BsPrnClt - temp\reprt105.xml[ORANGE]

‫מספר פקס להחזרה‪:‬‬
‫קוד הנציג‪:‬‬
‫ש הנציג‪:‬‬
‫הוראה לחיוב חשבו בנק‬
‫מקור נא לא לסרוק‪ ,‬יש להחזיר לחברת פרטנר‪.‬‬
‫העתק להעביר לסריקה‪.‬‬
‫פ ר ט נ ר‬
‫לכבוד‬
‫בנק‬
‫סני‬
‫כתובת‬
‫הסני‬
‫מספר‬
‫חשבו בנק‬
‫קוד‬
‫מוסד‬
‫‪çå÷ìä éèøô‬‬
‫‪31274‬‬
‫סוג‬
‫חשבו‬
‫אסמכתא ‪ /‬מספר מזהה‬
‫של הלקוח בחברה‬
‫ש בעל החשבו‬
‫המופיע בספרי הבנק‬
‫כתובת‬
‫רחוב‬
‫ת ק ש ו ר ת‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ‬
‫ח"צ ‪520044314‬‬
‫איחוד עוסקי ‪557604147‬‬
‫רחוב העמל ‪ ,8‬פארק תעשיות אפק‪,‬‬
‫תיבת דואר ‪ ,435‬ראש העי ‪48103‬‬
‫קוד מסלקה‬
‫סני‬
‫בנק‬
‫מספר זהות‪/‬מספר התאגיד‪/‬‬
‫ח"פ‪/‬עוסק מורשה‬
‫מספר‬
‫מיקוד‬
‫ש‬
‫הישוב‬
‫ההוראה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫אני‪/‬ו הח"מ נות‪/‬י לכ בזה הוראה לחייב את חשבוני‪/‬נו הנ"ל בסניפכ‪ ,‬בגי שירותי ו‪/‬או ציוד בסכומי ובמועדי שיומצאו לכ מדי פע‬
‫בפע באמצעי מגנטי עלידי חברת פרטנר תקשורת בע"מ‪ ,‬מפעילת רשת ‪ ,orange‬כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה"‪.‬‬
‫ידוע לי‪/‬לנו כי‪:‬‬
‫א‪ .‬הוראה זו ניתנת לביטול עלידי הודעה ממני‪/‬מאיתנו בכתב לבנק ולחברת פרטנר תקשורת בע"מ‪ ,‬מפעילת רשת ‪ ,orange‬שתיכנס‬
‫לתוק יו עסקי אחד לאחר מת ההודעה בבנק‪ ,‬וכ ניתנת לביטול עלפי הוראת כל די‪.‬‬
‫ב‪ .‬אהיה‪/‬נהיה רשאי לבטל מראש חיוב מסוי‪ ,‬ובלבד שהודעה על כ תימסר עלידי‪/‬נו לבנק בכתב‪ ,‬לפחות יו עסקי אחד לפני מועד‬
‫החיוב‪.‬‬
‫ידוע לי‪/‬לנו כי הפרטי שצוינו בכתב ההרשאה ומילוי‪ ,‬ה נושאי שעלי‪/‬נו להסדיר ע המוטב‪.‬‬
‫ידוע לי‪/‬לנו כי סכומי החיוב עלפי הרשאה זו‪ ,‬יופיעו בדפי החשבו וכי לא תשלח לי‪/‬לנו עלידי הבנק הודעה מיוחדת בגי חיובי אלה‪.‬‬
‫הבנק יפעל עלפי ההוראות בכתב הרשאה זה‪ ,‬כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת‪ ,‬וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע‪.‬‬
‫הבנק רשאי להוציאני‪/‬נו מ הסדר המפורט בכתב הרשאה זה ‪ ,‬א תהיה לו סיבה סבירה לכ‪ ,‬ויודיע לי‪/‬לנו על כ מיד ע קבלת החלטתו‪ ,‬בציו‬
‫הסיבה‪.‬‬
‫נא לאשר לחברת פרטנר תקשורת בע"מ‪ ,‬מפעילת רשת ‪ ,orange‬בספח המחובר לזה‪ ,‬קבלת הוראות אלו ממני‪/‬מאיתנו‪.‬‬
‫ללקוחות קיימי‪ ,‬הקמת הרשאה חדשה כרוכה בעמלה בס ‪ 34.68‬ש"ח‪.‬‬
‫פרטי ההרשאה‬
‫סכו החיוב ומועדו‪ ,‬ייקבעו מעת לעת עלידי חברת פרטנר תקשורת בע"מ עלפי תנאי התשלו שהוצגו לי‪/‬לנו‪.‬‬
‫תארי‬
‫חתימת הלקוח‬
‫לכבוד‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ‬
‫מפעילת רשת ‪orange‬‬
‫שירות לקוחות מרכז שירות פיננסי‬
‫תיבת דואר ‪435‬‬
‫ראש העי ‪48103‬‬
‫מספר‬
‫חשבו בנק‬
‫‪31274‬‬
‫קוד‬
‫מוסד‬
‫חותמת )א תאגיד(‬
‫`‪`sig,rl=2‬‬
‫תארי‬
‫סוג‬
‫חשבו‬
‫אסמכתא ‪ /‬מספר מזהה‬
‫של הלקוח בחברה‬
‫קוד מסלקה‬
‫סני‬
‫בנק‬
‫אישור הבנק‬
‫מספר זהות‪/‬מספר התאגיד‪/‬‬
‫ח"פ‪/‬עוסק מורשה‬
‫ש בעל החשבו‬
‫המופיע בספרי הבנק‬
‫סימוכי ‪1.4 120‬‬
‫קיבלנו הוראה מהח"מ לכבד חיובי בסכומי ובמועדי שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פע‪ .‬רשמנו לפנינו את ההוראות‪ ,‬ונפעל על פיה כל‬
‫עוד מצב החשבו יאפשר זאת‪ ,‬כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע‪ ,‬כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב עלידי בעל‪/‬י החשבו‪,‬‬
‫או כל עוד לא הוצא‪/‬ו בעל‪/‬י החשבו מ ההסדר‪.‬‬
‫אישור זה לא יפגע בהתחיבותיכ כלפינו‪ ,‬לפי כתב השיפוי שנחת עלידכ‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק‪ ________________ :‬סני_____________________‬
‫שירות לקוחות ‪ orange‬עומד לרשות בכל עת בטלפו‪:‬‬
‫לקוחות סלולר ‪ 0747054054‬או ‪ *054‬ברשת ‪ I orange‬לקוחות אינטרנט וטלפו קווי‪*5474 :‬‬
‫טופס ‪105‬‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫מתו ‪1‬‬
‫מספר עסקה‪:‬‬
‫‪www.orange.co.il‬‬
‫‪www.orange.net.il‬‬
‫‪12.2010‬‬