משולב נוסח | סליחות

‫סליחות | נוסח משולב‬
‫ישיבת ברכת משה‬
‫אַ שְׁ רֵ י יו ְֹׁשבֵ י בֵ יתֶ ָך‪ ,‬עוֹד יְׁהַ לְׁ לּוָך סֶ לָה‪:‬‬
‫אַ ְׁשרֵ י הָ עָ ם שֶ ָככָה ּלוֹ‪ ,‬אַ ְׁשרֵ י הָ עָ ם שֶ יי א‪ֹ-‬להָ יו‪:‬‬
‫תְׁ הִ ּלָה לְׁ ָדוִ ד‪ ,‬ארוֹמִ ְׁמָך א‪-‬לוֹהַ י הַ מֶ לְֶך‪ ,‬וַאבָ ְׁרכָה ִש ְׁמָך לְׁ ע ֹולָם וָעֶ ד‪:‬‬
‫בְׁ כָל יוֹם אבָ ְׁר ֶכךָ‪ ,‬וַאהַ לְׁ לָה ִשמְׁ ָך לְׁ ע ֹולָם וָעֶ ד‪:‬‬
‫ּומ ֻהּלָל ְׁמאֹ ד‪ ,‬וְׁ לִ גְׁ דֻ ּלָת ֹו אֵ ין חֵ קֶ ר‪:‬‬
‫ָגדוֹל יי ְׁ‬
‫ּדוֹר לְׁ דוֹר יְׁשַ בַ ח מַ ע ֶֹשיָך‪ּ ,‬וגְׁ בּורֹתֶ יָך יַגִ ידּו‪:‬‬
‫הדַ ר כְׁ בוֹד ה ֹו ֶדָך‪ ,‬וְׁ ִדבְׁ רֵ י נִפְׁ לְׁ אֹ תֶ יָך ָא ִֹשיחָ ה‪:‬‬
‫ֶועזּוז נו ְֹׁראוֹתֶ יָך יֹאמֵ רּו‪ּ ,‬וגְׁ דֻ ּלָתְׁ ָך אסַ פְׁ ֶרנָה‪:‬‬
‫ֵזכֶר רַ ב טּובְׁ ָך יַבִ יעּו‪ ,‬וְׁ צִ ְׁדקָ תְׁ ָך י ְַׁרנֵנּו‪:‬‬
‫חַ נּון וְׁ רַ חּום יי‪ ,‬אֶ רֶ ְך אַ פַ יִם ּוגְׁ ָדל חָ סֶ ד‪:‬‬
‫טוֹב יי לַכֹ ל‪ ,‬וְׁ רַ חמָ יו עַ ל כָל מַ ע ָֹשיו‪:‬‬
‫יוֹדּוָך יי כָל מַ ע ֶֹשיָך‪ַ ,‬וחסִ ֶידיָך יְׁבָ ְׁרכּוכָה‪:‬‬
‫כְׁ בוֹד מַ לְׁ כּותְׁ ָך יֹאמֵ רּו‪ּ ,‬וגְׁ בּורָ תְׁ ָך י ְַׁדבֵ רּו‪:‬‬
‫ָאדם גְׁ בּורֹתָ יו‪ּ ,‬וכְׁ בוֹד ה ַדר מַ לְׁ כּותוֹ‪:‬‬
‫לְׁ הו ִֹדיעַ לִ בְׁ נֵי הָ ָ‬
‫מַ לְׁ כּותְׁ ָך מַ לְׁ כּות כָל עֹ ל ִָמים‪ּ ,‬ומֶ ְׁמשַ לְׁ תְׁ ָך בְׁ כָל דוֹר ָודֹר‪:‬‬
‫סוֹמֵ ְך יי לְׁ כָל הַ נֹפְׁ לִ ים‪ ,‬וְׁ זוֹקֵ ף לְׁ כָל הַ כְׁ פּופִ ים‪:‬‬
‫עֵ ינֵי כֹ ל אֵ לֶיָך ְׁי ַֹשבֵ רּו‪ ,‬וְׁ אַ תָ ה נוֹתֵ ן לָהֶ ם אֶ ת ָאכְׁ לָם בְׁ עִ תוֹ‪:‬‬
