01-1941
Vir 05-02-1941
Lib 28-02-1941
Sco 22-03-1941
Sag 14-04-1941
Gem D06-05-1941
Can 16-06-1941
Leo 26-07-1941
Vir 05-09-1941
Lib 16-10-1941
Sco 25-11-1941
Sag 05-01-1942
Cap J 14-02-1942
Aqu 27-03-1942
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Tau
06-05-1936
29-05-1936
20-06-1936
13-07-1936
04-08-1936
27-08-1936
18-09-1936
11-10-1936
02-11-1936
06-05-1942
16-06-1942
27-07-1942
05-09-1942
16-10-1942
25-11-1942
05-01-1943
15-02-1943
27-03-1943
25-11-1936
17-12-1936
09-01-1937
01-02-1937
23-02-1937
18-03-1937
09-04-1937
02-05-1937
24-05-1937
07-05-1943
16-06-1943
27-07-1943
05-09-1943
16-10-1943
26-11-1943
05-01-1944
15-02-1944
26-03-1944
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
06-05-1944
16-06-1944
26-07-1944
05-09-1944
15-10-1944
25-11-1944
04-01-1945
14-02-1945
27-03-1945
HP4 • 42
¬
Sample Data
Kala Chakra Dasha AD and PD #2
Kala Chakra Antardasha and Pratyantardashas
*The dates are given for dasha beginning dates.
Jeeva Rashi : Gemini • Deha Rashi :Capricorn
Gem-Lib
Gem-Sco
Gem-Sag
Gem-Cap
Gem-Aqu
Begin 06-05-1945
End 06-05-1946
Begin 06-05-1946
End 07-05-1947
Begin 07-05-1947
End 06-05-1948
Begin 06-05-1948
End 06-05-1949
Begin 06-05-1949
End 06-05-1950
Lib 06-05-1945
Sco 16-06-1945
Sag 26-07-1945
Cap J 05-09-1945
Aqu 16-10-1945
Pis 25-11-1945
Ari 05-01-1946
Tau 14-02-1946
Gem D27-03-1946
Sco 06-05-1946
Sag 16-06-1946
Cap J 27-07-1946
Aqu 05-09-1946
Pis 16-10-1946
Ari 25-11-1946
Tau 05-01-1947
Gem D15-02-1947
Can 27-03-1947
Sag 07-05-1947
Cap J 16-06-1947
Aqu 27-07-1947
Pis 05-09-1947
Ari 16-10-1947
Tau 26-11-1947
Gem D05-01-1948
Can 15-02-1948
Leo 26-03-1948
Cap J 06-05-1948
Aqu 16-06-1948
Pis 26-07-1948
Ari 05-09-1948
Tau 15-10-1948
Gem D25-11-1948
Can 04-01-1949
Leo 14-02-1949
Vir 27-03-1949
Aqu 06-05-1949
Pis 16-06-1949
Ari 26-07-1949
Tau 05-09-1949
Gem D16-10-1949
Can 25-11-1949
Leo 05-01-1950
Vir 14-02-1950
Lib 27-03-1950
Tau-Tau
Tau-Gem
Tau-Can
Tau-Leo
Tau-Vir
Begin 06-05-1950
End 15-02-1952
Begin 15-02-1952
End 25-11-1953
Begin 25-11-1953
End 05-09-1955
Begin 05-09-1955
End 16-06-1957
Begin 16-06-1957
End 27-03-1959
Tau 06-05-1950
Gem D18-07-1950
Can 28-09-1950
Leo 09-12-1950
Vir 19-02-1951
Lib 02-05-1951
Sco 13-07-1951
Sag 23-09-1951
Cap J 05-12-1951
Gem D15-02-1952
Can 27-04-1952
Leo 08-07-1952
Vir 18-09-1952
Lib 29-11-1952
Sco 09-02-1953
Sag 23-04-1953
Cap J 04-07-1953
Aqu 14-09-1953
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Tau
Tau-Lib
Tau-Sco
Tau-Sag
Tau-Cap
Ari-Ari
Begin 27-03-1959
End 04-01-1961
Begin 04-01-1961
End 16-10-1962
Begin 16-10-1962
End 26-07-1964
Begin 26-07-1964
End 06-05-1966
Begin 06-05-1966
End 14-02-1967
Lib 27-03-1959
Sco 07-06-1959
Sag 18-08-1959
Cap J 29-10-1959
Aqu 10-01-1960
Pis 22-03-1960
Ari 02-06-1960
Tau 13-08-1960
Gem D24-10-1960
Sco 04-01-1961
Sag 17-03-1961
Cap J 29-05-1961
Aqu 09-08-1961
Pis 20-10-1961
Ari 31-12-1961
Tau 13-03-1962
Gem D24-05-1962
Can 05-08-1962
Sag 16-10-1962
Cap J 27-12-1962
Aqu 09-03-1963
Pis 20-05-1963
Ari 31-07-1963
Tau 11-10-1963
Gem D23-12-1963
Can 04-03-1964
Leo 15-05-1964
Cap J 26-07-1964
Aqu 06-10-1964
Pis 17-12-1964
Ari 27-02-1965
Tau 11-05-1965
Gem D22-07-1965
Can 02-10-1965
Leo 13-12-1965
Vir 23-02-1966
Ari 06-05-1966
Tau 07-06-1966
Gem D08-07-1966
Can 09-08-1966
Leo 10-09-1966
Vir 11-10-1966
Lib 12-11-1966
Sco 13-12-1966
Sag 14-01-1967
25-11-1953
05-02-1954
18-04-1954
30-06-1954
10-09-1954
21-11-1954
01-02-1955
14-04-1955
25-06-1955
05-09-1955
17-11-1955
28-01-1956
09-04-1956
20-06-1956
31-08-1956
11-11-1956
22-01-1957
05-04-1957
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
16-06-1957
27-08-1957
07-11-1957
18-01-1958
31-03-1958
11-06-1958
23-08-1958
03-11-1958
14-01-1959
HP4 • 43
¬
Sample Data
Kala Chakra Dasha AD and PD #3
Kala Chakra Antardasha and Pratyantardashas
*The dates are given for dasha beginning dates.
Jeeva Rashi : Gemini • Deha Rashi :Capricorn
Ari-Tau
Ari-Gem
Ari-Can
Ari-Leo
Ari-Vir
Begin 14-02-1967
End 25-11-1967
Begin 25-11-1967
End 05-09-1968
Begin 05-09-1968
End 16-06-1969
Begin 16-06-1969
End 27-03-1970
Begin 27-03-1970
End 05-01-1971
Tau 14-02-1967
Gem D18-03-1967
Can 19-04-1967
Leo 20-05-1967
Vir 21-06-1967
Lib 22-07-1967
Sco 23-08-1967
Sag 23-09-1967
Cap J 25-10-1967
Gem D25-11-1967
Can 27-12-1967
Leo 28-01-1968
Vir 28-02-1968
Lib 31-03-1968
Sco 01-05-1968
Sag 02-06-1968
Cap J 03-07-1968
Aqu 04-08-1968
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Tau
Ari-Lib
Ari-Sco
Ari-Sag
Pis-Pis
Pis-Ari
Begin 05-01-1971
End 16-10-1971
Begin 16-10-1971
End 26-07-1972
Begin 26-07-1972
End 06-05-1973
Begin 06-05-1973
End 16-06-1974
Begin 16-06-1974
End 27-07-1975
Lib 05-01-1971
Sco 05-02-1971
Sag 09-03-1971
Cap J 09-04-1971
Aqu 11-05-1971
Pis 12-06-1971
Ari 13-07-1971
Tau 14-08-1971
Gem D14-09-1971
Sco 16-10-1971
Sag 16-11-1971
Cap J 18-12-1971
Aqu 19-01-1972
Pis 19-02-1972
Ari 22-03-1972
Tau 22-04-1972
Gem D24-05-1972
Can 24-06-1972
Sag 26-07-1972
Cap J 26-08-1972
Aqu 27-09-1972
Pis 29-10-1972
Ari 29-11-1972
Tau 31-12-1972
Gem D31-01-1973
Can 04-03-1973
Leo 04-04-1973
Pis 06-05-1973
Ari 20-06-1973
Tau 04-08-1973
Gem D18-09-1973
Can 02-11-1973
Leo 17-12-1973
Vir 01-02-1974
Lib 18-03-1974
Sco 02-05-1974
Ari 16-06-1974
Tau 31-07-1974
Gem D14-09-1974
Can 29-10-1974
Leo 13-12-1974
Vir 27-01-1975
Lib 13-03-1975
Sco 27-04-1975
Sag 12-06-1975
Pis-Tau
Pis-Gem
Pis-Can
Pis-Leo
Pis-Vir
Begin 27-07-1975
End 04-09-1976
Begin 04-09-1976
End 15-10-1977
Begin 15-10-1977
End 25-11-1978
Begin 25-11-1978
End 05-01-1980
Begin 05-01-1980
End 14-02-1981
Tau 27-07-1975
Gem D10-09-1975
Can 25-10-1975
Leo 09-12-1975
Vir 23-01-1976
Lib 08-03-1976
Sco 22-04-1976
Sag 06-06-1976
Cap J 21-07-1976
Gem D04-09-1976
Can 20-10-1976
Leo 04-12-1976
Vir 18-01-1977
Lib 04-03-1977
Sco 18-04-1977
Sag 02-06-1977
Cap J 17-07-1977
Aqu 31-08-1977
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Tau
05-09-1968
06-10-1968
07-11-1968
08-12-1968
09-01-1969
09-02-1969
13-03-1969
13-04-1969
15-05-1969
15-10-1977
29-11-1977
13-01-1978
28-02-1978
14-04-1978
29-05-1978
13-07-1978
27-08-1978
11-10-1978
16-06-1969
17-07-1969
18-08-1969
18-09-1969
20-10-1969
20-11-1969
22-12-1969
23-01-1970
23-02-1970
25-11-1978
09-01-1979
23-02-1979
09-04-1979
24-05-1979
09-07-1979
23-08-1979
07-10-1979
21-11-1979
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
27-03-1970
27-04-1970
29-05-1970
29-06-1970
31-07-1970
01-09-1970
02-10-1970
03-11-1970
04-12-1970
05-01-1980
19-02-1980
04-04-1980
19-05-1980
03-07-1980
17-08-1980
01-10-1980
16-11-1980
31-12-1980
HP4 • 44
¬
Sample Data
Kala Chakra Dasha AD and PD #4
Kala Chakra Antardasha and Pratyantardashas
*The dates are given for dasha beginning dates.
Jeeva Rashi : Gemini • Deha Rashi :Capricorn
Pis-Lib
Pis-Sco
Aqu-Aqu
Aqu-Pis
Aqu-Ari
Begin 14-02-1981
End 27-03-1982
Begin 27-03-1982
End 06-05-1983
Begin 06-05-1983
End 16-10-1983
Begin 16-10-1983
End 26-03-1984
Begin 26-03-1984
End 04-09-1984
Lib 14-02-1981
Sco 31-03-1981
Sag 15-05-1981
Cap J 29-06-1981
Aqu 13-08-1981
Pis 27-09-1981
Ari 11-11-1981
Tau 26-12-1981
Gem D09-02-1982
Sco 27-03-1982
Sag 11-05-1982
Cap J 25-06-1982
Aqu 09-08-1982
Pis 23-09-1982
Ari 07-11-1982
Tau 22-12-1982
Gem D05-02-1983
Can 22-03-1983
Aqu 06-05-1983
Pis 24-05-1983
Ari 11-06-1983
Tau 30-06-1983
Gem D18-07-1983
Can 05-08-1983
Leo 23-08-1983
Vir 10-09-1983
Lib 28-09-1983
Pis 16-10-1983
Ari 03-11-1983
Tau 21-11-1983
Gem D09-12-1983
Can 27-12-1983
Leo 14-01-1984
Vir 01-02-1984
Lib 19-02-1984
Sco 08-03-1984
Ari 26-03-1984
Tau 13-04-1984
Gem D01-05-1984
Can 19-05-1984
Leo 06-06-1984
Vir 24-06-1984
Lib 12-07-1984
Sco 30-07-1984
Sag 17-08-1984
Aqu-Tau
Aqu-Gem
Aqu-Can
Aqu-Leo
Aqu-Vir
Begin 04-09-1984
End 14-02-1985
Begin 14-02-1985
End 26-07-1985
Begin 26-07-1985
End 04-01-1986
Begin 04-01-1986
End 16-06-1986
Begin 16-06-1986
End 25-11-1986
Tau 04-09-1984
Gem D22-09-1984
Can 10-10-1984
Leo 29-10-1984
Vir 16-11-1984
Lib 04-12-1984
Sco 22-12-1984
Sag 09-01-1985
Cap J 27-01-1985
Gem D14-02-1985
Can 04-03-1985
Leo 22-03-1985
Vir 09-04-1985
Lib 27-04-1985
Sco 15-05-1985
Sag 02-06-1985
Cap J 20-06-1985
Aqu 08-07-1985
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Tau
Aqu-Lib
Cap-Cap
Cap-Aqu
Cap-Pis
Cap-Ari
Begin 25-11-1986
End 06-05-1987
Begin 06-05-1987
End 16-10-1987
Begin 16-10-1987
End 26-03-1988
Begin 26-03-1988
End 04-09-1988
Begin 04-09-1988
End 14-02-1989
Lib 25-11-1986
Sco 13-12-1986
Sag 31-12-1986
Cap J 18-01-1987
Aqu 05-02-1987
Pis 23-02-1987
Ari 13-03-1987
Tau 31-03-1987
Gem D18-04-1987
Cap J 06-05-1987
Aqu 24-05-1987
Pis 11-06-1987
Ari 29-06-1987
Tau 18-07-1987
Gem D05-08-1987
Can 23-08-1987
Leo 10-09-1987
Vir 28-09-1987
Aqu 16-10-1987
Pis 03-11-1987
Ari 21-11-1987
Tau 09-12-1987
Gem D27-12-1987
Can 14-01-1988
Leo 01-02-1988
Vir 19-02-1988
Lib 08-03-1988
Pis 26-03-1988
Ari 13-04-1988
Tau 01-05-1988
Gem D19-05-1988
Can 06-06-1988
Leo 24-06-1988
Vir 12-07-1988
Lib 30-07-1988
Sco 17-08-1988
Ari 04-09-1988
Tau 22-09-1988
Gem D10-10-1988
Can 28-10-1988
Leo 16-11-1988
Vir 04-12-1988
Lib 22-12-1988
Sco 09-01-1989
Sag 27-01-1989
26-07-1985
13-08-1985
31-08-1985
18-09-1985
06-10-1985
24-10-1985
11-11-1985
29-11-1985
17-12-1985
04-01-1986
22-01-1986
09-02-1986
28-02-1986
18-03-1986
05-04-1986
23-04-1986
11-05-1986
29-05-1986
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
16-06-1986
04-07-1986
22-07-1986
09-08-1986
27-08-1986
14-09-1986
02-10-1986
20-10-1986
07-11-1986
HP4 • 45
¬
Sample Data
Kala Chakra Dasha AD and PD #5
Kala Chakra Antardasha and Pratyantardashas
*The dates are given for dasha beginning dates.
Jeeva Rashi : Gemini • Deha Rashi :Capricorn
Cap-Tau
Cap-Gem
Cap-Can
Cap-Leo
Cap-Vir
Begin 14-02-1989
End 26-07-1989
Begin 26-07-1989
End 04-01-1990
Begin 04-01-1990
End 16-06-1990
Begin 16-06-1990
End 25-11-1990
Begin 25-11-1990
End 06-05-1991
Tau 14-02-1989
Gem D04-03-1989
Can 22-03-1989
Leo 09-04-1989
Vir 27-04-1989
Lib 15-05-1989
Sco 02-06-1989
Sag 20-06-1989
Cap J 08-07-1989
Gem D26-07-1989
Can 13-08-1989
Leo 31-08-1989
Vir 18-09-1989
Lib 06-10-1989
Sco 24-10-1989
Sag 11-11-1989
Cap J 29-11-1989
Aqu 17-12-1989
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Tau
Sag-Sag
Sag-Cap
Sag-Aqu
Sag-Pis
Sag-Ari
Begin 06-05-1991
End 15-06-1992
Begin 15-06-1992
End 26-07-1993
Begin 26-07-1993
End 05-09-1994
Begin 05-09-1994
End 16-10-1995
Begin 16-10-1995
End 24-11-1996
Sag 06-05-1991
Cap J 20-06-1991
Aqu 05-08-1991
Pis 19-09-1991
Ari 03-11-1991
Tau 18-12-1991
Gem D01-02-1992
Can 17-03-1992
Leo 01-05-1992
Cap J 15-06-1992
Aqu 30-07-1992
Pis 13-09-1992
Ari 28-10-1992
Tau 13-12-1992
Gem D27-01-1993
Can 13-03-1993
Leo 27-04-1993
Vir 11-06-1993
Aqu 26-07-1993
Pis 09-09-1993
Ari 24-10-1993
Tau 08-12-1993
Gem D22-01-1994
Can 08-03-1994
Leo 23-04-1994
Vir 07-06-1994
Lib 22-07-1994
Pis 05-09-1994
Ari 20-10-1994
Tau 04-12-1994
Gem D18-01-1995
Can 04-03-1995
Leo 18-04-1995
Vir 02-06-1995
Lib 17-07-1995
Sco 01-09-1995
Ari 16-10-1995
Tau 30-11-1995
Gem D14-01-1996
Can 28-02-1996
Leo 13-04-1996
Vir 28-05-1996
Lib 12-07-1996
Sco 26-08-1996
Sag 10-10-1996
Sag-Tau
Sag-Gem
Sag-Can
Sag-Leo
Ari-Ari
Begin 24-11-1996
End 04-01-1998
Begin 04-01-1998
End 14-02-1999
Begin 14-02-1999
End 26-03-2000
Begin 26-03-2000
End 06-05-2001
Begin 06-05-2001
End 14-02-2002
Tau 24-11-1996
Gem D09-01-1997
Can 23-02-1997
Leo 09-04-1997
Vir 24-05-1997
Lib 08-07-1997
Sco 22-08-1997
Sag 06-10-1997
Cap J 20-11-1997
Gem D04-01-1998
Can 18-02-1998
Leo 04-04-1998
Vir 20-05-1998
Lib 04-07-1998
Sco 18-08-1998
Sag 02-10-1998
Cap J 16-11-1998
Aqu 31-12-1998
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap J
Aqu
Pis
Ari
Ari 06-05-2001
Tau 06-06-2001
Gem D08-07-2001
Can 08-08-2001
Leo 09-09-2001
Vir 11-10-2001
Lib 11-11-2001
Sco 13-12-2001
Sag 13-01-2002
04-01-1990
22-01-1990
09-02-1990
27-02-1990
18-03-1990
05-04-1990
23-04-1990
11-05-1990
29-05-1990
14-02-1999
31-03-1999
15-05-1999
29-06-1999
13-08-1999
28-09-1999
12-11-1999
27-12-1999
10-02-2000
16-06-1990
04-07-1990
22-07-1990
09-08-1990
27-08-1990
14-09-1990
02-10-1990
20-10-1990
07-11-1990
26-03-2000
10-05-2000
24-06-2000
08-08-2000
22-09-2000
06-11-2000
21-12-2000
05-02-2001
22-03-2001
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
25-11-1990
13-12-1990
31-12-1990
18-01-1991
05-02-1991
23-02-1991
13-03-1991
31-03-1991
18-04-1991
HP4 • 46
¬
Sample Data
Jaimini System
Jaimini System
Chara Karakas
Navamsha
AK
AmK
BK
MK
PK
GK
DK
Jup
Mar
Sat
Mon
Ven
Rah
Mer
28:15
23:37
16:18
15:59
15:20 14:50
MaR
Me 8
9
JuR
06:47
3
12
4
Ve Sa
As Su
10
9
Me Ra
11
2 8
5
Ke MaR
7
JuR
6
Mo
Karakamsha (in Birth Chart)
3
2
Ve Mo Sa
Pada Chart
11P 1
2P 9P
10 3P
10P As
9
1P
11
6P
2 8
5
12P
7
6 5P
4P
12
7P
3
4
8P
Upapada Lagna
Mo
6 JuR
5
Ke MaR
MaR
As Su 10
11
Me Ra
8
9
12 6
3
1
Ra 11
12
Swamsha (in Navamsha)
Ve Sa
2
7
10
Ra 11
8
7
Su
1
2
Ve Mo Sa
Jaimini Aspects
Aspects between Planets in movable and
fixed signs: Ve-Ma, Ve-Ju, Ve-Ke,
Sa-Ma, Sa-Ju, Sa-Ke
4
9
As
9
12 6
3
Mo
JuR
5
4 Ke MaR
Me JuR
5 Ke
7
10 4
1
14 Feb 1933 07:00:00 hrs., Delhi, India
1
6
As Su
5 Ke
8
7
Ve Sa 10 4
1
As Su
11
Me Ra12
2
3
Special Points
Jaimini Hora Lagna
Varnada Lagna
Pranpada Lagna
Karakamsha(in Nav)
Arudha Lagna
Upapada
Yogi
Ava Yogi
Dagdha Rashis
Brahma
Maheshwara
Rudra
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Capricorn 28:05:37
Aries
Virgo 03:01:30
Sagittarius
Sagittarius
Libra
Ju
Su
Tau,Aqu
Mercury
Jupiter
Mercury
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 47
¬
Sample Data
Jaimini Chara Dasha #1
Jaimini Chara Dasha
The dates are given for dasha beginning dates. • Running age is given for beginning of dasha.
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
14-02-1933
14-02-1934
14-02-1933
16-03-1933
16-04-1933
16-05-1933
16-06-1933
16-07-1933
15-08-1933
15-09-1933
15-10-1933
15-11-1933
15-12-1933
15-01-1934
Gemini (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
Libra (3y)
Beginning
Ending
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
0y0m*
20y0m
14-02-1953
14-02-1961
14-02-1953
15-10-1953
16-06-1954
14-02-1955
16-10-1955
15-06-1956
14-02-1957
15-10-1957
16-06-1958
14-02-1959
16-10-1959
15-06-1960
51y0m
14-02-1984
14-02-1987
14-02-1984
15-05-1984
15-08-1984
14-11-1984
13-02-1985
16-05-1985
15-08-1985
14-11-1985
14-02-1986
16-05-1986
15-08-1986
15-11-1986
Pisces (7y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1y0m
14-02-1934
14-02-1941
14-02-1934
15-09-1934
16-04-1935
15-11-1935
15-06-1936
14-01-1937
15-08-1937
16-03-1938
15-10-1938
17-05-1939
16-12-1939
16-07-1940
Cancer (10y)
Beginning
Ending
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
28y0m
14-02-1961
14-02-1971
14-02-1961
15-12-1961
15-10-1962
16-08-1963
15-06-1964
15-04-1965
14-02-1966
15-12-1966
16-10-1967
15-08-1968
15-06-1969
16-04-1970
54y0m
14-02-1987
14-02-1996
14-02-1987
15-11-1987
15-08-1988
16-05-1989
14-02-1990
15-11-1990
15-08-1991
15-05-1992
13-02-1993
14-11-1993
15-08-1994
16-05-1995
Aries (4y)
Beginning
Ending
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
8y0m
14-02-1941
14-02-1945
14-02-1941
15-06-1941
15-10-1941
14-02-1942
16-06-1942
15-10-1942
14-02-1943
16-06-1943
16-10-1943
14-02-1944
15-06-1944
15-10-1944
Leo (6y)
Beginning
Ending
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
38y0m
14-02-1971
13-02-1977
14-02-1971
16-08-1971
14-02-1972
15-08-1972
13-02-1973
15-08-1973
14-02-1974
15-08-1974
14-02-1975
16-08-1975
14-02-1976
15-08-1976
Sagittarius (8y)
Beginning
Ending
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
63y0m
14-02-1996
14-02-2004
14-02-1996
15-10-1996
15-06-1997
14-02-1998
15-10-1998
16-06-1999
14-02-2000
15-10-2000
15-06-2001
14-02-2002
15-10-2002
15-06-2003
Taurus (8y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
14-02-1945
14-02-1953
14-02-1945
15-10-1945
16-06-1946
14-02-1947
16-10-1947
15-06-1948
14-02-1949
15-10-1949
16-06-1950
14-02-1951
16-10-1951
15-06-1952
Virgo (7y)
Beginning
Ending
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
43y11m
13-02-1977
14-02-1984
13-02-1977
15-09-1977
16-04-1978
15-11-1978
16-06-1979
15-01-1980
15-08-1980
16-03-1981
15-10-1981
16-05-1982
15-12-1982
16-07-1983
Capricorn (12y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
12y0m
71y0m
14-02-2004
14-02-2016
14-02-2004
13-02-2005
13-02-2006
14-02-2007
14-02-2008
13-02-2009
13-02-2010
14-02-2011
14-02-2012
13-02-2013
13-02-2014
14-02-2015
HP4 • 48
¬
Sample Data
Jaimini Chara Dasha #2
Jaimini Chara Dasha
The dates are given for dasha beginning dates. • Running age is given for beginning of dasha.
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
14-02-2016
13-02-2017
14-02-2016
15-03-2016
15-04-2016
15-05-2016
15-06-2016
15-07-2016
15-08-2016
14-09-2016
14-10-2016
14-11-2016
14-12-2016
14-01-2017
Gemini (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
Libra (3y)
Beginning
Ending
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
83y0m
103y0m
14-02-2036
14-02-2044
14-02-2036
14-10-2036
15-06-2037
13-02-2038
15-10-2038
15-06-2039
14-02-2040
14-10-2040
15-06-2041
13-02-2042
15-10-2042
15-06-2043
133y11m
13-02-2067
13-02-2070
13-02-2067
16-05-2067
15-08-2067
14-11-2067
13-02-2068
15-05-2068
14-08-2068
13-11-2068
13-02-2069
15-05-2069
14-08-2069
14-11-2069
Pisces (7y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
83y11m
13-02-2017
14-02-2024
13-02-2017
14-09-2017
15-04-2018
14-11-2018
15-06-2019
14-01-2020
14-08-2020
16-03-2021
15-10-2021
16-05-2022
15-12-2022
16-07-2023
Cancer (10y)
Beginning
Ending
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
111y0m
14-02-2044
13-02-2054
14-02-2044
14-12-2044
14-10-2045
15-08-2046
15-06-2047
15-04-2048
13-02-2049
14-12-2049
15-10-2050
15-08-2051
14-06-2052
15-04-2053
136y11m
13-02-2070
13-02-2079
13-02-2070
14-11-2070
15-08-2071
15-05-2072
13-02-2073
14-11-2073
15-08-2074
15-05-2075
13-02-2076
13-11-2076
14-08-2077
15-05-2078
Aries (4y)
Beginning
Ending
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
Leo (6y)
Beginning
Ending
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
91y0m
14-02-2024
14-02-2028
14-02-2024
15-06-2024
14-10-2024
13-02-2025
15-06-2025
15-10-2025
13-02-2026
15-06-2026
15-10-2026
14-02-2027
15-06-2027
15-10-2027
120y11m
13-02-2054
14-02-2060
13-02-2054
15-08-2054
13-02-2055
15-08-2055
14-02-2056
14-08-2056
13-02-2057
14-08-2057
13-02-2058
15-08-2058
13-02-2059
15-08-2059
Taurus (8y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
Virgo (7y)
Beginning
Ending
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
95y0m
14-02-2028
14-02-2036
14-02-2028
14-10-2028
15-06-2029
13-02-2030
15-10-2030
15-06-2031
14-02-2032
14-10-2032
15-06-2033
13-02-2034
15-10-2034
15-06-2035
127y0m
14-02-2060
13-02-2067
14-02-2060
14-09-2060
15-04-2061
14-11-2061
15-06-2062
14-01-2063
15-08-2063
15-03-2064
14-10-2064
15-05-2065
14-12-2065
15-07-2066
Sagittarius (8y)145y11m Capricorn (12y)153y11m
Beginning
Ending
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
13-02-2079
13-02-2087
13-02-2079
15-10-2079
14-06-2080
13-02-2081
14-10-2081
15-06-2082
13-02-2083
15-10-2083
14-06-2084
13-02-2085
14-10-2085
15-06-2086
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
13-02-2087
13-02-2099
13-02-2087
13-02-2088
13-02-2089
13-02-2090
13-02-2091
13-02-2092
13-02-2093
13-02-2094
13-02-2095
13-02-2096
13-02-2097
13-02-2098
HP4 • 49
¬
Sample Data
Sthira Dasha
Sthira Dasha
The dates are given for dasha beginning dates. *Running age is given for dasha beginning dates.
