קישור להורדה ישירה של הקובץ

‫‪103‬‬
‫‪102‬‬
‫ביאורים‬
‫הרכיב העומד במרכז חייו של כל עובד ה' הוא התורה‪.‬‬
‫התורה מקיפה את כל חייו‪ ,‬הן את העולם המעשי והן את העולם המחשבתי והמידותי‪.‬‬
‫מבחינת העולם המעשי קיום מצוות התורה מלוות אותו 'מסביב לשעון'‪ ,‬ומדריכות אותו‬
‫לגבי המעשה האסור והמעשה המותר‪' :‬בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך'‪.‬‬
‫מצד העולם המחשבתי והמידותי‪ :‬התורה מדריכה את אדם לחשיבה ישרה ונכונה‪ ,‬לדרך‬
‫ההתעלות במידות טובות וכדומה‪ .‬מרכזיותה של התורה וחשיבותה מביאים את חז"ל לעסוק‬
‫בהסברים על אמיתות התורה‪ ,‬על היותה תורה אלוהית ועל היותה מהותית לחיינו ועוד‪.‬‬
‫רבי יוסף אלבו מייחס חשיבות עליונה לעניין זה‪ ,‬ומסביר כאן מדוע מסירת התורה לעם‬
‫ישראל הוא עניין שאמיתותו מוכחת היטב‪.‬‬
‫ישנן שתי בחינות שדרכן ניתן להוכיח את אמיתות התורה‪ .‬האחת מצד התורה עצמה‪ ,‬תכניה‬
‫ועיקריה‪ ,‬כאשר הם נבחנים מול עיקרי האמונה וענפיהם על פי מה שלמדנו לעיל‪ .‬השנייה‬
‫שבה הוא עוסק כאן‪ ,‬היא מצד השליח שמסר את התורה‪ ,‬הוא מלמד אותנו שכדי לאמת‬
‫באופן מוחלט את הנבואה‪ ,‬לא די בהוכחה על המופתים שעשה הנביא‪ ,‬אלא יש לאמת את‬
‫ראייה של הנבואה או של התגשמותה באופן מעשי‪.‬‬
‫הנבואות עצמן על ידי ִ‬
‫להבנת העניין הוא פותח במשל שמלמד אותנו פרק באופן בו ניתן לְ ַאמת דבר שאנו רוצים‬
‫ראייה‬
‫ראיות‪ .‬הסוג הראשון הוא ָ‬
‫לבדוק את אמיתותו‪ .‬לשם כך הוא מחלק בין שני סוגים של ָ‬
‫ראייה‬
‫על עצם הדבר‪ ,‬מתוך מבט לעומק על הדבר עצמו או על פעולותיו‪ .‬הסוג השני הוא ָ‬
‫על האדם שעושה את אותו דבר‪ ,‬על גדלותו ויכולותיו‪ .‬הסוג הראשון של הראיות‪ ,‬הוא הסוג‬
‫המהותי והמוכח ביותר‪ .‬בסוג זה העיסוק הוא בבדיקת הדבר עצמו‪ ,‬ונעשה מתוך שאנו‬
‫רואים את הדברים בעינינו את יכולותיו ופעולתו‪ .‬לעומת זאת הסוג השני של הראיות‪ ,‬יכול‬
‫אולי לספק לנו מבט על היכולות והגדלות של מי שיצר את הדבר‪ ,‬אך לא מהווה עדות גמורה‬
‫על הדבר עצמו‪.‬‬
‫על פי זה יסביר רבי יוסף אלבו בהמשך הדברים‪ ,‬כיצד ניתנה התורה באופן שיהיו לעם‬