‫פוֹתֵ חַ אֶ ת יָדֶ ָך‪ּ ,‬ומַ ְֹׁשבִ יעַ לְׁ כָל חַ י רָ צוֹן‪:‬‬
‫צַ ִּדיק יי בְׁ כָל ְּׁדרָ כָיו‪ ,‬וְׁ חָ סִ יד בְׁ כָל מַ ע ָֹשיו‪:‬‬
‫קָ רוֹב יי לְׁ כָל קֹ ְׁרָאיו‪ ,‬לְׁ כֹ ל אשֶ ר י ְִׁק ָראֻהּו בֶ אמֶ ת‪:‬‬
‫ְׁרצוֹן יְׁרֵ ָאיו יַע ֶֹשה‪ ,‬וְׁ אֶ ת שַ וְׁ עָ תָ ם י ְִׁשמַ ע וְׁ יו ִֹשיעֵ ם‪:‬‬
‫שוֹמֵ ר יי אֶ ת כָל אֹ הבָ יו‪ ,‬וְׁ אֵ ת כָל הָ ְׁרשָ עִ ים י ְַׁש ִמיד‪:‬‬
‫תְׁ הִ ּלַת יי י ְַׁדבֶ ר פִ י וִ יבָ רֵ ְך כָל בָ ָֹשר שֵ ם קָ ְׁדש ֹו לְׁ ע ֹולָם וָעֶ ד‪:‬‬
‫וַאנ ְַׁחנּו נְׁבָ רֵ ְך ָי‪ּ-‬ה מֵ עַ תָ ה וְׁ עַ ד ע ֹולָם הַ לְׁ לּויָּה‪:‬‬
‫יִתְׁ גַּדֵ ל וְׁ יִתְׁ קַ ּדֵ ש שְׁ מֵ ּה רַ בָא‪.‬‬
‫בְׁ עָ לְׁ מָ א ִּדי בְׁ רָ א כִ ְׁרעּותֵ ּה וְׁ יַמְׁ לִיְך מַ לְׁ כּותֵ ּה וְׁ יַצְׁ מַ ח פ ְּׁורקָ נֵּה וִ יקָ רֵ ב מְׁ שִ יחֵ ּה‪ .‬בְׁ חַ יֵיכוֹן‬
‫ּובְׁ יוֹמֵ יכוֹן ּובְׁ חַ יֵי ְׁדכָל בֵית ִי ְֹׁשרָ אֵ ל בַע ָגלָא ּובִ זְׁמַ ן קָ ִריב‪ ,‬וְׁ אִ מְׁ רּו ָאמֵ ן‪:‬‬
‫יְׁהֵ א שְׁ מֵ ּה רַ בָא מְׁ בָרַ ְך לְׁ ָעלַם ּולְׁ עָלְׁמֵ י עָ לְׁמַ יָא‪:‬‬
‫‪ | 2‬סליחות‬
‫יִתְׁ בָרַ ְך וְׁ יִשְׁ תַ בַח וְׁ יִתְׁ פַָאר וְׁ יִתְׁ רוֹמַ ם וְׁ יִתְׁ נַשֵ א וְׁ יִתְׁ הַ ּדָ ר וְׁ יִתְׁ ַעּלֶה וְׁ יִתְׁ הַ ּלָל שְׁ מֵ ּה‬
‫קּודשָ א בְׁ ִריְך הּוא‪ .‬לְׁ ֵעּלָא מִ ן כָל [בעשי"ת‪ :‬לְׁ עֵ ּלָא לְׁ עֵ ּלָא ִמ ָכל] בִ ְׁרכָתָ א וְׁ שִ ירָ תָ א‬
‫ְׁד ְׁ‬
‫תֻשְׁ בְׁ חָ תָ א וְׁ נֶחמָ תָ א ּדַ אמִ ירָ ן בְׁ עָלְׁמָ א‪ .‬וְׁ אִ מְׁ רּו ָאמֵ ן‪:‬‬
‫בֶ ן ָאדָ ם‪ ,‬מַ ה ּלְׁ ָך נ ְִׁרּדָ ם‪ ,‬קּום ְׁק ָרא בְׁ תַ חנּונִים‪.‬‬