Aquarius (8y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
Gemini (9y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
Libra (7y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
0yrs.*
Pisces (9y)
8yrs
Aries (7y)
17yrs
Taurus (8y)
24yrs
14-02-1933 Beginning 14-02-1941 Beginning 14-02-1950 Beginning 14-02-1957
14-02-1941 Ending
14-02-1950 Ending
14-02-1957 Ending
14-02-1965
14-02-1933
14-02-1941
14-02-1950
6 Vir
1 Ari
2 Tau 14-02-1957
15-10-1933
15-10-1957
5 Leo 15-11-1941
2 Tau 15-09-1950
1 Ari
16-06-1934
16-06-1958
4 Can 16-08-1942
3 Gem 16-04-1951 12 Pis
14-02-1935
3 Gem 17-05-1943
4 Can 15-11-1951 11 Aqu 14-02-1959
16-10-1935
2 Tau 14-02-1944
5 Leo 15-06-1952 10 Cap 16-10-1959
15-06-1936
14-11-1944
14-01-1953
1 Ari
6 Vir
9 Sag 15-06-1960
14-02-1937 12 Pis
15-08-1945
7 Lib 15-08-1953
8 Sco 14-02-1961
15-10-1937 11 Aqu 16-05-1946
8 Sco 16-03-1954
7 Lib 15-10-1961
16-06-1938 10 Cap 14-02-1947
16-06-1962
9 Sag 15-10-1954
6 Vir
14-02-1939
9 Sag 15-11-1947 10 Cap 16-05-1955
5 Leo 14-02-1963
16-10-1939
8 Sco 15-08-1948 11 Aqu 15-12-1955
4 Can 16-10-1963
15-06-1940
16-07-1956
7 Lib 16-05-1949 12 Pis
3 Gem 15-06-1964
32yrs
Cancer (7y)
41yrs
Leo (8y)
47yrs
Virgo (9y)
55yrs
14-02-1965 Beginning 14-02-1974 Beginning 13-02-1981 Beginning 13-02-1989
14-02-1974 Ending
13-02-1981 Ending
13-02-1989 Ending
14-02-1998
14-02-1965 10 Cap 14-02-1974 11 Aqu 13-02-1981
13-02-1989
6 Vir
14-11-1965
15-10-1981
9 Sag 15-09-1974 12 Pis
5 Leo 14-11-1989
15-08-1966
15-06-1982
8 Sco 16-04-1975
1 Ari
4 Can 15-08-1990
16-05-1967
7 Lib 15-11-1975
2 Tau 14-02-1983
3 Gem 16-05-1991
14-02-1968
15-06-1976
6 Vir
3 Gem 15-10-1983
2 Tau 14-02-1992
14-11-1968
14-11-1992
5 Leo 14-01-1977
4 Can 15-06-1984
1 Ari
15-08-1969
15-08-1993
4 Can 15-08-1977
5 Leo 13-02-1985 12 Pis
16-05-1970
15-10-1985 11 Aqu 16-05-1994
3 Gem 16-03-1978
6 Vir
14-02-1971
2 Tau 15-10-1978
7 Lib 15-06-1986 10 Cap 14-02-1995
15-11-1971
16-05-1979
1 Ari
8 Sco 14-02-1987
9 Sag 15-11-1995
15-08-1972 12 Pis
15-12-1979
9 Sag 15-10-1987
8 Sco 15-08-1996
16-05-1973 11 Aqu 15-07-1980 10 Cap 15-06-1988
7 Lib 16-05-1997
65yrs
Scorpio (8y)
71yrs
Sagittarius (9y)
79yrs
Capricorn (7y)
88yrs
14-02-1998 Beginning 13-02-2005 Beginning 13-02-2013 Beginning 13-02-2022
13-02-2005 Ending
13-02-2013 Ending
13-02-2022 Ending
13-02-2029
14-02-1998
2 Tau 13-02-2005
9 Sag 13-02-2013 10 Cap 13-02-2022
15-09-1998
15-10-2005 10 Cap 14-11-2013
1 Ari
9 Sag 14-09-2022
16-04-1999 12 Pis
15-06-2006 11 Aqu 15-08-2014
8 Sco 15-04-2023
15-11-1999 11 Aqu 14-02-2007 12 Pis
16-05-2015
7 Lib 15-11-2023
15-06-2000 10 Cap 15-10-2007
14-02-2016
15-06-2024
1 Ari
6 Vir
14-01-2001
9 Sag 15-06-2008
2 Tau 14-11-2016
5 Leo 14-01-2025
15-08-2001
8 Sco 13-02-2009
3 Gem 15-08-2017
4 Can 15-08-2025
16-03-2002
7 Lib 15-10-2009
4 Can 16-05-2018
3 Gem 16-03-2026
15-10-2002
15-06-2010
6 Vir
5 Leo 14-02-2019
2 Tau 15-10-2026
16-05-2003
15-11-2019
16-05-2027
5 Leo 14-02-2011
6 Vir
1 Ari
15-12-2003
15-12-2027
4 Can 15-10-2011
7 Lib 14-08-2020 12 Pis
15-07-2004
3 Gem 15-06-2012
8 Sco 15-05-2021 11 Aqu 15-07-2028
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 50
¬
Sample Data
Niryaana Shoola Dasha #1
Niryaana Shoola Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Libra (3y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
0y0m*
14-02-1933
15-02-1936
14-02-1933
16-05-1933
15-08-1933
15-11-1933
14-02-1934
16-05-1934
16-08-1934
15-11-1934
14-02-1935
17-05-1935
16-08-1935
15-11-1935
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
Sagittarius (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
18y0m
14-02-1951
14-02-1960
14-02-1951
15-11-1951
15-08-1952
16-05-1953
14-02-1954
15-11-1954
16-08-1955
16-05-1956
14-02-1957
15-11-1957
15-08-1958
16-05-1959
53y0m
14-02-1986
14-02-1994
14-02-1986
15-10-1986
16-06-1987
14-02-1988
15-10-1988
15-06-1989
14-02-1990
15-10-1990
16-06-1991
14-02-1992
15-10-1992
15-06-1993
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
15-02-1936
14-02-1937
15-02-1936
16-03-1936
15-04-1936
16-05-1936
15-06-1936
16-07-1936
15-08-1936
15-09-1936
15-10-1936
14-11-1936
15-12-1936
14-01-1937
Capricorn (12y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
Pisces (7y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
3y0m
27y0m
14-02-1960
14-02-1972
14-02-1960
14-02-1961
14-02-1962
14-02-1963
14-02-1964
14-02-1965
14-02-1966
14-02-1967
14-02-1968
14-02-1969
14-02-1970
14-02-1971
61y0m
14-02-1994
13-02-2001
14-02-1994
15-09-1994
16-04-1995
15-11-1995
15-06-1996
14-01-1997
15-08-1997
16-03-1998
15-10-1998
16-05-1999
15-12-1999
15-07-2000
Taurus (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
14-02-1937
14-02-1945
14-02-1937
15-10-1937
16-06-1938
14-02-1939
16-10-1939
15-06-1940
14-02-1941
15-10-1941
16-06-1942
14-02-1943
16-10-1943
15-06-1944
Aries (4y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
39y0m
14-02-1972
14-02-1976
14-02-1972
15-06-1972
15-10-1972
13-02-1973
15-06-1973
15-10-1973
14-02-1974
15-06-1974
15-10-1974
14-02-1975
16-06-1975
15-10-1975
Gemini (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
4y0m
67y11m
13-02-2001
13-02-2009
13-02-2001
15-10-2001
15-06-2002
14-02-2003
15-10-2003
15-06-2004
13-02-2005
15-10-2005
15-06-2006
14-02-2007
15-10-2007
15-06-2008
Leo (6y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
12y0m
14-02-1945
14-02-1951
14-02-1945
15-08-1945
14-02-1946
16-08-1946
14-02-1947
16-08-1947
14-02-1948
15-08-1948
14-02-1949
15-08-1949
14-02-1950
16-08-1950
Cancer (10y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
Virgo (7y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
43y0m
14-02-1976
14-02-1986
14-02-1976
15-12-1976
15-10-1977
15-08-1978
16-06-1979
15-04-1980
13-02-1981
15-12-1981
15-10-1982
16-08-1983
15-06-1984
15-04-1985
75y11m
13-02-2009
14-02-2016
13-02-2009
14-09-2009
15-04-2010
14-11-2010
15-06-2011
14-01-2012
15-08-2012
16-03-2013
15-10-2013
16-05-2014
15-12-2014
16-07-2015
HP4 • 51
¬
Sample Data
Niryaana Shoola Dasha #2
Niryaana Shoola Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Leo (6y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
83y0m
14-02-2016
13-02-2022
14-02-2016
15-08-2016
13-02-2017
15-08-2017
13-02-2018
15-08-2018
14-02-2019
15-08-2019
14-02-2020
14-08-2020
13-02-2021
15-08-2021
Cancer (10y)
Beginning
Ending
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
Leo (6y)
Beginning
Ending
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
99y11m
15-10-2042
14-01-2050
15-10-2042
13-02-2043
15-10-2043
14-06-2044
13-02-2045
14-10-2045
15-06-2046
13-02-2047
14-09-2047
15-04-2048
14-11-2048
15-06-2049
119y0m
15-08-2075
15-06-2082
15-08-2075
13-02-2076
14-08-2076
13-02-2077
14-08-2077
13-02-2078
15-08-2078
13-02-2079
15-10-2079
14-06-2080
13-02-2081
14-10-2081
Taurus (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
13-02-2022
13-02-2030
13-02-2022
15-10-2022
15-06-2023
14-02-2024
14-10-2024
15-06-2025
13-02-2026
15-10-2026
15-06-2027
14-02-2028
14-10-2028
15-06-2029
Pisces (7y)
Beginning
Ending
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
6 Vir
5 Leo
107y11m
14-01-2050
15-04-2057
14-01-2050
15-08-2050
16-03-2051
15-10-2051
14-02-2052
14-10-2052
15-06-2053
13-02-2054
15-10-2054
15-06-2055
14-02-2056
14-09-2056
Taurus (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
88y11m
123y0m
15-06-2082
15-06-2090
15-06-2082
13-02-2083
15-10-2083
14-06-2084
13-02-2085
14-10-2085
15-06-2086
13-02-2087
15-10-2087
14-06-2088
13-02-2089
14-10-2089
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
13-02-2030
15-10-2035
13-02-2030
14-11-2030
15-08-2031
15-05-2032
13-02-2033
15-06-2033
15-10-2033
13-02-2034
15-06-2034
15-10-2034
13-02-2035
15-06-2035
Virgo (7y)
Beginning
Ending
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
109y11m
15-04-2057
13-02-2066
15-04-2057
14-11-2057
15-06-2058
14-01-2059
15-08-2059
15-03-2060
14-10-2060
13-02-2061
13-02-2062
13-02-2063
14-02-2064
13-02-2065
Gemini (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
92y11m
127y11m
15-06-2090
14-11-2098
15-06-2090
13-02-2091
15-10-2091
14-06-2092
13-02-2093
14-10-2093
15-06-2094
13-02-2095
14-11-2095
14-08-2096
15-05-2097
13-02-2098
Aries (4y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
10 Cap
9 Sag
96y11m
15-10-2035
15-10-2042
15-10-2035
14-02-2036
14-06-2036
14-10-2036
13-02-2037
14-10-2037
15-06-2038
13-02-2039
15-10-2039
14-06-2040
13-02-2041
14-12-2041
Capricorn (12y)113y11m
Beginning
Ending
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
13-02-2066
15-08-2075
13-02-2066
13-02-2067
13-02-2068
13-02-2069
13-02-2070
13-02-2071
13-02-2072
13-02-2073
14-08-2073
13-02-2074
15-08-2074
13-02-2075
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
139y11m
14-11-2098
13-02-2109
14-11-2098
15-08-2099
16-05-2100
13-02-2101
14-11-2101
15-08-2102
16-05-2103
14-02-2104
13-02-2105
14-02-2106
14-02-2107
14-02-2108
HP4 • 52
¬
Sample Data
Drig Dasha #1
Drig Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Libra (3y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
0y0m*
14-02-1933
15-02-1936
14-02-1933
16-05-1933
15-08-1933
15-11-1933
14-02-1934
16-05-1934
16-08-1934
15-11-1934
14-02-1935
17-05-1935
16-08-1935
15-11-1935
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
Sagittarius (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
18y0m
14-02-1951
14-02-1960
14-02-1951
15-11-1951
15-08-1952
16-05-1953
14-02-1954
15-11-1954
16-08-1955
16-05-1956
14-02-1957
15-11-1957
15-08-1958
16-05-1959
53y0m
14-02-1986
14-02-1994
14-02-1986
15-10-1986
16-06-1987
14-02-1988
15-10-1988
15-06-1989
14-02-1990
15-10-1990
16-06-1991
14-02-1992
15-10-1992
15-06-1993
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
15-02-1936
14-02-1937
15-02-1936
16-03-1936
15-04-1936
16-05-1936
15-06-1936
16-07-1936
15-08-1936
15-09-1936
15-10-1936
14-11-1936
15-12-1936
14-01-1937
Capricorn (12y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
Pisces (7y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
3y0m
27y0m
14-02-1960
14-02-1972
14-02-1960
14-02-1961
14-02-1962
14-02-1963
14-02-1964
14-02-1965
14-02-1966
14-02-1967
14-02-1968
14-02-1969
14-02-1970
14-02-1971
61y0m
14-02-1994
13-02-2001
14-02-1994
15-09-1994
16-04-1995
15-11-1995
15-06-1996
14-01-1997
15-08-1997
16-03-1998
15-10-1998
16-05-1999
15-12-1999
15-07-2000
Taurus (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
14-02-1937
14-02-1945
14-02-1937
15-10-1937
16-06-1938
14-02-1939
16-10-1939
15-06-1940
14-02-1941
15-10-1941
16-06-1942
14-02-1943
16-10-1943
15-06-1944
Aries (4y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
39y0m
14-02-1972
14-02-1976
14-02-1972
15-06-1972
15-10-1972
13-02-1973
15-06-1973
15-10-1973
14-02-1974
15-06-1974
15-10-1974
14-02-1975
16-06-1975
15-10-1975
Gemini (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
4y0m
67y11m
13-02-2001
13-02-2009
13-02-2001
15-10-2001
15-06-2002
14-02-2003
15-10-2003
15-06-2004
13-02-2005
15-10-2005
15-06-2006
14-02-2007
15-10-2007
15-06-2008
Leo (6y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
12y0m
14-02-1945
14-02-1951
14-02-1945
15-08-1945
14-02-1946
16-08-1946
14-02-1947
16-08-1947
14-02-1948
15-08-1948
14-02-1949
15-08-1949
14-02-1950
16-08-1950
Cancer (10y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
Virgo (7y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
43y0m
14-02-1976
14-02-1986
14-02-1976
15-12-1976
15-10-1977
15-08-1978
16-06-1979
15-04-1980
13-02-1981
15-12-1981
15-10-1982
16-08-1983
15-06-1984
15-04-1985
75y11m
13-02-2009
14-02-2016
13-02-2009
14-09-2009
15-04-2010
14-11-2010
15-06-2011
14-01-2012
15-08-2012
16-03-2013
15-10-2013
16-05-2014
15-12-2014
16-07-2015
HP4 • 53
¬
Sample Data
Drig Dasha #2
Drig Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Leo (6y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
83y0m
14-02-2016
13-02-2022
14-02-2016
15-08-2016
13-02-2017
15-08-2017
13-02-2018
15-08-2018
14-02-2019
15-08-2019
14-02-2020
14-08-2020
13-02-2021
15-08-2021
Cancer (10y)
Beginning
Ending
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
Leo (6y)
Beginning
Ending
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
99y11m
15-10-2042
14-01-2050
15-10-2042
13-02-2043
15-10-2043
14-06-2044
13-02-2045
14-10-2045
15-06-2046
13-02-2047
14-09-2047
15-04-2048
14-11-2048
15-06-2049
119y0m
15-08-2075
15-06-2082
15-08-2075
13-02-2076
14-08-2076
13-02-2077
14-08-2077
13-02-2078
15-08-2078
13-02-2079
15-10-2079
14-06-2080
13-02-2081
14-10-2081
Taurus (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
13-02-2022
13-02-2030
13-02-2022
15-10-2022
15-06-2023
14-02-2024
14-10-2024
15-06-2025
13-02-2026
15-10-2026
15-06-2027
14-02-2028
14-10-2028
15-06-2029
Pisces (7y)
Beginning
Ending
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
6 Vir
5 Leo
107y11m
14-01-2050
15-04-2057
14-01-2050
15-08-2050
16-03-2051
15-10-2051
14-02-2052
14-10-2052
15-06-2053
13-02-2054
15-10-2054
15-06-2055
14-02-2056
14-09-2056
Taurus (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
88y11m
123y0m
15-06-2082
15-06-2090
15-06-2082
13-02-2083
15-10-2083
14-06-2084
13-02-2085
14-10-2085
15-06-2086
13-02-2087
15-10-2087
14-06-2088
13-02-2089
14-10-2089
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
13-02-2030
15-10-2035
13-02-2030
14-11-2030
15-08-2031
15-05-2032
13-02-2033
15-06-2033
15-10-2033
13-02-2034
15-06-2034
15-10-2034
13-02-2035
15-06-2035
Virgo (7y)
Beginning
Ending
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
109y11m
15-04-2057
13-02-2066
15-04-2057
14-11-2057
15-06-2058
14-01-2059
15-08-2059
15-03-2060
14-10-2060
13-02-2061
13-02-2062
13-02-2063
14-02-2064
13-02-2065
Gemini (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
92y11m
127y11m
15-06-2090
14-11-2098
15-06-2090
13-02-2091
15-10-2091
14-06-2092
13-02-2093
14-10-2093
15-06-2094
13-02-2095
14-11-2095
14-08-2096
15-05-2097
13-02-2098
Aries (4y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
10 Cap
9 Sag
96y11m
15-10-2035
15-10-2042
15-10-2035
14-02-2036
14-06-2036
14-10-2036
13-02-2037
14-10-2037
15-06-2038
13-02-2039
15-10-2039
14-06-2040
13-02-2041
14-12-2041
Capricorn (12y)113y11m
Beginning
Ending
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
13-02-2066
15-08-2075
13-02-2066
13-02-2067
13-02-2068
13-02-2069
13-02-2070
13-02-2071
13-02-2072
13-02-2073
14-08-2073
13-02-2074
15-08-2074
13-02-2075
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
139y11m
14-11-2098
13-02-2109
14-11-2098
15-08-2099
16-05-2100
13-02-2101
14-11-2101
15-08-2102
16-05-2103
14-02-2104
13-02-2105
14-02-2106
14-02-2107
14-02-2108
HP4 • 54
¬
Sample Data
Navamsha Dasha #1
Navamsha Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Libra (3y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
0y0m*
14-02-1933
15-02-1936
14-02-1933
16-05-1933
15-08-1933
15-11-1933
14-02-1934
16-05-1934
16-08-1934
15-11-1934
14-02-1935
17-05-1935
16-08-1935
15-11-1935
Aquarius (11y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
Gemini (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
32y0m
14-02-1965
14-02-1976
14-02-1965
14-01-1966
15-12-1966
15-11-1967
15-10-1968
15-09-1969
15-08-1970
16-07-1971
15-06-1972
16-05-1973
16-04-1974
16-03-1975
59y11m
13-02-1993
13-02-2001
13-02-1993
15-10-1993
15-06-1994
14-02-1995
15-10-1995
15-06-1996
13-02-1997
15-10-1997
15-06-1998
14-02-1999
15-10-1999
15-06-2000
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
15-02-1936
14-02-1945
15-02-1936
14-11-1936
15-08-1937
16-05-1938
14-02-1939
15-11-1939
15-08-1940
16-05-1941
14-02-1942
15-11-1942
16-08-1943
16-05-1944
Pisces (5y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
43y0m
14-02-1976
13-02-1981
14-02-1976
15-07-1976
15-12-1976
16-05-1977
15-10-1977
16-03-1978
15-08-1978
14-01-1979
16-06-1979
15-11-1979
15-04-1980
14-09-1980
Cancer (2y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
3y0m
67y11m
13-02-2001
14-02-2003
13-02-2001
15-04-2001
15-06-2001
15-08-2001
15-10-2001
15-12-2001
14-02-2002
15-04-2002
15-06-2002
15-08-2002
15-10-2002
15-12-2002
Sagittarius (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
Aries (4y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
Leo (6y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
12y0m
14-02-1945
14-02-1953
14-02-1945
15-10-1945
16-06-1946
14-02-1947
16-10-1947
15-06-1948
14-02-1949
15-10-1949
16-06-1950
14-02-1951
16-10-1951
15-06-1952
47y11m
13-02-1981
13-02-1985
13-02-1981
15-06-1981
15-10-1981
14-02-1982
15-06-1982
15-10-1982
14-02-1983
16-06-1983
15-10-1983
14-02-1984
15-06-1984
15-10-1984
70y0m
14-02-2003
13-02-2009
14-02-2003
15-08-2003
14-02-2004
15-08-2004
13-02-2005
15-08-2005
13-02-2006
15-08-2006
14-02-2007
15-08-2007
14-02-2008
15-08-2008
Capricorn (12y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
14-02-1953
14-02-1965
14-02-1953
14-02-1954
14-02-1955
14-02-1956
14-02-1957
14-02-1958
14-02-1959
14-02-1960
14-02-1961
14-02-1962
14-02-1963
14-02-1964
Taurus (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
Virgo (5y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
20y0m
51y11m
13-02-1985
13-02-1993
13-02-1985
15-10-1985
15-06-1986
14-02-1987
15-10-1987
15-06-1988
13-02-1989
15-10-1989
15-06-1990
14-02-1991
15-10-1991
15-06-1992
75y11m
13-02-2009
13-02-2014
13-02-2009
15-07-2009
15-12-2009
16-05-2010
15-10-2010
16-03-2011
15-08-2011
14-01-2012
15-06-2012
14-11-2012
15-04-2013
14-09-2013
HP4 • 55
¬
Sample Data
Navamsha Dasha #2
Navamsha Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Libra (3y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
80y11m Scorpio (9y) 83y11m Sagittarius (8y)
92y11m Capricorn (12y)
100y11m
13-02-2014
13-02-2017
13-02-2014
16-05-2014
15-08-2014
14-11-2014
14-02-2015
16-05-2015
15-08-2015
15-11-2015
14-02-2016
15-05-2016
15-08-2016
14-11-2016
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
13-02-2017
13-02-2026
13-02-2017
14-11-2017
15-08-2018
16-05-2019
14-02-2020
14-11-2020
15-08-2021
16-05-2022
14-02-2023
15-11-2023
14-08-2024
15-05-2025
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
Aquarius (11y)
112y11m Pisces (5y) 123y11m Aries (4y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
13-02-2046
13-02-2057
13-02-2046
14-01-2047
15-12-2047
14-11-2048
14-10-2049
14-09-2050
15-08-2051
15-07-2052
15-06-2053
15-05-2054
15-04-2055
15-03-2056
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
13-02-2057
13-02-2062
13-02-2057
15-07-2057
14-12-2057
15-05-2058
15-10-2058
16-03-2059
15-08-2059
14-01-2060
14-06-2060
13-11-2060
15-04-2061
14-09-2061
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
Gemini (8y) 140y11m Cancer (2y) 148y11m Leo (6y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
13-02-2074
13-02-2082
13-02-2074
14-10-2074
15-06-2075
13-02-2076
14-10-2076
14-06-2077
13-02-2078
14-10-2078
15-06-2079
13-02-2080
14-10-2080
14-06-2081
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
13-02-2082
13-02-2084
13-02-2082
15-04-2082
15-06-2082
14-08-2082
14-10-2082
14-12-2082
13-02-2083
15-04-2083
15-06-2083
15-08-2083
15-10-2083
14-12-2083
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
13-02-2026
13-02-2034
13-02-2026
15-10-2026
15-06-2027
14-02-2028
14-10-2028
15-06-2029
13-02-2030
15-10-2030
15-06-2031
14-02-2032
14-10-2032
15-06-2033
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
13-02-2034
13-02-2046
13-02-2034
13-02-2035
14-02-2036
13-02-2037
13-02-2038
13-02-2039
14-02-2040
13-02-2041
13-02-2042
13-02-2043
14-02-2044
13-02-2045
128y11m Taurus (8y) 132y11m
13-02-2062
13-02-2066
13-02-2062
15-06-2062
15-10-2062
13-02-2063
15-06-2063
15-10-2063
14-02-2064
14-06-2064
14-10-2064
13-02-2065
15-06-2065
14-10-2065
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
13-02-2066
13-02-2074
13-02-2066
14-10-2066
15-06-2067
13-02-2068
14-10-2068
14-06-2069
13-02-2070
14-10-2070
15-06-2071
13-02-2072
14-10-2072
14-06-2073
150y11m Virgo (5y) 156y11m
13-02-2084
13-02-2090
13-02-2084
14-08-2084
13-02-2085
14-08-2085
13-02-2086
14-08-2086
13-02-2087
15-08-2087
13-02-2088
14-08-2088
13-02-2089
14-08-2089
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
13-02-2090
13-02-2095
13-02-2090
15-07-2090
14-12-2090
15-05-2091
15-10-2091
15-03-2092
14-08-2092
13-01-2093
14-06-2093
13-11-2093
15-04-2094
14-09-2094
HP4 • 56
¬
Sample Data
Narayana Dasha #1
Narayana Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
14-02-1933
14-02-1934
14-02-1933
16-03-1933
16-04-1933
16-05-1933
16-06-1933
16-07-1933
15-08-1933
15-09-1933
15-10-1933
15-11-1933
15-12-1933
15-01-1934
Libra (3y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
27y0m
14-02-1960
14-02-1963
14-02-1960
16-05-1960
15-08-1960
14-11-1960
14-02-1961
16-05-1961
15-08-1961
15-11-1961
14-02-1962
16-05-1962
15-08-1962
15-11-1962
Gemini (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
0y0m*
55y0m
14-02-1988
14-02-1996
14-02-1988
15-10-1988
15-06-1989
14-02-1990
15-10-1990
16-06-1991
14-02-1992
15-10-1992
15-06-1993
14-02-1994
15-10-1994
16-06-1995
Cancer (10y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
14-02-1934
14-02-1944
14-02-1934
15-12-1934
16-10-1935
15-08-1936
16-06-1937
16-04-1938
14-02-1939
16-12-1939
15-10-1940
15-08-1941
16-06-1942
16-04-1943
Pisces (7y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
30y0m
14-02-1963
14-02-1970
14-02-1963
15-09-1963
15-04-1964
14-11-1964
15-06-1965
14-01-1966
15-08-1966
16-03-1967
16-10-1967
16-05-1968
15-12-1968
16-07-1969
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
1y0m
63y0m
14-02-1996
13-02-2005
14-02-1996
14-11-1996
15-08-1997
16-05-1998
14-02-1999
15-11-1999
15-08-2000
16-05-2001
14-02-2002
14-11-2002
15-08-2003
15-05-2004
Sagittarius (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
Leo (6y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
Aries (4y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
11y0m
14-02-1944
14-02-1952
14-02-1944
15-10-1944
15-06-1945
14-02-1946
15-10-1946
16-06-1947
14-02-1948
15-10-1948
15-06-1949
14-02-1950
15-10-1950
16-06-1951
37y0m
14-02-1970
14-02-1976
14-02-1970
15-08-1970
14-02-1971
16-08-1971
14-02-1972
15-08-1972
13-02-1973
15-08-1973
14-02-1974
15-08-1974
14-02-1975
16-08-1975
71y11m
13-02-2005
13-02-2009
13-02-2005
15-06-2005
15-10-2005
13-02-2006
15-06-2006
15-10-2006
14-02-2007
15-06-2007
15-10-2007
14-02-2008
15-06-2008
14-10-2008
Taurus (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
14-02-1952
14-02-1960
14-02-1952
15-10-1952
15-06-1953
14-02-1954
15-10-1954
16-06-1955
14-02-1956
15-10-1956
15-06-1957
14-02-1958
15-10-1958
16-06-1959
Capricorn (12y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
Virgo (7y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
19y0m
43y0m
14-02-1976
14-02-1988
14-02-1976
13-02-1977
14-02-1978
14-02-1979
14-02-1980
13-02-1981
14-02-1982
14-02-1983
14-02-1984
13-02-1985
14-02-1986
14-02-1987
75y11m
13-02-2009
14-02-2016
13-02-2009
14-09-2009
15-04-2010
14-11-2010
15-06-2011
14-01-2012
15-08-2012
16-03-2013
15-10-2013
16-05-2014
15-12-2014
16-07-2015
HP4 • 57
¬
Sample Data
Narayana Dasha #2
Narayana Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
Libra (3y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
6 Vir
5 Leo
Aries (4y)
Beginning
Ending
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
6 Vir
83y0m
14-02-2016
13-02-2017
14-02-2016
15-03-2016
15-04-2016
15-05-2016
15-06-2016
15-07-2016
15-08-2016
14-09-2016
14-10-2016
14-11-2016
14-12-2016
14-01-2017
103y11m
15-08-2039
15-04-2047
15-08-2039
14-11-2039
14-02-2040
14-11-2040
15-08-2041
16-05-2042
13-02-2043
14-11-2043
14-08-2044
15-05-2045
13-02-2046
14-09-2046
127y11m
15-06-2066
14-09-2072
15-06-2066
14-10-2066
13-02-2067
15-06-2067
15-10-2067
13-02-2068
14-10-2068
14-06-2069
13-02-2070
14-10-2070
15-06-2071
13-02-2072
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
Pisces (7y)
Beginning
Ending
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
Virgo (7y)
Beginning
Ending
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
94y0m
13-02-2017
15-12-2027
13-02-2017
14-01-2018
15-12-2018
15-11-2019
14-10-2020
14-09-2021
15-08-2022
16-07-2023
15-06-2024
15-05-2025
15-04-2026
14-02-2027
112y11m
15-04-2047
14-08-2053
15-04-2047
14-11-2047
14-06-2048
13-01-2049
15-08-2049
16-03-2050
15-10-2050
13-02-2051
15-08-2051
14-02-2052
14-08-2052
13-02-2053
131y0m
14-09-2072
14-09-2077
14-09-2072
15-04-2073
14-11-2073
15-06-2074
14-01-2075
15-08-2075
15-03-2076
14-10-2076
15-05-2077
14-06-2077
15-07-2077
14-08-2077
Cancer (10y)
Beginning
Ending
9 Sag
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
15-12-2027
15-10-2035
15-12-2027
14-10-2028
13-02-2029
15-10-2029
15-06-2030
14-02-2031
15-10-2031
15-06-2032
13-02-2033
15-10-2033
15-06-2034
13-02-2035
Leo (6y)
Beginning
Ending
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
117y11m
14-08-2053
14-06-2060
14-08-2053
13-02-2054
15-08-2054
13-02-2055
15-08-2055
14-02-2056
14-08-2056
13-02-2057
14-10-2057
15-06-2058
13-02-2059
15-10-2059
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
95y11m
138y11m
14-09-2077
14-12-2083
14-09-2077
14-10-2077
14-11-2077
14-12-2077
13-01-2078
13-02-2078
14-12-2078
15-10-2079
14-08-2080
14-06-2081
15-04-2082
13-02-2083
Taurus (8y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
15-10-2035
15-08-2039
15-10-2035
14-06-2036
13-02-2037
15-05-2037
15-08-2037
14-11-2037
13-02-2038
16-05-2038
15-08-2038
14-11-2038
13-02-2039
16-05-2039
Gemini (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
123y11m
14-06-2060
15-06-2066
14-06-2060
13-02-2061
14-11-2061
15-08-2062
16-05-2063
14-02-2064
14-06-2064
14-10-2064
13-02-2065
15-06-2065
14-10-2065
13-02-2066
Cancer (10y)
Beginning
Ending
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
99y11m
143y11m
14-12-2083
14-10-2092
14-12-2083
14-10-2084
14-08-2085
15-06-2086
15-04-2087
13-02-2088
14-10-2088
14-06-2089
13-02-2090
14-10-2090
15-06-2091
13-02-2092
HP4 • 58
¬
Sample Data
Lagna Kendradi Rashi Dasha #1
Lagna Kendradi Rashi Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
Pisces (7y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
Aries (4y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
0y0m*
14-02-1933
14-02-1934
14-02-1933
16-03-1933
16-04-1933
16-05-1933
16-06-1933
16-07-1933
15-08-1933
15-09-1933
15-10-1933
15-11-1933
15-12-1933
15-01-1934
24y0m
14-02-1957
14-02-1964
14-02-1957
15-09-1957
16-04-1958
15-11-1958
16-06-1959
15-01-1960
15-08-1960
16-03-1961
15-10-1961
16-05-1962
15-12-1962
16-07-1963
54y0m
14-02-1987
14-02-1991
14-02-1987
16-06-1987
15-10-1987
14-02-1988
15-06-1988
15-10-1988
13-02-1989
15-06-1989
15-10-1989
14-02-1990
15-06-1990
15-10-1990
Taurus (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
14-02-1934
14-02-1942
14-02-1934
16-10-1934
16-06-1935
15-02-1936
15-10-1936
16-06-1937
14-02-1938
15-10-1938
16-06-1939
14-02-1940
15-10-1940
15-06-1941
Gemini (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
31y0m
14-02-1964
14-02-1972
14-02-1964
15-10-1964
15-06-1965
14-02-1966
15-10-1966
16-06-1967
14-02-1968
15-10-1968
15-06-1969
14-02-1970
15-10-1970
16-06-1971
Cancer (10y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
1y0m
58y0m
14-02-1991
13-02-2001
14-02-1991
15-12-1991
15-10-1992
15-08-1993
15-06-1994
16-04-1995
14-02-1996
14-12-1996
15-10-1997
15-08-1998
16-06-1999
15-04-2000
Leo (6y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
Virgo (7y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
Libra (3y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
9y0m
14-02-1942
14-02-1948
14-02-1942
16-08-1942
14-02-1943
16-08-1943
14-02-1944
15-08-1944
14-02-1945
15-08-1945
14-02-1946
16-08-1946
14-02-1947
16-08-1947
39y0m
14-02-1972
14-02-1979
14-02-1972
14-09-1972
15-04-1973
14-11-1973
15-06-1974
15-01-1975
16-08-1975
16-03-1976
15-10-1976
16-05-1977
15-12-1977
16-07-1978
67y11m
13-02-2001
14-02-2004
13-02-2001
16-05-2001
15-08-2001
14-11-2001
14-02-2002
16-05-2002
15-08-2002
14-11-2002
14-02-2003
16-05-2003
15-08-2003
15-11-2003
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
14-02-1948
14-02-1957
14-02-1948
14-11-1948
15-08-1949
16-05-1950
14-02-1951
15-11-1951
15-08-1952
16-05-1953
14-02-1954
15-11-1954
16-08-1955
16-05-1956
Sagittarius (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
46y0m
14-02-1979
14-02-1987
14-02-1979
15-10-1979
15-06-1980
13-02-1981
15-10-1981
15-06-1982
14-02-1983
15-10-1983
15-06-1984
13-02-1985
15-10-1985
15-06-1986
Capricorn (12y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
15y0m
71y0m
14-02-2004
14-02-2016
14-02-2004
13-02-2005
13-02-2006
14-02-2007
14-02-2008
13-02-2009
13-02-2010
14-02-2011
14-02-2012
13-02-2013
13-02-2014
14-02-2015
HP4 • 59
¬
Sample Data
Lagna Kendradi Rashi Dasha #2
Lagna Kendradi Rashi Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Taurus (8y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
14-02-2016
14-02-2023
14-02-2016
14-10-2016
15-06-2017
13-02-2018
15-10-2018
15-06-2019
14-02-2020
14-08-2020
13-02-2021
15-08-2021
13-02-2022
15-08-2022
Gemini (8y)
Beginning
Ending
12 Pis
1 Ari
2 Tau
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
Aries (4y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
83y0m
107y0m
13-02-2042
15-05-2049
13-02-2042
15-10-2042
15-06-2043
14-02-2044
14-09-2044
15-04-2045
14-11-2045
15-06-2046
14-01-2047
15-08-2047
15-03-2048
14-10-2048
124y11m
13-02-2069
13-02-2073
13-02-2069
14-06-2069
14-10-2069
13-02-2070
15-06-2070
14-10-2070
13-02-2071
15-06-2071
15-10-2071
13-02-2072
14-06-2072
14-10-2072
Leo (6y)
Beginning
Ending
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
11 Aqu
12 Pis
87y0m
14-02-2023
15-04-2029
14-02-2023
15-08-2023
14-02-2024
14-08-2024
13-02-2025
15-08-2025
13-02-2026
14-11-2026
15-08-2027
15-05-2028
13-02-2029
15-03-2029
Sagittarius (8y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
Aries (4y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
111y0m
13-02-2049
14-08-2056
13-02-2049
14-10-2049
15-06-2050
13-02-2051
15-10-2051
14-06-2052
13-02-2053
14-09-2053
15-04-2054
14-11-2054
15-06-2055
14-01-2056
127y0m
13-02-2073
13-02-2080
13-02-2073
14-10-2073
15-06-2074
13-02-2075
15-10-2075
14-06-2076
13-02-2077
14-08-2077
13-02-2078
15-08-2078
13-02-2079
15-08-2079
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
Pisces (7y)
Beginning
Ending
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
10 Cap
9 Sag
8 Sco
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
Leo (6y)
Beginning
Ending
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
92y11m
15-04-2029
15-12-2031
15-04-2029
15-05-2029
15-06-2029
15-07-2029
15-08-2029
14-09-2029
15-10-2029
14-11-2029
14-12-2029
14-01-2030
13-02-2030
14-01-2031
115y11m
14-08-2056
13-02-2062
14-08-2056
15-03-2057
14-10-2057
13-02-2058
14-12-2058
15-10-2059
14-08-2060
13-11-2060
13-02-2061
15-05-2061
14-08-2061
14-11-2061
135y11m
13-02-2080
15-08-2087
13-02-2080
14-08-2080
13-02-2081
14-08-2081
13-02-2082
14-08-2082
13-02-2083
14-11-2083
14-08-2084
15-05-2085
13-02-2086
14-11-2086
Aquarius (1y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
15-12-2031
13-02-2042
15-12-2031
14-11-2032
15-10-2033
14-09-2034
15-08-2035
15-07-2036
15-06-2037
16-05-2038
15-04-2039
14-02-2040
14-10-2040
15-06-2041
Libra (3y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
119y11m
13-02-2062
13-02-2069
13-02-2062
15-05-2062
15-08-2062
14-11-2062
13-02-2063
14-11-2063
14-08-2064
15-05-2065
13-02-2066
14-11-2066
15-08-2067
15-05-2068
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
95y11m
143y11m
15-08-2087
14-08-2092
15-08-2087
15-05-2088
13-02-2089
14-11-2089
14-08-2090
15-05-2091
13-02-2092
15-03-2092
14-04-2092
15-05-2092
14-06-2092
14-07-2092
HP4 • 60
¬
Sample Data
Shoola Dasha
Shoola Dasha
The given dates are given for dasha beginning. • Running age is given for dasha beginning dates.
