נוהל סיוע לבניית תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח במוסדות להשכלה גבוהה ב

‫‪1‬‬
‫הרל"י ‪ -‬עיר אקדמיה‬
‫נוהל סיוע לבניית תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח‬
‫במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫‪ .1‬כללי‪:‬‬
‫מטרת פרויקט "עיר אקדמיה" (להלן‪" -‬עיר אקדמיה") של הרשות לפיתוח ירושלים (להלן‪" :‬הרל"י")‬
‫הינה להגדיל את מספר הסטודנטים הלומדים בירושלים‪.‬‬
‫לשם כך עיר אקדמיה מעוניינת לבנות יחד עם מוסדות האקדמיה בעיר תוכניות אסטרטגיות מעודכנות‬
‫ואיכותיות לחומש הקרוב‪ ,‬שהגדרת המוצא בהן היא הגדלת מספר הסטודנטים בירושלים‪ .‬הדבר יבטיח‬
‫בניית תוכניות פיתוח איכותיות וארוכות טווח המתייחסות לאופן הגדלת היקף הסטודנטים ולכיווני‬
‫המחקר וההוראה העתידיים על סמך סקר מקיף ומידע עדכני‪ .‬כמו כן‪ ,‬הדבר יאפשר את הגשת‬
‫התוכניות למל"ג‪ ,‬הבונה בתקופה זו את תוכנית החומש לכלל מערכת ההשכלה הגבוהה‪ ,‬דבר שיהיה‬
‫בו להבטיח את קידומן של התוכניות ותקצובן ברמה הממשלתית‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדרות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מוסדות להשכלה גבוהה – מוסדות העונים על אחד מהתנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬מוסדות ישראלים אשר הקמפוס הראשי שלהם יושב בירושלים‪ ,‬המוכרים על ידי‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫‪ .2‬מוסדות ישראלים אשר הקמפוס הראשי שלהם יושב בירושלים‪ ,‬המוכרים ומתוקצבים‬
‫על‪-‬ידי משרד התרבות והספורט‪ ,‬ולהם מעל ‪ 100‬סטודנטים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תוכנית אסטרטגית – תוכנית הנכתבת בעזרת חברת ייעוץ אסטרטגי חיצונית המספקת‬
‫למוסד להשכלה גבוהה התייחסות לשני הנושאים הבאים לפחות‪:‬‬
‫‪ .1‬דרכים להגדלת מספר הסטודנטים בחמש השנים הקרובות;‬
‫‪ .2‬הצעה לפיתוח תחומי לימוד ומחקר חדשים בחמש השנים הקרובות‪.‬‬
‫המוסד רשאי לקבוע נושאים נוספים לפי צרכיו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הועדה המאשרת – ועדה אשר תדון בבקשות לסיוע ותאשרן‪ ,‬בהתאם להוראות נוהל זה‪,‬‬
‫ואשר חבריה יהיו מנהל הרשות או מי שיוסמך על ידו‪ ,‬סמנכ"ל הכספים של הרשות או חשבת‬
‫הרשות‪ ,‬מנהל‪/‬ת פרויקט עיר אקדמיה‪ ,‬והיועץ המשפטי לרשות‪ .‬הועדה רשאית להסתייע‬
‫ביועצים חיצוניים נוספים‪ ,‬ככל הנדרש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .3‬הסיוע המוצע‪:‬‬
‫הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) מזמינה מוסדות להשכלה גבוהה‪ ,‬כהגדרתם לעיל‪ ,‬המעוניינים לבנות‬
‫תכניות אסטרטגיות‪ ,‬כהגדרתן לעיל‪ ,‬לפנות לקבלת סיוע בהתאם למפורט במסמך זה‪.‬‬
‫הסיוע יינתן בשני שלבים ‪:‬‬
‫א‪ .‬שלב א'– ‪ 50%‬מהסיוע הכולל ינתן למוסד עם קבלת אישור על עמידתו בתנאי נוהל זה‪.‬‬
‫ב‪ .‬שלב ב' – ‪ 50%‬מהסיוע הכולל ינתן לאחר הגשת התוכנית ואישורה על ידי הרל"י‪.‬‬
‫‪ .4‬גובה הסיוע‪:‬‬
‫הרשות תעמיד מימון של עד ‪ 50%‬מהעלות הכוללת של התוכנית‪ ,‬ולא יותר מהסכומים המפורטים‬
‫בטבלה שלהלן‪:‬‬
‫סוג מוסד‬
‫מוכר מועצה להשכלה גבוהה‬
‫מוכר ומתוקצב משרד התרבות והספורט‬
‫מוכר מועצה להשכלה גבוהה‬
‫מספר התלמידים במוסד‬
‫(על‪-‬פי נתוני הגורם המכיר)‬
‫עד ‪ 1,500‬סטודנטים‬
‫מעל ‪ 100‬סטודנטים‬
‫מעל ‪ 1,500‬סטודנטים‬
‫סכום מענק מרבי‬
‫‪₪ 25,000‬‬
‫‪₪ 25,000‬‬
‫‪₪ 50,000‬‬
‫‪ .5‬תנאי הזכאות לסיוע‪:‬‬
‫א‪ .‬מוסד המבקש סיוע יגיש בקשה עד ליום ‪ 31/09/2015‬להרל"י‪ .‬על הבקשה לכלול את המרכיבים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ .i‬רקע קצר על המוסד‪:‬‬