‫ְׁשפֹ ְך ִשיחָ ה‪ְּׁ ,‬דרֹש סְׁ לִ יחָ ה‪ ,‬מֵ אדוֹן הָ אד ֹונִים‪.‬‬
‫ּוטהַ ר‪ ,‬וְׁ ַאל תְׁ ַאחַ ר‪ ,‬בְׁ טֶ רֶ ם י ִָמים פ ֹונִים‪.‬‬
‫ְׁרחַ ץ ְׁ‬
‫ּומהֵ רָ ה‪ ,‬רּוץ לְׁ עֶ זְׁ רָ ה‪ ,‬לִ פְׁ נֵי ש ֹוכֵן ְׁמע ֹונִים‪.‬‬
‫ְׁ‬
‫ּומפֶ שַ ע‪ ,‬וְׁ גַם רֶ שַ ע‪ ,‬בְׁ רַ ח ּופְׁ חַ ד מֵ אס ֹו ִנים‪.‬‬
‫ִ‬
‫אָ נָא ְׁשעֵ ה‪ִ ,‬ש ְׁמָך יו ְֹׁדעֵ י‪ ,‬י ְִׁש ָראֵ ל נֶאמָ נִים‪.‬‬
‫לְׁ ָך יי הַ צְׁ דָ קָ ה‪ .‬וְׁ לָנּו בֹשֶ ת הַ ָפנִים‪:‬‬
‫עמֹ ד כְׁ גֶבֶ ר‪ ,‬וְׁ הִ תְׁ גַבֵ ר‪ ,‬לְׁ הִ תְׁ וַּדוֹת עַ ל חטָ אִ ים‪.‬‬
‫ָי‪ּ-‬ה אֵ ‪-‬ל ְּׁדרֹש‪ ,‬בְׁ כֹ בֶ ד רֹאש‪ ,‬לְׁ כַפֵ ר עַ ל פְׁ שָ עִ ים‪.‬‬
‫כִ י לְׁ ע ֹולָם‪ֹ ,‬לא נֶעְׁ לָם‪ִ ,‬ממֶ נּו נִפְׁ לָאִ ים‪.‬‬
‫וְׁ כָל מַ אמָ ר‪ ,‬אשֶ ר יֵָאמַ ר‪ ,‬לְׁ פָ נָיו הֵ ם נ ְִׁק ָראִ ים‪.‬‬
‫הַ מְׁ רַ חֵ ם‪ ,‬הּוא יְׁרַ חֵ ם‪ ,‬עָ לֵינּו כְׁ ַרחֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים‪:‬‬
‫לְׁ ָך יי הַ צְׁ דָ קָ ה‪ .‬וְׁ לָנּו בֹשֶ ת הַ ָפנִים‪:‬‬
‫לְׁ ָך א‪ֹ -‬דנָי הַ צְׁ ָדקָ ה‪ ,‬וְׁ לָנּו בֹשֶ ת הַ פָ נִים‪.‬‬
‫מַ ה נִתְׁ א ֹונֵן ּומַ ה נֹ אמַ ר מַ ה נ ְַׁדבֵ ר ּומַ ה נִצְׁ טַ ָּדק‪.‬‬
‫נ ְַׁחפְׁ שָ ה ְׁדרָ כֵינּו וְׁ נ ְַׁחקֹ ָרה וְׁ נָשּובָ ה אֵ לֶיָך‪ ,‬כִ י י ְִׁמינְָׁך פְׁ שּוטָ ה לְׁ קַ בֵ ל שָ בִ ים‪.‬‬
‫ֹלא בְׁ חֶ סֶ ד וְׁ ֹלא בְׁ מַ ע ִשים בָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך‪ ,‬כְׁ ַדּלִ ים ּוכְׁ ָר ִשים ָּדפַ ְׁקנּו ְׁדלָתֶ יָך‪.‬‬