Aquarius (9y)
Beginning
Ending
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
14-02-1933
14-02-1942
14-02-1933
15-11-1933
16-08-1934
17-05-1935
15-02-1936
14-11-1936
15-08-1937
16-05-1938
14-02-1939
15-11-1939
15-08-1940
16-05-1941
Gemini (9y)
Beginning
Ending
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
Libra (9y)
Beginning
Ending
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
0y0m*
36y0m
14-02-1969
14-02-1978
14-02-1969
14-11-1969
15-08-1970
16-05-1971
14-02-1972
14-11-1972
15-08-1973
16-05-1974
14-02-1975
15-11-1975
15-08-1976
16-05-1977
71y11m
13-02-2005
13-02-2014
13-02-2005
14-11-2005
15-08-2006
16-05-2007
14-02-2008
14-11-2008
15-08-2009
16-05-2010
14-02-2011
15-11-2011
15-08-2012
15-05-2013
Pisces (9y)
Beginning
Ending
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
9y0m
14-02-1942
14-02-1951
14-02-1942
15-11-1942
16-08-1943
16-05-1944
14-02-1945
15-11-1945
16-08-1946
16-05-1947
14-02-1948
14-11-1948
15-08-1949
16-05-1950
Cancer (9y)
Beginning
Ending
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
Scorpio (9y)
Beginning
Ending
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
45y0m
14-02-1978
14-02-1987
14-02-1978
15-11-1978
16-08-1979
15-05-1980
13-02-1981
14-11-1981
15-08-1982
16-05-1983
14-02-1984
14-11-1984
15-08-1985
16-05-1986
80y11m
13-02-2014
14-02-2023
13-02-2014
14-11-2014
15-08-2015
15-05-2016
13-02-2017
14-11-2017
15-08-2018
16-05-2019
14-02-2020
14-11-2020
15-08-2021
16-05-2022
Aries (9y)
Beginning
Ending
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
18y0m
14-02-1951
14-02-1960
14-02-1951
15-11-1951
15-08-1952
16-05-1953
14-02-1954
15-11-1954
16-08-1955
16-05-1956
14-02-1957
15-11-1957
15-08-1958
16-05-1959
Leo (9y)
Beginning
Ending
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
54y0m
14-02-1987
14-02-1996
14-02-1987
15-11-1987
15-08-1988
16-05-1989
14-02-1990
15-11-1990
15-08-1991
15-05-1992
13-02-1993
14-11-1993
15-08-1994
16-05-1995
Sagittarius (9y)
Beginning
Ending
9 Sag
10 Cap
11 Aqu
12 Pis
1 Ari
2 Tau
3 Gem
4 Can
5 Leo
6 Vir
7 Lib
8 Sco
90y0m
14-02-2023
14-02-2032
14-02-2023
15-11-2023
14-08-2024
15-05-2025
13-02-2026
14-11-2026
15-08-2027
15-05-2028
13-02-2029
14-11-2029
15-08-2030
16-05-2031
Taurus (9y)
Beginning
Ending
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
14-02-1960
14-02-1969
14-02-1960
14-11-1960
15-08-1961
16-05-1962
14-02-1963
15-11-1963
15-08-1964
16-05-1965
14-02-1966
15-11-1966
16-08-1967
16-05-1968
Virgo (9y)
Beginning
Ending
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
63y0m
14-02-1996
13-02-2005
14-02-1996
14-11-1996
15-08-1997
16-05-1998
14-02-1999
15-11-1999
15-08-2000
16-05-2001
14-02-2002
14-11-2002
15-08-2003
15-05-2004
Capricorn (9y)
Beginning
Ending
10 Cap
9 Sag
8 Sco
7 Lib
6 Vir
5 Leo
4 Can
3 Gem
2 Tau
1 Ari
12 Pis
11 Aqu
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
27y0m
99y0m
14-02-2032
13-02-2041
14-02-2032
14-11-2032
15-08-2033
16-05-2034
13-02-2035
14-11-2035
14-08-2036
15-05-2037
13-02-2038
14-11-2038
15-08-2039
15-05-2040
HP4 • 61
¬
Sample Data
Tribhagi Dasha #1
Tribhagi Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Moon 3y 8m 3d
Dasha at the time of birth : Mo-Sa-Sa-Ju-Mo
Moon (6y)
Antar
Beginning
Mars (4y)
Ending
Antar
Beginning
Rahu (12y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn 14-02-193306-01-1934
Mercury06-01-193417-12-1934
Ketu
17-12-193408-05-1935
Venus 08-05-193517-06-1936
Sun
17-06-193617-10-1936
Mars 17-10-193624-01-1937
Rahu 24-01-193707-10-1937
Jupiter 07-10-193722-05-1938
Saturn 22-05-193816-02-1939
Mercury16-02-193915-10-1939
Ketu
15-10-193923-01-1940
Venus 23-01-194002-11-1940
Sun
02-11-194026-01-1941
Moon 26-01-194117-06-1941
Rahu 17-06-194106-04-1943
Jupiter 06-04-194310-11-1944
Saturn 10-11-194405-10-1946
Mercury05-10-194617-06-1948
Ketu
17-06-194827-02-1949
Venus 27-02-194928-02-1951
Sun
28-02-195105-10-1951
Moon 05-10-195104-10-1952
Mars 04-10-195217-06-1953
Jupiter (10y)
Saturn (12y)
Mercury (11y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 17-06-195318-11-1954
Saturn 18-11-195427-07-1956
Mercury27-07-195630-01-1958
Ketu
30-01-195814-09-1958
Venus 14-09-195825-06-1960
Sun
25-06-196006-01-1961
Moon 06-01-196126-11-1961
Mars 26-11-196112-07-1962
Rahu 12-07-196216-02-1964
Saturn 16-02-196417-02-1966
Mercury17-02-196605-12-1967
Ketu
05-12-196731-08-1968
Venus 31-08-196811-10-1970
Sun
11-10-197030-05-1971
Moon 30-05-197119-06-1972
Mars 19-06-197215-03-1973
Rahu 15-03-197307-02-1975
Jupiter 07-02-197516-10-1976
Mercury16-10-197626-05-1978
Ketu
26-05-197822-01-1979
Venus 22-01-197912-12-1980
Sun
12-12-198007-07-1981
Moon 07-07-198117-06-1982
Mars 17-06-198213-02-1983
Rahu 13-02-198326-10-1984
Jupiter 26-10-198401-05-1986
Saturn 01-05-198616-02-1988
Ketu (4y)
Venus (13y)
Sun (4y)
Antar
Beginning
Ending
Ketu
16-02-198825-05-1988
Venus 25-05-198805-03-1989
Sun
05-03-198929-05-1989
Moon 29-05-198918-10-1989
Mars 18-10-198926-01-1990
Rahu 26-01-199009-10-1990
Jupiter 09-10-199024-05-1991
Saturn 24-05-199118-02-1992
Mercury18-02-199216-10-1992
Antar
Beginning
Ending
Venus 16-10-199206-01-1995
Sun
06-01-199506-09-1995
Moon 06-09-199516-10-1996
Mars 16-10-199627-07-1997
Rahu 27-07-199728-07-1999
Jupiter 28-07-199907-05-2001
Saturn 07-05-200117-06-2003
Mercury17-06-200307-05-2005
Ketu
07-05-200515-02-2006
Antar
Beginning
Ending
Sun
15-02-200629-04-2006
Moon 29-04-200629-08-2006
Mars 29-08-200622-11-2006
Rahu 22-11-200629-06-2007
Jupiter 29-06-200710-01-2008
Saturn 10-01-200828-08-2008
Mercury28-08-200823-03-2009
Ketu
23-03-200917-06-2009
Venus 17-06-200915-02-2010
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 62
¬
Sample Data
Tribhagi Dasha #2
Tribhagi Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Moon 3y 8m 3d
Dasha at the time of birth : Mo-Sa-Sa-Ju-Mo
Moon (6y)
Antar
Beginning
Mars (4y)
Ending
Antar
Beginning
Rahu (12y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Moon 15-02-201006-09-2010
Mars 06-09-201026-01-2011
Rahu 26-01-201126-01-2012
Jupiter 26-01-201216-12-2012
Saturn 16-12-201205-01-2014
Mercury05-01-201416-12-2014
Ketu
16-12-201407-05-2015
Venus 07-05-201516-06-2016
Sun
16-06-201616-10-2016
Mars 16-10-201623-01-2017
Rahu 23-01-201706-10-2017
Jupiter 06-10-201721-05-2018
Saturn 21-05-201815-02-2019
Mercury15-02-201915-10-2019
Ketu
15-10-201922-01-2020
Venus 22-01-202001-11-2020
Sun
01-11-202025-01-2021
Moon 25-01-202116-06-2021
Rahu 16-06-202105-04-2023
Jupiter 05-04-202309-11-2024
Saturn 09-11-202404-10-2026
Mercury04-10-202616-06-2028
Ketu
16-06-202827-02-2029
Venus 27-02-202927-02-2031
Sun
27-02-203104-10-2031
Moon 04-10-203104-10-2032
Mars 04-10-203216-06-2033
Jupiter (10y)
Saturn (12y)
Mercury (11y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 16-06-203318-11-2034
Saturn 18-11-203427-07-2036
Mercury27-07-203630-01-2038
Ketu
30-01-203814-09-2038
Venus 14-09-203824-06-2040
Sun
24-06-204005-01-2041
Moon 05-01-204126-11-2041
Mars 26-11-204111-07-2042
Rahu 11-07-204215-02-2044
Saturn 15-02-204417-02-2046
Mercury17-02-204604-12-2047
Ketu
04-12-204730-08-2048
Venus 30-08-204810-10-2050
Sun
10-10-205029-05-2051
Moon 29-05-205118-06-2052
Mars 18-06-205215-03-2053
Rahu 15-03-205307-02-2055
Jupiter 07-02-205516-10-2056
Mercury16-10-205625-05-2058
Ketu
25-05-205822-01-2059
Venus 22-01-205911-12-2060
Sun
11-12-206006-07-2061
Moon 06-07-206116-06-2062
Mars 16-06-206213-02-2063
Rahu 13-02-206326-10-2064
Jupiter 26-10-206401-05-2066
Saturn 01-05-206615-02-2068
Ketu (4y)
Venus (13y)
Sun (4y)
Antar
Beginning
Ending
Ketu
15-02-206825-05-2068
Venus 25-05-206805-03-2069
Sun
05-03-206929-05-2069
Moon 29-05-206918-10-2069
Mars 18-10-206925-01-2070
Rahu 25-01-207008-10-2070
Jupiter 08-10-207023-05-2071
Saturn 23-05-207117-02-2072
Mercury17-02-207216-10-2072
Antar
Beginning
Ending
Venus 16-10-207205-01-2075
Sun
05-01-207506-09-2075
Moon 06-09-207516-10-2076
Mars 16-10-207627-07-2077
Rahu 27-07-207727-07-2079
Jupiter 27-07-207906-05-2081
Saturn 06-05-208116-06-2083
Mercury16-06-208306-05-2085
Ketu
06-05-208514-02-2086
Antar
Beginning
Ending
Sun
14-02-208628-04-2086
Moon 28-04-208628-08-2086
Mars 28-08-208621-11-2086
Rahu 21-11-208629-06-2087
Jupiter 29-06-208709-01-2088
Saturn 09-01-208828-08-2088
Mercury28-08-208823-03-2089
Ketu
23-03-208916-06-2089
Venus 16-06-208914-02-2090
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 63
¬
Sample Data
Tribhagi 40 Dasha #1
Tribhagi 40 Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Moon 1y 10m 2d
Dasha at the time of birth : Mo-Sa-Sa-Ju-Mo
Moon (3y)
Antar
Beginning
Mars (2y)
Ending
Antar
Beginning
Rahu (6y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Moon
Mars
Rahu
Jupiter
Saturn 14-02-193327-07-1933
Mercury27-07-193315-01-1934
Ketu
15-01-193427-03-1934
Venus 27-03-193416-10-1934
Sun
16-10-193416-12-1934
Mars 16-12-193404-02-1935
Rahu 04-02-193512-06-1935
Jupiter 12-06-193503-10-1935
Saturn 03-10-193515-02-1936
Mercury15-02-193615-06-1936
Ketu
15-06-193604-08-1936
Venus 04-08-193624-12-1936
Sun
24-12-193604-02-1937
Moon 04-02-193716-04-1937
Rahu 16-04-193711-03-1938
Jupiter 11-03-193828-12-1938
Saturn 28-12-193810-12-1939
Mercury10-12-193916-10-1940
Ketu
16-10-194021-02-1941
Venus 21-02-194121-02-1942
Sun
21-02-194210-06-1942
Moon 10-06-194210-12-1942
Mars 10-12-194217-04-1943
Jupiter (5y)
Saturn (6y)
Mercury (5y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 17-04-194302-01-1944
Saturn 02-01-194405-11-1944
Mercury05-11-194408-08-1945
Ketu
08-08-194530-11-1945
Venus 30-11-194520-10-1946
Sun
20-10-194626-01-1947
Moon 26-01-194707-07-1947
Mars 07-07-194729-10-1947
Rahu 29-10-194716-08-1948
Saturn 16-08-194817-08-1949
Mercury17-08-194911-07-1950
Ketu
11-07-195023-11-1950
Venus 23-11-195013-12-1951
Sun
13-12-195107-04-1952
Moon 07-04-195217-10-1952
Mars 17-10-195201-03-1953
Rahu 01-03-195311-02-1954
Jupiter 11-02-195416-12-1954
Mercury16-12-195405-10-1955
Ketu
05-10-195503-02-1956
Venus 03-02-195613-01-1957
Sun
13-01-195726-04-1957
Moon 26-04-195716-10-1957
Mars 16-10-195714-02-1958
Rahu 14-02-195821-12-1958
Jupiter 21-12-195823-09-1959
Saturn 23-09-195916-08-1960
Ketu (2y)
Venus (6y)
Sun (2y)
Antar
Beginning
Ending
Ketu
16-08-196004-10-1960
Venus 04-10-196024-02-1961
Sun
24-02-196107-04-1961
Moon 07-04-196117-06-1961
Mars 17-06-196106-08-1961
Rahu 06-08-196112-12-1961
Jupiter 12-12-196104-04-1962
Saturn 04-04-196217-08-1962
Mercury17-08-196216-12-1962
Antar
Beginning
Ending
Venus 16-12-196226-01-1964
Sun
26-01-196427-05-1964
Moon 27-05-196415-12-1964
Mars 15-12-196407-05-1965
Rahu 07-05-196507-05-1966
Jupiter 07-05-196627-03-1967
Saturn 27-03-196716-04-1968
Mercury16-04-196827-03-1969
Ketu
27-03-196916-08-1969
Antar
Beginning
Ending
Sun
16-08-196921-09-1969
Moon 21-09-196921-11-1969
Mars 21-11-196903-01-1970
Rahu 03-01-197023-04-1970
Jupiter 23-04-197029-07-1970
Saturn 29-07-197022-11-1970
Mercury22-11-197005-03-1971
Ketu
05-03-197117-04-1971
Venus 17-04-197116-08-1971
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 64
¬
Sample Data
Tribhagi 40 Dasha #2
Tribhagi 40 Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Moon 1y 10m 2d
Dasha at the time of birth : Mo-Sa-Sa-Ju-Mo
Moon (3y)
Antar
Beginning
Mars (2y)
Ending
Antar
Beginning
Rahu (6y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Moon 16-08-197126-11-1971
Mars 26-11-197105-02-1972
Rahu 05-02-197206-08-1972
Jupiter 06-08-197215-01-1973
Saturn 15-01-197327-07-1973
Mercury27-07-197315-01-1974
Ketu
15-01-197427-03-1974
Venus 27-03-197416-10-1974
Sun
16-10-197416-12-1974
Mars 16-12-197404-02-1975
Rahu 04-02-197511-06-1975
Jupiter 11-06-197503-10-1975
Saturn 03-10-197515-02-1976
Mercury15-02-197615-06-1976
Ketu
15-06-197603-08-1976
Venus 03-08-197623-12-1976
Sun
23-12-197604-02-1977
Moon 04-02-197716-04-1977
Rahu 16-04-197711-03-1978
Jupiter 11-03-197828-12-1978
Saturn 28-12-197810-12-1979
Mercury10-12-197915-10-1980
Ketu
15-10-198020-02-1981
Venus 20-02-198121-02-1982
Sun
21-02-198210-06-1982
Moon 10-06-198210-12-1982
Mars 10-12-198217-04-1983
Jupiter (5y)
Saturn (6y)
Mercury (5y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 17-04-198301-01-1984
Saturn 01-01-198405-11-1984
Mercury05-11-198408-08-1985
Ketu
08-08-198529-11-1985
Venus 29-11-198520-10-1986
Sun
20-10-198625-01-1987
Moon 25-01-198707-07-1987
Mars 07-07-198728-10-1987
Rahu 28-10-198716-08-1988
Saturn 16-08-198817-08-1989
Mercury17-08-198910-07-1990
Ketu
10-07-199022-11-1990
Venus 22-11-199013-12-1991
Sun
13-12-199107-04-1992
Moon 07-04-199216-10-1992
Mars 16-10-199228-02-1993
Rahu 28-02-199310-02-1994
Jupiter 10-02-199416-12-1994
Mercury16-12-199405-10-1995
Ketu
05-10-199503-02-1996
Venus 03-02-199613-01-1997
Sun
13-01-199726-04-1997
Moon 26-04-199716-10-1997
Mars 16-10-199713-02-1998
Rahu 13-02-199821-12-1998
Jupiter 21-12-199823-09-1999
Saturn 23-09-199915-08-2000
Ketu (2y)
Venus (6y)
Sun (2y)
Antar
Beginning
Ending
Ketu
15-08-200004-10-2000
Venus 04-10-200023-02-2001
Sun
23-02-200107-04-2001
Moon 07-04-200117-06-2001
Mars 17-06-200106-08-2001
Rahu 06-08-200111-12-2001
Jupiter 11-12-200104-04-2002
Saturn 04-04-200217-08-2002
Mercury17-08-200216-12-2002
Antar
Beginning
Ending
Venus 16-12-200225-01-2004
Sun
25-01-200426-05-2004
Moon 26-05-200415-12-2004
Mars 15-12-200406-05-2005
Rahu 06-05-200506-05-2006
Jupiter 06-05-200627-03-2007
Saturn 27-03-200716-04-2008
Mercury16-04-200827-03-2009
Ketu
27-03-200916-08-2009
Antar
Beginning
Ending
Sun
16-08-200921-09-2009
Moon 21-09-200921-11-2009
Mars 21-11-200903-01-2010
Rahu 03-01-201022-04-2010
Jupiter 22-04-201029-07-2010
Saturn 29-07-201021-11-2010
Mercury21-11-201005-03-2011
Ketu
05-03-201116-04-2011
Venus 16-04-201116-08-2011
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 65
¬
Sample Data
Tribhagi 40 Dasha #3
Tribhagi 40 Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Moon 1y 10m 2d
Dasha at the time of birth : Mo-Sa-Sa-Ju-Mo
Moon (3y)
Antar
Beginning
Mars (2y)
Ending
Antar
Beginning
Rahu (6y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Moon 16-08-201126-11-2011
Mars 26-11-201105-02-2012
Rahu 05-02-201205-08-2012
Jupiter 05-08-201215-01-2013
Saturn 15-01-201326-07-2013
Mercury26-07-201315-01-2014
Ketu
15-01-201427-03-2014
Venus 27-03-201416-10-2014
Sun
16-10-201416-12-2014
Mars 16-12-201403-02-2015
Rahu 03-02-201511-06-2015
Jupiter 11-06-201503-10-2015
Saturn 03-10-201515-02-2016
Mercury15-02-201614-06-2016
Ketu
14-06-201603-08-2016
Venus 03-08-201623-12-2016
Sun
23-12-201604-02-2017
Moon 04-02-201716-04-2017
Rahu 16-04-201711-03-2018
Jupiter 11-03-201828-12-2018
Saturn 28-12-201810-12-2019
Mercury10-12-201915-10-2020
Ketu
15-10-202020-02-2021
Venus 20-02-202120-02-2022
Sun
20-02-202210-06-2022
Moon 10-06-202209-12-2022
Mars 09-12-202216-04-2023
Jupiter (5y)
Saturn (6y)
Mercury (5y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 16-04-202301-01-2024
Saturn 01-01-202404-11-2024
Mercury04-11-202407-08-2025
Ketu
07-08-202529-11-2025
Venus 29-11-202520-10-2026
Sun
20-10-202625-01-2027
Moon 25-01-202706-07-2027
Mars 06-07-202728-10-2027
Rahu 28-10-202715-08-2028
Saturn 15-08-202816-08-2029
Mercury16-08-202910-07-2030
Ketu
10-07-203022-11-2030
Venus 22-11-203013-12-2031
Sun
13-12-203106-04-2032
Moon 06-04-203216-10-2032
Mars 16-10-203228-02-2033
Rahu 28-02-203310-02-2034
Jupiter 10-02-203415-12-2034
Mercury15-12-203405-10-2035
Ketu
05-10-203502-02-2036
Venus 02-02-203612-01-2037
Sun
12-01-203726-04-2037
Moon 26-04-203715-10-2037
Mars 15-10-203713-02-2038
Rahu 13-02-203820-12-2038
Jupiter 20-12-203822-09-2039
Saturn 22-09-203915-08-2040
Ketu (2y)
Venus (6y)
Sun (2y)
Antar
Beginning
Ending
Ketu
15-08-204004-10-2040
Venus 04-10-204023-02-2041
Sun
23-02-204106-04-2041
Moon 06-04-204117-06-2041
Mars 17-06-204105-08-2041
Rahu 05-08-204111-12-2041
Jupiter 11-12-204104-04-2042
Saturn 04-04-204217-08-2042
Mercury17-08-204215-12-2042
Antar
Beginning
Ending
Venus 15-12-204225-01-2044
Sun
25-01-204426-05-2044
Moon 26-05-204415-12-2044
Mars 15-12-204406-05-2045
Rahu 06-05-204506-05-2046
Jupiter 06-05-204627-03-2047
Saturn 27-03-204715-04-2048
Mercury15-04-204826-03-2049
Ketu
26-03-204915-08-2049
Antar
Beginning
Ending
Sun
15-08-204921-09-2049
Moon 21-09-204921-11-2049
Mars 21-11-204902-01-2050
Rahu 02-01-205022-04-2050
Jupiter 22-04-205028-07-2050
Saturn 28-07-205021-11-2050
Mercury21-11-205004-03-2051
Ketu
04-03-205116-04-2051
Venus 16-04-205116-08-2051
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 66
¬
Sample Data
Shodashottari Dasha
Shodashottari Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Moon 8y 9m 23d
Dasha at the time of birth : Mo-Su-Ma-Ma-Me
Moon (16y)
Antar
Beginning
Mercury (17y)
Ending
Antar
Beginning
Venus (18y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Moon
Mercury
Venus
Sun
14-02-193326-06-1934
Mars 26-06-193421-02-1936
Jupiter 21-02-193607-12-1937
Saturn 07-12-193712-11-1939
Ketu
12-11-193907-12-1941
Mercury07-12-194104-06-1944
Venus 04-06-194423-01-1947
Sun
23-01-194703-09-1948
Mars 03-09-194807-06-1950
Jupiter 07-06-195003-05-1952
Saturn 03-05-195223-05-1954
Ketu
23-05-195402-08-1956
Moon 02-08-195607-12-1958
Venus 07-12-195822-09-1961
Sun
22-09-196107-06-1963
Mars 07-06-196318-04-1965
Jupiter 18-04-196524-04-1967
Saturn 24-04-196726-06-1969
Ketu
26-06-196924-10-1971
Moon 24-10-197118-04-1974
Mercury18-04-197406-12-1976
Sun (11y)
Mars (12y)
Jupiter (13y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Sun
06-12-197622-12-1977
Mars 22-12-197711-02-1979
Jupiter 11-02-197906-05-1980
Saturn 06-05-198003-09-1981
Ketu
03-09-198105-02-1983
Moon 05-02-198312-08-1984
Mercury12-08-198423-03-1986
Venus 23-03-198607-12-1987
Mars 07-12-198704-03-1989
Jupiter 04-03-198908-07-1990
Saturn 08-07-199019-12-1991
Ketu
19-12-199108-07-1993
Moon 08-07-199305-03-1995
Mercury05-03-199506-12-1996
Venus 06-12-199617-10-1998
Sun
17-10-199807-12-1999
Jupiter 07-12-199922-05-2001
Saturn 22-05-200116-12-2002
Ketu
16-12-200221-08-2004
Moon 21-08-200407-06-2006
Mercury07-06-200603-05-2008
Venus 03-05-200810-05-2010
Sun
10-05-201003-08-2011
Mars 03-08-201106-12-2012
Saturn (14y)
Ketu (15y)
Moon (16y)
Antar
Beginning
Ending
Saturn 06-12-201215-08-2014
Ketu
15-08-201406-06-2016
Moon 06-06-201613-05-2018
Mercury13-05-201831-05-2020
Venus 31-05-202002-08-2022
Sun
02-08-202230-11-2023
Mars 30-11-202312-05-2025
Jupiter 12-05-202506-12-2026
Antar
Beginning
Ending
Ketu
06-12-202614-11-2028
Moon 14-11-202809-12-2030
Mercury09-12-203019-02-2033
Venus 19-02-203319-06-2035
Sun
19-06-203520-11-2036
Mars 20-11-203610-06-2038
Jupiter 10-06-203814-02-2040
Saturn 14-02-204006-12-2041
Antar
Beginning
Ending
Moon 06-12-204120-02-2044
Mercury20-02-204425-06-2046
Venus 25-06-204618-12-2048
Sun
18-12-204825-06-2050
Mars 25-06-205020-02-2052
Jupiter 20-02-205206-12-2053
Saturn 06-12-205311-11-2055
Ketu
11-11-205506-12-2057
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 67
¬
Sample Data
Dwadashottari Dasha
Dwadashottari Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Saturn 10y 5m 18d
Dasha at the time of birth : Sa-Ju-Ra-Mo-Ra
Saturn (19y)
Antar
Beginning
Moon (21y)
Ending
Antar
Beginning
Sun (7y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Saturn
Moon
Sun
Jupiter 14-02-193331-01-1934
Ketu
31-01-193414-12-1935
Mercury14-12-193526-02-1938
Rahu 26-02-193813-09-1940
Mars 13-09-194002-08-1943
Moon 02-08-194310-07-1947
Sun
10-07-194701-11-1948
Jupiter 01-11-194810-07-1950
Ketu
10-07-195001-08-1952
Mercury01-08-195209-01-1955
Rahu 09-01-195501-11-1957
Mars 01-11-195708-01-1961
Saturn 08-01-196101-08-1964
Sun
01-08-196408-01-1965
Jupiter 08-01-196501-08-1965
Ketu
01-08-196510-04-1966
Mercury10-04-196631-01-1967
Rahu 31-01-196709-01-1968
Mars 09-01-196831-01-1969
Saturn 31-01-196910-04-1970
Moon 10-04-197002-08-1971
Jupiter (9y)
Ketu (11y)
Mercury (13y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 02-08-197122-04-1972
Ketu
22-04-197211-03-1973
Mercury11-03-197327-03-1974
Rahu 27-03-197411-06-1975
Mars 11-06-197522-10-1976
Saturn 22-10-197602-05-1978
Moon 02-05-197809-01-1980
Sun
09-01-198001-08-1980
Ketu
01-08-198031-08-1981
Mercury31-08-198110-12-1982
Rahu 10-12-198231-05-1984
Mars 31-05-198431-01-1986
Saturn 31-01-198613-12-1987
Moon 13-12-198705-01-1990
Sun
05-01-199013-09-1990
Jupiter 13-09-199002-08-1991
Mercury02-08-199103-02-1993
Rahu 03-02-199301-11-1994
Mars 01-11-199421-10-1996
Saturn 21-10-199605-01-1999
Moon 05-01-199913-06-2001
Sun
13-06-200106-04-2002
Jupiter 06-04-200223-04-2003
Ketu
23-04-200301-08-2004
Rahu (15y)
Mars (17y)
Saturn (19y)
Antar
Beginning
Ending
Rahu 01-08-200405-08-2006
Mars 05-08-200613-11-2008
Saturn 13-11-200801-06-2011
Moon 01-06-201124-03-2014
Sun
24-03-201401-03-2015
Jupiter 01-03-201515-05-2016
Ketu
15-05-201604-11-2017
Mercury04-11-201702-08-2019
Antar
Beginning
Ending
Mars 02-08-201901-03-2022
Saturn 01-03-202217-01-2025
Moon 17-01-202527-03-2028
Sun
27-03-202819-04-2029
Jupiter 19-04-202931-08-2030
Ketu
31-08-203001-05-2032
Mercury01-05-203222-04-2034
Rahu 22-04-203401-08-2036
Antar
Beginning
Ending
Saturn 01-08-203622-10-2039
Moon 22-10-203915-05-2043
Sun
15-05-204322-07-2044
Jupiter 22-07-204430-01-2046
Ketu
30-01-204613-12-2047
Mercury13-12-204726-02-2050
Rahu 26-02-205012-09-2052
Mars 12-09-205201-08-2055
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 68
¬
Sample Data
Dwisaptatisama Dasha
Dwisaptatisama Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Venus 4y 11m 15d
Dasha at the time of birth : Ve-Su-Ju-Ma-Ma
Venus (9y)
Antar
Beginning
Saturn (9y)
Ending
Antar
Beginning
Rahu (9y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Venus
Saturn
Rahu
Sun
14-02-193330-07-1933
Moon 30-07-193314-09-1934
Mars 14-09-193430-10-1935
Mercury30-10-193514-12-1936
Jupiter 14-12-193629-01-1938
Saturn 29-01-193816-03-1939
Rahu 16-03-193930-04-1940
Sun
30-04-194015-06-1941
Moon 15-06-194130-07-1942
Mars 30-07-194214-09-1943
Mercury14-09-194329-10-1944
Jupiter 29-10-194414-12-1945
Venus 14-12-194529-01-1947
Rahu 29-01-194715-03-1948
Sun
15-03-194830-04-1949
Moon 30-04-194915-06-1950
Mars 15-06-195031-07-1951
Mercury31-07-195114-09-1952
Jupiter 14-09-195229-10-1953
Venus 29-10-195314-12-1954
Saturn 14-12-195429-01-1956
Sun (9y)
Moon (9y)
Mars (9y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Sun
29-01-195615-03-1957
Moon 15-03-195730-04-1958
Mars 30-04-195815-06-1959
Mercury15-06-195930-07-1960
Jupiter 30-07-196014-09-1961
Venus 14-09-196130-10-1962
Saturn 30-10-196215-12-1963
Rahu 15-12-196328-01-1965
Moon 28-01-196515-03-1966
Mars 15-03-196630-04-1967
Mercury30-04-196714-06-1968
Jupiter 14-06-196830-07-1969
Venus 30-07-196914-09-1970
Saturn 14-09-197030-10-1971
Rahu 30-10-197114-12-1972
Sun
14-12-197229-01-1974
Mars 29-01-197416-03-1975
Mercury16-03-197529-04-1976
Jupiter 29-04-197614-06-1977
Venus 14-06-197730-07-1978
Saturn 30-07-197814-09-1979
Rahu 14-09-197929-10-1980
Sun
29-10-198014-12-1981
Moon 14-12-198129-01-1983
Mercury (9y)
Jupiter (9y)
Venus (9y)
Antar
Beginning
Ending
Mercury29-01-198315-03-1984
Jupiter 15-03-198430-04-1985
Venus 30-04-198514-06-1986
Saturn 14-06-198630-07-1987
Rahu 30-07-198713-09-1988
Sun
13-09-198829-10-1989
Moon 29-10-198914-12-1990
Mars 14-12-199029-01-1992
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 29-01-199215-03-1993
Venus 15-03-199330-04-1994
Saturn 30-04-199415-06-1995
Rahu 15-06-199530-07-1996
Sun
30-07-199613-09-1997
Moon 13-09-199729-10-1998
Mars 29-10-199814-12-1999
Mercury14-12-199928-01-2001
Antar
Beginning
Ending
Venus 28-01-200115-03-2002
Saturn 15-03-200230-04-2003
Rahu 30-04-200314-06-2004
Sun
14-06-200430-07-2005
Moon 30-07-200514-09-2006
Mars 14-09-200630-10-2007
Mercury30-10-200713-12-2008
Jupiter 13-12-200828-01-2010
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 69
¬
Sample Data
Dwisaptatisama Dasha #2
Dwisaptatisama Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Venus 4y 11m 15d
Dasha at the time of birth : Ve-Su-Ju-Ma-Ma
Saturn (9y)
Antar
Beginning
Rahu (9y)
Ending
Antar
Beginning
Sun (9y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Saturn 28-01-201015-03-2011
Rahu 15-03-201129-04-2012
Sun
29-04-201214-06-2013
Moon 14-06-201330-07-2014
Mars 30-07-201414-09-2015
Mercury14-09-201529-10-2016
Jupiter 29-10-201614-12-2017
Venus 14-12-201729-01-2019
Rahu 29-01-201914-03-2020
Sun
14-03-202029-04-2021
Moon 29-04-202114-06-2022
Mars 14-06-202230-07-2023
Mercury30-07-202313-09-2024
Jupiter 13-09-202429-10-2025
Venus 29-10-202514-12-2026
Saturn 14-12-202629-01-2028
Sun
29-01-202815-03-2029
Moon 15-03-202929-04-2030
Mars 29-04-203014-06-2031
Mercury14-06-203129-07-2032
Jupiter 29-07-203213-09-2033
Venus 13-09-203329-10-2034
Saturn 29-10-203414-12-2035
Rahu 14-12-203528-01-2037
Moon (9y)
Mars (9y)
Mercury (9y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Moon 28-01-203715-03-2038
Mars 15-03-203830-04-2039
Mercury30-04-203914-06-2040
Jupiter 14-06-204029-07-2041
Venus 29-07-204113-09-2042
Saturn 13-09-204229-10-2043
Rahu 29-10-204313-12-2044
Sun
13-12-204428-01-2046