‫ראיות על אמיתותה של התורה ועל היותה תורה אלוהית‪.‬‬
‫ישראל ָ‬
‫הרחבות‬
‫•שיטת הכוזרי בביסוס האמונה‬
‫‪ -‬ספר העיקרים א‬
‫לעילוי נשמת מרן הרב אברהם יצחק הכהן בן הרב שלמה זלמן קוק זצ"ל‬
‫להצלחת נתנאל ברוך בן שרה הי"ו‬
‫"אל ִֹה ּיוֹ ת"‪,‬‬
‫וְ ָראוּי ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַאל וְ נ ַ‬
‫ֹאמר‪ַ :‬א ַחר ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו נִ ְמ ָצא ָדתוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה נִ ְק ָראוֹ ת ֱ‬
‫וְ ַה ַּק ָ ּבלָ ה נִ ְמ ׁ ֶשכֶ ת ְ ּבכָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן לְ ַב ֲעלֵ י ַהדָּ ת ַה ִהיא — ַ ּב ּ ֶמה יִ ָ ּו ַדע‪ֵ ,‬אפוֹ א‪ַ ,‬ה ֶה ְבדֵּ ל‬
‫ֵ ּבין ַהדָּ ת ָה ֱאל ִֹהית ָה ֲא ִמ ִּתית ו ֵּבין ַהדָּ ת ַה ְמזֻ ֶ ּי ֶפת ַה ּטוֹ ֶענֶ ת ׁ ֶש ִהיא ֱאל ִֹהית‪ִ ,‬מ ְתדַּ ּ ָמה ֶאל‬
‫ָה ֱאל ִֹהית וְ ֵאינֶ ָּנה ֱאל ִֹהית?‬
‫ד‪-‬הדָּ ת ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה‬
‫וְ א ַֹמר‪ִּ :‬כי ִה ְת ַא ּ ֵמת ֱהיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ֱאל ִֹהית‪ ,‬הוּא ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ְצ ָד ִדים‪ִ :‬מ ַ ּצ ַ‬
‫ה‪-‬ע ָּק ִרים‬
‫ד‪-‬ה ׁ ּ ָשלִ ַיח•‪ .‬אוּלָ ם ֲא ׁ ֶשר ִמ ַ ּצ ַ‬
‫ו ִּמ ַ ּצ ַ‬
‫ד‪-‬הדָּ ת ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה — ִה ֵּנה הוּא ׁ ֶש ִ ּי ָ ּב ֲחנ ּו ַה ׁ ּ ְשל ׁ ָֹש ִ‬
‫ל‪-‬הדֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנ ּו לְ ָמ ְעלָ ה [פט"ו]‪ .‬וְ ִאם ֵאינָ ּה‬
‫ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנ ּו ִעם ַה ׁ ּ ָש ָר ׁ ִשים ַה ּ ִמ ְס ָּת ֲע ִפים ֵמ ֶהם ַע ַ‬
‫ּם‪-‬ש ֶֹר ׁש ִמן ָה ׁ ּ ָש ָר ׁ ִשים ַה ּיוֹ ְצ ִאים ֵמ ֶהם אוֹ‬
‫ּם‪-‬ע ָּקר ֵמ ָה ִע ָּק ִרים וְ ל ֹא ַעל ׁשו ׁ‬
‫חוֹ לֶ ֶקת ַעל ׁשו ִ‬
‫ַה ִּנ ְתלִ ים ָ ּב ֶהם — ִה ֵּנה ִהיא ֱאל ִֹהית; וְ ִאם ל ֹא — ִה ֵּנה ִהיא ְמזֻ ֶ ּי ֶפת ו ִּמ ְתדַּ ּ ָמה ֵבאל ִֹהית‪ .‬וְ אוּלָ ם‬