‫ְּׁדלָתֶ יָך ָדפַ ְׁקנּו ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬נָא ַאל תְׁ ִשיבֵ נּו ֵריקָ ם ִמּלְׁ פָ נֶיָך‪.‬‬
‫ִמּלְׁ פָ נֶיָך מַ לְׁ כֵנּו ֵריקָ ם ַאל תְׁ ִשיבֵ נּו‪ ,‬כִ י אַ תָ ה שֹמֵ עַ תְׁ פִ ּלָה‪.‬‬
‫שֹמֵ עַ תְׁ פִ ּלָה‪ ,‬עָ דֶ יָך כָל בָ שָ ר ָיבֹאּו‪.‬‬
‫יָבוֹא כָל בָ שָ ר לְׁ הִ ְׁשתַ חוֹת לְׁ פָ נֶיָך יי‪.‬‬
‫יָבוֹאּו וְׁ י ְִׁשתַ חוּו לְׁ פָ נֶיָך א‪ֹ -‬דנָי‪ ,‬וִ יכַבְׁ דּו לִ ְׁשמֶ ָך‪.‬‬
‫בֹאּו נ ְִׁשתַ חוֶה וְׁ נִכְׁ רָ עָ ה‪ ,‬נִבְׁ ְׁרכָה לִ פְׁ נֵי יי עֹ שֵ נּו‪.‬‬
‫נָבוָֹאה לְׁ ִמ ְׁשכְׁ נוֹתָ יו‪ ,‬נ ְִׁשתַ חוֶה לַהדֹם ַרגְׁ לָיו‪.‬‬
‫בֹאּו ְׁשעָ רָ יו בְׁ תו ָֹדה חצֵ רוֹתָ יו בִ תְׁ הִ ּלָה‪ ,‬הוֹדּו ל ֹו בָ ְׁרכּו ְׁשמוֹ‪.‬‬
‫תהלים סה‪ ,‬ג‬
‫ע"פ ישעיהו סו‪ ,‬כג‬
‫תהלים פו‪ ,‬ט‬
‫תהלים צה‪ ,‬ו‬
‫תהלים קלב‪ ,‬ז‬
‫תהלים ק‪ ,‬ד‬
‫סליחות | ‪3‬‬
‫וַאנַחְׁ נּו בְׁ רֹב חַ סְׁ ְּׁדָך נָבוֹא בֵ יתֶ ָך‪,‬‬
‫ע"פ תהלים ה‪ ,‬ח‬
‫נ ְִׁשתַ חוֶה אֶ ל הֵ יכַל קָ ְׁדשְׁ ָך בְׁ י ְִׁרָאתֶ ָך‪.‬‬
‫הִ נֵה בָ ְׁרכּו אֶ ת יי כָל עַ בְׁ ֵדי יי‪,‬‬
‫תהלים קלד‪ ,‬א‬
‫הָ עֹ ְׁמ ִדים בְׁ בֵ ית יי בַ ּלֵילוֹת‪.‬‬
‫תהלים קלד‪ ,‬ב‬
‫שְׁ אּו י ְֵׁדיכֶם קֹ ֶדש‪ּ ,‬ובָ ְׁרכּו אֶ ת יי‪.‬‬
‫תהלים צט‪ ,‬ה‬
‫רוֹמְׁ מּו יי א‪ֹ-‬להֵ ינּו וְׁ הִ ְׁשתַ חוּו לַהדֹם ַרגְׁ לָיו‪ ,‬קָ דוֹש הּוא‪.‬‬
‫רוֹמְׁ מּו יי א‪ֹ-‬להֵ ינּו וְׁ הִ ְׁשתַ חוּו לְׁ הַ ר קָ ְׁדשוֹ‪,‬‬
‫תהלים צט‪ ,‬ט‬
‫כִ י קָ דוֹש יי א‪ֹ-‬להֵ ינּו‪.‬‬
‫תהלים צו‪ ,‬ט‬
‫ָארץ‪.‬‬
‫הִ שְׁ תַ חוּו ַליי בְׁ הַ ְׁדרַ ת קֹ ֶדש‪ִ ,‬חילּו ִמפָ נָיו כָל הָ ֶ‬