Mars 28-01-204615-03-2047
Mercury15-03-204729-04-2048
Jupiter 29-04-204814-06-2049
Venus 14-06-204930-07-2050
Saturn 30-07-205014-09-2051
Rahu 14-09-205128-10-2052
Sun
28-10-205213-12-2053
Moon 13-12-205328-01-2055
Mercury28-01-205514-03-2056
Jupiter 14-03-205629-04-2057
Venus 29-04-205714-06-2058
Saturn 14-06-205830-07-2059
Rahu 30-07-205913-09-2060
Sun
13-09-206029-10-2061
Moon 29-10-206114-12-2062
Mars 14-12-206228-01-2064
Jupiter (9y)
Venus (9y)
Saturn (9y)
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 28-01-206414-03-2065
Venus 14-03-206529-04-2066
Saturn 29-04-206614-06-2067
Rahu 14-06-206729-07-2068
Sun
29-07-206813-09-2069
Moon 13-09-206929-10-2070
Mars 29-10-207014-12-2071
Mercury14-12-207128-01-2073
Antar
Beginning
Ending
Venus 28-01-207314-03-2074
Saturn 14-03-207429-04-2075
Rahu 29-04-207513-06-2076
Sun
13-06-207629-07-2077
Moon 29-07-207713-09-2078
Mars 13-09-207829-10-2079
Mercury29-10-207913-12-2080
Jupiter 13-12-208028-01-2082
Antar
Beginning
Ending
Saturn 28-01-208215-03-2083
Rahu 15-03-208329-04-2084
Sun
29-04-208413-06-2085
Moon 13-06-208529-07-2086
Mars 29-07-208613-09-2087
Mercury13-09-208728-10-2088
Jupiter 28-10-208813-12-2089
Venus 13-12-208928-01-2091
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 70
¬
Sample Data
Shastihayani Dasha #1
Shastihayani Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Moon 2y 3m 29d
Dasha at the time of birth : Mo-Ju-Me-Ma-Ma
Moon (6y)
Antar
Beginning
Mercury (6y)
Ending
Antar
Beginning
Venus (6y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Moon
Mercury
Venus
Saturn
Rahu
Jupiter 14-02-193313-06-1933
Sun
13-06-193313-06-1934
Mars 13-06-193413-06-1935
Mercury13-06-193518-01-1936
Venus 18-01-193625-08-1936
Saturn 25-08-193601-04-1937
Rahu 01-04-193706-11-1937
Jupiter 06-11-193706-11-1938
Sun
06-11-193806-11-1939
Mars 06-11-193906-11-1940
Moon 06-11-194013-06-1941
Venus 13-06-194118-01-1942
Saturn 18-01-194225-08-1942
Rahu 25-08-194201-04-1943
Jupiter 01-04-194331-03-1944
Sun
31-03-194401-04-1945
Mars 01-04-194501-04-1946
Moon 01-04-194606-11-1946
Mercury06-11-194613-06-1947
Saturn (6y)
Rahu (6y)
Jupiter (10y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Saturn 13-06-194718-01-1948
Rahu 18-01-194825-08-1948
Jupiter 25-08-194825-08-1949
Sun
25-08-194925-08-1950
Mars 25-08-195025-08-1951
Moon 25-08-195131-03-1952
Mercury31-03-195206-11-1952
Venus 06-11-195213-06-1953
Rahu 13-06-195318-01-1954
Jupiter 18-01-195418-01-1955
Sun
18-01-195518-01-1956
Mars 18-01-195618-01-1957
Moon 18-01-195725-08-1957
Mercury25-08-195701-04-1958
Venus 01-04-195806-11-1958
Saturn 06-11-195813-06-1959
Jupiter 13-06-195911-02-1961
Sun
11-02-196113-10-1962
Mars 13-10-196212-06-1964
Moon 12-06-196413-06-1965
Mercury13-06-196513-06-1966
Venus 13-06-196613-06-1967
Saturn 13-06-196712-06-1968
Rahu 12-06-196813-06-1969
Sun (10y)
Mars (10y)
Moon (6y)
Antar
Beginning
Ending
Sun
13-06-196911-02-1971
Mars 11-02-197112-10-1972
Moon 12-10-197212-10-1973
Mercury12-10-197313-10-1974
Venus 13-10-197413-10-1975
Saturn 13-10-197512-10-1976
Rahu 12-10-197612-10-1977
Jupiter 12-10-197713-06-1979
Antar
Beginning
Ending
Mars 13-06-197911-02-1981
Moon 11-02-198111-02-1982
Mercury11-02-198211-02-1983
Venus 11-02-198311-02-1984
Saturn 11-02-198411-02-1985
Rahu 11-02-198511-02-1986
Jupiter 11-02-198613-10-1987
Sun
13-10-198712-06-1989
Antar
Beginning
Ending
Moon 12-06-198918-01-1990
Mercury18-01-199025-08-1990
Venus 25-08-199001-04-1991
Saturn 01-04-199106-11-1991
Rahu 06-11-199112-06-1992
Jupiter 12-06-199212-06-1993
Sun
12-06-199313-06-1994
Mars 13-06-199413-06-1995
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 71
¬
Sample Data
Shastihayani Dasha #2
Shastihayani Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Moon 2y 3m 29d
Dasha at the time of birth : Mo-Ju-Me-Ma-Ma
Mercury (6y)
Antar
Beginning
Venus (6y)
Ending
Antar
Beginning
Saturn (6y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Mercury13-06-199518-01-1996
Venus 18-01-199624-08-1996
Saturn 24-08-199631-03-1997
Rahu 31-03-199705-11-1997
Jupiter 05-11-199706-11-1998
Sun
06-11-199806-11-1999
Mars 06-11-199905-11-2000
Moon 05-11-200012-06-2001
Venus 12-06-200117-01-2002
Saturn 17-01-200225-08-2002
Rahu 25-08-200201-04-2003
Jupiter 01-04-200331-03-2004
Sun
31-03-200431-03-2005
Mars 31-03-200531-03-2006
Moon 31-03-200606-11-2006
Mercury06-11-200613-06-2007
Saturn 13-06-200718-01-2008
Rahu 18-01-200824-08-2008
Jupiter 24-08-200824-08-2009
Sun
24-08-200925-08-2010
Mars 25-08-201025-08-2011
Moon 25-08-201131-03-2012
Mercury31-03-201205-11-2012
Venus 05-11-201212-06-2013
Rahu (6y)
Jupiter (10y)
Sun (10y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Rahu 12-06-201317-01-2014
Jupiter 17-01-201418-01-2015
Sun
18-01-201518-01-2016
Mars 18-01-201617-01-2017
Moon 17-01-201724-08-2017
Mercury24-08-201731-03-2018
Venus 31-03-201806-11-2018
Saturn 06-11-201813-06-2019
Jupiter 13-06-201910-02-2021
Sun
10-02-202112-10-2022
Mars 12-10-202212-06-2024
Moon 12-06-202412-06-2025
Mercury12-06-202512-06-2026
Venus 12-06-202613-06-2027
Saturn 13-06-202712-06-2028
Rahu 12-06-202812-06-2029
Sun
12-06-202911-02-2031
Mars 11-02-203112-10-2032
Moon 12-10-203212-10-2033
Mercury12-10-203312-10-2034
Venus 12-10-203412-10-2035
Saturn 12-10-203512-10-2036
Rahu 12-10-203612-10-2037
Jupiter 12-10-203713-06-2039
Mars (10y)
Moon (6y)
Mercury (6y)
Antar
Beginning
Ending
Mars 13-06-203910-02-2041
Moon 10-02-204111-02-2042
Mercury11-02-204211-02-2043
Venus 11-02-204311-02-2044
Saturn 11-02-204410-02-2045
Rahu 10-02-204510-02-2046
Jupiter 10-02-204612-10-2047
Sun
12-10-204712-06-2049
Antar
Beginning
Ending
Moon 12-06-204917-01-2050
Mercury17-01-205024-08-2050
Venus 24-08-205031-03-2051
Saturn 31-03-205106-11-2051
Rahu 06-11-205112-06-2052
Jupiter 12-06-205212-06-2053
Sun
12-06-205312-06-2054
Mars 12-06-205412-06-2055
Antar
Beginning
Ending
Mercury12-06-205518-01-2056
Venus 18-01-205624-08-2056
Saturn 24-08-205631-03-2057
Rahu 31-03-205705-11-2057
Jupiter 05-11-205705-11-2058
Sun
05-11-205805-11-2059
Mars 05-11-205905-11-2060
Moon 05-11-206012-06-2061
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 72
¬
Sample Data
Shattrimshatsama Dasha #1
Shattrimshatsama Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Jupiter 1y 7m 26d
Dasha at the time of birth : Ju-Sa-Ju-Sa-Sa
Jupiter (3y)
Antar
Beginning
Mars (4y)
Ending
Antar
Beginning
Mercury (5y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Jupiter
Mars
Mercury
Saturn 14-02-193310-04-1933
Venus 10-04-193309-11-1933
Rahu 09-11-193311-07-1934
Moon 11-07-193410-08-1934
Sun
10-08-193410-10-1934
Mars 10-10-193421-03-1935
Mercury21-03-193510-10-1935
Saturn 10-10-193510-06-1936
Venus 10-06-193621-03-1937
Rahu 21-03-193709-02-1938
Moon 09-02-193821-03-1938
Sun
21-03-193810-06-1938
Jupiter 10-06-193810-10-1938
Mercury10-10-193821-06-1939
Saturn 21-06-193920-04-1940
Venus 20-04-194010-04-1941
Rahu 10-04-194121-05-1942
Moon 21-05-194211-07-1942
Sun
11-07-194220-10-1942
Jupiter 20-10-194221-03-1943
Mars 21-03-194310-10-1943
Saturn (6y)
Venus (7y)
Rahu (8y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Saturn 10-10-194310-10-1944
Venus 10-10-194410-12-1945
Rahu 10-12-194511-04-1947
Moon 11-04-194711-06-1947
Sun
11-06-194710-10-1947
Jupiter 10-10-194710-04-1948
Mars 10-04-194809-12-1948
Mercury09-12-194810-10-1949
Venus 10-10-194919-02-1951
Rahu 19-02-195109-09-1952
Moon 09-09-195219-11-1952
Sun
19-11-195210-04-1953
Jupiter 10-04-195309-11-1953
Mars 09-11-195320-08-1954
Mercury20-08-195410-08-1955
Saturn 10-08-195509-10-1956
Rahu 09-10-195621-07-1958
Moon 21-07-195810-10-1958
Sun
10-10-195821-03-1959
Jupiter 21-03-195920-11-1959
Mars 20-11-195909-10-1960
Mercury09-10-196019-11-1961
Saturn 19-11-196121-03-1963
Venus 21-03-196309-10-1964
Moon (1y)
Sun (2y)
Jupiter (3y)
Antar
Beginning
Ending
Moon 09-10-196420-10-1964
Sun
20-10-196409-11-1964
Jupiter 09-11-196409-12-1964
Mars 09-12-196419-01-1965
Mercury19-01-196511-03-1965
Saturn 11-03-196510-05-1965
Venus 10-05-196521-07-1965
Rahu 21-07-196510-10-1965
Antar
Beginning
Ending
Sun
10-10-196519-11-1965
Jupiter 19-11-196519-01-1966
Mars 19-01-196610-04-1966
Mercury10-04-196621-07-1966
Saturn 21-07-196619-11-1966
Venus 19-11-196611-04-1967
Rahu 11-04-196720-09-1967
Moon 20-09-196710-10-1967
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 10-10-196709-01-1968
Mars 09-01-196810-05-1968
Mercury10-05-196809-10-1968
Saturn 09-10-196810-04-1969
Venus 10-04-196909-11-1969
Rahu 09-11-196911-07-1970
Moon 11-07-197010-08-1970
Sun
10-08-197010-10-1970
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 73
¬
Sample Data
Shattrimshatsama Dasha #2
Shattrimshatsama Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Jupiter 1y 7m 26d
Dasha at the time of birth : Ju-Sa-Ju-Sa-Sa
Mars (4y)
Antar
Beginning
Mercury (5y)
Ending
Antar
Beginning
Saturn (6y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Mars 10-10-197021-03-1971
Mercury 21-03-197110-10-1971
Saturn 10-10-197110-06-1972
Venus 10-06-197221-03-1973
Rahu 21-03-197308-02-1974
Moon 08-02-197421-03-1974
Sun
21-03-197410-06-1974
Jupiter 10-06-197410-10-1974
Mercury 10-10-197420-06-1975
Saturn 20-06-197520-04-1976
Venus 20-04-197610-04-1977
Rahu 10-04-197721-05-1978
Moon 21-05-197811-07-1978
Sun
11-07-197820-10-1978
Jupiter 20-10-197821-03-1979
Mars 21-03-197910-10-1979
Saturn 10-10-197909-10-1980
Venus 09-10-198009-12-1981
Rahu 09-12-198110-04-1983
Moon 10-04-198310-06-1983
Sun
10-06-198310-10-1983
Jupiter 10-10-198310-04-1984
Mars 10-04-198409-12-1984
Mercury 09-12-198410-10-1985
Venus (7y)
Rahu (8y)
Moon (1y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Venus 10-10-198519-02-1987
Rahu 19-02-198709-09-1988
Moon 09-09-198819-11-1988
Sun
19-11-198810-04-1989
Jupiter 10-04-198909-11-1989
Mars 09-11-198920-08-1990
Mercury 20-08-199010-08-1991
Saturn 10-08-199109-10-1992
Rahu 09-10-199221-07-1994
Moon 21-07-199410-10-1994
Sun
10-10-199421-03-1995
Jupiter 21-03-199520-11-1995
Mars 20-11-199509-10-1996
Mercury 09-10-199619-11-1997
Saturn 19-11-199721-03-1999
Venus 21-03-199909-10-2000
Moon 09-10-200019-10-2000
Sun
19-10-200009-11-2000
Jupiter 09-11-200009-12-2000
Mars 09-12-200019-01-2001
Mercury 19-01-200110-03-2001
Saturn 10-03-200110-05-2001
Venus 10-05-200120-07-2001
Rahu 20-07-200109-10-2001
Sun (2y)
Jupiter (3y)
Mars (4y)
Antar
Beginning
Ending
Sun
09-10-200119-11-2001
Jupiter 19-11-200119-01-2002
Mars 19-01-200210-04-2002
Mercury 10-04-200220-07-2002
Saturn 20-07-200219-11-2002
Venus 19-11-200210-04-2003
Rahu 10-04-200320-09-2003
Moon 20-09-200310-10-2003
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 10-10-200309-01-2004
Mars 09-01-200410-05-2004
Mercury 10-05-200409-10-2004
Saturn 09-10-200410-04-2005
Venus 10-04-200509-11-2005
Rahu 09-11-200510-07-2006
Moon 10-07-200610-08-2006
Sun
10-08-200610-10-2006
Antar
Beginning
Ending
Mars 10-10-200621-03-2007
Mercury 21-03-200710-10-2007
Saturn 10-10-200709-06-2008
Venus 09-06-200820-03-2009
Rahu 20-03-200908-02-2010
Moon 08-02-201021-03-2010
Sun
21-03-201010-06-2010
Jupiter 10-06-201010-10-2010
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 74
¬
Sample Data
Shattrimshatsama Dasha #3
Shattrimshatsama Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Jupiter 1y 7m 26d
Dasha at the time of birth : Ju-Sa-Ju-Sa-Sa
Mercury (5y)
Antar
Beginning
Saturn (6y)
Ending
Antar
Beginning
Venus (7y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Mercury10-10-201020-06-2011
Saturn 20-06-201120-04-2012
Venus 20-04-201210-04-2013
Rahu 10-04-201320-05-2014
Moon 20-05-201410-07-2014
Sun
10-07-201420-10-2014
Jupiter 20-10-201421-03-2015
Mars 21-03-201510-10-2015
Saturn 10-10-201509-10-2016
Venus 09-10-201609-12-2017
Rahu 09-12-201710-04-2019
Moon 10-04-201910-06-2019
Sun
10-06-201910-10-2019
Jupiter 10-10-201909-04-2020
Mars 09-04-202009-12-2020
Mercury09-12-202009-10-2021
Venus 09-10-202118-02-2023
Rahu 18-02-202309-09-2024
Moon 09-09-202419-11-2024
Sun
19-11-202410-04-2025
Jupiter 10-04-202509-11-2025
Mars 09-11-202520-08-2026
Mercury20-08-202610-08-2027
Saturn 10-08-202709-10-2028
Rahu (8y)
Moon (1y)
Sun (2y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Rahu 09-10-202820-07-2030
Moon 20-07-203009-10-2030
Sun
09-10-203021-03-2031
Jupiter 21-03-203119-11-2031
Mars 19-11-203109-10-2032
Mercury09-10-203219-11-2033
Saturn 19-11-203321-03-2035
Venus 21-03-203509-10-2036
Moon 09-10-203619-10-2036
Sun
19-10-203608-11-2036
Jupiter 08-11-203609-12-2036
Mars 09-12-203618-01-2037
Mercury18-01-203710-03-2037
Saturn 10-03-203710-05-2037
Venus 10-05-203720-07-2037
Rahu 20-07-203709-10-2037
Sun
09-10-203719-11-2037
Jupiter 19-11-203719-01-2038
Mars 19-01-203810-04-2038
Mercury10-04-203820-07-2038
Saturn 20-07-203819-11-2038
Venus 19-11-203810-04-2039
Rahu 10-04-203919-09-2039
Moon 19-09-203910-10-2039
Jupiter (3y)
Mars (4y)
Mercury (5y)
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 10-10-203909-01-2040
Mars 09-01-204010-05-2040
Mercury10-05-204009-10-2040
Saturn 09-10-204009-04-2041
Venus 09-04-204109-11-2041
Rahu 09-11-204110-07-2042
Moon 10-07-204209-08-2042
Sun
09-08-204209-10-2042
Antar
Beginning
Ending
Mars 09-10-204221-03-2043
Mercury21-03-204310-10-2043
Saturn 10-10-204309-06-2044
Venus 09-06-204420-03-2045
Rahu 20-03-204508-02-2046
Moon 08-02-204620-03-2046
Sun
20-03-204610-06-2046
Jupiter 10-06-204609-10-2046
Antar
Beginning
Ending
Mercury09-10-204620-06-2047
Saturn 20-06-204719-04-2048
Venus 19-04-204809-04-2049
Rahu 09-04-204920-05-2050
Moon 20-05-205010-07-2050
Sun
10-07-205019-10-2050
Jupiter 19-10-205021-03-2051
Mars 21-03-205109-10-2051
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 75
¬
Sample Data
Panchottari Dasha
Panchottari Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Saturn 7y 8m 17d
Dasha at the time of birth : Sa-Mo-Mo-Ma-Ju
Saturn (14y)
Antar
Beginning
Mars (15y)
Ending
Antar
Beginning
Venus (16y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Saturn
Mars
Venus
Moon 14-02-193305-02-1935
Jupiter 05-02-193501-07-1937
Sun
01-07-193705-02-1939
Mercury05-02-193931-10-1940
Mars 31-10-194022-12-1942
Venus 22-12-194205-04-1945
Moon 05-04-194509-09-1947
Jupiter 09-09-194705-04-1950
Sun
05-04-195022-12-1951
Mercury22-12-195131-10-1953
Saturn 31-10-195331-10-1955
Venus 31-10-195509-04-1958
Moon 09-04-195810-11-1960
Jupiter 10-11-196009-08-1963
Sun
09-08-196306-06-1965
Mercury06-06-196531-05-1967
Saturn 31-05-196718-07-1969
Mars 18-07-196931-10-1971
Moon (17y)
Jupiter (18y)
Sun (12y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Moon 31-10-197101-08-1974
Jupiter 01-08-197401-07-1977
Sun
01-07-197710-06-1979
Mercury10-06-197918-07-1981
Saturn 18-07-198124-10-1983
Mars 24-10-198329-03-1986
Venus 29-03-198630-10-1988
Jupiter 30-10-198801-12-1991
Sun
01-12-199122-12-1993
Mercury22-12-199314-03-1996
Saturn 14-03-199608-08-1998
Mars 08-08-199804-03-2001
Venus 04-03-200101-12-2003
Moon 01-12-200330-10-2006
Sun
30-10-200614-03-2008
Mercury14-03-200808-09-2009
Saturn 08-09-200915-04-2011
Mars 15-04-201101-01-2013
Venus 01-01-201330-10-2014
Moon 30-10-201409-10-2016
Jupiter 09-10-201630-10-2018
Mercury (13y)
Saturn (14y)
Mars (15y)
Antar
Beginning
Ending
Mercury30-10-201809-06-2020
Saturn 09-06-202004-03-2022
Mars 04-03-202212-01-2024
Venus 12-01-202404-01-2026
Moon 04-01-202612-02-2028
Jupiter 12-02-202806-05-2030
Sun
06-05-203031-10-2031
Antar
Beginning
Ending
Saturn 31-10-203111-09-2033
Mars 11-09-203312-09-2035
Venus 12-09-203530-10-2037
Moon 30-10-203705-02-2040
Jupiter 05-02-204030-06-2042
Sun
30-06-204205-02-2044
Mercury05-02-204430-10-2045
Antar
Beginning
Ending
Mars 30-10-204522-12-2047
Venus 22-12-204704-04-2050
Moon 04-04-205007-09-2052
Jupiter 07-09-205205-04-2055
Sun
05-04-205521-12-2056
Mercury21-12-205630-10-2058
Saturn 30-10-205830-10-2060
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 76
¬
Sample Data
Satabdika Dasha
Satabdika Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Saturn 16y 6m 8d
Dasha at the time of birth : Sa-Ve-Ma-Sa-Ma
Saturn (30y)
Antar
Beginning
Sun (5y)
Ending
Antar
Beginning
Moon (5y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Saturn
Sun
Moon
Venus 14-02-193323-08-1934
Mercury23-08-193423-08-1937
Jupiter 23-08-193723-08-1943
Mars 23-08-194322-08-1949
Sun
22-08-194922-11-1949
Moon 22-11-194921-02-1950
Venus 21-02-195023-08-1950
Mercury23-08-195021-02-1951
Jupiter 21-02-195122-02-1952
Mars 22-02-195221-02-1953
Saturn 21-02-195323-08-1954
Moon 23-08-195422-11-1954
Venus 22-11-195424-05-1955
Mercury24-05-195522-11-1955
Jupiter 22-11-195521-11-1956
Mars 21-11-195622-11-1957
Saturn 22-11-195724-05-1959
Sun
24-05-195923-08-1959
Venus (10y)
Mercury (10y)
Jupiter (20y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Venus 23-08-195922-08-1960
Mercury22-08-196022-08-1961
Jupiter 22-08-196123-08-1963
Mars 23-08-196322-08-1965
Saturn 22-08-196522-08-1968
Sun
22-08-196821-02-1969
Moon 21-02-196922-08-1969
Mercury22-08-196923-08-1970
Jupiter 23-08-197022-08-1972
Mars 22-08-197223-08-1974
Saturn 23-08-197422-08-1977
Sun
22-08-197721-02-1978
Moon 21-02-197823-08-1978
Venus 23-08-197823-08-1979
Jupiter 23-08-197923-08-1983
Mars 23-08-198323-08-1987
Saturn 23-08-198722-08-1993
Sun
22-08-199322-08-1994
Moon 22-08-199423-08-1995
Venus 23-08-199522-08-1997
Mercury22-08-199723-08-1999
Mars (20y)
Saturn (30y)
Sun (5y)
Antar
Beginning
Ending
Mars 23-08-199923-08-2003
Saturn 23-08-200322-08-2009
Sun
22-08-200922-08-2010
Moon 22-08-201022-08-2011
Venus 22-08-201122-08-2013
Mercury22-08-201322-08-2015
Jupiter 22-08-201522-08-2019
Antar
Beginning
Ending
Saturn 22-08-201922-08-2028
Sun
22-08-202820-02-2030
Moon 20-02-203022-08-2031
Venus 22-08-203122-08-2034
Mercury22-08-203422-08-2037
Jupiter 22-08-203722-08-2043
Mars 22-08-204322-08-2049
Antar
Beginning
Ending
Sun
22-08-204921-11-2049
Moon 21-11-204920-02-2050
Venus 20-02-205022-08-2050
Mercury22-08-205021-02-2051
Jupiter 21-02-205121-02-2052
Mars 21-02-205220-02-2053
Saturn 20-02-205322-08-2054
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 77
¬
Sample Data
Chaturshitisama Dasha
Chaturshitisama Mahadasha and Antardashas
Dasha balance at birth : Jupiter 6y 7m 10d
Dasha at the time of birth : Ju-Su-Mo-Mo-Mo
Jupiter (12y)
Antar
Beginning
Venus (12y)
Ending
Antar
Beginning
Saturn (12y)
Ending
Antar
Beginning
Ending
Jupiter
Venus
Saturn
Sun
14-02-193303-08-1934
Moon 03-08-193420-04-1936
Mars 20-04-193606-01-1938
Mercury06-01-193824-09-1939
Venus 24-09-193911-06-1941
Saturn 11-06-194128-02-1943
Sun
28-02-194315-11-1944
Moon 15-11-194403-08-1946
Mars 03-08-194620-04-1948
Mercury20-04-194806-01-1950
Jupiter 06-01-195024-09-1951
Saturn 24-09-195111-06-1953
Sun
11-06-195327-02-1955
Moon 27-02-195515-11-1956
Mars 15-11-195603-08-1958
Mercury03-08-195820-04-1960
Jupiter 20-04-196006-01-1962
Venus 06-01-196224-09-1963
Sun (12y)
Moon (12y)
Mars (12y)
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Antar
Beginning
Ending
Sun
24-09-196311-06-1965
Moon 11-06-196527-02-1967
Mars 27-02-196714-11-1968
Mercury14-11-196803-08-1970
Jupiter 03-08-197020-04-1972
Venus 20-04-197206-01-1974
Saturn 06-01-197424-09-1975
Moon 24-09-197511-06-1977
Mars 11-06-197727-02-1979
Mercury27-02-197914-11-1980
Jupiter 14-11-198003-08-1982
Venus 03-08-198220-04-1984
Saturn 20-04-198406-01-1986
Sun
06-01-198624-09-1987
Mars 24-09-198711-06-1989
Mercury11-06-198927-02-1991
Jupiter 27-02-199114-11-1992
Venus 14-11-199202-08-1994
Saturn 02-08-199420-04-1996
Sun
20-04-199606-01-1998
Moon 06-01-199824-09-1999
Mercury (12y)
Jupiter (12y)
Venus (12y)
Antar
Beginning
Ending
Mercury24-09-199911-06-2001
Jupiter 11-06-200127-02-2003
Venus 27-02-200314-11-2004
Saturn 14-11-200402-08-2006
Sun
02-08-200619-04-2008
Moon 19-04-200806-01-2010
Mars 06-01-201024-09-2011
Antar
Beginning
Ending
Jupiter 24-09-201111-06-2013
Venus 11-06-201327-02-2015
Saturn 27-02-201514-11-2016
Sun
14-11-201602-08-2018
Moon 02-08-201819-04-2020
Mars 19-04-202005-01-2022
Mercury05-01-202224-09-2023
Antar
Beginning
Ending
Venus 24-09-202311-06-2025
Saturn 11-06-202527-02-2027
Sun
27-02-202714-11-2028
Moon 14-11-202802-08-2030
Mars 02-08-203019-04-2032
Mercury19-04-203205-01-2034
Jupiter 05-01-203424-09-2035
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 78
¬
Sample Data
Sadhesati of Saturn
According to Jyotish Tatva Prakash
}kn'ks tUexs jk'kkS f}rh;s p 'kuS'pj%A
lk/kkZfu lIr o"kkZf.k rFkk nq%[kS;qZrks Hkosr~AA
The seven and a half year period during which Saturn transits in the twelfth, first and second
houses from the birth rashi (Moon sign) is called the Sadhesati of Saturn.
Your birth rashi is Virgo therefore the period during which Saturn transits in
Leo, Virgo and Libra is called Sadhesati of Saturn
One Sadhesati is made up of three periods of approximately two and half years each, because
Saturn travels in one rashi for two and half years.
Normally in the lifetime of a person, the Sadhesati of Saturn occurs three times.
The following table shows the beginning and end of each Sadhesati.
Sadhesati Cycle
Transit
of Saturn
Beginning
Date
Ending
Date
Duration
Yr-Mn-Dy
First Cycle of Sadhesati
First Dhayya
(Twelfth from birth rashi)
Leo
Leo
26-07-1948 20-09-1950
2-1-24
--
1
20
Second Dhayya
(On birth rashi)
Virgo
Virgo
20-09-1950 25-11-1952
24-04-1953 21-08-1953
2-2-5
0-3-27
2
26
Third Dhayya
(Second from birth rashi)
Libra
Libra
25-11-1952 24-04-1953
21-08-1953 12-11-1955
0-4-29
2-2-21
2
24
Second Cycle of Sadhesati
First Dhayya
(Twelfth from birth rashi)
Leo
Leo
07-09-1977 03-11-1979
14-03-1980 27-07-1980
2-1-26
0-4-13
1
20
Second Dhayya
(On birth rashi)
Virgo
Virgo
03-11-1979 14-03-1980
27-07-1980 06-10-1982
0-4-11
2-2-9
2
26
Third Dhayya
(Second from birth rashi)
Libra
Libra
06-10-1982 21-12-1984
31-05-1985 16-09-1985
2-2-15
0-3-15
2
24
Third Cycle of Sadhesati
First Dhayya
(Twelfth from birth rashi)
Leo
Leo
01-11-2006 10-01-2007
15-07-2007 09-09-2009
0-2-9
2-1-24
1
20
Second Dhayya
(On birth rashi)
Virgo
Virgo
09-09-2009 15-11-2011
16-05-2012 04-08-2012
2-2-6
0-2-18
2
26
Third Dhayya
(Second from birth rashi)
Libra
Libra
15-11-2011 16-05-2012
04-08-2012 02-11-2014
0-6-1
2-2-28
2
24
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
Ashtakavarga
Saturn Sarva
HP4 • 79
¬
Sample Data
Laghu Kalyani Dhayya and Kantaka Saturn
Transit of Saturn in fourth and eighth house from the Moon sign is called Laghu Kalyani Dhayya.
dY;k.kha iznnkfr oS jfolqrks jk'ks'prqFkkZ"Ves A
Your birth rashi is Virgo. Therefore, in transit when Saturn is in Saggitarius – the fourth house,
and in Aries – the eighth house from the Moon, this period is called the Laghu Kalyani Dhayya.
Transit of Saturn in the fourth, seventh and tenth house from the Moon is called Kantaka Saturn.
Your Moon sign is Virgo. Therefore, the period during which Saturn transits in Saggitarius, Pisces
and Gemini is the period of Kantaka Saturn.
The period of Laghu Kalyani Dhayya and Kantaka Saturn are as follows –
Transit
Begining
of Saturn date
Ending
Date
Interval
Ashtakvarga
Yr-Mn-Dy
Saturn Sarva.
First cycle of Dhayya
Kantaka Saturn in fourth house Saggitarius
and Laghu Kalyani Dhayya
Saggitarius
---
6
32
Kantaka Saturn in
seventh house
Pisces
Pisces
25-02-1937 27-04-1939
2-2-2
--
2
24
Laghu Kalyani Dhayya in
eighth house
Aries
Aries
27-04-1939 18-06-1941
14-12-1941 03-03-1942
2-1-21
0-2-19
1
28
Kantaka Saturn in
tenth house
Second cycle of Dhayya
Kantaka Saturn in fourth house
and Laghu Kalyani Dhayya
Gemini
Gemini
05-08-1943 16-12-1943
23-04-1944 22-09-1945
0-4-11
1-4-29
4
34
Saggitarius 08-02-1958 02-06-1958
Saggitarius 07-11-1958 01-02-1961
0-3-24
2-2-24
6
32
Kantaka Saturn in
seventh house
Pisces
Pisces
08-04-1966 03-11-1966
19-12-1966 17-06-1968
0-6-25
1-5-28
2
24
Laghu Kalyani Dhayya in
eighth house
Aries
Aries
17-06-1968 28-09-1968
07-03-1969 28-04-1971
0-3-11
2-1-21
1
28
Kantaka Saturn in
tenth house
Third cycle of Dhayya
Kantaka Saturn in fourth house
Laghu Kalyani Dhayya
Gemini
Gemini
10-06-1973 23-07-1975
2-1-13
--
4
34
Saggitarius 16-12-1987 20-03-1990
Saggitarius 20-06-1990 14-12-1990
2-3-4
0-5-24
6
32
Kantaka Saturn in
seventh house
Pisces
Pisces
02-06-1995 09-08-1995
16-02-1996 17-04-1998
0-2-7
2-2-1
2
24
Laghu Kalyani Dhayya in
eighth house
Aries
Aries
17-04-1998 06-06-2000
2-1-19
--
1
28
Kantaka Saturn in
tenth house
Gemini
Gemini
23-07-2002 08-01-2003
07-04-2003 05-09-2004
0-5-15
1-4-28
4
34
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 80
¬
Sample Data
Krishnamurti Paddhati - Chart
Krishnamurti Paddhati
14 February 1933 • 07:00 hrs. • Delhi
Planet
Lagna
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Uranus
Neptune
Pluto
R/C
Sign
Aqu
Aqu
Vir
Leo
Aqu
Leo
Cap
Cap
Aqu
Leo
Pis
Leo
Gem
R
C
R
R
R
Degree
00:29:33
02:05:52
16:05:32
23:44:00
06:54:00
28:21:23
15:26:52
16:24:05
14:56:13
14:56:13
27:33:05
16:22:18
28:52:48
Nakshatra
Dhanishta
Dhanishta
Hasta
Poorva Phalg.
Shatabhishak
Uttara Phalg.
Shravana
Shravana
Shatabhishak
Poorva Phalg.
Revati
Poorva Phalg.