‫ד‪-‬ה ׁ ּ ָשלִ ַיח — ִה ֵּנה הוּא ְ ּב ׁ ֶש ִ ּי ְת ַא ּ ֵמת ַה ָ ּג ַעת ַה ְּנבו ָּאה ֶאל ַה ָּנ ִביא וִ ְהיוֹ תוֹ ׁ ָשלִ ַיח לְ ִה ָּנ ֵתן‬
‫ֲא ׁ ֶשר ִמ ַ ּצ ַ‬
‫ל‪-‬שנֵ י ָפנִ ים‪ִ :‬אם ִא ּמוּת ַע ְצ ִמי וְ ִאם ִא ּמוּת‬
‫דָּ ת ַעל‪-‬יָ ָדיו‪ִ ,‬א ּמוּת ַע ְצ ִמי‪ .‬וְ זֶ ה‪ִּ ,‬כי ִא ּמוּת ַהדָּ ָבר‪ַ ,‬ע ׁ ְ‬
‫ד‪-‬סגֻ לּ וֹ ָתיו‬
‫ִ ּבלְ ִּת ַ‬
‫ד‪-‬סבּ וֹ ָתיו וְ ִאם ִמ ַ ּצ ְ‬
‫י‪-‬ע ְצ ִמי‪ .‬וְ ָה ִא ּמוּת ָה ַע ְצ ִמי הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְת ַא ּ ֵמת ַהדָּ ָבר‪ִ ,‬אם ִמ ַ ּצ ִ‬
‫ד‪-‬סבּ וֹ ָתיו וְ ל ֹא‬
‫ָה ַע ְצ ִמ ּיוֹ ת; וְ ָה ִא ּמוּת ַה ִ ּבלְ ִּת ַ‬
‫י‪-‬ע ְצ ִמי הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְת ַא ּ ֵמת ַהדָּ ָבר ִא ּמוּת ִמ ְק ִרי‪ ,‬ל ֹא ִמ ַ ּצ ִ‬
‫ד‪-‬סגֻ לּ וֹ ָתיו ָה ַע ְצ ִמ ּיוֹ ת‪.‬‬
‫ִמ ַ ּצ ְ‬
‫‬
‫וְ ַה ּ ָמ ׁ ָשל ָ ּבזֶ ה‪ְ ׁ :‬שנֵ י רוֹ ְק ִחים ׁ ֶשהו ְּבא ּו לִ ְפנֵ י ַחכְ ֵמי ָה ְרפו ָּאה לַ ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְר ַק ַחת ַה ֶּת ְריַ א"ק ַה ָ ּגדוֹ ל;‬
‫וְ ָא ַמר ָה ֶא ָחד ִּכי הוּא יִ ְר ַקח ַה ֶּת ְריַ א"ק ִר ּקו ַּח יָ ֶפה‪ַ ,‬מ ִ ּציל ִמ ָּכל ַס ּ ֵמי ַה ּ ָמוֶ ת‪ַ ,‬ה ַח ּ ִמים וְ ַה ָּק ִרים‪,‬‬
‫ו ִּמ ָּכל ִמינֵ י ָה ֲא ָר ִסים; ָ ּב ְר ָאיָ ה — ׁ ֶשהוּא יַ ְר ֶאה לִ ְפנֵ ֶיהם ְ ּב ַשׂ ר ָה ֶא ְפ ֶעה וְ כָ ל ַה ַּס ּ ִמים ָה ְראוּיִ ים‬
‫ד‪-‬א ָחד‪ ,‬לִ ְפנֵ ֶיהם‪.‬‬
‫לִ ָּכנֵ ס ַ ּב ֶּת ְריַ א"ק‪ ,‬וִ ינַ ֶּסה ְסגֻ לּ וֹ ת ָּכל ַה ַּס ּ ִמים ַה ּ ְפ ׁשו ִּטים וְ כֹחוֹ ֵת ֶיהם‪ֶ ,‬א ָח ֶ‬
‫וְ ָע ָשׂ ה כֵ ן — ׁ ֶש ִּנ ָּסה לִ ְפנֵ ֶיהם ָּכל ַה ַּס ּ ִמים‪ ,‬וְ ֻה ְּכר ּו כֻ ָּלם ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ֲח ׁ ָש ׁש זִ ּיוּף‪ִּ ,‬כי ֵאין ָס ֵפק‬
‫ה‪-‬הדֶּ ֶר ְך ֵאין בּ וֹ ֲח ׁ ָש ׁש‪-‬זִ ּיוּף‪ַ ,‬א ַחר ׁ ֶש ָּנ ַתן ָהרוֹ ֵק ַח ַההוּא ִא ּמוּת ַע ְצ ִמי‬
‫ׁ ֶש ַה ֶּת ְר ָיא"ק ׁ ֶש ַּנ ֲע ָשׂ ה ַעל זֶ ַ‬
‫ֹאמר ׁ ֶש ַה ֶּת ְריַ א"ק ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶשׂ ה הוּא טוֹ ב‪ּ ָ ,‬ב ְר ָאיָ ה ׁ ֶשהוּא יְ ַר ּ ֵפא כָ ל ַהחוֹ לִ ים ִמ ָּכל‬