‫נִשְׁ תַ חוֶה אֶ ל הֵ יכַל קָ ְׁד ְׁשָך וְׁ נו ֶֹדה אֶ ת ְׁשמֶ ָך‬
‫ש ְׁמָך אִ ְׁמ ָרתֶ ָך‪ .‬ע"פ תהלים קלח‪ ,‬ב‬
‫עַ ל חַ סְׁ ְּׁדָך וְׁ עַ ל א ִמתֶ ָך‪ ,‬כִ י הִ גְׁ ַּדלְׁ תָ עַ ל כָל ִ‬
‫תהלים פט‪ ,‬ט‬
‫יי א‪ֹ-‬להֵ י צְׁ ‪-‬בָ אוֹת ִמי כָמוָֹך חסִ ין ָי‪ּ-‬ה‪ ,‬וֶאמּונָתְׁ ָך סְׁ בִ יבוֹתֶ יָך‪.‬‬
‫תהלים פט‪ ,‬ז‬
‫כִ י ִמי בַ שַ חַ ק יַערְֹך ַליי‪ ,‬י ְִׁדמֶ ה ַליי בִ בְׁ נֵי אֵ לִ ים‪.‬‬
‫תהלים פו‪ ,‬י‬
‫כִ י גָדוֹל אַ תָ ה וְׁ עֹ שֵ ה נִפְׁ לָאוֹת‪ ,‬אַ תָ ה א‪ֹ-‬להִ ים לְׁ בַ ֶּדָך‪.‬‬
‫תהלים קח‪ ,‬ה‬
‫כִ י גָדוֹל מֵ עַ ל שָ מַ יִם חַ סְׁ ּדֶ ָך‪ ,‬וְׁ עַ ד שְׁ חָ ִקים א ִמתֶ ָך‪.‬‬
‫תהלים קמה‪ ,‬ג‬
‫ּומ ֻהּלָל ְׁמאֹ ד‪ ,‬וְׁ לִ גְׁ דֻ ּלָת ֹו אֵ ין חֵ קֶ ר‪.‬‬
‫גָדוֹל יי ְׁ‬
‫תהלים צו‪ ,‬ד‬
‫ּומ ֻהּלָל ְׁמאֹ ד‪ ,‬נוֹרָ א הּוא עַ ל כָל א‪ֹ-‬להִ ים‪.‬‬
‫כִ י גָדוֹל יי ְׁ‬
‫תהלים צה‪ ,‬ג‬
‫כִ י אֵ ‪-‬ל גָדוֹל יי‪ּ ,‬ומֶ לְֶך גָדוֹל עַ ל כָל א‪ֹ-‬להִ ים‪.‬‬
‫דברים ג‪ ,‬כד‬
‫אשֶ ר ִמי אֵ ‪-‬ל בַ שָ מַ יִם ּובָ ָארֶ ץ אשֶ ר יַעשֶ ה כְׁ מַ עשֶ יָך וְׁ כִ גְׁ בּורֹתֶ ָך‪.‬‬
‫מִ י ֹלא יִרָ אָך מֶ לְֶך הַ ג ֹויִם כִ י לְׁ ָך יָָאתָ ה‪,‬‬
‫ירמיהו י‪ ,‬ז‬
‫כִ י בְׁ כָל חַ כְׁ מֵ י הַ ג ֹויִם ּובְׁ כָל מַ לְׁ כּותָ ם מֵ אֵ ין כָמוָֹך‪.‬‬
‫ירמיהו י‪ ,‬ו‬
‫בּורה‪.‬‬
‫מֵ אֵ ין כָמוָֹך יי‪ ,‬גָדוֹל אַ תָ ה וְׁ גָדוֹל שִ ְׁמָך בִ גְׁ ָ‬
‫תהלים פט‪ ,‬יד‬
‫לְׁ ָך זְׁ רוֹעַ עִ ם גְׁ בּורָ ה‪ ,‬תָ עֹ ז י ְָׁדָך תָ רּום י ְִׁמינֶָך‪.‬‬
‫תהלים עד‪ ,‬טז‬
‫לְׁ ָך יוֹם ַאף לְׁ ָך ָל ְׁילָה‪ ,‬אַ תָ ה הכִ ינוֹתָ מָ אוֹר וָשָ מֶ ש‪.‬‬
