הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

‫הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "לב הגליל"‬
‫מכרז פומבי מס' ‪02/2015‬‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "לב הגליל" מזמינה בזאת הצעות להכנת תכנית מפורטת‬
‫הכוללת הוראות של תכנית מפורטת להכנת בסיס תכנוני המאפשר ניצול הפוטנציאל הכלכלי‬
‫לרצועת דרך ראשית (מס' ‪)805‬בשלושת יישובי הוועדה‪ :‬סכנין ‪ ,‬עראבה ודיר חנא‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מהות העבודה‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "לב הגליל" ‪ ,‬מהנדסי שלושת הרשויות ונציגיהן‬
‫מזהים את הצירים המרכזיים (דרך מס' ‪ )805‬כמנוף כלכלי עסקי לאזור כולו‪ .‬לאור‬
‫הביקוש ההולך וגובר להגדלת אחוזי בנייה ולשימושים ותכליות בעלות אופי עסקי‬
‫כלכלי לאורך ציר התחבורה המרכזי בשלושת יישובי הוועדה ובהתאם להנחיות מינהל‬
‫התכנון בעניין ‪,‬הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "לב הגליל" בתיאום עם נציגי‬
‫הרשויות ומחלקות ההנדסה יוזמת תכניות מפורטות לאורך הצירים המרכזיים‬
‫בשלושת היישובים בכדי להכין תשתית תכנונית שתהווה כבסיס למנוף כלכלי זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המטרות העיקריות של התכניות‪-:‬‬
‫‪-‬‬
‫הגדלת אחוזי הבנייה המותרים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הגדלת מס' הקומות המותרות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הוספת שימושים ותכליות בעלות גוון עסקי מסחרי תיירותי לתכליות המותרות במקום‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫קביעת הוראות ארכיטקטוניות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הסדרת הנושא התחבורתי לאורך הצירים תוך התחשבות בתכליות החדשות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫עידוד בניית קומת חנייה תת קרקעית במקומות אפשריים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫היקף העבודה‪-:‬‬
‫שטח הרצועה בסכנין ‪ :‬כ‪ 700 -‬דונם‪.‬‬
‫שטח רצועת התכנון בעראבה ‪ :‬כ‪ 310 -‬דונם‪.‬‬
‫שטח רצועת התכנון בדייר חנא ‪ -:‬כ‪ 200 -‬דונם‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תנאים להשתתפות במכרז‬
‫רשאים להגיש הצעה למכרז זה יחיד או תאגיד שימלאו אחר כל הדרישות המפורטות להלן‬
‫במצטבר‪:‬‬
‫‪4.1‬‬
‫מהנדס ‪ ,‬אדריכל או מתכנן ערים בעל ניסיון של ‪ 5‬שנים לפחות בתכנון סטטוטורי ‪.‬‬
‫בעל ניסיון בתכנון של לפחות ‪ 3‬תכניות מפורטות בהיקף של ‪ 100‬דונם ויותר ב‪5 -‬‬
‫‪4.2‬‬
‫השנים האחרונות‪.‬‬
‫בעל ניסיון בהובלת צוות תכנון המונה לפחות ‪ 3‬חברים בפרויקט תכנוני אחד ב‪5 -‬‬
‫‪4.3‬‬
‫השנים האחרונות‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫על המציע להציע את כל אנשי צוות המפורטים להלן העומדים בדרישות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מודד מוסמך‪.‬‬
‫אדריכל (רק במקרה וראש הצוות אינו אדריכל)‪:‬אדריכל בעל ניסיון של ‪5‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שנים לפחות בתחום התכנון ובניה ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרוגרמטור‪:‬‬
‫בעל ניסיון של ‪ 5‬שנים בתחום תכנון ובניה‪ ,‬דמוגרפיה וצרכי אוכלוסייה ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יועץ תחבורה‪:‬‬
‫בעל ניסיון של ‪ 5‬שנים בתחום תכנון תחבורתי בין השנים‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫יועץ סביבתי‪:‬‬
‫בעל ניסיון של ‪ 5‬שנים בתחום התכנון הסביבתי‪ ,‬ובעל ניסיון בהכנת נספח נופי סביבתי בהתאם‬
‫להוראות תמ"א ‪. 35‬‬
‫ערבות בנקאית ‪ -‬ערבות בנקאית או ערבות מבטח מורשה כהגדרתה בחוק הפיקוח‬
‫‪.5‬‬
‫על שירותים פיננסים (ביטוח)‪ ,‬התשמ"א – ‪( 1981‬להלן "ערבות הגשה") על שם המציע‪ ,‬על סך‬
‫‪ ,₪ 100,000‬להבטחת קיום תנאי המכרז וההצעה‪ ,‬שתעמוד בתוקפה שנה מיום חתימת החוזה‪.‬‬
‫ערבות תוגש בהתאם לנוסח ערבות הגשה המצורף למכרז בנספח א'‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "לב‬
‫הגליל" שכתובתו ‪. www.lev-hagalil.org.il‬‬
‫‪.7‬‬
‫שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד‪ ,‬בקובץ וורד לדואר אלקטרוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עד לתאריך ‪ 31-03-2015‬עד לשעה‪ 12:00 :‬יש לוודא אישור קבלת המייל בטלפון מס'‬
‫‪ 04-8798700‬או פקס מס' ‪ . 04-6743888‬תשובות יפורסמו באתר האינטרנט ‪www.lev-‬‬
‫‪hagalil.org.il‬‬
‫על המציע להגיש הצעתו באופן המפורט במסמכי המכרז‪ ,‬לתיבת המכרזים במשרדי‬
‫‪.8‬‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "לב הגליל"‪ ,‬סכנין ‪ ,‬עד ליום ‪ 05-04-2015‬בשעה ‪. 12:00‬‬
‫‪ .9‬כל תכנית לכל ישוב תוגש עליה הצעה בנפרד‪.‬‬
‫יש להחתים את המעטפות ע"י גזבר הוועדה‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי‬
‫המכרז האמור במסמכי המכרז גובר‪.‬‬
‫בכבוד רב‬
‫עו"ד נביל דאהר‬
‫יו"ר הוועדה‬