‫ֵאלָ יו‪ .‬וְ כֵ ן ִאם י ַ‬
‫ִמינֵ י ַה ַּת ֲחלו ִּאים וְ ַס ּ ֵמי ַה ּ ָמוֶ ת ׁ ֶש ָראוּי לְ ַר ּ ְפאוֹ ת ַ ּב ֶּת ְריַ א"ק‪ ,‬וְ ָע ָשׂ ה כֵ ן — ׁ ֶש ֵאין ָס ֵפק‪ּ ַ ,‬ג ֵּ‬
‫ם‪-‬כן‪,‬‬
‫ף‪-‬על‪-‬‬
‫ד‪-‬סגֻ לּ וֹ ָתיו ָה ַע ְצ ִמ ּיוֹ ת‪ .‬וְ ַא ַ‬
‫ׁ ֶש ָה ִא ּמוּת ַה ֶּזה טוֹ ב‪ַ ,‬א ַחר ׁ ֶש ִא ּ ֵמת ֱהיוֹ ת ַה ֶּת ְריַ א"ק ֲא ִמ ִּתי ִמ ַ ּצ ְ‬
‫ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ָה ִא ּמוּת ַה ֶּזה ָחזָ ק ָּכ ִר ׁ‬
‫ד‪-‬סבּ וֹ ָתיו — ִה ֵּנה ׁ ְשנֵ ֶיהם ִא ּמוּת ַע ְצ ִמי‬
‫אשוֹ ן ׁ ֶש ִא ּ ֵמת ַהדָּ ָבר ִמ ַ ּצ ִ‬
‫י‪-‬א ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה בוֹ ׁשוּם‪-‬זִ ּיוּף‪.‬‬
‫ֶאל ַה ֶּת ְריַ א"ק‪ֶ ׁ ,‬ש ִא ֶ‬
‫וְ ָהרוֹ ֵקח ַה ׁ ּ ֵשנִ י ָא ַמר ִּכי הוּא יַ ֲע ֶשׂ ה ַה ֶּת ְריַ א"ק מוֹ ִעיל ִמ ָּכל ַס ּ ֵמי ַה ּ ָמוֶ ת‪ּ ָ ,‬ב ְר ָאיָ ה ׁ ֶשהוּא יֵ לֵ ךְ‬
‫ל‪-‬פי ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשׂ ה כֵ ן לְ ֵעינֵ י ָה ַע ּ ִמים‬
‫א ׁש וְ ל ֹא יִ ָּכוֶ ה‪ ,‬אוֹ יֵ לֵ ְך ַע ּ ְ‬‫ְ ּבמוֹ ֵ‬
‫ף‪-‬ע ּ ִ‬
‫ל‪-‬פנֵ י ַה ּ ַמיִ ם וְ ל ֹא יִ ְט ָ ּבע‪ִּ .‬כי ַא ַ‬
‫ש ִרים וְ לִ ְפנֵ י כָ ל ַה ֲחכָ ִמים‪ֵ ,‬אין זוֹ ְר ָאיָ ה ַע ְצ ִמית ַעל ֱהיוֹ ת ַה ֶּת ְריַ א"ק‪ֶ ׁ ,‬ש ָע ָשׂ ה אוֹ ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשׂ ה‪,‬‬
‫וְ ַה ּ ָ ׂ‬
‫ְ‬
‫‬
‫ּ‬
‫א ׁש וְ ל ֹא נִ כְ וָ ה‪ֶ ׁ ,‬ש ַה ֶּת ְריַ א"ק ׁ ֶש ַי ֲע ֶשׂ ה ל ֹא יִ ְהי ּו לוֹ‬‫טוֹ ב; ִּכי כְ ָבר ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ַאף ִאם ָהלַ ך ְ ּבמוֹ ֵ‬
‫ְסגֻ לּ וֹ ת ַה ֶּת ְריַ א"ק לְ ַה ִ ּציל ִמ ָּכל ַס ּ ֵמי ַה ּ ָמוֶ ת‪ ,‬לְ ִפי ׁ ֶש ָה ִא ּמוּת ַה ֶּזה ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ֶאל ַה ֶּת ְריַ א"ק הוּא‬
‫י‪-‬ע ְצ ִמי‪ ,‬וְ ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה בוֹ ֲע ַדיִ ן ֲח ׁ ָש ׁש‪-‬זִ ּיוּף‪.‬‬
‫ִא ּמוּת ִ ּבלְ ִּת ַ‬