‫תהלים צה‪ ,‬ד‬
‫אשֶ ר בְׁ יָד ֹו מֶ ְׁח ְׁקרֵ י ָארֶ ץ‪ ,‬וְׁ תוֹעפוֹת הָ ִרים לוֹ‪.‬‬
‫תהלים קו‪ ,‬ב‬
‫מִ י יְׁמַ ּלֵל גְׁ בּורוֹת יי‪ ,‬י ְַׁש ִמיעַ כָל תְׁ הִ ּלָתוֹ‪.‬‬
‫לְׁ ָך יי הַ גְׁ דֻ ּלָה וְׁ הַ גְׁ בּורָ ה וְׁ הַ תִ פְׁ אֶ רֶ ת וְׁ הַ נֵצַ ח וְׁ הַ הוֹד כִ י כֹ ל‬
‫דהי"א כט‪ ,‬יא‬
‫בַ שָ מַ יִם ּובָ ָארֶ ץ‪ ,‬לְׁ ָך יי הַ מַ מְׁ ָלכָה וְׁ הַ ִמתְׁ נַשֵ א לְׁ כֹ ל לְׁ רֹאש‪.‬‬
‫תהלים פט‪ ,‬יב‬
‫ּומֹלאָ ּה אַ תָ ה יְׁסַ ְׁדתָ ם‪.‬‬
‫לְׁ ָך שָ מַ יִם ַאף לְׁ ָך ָארֶ ץ‪ ,‬תֵ בֵ ל ְׁ‬
‫תהלים עד‪ ,‬יז‬
‫אַ תָ ה הִ צַ בְׁ תָ כָל גְׁ בּולוֹת ָארֶ ץ‪ ,‬קַ יִץ ָוחֹ ֶרף אַ תָ ה יְׁצַ ְׁרתָ ם‪.‬‬
‫‪ | 4‬סליחות‬
‫אַ תָ ה ִרצַ צְׁ תָ רָ אשֵ י לִ וְׁ יָתָ ן‪ ,‬תִ תְׁ נֶנּו מַ אכָל לְׁ עַ ם לְׁ צִ יִ ים‪.‬‬
‫אַ תָ ה בָ קַ עְׁ תָ מַ עְׁ יָן ָונָחַ ל‪ ,‬אַ תָ ה הוֹבַ ְׁשתָ נַהרוֹת אֵ יתָ ן‪.‬‬
‫אַ תָ ה פוֹרַ ְׁרתָ בְׁ עָ זְׁ ָך יָם‪ִ ,‬שבַ ְׁרתָ ָראשֵ י תַ נִינִים עַ ל הַ מָ יִם‪.‬‬
‫אַ תָ ה מוֹשֵ ל בְׁ גֵאּות הַ יָם‪ ,‬בְׁ שוֹא ַגּלָיו אַ תָ ה תְׁ שַ בְׁ חֵ ם‪.‬‬
‫ּומ ֻהּלָל ְׁמאֹ ד‪ ,‬בְׁ עִ יר א‪ֹ-‬להֵ ינּו הַ ר קָ ְׁדשוֹ‪.‬‬
‫גָדוֹל יי ְׁ‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת א‪ֹ-‬להֵ י י ְִׁשרָ אֵ ל יֹשֵ ב הַ כְׁ רֻ בִ ים‪,‬‬
‫אַ תָ ה הּוא הָ א‪ֹ-‬להִ ים לְׁ בַ ּדֶ ָך‪.‬‬
‫אֵ ‪-‬ל נַערָ ץ בְׁ סוֹד ְׁקדו ִֹשים רַ בָ ה‪ ,‬וְׁ נו ָֹרא עַ ל כָל סְׁ בִ יבָ יו‪.‬‬
‫וְׁ יוֹדּו שָ מַ יִם פִ לְׁ אָך יי‪ַ ,‬אף אמּונָתְׁ ָך בִ ְׁקהַ ל ְׁקדו ִֹשים‪.‬‬