Punarvasu
Pada RL
3
Sa
3
Sa
2
Me
4
Su
1
Sa
1
Su
2
Sa
2
Sa
3
Sa
1
Su
4
Ju
1
Su
3
Me
Birth Chart
1
3
12
4
As Su
Me Ra
11
2 8
5
Ke MaR
JuR
NL
Ma
Ma
Mo
Ve
Ra
Su
Mo
Mo
Ra
Ve
Me
Ve
Ju
SL
Me
Ke
Sa
Sa
Ra
Mo
Ju
Sa
Ke
Ve
Ju
Mo
Su
SS
Ve
Su
Me
Ju
Ra
Ve
Ra
Ke
Ju
Sa
Ma
Ma
Ma
Cuspal Chart
Ve Sa
Ve Sa
10
9
As Su
Me Ra
Ke MaR
JuR
7
6
Mo
Mo
Bhava Details (Placidus System)
House cusp
Sign Degree
Nakshatra
Pada RL NL SL SS
1.First
2.Second
3.Third
4.Fourth
5.Fifth
6.Sixth
7.Seventh
8.Eighth
9.Ninth
10.Tenth
11.Eleventh
12.Twelfth
Aqu
Pis
Ari
Tau
Gem
Can
Leo
Vir
Lib
Sco
Sag
Cap
Dhanishta
Uttarabhadra
Bharani
Rohini
Mrigasira
Punarvasu
Magha
Hasta
Swati
Anuradha
Moola
Uttarashadha
3
3
1
1
4
4
1
1
3
3
2
2
00:29:33
11:29:53
15:33:53
12:26:40
06:02:46
00:24:15
00:29:33
11:29:53
15:33:53
12:26:40
06:02:46
00:24:15
Sa
Ju
Ma
Ve
Me
Mo
Su
Me
Ve
Ma
Ju
Sa
Ma
Sa
Ve
Mo
Ma
Ju
Ke
Mo
Ra
Sa
Ke
Su
Me
Mo
Su
Ra
Mo
Mo
Ke
Ma
Ve
Ma
Ra
Ra
Parashara's Light 6.1 (c) GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
Ve
Sa
Su
Ju
Sa
Ve
Ju
Sa
Ve
Sa
Ju
Ke
HP4 • 81
¬
Sample Data
Krishnamurti Paddhati - Significators
Krishnamurti Paddhati
Significations of the Houses
House
Planets in nak.
of occupants
1. First
2. Second
3. Third
4. Fourth
5. Fifth
6. Sixth
7. Seventh
8. Eighth
9. Ninth
10. Tenth
11. Eleventh
12. Twelfth
Ju,Me,Ra
Occupants
Planets in nak. Cusp sign lord
of cusp sign lord
Su,Me,Ra
Su
Ma,Ke
Su
Mo,Ve,Sa
Ma,Ju,Ke
Mo
Mo,Ve,Sa
Ju
Ma,Ke
Su
Ma,Ke
Ve,Sa
Sa
Ju
Ma
Ve
Me
Mo
Su
Me
Ve
Ma
Ju
Sa
Houses Signified by Planets
Planet
Very strong
significator
Sun
Moon
Mars
Mercury
Jupiter
Venus
Saturn
Rahu
Ketu
Planets as significators of houses
Strong
Normal
significator
significator
7
8
1
6
7 12
12
3 10
1
8 12
8
3
5
2
4
1
7 12
4 9
1
7
Weak
significator
4 9 10
8
11
6 9
6
1
Ruling Planets
Day lord
Lagna lord
Lagna Nak Lord
Lagna Sub Lord
Moon Rashi lord
Moon Nak. lord
Moon Sub lord
:
:
:
:
:
:
:
Moon
Saturn
Mars
Mercury
Mercury
Moon
Saturn
Fortuna
Bal. of dasha
KP Ayanamsha
: Vir 14:29:13
: Moon 5y 5m 7d
: -22:49:26
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 82
¬
Sample Data
Completed : 1 year
14 February 1934 13:09 hrs.
3
Ke 4
As
Ma
Me
Ju
Mun
15:04 Ve 17:37
19:16 Sa 26:35
00:10 Ra 26:23
Pis 00:23:29
Completed : 4 years
14 February 1937 07:30 hrs.
Mo Ve
12
1
Ke
3
As
Su
Mo
YL
Su As
Sa
11
2
8
5
4
10:26
01:59
08:05
Saturn
Me
10
Ma
Me
Ju
Mun
9
Su Me
11
7
6 Ra
3
8
Ma
As
9
5
6
3
12
Me 10
11
Ke Su Ve
As
04:41 Ma
Su
01:59 Me
Mo 00:51 Ju
YL MercuryMun
Ra
5
As
Su
Mo
YL
4
8
Ra
05:32
01:59
26:56
Saturn
Ke
Ju 12
1
Sa
3
As
Su
Mo
YL
12
Ma 12
1
00:41 Ve 22:50
07:35 Sa 07:02
29:29 Ra 08:06
Ari 00:23:29
As
3
12
9
Ke
2
Ve
10
Su
12
As
Su
Mo
YL
1
24:03
01:59
03:45
Saturn
11
Mo
7
Mo
9
Ve 10
Me
As
26:30
Su
01:59
Mo 10:21
YL Sun
Ra 5
Ma
Me
Ju
Mun
As
8
7
As
Su
Mo
YL
8
15:23
01:59
18:28
Mars
2
JuR
Ra
18:32 Ve 28:34
10:06 Sa 26:38
28:36 Ra 13:33
Cap 00:23:29
3
5
2
11
1 Ke
12
Sa
Ma 16:47 Ve 15:47
Me 28:29 Sa 21:27
Ju 17:14 Ra 19:06
Mun Leo 00:23:30
As
Ju
2
1
Sa
Ma
3
12
9
Ke
11
10 Su
VeR Mo MeR
Ma 24:49 Ve 14:04
Me 22:36 Sa 29:02
Ju 18:28 Ra 20:22
Mun Sco 00:23:30
Completed : 12 years
14 February 1945 08:51 hrs.
6
4
4
Su Ju
4
1
SaR Ra
3
8
5
2
Completed : 9 years
14 February 1942 14:28 hrs.
8
5
2
Ma SaR
6
4
3
Ke
Ma 01:22 Ve 28:02
Me 09:04 Sa 17:41
Ju 26:57 Ra 18:46
Mun Tau 00:23:28
6
7
6
Mo Ra
26:32 Ma 04:19 Ve 15:57
01:59 Me 19:27 Sa 16:00
00:05 Ju 15:55 Ra 09:10
Jupiter Mun Lib 00:23:30
As
11
6
Ma
9 Ma
As Ju
Mo
7
Completed : 6 years
14 February 1939 19:58 hrs.
4
Ve
Me
9
10
Ke
1
06:45
01:59
22:45
Mars
Sa Ma
Ve
11
10 Su
Me Ju
Ma 18:00 Ve 04:27
Me 15:47 Sa 09:50
Ju 20:03 Ra 09:13
Mun Can 00:23:29
Su Me
As
11
2
8
5
As
Su
Mo
YL
Ra 7
1
Completed : 11 years
15 February 1944 02:43 hrs.
2 Sa
20:42 Ve 23:27
05:57 Sa 12:35
23:09 Ra 01:55
Sag 00:23:30
Ra Ve
9
Me 10
Su Sa
Completed : 8 years
14 February 1941 08:16 hrs.
Mo JuR
1
Ma
Me
Ju
Mun
Mo
4
7
4
05:28 Ve 10:07
12:55 Sa 03:29
15:39 Ra 28:30
Vir 00:23:30
3 Mo
Completed : 5 years
14 February 1938 13:45 hrs.
7 Ma
Completed : 10 years
14 February 1943 20:35 hrs.
7
As
Su
Mo
YL
10
Ra
17:26
01:59
19:47
Mars
8
5
2
Ve Ju
12
Ke
1
Sa Ma Mo
As
16:25 Ma
Su
01:59 Me
Mo 13:00 Ju
YL MercuryMun
5
2
11
Su Sa
MeR Ve
6
26:37 Ve 18:31
07:05 Sa 28:36
23:32 Ra 29:06
Gem 00:23:28
As
9
Ra
6
As
Ke
4
Completed : 3 years
15 February 1936 01:22 hrs.
8
9 Ju
Completed : 7 years
15 February 1940 02:08 hrs.
10
Ma
6
7
Ju
Sa
10
9 VeR Ra
6
As
Su
Mo
YL
12
Completed : 2 years
14 February 1935 19:17 hrs.
Ma Me
2
11
Su Mo
8
5
7
JuR
27:13
01:59
05:57
Saturn
1
Varshphala Charts #1
4
As
Su
Mo
YL
5
08:47
01:59
21:27
Jupiter
As Ve
3
12
9
6
JuR
Ma
Me
Ju
Mun
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
Su Mo
11 Me
10
Ma
Ke
7
8
06:42 Ve 18:22
20:50 Sa 11:06
02:44 Ra 24:50
Aqu 00:23:29
HP4 • 83
¬
Sample Data
Completed : 13 years
14 February 1946 15:00 hrs.
5
JuR 7
As
Su
Mo
YL
Mo
4
Ra MaR
As SaR
3
6 12
9
Ke
8
22:15
01:59
09:34
Saturn
Ma
Me
Ju
Mun
2
1
21:21 Ve 05:05
04:35 Sa 25:52
04:15 Ra 05:27
Pis 00:23:29
Completed : 16 years
14 February 1949 09:23 hrs.
2
Ra
1
As
3
12
9
6
4
5
SaR Mo
As
20:07 Ma
Su
01:59 Me
Mo 13:02 Ju
YL Jupiter Mun
Su Ma
11 Ve
10
MeR
Ju
1
As
Su
Mo
YL
12
9
6
3
2
11:28
01:59
15:55
Jupiter
8
Mo 8
Ra Ve
MeR10
11
Su
As
29:15
Su
01:59
Mo 00:46
YL Jupiter
As
9
6
3
12
Ma
Ma
Me
Ju
Mun
As
Su
Mo
YL
Ma
Me
Ju
Mun
2 Ra
22:40 Ve 15:59
18:03 Sa 10:47
03:16 Ra 15:28
Ari 00:23:29
As
3
Ra 1
As
Su
Mo
YL
4
1
10
Mo Me
VeR Ju
Ju As
12
4
3
2
Ke
5
As
Su
Mo
YL
6
05:58
01:59
04:03
Saturn
As Ju
1
10
7
4
SaR
7
SaR As
Ma
Me
Ju
Mun
Me
10
Su 11
Mo Ve
As
12
As
Su
Mo
YL
2
Ke
19:21
01:59
07:25
Jupiter
21:12
01:59
10:48
Saturn
6
Ma 8
As
Su
Mo
YL
Ma
Me
Ju
Mun
5
Ma
Me
Ju
Mun
24:58 Ve 24:03
14:10 Sa 08:12
21:08 Ra 26:07
Leo 00:23:30
Ke As
7
Mo
3
2 Ju
4
1
10
Ra
12
11
Su Ve Me
08:41 Ma 09:21 Ve 05:43
01:59 Me 20:05 Sa 16:07
22:56 Ju 23:13 Ra 00:34
Saturn Mun Sco 00:23:30
9
3
Ke
2
Mo
5 JuR
27:38 Ve 11:05
06:32 Sa 08:59
03:27 Ra 21:05
Cap 00:23:30
2 Mo
Completed : 24 years
14 February 1957 10:41 hrs.
Sa Ra Ma
8
7
4
1
Completed : 21 years
14 February 1954 16:16 hrs.
9
6
3
1
4
Su Ju Ve Ma Ra
As
Su
Mo
YL
Sa
11:26 Ve 18:09
10:48 Sa 04:01
20:22 Ra 19:10
Lib 00:23:30
Ke
5
6
3
12
Me 10
11
Ra
9
9
6
3
5 MaR
4
SaR
00:40 Ma 05:54 Ve 10:36
01:59 Me 12:08 Sa 25:38
24:44 Ju 00:35 Ra 24:31
Jupiter Mun Tau 00:23:28
8
Ma Ve
12 Me
11
Su Mo
8
7 Ke
2
9
Completed : 23 years
15 February 1956 04:33 hrs.
2
28:30 Ve 16:13
27:51 Sa 27:45
28:05 Ra 10:56
Sag 00:23:30
9
8
Completed : 18 years
14 February 1951 21:51 hrs.
2
Completed : 20 years
14 February 1953 10:09 hrs.
Ke JuR
1
Su 10
11
MeR
Ve Mo
12 Ra
11
Su
00:56 Ma 17:51 Ve 10:45
01:59 Me 06:24 Sa 24:29
01:23 Ju 23:47 Ra 15:05
Venus Mun Can 00:23:30
8
5 Ke
17:27 Ve 29:07
26:25 Sa 21:23
19:48 Ra 07:21
Vir 00:23:30
5
4 SaR
6
3
12
1
SaR
Ke
5
6
MaR
7 Ma
Completed : 22 years
14 February 1955 22:27 hrs.
Sa
7
9
5
Completed : 17 years
14 February 1950 15:40 hrs.
Mo SaR
4
Ma
Me
Ju
Mun
Ma 10
11
Su Me
As
11:56
Su
01:59
Mo 20:54
YL Venus
As
Completed : 15 years
15 February 1948 03:13 hrs.
7
8
7
Ke
08:45 Ve 16:34
11:27 Sa 10:15
27:10 Ra 04:27
Gem 00:23:28
As Ve
Ju Ke 7
8
Mo
Ju
Completed : 19 years
15 February 1952 04:00 hrs.
Me
Su 10
11
Ra
Completed : 14 years
14 February 1947 21:08 hrs.
Ve
Ve
11
10 Su Me
Varshphala Charts #2
5
As
Su
Mo
YL
6
JuR
16:34
01:59
25:08
Mars
As Ma
4
1
10
7
12
11 Su
Me Ve
9
8
Ra Sa
Ma 16:56 Ve 17:12
Me 08:53 Sa 19:52
Ju 07:14 Ra 00:59
Mun Aqu 00:23:29
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 84
¬
Sample Data
Completed : 25 years
14 February 1958 16:55 hrs.
6
5
Ju Ra
As
7
4
1
10
3
2
As
Su
Mo
YL
Completed : 28 years
14 February 1961 11:17 hrs.
Ma 3
As
4
Ra 5
As
Su
Mo
YL
1
10
7
6
27:19
01:59
16:28
Saturn
Completed : 31 years
15 February 1964 05:52 hrs.
2
As
Su
Mo
YL
3
Ra
10:14 Ma
01:59 Me
20:13 Ju
MercuryMun
Ke
9
8
5
6
02:27 Ve 11:34
12:38 Sa 02:12
23:55 Ra 17:00
Vir 00:23:31
9
Su Me
11
Ve 12
Sa
As
23:18
Su
01:59
Mo 00:28
YL Venus
Ma Ke
As
7
10 4
1
Mo Ra
Ma
Me
Ju
Mun
6
5
JuR
2
6
5
8
Ke
3
2
Ma
Ma 08:32 Ve 24:39
Me 02:24 Sa 10:54
Ju 07:07 Ra 20:55
Mun Ari 00:23:29
As Ra
As
Su
Mo
YL
Mo
3
2
Ju
Completed : 32 years
14 February 1965 11:58 hrs.
3
MaR 6
As
Su
Mo
YL
7
09:04
01:59
07:36
Saturn
As Ra
Ke
Ma
Me
Ju
Mun
As
Su
Mo
YL
3
19:42
01:59
11:43
Mars
Ve 9
As
Su
Mo
YL
8
15:38
01:59
10:24
Venus
7
Ma
Me
Ju
Mun
5 Mo
00:28 Ve 29:40
16:27 Sa 21:10
04:19 Ra 01:29
Tau 00:23:29
Mo As
10
6
5
7
4 Ra MaR
1
3
2
Ma
Me
Ju
Mun
6
Ke Mo
9
As
Su
Mo
YL
17:39 Ve 16:28
05:57 Sa 21:50
25:03 Ra 05:59
Leo 00:23:31
10
VeR
03:39
01:59
27:05
Saturn
As
4
3
5
8
2 Ra JuR
11
Su Me
1
Ma Sa
12
Ma
Me
Ju
Mun
18:37 Ve 04:53
08:38 Sa 23:31
27:52 Ra 07:24
Sco 00:23:31
Completed : 36 years
14 February 1969 12:36 hrs.
8
6 Ke
5
JuR Mo
Ma 04:58 Ve 00:14
Me 03:16 Sa 16:02
Ju 08:10 Ra 26:35
Mun Cap 00:23:30
Ra
Completed : 33 years
14 February 1966 18:13 hrs.
Me
10
Ve
9
9
7
4
Su
11
Ju 12
Su Sa
02:57 Ve 17:49
24:23 Sa 12:45
24:44 Ra 27:32
Lib 00:23:30
Su MeR
Ma Sa 11
Ve As
12
Ra
10
1
7
4
27:22
01:59
28:49
Sun
8
Completed : 30 years
14 February 1963 23:43 hrs.
Ju
1
12
Completed : 35 years
15 February 1968 06:25 hrs.
2
As
Su
Mo
YL
Ju Sa
As Ve
9
12 6
3
2
Me Ke
Sa
12
11
Su Ve
23:58 Ma 16:26 Ve 06:21
01:59 Me 14:38 Sa 11:34
05:58 Ju 27:33 Ra 24:42
Saturn Mun Can 00:23:30
Mo 4
1
4
1
10
Sa MeR Ma Ke
9
Ma
Su 10
11
Me
Mo
7
3
07:08 Ve 25:16
19:55 Sa 04:36
02:54 Ra 16:23
Sag 00:23:31
5
Completed : 27 years
15 February 1960 05:05 hrs.
7
4
1
2
5 11
8
Completed : 34 years
15 February 1967 00:19 hrs.
8
As
Ra
6
Completed : 29 years
14 February 1962 17:28 hrs.
9
07:04 Ve 17:52
15:43 Sa 01:23
00:52 Ra 12:54
Gem 00:23:29
Su Sa Ma Mo
Ve 11
As Me
12
Ju
10
1
7
4
Su Me
11
Ve 12
Ke
As
06:05
Su
01:59
Mo 20:20
YL Venus
Ve
12 MeR
11
Su Ke
Mo
Ju Sa
8
Ma
Me
Ju
Mun
Sa 9
Ju
8
10
VeR Me
12
9
11
Sa Ma Mo
Su
16:51 Ma 14:22 Ve 07:42
01:59 Me 19:00 Sa 00:29
14:28 Ju 08:23 Ra 10:52
Venus Mun Pis 00:23:30
2
Completed : 26 years
14 February 1959 22:59 hrs.
Ke
8
Varshphala Charts #3
4
3
As
5
Ke
6
JuR 7
As
Su
Mo
YL
2
11
8
1
Sa
12
Ra Ve
Su
Ma
10 Me
9
Mo
19:05 Ma 01:24 Ve 17:31
01:59 Me 07:40 Sa 27:52
29:35 Ju 11:40 Ra 07:18
Venus Mun Aqu 00:23:30
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 85
¬
Sample Data
Completed : 37 years
14 February 1970 18:42 hrs.
6
Ju 7
As Ke
5
2
11
Su Ve
Ra
8
9
As
Su
Mo
YL
10
Me
09:46
01:59
17:48
Venus
4
Mo
Me
1
12
Ma
Ma 21:43 Ve
Me 07:50 Sa
Ju 12:29 Ra
Mun Pis 00:23:30
Sa
06:59
10:10
18:31
Completed : 40 years
14 February 1973 13:05 hrs.
Mo Ke
3
4
Sa As
2
11
8
5
As
Su
Mo
YL
1
Completed : 43 years
15 February 1976 07:42 hrs.
Ke 1
Ju
12
Ma
Su As
7 Ra
24:45 Ve 00:48
05:48 Sa 04:00
28:00 Ra 22:44
Vir 00:23:31
12
As
Su
Mo
YL
11
8
5
2
1
16:52
01:59
01:56
Mars
7
Ma
Me
Ju
Mun
Sa
Ma
Me
Ju
Mun
7
6
Mo
Ra 9
As
Su
Mo
YL
10
Ve
19:31
01:59
08:29
Mars
SaR
4
5
Ra 7
As
Su
Mo
YL
3
20:47 Ve 16:44
17:13 Sa 22:59
10:58 Ra 00:09
Ari 00:23:29
As
5
2
11
Ju Su
Me
4
SaR
3
Ke
1
Ve
12
4 JuR
3
Ma
Me
Ju
Mun
1 Ma
29:32 Ve 02:20
18:12 Sa 04:26
01:17 Ra 03:18
Can 00:23:31
As
2
As
Su
Mo
YL
Ma
9
MeR10
Mo 12
As
Su
Mo
YL
Ma
Me
Ju
Mun
7
09:29 Ve 12:02
00:15 Sa 06:18
08:01 Ra 11:44
Tau 00:23:29
As Ra
11
7
6
8
5
2
Ke
4
3
SaR
09:45 Ma 24:13 Ve 25:52
01:59 Me 18:39 Sa 19:07
11:20 Ju 28:54 Ra 12:50
Venus Mun Leo 00:23:31
1
7
Ra
6
Ve
Mo
10
6
9 Ju
Completed : 45 years
14 February 1978 20:00 hrs.
SaR As
8
Mo
Su Ke
Me As
11
2
8
5
Ra JuR
MaR
Ra
10
Completed : 42 years
15 February 1975 01:37 hrs.
Ju
1
Ke
9
As
Su
Mo
YL
10
Me
26:52
01:59
28:27
Saturn
MaR
4
3 JuR
5
2
11
Su Ve
1
12
Ke
Ma 00:19 Ve
Me 22:26 Sa
Ju 02:34 Ra
Mun Sco 00:23:31
Mo
07:37
03:42
13:11
Completed : 48 years
14 February 1981 14:23 hrs.
9
7
6
SaR
28:00 Ma 16:05 Ve 12:30
01:59 Me 19:06 Sa 02:07
14:39 Ju 12:57 Ra 05:42
Jupiter Mun Cap 00:23:31
4
As
Su
Mo
YL
4
Ke
00:23
01:59
02:33
Jupiter
Su Ve
Ju
12
Me As
Su Mo
11
2
8
5
3
8
Completed : 47 years
15 February 1980 08:20 hrs.
6 Mo
26:11 Ve 17:02
06:26 Sa 18:08
07:47 Ra 23:54
Sag 00:23:31
2
11 Su
10
Ma Me
07:53 Ma 10:12 Ve 17:05
01:59 Me 11:13 Sa 18:56
13:36 Ju 29:07 Ra 02:51
Venus Mun Lib 00:23:31
8
Ma 1
Ve
12
Sa
Completed : 44 years
14 February 1977 13:55 hrs.
SaR Ra
3
5 Ke
Completed : 39 years
15 February 1972 06:59 hrs.
7
4
1
3
6 12
9
6
As
10
Mo
6
Completed : 41 years
14 February 1974 19:27 hrs.
Ve Me
10
9
Completed : 46 years
15 February 1979 02:10 hrs.
Su Me
Ke
29:51
01:59
20:36
Venus
11
2
8
5
3
4
SaR Mo
As
14:45 Ma
Su
01:59 Me
Mo 23:42 Ju
YL MercuryMun
Ve
9
Ma 10
As
Su
Mo
YL
Su Me
7
As
Ra
11
Su 12
12
Ve
10
Ju
9
Ma Ra
26:11 Ma 07:57 Ve 18:26
01:59 Me 14:36 Sa 20:08
21:18 Ju 04:32 Ra 22:48
Venus Mun Gem 00:23:29
6
Completed : 38 years
15 February 1971 00:50 hrs.
Ju Ma
8
Ve 9
3
Varshphala Charts #4
5
Ra
4
Mo As
SaR JuR 6
1
3
12
9
Ma
11
10 Su MeR
Ke Ve
14:14 Ma 12:16 Ve 19:03
01:59 Me 08:24 Sa 15:34
05:56 Ju 16:07 Ra 17:17
Saturn Mun Aqu 00:23:30
7
As
Su
Mo
YL
2
8
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 86
¬
Sample Data
Completed : 49 years
14 February 1982 20:39 hrs.
Ju Mo
7
8
As Ma
SaR
6
9
3
12
Ke
Ve
10
Me 11
Su
Asc 05:29
Su
01:59
Mo 18:36
YL Saturn
5
5
2
25:20 Ve 00:02
09:25 Sa 28:27
16:34 Ra 28:18
Pis 00:23:31
As
3
12
9
6
Ke 7
As
Su
Mo
YL
8
Sa Mo
22:58 Ma
01:59 Me
28:04 Ju
MercuryMun
2
1 Ra
11 Su
10
Ju Me
15:06 Ve 16:34
28:08 Sa 04:06
08:06 Ra 29:07
Gem 00:23:30
2
Ve As
3
12
9
6
4
As
Su
Mo
YL
5
Ke
25:29
01:59
26:45
Saturn
As
12
1
As
Su
Mo
YL
2
Ma
12:37
01:59
04:27
Jupiter
8
7
Ra 2
1
8
5
2
As
3
4
3
Ra
24:17 Ma 28:32 Ve 26:28
01:59 Me 06:58 Sa 10:48
22:43 Ju 14:47 Ra 09:15
Venus Mun Ari 00:23:30
Mo 4
As
Su
Mo
YL
12
9
6
Su
11 Me
10
Ve
Ju
8 Ke
7
Sa Ma
07:30 Ma 22:44 Ve 01:21
01:59 Me 15:31 Sa 22:40
05:12 Ju 11:39 Ra 19:26
Jupiter Mun Tau 00:23:29
5
Completed : 54 years
15 February 1987 03:26 hrs.
Ke
Ma
7
8
Sa
Su 10
11
Me
As
9
5
4
6
3
12
10
11
Su Ju Ve Me
As
12:53 Ma
Su
01:59 Me
Mo 08:23 Ju
YL Mars Mun
Ju Ra
2
1
Mo Ra
13:35 Ve 08:14
12:35 Sa 15:09
04:53 Ra 08:35
Can 00:23:31
Completed : 56 years
14 February 1989 15:40 hrs.
6
Ke
5
As
7
8
As
Su
Mo
YL
9
Sa
00:58
01:59
20:11
Moon
4
1
10
3
2
4
JuR 5
As
Su
Mo
YL
1
10
7
6
05:29
01:59
17:51
Saturn
12 Me
11
Su
Sa
Ve Ma
8
Ma
Me
Ju
Mun
9 Ra
03:57 Ve 01:55
04:14 Sa 17:25
17:42 Ra 15:10
Cap 00:23:30
As Ve
12
9
6
3
2
03:34
01:59
13:49
Jupiter
Sa
8
Ke
4
Ma
Me
Ju
Mun
7
5 Mo
02:23 Ve 17:20
19:37 Sa 25:53
02:39 Ra 18:36
Leo 00:23:31
Completed : 57 years
14 February 1990 21:57 hrs.
8
7
Ma Sa
Ve
12
11
Su Ra
Ma 21:18 Ve 19:41
Me 06:01 Sa 16:44
Ju 03:26 Ra 11:13
Mun Lib 00:23:31
As
As
Su
Mo
YL
Ma
Me Ve
Ke
2
3
Mo
Ma 1
Mo
Ju
Completed : 59 years
15 February 1992 10:07 hrs.
9
6
3
5
4
Ke JuR
Ma 14:02 Ve 27:04
Me 20:32 Sa 07:11
Ju 12:39 Ra 04:10
Mun Sag 00:23:32
11
Completed : 51 years
15 February 1984 08:47 hrs.
Completed : 53 years
14 February 1986 21:13 hrs.
8
01:25 Ve 12:57
23:26 Sa 06:24
01:59 Ra 29:38
Vir 00:23:32
Ju As
SaR
7
6
1
Mo
Ma Sa
Completed : 58 years
15 February 1991 04:05 hrs.
Ra Sa Me
Su Mo 10
11
Ve
As
Su
Mo
YL
Su Ra
11
10MeR
7
Ma
Me
Ju
Mun
12
Ma Ve
Completed : 55 years
15 February 1988 09:37 hrs.
Ju
1
Ke
9
Me 10
Su Mo
Ve Ma
Completed : 52 years
14 February 1985 15:03 hrs.
4
Completed : 50 years
15 February 1983 02:44 hrs.
Ra
1
Ma
Me
Ju
Mun
4
Varshphala Charts #5
Me
10
Ra 11
Su
As
22:32
Su
01:59
Mo 28:14
YL Saturn
As Mo
9
6
3
12
5
JuR
1
Ma
Me
Ju
Mun
4 Ke
2
17:56 Ve 27:58
09:54 Sa 26:59
07:15 Ra 22:42
Sco 00:23:32
Completed : 60 years
14 February 1993 16:22 hrs.
JuR 6
5
As
7
Mo
8
Ra
9
As
Su
Mo
YL
MaR
3
2 Ke
4
1
10
Sa
12 Ve
11
Su Me
09:42 Ma 14:54 Ve 15:57
01:59 Me 17:48 Sa 27:44
12:06 Ju 20:30 Ra 25:23
Saturn Mun Aqu 00:23:31
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 87
¬
Sample Data
Completed : 61 years
14 February 1994 22:26 hrs.
Ra 8
Ju
7
As
9
5
6
3
12
Ke
08:52
08:12
04:36
Completed : 64 years
14 February 1997 16:49 hrs.
As
3
2 Mo
4
1
10
Ju Me
Ve
Ke 1
As
Su
Mo
YL
As
Su
Mo
YL
Completed : 67 years
15 February 2000 11:24 hrs.
Mo 3
2
Ra
5
As
Su
Mo
YL
Ju Sa
As
1
4 10
7
6
29:30
01:59
02:01
Sun
Ma
Me
Ju
Mun
9
08:35 Ve 02:30
20:06 Sa 17:29
06:12 Ra 09:43
Vir 00:23:31
Me As
1
Ra
2
SaR 3
As
Su
Mo
YL
09:42
01:59
06:15
Moon
Ve
9
Ma 8
As
Su
Mo
YL
Ma
Me
Ju
Mun
9
Ke
26:11
01:59
24:30
Venus
6
24:39 Ve 18:01
08:43 Sa 28:17
17:33 Ra 11:15
Sag 00:23:31
5 Ra
7
4
1
6
As
Su
Mo
YL
7
Ke
10:59
01:59
24:24
Venus
As
Su
Mo
YL
Ra
3
2
6
Ra
17:32
01:59
09:42
Saturn
Ju
Sa
As
5
2
11
8
Mo
Ma
Me
Ju
Mun
Ma Ra
1
12 Ve
As
Su
Mo
YL
02:17
01:59
16:00
Mars
10 Me
13:38 Ve 13:50
18:42 Sa 12:47
22:18 Ra 20:57
Cap 00:23:32
9
Ju
Mo
05:58 Ve 13:24
06:18 Sa 29:50
15:17 Ra 24:47
Tau 00:23:30
Ra
Ma
Me
Ju
Mun
9
8
Ma
5
6
13:08 Ve 27:40
10:27 Sa 04:54
06:35 Ra 28:19
Leo 00:23:33
Completed : 69 years
14 February 2002 23:46 hrs.
Ke 9
8
Su Ve
11
Mo 12
Ma
As
16:03
Su
01:59
Mo 28:37
YL Venus
As
6
5
7
10 4
1
3
2
Sa
Ma 25:30 Ve
Me 06:41 Sa
Ju 12:06 Ra
Mun Sco 00:23:32
JuR
Ra
09:30
14:11
01:12
Completed : 72 years
14 February 2005 18:07 hrs.
JuR
6
Ke 7
Su
9
Ma
Me
Ju
Mun
3
Me
12 Ve
11
Su
Ma 05:57 Ve 15:14
Me 28:44 Sa 00:35
Ju 08:00 Ra 20:50
Mun Lib 00:23:32
Me
8
Su Me Ve
As Mo
11
Ju 12
Ke
10
Sa
1
7
4
4
7
1
10
MeR
Ve Ke
12 Sa
11
Su Ma
Completed : 66 years
15 February 1999 05:23 hrs.
2
22:10 Ve 26:07
26:05 Sa 22:48
08:37 Ra 16:41
Can 00:23:32
1
10
7
5
3
2
As
SaR
3
4
Ma
8
Ke
JuR
5
10
Mo
6
Completed : 71 years
15 February 2004 12:05 hrs.
10
7
4
Mo JuR
As
5
Mo
Ve Ke
Completed : 70 years
15 February 2003 05:50 hrs.
Su
11
12
8
As
4
Completed : 68 years
14 February 2001 17:39 hrs.
6
3
2
9
6
3
Su Ju
11
Ke Ma 12
Sa
As
08:26 Ma
Su
01:59 Me
Mo 08:20 Ju
YL MercuryMun
Ma
12 Me
11
Su
8
7 Ra
Completed : 65 years
14 February 1998 23:10 hrs.
Ve 9
Completed : 63 years
15 February 1996 10:44 hrs.
2
Me
Sa
12
11 Ke
Su
15:35 Ma 11:39 Ve 20:18
01:59 Me 13:55 Sa 11:07
03:10 Ju 11:44 Ra 05:27
Moon Mun Gem 00:23:30
9
Ju
8
5
4
Mo MaR
19:00 Ma 27:58 Ve 17:40
01:59 Me 11:55 Sa 18:53
25:17 Ju 18:31 Ra 14:40
Saturn Mun Ari 00:23:30
7
8
Ve As
12
Ma 10
Mo
2
11
1
Su Sa Ve MeR
As
28:56 Ma 19:55 Ve
Su
01:59 Me 12:48 Sa
Mo 18:16 Ju 20:34 Ra
YL Jupiter Mun Pis 00:23:31
Ra
5
6
MaR
Completed : 62 years
15 February 1995 04:31 hrs.
MeR
Su 10
11
Sa
4
Varshphala Charts #6
As
8
Ma 9
As
Su
Mo
YL
10
Ve
02:05
01:59
14:52
Saturn
4
3 SaR
5
2
11
Su Me
Ma
Me
Ju
Mun
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
12
1
Mo
Ra
11:33 Ve 20:56
02:03 Sa 27:35
24:41 Ra 00:40
Aqu 00:23:30
HP4 • 88
¬
Sample Data
~ Vedic Astrology ~
The Vedas are the foremost among all ancient books. All the classics of the world have been born
out of the Vedas. The root verb of the word ‘Veda' is ‘vid' meaning knowledge. Through the
classics of Indian astrology, one can easily acquire knowledge about God while learning about
living beings. For this reason, astrology is considered to be the eyes of the Vedas. Thousands of
years ago, the Saints who were knowledgeable about the past, the present and the future, through
the power of their meditation and yoga, have described in detail in their astrological classics the
characteristics, features, appearance and nature of the planets and their auspicious and
inauspicious effects on the living and non living world. The depiction of the position of planets in
the zodiac at the time and place of a person's birth is called the Janma Kundali or the Horoscope.