‫‪ .1‬תחומי הלימוד הנלמדים במוסד כיום ומספר הסטודנטים בכל תחום;‬
‫‪ .2‬מגמות עיקריות בחמש השנים האחרונות‬
‫‪ .ii‬מידע על חברת הייעוץ‪ ,‬כותבת התוכנית‪:‬‬
‫‪ .1‬ניסיון בתחום;‬
‫‪ .2‬הצעת עבודה מפורטת תוך התייחסות לנושאים הרלוונטיים בנוהל זה‬
‫‪ .iii‬תקציב מפורט וגאנט זמנים‬
‫ב‪ .‬מנהל עיר אקדמיה (או נציג מטעמו) יהיו שותפים בתהליכי החשיבה ובפגישות העדכון מרגע‬
‫קבלת הסיוע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מוסדות מוכרי מל"ג יגישו את התוכנית למל"ג ולהרל"י עד תאריך היעד אותו הגדיר המל"ג‬
‫להגשת תוכניות החומש‪.‬‬
‫ד‪ .‬מוסדות מוכרים ומתוקצבים ע"י משרד התרבות והספורט יגישו את התוכנית להרל"י עד חצי שנה‬
‫מרגע אישור הזכאות לסיוע‬
‫ה‪ .‬הועדה המאשרת תקבע את גובה הסיוע המירבי שהמוסד יהא זכאי לקבל בגין תכנית שאושרה‬
‫ואת פירוט סעיפי ההוצאות שיוכרו לצורך זה‪ ,‬וזאת בהתייחס לאומדן העלות המפורט שהוגש‬
‫במסגרת הבקשה לסיוע‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הוועדה תהיה רשאית לדרוש מהמוסד מגיש הבקשה הבהרות‪ ,‬ככל שתמצא לנכון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ז‪.‬‬
‫לוועדה יהא שיקול דעת מוחלט בבחינת הבקשות ובקבלת החלטה בנוגע לאישורן ו‪/‬או להיקף‬
‫הסיוע שינתן לכל אחת מהן‪ ,‬לרבות במידה והבקשה עומדת בכל תנאי הנוהל‪ .‬החלטתה של‬
‫הועדה תהא סופית‪.‬‬
‫‪ .6‬הפעלת התוכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬ההתקשרות עם חברת המחקר תיעשה ישירות על ידי המוסד‪ ,‬ללא כל קשר להרל"י‪.‬‬
‫ב‪ .‬המוסד יהיה זכאי לקבלת כספי הסיוע כנגד אסמכתאות להוכחת ההוצאות שבוצעו בפועל ובלבד‬
‫שבוצעו בהתאם לסעיפי התקציב שאושרו לאותה תכנית על ידי הוועדה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫א‪ .‬כל סיוע על פי תוכנית זו ינתן למוסד בכפוף לכל הכללים החלים עליו בהתאם להוראות כל דין‬
‫ביחס לקבלת סיוע כספי ו‪/‬או תקציבים ממשלתיים‪ ,‬לרבות כללי המועצה להשכלה גבוהה‬
‫והחלטות הות"ת (ככל שרלוונטיות)‪ .‬באחריותו של המוסד להמציא להרל"י את כל האישורים‬
‫הנדרשים כאמור‪ ,‬וזאת כתנאי לקבלת כל חלק של הסיוע‪ .‬ככל שלא יומצאו האישורים הנדרשים‪,‬‬
‫תעכב הרל"י את מתן הסיוע עד להמצאתם‪.‬‬
‫ב‪ .‬מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי נוהל זה כדי להוות אישור כי הפרויקט ייכלל‬
‫בגדר התוכנית ו‪/‬או כי הינו עומד בתנאי נוהל זה‪ ,‬ואין בכך כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד הרל"י‬
‫למתן הסיוע‪ .‬מובהר כי כל עוד לא הוציאה הרל"י אישור ביחס להפעלת תוכנית כלשהי‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות נוהל זה לעיל‪ ,‬לא תהא הרל"י מחויבת במאומה בכל הנוגע לעניין שבנדון‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הרל"י רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לשנות או לבטל בכל עת את הנוהל או את‬
‫התנאים לביצועו‪ ,‬לרבות אף בטרם חלף המועד האחרון להגשת הבקשות‪ ,‬ובלבד שהדבר לא יפגע‬
‫בתוכניות שכבר אושרו על ידי הועדה המאשרת והוחל בביצוען‪.‬‬
‫ד‪ .‬מסמך זה הינו לצרכי הבהרה והנחייה בלבד‪ ,‬ואין לראות בו מסמך מחייב בכל צורה שהיא‪ .‬רק‬
‫אישור חתום על ידי הנציגים המוסמכים של הרל"י ועמידת המגישים בכל התנאים הקבועים‬
‫באישור‪ ,‬ובכלל זה חתימתם על כתב ההתחייבות המצורף לנוהל‪ ,‬יחייבו את הצדדים‪ ,‬ועד‬
‫לחתימה על המסמכים כאמור לא תהא הרל"י מחויבת במאומה‪.‬‬