‫לְׁ כּו נְׁרַ ְׁננָה ַליי‪ ,‬נ ִָריעָ ה לְׁ צּור י ְִׁשעֵ נּו‪.‬‬
‫נְׁקַ ְּׁדמָ ה פָ נָיו בְׁ תו ָֹדה‪ ,‬בִ זְׁ ִמירוֹת נ ִָריעַ לוֹ‪.‬‬
‫[בערב ר"ה‪ :‬אַ שְׁ רֵ י הָ עָ ם יו ְֹׁדעֵ י תְׁ רּועָ ה יי בְׁ אוֹר פָ נֶיָך יְׁהַ ּלֵכּון‬
‫תהלים עד‪ ,‬יד‬
‫תהלים עד‪ ,‬טו‬
‫תהלים עד‪ ,‬יג‬
‫תהלים פט‪ ,‬י‬
‫תהלים מח‪ ,‬ב‬
‫ישעיהו לז‪ ,‬טז‬
‫תהלים פט‪ ,‬ח‬
‫תהלים פט‪ ,‬ו‬
‫תהלים צה‪ ,‬א‪-‬ב‬
‫תהלים פט‪ ,‬טז‬
‫בַחצֹצְׁ רוֹת וְׁ קוֹל שוֹפָ ר הָ ִריעּו לִ פְׁ נֵי הַ מֶ לְֶך יי‪:‬‬
‫תהלים צח‪ ,‬ו]‬
‫ּומ ְׁשפָ ט מְׁ כוֹן כִ סְׁ אֶ ָך‪ ,‬חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת יְׁקַ ְּׁדמּו פָ נֶיָך‪.‬‬
‫צֶ דֶ ק ִ‬
‫אשֶ ר יַחְׁ ָּדו נ ְַׁמתִ יק סוֹד‪ ,‬בְׁ בֵ ית א‪ֹ-‬להִ ים נְׁהַ ּלְֵך בְׁ ָרגֶש‪.‬‬
‫אשֶ ר ל ֹו הַ יָם וְׁ הּוא עָ שָ הּו‪ ,‬וְׁ יַבֶ שֶ ת י ָָדיו יָצָ רּו‪.‬‬
‫אשֶ ר בְׁ יָד ֹו נֶפֶ ש כָל חָ י‪ ,‬וְׁ רּוחַ כָל בְׁ שַ ר אִ יש‪.‬‬
‫תהלים פט‪ ,‬טו‬
‫תהלים נה‪ ,‬טו‬
‫תהלים צה‪ ,‬ה‬
‫איוב יב‪ ,‬י‬
‫הַ נְׁשָ מָ ה לְָך וְׁ הַ גּוף פָ ֳעלְָך‪ ,‬חּוסָ ה עַ ל עמָ לְָך‪.‬‬
‫הַ נְׁשָ מָ ה לְָך וְׁ הַ גּוף שֶ ּלְָך‪ ,‬יי עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן ְׁשמֶ ָך‪.‬‬
‫ָאתָ אנּו עַ ל ִש ְׁמָך‪ ,‬יי עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן ְׁשמֶ ָך‪,‬‬
‫בַ עבּור כְׁ בוֹד ִש ְׁמָך‪ ,‬כִ י אֵ ‪-‬ל חַ נּון וְׁ ַרחּום ְׁשמֶ ָך‪.‬‬
‫לְׁ מַ עַ ן ִש ְׁמָך יי‪ ,‬וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו כִ י רַ ב הּוא‪.‬‬