The sign which was rising in the eastern horizon at the time of birth is called Lagna or the
Ascendant. The sign where the Moon is positioned is called the Birth Rashi and the constellation
in which the Moon is situated is called the Birth Nakshatra. A description of the different parts of
the Panchanga or the Hindu calendar at the time of your birth are given below:
Avakhada Chakra
Lagna
Rashi (Moon Sign)
Rashi lord
Birth Nakshatra
Nakshatra Charana
First alphabet of name
Rashi paya
Nakshatra paya
Varana
Vashya
Nadi
Yoni
Gana
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Aquarius
Virgo
Mercury
Hasta
2
"k
Iron
Silver
Vaishya
Manava
Adya
Mahisha
Deva
Indian Calendar
Vikram Samvat
Lunar Month
Birth Tithi
Yoga
Karana
Western Weekday
Astrological weekday
:
:
:
:
:
:
:
1989
Chaitra
Krishna Chaturthi
Shoolam
Balava
Tuesday
Monday
Ghat Chakra
Ghat Month
Ghat Tithi
Ghat Day
Ghat Nakshatra
:
:
:
:
Bhadrapada
5/10/15
Saturday
Shravana
Ghat Yoga
Ghat Karana
Ghat Prahar
Ghat Chandra
:
:
:
:
Shukla
Kaulava
1
Vrischika
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 89
Sample Data
~ Nature and Temperament ~
1 - She will be full of humanitarian qualities, will be liberal hearted, full of tender feelings,
well wisher of people and will have a progressive nature.
2 - She will be firm and honest towards her goals.
3 - She will have a firm desire and a determined view about everything.
4 - The person will be recognized for her revolutionary ideas, liberal traits and a desire to
benefit the common man.
5 - It will be very difficult to know her state of mind, even if one knows her for a long time
and even her friends will be unable to know her very well.
6 - She will be philosophically minded, serious natured and soft hearted.
7 - She will be intelligent and will have a sharp memory. Her mind will be sharp and logical
and she will believe in resolving disputes through arguments.
8 - She will be skilled at getting her work done through others.
9 - She will be impersonal in her working. She will have a special and wonderful
workstyle.
10 - She will be interested in solitude, meditation and worship.
11 - She will meet everyone with politeness, praise their qualities but be critical of them
behind their back.
12 - She will give importance to secrecy - what is in her mind, what she thinks, what she
does, nobody can know easily. Her specialty is hiding and executing plans.
13 - She will not be short tempered but if engaged, she will be very violent.
14 - Characteristics to be corrected - Cultivate activity and promptness, avoid solitude,
anxiety, gloom, pessimism and one should not be very rigid towards those whom one
dislikes.
XW
Your main Sentence
I Know.
Your biggest Talent
Progress.
Your biggest Weakness
Duplicity in thoughts and behaviour.
Your Ambition
To attain Truth.
Parashara's Light 6.1 (c) GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 90
Sample Data
¬
According to the Shastras
Mercury is the Lord of Virgo. A person born under this sign will have a beautiful face,
shy eyes, lazy gait and walk, loose shoulders and arms, fragile body, soft voice and a mole
on the secretive parts of the body. She will be endowed with male qualities, tender heart,
pleasure loving, well behaved, will be devoid of son, will be having more daughters, capable
of vanquishing enemies through intelligent thinking, honored as a genius and scholar of the
shastras, happily enjoying the wealth of others. She will be large hearted, slightly short
tempered but easily calmed. She will be punctual, will be eager to know the result of any
work, will be interested in literature, successful in studies, manly, self made, not prone to
accumulate wealth, may inherit wealth, suddenly will be skilled in arts, knowledgeable in the
shastras, intelligent, benevolent, sympathetic, forgiving, prosperous, migrant, devoted to
teachers, gods and Brahmins i.e. saintly people, religiously involved in karma, selfish,
insincere in her affliction to friends and relatives, a dreamer and a satirist. She may be
passionately attached to her husband, engrossed in materialistic pleasures, pleasure loving,
sexually playful towards her husband. She may be occasionally worried because of her
husband's bad nature.
According to the Modern Viewpoint
The person will be tall or mediocre in height, will have black eyes, bushy eyebrows,
sweet voice, plump cheeks and femininely delicate face. The Lord of Virgo rashi is
Mercury, which likes changes, so the person born in Virgo rashi will also like changes. She
will be intelligent and logical, she will be skilled at analyzing matters and will be very
careful and alert in her work. Every work should be done correctly, According to him and
therefore she will always analyze it two or three times. She will expect others to talk in
brief, but she will give elaborate descriptions. She will be expert in finding mistakes in
others. She will be shy and reserved in nature. She will a born critic and will always delve
into the root of things in the most trivial of matters. She will complete her work in a
systematic and organized way. She will obey the instructions carefully and in a detailed
manner. She will have a real interest in education and will be naturally inclined towards
acquiring knowledge. Being intelligent she will love learned and thoughtful persons. She
will be humorous and knowledgeable in singing, musical instruments, sports and arts. She
will be well known for her beautiful clothes and knowledge about artistic things. She will
believe in self- exhibition and will love exhibiting more than what she actually has. She may
have drawbacks like teasing and irritating others by being unnecessarily critical, exhibiting
impatience or nervousness, self-doubt and exaggeration.
Physical Characteristics
1. Oval shaped face.
2. Swollen cheeks, long teeth, small face, mediocre height and increase in the abdominal
region with age.
3. Slanted and imbedded eyes.
4. Fat lips, heavy chest and hips.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 91
Sample Data
¬
~ Useful Information ~
Your main Sentence
I Know.
Your biggest Talent
Progress.
Your biggest Weakness
Duplicity in thoughts and behaviour.
Your Ambition
To attain Truth.
XW
Lucky Day
Saturday and Friday.
Lucky Colour
Light blue or violet is lucky. Blue and Green are not lucky.
Lucky Number
3,7,9, 2 are very lucky.
Lucky Stone
Sapphire, Yellow Topaz.
Lucky Upratna
Amethyst.
XW
Inauspicious Month and Dates:
March of every year, 8-11-23-30 of every month and Saturday.
Inauspicious Tithi:
Chaturthi, Navami, Dwadashi and 3rd of Krishna-paksha.
Auspicious Rashi:
Gemini, Virgo, Taurus and Capricorn are lucky. Aries, Leo and Sagittarius are not lucky.
Auspicious Day:
Wednesday is lucky. Tuesday is not lucky.
Inauspicious Period:
Month of Chaitra, Krishna paksha, Trayodashi and Sunday are inauspicious.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 92
¬
Sample Data
Nakshatra Interpretations
You have been born in the second pada of Hasta nakshatra. Therefore, your birth rashi
is Virgo and the lord of the rashi is Mercury. According to the Avakahada chakra Caste
- Vaishya
Vashaya - Manava (Human)
Yoni
- Mahishi
Gana
- Deva
Nadi
- Aadi
Your birth name should start with the letter "Shah".
According to the Shastras
Interpretations for a person born in a Hasta nakshatra are as follows -
rh{.kk p n`<+dkek p ijæO;kigkfj.khA
LodeZdq'kyk dU;k tk;rs pkdZ nSorsAA
A woman born in the Hasta nakshatra may have a sharp temperament and be highly
ambitious and skilled at acquiring wealth from others. She may successfully
accomplish all her work. Being organized in her domestic life may be a part of her
nature.
gLrksn~Hkok·Uxuk /k`"Vk funZ;k ikurRijkA
mRlkfguh lq:ik p pkS;ZdeZ ijk;.kkAA
She may be brave and enthusiastic. She can be called indifferent in the matter of
sympathy and charity. She may be beautiful but shameless. She may consider other's
property as her own. She may not hesitate in consuming inedible food or drink.
According to the Modern Viewpoint
A person born in the Hasta nakshatra is enterprising, hard working, a skilled
worker, a businessman, knowledgeable about principles and Vedas, original in her
work and progressing through hard work. She may have an eccentric nature and be
untruthful, proud, careless and troubled by her parents' problems.
Interpretations for Pada (paya)
Birth in the Hasta nakshatra is in the silver paya which is considered auspicious and
ideal.
Health
Hasta nakshatra controls the large intestines, intestines, digestive tract and enzymes
and these are afflicted when inauspicious grahas influence.
Remedy
Lord Savita is the Lord of Hasta nakshatra. To appease Lord Savita, her golden idol
should be worshipped with red sandalwood, saffron fragrance, lotus flower, ghee
(butter clarified by boiling and straining), guggal, dhoop, ghee, kheer (sweet made of
rice & milk) and ghee lamp. Sweets should also be sacrificed. The Jaati Mool should
be worn on a silken thread on the arm or on the heart, curds and ghee should be mixed
in the sacrificial mixture and the following mantra should be recited 108 times -
¬ fcHkzkM~o`gfRicrq lkSE;a e/ok;qnZ/k|KiÙkkofogqre~A
okrtwrks ;ks vfHkj{kfrReuk çtk% iqiks"kiq:/kk fojktfr ¬ lfo=s ue%AA
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 93
¬
Sample Data
Interpretations for the Vaishya Caste
O;kikjdk;sZ fujr% ijdeks|
Z r% lnkA
fu"Bqj'prqj'pSo oS';o.kZleqn~Hko%AA (Jatakotam)
A person born in the Vaishya caste may be engaged in business, always enterprising in the
work of others, detached and clever.
Interpretations for the Deva Gana
lqUnjks nku'khy'p efreku~ ljy% lnkA
vYiHkksxh egkçkKks ujks nsox.ks Hkosr~AA (Maansagri)
A person born in the Deva gana may be charitable, intelligent, simple hearted, a frugal eater
and best among scholars.
Interpretations for the Mahishi Yoni
laxzkesa fot;h ;ks)k ldkeLrq cgqçt%A
okrkf/kdks eUnefr&uZjks efg"k;ksfut%AA (Maansagri)
A person born in the Mahishi Yoni may be victorious in battle, a warrior, sensuous, having
many children, having a dull brain and suffering from gastric problems.
Marriage, Friendship and Partnership
For a person born in the Hasta nakshatra, persons born in the following are ideal – third and
fourth pada of Mrigshira, Pushya, Anuradha, Purvashadha, first pada of Uttarashadha,
Uttarabhadrapaad and Revati nakshatra.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 94
Sample Data
¬
Interpretations of Planetary Dispositions
a
The Sun
a
In the First Bhava
Auspicious Results : Generally, Sun in the first house signifies progress and good
fortune. One has tall height, pleasant eyes, a pronounced nose and a wide forehead. The
person will be strong and healthy with a tendency of having gastric problems. One may
suffer from a burning sensation in the stomach. One will be egoistic, confident,
determined and may have high thoughts. One will be liberal at heart, may discard low
quality work, be hard and judicious. One will believe in proper proof. One will be
studious, intelligent, may not speak a lot and may settle or travel abroad. One will be
famous in all fields and will independently attain a high position. The person will be
cultured, knowledgeable and well behaved and will have a good character. One may be
a frugal eater and brave. One may fight in the forefront in a battle. One may be
interested in gardening.
One will be a scholar.
One is law abiding, good hearted and interested in arts, crafts and classical
subjects.
Inauspicious Results : One may be exploited by the opposite sex, have wicked
children, wander around in the market or gardens and may be charmed by prostitutes.
One may be lazy at work, wicked and unforgiving. One may suffer from gastric
problems and may have a weak physique. The person may be ailing in childhood. One
may have some problems with one's eyes. One's eyes will be dry. Sun in the lagna
makes a person ailing. Eye ailments, headaches, gastric problems, blood infection,
frequent urination and wastage of semen may occur. One may travel abroad and lose
money in business there. One's financial fortunes will fluctuate and one will at times be
comfortable with money and at times face a shortage of money. The person may have a
few children. Due to some extra-terrestrial influences, one may not have a son or a
grandson. One may be weak and spoilt by the opposite sex. The person may work for
lowly people. One does not stay at one place and is always wandering. One will be
short tempered, callous, energetic and having a weak physique. One may have scanty
hair. One may be troubled by one's spouse, son, family, friends and relatives.
Life may be slightly troublesome.
One may suffer from fever in the third year. If the aspect of a benefic graha falls on
the Sun then fever will not occur.
There may be quarrels, conflicts and increase in selfishness. The desire to keep
one's ego intact prevails.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 95
Sample Data
b
¬
The Moon
b
In the Eighth Bhava
Auspicious Results : One will be egoistic. One will be intelligent, enlightened,
charitable, pleasant natured and scholarly. One will be fond of religion and the
shastras, will have spiritual knowledge, may be a saint and will have an imaginative
power. There will be business gains. One may gain through a will, through some
inheritance or through marriage.
Domestic secrets are revealed outside through servants. The 44th year results in
loss of wealth.
Inauspicious Results : The Moon in the eighth bhava is painful. One will be talkative,
suspicious, arrogant, aroused, worried and jealous. One will be short tempered,
passionate and deformed and may suffer venereal diseases. One's mind will not be
stable. One will be distressed due to a restless mind. One will be troubled by bondage.
One will be insistent, forceful, unsympathetic, pitiable sinful and will suffer hardships.
One will lack pity and may leave one's country. One may fear kings and thieves. One
will be eager to fight. One will be scared of grave diseases. In other words, one will
fear incurable and curable ailments. One may be physically ailing. As the water
element is strong, one may suffer from cough ailments. One may have gastric ailments.
Senior doctors, experienced practitioners of traditional medicine may visit one's house
regularly. Enmical and serious ailments, fear and hindrances will always persist. There
is a possibility of having ailments related to water. One may suffer eye ailments and
pain due to cold fever. There is a possibility of having gastric trouble. One may faint
every other minute. There is a fear of death due to drowning. There is a fear of
drowning in wells, lakes etc. One will suffer gastric problems, water related ailments
and will be scared of the water. One may fear the attack of powerful enemies. One may
wander around uselessly. The native may not have the comfort of a vehicle. One may
have to leave relatives on account of one's marriage. The person may suffer due to
wicked people. One may have to leave one's nation.
The results are positively inauspicious.
One might have a moderate life span.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 96
Sample Data
c
¬
Mars
c
In the Seventh Bhava
Auspicious Results : One will be intelligent. One will have a house and household.
One's spouse will be good but quarrelsome and will keep the husband in her
domination. One will have many brothers, maternal uncles and aunts. Mars in seventh
is good for doctors and fame is attained through surgery. Lawyers succeed in criminal
cases and get fame. It is also good for mechanics, engineers and turners, fitters and
drivers. It is also good for police officers and other officials.
One is honest in service but this honest employee will always remain an employee
and never become an owner.
Auspicious results will be experienced.
The spouse is young and ordinary looking.
Business related to printing press is beneficial.
The person is patient and tolerant.
Inauspicious Results : One is unhappy due to one's spouse, ailing from gastric
trouble, easily angered, harsh in speech, a fraud, a fool, poor, wounded, destructor of
wealth, jealous and wicked minded. The native performs ill deeds and one will be
insulted. One will be short tempered, serving people of low quality, a fraud and lacking
talents and good habits. The person may be fond of quarreling, a drunkard and a
quarrelsome person. The person might be very unfortunate. One is keen to take up
every business.However, one is not successful in any business. There may be some
stability in the eighteenth and thirty-sixth year and one will take upon industry suitable
according to Mars. One may be defeated by enemies and always finds himself
surrounded by enemies. One may become weak due to enemy inflicted wounds and
will be fearful of enemies. Competition with enemies may be harmful. One's body will
be lean. One will be weak and proud. One may leave one's business. One may not
attain fame in business. Business rivals offer open and strong competition. Partnership
does not bring credit or fame. Many problems occur and useless anxiety increases. One
may always be in trouble and never experience happiness. One may undergo mourning
for one's spouse during youth. The person's spouse may be lost. One may be deprived
of the joy of a spouse or son. One's spouse may be ailing and infertile. One may not
return home early from abroad due to one's marriage being fixed up or profit in
business. The husband and spouse might be destroyed. The spouse suffers. One will be
infatuated by one's spouse and she may agonize him with innumerable problems. Or
one may suffer due to the loss of spouse and son. One's spouse will be disrespectful to
him. One's spouse may not be young. She may suffer gastric or acidity problem and
may die due to fire or poison. She may suffer from yoni ailments and suffer physical
hardships. She may have a bad character. She may have a harsh nature and may be
quarrelsome. One may not get marital happiness and there may be constant conflicts.
One may have to fight court cases for one's spouse. One may have a very limited
relationship with one's spouse. One may leave one's spouse and have affairs with
wicked ladies because of theft or prostitution. There may be a few children. One may
not enjoy the bliss of wealth, travelling and domestic happiness. There may be a fear of
fire. One may suffer stomach ailments. Blood may be infected and there may be
Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
Parashara's
Light 6.1 © GeoVision
HP4 • 97
blood-related
ailments.
There may be stomach and hand ailments.
The spouse may die.
The spouse is young, wicked, ordinary and not very beautiful.
The spouse might have physical pain.
One may indulge in intercourse with an infertile person of the opposite sex.
Due to some special plantary situations, the above mentioned inauspicious results
do not take place.
One is patient, tolerant, has few friends, is deprived of full bliss from one's spouse,
Sample Data
¬
and, one of one's in-laws may expire early. One's spouse may have few or no brothers.
The person gets excessive and tremendous wealth, including elephants, horses and land.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 98
Sample Data
d
¬
Mercury
d
In the First Bhava
Auspicious Results : Mercury in the first Bhava yields auspicious results. The body is
attractive and enlightened like pure gold. There will be a mole on the body. The body
is strong, well built and squarish. One will be young but childish in looks. One will
visit many countries and go an a pilgrimage in the 27th year. One will be very
intelligent. One will be simple hearted, patient and talented. One will be clever,
delicate, charitable and soft-spoken. One will be calm natured, skilled at law and very
sympathetic. One will be knowledgeable about music, dance and instruments. One will
be an ascetic and will behave religiously. One will be quiet, polite, very liberal and
well behaved. One will be long lived. The harm of other grahas is also nullified. One
will be interested in religious work. One will continuously progress in life. One gains
good fame amidst everyone in the world. One will be an astrologer or a scholar. One
will be knowledgeable in the science of traditional medicine. One will be
knowledgeable in poetry, maths, logic, arts and other shastras. One will continuously
practice what one has learnt. One will listen to many shastras. One may be
knowledgeable about yantras(talismans), mantras, capable of removing ghosts and
spirits and knowing various skills. One may be an artist. One may earn one's living
through writing and speaking. One will work in big firms. One will be happy with
one's spouse, pleasure loving and endowed with all comforts. One will attain the bliss
of a spouse in mid age. The person's education may finish early. One may be a writer,
an editor or a publisher.
Auspicious results are experienced.
The native yields profit in the 26th year and earns fame in writing.
The person is an intelligent speaker.
Inauspicious Results : The person is so diplomatic that one cannot be influenced by
anyone. One will suffer gastric problems and suffer from boils and pimples. One will
suffer stomach ailments. One's appetite will be small. If one falls ill, one's ailment
persists forever. One's family may be destroyed.
One might go to hell.
One may be deprived of the comfort of a bed and one may worship a lowly God.
There may be eye ailments. One tends to spend uselessly. Sins are destroyed.
One may be ailing and may suffer from acidity.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 99
Sample Data
e
¬
Jupiter
e
In the Seventh Bhava
Auspicious Results : One has a strong and beautiful body and an attractive
personality. People are happy to meet him, In another words, one will be friendly,
attractive and magnetic. One's voice is as sweet as nectar. One will be skilled at oratory
and giving lectures. One will have a sharp brain and be very intelligent and educated.
One's prudent brain gives him great results. One will be greatly interested in astrology,
poetry, arts and shastras. One will have great tastes, be liberal, thankful, patient, polite
and modest. One will be fortunate and talented. One will be more talented than one's
father and be more liberal than him. One will be more stable than one's siblings. In
other words, one will excel in one's family. One will be beautiful, famous,
good-looking and a migratory. One will be valiant, famous and renowned. One may
not be infatuated by the opposite sex and may consider them just as articles of
consumption and may not be bonded to them. One will have a beautiful, fair
complexioned, religious, doe eyed and devoted spouse. The husband and spouse are
liberal, just, affectionate and good natured. They will belong to a high class, wealthy
family and be happy. Their good fortune will rise due to marriage and they will attain
wealth, happiness, recognition and position. The person's spouse will be talented and
will bear a daughter. Due to good partners, one will attain fame in partnership and
court matters. One's wealth and prosperity may touch the skies. One may attain wealth
from the state. One may be as happy as a king. One will attain a high position very
soon. One will be a good advisor giving good advise. One's son will be very intelligent
and good-looking. One may be an artist or a photographer. One may attain fame in
judicious matters. One will have good friends and enemies will be won over. It is good
for lawyers because they are good at compromising deals. One will attain bliss from
one's father. One will attain fame in the 34th year.
Planetary conditions are good for education. After completion of education, one
may become a teacher, principal, lawyer, barrister or judge. This is good for service in
the education. department.
The auspicious interpretations given by astrologers are experienced.
Inauspicious Results : One will be very arrogant. One will be very sensuous, and
infatuated by persons of the opposite sex who are skilled at sexual games. One may be
infatuated by the opposite sex. One may have illicit relations with a Brahmin. One will
be worried about one's sons. One will envy one's father and elders. According to
Vaidyanath, Jupiter in the seventh gives inauspicious results.
There may be worry related to the son, or there may be no children, or the children
may not survive.
There may be special gains.
One will be loving towards one's spouse.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 100
Sample Data
f
¬
Venus
f
In the Twelfth Bhava
Auspicious Results : The native performs pious deeds. One will respect elders. One
will be enlightened and prosperous. One will not lack wealth and prosperity and will
not spend money uselessly. The native will spend money for buying comforts. One
will spend for pious deeds and get the satisfaction of having spent money for a good
cause. The native may be skilled at sexual games. One will spend one's time in games
and be happy. The person will have an early marriage. One will have a satisfactory
sexual life. One will be endowed with wealth and comforts. Married people of the
opposite sex will be infatuated towards the native who will keep all of them happy.
There is no shortage of friends.
The native may be inclined towards rearing animals and making gains from this
venture.
Inauspicious Results : The native is sinful, ill behaved, passionate and quarrelsome.
One might eat a lot, be downtrodden, unsympathetic, tainted harsh, lacking faith and
sympathy, wicked and untruthful. One may be weak and ailing in childhood and later
on may be lazy and heavy bodied. The native may be angry, unintelligent and
imprudent. One may be extravagant and expenditure may exceed income. One may be
enimical to one's relatives and loving to one's enemies. One may quarrel with friends
and elders. The person may have few talents and may oppose friends. One's talents and
fame may be lost. One may sacrifice the path of pious deeds. One may be dominated by
the opposite sex. One may be extremely engrossed and desirous of sexual interaction,
all the time. One may always be involved in sexual activities. One may have illicit
relations with the opposite sex and may try to attain worldly happiness secretively. The
person may even suffer from sexual ailments. One may on many occasions leave the
spouse and live with some other person. There is a possibility of two marriages. One
may have disputes with one's spouse. The native may be poor. Financial conditions are
ordinary. Debt prevails right up to death.
Disgrace of the native spreads and worldly happiness is destroyed.
The planet is inauspicious which signifies enmity with the opposite sex and loss of
wealth due to them.
The person is passionate and has bad character.
There is a possibility of getting married to a person of another caste. There may
also be an inclination to stay unmarried. Illicit relations are encouraged.
The spouse of the person may expire. There may be separation or divorce leading to
destruction of happiness from spouse.
Swindlers may cause a lot of harm.
The native may go to hell after death.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 101
Sample Data
g
¬
Saturn
g
In the Twelfth Bhava
Auspicious Results : The native may be a lover of solitude, and saintly by nature. One
may be sympathetic too. One may be associated with the begging, the jail or some
charitable associations. One will secretively accumulate wealth. One will gain money
through secretive jobs and lowly work. One will be a destroyer of enemies and will
perform yagyas. The native will be the leader of a group of people.
The native will be a lawyer and a barrister. This combination is good for business
also.
Those business ventures are profitable for the native where contact with people is
minimal.
The native will defeat one's enemies and become wealthy through yagya.
One attains happiness after going abroad.
The native is happy and has good eyes. One will go the heaven after death.
The native will occupy an official position.
Inauspicious Results : The native may be cowardly, shameless and may have a harsh
mind in the matter of auspicious deeds. One may be foolish, poor and fraudulent. One
may be sinful, deformed and too desirous of enjoying pleasures. One may be interested
in performing wicked deeds. One may lose or fracture a limb, which may always make
him unhappy. The native is wicked and suspicious. One may consume meat and wine,
remain in the company of lowly people, may be engrossed in sinful work and may be a
fallen person. One may be ungrateful, harsh in speech, distrustful, lazy and having bad
habits. The native may be quickly agitated. The native may have small eyes and may
suffer from weak vision or eye ailments. One may suffer from blood infection and
other ailments. One may have pain in the ribs and the thighs. The person may indulge
in wasteful and useless expenditure and may be unhappy due to one's extravagance.
One may spend money on ill deeds. One may be inimical towards friends and may
destroy one's relative. Due to secretive enemies there may have continuous obstacles in
one's progress. An animal may harm the native. One may even harm oneself. One may
be troubled by imprisonment due to false allegations, use of poison and incognito. Due
to Saturn one may have a depressed and mournful nature. One may be insulted by
people and vanquished by enemies. The native may lack wealth, sympathy, happiness,
may be deprived of a limb and may not work himself.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 102
Sample Data
h
¬
Rahu
h
In the First Bhava
Auspicious Results : The planet gives both auspicious and inauspicious results. The
native may have a tall and well-built physique and have physical strength and health.
The native may have a black mole on the face. The person will have financial gain.
One will use the wealth of others for oneself and for others. One will enjoy many
comforts in life. One will wear beautiful clothes. The person will be benevolent, polite,
patient, prudent and social. The native will rise from a pitiable condition to a position
of great height and will excel in the eyes of people. One will not give much
significance to education. One will always perform courageous deeds. One will be so
skilled at practical work that one will get all one's work done through others. The
native will complete whatever he/she may promise. One will be true to one's word. The
native will be victorious over enemies and will win debates. One will be engrossed in
one's work and will not have any enemies. One will be proud of the ancient culture and
will not accept new things easily. One will be powerful, valiant, arrogant and will attain
fame easily and will not bother about anyone.
The native may delve deep into the depth of things.
The native will have children.
Inauspicious Results : The native may have facial spots. One may have a jovial
nature. One may be wicked natured and may cheat one's friends and relative. The
native may speak uselessly, have red eyes, one may be sinful, ungrateful, wicked,
irreligious, uncultured, lacking in sympathy, ugly, lazy and quarrelsome. One may not
have good nails and good clothes. Due to depression and unhappiness one may lose
interest in the world. One may suffer from ailments in the upper part of one's body and
may suffer gastric problem. The native may be wounded on the head in an accident and
may suffer from headaches. One may suffer pain due to mental ailments and
headaches. One may be dissatisfied with one's spouse and may seek relationships
elsewhere. The native may have two spouses and may be characterless. One may be
very passionate and infatuated by many females. Due to one's intensely passionate
nature inspite of having relation with the opposite sex one may not be satisfied. The
native does not enjoy the bliss of a son and spouse. The native may have a weak son.
One may destroy one's wealth. One may suffer hardships in the way and be fearful of
water.
The native does not have a son or one's son may not survive.
The native will be wicked, foolish, extremely selfish, proud, untruthful, shameless,
outrageous, may delve with the depth of things, may be arrogant and may unnecessarily
curse others, and may be treasure house of bad qualities.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 103
Sample Data
i
¬
Ketu
i
In the Seventh Bhava
Auspicious Results : The native may be blessed with a lot of wealth. Money returned
is stable.
Inauspicious Results : The native is unintelligent, foolish and uncultured, may speak
in a lowly manner and may sleep a lot. One may be agitated and agonized. One may be
insulted. One may be deprived of the bliss of a spouse or may not have a good spouse.
One may separate himself from one's spouse. One's spouse may suffer pain and
hardships. One may be infatuated towards a bad- charactered person of the opposite
sex. One may have problems due to one's son. One's friends may cause problems. The
native may fear from travelling or may have to postpone one's travel plan. One may
have many worries regarding the transit route. One may return and come back.
Migration may be problematic. One may have to spend a lot of money. One's money
may be destroyed. Financial worries may trouble him. Money accumulated by one's
father may be lost very fast. The native may fear enemies. Enemies may destroy the
person's money. The king may be displeased with him. There may be a fear of theft.
There may be a lack of happiness. One may suffer gastric problems, ailments of the
intestines and ailments related to one's sperms. One may fear water. One should stay
away from water, because there is fear of drowning in water.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 104
¬
Sample Data
Interpretations for Bhavesh
The lord of the first house in the twelfth house
According to Lomesh Samhita –
yXus'k O;;xs pk"Vs f'kYifo|kfo'kkjn% A
|wrh pkSjks egkØks/kh ijHkk;kZfrHkksxd`rAA
According to Manasagari –
}kn'kxs ewfrZirkS dVqdoRdeZijks·'kqHkks uhp%A
ekuks lgxks=hfHkfoZn's k xks nRrHkwDruj%AA
According to Garga Samhita –
}kn'kxs yXuirkS iVqokx okpa djksfr d.kZfgre~A
lgxks=dSjfefyra fons'kxa foRrHkksDrkjeA
When the lord of the first house is in the twelfth house, one is a skilled craftsman, a
gambler, a thief, short tempered and infatuated by the opposite sex. One performs ill
deeds, inauspicious actions, is downtrodden and an arrogant person. One may go
abroad with relatives, may enjoy comforts as an adopted son, may be a skilled talker,
may be good at giving sermons, may be a person cut off from relatives, may travel
abroad and may be good at extravagantly enjoying wealth. One is always caught in a
mess and money never stays in ones hand, one is unable to repay debts, faces many
problems and treads the wrong path.
Experience : If the Saturn is the Lagna lord then auspicious fruits will be experienced.
The lord of the second house in the seventh house
According to Lomesh Samhita –
/kus'ks lIres oS|% ijtk;kfHkxkfeu%A
tk;k rL; Hkosn~ os';k ekrk p O;fHkpkfj.khAA
According to Yavana Jataka –
/kukf/kis lIrexs lq:i% fpUrkfUor% laxzg.kh /kuh L;kr~A
Hkk;kZfoyklsu ;qr% lqRrk<î% ØwjkfUors ghulqrks uj% l;kr~AA
According to Garga Samhita –
/kuis lIrex`gxs Js"BkaxukfoyklHkkx~ HkofrA
/kulaxzg.kh Hkk;kZ d`zwjs [kpjs Hkosn~ oU/;kAA
When the lord of the second house is in the seventh house then one will be a
physician. One will be infatuated with the opposite sex. One's mother and spouse
might also be bad charactered. One will be beautiful and anxious by nature and one
will accumulate money and will be blessed with a spouse and sons. If inauspicious
planets are with the lord of the second house then one will not be blessed by sons. One
may have illicit relations with the opposite sex and one's spouse may accumulate
money. If the lord of the second house is inauspicious then one's spouse will be
childless. One may spend plenty of money to get pleasure from the opposite sex and
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 105
Sample Data
¬
one may be involved in a dispute for paternal property in court.
Experience : If the Jupiter is the second lord then one will experience auspicious fruits.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 106
¬
Sample Data
The lord of the third house in the seventh house
According to Lomesh Samhita –
r`rh;s'ks·"Ves |wus jkt}kjs e`frHkZosrA
pkSjksa ok ijxkeh ok ckY;s d"Va fnus fnusAA
According to Yavana Jataka –
;qofroSjd`nYiijkØeh lgtHkkoirkS enxs uj%A
lqHkxlqUj:iorh lrh ;qofr ikixzg"s kq jrks Hkosr~AA
According to Garga Samhita –
;gh o.kZu gSanddwzjs nsokx`gs ;kfrandbruk vf/kd cryk;k gSA
When the lord of the third house is in the seventh house, one may be a thief, an ill
charactered person and may have a difficult childhood. One may die at the doorstep of
a king's house. One may be enmical towards one's spouse, may lack valor and spouse
may be good looking. If the lord of the third house is a malefic graha, one may be very
sensuous and one's spouse may have an affair with one's brother-in-law. One may be
victorious in arguments and quarrels, may travel elsewhere and may marry by one's
own efforts. One will be a sad soul.
Experience : If the Mars is the third lord then the above mentioned inauspicious fruits
are experienced.