‫וְ ַה ַּק ָּבלָ ה – המסורת‪ַ .‬ע ְצ ִמי – מאמת את עצם הדבר באופן ישיר‪ ,‬יאמת שהוא השליח שנשלח‬
‫ע"י הוכחה המוכיחה את עצם הדבר‪ַּ .‬ב ֶּת ְריַ א"ק – סוג של תרופה מועילה מאוד לבעיות רבות‪.‬‬
‫ּבֹותיו – מרכיביו‪ְּ .‬במֹו – בתוך‪.‬‬
‫ָה ֲא ָר ִסים – סוגי ארס‪ָ .‬ה ְראּויִ ים לִ ּכָ נֵ ס – שמהם רוקחים תרופה זו‪ִ .‬ס ָ‬
‫מה הדרך‬
‫להבדיל בין דת‬
‫אלוהית מזויפת‬
‫לדת אלוהית‬
‫אמיתית‬
‫אימות הדת מצד‬
‫עצמה ומצד‬
‫השליח‬
‫משל שני‬
‫הרוקחים‬
‫מאמר ראשון יח ג' אלול‬
‫יח‪ .‬רבי‬
‫ד־ה ָּׁשלִ ַ‬
‫ּומ ַּצ ַ‬
‫ד־ה ָּדת ְּב ַע ְצ ָמּה ִ‬
‫ֹלהית‪ ,‬הּוא ִמ ְּׁשנֵ י ְצ ָד ִדים‪ִ :‬מ ַּצ ַ‬
‫ּתֹורה ֱא ִ‬
‫ּכִ י ִה ְת ַא ֵּמת ֱהיֹות ַה ָ‬
‫יהודה הלוי הולך בדרך אחרת בהסבר הדרך לאמונה‪ .‬לאחר שמלך כוזר שואל את החבר על‬
‫דתו הוא עונה לו באופן הבא‪" :‬אמר לו החבר‪ :‬אנחנו מאמינים באלוהי אברהם יצחק ויעקב‬
‫המוציא את בני ישראל ממצרים באותות ובמופתים ובמסות‪ ,‬והמכלכלם במדבר‪ ,‬והמנחילם‬
‫את ארץ כנען‪ ,‬אחר אשר העבירם את הים והירדן במופתים גדולים‪ ,‬ושלח משה בתורתו‪,‬‬
‫ואחר כך כמה אלפי נביאים אחריו מזהירים על תורתו‪ ,‬מיעדים בגמול הטוב לשומרה‪ ,‬ועונש‬
‫הקשה לממרה אותה‪ .‬ואנחנו מאמינים בכל מה שכתוב בתורה‪ ,‬והדברים ארוכים"‪ .‬מלך כוזר‬
‫מתאכזב מתשובת החבר‪ ,‬ותמה מדוע הוא לא מזכיר את בריאת העולם ואת הבורא‪" :‬והלא‬
‫היה לך לומר היהודי‪ ,‬כי אתה מאמין בבורא העולם‪ ,‬ומסדרו ומנהיגו‪ ,‬ובמי שבראך והטריפך‬
‫והדומה לספורים האלה‪ ,‬אשר הם טענת כל מי שיש לו דת"‪ .‬החבר מסביר את עמדתו‪" :‬זה‬
‫שאתה אומר היא הדת ההקשית המנהגית‪ ,‬מביא אליה העיון‪ ,‬ונכנסים בה ספקות רבות‪...‬‬
‫ראיה ולא מופת"‬
‫אבל פתיחת דברי היא המופת‪ ,‬ועוד כי היא הראייה‪ ,‬אין צריך עמה לא ָ‬
‫[כוזרי א יא‪-‬טו]‪ .‬ריה"ל מסביר שאין הוא מבסס את אמונתו על הוכחות שכליות כיוון שאין‬
‫הם מביאים לאמונה ברורה ללא ספקות‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬ההשגחה האלוהית הגלויה על עם‬
‫ישראל היא מקור איתן ודאי לאמונה (ראה 'בין הכוזרי לרמב"ם' עמ' לד‪-‬לה)‪.‬‬
‫ה‪-‬ע ָׂשר‬
‫ֶּפ ֶרק ְׁשמֹונָ ָ‬