The lord of the fourth house in the twelfth house
According to Lomesh Samhita –
lq[ks'ks O;;jU/kzLFks lq[kghuks Hkoséj%A
fir`lkS[;a HkosnYi nh?kkZ;qtkZ;rs /kqzoe~AA
According to Yavana Jataka –
O;;xrs lq[kis fir`uk'kdks ;fn fons'kxrks tudks Hkosr~A
Hkofr nq"V[kxS;qZrtkrd% 'kqHk[kxS% fir`lkS[;dj% lnk%AA
According to Garga Jaataka –
}kn'kxs rq;ZirkS e`rfir`dks ok fons'kxks HkofrA
When the lord of the fourth house is in the twelfth house, one may not be happy, is
deprived of long association with one's father and enjoys a long life. One's father may
be destroyed or if one is alive, may stay abroad. This is the interpretations of a malefic
graha. If a benefic graha accomapined then one is blessed with a father. One's father
may die or one may have to stay abroad. If a malefic graha accompanies one's children
may have a bad character. One may spend a lot of money on one's house or on
agricultural land. One may face hardships.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 107
¬
Sample Data
The lord of the fifth house in the Lagna
According to Lomesh Samhita –
lqrs'ks yXulgts ek;koh fi'kquks egku~A
nks"ksfi nRrokUro dfPpn~ dk dFkkAA
According to Yavana Jataka –
yXus xrs lUrfris lqrkuka lq[k lqfo|kjfreU=flf)%A
'kkL=kf.k tkukfr lqdeZdkfjjkxkax;qDr% [kyq fo".kqHkDr%AA
According to Manasagari –
;gh o.kZu gSA
When Saturn or Mars are the lord of the fifth house in Lagna then one is greedy,
shy, a telltale, unmindful of what others say and shameless even in the matter of
money. If other planets are the lord of the fifth house in Lagna, then one is a devotee of
God, does good deeds, is knowledgeable in the Shastras, a scholar, successful in the
chanting of mantras and blessed with a son. One will be fond of learning, intelligent
and prudent.
Experience : If Mercury is the fifth lord then the above mentioned auspicious fruits are
experienced.
The lord of the sixth house in the eighth house
According to Lomesh Samhita –
"k"Bs'ks·"Vefj%QLFks jksxh 'k=qeZuhf"k.kke~A
ijtk;kfHkxkfe p thofgalklqrRij%AA
According to Yavana Jataka –
xzgf.k#x~ fjiqukFk;qrs·"Vesa fo"k/kjkUej.ka fo"krks o/k%A
ej.knks fo/kqjso jfouZ`ikn~ xq#flrkS u;us"kq foiRiznkSAA
According to Garga Jataka –
fjiqifreZ`frHks x`fg.khe`frfoZ"k/kjkPp dqtks fo"krks cq/k%A
lifn pUnz buks u`iflag;ks% dfoxq# fjiqykspu;ks #te~AA
When the lord of the sixth house is in the eighth house, one is ailing, enmical
towards scholars, keeps illicit relations with the opposite sex and is violent towards
other beings. One may suffer from diarrhoea and die due to snakes or some other
poison. The king/queen may be the cause of one's death. One will suffer from some
ailment in the eye. The spouse expires. One has a short life and a serious ailment. There
are problems due to spouse, a serious ailment, problems due to death certificate and
hidden wealth is not available. There are no chances of progress.
Experience : If Moon is the sixth lord then one may die due to the king/queen
(government) or a lion.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 108
¬
Sample Data
The lord of the seventh house in the Lagna
According to Lomesh Samhita –
lIres'ks rukS pkLrs ijtk;klq yEiV%A
fu"Bqjks oplk/khjks okrkZ u LFkh;rs âfnAA
According to Yavana Jataka –
enifrLruqx% dq#rs uja ldyHkksx;qra p xrO;e~A
cgqdy= lq[kh u fg ekuq"kks nfyroSfjtu% izenksRlqd%AA
According to Garga Jataka –
nf;rs'kks yXuxr% Lrksda fu%LusgeU;rjHkk;Ze~A
HkksxHkqta #i;qra lqL=h tuizfryksyfpRre~AA
When the lord of the seventh house is in the Lagna, one is infatuated by the opposite
sex, strong and rough in speech, impatient and unable to keep a secret. One is not
infatuated by the opposite sex, has to undergo mourning, enjoys materialistic pleasures
and is controlled by one's spouse. One enjoys all materialistic pleasures, is
unextravagent, has many spouses but is still unhappy, is sensuous and defeats one's
enemies. One is not very loving, is infatuated by other's spouses, is good looking,
enjoys materialistic pleasures, has a beautiful spouse and has a lively mind. As per
Navatheji, one settles elsewhere, is sensuous, quarrelsome and has an independent
nature. One is cruel and suffers from 'Med' ailment.
Experience : If Sun is the seventh lord then the above mentioned inauspicious fruits are
experienced.
The lord of the eighth house in the Lagna
According to Lomesh Samhita –
v"Ves'ks rukS dkes Hkk;kZ};a lekfn'ksr~A
fo".kqnzksgjrks fuR;a oz.kjksx% iztk;rsAA
According to Yavana Jataka –
e`frifrLruqxks cgqnq%[kd`n~ Hkofr ok cgq#"Vfooknd`r~A
According to Garga Jataka and Manasagari –
;outkrd tSlk gh o.kZu gSA
When the lord of the eighth house is in the lagna, then one will marry twice, be an
atheist and suffer from tumour. One will be unhappy, short tempered, argumentative,
suffering from itch, and will get monetary gain from the king/queen. One will not get
much physical pleasure.
Experience : If Mercury is the eighth lord then the above mentioned fruits are not
experienced.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 109
¬
Sample Data
The lord of the ninth house in the twelfth house
According to Lomesh Samhita -
HkkX;s'ks ekrqys fj%Qs HkkX;ghuks Hkosn~ /kqzoe~A
ekrqyL; lq[ka u L;kr~ T;s"BHkzkrq% lq[ka rFkkAA
According to Yavana Jataka -
O;;xr% lqd`rkf/kifr;Znk Hkofr eku;qr% ijns'kx%A
efr;qr% l p lqUnjnsg;qx~ ;fn [kykPp [kxkfng /kwrZd%AA
According to Garga Jataka and Manasagari -
;outkrd tSlk o.kZu gS] dsoy ekuh fo|koku~ dqefr bruk vyx
cryk;k gSA
When the ninth lord is in the twelfth house then one will be unfortunate and will not
have an elder brother and maternal brother. One will be arrogant, intelligent and
handsome and will go to foreign countries. If it is a malefic then one will be cunning.
One will be a scholar but will be misled. According to Navatha Ji, one will be poor and
would not be reputed.
Experience : If Venus is the ninth lord then the above mentioned auspicious fruits are
experienced.
The lord of the tenth house in the seventh house
According to Lomesh Samhita -
/kus ens p lgts desZ'kks ;fn lfLFkr%A
euLoh xq.koku~ dkeh lR;/keZlefUor%AA
According to Yavana Jataka -
lqrorh cgq:ilefUork je.kekrfj HkfDrlefUorkA
Hkofr rL; tuL; fujUrj fiz;rekEcjis nf;rkxrsAA
According to Garga Jataka and Manasagari -
;outkrd tSlk o.kZu gSA
When the lord of the tenth house is in the seventh house, one is arrogant, sensuous,
talented and endowed with truthfulness and religious nature. One's spouse is good
looking and blessed with a daughter and devoted to mother-in-law. One may travel
abroad for business purposes, may have trade relations in far wide places, may attend
legal matters and may work in partnership. One will have an independent spirit.
Experience : If Mars is the tenth lord then the above mentioned inauspicious fruits are
experienced.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 110
¬
Sample Data
The lord of the eleventh house in the seventh house
According to Lomesh Samhita –
ykHks'ks lIres jU/kzs Hkk;kZ rL; Lo:ioku~A
mnjks ?kuoku~ dkeh Hkwlqjks Hkofr /kqzoe~AA
According to Yavana Jataka –
izd`frtksxzruqcZgqlainks cgqytho;qrks cgq'khy;qdA
[ky[kxScZgqjksx;qrks uj% 'kqHk[kxScZgqlkS[; lefUor%AA
According to Garga Jataka and Manasagari –
lIrexs ykHks'ks rstLoh 'khylain% inohA
nh?kkZ;qhkZofrujLrFkSdnf;rkifrfuZ;re~AA
When the lord of the eleventh house is in the seventh house, one has a beautiful
spouse, is generous, wealthy and sensuous and is like a God on earth. One may be
aggressive in looks, wealthy, long lived and cultured. If the lord of the eleventh house
is a benefic graha, then one gets a lot of happiness. If a malefic is there then one suffers
from many ailments. One will be enlightened, good charactered, wealthy, long-lived
and married. One's spouse will help one monetarily and this will be fortunate for him.
Experience : If Jupiter is the eleventh lord then the above mentioned auspicious fruits
are experienced.
The lord of the twelfth house in the twelfth house
According to Lomesh Samhita –
O;;s'ks·fjO;;s ikih ekr`e`R;qfofpUrd%A
Øks/kh lUrkunq%[kh p ijtk;klq yEiV%AA
According to Yavana Jataka –
Hkofr cqf);qr% d`i.k% [ky% ijfuokljr% fLFkjdk;Zd`r~A
i'kqtuS'p jrks cgqHkkstuks O;;irkS O;;xs lfr ekuo%AA
According to Garga Jataka and Manasagari –
foHkwfreku~ xzkefuoklfpr% dkiZ.;cqf)% i'kqlaxzgh pA
psTthofr xzke;qr% lnk L;kr~ O;;kf/kukFks O;;xsgyhusAA
When the lord of the twelfth house is in the twelfth house, then one is short
tempered, infatuated by the opposite sex, troubled on account of children and desirous
of mother's death. One may be intelligent, miserly, a tyrant, may reside in someone
else's house, love animals and may eat a lot. One may be wealthy, residing in ones
village and miserly. One may collect animals. If one stays alive, one may reside in ones
village only. One may spend a lot for opposite sex company and may become poor due
to one's bad habits.
Experience : If Saturn is the twelfth lord then the above mentioned inauspicious fruits
are experienced.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 111
¬
Sample Data
Consideration of Mangala Dosha
Consideration of Mangala Dosha
1. According to Agastya Samhita –
/kus O;;s p ikrkys tkfe=s pk"Ves dqtsA
Hkk;kZ HkrqZ fouk'kk; HkrqZ'p L=h fouk'kue~AA
2. According to Maanasagari –
/kus O;;s p ikrkys tkfe=s pk"Ves dqtsA
dU;k HkrqZfouk'kk; HkrqZ% dU;k fou';frAA
3. According to Brihat Jyotishasara –
yXus O;;s prqFksZ p lIres ok v"Ves dqt%A
HkrkZja uk'k;sn~ Hkk;kZ HkrkZHkk;kZ fouk';sr~AA
4. According to Bhava Deepika –
yXus O;;s p ikrkys tkfe=s pk"Ves dqtsA
L=h.kka HkrqZ fouk'k% L;kr~ iqalka Hkk;kZ fou';frAA
5. According to Brihat Parashara Hora –
yXus O;;s lq[ks okfi lIres ok v"Ves dqtsA
'kqHk n`x~ ;ksx ghus p ifra gfUr u la'k;e~AA
Mangala Dosha or Kuja Dosha occurs when Mars is placed in the first, second, fourth,
seventh, eighth or twelfth house from the Birth Lagna.
According to some ancient rishis, Mangala dosha also occurs when Mars is placed in the first,
second, fourth, seventh, eighth or twelfth house from the Moon, Venus and the seventh lord.
According to classics –
yXusUnq 'kqØkn~ nq%LFkkus ;|fLr f{kfr laHko%A
rn~n'kkikd le;s nks"kekgqeZuhf"k.k%AA
When Mars is placed in a malefic house from the Lagna, the Moon or Venus then the
dasha of Mars may gives inauspicious results according to sages.
In general practice Mangala Dosha is considered from the Lagna and the Moon.
Sample Data : In the birth chart of Sample Data Mars is placed in the seventh house
from the lagna while in the Moon chart Mars is placed in twelfth house from the
Moon. Hence Sample Data is Mangalik from the Birth Chart and also Chandra
Mangalik from the Moon Chart.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 112
Sample Data
¬
Results of Mangala Dosha
Results of Mangala Dosha
Mangala Dosha effects the married life of a person in many ways – it creates delays,
cheating, hurdles and obstacles in getting married. After marriage physical, mental or financial
hardship for one of the partners or both the partners. It causes mutual disputes, allegations and
counter allegations and may even lead to disintegration of marriage. If Dosha is pronounced, one
of the partners may remain ill or there may be untimely death of either one or both the partners.
Inspite of this one should not be scared of Mangala Dosha. Efforts should be made for a
person having Mangala dosha to marry another person with Mangala dosha because when the
dosha is similar, it gets nullified and the couple leads a happy married life.
nEiR;kstZUedkys O;;/kufgcqds lIres yXujU/kzs A yXukPpUækPp 'kqØknfi Hkofr ;nk Hkwfeiq=ks };ksoSZ AA
rRlkE;kRiq=fe=çpqj/kuirka nairh nh?kZ&dkyk A thosrkesdgk u Hkofr e'frfjfr izkgqj=kf=eq[;k% AA
In the horoscope of both the bride and the groom, if Mars is placed in the second, fourth,
seventh, eighth or twelfth house from the Lagna, the Moon or Venus, then due to equality,
Mangala dosha is nullified. One attains mutual happiness, wealth, children, health and friends.
dqt nks"k oÙkh ns;k dqtnks"kors fdy A ukfLr nks"kks u pkfu"Va nEiR;ks lq[ko/kZue~ AA
If a girl having Mangala dosha is married to a boy with Mangala dosha, the dosha is
cancelled and there will be mutual happiness.
Remedies to Repel Mangala Dosha
To ward off the effects of Mangala Dosha following are recommended –
• One should fast on Tuesdays (sunrise to next day sunrise). During the day consume liquid
drinks without salt like tea, coffee, milk, fruit juice and curd. In the evening, draw a triangle with
red kumkum (roli) on a plate and worship with Panchopachara [red sandalwood, red flowers,
incense (dhoop), lighted lamp and food consecrated to a deity]. Thereafter, only before sunset,
one may consume wheat bread, ghee and jaggery (unrefined cane sugar).
• If the Mangalik Dosha is pronounced then the Mangala Chandika Strotra should be recited daily
for 21 times for 108 consecutive days. In the morning hours one should sit facing the eastern
direction, light a five stroked lamp and worship one's deity (Ishta) and the planet Mars(Mangala)
with Panchopachara and then recite the following –
j{k j{k txUekrnsZfo eaxypafMds A gkfjds foinka jk'ks g"kZeaxydkfjds AA
g"kZeaxyn{ks p g"kZeaxynkf;ds A 'kqHks eaxyn{ks p 'kqHks eaxypafMds AA
eaxys eaxykgsZ p loZeaxyeaxys A lnk eaxyns nsfo losZ"kka eaxyky;s AA
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 113
Sample Data
¬
Result of Sadhesati
Since ancient times, there has been a general belief among the masses that the Sadhesati of
Saturn is usually painful and problematic from the mental, physical and financial point of view.
The moment people hear about Sadhesati of Saturn, they get worried and fearful. During the
Sadhesati of Saturn the person may experience laziness, mental stress, disputes, problems due to
ailments and enemies, losses due to theft and fire and death of elders in the family might occur.
Classics describe the results of Sadhesati in the following words –
dY;k.ak [kyq ;PNfr jfolqrks jk'kkS prqFkZ"V esa O;kf/k cU/kqfojks/kns'kxeua Dys'kap fpUrkf/kde~ AA
jk'kkS }kn'k'kh"kZtUeân;s iknkS f}rh;s 'kfuukZukDys'kdjks·fi nqtZuHk;a iq=ku~ i'kwu~ ihMue~AA
gkfu%L;kUej.ka fons'kxeua lkS[;a p lk/kkj.ke~ jkekfj/;fouk'kua izdq#rs rq;kZ"Ves okFkok AA
In other words, when Saturn in transit is in the fourth or eighth house from the Moon sign, it
is a period for illness, quarrels with brothers, foreign stay, hardships and anxiety. During
Sadhesati, Saturn in the first or second house causes ailments related to the head, heart and
legs, fear from the wicked and hardships for sons and cattle.
In general experience it is not seen that the entire period of seven and half years is painful. In
fact, during Sadhesati, some auspicious events may still occur like, marriage, birth of children,
promotion at work, business, victory in election and foreign travel.
Results of First Cycle of Sadhesati –
From (26-07-1948 to 12-11-1955)
The first cycle of Sadhesati of Saturn is extremely intense and during this period you
may experience physical pain. There would be obstacles and hardships of various kinds.
During this period of Sadhesati, there may also be some troubles to your parents.
Results of Second Cycle of Sadhesati –
From (07-09-1977 to 16-09-1985)
In the second cycle of Sadhesati, Saturn exerts mediocre influence compared to first
cycle. During this period you succeed through physical struggle and labour. Despite mental
unrest, your worldly progress continues. You may suffer separation or loss of parents or
other elders in the family.
Results of Third Cycle of Sadhesati –
From (01-11-2006 to 02-11-2014)
In the third cycle of Sadhesati, Saturn inflicts extremely harsh results. During this period
you may face tremendous physical hardships. There will be illness and even fear of death.
During this period only fortunate persons survive.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 114
Sample Data
¬
Results of the Dhayya of Sadhesati
It has been generally seen that out of the three Dhayyas of Sadhesati, one gives
nauspicious results. This can be decided according to the number of auspicious lines
found in the Ashtaka and Sarvashtaka Varga of Saturn. Saturn gives mixed results
when Saturn has 4 points in the Ashtakavarga and 28 points in the Sarvashtaka
Varga. If the points exceed this number the results are auspicious and if they fall
below this number they are inauspicious. If in the birth horoscope, Saturn is
strong(exalted or placed in own rashi) or it is a Yogakaraka or it is the lord of the
Rashi then the bad effects for the person are comparatively lesser than for others.
Results during First Dhayya of Sadhesati –
First Cycle from 26-07-1948 to 20-09-1950 and from to
Second Cycle from 07-09-1977 to 03-11-1979 and from 14-03-1980 to 27-07-1980
Third Cycle from 01-11-2006 to 10-01-2007 and from 15-07-2007 to 09-09-2009
During this period Saturn transits in the twelfth house from Moon sign and has
its full aspect on the second, sixth and ninth house. During the first dhayya, Saturn
resides on the head. There would be fall in mental and physical happiness. There is
a possibility of eye ailments or weakness of vision and use of spectacles. There may
be sudden financial losses. There may be unwanted & extra expenditure. You may
face financial problems. The expenditure will exceed the income. There may be a
separation from the family. Domestic unrest may prevail. Father may suffer
ailments. The relations with father might get tense and fortune might decline a
little. Work may be delayed or problems may arise. Efforts do not yield results.
People are unhelpful and government officials may give trouble. Your interest in
spiritualism increases. There may be fear of an accident. You may wander
uselessly. You may also travel distant places which may cause hardships. This
position of Saturn is eighth from the fifth house, therefore is inauspicious for
children.
Results during Second Dhayya of Sadhesati –
First Cycle from 20-09-1950 to 25-11-1952 and from 24-04-1953 to 21-08-1953
Second Cycle from 03-11-1979 to 14-03-1980 and from 27-07-1980 to 06-10-1982
Third Cycle from 09-09-2009 to 15-11-2011 and from 16-05-2012 to 04-08-2012
During this period, Saturn travels in the Moon rashi and its full aspect falls on
the third, seventh and tenth bhavas. Saturn is placed in the abdominal area during
this period. Therefore there is a possibility of ailments in the entire middle part of
the body. Physical energy is affected. The mind does not function & wrong
decisions are taken. There may be disputes with brothers and with partners in
business. One's spouse may suffer physical pain or there may be a quarrel with her.
Financial problems persist. At the mental level, there is a strong rebellion. Useless
fears cause anxiety. No work is according to one's desires and incomplete work
© GeoVision Software
Inc. Licensed
to Anuj BahlFamily
Natalcharts.biz
Astrology
Services.
Parashara's
Light
6.1 unhappy.
makes
one
Obstacles
continue.
and - Vedic
business
life
is unstable HP4
and• 115
some relative may die. Travels to distant lands may be undertaken, enemies may
inflict harm and here may be separation from near ones. Diseases, loss of wealth,
decline in social standing, shortage of friends and hurdles in work are the highlights
of this period.
Results during Third Dhayya of Sadhesati –
Sample Data
¬
First Cycle from 25-11-1952 to 25-11-1952 and from 21-08-1953 to 12-11-1955
Second Cycle from 06-10-1982 to 21-12-1984 and from 31-05-1985 to 16-09-1985
Third Cycle from 15-11-2011 to 16-05-2012 and from 04-08-2012 to 02-11-2014
During this period, Saturn travels in the second house from rashi and has its full sight
upon fourth, eighth and eleventh bhava. In the receding Sadhesati, Saturn stays in the legs
and therefore during this period the legs may suffer from ailments. From the physical
point of view, there may be weakness. One may feel inactive and physically lazy.
Happiness faces hurdles, useless disputes occur,unnecessary conflicts with relative arise
and they may suffer either from a serious ailment or pain equivalent to death. Happiness
is destroyed and position suffers. Expenses increase. Money comes but it is spent as soon
as it comes. Lowly people give troubles. Due to its aspect on the eighth house, one's life
span is influenced. Due to its sight upon the fourth house, domestic happiness, happiness
of mother, vehicles and other physical comforts face obstacles.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 116
Sample Data
¬
Results of Laghu Kalyani Dhayya and Kantaka Saturn
Results of Saturn's Dhayya of fourth House (Kantaka Saturn)
First Cycle from to
and
to
Second Cycle from 08-02-1958 to 02-06-1958 and 07-11-1958 to 01-02-1961
Third Cycle from 16-12-1987 to 20-03-1990
and 20-06-1990 to 14-12-1990
When Saturn transits in the fourth house from Moon sign, its full aspect is on the Moon lagna,
the sixth and tenth house from the Moon lagna. There may be a change of place or transfer.
Housing may become a problem. Heart problems may occur. Blood pressure may not be
stable. There may be separation from relatives. Family happiness suffers. There may be
opposition both from the public and government. Saturn's full aspect is on the tenth house,
therefore there are obstacles in the work sphere. Saturn's aspect on the Moon lagna causes
mental fear.
Results of Saturn's Dhayya of seventh house (Kantaka Saturn)
First Cycle from 25-02-1937 to 27-04-1939
and
to
Second Cycle from 08-04-1966 to 03-11-1966 and 19-12-1966 to 17-06-1968
Third Cycle from 02-06-1995 to 09-08-1995
and 16-02-1996 to 17-04-1998
When Saturn transits in the seventh house from the birth rashi its full aspect is on the Moon
lagna & the fourth and ninth house from the Moon lagna. One's wife may suffer from ailments
of the urinary organs. Mental anxiety increases. Due to its aspect on the ninth house, there are
obstacles in favorable fortune, father may suffer, name and honor suffer and there are upheavals
in the work-sphere. Due to its vision on the fourth house, mother's health may suffer. Vehicle
related problems occur. One may have to leave home, stay away for long periods and travel a
lot. There may be hardships in travelling.
Results of Saturn's Dhayya of eighth House
First Cycle from 27-04-1939 to 18-06-1941
and 14-12-1941 to 03-03-1942
Second Cycle from 17-06-1968 to 28-09-1968 and 07-03-1969 to 28-04-1971
Third Cycle from 17-04-1998 to 06-06-2000
and
to
When Saturn transits the eighth house from the Moon, its full aspect is on the second, fifth
and tenth house from the Moon sign. Therefore, age suffers. There is a possibility of long term
ailments and accidents. There is a fear of being insulted. There may be fear of pain from
government servants. There is a chance of change in work-sphere. Work/business may suffer.
Wealth may be deminish. Children may suffer pain and there are possibilities of separation from
child.
Results of Saturn's Dhayya of tenth house (Kantaka Saturn)
First Cycle from 05-08-1943 to 16-12-1943
and 23-04-1944 to 22-09-1945
Second Cycle from 10-06-1973 to 23-07-1975 and
to
Third Cycle from 23-07-2002 to 08-01-2003
and 07-04-2003 to 05-09-2004
When Saturn transits the tenth house from the Moon sign, its full aspect is on fourth, seventh
and twelfth houses from Moon. There may be hurdles in business. Your source of income may
be upset. You may face failure in business or defame due to ill deeds. Unnecessary expenditure
may be undertaken.There may be disputes or separation from your spouse. There may be worries
regarding home and wealth.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 117
¬
Sample Data
Remedies for Sadhesati of Saturn and Dhayya
To alleviate the ill-effects of Sadhesati of Saturn and Dhayya, the following are prescribed 1. Mantra
(a) 125,000 times recitations of Mahamrityunjaya mantra should be done (daily 10 malas for 125
days).
¬ =;Ecde~ ;tkegs lqxfU/ka iqf"Vo)Zua A mokZ#dfeo cU/kukUe`R;kseq{Z kh; eke`rkr~ AA
(b) The following mantra of Saturn should be recited 23,000 times in 21 days -
¬ 'kéksnsohjfHk"V; vkiks HkoUrq ihr;s A 'ka;ksjfHkòoUrq u%A ¬ 'ka 'kuS'pjk; ue% AA
(c) An ancient mantra of Saturn -
¬ uhykatulekHkkla jfoiq=a ;ekxzte~ A Nk;kekrZ.MlEHkwra ra uekfe 'kuS'pje~ AA
2. Stotra
The ‘Dashratha stotra' or the following stotra of Saturn should be recited 11 times -
dks.kLFk% fiaxyks cHkzq% d`".kks jkSnzks·Urdks ;e% A lkSfj% 'kuS'pjks eUn% fiIiyknsu laLrqr% AA
rkfu 'kfu&ukekfu tisn'oRFklfé/kkS A 'kuS'pjd`rk ihMk u dnkfpn~ Hkfo";fr AA
lk<+slkrh ihMkuk'kd Lrks= & fiIiykn mokp &
ueLrs dks.klaLFk; fia³~xyk; ueksLrqrs A ueLrs cHkzq:ik; d`".kk; p ueksLrq rs AA
ueLrs jkSnznsgk; ueLrs pkUrdk; p A ueLrs ;elaKk; ueLrs lkSj;s foHkks AA
ueLrs ;enlaKk; 'kuS'oj ueksLrqrs A izlkna dq# nsos'k nhuL; iz.krL; p AA
3. Gems and Metals
On Saturday, wear an iron ring made from the bottom of a boat or a horse's bridle in the middle
finger.
In your horoscope, Saturn is Lagna lord. Wearing a ring of Blue Sapphire of a minimum of 4
ratti made in Panchadhatu in the middle finger will be helpful.
4. Vratta (Fasting)
Observe Vratta on Saturdays. Worship Lord Saturn with kavacha, stotra and mantra. It is
beneficial to recite the Saturday Vratta Katha. On the day of Vratta, consume milk, curd and
fruit juice during day time and in the evening pay visit to the temple of Lord Hanuman or
Bhairavji. Take sweet halwa (sweet dish) made of Urad pulse or salted Khichari (dish prepared
from rice and Urad pulse boiled together).
5. Medicine
Every Saturday bathe with surma, black sesame seeds, saunf (anise), nagarmotha (the sweet
smelling grass Cyperus) and lodha (the tree Symploce racemoze).
6. Donation
To appease Lord Saturn, donate urad (a type of pulse), oil, sapphire, sesame seeds, kulathi (a
horse bean), buffalo, iron, money and black clothes.
7. Other Remedies
(a) Wrap a raw cotton thread seven times round a peepal tree (the holy fig tree) on a Saturday
evening and recite the mantra for Saturn. Light a lamp with mustard oil under the tree and seek
forgiveness for any misdeed done knowingly or unknowingly in the past.
(b) Measure a black thread equal to 19 times the length of your hand and wear it like a garland.
(c) Ruse: On Saturday bury in an un-tilled place a sweet made of urad pulse, sesame, oil and
jaggery.
(d) For the appeasement of Saturn, on a Saturday wear the tail of a Scorpion wrapped in a black
thread.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 118
¬
Sample Data
Recommendations for Gem Stones
The wearing of gems is an important consideration that can potentially change and alter
many areas of your life. As this is a classical science, we give below the views of the ancient
Indian astrologers.
ekf.kD;a rj.ks% lqtkR;eeya eqäkQya 'khrxksekZgs;L; p foæqeks fuxfnr% lkSE;L; xk#Rera A
nsosT;L; p iq"ijkxelqjkpk:;Zl; otza 'kusuhZya fuEeZyeU;;ksÜp xfnrs xksesnoSnw¸;Zds AA
“Ill Planets and how to propitiate them by bestowal of gems: When the Sun is hostile, a pure ruby;
when the Moon, a good pearl; when Mars, a coral; when Mercury, the emerald; when Jupiter, the
topaz; when Venus, the diamond; when Saturn, the (blue) sapphire; when Rahu, the gomedha; when
Ketu, the cat' s-eye, should be given.” – Mani Mala, Part II, 79
/kU;a ;'L;ek;q";a Jhen~ O;lulwnua A g"kZ.ka dkE;ekstL;a jRukHkj.k/kkj.ka AA
xzgn`f"Vgja iqf"Vdja nq%[kç.kk'kua A ikinkSHkkZX;'keua jRukHkj.k/kkj.ka AA
“The wearing of gemmed ornaments brings respect, fame, longevity, wealth, happiness, strength and
fruition. Over and above this, it wards off evil astral influences, makes the body healthy, removes
misery and fortune and washes away sin.” – Mani Mala, Part II, 121-122.
Life Stone
The gem for the lagna lord is a good stone to wear at all times. It gives health, vitality,
general success and wellbeing. Wearing it supports all other areas of life. Your lagna lord is
Saturn, therefore wearing Saturn' s stone will be beneficial. The stones for Saturn are :Blue
Sapphire, Blue Spinel, Lapiz Lazuli and Amethyst.
“The (Blue) sapphire is bitter, warm and good in cold and biliousness, and alleviates the rage of
Sani (Saturn) when worn.” – Mani Mala, Part II, 68.
“The man who wears a (blue) sapphire of spotless chastity, finds favor with Narayana and
acquires longevity, family dignity, fame understanding and wealth.” – Mani Mala, Part I, 419.
“A faultless sterling (blue) sapphire brings it' s wearer strength, fame and length of days.” – Mani
Mala, Part I, 418.
“(Blue) Sapphire procures royal favors, softens the anger of the enemies, frees people from
enchantment and obtains for them release from captivity.” – St. Jerome.
“The lapis lazuli is tender, deliciously cool, and curative of biliousness and is auspicious.” – Mani
Mala, Part II, 69.
Wearing instructions: The gem for Saturn is best set in gold, alternately iron can be used. If a ring,
it should be worn on the middle finger. Begin to wear it on a Saturday 2 hours and 40 minutes before
sunset.
Mantra to purify and energize Saturn' s gem:
¬ 'ka 'kuS'pjk; ue%A
“Aum sham Shanaiscaraya namah.”
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 119
¬
Sample Data
Punya (Lucky) Stone
The gem for the fifth lord is particularly lucky, while also being good for creative
energy, and children. Your fifth lord is Mercury, therefore wearing Mercury's stone
will be beneficial. The stones for Mercury are : Emerald, Peridot and Jade.
“The emerald is cool, good in poisoning, sweet and purgative, helps digestion,
cures biliousness, removes disrelish, is nutritious, and wards off spectral influence.”
– Mani Mala, Part II, 70.
“Such emeralds cleanse men of all sin.” – Mani Mala, Part I, 375.
“According to the authorities the emerald causes increase of wealth, brings
about success in war, cures cases of poisoning and renders successful the rites
performed according to the Atharva-Veda.” – Mani Mala, Part I, 376.
Wearing instructions: The gem for Mercury is best set in gold. If a ring, it should
be worn on the small (pinkie) finger. Begin to wear it on a Wednesday, two hours
after sunrise.
Mantra to purify and energize Mercury's gem:
¬ caq cq/kk; ue%A
“Aum bum Budhaya namah.”
Bhagya (Fortune) Stone
The gem for the ninth lord particularly brings fortune. Your ninth lord is Venus,
therefore wearing Venus' stone will be beneficial. The stones for Venus are :
Diamond, White Zircon, White Topaz and Clear Quartz.
“The diamond contains all the six tastes, cures every kind of disease, is good in
indigestion, is a blessing, and brings robustness” – Mani Mala, Part II, 67.
“The man who carefully keeps about him a sharp pointed, spotless and genuine
diamond is blessed with life-long possession of riches, good fortune, sons, corn,
kine and other beasts.” – Mani Mala, Part I, 102.
“A man who wears a sterling Rock Crystal (quartz) set on gold acquires success
in life.” – Mani Mala, Part I, 447.
Wearing instructions: The gem for Venus is best set in platinum, white gold, or
silver. If a ring, it should be worn on the middle or small finger. Begin to wear it on
a Friday at sunrise.
Mantra to purify and energize Venus's gem:
¬ 'kqa 'kqØk; ue%A
“Aum
shum Shukraya
namah.”
Natalcharts.biz
- Vedic Astrology
Services.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl
HP4 • 120
General Instructions
Generally it is always best to purchase the best quality gemstones that you can
afford. The stones of lesser potency have been found to work very well and are less
costly, though they need to be worn in a larger size in order to give the same
strength of effects.
Sample Data
¬
To derive the best effects of a gem, begin to wear it after cleansing it in fresh milk and
rinsing it in purified water. Then, holding and concentrating on the gem, perform the
mantra given 108 times.
Gems should generally be worn on the right for men and the left for women. Gems
may be worn either on the appropriate finger as a ring, or on the upper arm as a bangle.
Alternately the gem can be worn around the neck, but this has the disadvantage of the gem
swinging and not maintaining skin contact. Most important is that the Gem is set so as to
touch the skin.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 121
¬
Sample Data
Applicable Benefic Yogas
Yogas related to Personality and Appearance
Yogas related to Nature and Temperament
Anapha (Guru) Yoga
Jupiter occupies the 12th house from Moon.
Result : This variety of Anapha Yoga shows that the person is endowed with
strength, virtue, energy, learning, honored by the king, a poet, wealthy, opposed
to his/her own near and dear ones. If Guru aspects the 6th house, the person is
contented and happy.
Voshi Yoga
A planet, other than Moon, occupies the 12th house from Sun. Look out for the
variety with the same name.
Result : The person will exercise no restraint of speech, having eloquence, good
learning, wide renown, sharp memory, physical strength and charitable nature.
Untruthful, walking with the gaze directed downwards and given to excessive
physical effort.
Yogas related to Charity
Yogas related to Different Areas of Life
Anapha Yoga
A planet, other than Sun, occupies the 12th house from Moon. Look out for the
variety with the same name.
Result : The person will be equivalent to a king, healthy, affable, renowned, an
orator, capable, virtuous, given to varied material comforts, pleasant in looks and
happy.
Viparita Harsha Raja Yoga
The 6th lord is in the 6th, 8th or 12th house (Phala Deepika 6/63).
Result : This is supposed to confer happiness, health and fame. The person will
conquer his/her enemies and will hesitate in indulging in sinful deeds. Friends
will be illustrious and with class.
Viparita Vimala Raja Yoga
The 12th lord is in the 6th, 8th or 12th house (Phala Deepika 6/69).
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 122
Sample Data
¬
Result : This makes the person virtuous and contented. The person will be equipped with good
behaviour towards others, will enjoy happiness, will be independent, following a respectable
profession or conduct, and will be known for good qualities.
Surya-Budha Yoga
Sun and Mercury are conjunct in the same house (also known as Budhadhiya
Yoga).
Result : The person is sweet tongued, clever, scholarly, virtuous and will have
learning, wealth, progeny and self-control, earns wealth by serving others. Also
said to be highly intelligent, skillful in all works with a good reputation (Still a
very common Yoga).
Mangal-Guru Yoga
Mars and Jupiter are conjunct in the same house.
Result : The person is learned, revered, wealthy, very intelligent, skillful lecturer,
a sculptor, skilled in the use of weapons, memorizes by mere listening, a leader.
Yogas related to Education
Yogas related to Profession
Karmajiva Yoga
The lord of the Navamsha occupying the 10th lord is Mars (Brihat Jataka 10/2).
Result : Wealth and livelihood will come to the person through minerals, fire
(fireworks, kitchen, engine driving or any work connected to heat or fire),
weapons, adventures and physical strength. The person might acquire income
through an enemy (Mars).
Karmajiva Yoga
Mars rules the 10th house from Lagna, Moon or Sun (Brihat Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could
support other combinations indicating a profession of Mars, connected to
minerals, fire (fireworks, kitchen, engine driving or any work connected to heat
or fire), weapons, adventures and physical strength.
Karmajiva Yoga
Mars aspects or conjuncts the lord of the 10th from Lagna, Moon or Sun (Brihat
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 123
Sample Data
¬
Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could support other
combinations indicating a profession of Mars, connected to minerals, fire (fireworks, kitchen,
engine driving or any work connected to heat or fire), weapons, adventures and physical strength.
Karmajiva Yoga
Mercury rules the 10th house from Lagna, Moon or Sun (Brihat Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could
support other combinations indicating a profession connected to Mercury, like a
mechanic, painter, sculptor, engraver, architect or scent-maker.
Karmajiva Yoga
Mercury aspects or conjuncts the lord of the 10th from Lagna, Moon or Sun
(Brihat Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could
support other combinations indicating a profession connected to Mercury, like a
mechanic, painter, sculptor, engraver, architect or scent-maker.
Karmajiva Yoga
Jupiter aspects or conjuncts the lord of the 10th from Lagna, Moon or Sun
(Brihat Jataka).
Result : (To a lesser degree than other Karmajiva Yogas) This combination could
support other combinations indicating a profession connected Jupiter, like
involvement with educated classes, knowledge, law, religion, temples, charities,
discipleship, pilgrimage and spiritual pursuits.
Yogas related to Marriage and Spouse
Satkalatra Yoga
The lord of the 7th or Venus are conjunct or aspected by Jupiter or Mercury
(original source unknown).
Result : The spouse (or wife) of the person will be noble and virtuous.
Yogas related to Children
Aurasaputra Yoga
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 124
¬
Sample Data
Jupiter aspects Lagna, Sun or Moon (Saravali 35/26).
Result : The person will have a child that is legitimately his/her own.
Ekaputra Yoga
The lord of the 5th house is in a Kendra or a Trikona (original source
unknown).
Result : The person will have only one son (or daughter?).
Yogas related to Parents and Siblings
Bhratruvriddhi Yoga
The 3rd house lord, or Mars, or the 3rd house itself is conjunct or aspected by
benefics and strong in other ways (Sarvartha Chintamani 4/16).
Result : The person will have good luck with his brothers (or siblings) who will
be very well off.
Yogas related to Health and Longevity
Sarira Sukhya Yoga
The Lagna lord, Jupiter or Venus are placed in a Kendra (Sarvartha Chintamani
2/98).
Result : Longevity, wealth from and alignment with political powers are
bestowed upon the person.
Purnayu Yoga
The Lagna and the Moon, both occupy a Chara sign, or one in a Dvisvabhava
sign and the other in Sthira sign.
Result : This combination is an indication of a long life span up to 100 years.
Purnayu Yoga
The 6th or the 12th lord are placed in the 6th house or in the 12th house or the
8th house or the Lagna.
Result : This combination is an indication of a long life span up to 100 years.
Special Astrological Yogas
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 125
¬
Sample Data
Yogas related to Wealth
Dhana Yoga
There is a relationship between the Lagna lord on the one hand and the 2nd, or
5th, or 9th or 11th lord on the other hand.
Result : The person will be wealthy.
Dhana Yoga
There is a relationship between the 2nd house lord on the one hand and the 5th,
or 9th or 11th lord on the other hand.
Result : The person will be wealthy.
Dhana Yoga
There is a relationship between the 5th house lord on the one hand and the 9th or
11th lord on the other hand.
Result : The person will be wealthy.
Svaveeryaddhana Yoga
The 2nd lord occupies a Kendra or Trikona from the Lagna lord, or a naturally
benefic 2nd lord is exalted or conjunct an exalted planet (Sarvartha Chintamani
3).
Result : The person will accumulate his wealth through his own effort.
Akhanda Samrajya Yoga
One of the lords of the 11th, 9th or the 2nd houses are in a Kendra from Moon,
while Jupiter is the lord of 2nd, 5th or the 11th house (Jyotisharnava Navanitam
5/30).
Result : The person will have a wide kingdom.
Karmajiva Yoga
The 10th lord is in a Sthira sign in the Rashi and the Navamsha (Sambu Hora
Prakasha 15/15).
Result : The person will acquire wealth and happiness in his/her own land.
Yogas related to Status and Achievement
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 126
Sample Data
¬
Raja Yoga
A mutual relationship exists between the Lagna lord on the one side and the lord
of the 4th or 5th or 7th or 9th or 10th on the other.
Result : This elevates the status of the individual in terms of success, recognition
and status.
Raja Yoga
A mutual relationship exists between the lord of the 5th house on the one hand
and the 7th or the 10th on the other.
Result : This elevates the status of the individual in terms of success, recognition
and status.
Raja Yoga
Lord of the 5th house associated with the Lagna lord or the 9th lord, and located
in Lagna or 4th or 10 house (Brihat Parashara Hora Shastra 41/38).
Result : Brings forth king. Leads to kingship or royal status (In modern context
this means a high governmental status).
Raja Yoga
Rahu is in a Kendra or Trikona, conjunct a Kendra lord or Trikona lord (Brihat
Parashara Hora Shastra 36/17).
Result : Brings forth king. Leads to kingship or royal status (In modern context
this means a high governmental status).
Raja Yoga
Ketu is in a Kendra or Trikona, conjunct a Kendra lord or Trikona lord (Brihat
Parashara Hora Shastra 36/17).
Result : Brings forth king. Leads to kingship or royal status (In modern context
this means a high governmental status).
Raja Yoga
One of the lords of the 11th, the 9th and the 2nd houses, is in a Kendra from
Moon, while Jupiter is the lord of either 2nd, 5th or 11th house (original source
unknown).
Result : The individual becomes a great man or a respected ruler.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 127
Sample Data
¬
Karmasiddhi Yoga
The lord of the 10th house is in the Lagna, 4th, 7th, or the 10th house in
conjunction with a benefic (Jyotisharnava Navanitam 2/329).
Result : The persons deeds or efforts will bear fruit.
Raja Sambandha Yoga
The 10th lord from Lagna is conjunct or aspected by the dispositor of the
Amatyakaraka or conjunct or aspected by the Amatyakaraka itself (Brihat
Parashara Hora Shastra 42/1).
Result : The person will become a chief in the kings court (in modern context: in
a high governmental position).
Yogas related to Cancellation
Arishta-Bhanga Yoga
Jupiter, in strength, is located in the Lagna.
Result : This combination cancels or neutralizes Balarishta Yoga which threatens
death to the newborn child.
Arishta-Bhanga Yoga
Strong Mercury, Jupiter or Venus located in any Kendra.
Result : This combination cancels or neutralizes Balarishta Yoga which threatens
death to the newborn child.
Arishta-Bhanga Yoga
Moon is in Drekkana of Mercury or Jupiter.
Result : This combination cancels or neutralizes Balarishta Yoga which threatens
death to the newborn child.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 128
¬
Sample Data
Applicable Mixed Yogas
Yogas related to Personality and Appearance
Yogas related to Nature and Temperament
Voshi Yoga (Shukra)
Venus occupies the 12th house from Sun.
Result : This variety of Voshi Yoga shows that the person is cowardly, lustful,
without enthusiasm and servile.
Voshi Yoga (Shani)
Saturn occupies the 12th house from Sun.
Result : This variety of Voshi Yoga shows that the person is addicted to spouses
of others, kind-hearted, exhausted and of mature looks.
Sada Sanchara Yoga
The Lagna lord or the ruler of the sign occupied by the Lagna lord is in a Chara
sign (Sarvartha Chintamani 2/91).
Result : The person will always wander.
Yogas related to Different Areas of Life
Musala Yoga
If Lagna is in a Sthira sign and several planets also in Sthira signs then the
effects of Musala yoga can be felt.
Result : One born in this Yoga is proud, learned, wealthy, liked by ruler, famous,
of stable nature, and blessed with several sons. He/she is trustworthy, has stability
and durability, is fixed and determined. However, the person might be obstinant,
inable to take quick decisions and might have difficulty adapting to change.
Anapha (Mangal) Yoga
Mars occupies the 12th house from Moon.
Result : This variety of Anapha Yoga indicates that the person is a leader of a
band of thieves, haughty, wrathful, bold, praiseworthy, good-looking, and hurtful
to everyone including the person's mother.
Shukra-Shani Yoga
Venus and Saturn are conjunct in the same house.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 129
Result : The person is a fighter, a wanderer, a fine sculptor, a writer or painter, an
athlete, looks after herds of cattle, short sighted, deviates from the normal pattern
of sexual indulgence, the marriage holds the key to financial prosperity.
Yogas related to Profession
Yogas related to Marriage and Spouse
¬
Sample Data
Yogas related to Parents and Siblings
Sodaranasa Yoga
Mars and the 3rd house lord are placed in the 4th or the 7th house and are
aspected by malefics (Sarvartha Chintamani 4/2).
Result : The person will have no younger siblings, and few or no siblings at all
(this might not be translated correctly from the original).
Yogas related to Health and Longevity
Madhyayu Yoga
Lagna lord and the 8th house lord, both occupy a Dvisvabhava sign, or one in a
Chara sign and the other in Sthira sign.
Result : This combination is an indication of a medium life span up to 70 years.
Madhyayu Yoga
The Lagna and the Hora Lagna, both occupy a Dvisvabhava sign, or one in a
Chara sign and the other in Sthira sign.
Result : This combination is an indication of a medium life span up to 70 years.
Madhyayu Yoga
Lagna lord is weak, Jupiter in a Kendra or Trikona, and malefics in the Trik
houses (6, 8, 12).
Result : This combination is an indication of a medium life span up to 70 years.
Mukabadhiramdha Yoga
Either Venus or Mars in the 2nd or the 12th house (Sambu Hora Prakasha 14).
Result : The person is likely to suffer from ear problems.
Vataroga Yoga
Mars is in the 5th, 9th or the 7th house (Sambu Hora Prakasha 14/53).
Result : The person is vulnerable to a Vata disorder or imbalance (Ayurvedic
diagnosis). This can range between nervousness, restlessness, insomnia,
constipation, lack of fluid in the body, coldness, depression, etc.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
Yogas related to Status and Achievement
Uttamadi (Dhana) Yoga
Moon is in a Panaphara (2,5,8,11) from Sun.
Result : The person's wealth, learning, efficiency and fame will be (madhya)
HP4 • 130
Sample Data
¬
medium.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 131
¬
Sample Data
Applicable Malefic Yogas
Yogas related to Personality and Appearance
Yogas related to Nature and Temperament
Jada Yoga
The lord of the 2nd house is placed in the 10th along with malefics or the 2nd
house is occupied with Sun and Mandi or Lord of the 2nd house conjunct Sun or
Mandi (Sarvartha Chintamani 3/34).
Result : The person becomes nervous and loses the balance of his mind when
speaking in front of a group of people.
Yogas related to Different Areas of Life
Ava Yoga
The lord of the Lagna is in the 6th, 8th or 12th house (Phala Deepika 6/58).
Result : The person might be of no significance, unknown and of no importance
to others, possibly short-lived and poor. Humiliation, company of the wicked, bad
behaviour and unsteady position are descriptive of the persons life.
Kuhu Yoga
The lord of the 4th house is in the 6th, 8th or 12th house (Phala Deepika 6/61).
Result : The person will be bereft of mother, conveyances, friends, happiness,
ornaments, relations. The person will be unemployed and without a place of
living having lost the one owned by him/her associating with low people of the
opposite sex.
Nirbhagya Yoga
The lord of the 9th house is in the 6th, 8th or 12th house (Phala Deepika 6/66).
Result : The person will lose all parental property, such as lands, house etc. the
person will have no regard from good people and elders and will be irreligious,
dressed in old and worn out clothes, poor and miserable.
Yogas related to Marriage and Spouse
Yogas related to Children
Yogas related to Parents and Siblings
Bandhubhisthyaktha Yoga
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 132
¬
Sample Data
The lord of the 4th house is connected to malefics or holds bad Shasthiamshas or is placed in
enemy or debilitation signs (Sarvartha Chintamani 4/68).
Result : The person will have trouble with his close relatives, due to misunderstanding or be
deserted by them.
Yogas related to Health and Longevity
Vishaprayoga Yoga
The 2nd house holds or is aspected by malefics and the 2nd house lord is in a
cruel Navamsha aspected by a malefic (Sarvartha Chintamani 3/143).
Result : The person is vulnerable to be poisoned by others.
Arishta Vrana Yoga
The lord of the 6th house is a malefic and is placed in the Lagna, the 8th house
or the 10th house (Sarvartha Chintamani 5/2/2).
Result : The person might suffer from ulcer, tumor or cancer.
Arishta Matibhramana Yoga
The lord of the 6th house is conjunct or aspected by a malefic, the 6th house
itself holds or is aspected by malefics, Mercury and Moon are in Trik houses or
aspected by malefics (Major S.G. Khout).
Result : The person is vulnerable to the development of a mental disorder.
Arishta Khalvata Yoga
The Lagna is identical to Saggitarius or Taurus or be a malefic sign, aspected by
malefic planets (Major S.G. Khout).
Result : The person is vulnerable to the loss of hair and becoming bald.
Hillaja Netradosha Yoga
Mars is in a malefic sign or in a Kendra receiving an aspect from another malefic
planet (Sambu Hora Prakasha 14/67).
Result : The person will be vulnerable to blindness.
Alpayu Yoga
A weak Lagna lord, and the lord of the 8th house placed in a Kendra.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 133
Sample Data
¬
Result : This combination indicates a short life span for the person or upto the age of 32.
Alpayu Yoga
Afflicted 5th house, afflicted 8th house, and afflicted 8th lord.
Result : This combination indicates a short life span for the person or upto the age
of 32.
Alpayu Yoga
Sun is in Lagna, hemmed between malefics.
Result : This combination indicates a short life span for the person or upto the age
of 32.
Alpayu Yoga
The 3rd lord and Mars are combust or afflicted by malefics.
Result : This combination indicates a short life span for the person or upto the age
of 32.
Yogaristha (Yogaja Ayu) Yoga
The lords of Lagna and the 8th house are malefics, and the 12th and the 6th
houses are not occupied by Jupiter (Jataka Parijata).
Result : The person is vulnerable to an early death of 18 years of age (keep in
mind that this is an isolated indication that should be supported by other
indications to come true - also look out for Aristha-Bhanga Yoga for the
cancellation of this effect).
Yogaristha (Yogaja Ayu) Yoga
Malefics in Kendras, unaspected by Moon, Venus or Jupiter, and Moon is in the
6th or 8th house (Jataka Parijata).
Result : The person is vulnerable to an early death of 20 years of age (keep in
mind that this is an isolated indication that should be supported by other
indications to come true - also look out for Aristha-Bhanga Yoga for the
cancellation of this effect).
Yogaristha (Yogaja Ayu) Yoga
The lord of the 8th house is in a Kendra, and the lord of Lagna is without
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 134
¬
Sample Data
strength (Jataka Parijata).
Result : The person is vulnerable to an early death between 30 and 32 years of age (keep in mind
that this is an isolated indication that should be supported by other indications to come true - also
look for Aristha-Bhanga Yoga for cancellation).
Yogas related to Wealth
Grihanasa Yoga
The lord of the Navamsha sign that holds the lord of the 4th house is placed in
the 12th house (Sarvartha Chintamani 4/63).
Result : The person will undergo great loss in house properties.
Daridra Yoga
Lord of Lagna associated with a Dusthana lord or with Saturn, unaspected by
benefics.
Result : The person might suffer from poverty, misery and ill-health.
Daridra Yoga
The lords of the houses occupied by the Dusthana lords, are in the Dusthanas
themselves and conjunct or aspected by Malefics.
Result : The person might suffer from poverty, misery and ill-health.
Daridra Yoga
Benefic planets are located in malefic houses, and malefic planets in benefic
houses.
Result : The person might suffer from poverty, misery and ill-health.
Yogas related to Status and Achievement
Bandhana Yoga
Malefics are placed in Gemini Lagna, Libra Lagna or Aquarius Lagna (Sambu
Hora Prakasha 14/57).
Result : This configuration makes the person vulnerable to confinement or
imprisonment in a jail.
Kulapamshala Yoga
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 135
Sample Data
¬
Benefics and malefics are placed in Kendras, Lagna lord without an aspect from Moon (Sambu
Hora Prakasha).
Result : The person will live in a distant land, be discarded by his/her family, vulnerable to
poverty and the loss of wife and children.
Yogas related to Cancellation
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 136
¬
Sample Data
Dasha Interpretations
Mercury Maha Dasha: 18 Aug 1998 to 18 Aug 2015
Interpretation of the Maha Dasha of Mercury
General Interpretations
General effects which are felt during the Maha Dasha of Mercury are as follows –
– One may acquire money through contacts with big people, various enterprises,
friends and family members.
– Excellence in education, skills in speech and crafts and love for music may
prevail.
– Interest in agriculture and progress in business is foreseen.
– Love and respect for teachers, elders and scholars may increase.
– Interest in construction and gain of new clothes and ornaments is possible.
– Money may be attained through trading in gold.
– Opportunities for acting as an arbitrator or middleman may arise.
– Life will be passed happily in humor, fun and play.
– Public importance and fame may increase.
– Happiness from spouse and children may be derived.
– Gastric problems may persist.
Specific Interpretations
Interpretations based on the condition of the planet and other influences in the birth
chart and divisional charts are as follows –
– Wealth and happiness are attained.
– Fame may be attained by publishing a book.
– Inclination towards sinful deeds and harm to wealth, land, agriculture and cows
may occur
– Trouble may come in many forms. There is mental unhappiness, enmity with the
family and state, and public criticism. Eye ailments are possible
– Attaining fame and education may enhance state honour, respect and valour.
– One may have to suffer food problems, separation from friends, loss of position,
foreign travel, a very inferior job and conflicts related to the job.
– Friendship with kings, wealth, prosperity, conflicts, bliss of children, fame due to
performing yagyas, etc. are foreseen.
– Attaining good food, clothes and ornaments is foreseen.
– Physical happiness and contentment prevails.
– Respect from the state, authority and attainment of royal symbols is possible.
– Good vehicles, fame and name in the world may be attained.
– One may have the good fortune of bathing in holy places.
– One may gain from agriculture and happiness and pleasure related to wealth may
be attained.
Parashara's
Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 137
– Work is unstable, and interest in addiction increases.
– Friends may be insulting, domestic bliss is disturbed and dear ones may cause
pain.
– Loss of wealth, and expenditure in unethical things may lead to poverty.
– Friends may suffer hardships and may have to go abroad.
Mercury-Sun : 10 Nov 2004 to 17 Sep 2005
¬
Sample Data
Effects of Antar Dasha of Sun in the Maha Dasha of Mercury
Antar Dasha of Sun in the Maha Dasha of Mercury - Success in government work and state honors may be attained.
- One may be endowed with horses, elephants, vehicles, ornaments, jewels and clothes.
- Fame, wealth, prosperity and all types of happiness may be attained.
- Birth of a son and interest in religious deeds is possible.
- Ailments, eye problems, transfer or migration may occur.
- Effects like dawn of fortune by the beneficence of the king (high government
officials), happiness from friends, etc.
- There will be acquisition of land.
- Comforts of good food, and clothes if such a Sun receives a drishti from Lagn's lord.
- Fear or danger from thieves, fire, and weapons, bilious troubles, headaches, mental
agony, and separation from friends.
- There will be fear of premature death.
- Worship of Sun is the remedial measure to obtain relief from the above evil effects.
Mercury-Sun-Mars : 22 Dec 2004 to 9 Jan 2005
– In the Pratyantar Dasha of Mars in the Antar Dasha of the Sun, there may be trouble from the
those in authority and enemies, bondage, and great difficulties.
– There may be pain from fire and enemies.
Mercury-Sun-Rahu : 9 Jan 2005 to 24 Feb 2005
– In the Pratyantar Dasha of Rahu, in the Antar Dasha of the Sun, there is loss of employment,
great difficulties, loss of wealth, fear from enemies and suffering due to ailments.
– There is also the possibility of mental agony.
Mercury-Sun-Jupiter : 24 Feb 2005 to 7 Apr 2005
– In the pratyantar dasha of Jupiter, in the Antar Dasha of the Sun, there may be aquisition of
clothes, gold and ornaments.
- Enemies may be destroyed and one may be victorious and progressive.
– There are chances of acquiring a vehicle.
Mercury-Sun-Saturn : 7 Apr 2005 to 26 May 2005
– In the Pratyantar Dasha of Saturn in the Antar Dasha of the Sun, there may be loss of wealth,
pain for animals, mental unrest, and great suffering.
– Inauspicious results in every field are foreseen.
Mercury-Sun-Mercury : 26 May 2005 to 9 Jul 2005
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 138
– In the Pratyantar Dasha of Mercury in the Antar Dasha of the Sun, one acquires education,
mixes with friends and relatives, and gets good food.
- There is a gain of wealth.
– One receives honors from the government and religious benefits are attained.
¬
Sample Data
Mercury-Sun-Ketu : 9 Jul 2005 to 27 Jul 2005
– In the Pratyantar Dasha of Ketu in the Antar Dasha of Sun, there are chances of quarrels with
enemies, fear of life, fear from the government.
- One may incur huge losses.
– There are chances of great conflicts.
Mercury-Sun-Venus : 27 Jul 2005 to 17 Sep 2005
– In the Pratyantar Dasha of Venus in the Antar Dasha of the Sun, the results are moderate.
This period leads to moderate gains and wealth.
- Happiness is acquired.
Mercury-Moon : 17 Sep 2005 to 16 Feb 2007
Effects of Antar Dasha of Moon in the Maha Dasha of Mercury
Antar Dasha of Moon in the Maha Dasha of Mercury - There is a possibility of physical pain, skin ailments and acidity.
- All work may suffer, many problems may arise and enemies may cause pain.
- Vehicles and four legged animals may cause harm, hardships may be experienced during
journeys, children may cause pain or a dead child may be born.
- Veryr beneficial effects will come to pass.
- Marriage, birth of a son, and gain of clothes and ornaments.
- Construction of a new house, availability of sweetish preparations, enjoy-ment of
music, study of Shastras journey to the South, gains of clothes from beyond the seas,
gain of gems like pearls, etc..
- There will be physical distress.
- At the commencement of the Antar Dasha there will be visits to sacred shrines,
patience, enthusiasm, and gains of wealth from foreign countries.
- Danger from the king, fire, and thieves, defamation or disgrace and loss of wealth on
account of wife, destruction of agricultural lands and cattle, etc. .
- There will be physical distress.
- There will be relief, prolongation of longevity, and restoration of comforts by the
beneficence of Goddess Durga if the mantras of the Goddess are recited in the
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 139
prescribed manner and clothes are given in charity.
Mercury-Moon-Moon : 17 Sep 2005 to 30 Oct 2005
– In the Pratyantar Dasha of Moon in the Antar Dasha of the Moon, one acquires land, good
¬
Sample Data
food and wealth.
– One acquires great happiness, great benefits and good female company.
Mercury-Moon-Mars : 30 Oct 2005 to 29 Nov 2005
– In the Pratyantar Dasha of Mars in the Antar Dasha of the Moon one attains great honors,
increase in wealth and intelligence.
– Enemies may cause fear.
– One also attains the pleasurable company of friends.
Mercury-Moon-Rahu : 29 Nov 2005 to 15 Feb 2006
– In the Pratyantar Dasha of Rahu in the Antar Dasha of the Moon, one is benefited, acquires
wealth, and gets money from the government.
Mercury-Moon-Jupiter : 15 Feb 2006 to 25 Apr 2006
– In the Pratyantar Dasha of Jupiter in the Antar Dasha of the Moon, one acquires clothes.
– Enlightenment increases and knowledge of Brahma is imparted by a reputed teacher.
– One will acquire ornaments and assets.
Mercury-Moon-Saturn : 25 Apr 2006 to 16 Jul 2006
– In the Pratyantar Dasha of Saturn in the Antar Dasha of the Moon, there may be suffering
due to gastric and related ailments.
– There may be loss of wealth, comforts and name.
Mercury-Moon-Mercury : 16 Jul 2006 to 27 Sep 2006
– In the Pratyantar Dasha of Mercury in the Antar Dasha of the Moon, one is blessed by a son,
one acquires knowledge.
– One becomes progressive.
– One acquires white clothes and food.
Mercury-Moon-Ketu : 27 Sep 2006 to 27 Oct 2006
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 140
– In the Pratyantar Dasha of Ketu in the Antar Dasha of the Moon, one will have conflicts with
brahmins, loss of peace, and even death or near death.
– One faces troubles in all fields.
¬
Sample Data
Mercury-Moon-Venus : 27 Oct 2006 to 21 Jan 2007
– In the Pratyantar Dasha of Venus in the Antar Dasha of the Moon, one will acquire wealth,
attain great happiness, and good food.
– A daughter may be born.
– Auspicious happenings and love towards all may prevail.
Mercury-Moon-Sun : 21 Jan 2007 to 16 Feb 2007
– In the Pratyantar Dasha of Sun in the Antar Dasha of Moon, one acquires good food, clothes
and happiness.
– Enemies are destroyed, and one is always victorious.
Mercury-Mars : 16 Feb 2007 to 13 Feb 2008
Effects of the Antar Dasha of Mars in the Maha Dasha of Mercury
Antar Dasha of Mars in the Maha Dasha of Mercury - Pain caused by wife, son and friends.
- There may be obstacles in official work and expenditure may be excessive.
- There may be mental anguish, fear of injury on wound due to weapons and addiction for
bad habits.
- There may be fear of gastric problems, eye ailments, blood infection and venereal
diseases.
- Effects like well-being and enjoyments in the family by the beneficence of the king
(government), increase in property, recovery of a lost kingdom, etc., (reinstatement
in a high position in government), birth of a son, satisfaction, acquisition of
cattle, conveyances, and agricultural lands, happiness from wife, etc.
- Physical distress, mental agony, obstacles in industrial ventures, loss of wealth,
gout, distress from wounds, and danger from weapons and fever, etc.
- There will be gain of wealth, physical felicity, birth of a son, good reputation,
affectionate relations, etc., with kinsmen, etc.
- Distress, danger from kinsmen, wrath of the king, and fire, antagonism with the son,
loss of position, at the commencement of the Antar Dasha.
- Enjoyments and gains of wealth in the middle portion of the Antar Dasha.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 141
- Danger from the king (government) and loss of position at the end of the Antar Dasha.
- There will be fear of premature death.
- The remedial measures to be adopted to obtain relief from the above evil effects are
Mrityunjaya Japa and giving a cow in charity.
¬
Sample Data
Mercury-Mars-Mars : 16 Feb 2007 to 9 Mar 2007
– In the Pratyantar Dasha of Mars in the Antar Dasha of Mars, there is a fear of enemies,
tremendous opposition, and excessive bleeding.
– There is the fear of death.
Mercury-Mars-Rahu : 9 Mar 2007 to 3 May 2007
– In the Pratyantar Dasha of Rahu in the Antar Dasha of Mars, there is fear of bondage, loss of
wealth and position.
– There are conflicts, and fear of enemies.
– One is deprived of good food.
Mercury-Mars-Jupiter : 3 May 2007 to 20 Jun 2007
– In the Pratyantar Dasha of Jupiter in the Antar Dasha of Mars, there is degeneration of
wisdom, greif, agony and mental agony.
Mercury-Mars-Saturn : 20 Jun 2007 to 16 Aug 2007
– In the Pratyantar Dasha of Saturn in the Antar Dasha of Mars, there is the possibility of the
destruction of one's employer.
– One may have good relations with father.
– Loss of wealth, great difficulties and fears prevail.
– Restlessness, conflict and agony are foreseen.
Mercury-Mars-Mercury : 16 Aug 2007 to 7 Oct 2007
– In the Pratyantar Dasha of Mercury in the Antar Dasha of Mars, there may be a loss of
mental prudence, and suffering caused by fever.
– There may be loss of wealth, clothes, food, and friends.
Mercury-Mars-Ketu : 7 Oct 2007 to 28 Oct 2007
– In the Pratyantar Dasha of Ketu in the Antar Dasha of Mars, there is a possibility of laziness,
mental agony, and disease born out of sins.
– Fear from the government, fear of the death and harm from weapons may prevail .
Mercury-Mars-Venus : 28 Oct 2007 to 27 Dec 2007
– In the Pratyantar Dasha of Venus in the Antar Dasha of Mars, there may be danger from
wicked people, and fear from those in authority.
– There may be trouble from weapons.
– Septic infection and other ailments are possible.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
Mercury-Mars-Sun : 27 Dec 2007 to 14 Jan 2008
HP4 • 142
– In the Pratyantar Dasha of the Sun in the Antar Dasha of Mars, there will be gain of land,
wealth, money and mental content.
– Company of good friends and happiness in all fields is foreseen.
Mercury-Mars-Moon : 14 Jan 2008 to 13 Feb 2008
¬
Sample Data
– In the Pratyantar Dasha of the Moon in the Antar Dasha of Mars, there will be gains from the
southern direction.
– One may acquire white clothes, and ornaments.
– All work will be accomplished successfully.
Mercury-Rahu : 13 Feb 2008 to 2 Sep 2010
Effects of the Antar Dasha of Rahu in the Maha Dasha of Mercury
Antar Dasha of Rahu in the Maha Dasha of Mercury - One may be mentally upset and there may be a sudden loss of wealth.
- There may be conflicts with dear ones, sudden trouble may be caused and an
inclination towards untruthful behaviour may be there.
- There may be cause for occasional defame.
- There may be fear of fire poison, water and pain in the abdomen, eyes and head.
- Effects like reverence from the king (government), good reputation, gain of wealth,
visits to sacred shrines, performance of religious sacrifices and oblations,
recognition, gain of clothes, etc.
- There will be some evil effects at the commencement of the Antar Dasha, but all will
be well later.
- There will be an opportunity to have conversation or a meeting with the king (high
dignitaries).
- There will be a visit to a new king (dignitary).
- Pressure of hard work as a government functionary, loss of position, fears,
imprisonment, diseases, agony to self and kinsmen, heart disease, loss of reputation
and wealth, will be the results.
- There will be fear of premature death.
- The remedial measures to obtain relief from the above evil effects, are recitation of
mantras of Goddess Durga and Goddess Lakshmi in the prescribed manner and giving a
tawny coloured cow or female buffalo in charity.
Mercury-Rahu-Rahu : 13 Feb 2008 to 2 Jul 2008
– In the Pratyantar Dasha of Rahu in the Antar Dasha of Rahu, there is a possibility of
bondage, fear of ailments, and harm of many types.
– Friends may cause trouble.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 143
Mercury-Rahu-Jupiter : 2 Jul 2008 to 3 Nov 2008
– In the Pratyantar Dasha of Jupiter in the Antar Dasha of Rahu, there will be an acquisition of
elephants, horses, and vehicles.
– One will attain respect from everywhere.
¬
Sample Data
– One will gain wealth.
Mercury-Rahu-Saturn : 3 Nov 2008 to 31 Mar 2009
– In the Pratyantar Dasha of Saturn in the Antar Dasha of Rahu, there may be terrible bondage,
and destruction of happiness.
– There may be gastric trouble.
Mercury-Rahu-Mercury : 31 Mar 2009 to 10 Aug 2009
– In the Pratyantar Dasha of Mercury in the Antar Dasha of Rahu, there will be special gains
from women
– Benefits of many types occur and success comes from travelling abroad.
Mercury-Rahu-Ketu : 10 Aug 2009 to 3 Oct 2009
– In the Pratyantar Dasha of Ketu in the Antar Dasha of Rahu, there is the possibility of loosing
prudent thoughts, and fear.
– There are obstacles, loss of wealth and conflict everywhere.\>
– There may be unrest.
Mercury-Rahu-Venus : 3 Oct 2009 to 7 Mar 2010
– In the Pratyantar Dasha of Venus in the Antar Dasha of Rahu, there is the possibility of fear
from yoginis, and the destruction of horses.
– One gets only ordinary food to eat.
– Women are destroyed, and there is mourning in the family.
Parashara's Light 6.1 © GeoVision Software Inc. Licensed to Anuj Bahl Natalcharts.biz - Vedic Astrology Services.
HP4 • 144