‫סְׁ לַח לָנּו ָאבִ ינּו‪ ,‬כִ י בְׁ רֹב אִ ַּולְׁ תֵ נּו שָ גִ ינּו‪ְׁ .‬מחַ ל ָלנּו מַ לְׁ כֵנּו‪ ,‬כִ י ַרבּו ע ֹונֵינּו‪.‬‬
‫במוצאי שבת‬
‫המשך להלן‬
‫בערב ראש השנה‬
‫דלג לעמ'‬
‫‪6‬‬
‫בצום גדליה‬
‫דלג לעמ'‬
‫‪8‬‬
‫ביום ב' של עשי"ת דלג לעמ' ‪11‬‬
‫ביום ג' של עשי"ת דלג לעמ'‬
‫‪11‬‬
‫ביום ד' של עשי"ת דלג לעמ'‬
‫‪12‬‬
‫ביום ה' של עשי"ת דלג לעמ'‬
‫‪13‬‬
‫בשאר הימים ממשיכים 'א‪-‬ל ארך' בעמ' ‪11‬‬
‫סליחות | ‪1‬‬
‫למוצאי שבת‬
‫איך נפתח |‬
‫בנימין בן זרח‬
‫אמנם אנחנו חטאנו‪ ,‬אך מצבנו הקשה עומד בניגוד משווע לשלוות הגויים הסוגדים לעבודה זרה‪.‬‬
‫על כן אנו מתפללים שה' יושיע את ישראל הנשענים עליו‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו ֵוא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫תּוחים‬
‫אֵ יְך נִפְׁ תַ ח פֶ ה לְׁ פָ נֶיָך‪ַּ ,‬דר ְׁמ ִ‬
‫יחים‬
‫בְׁ אֵ ילּו פָ נִים נ ְִׁשפֹ ְך ִש ִ‬
‫איך נפתח את פינו לפניך‪ ,‬השוכן בשמיים‪,‬‬
‫ובאיזה אופן נתפלל‪[ ,‬שהרי]‬
‫ָגעַ לְׁ נּו נְׁתִ יבוֹתֶ יָך הַ יְׁשָ ִרים וְׁ הַ נְׁכו ִֹחים‬
‫נּוחים‬
‫ָּדבַ ְׁקנּו בְׁ תוֹעֵ בוֹת ּובְׁ מַ ע ִשים זְׁ ִ‬
‫ּדּוחים‬
‫הָ לַכְׁ נּו ַאחרֵ י מַ ְׁשאוֹת שָ וְׁ א ּומַ ִ‬
‫הלכנו אחרי נבואות שקר וטעויות‪,‬‬
‫וְׁ הִ ְׁק ִשינּו עֹ רֶ ף וְׁ הֵ עַ זְׁ נּו ְׁמצָ ִחים‪.‬‬
‫והקשינו את ערפנו מתוך עזות מצח‪.‬‬
‫ָזעַ ְׁמתָ בְׁ שֶ ּלָנּו בֵ ית ִמשְׁ כְׁ נוֹת ִמבְׁ טָ חִ ים‬
‫בגללנו זעמת‪[ ,‬ובשל כך] בית המקדש‬
‫חָ רֵ ב‪ּ ,‬ופַ ס רֵ יחַ נִיחו ִֹחים‬
‫נחרב‪ ,‬והקרבנות פסקו‪,‬‬
‫שּוחים‬
‫טֹ ְׁרדּו וְׁ טֻלְׁ ְׁטלּו כֹהנִים ְׁמ ִ‬
‫ונטרדו ממקומם הכוהנים המשוחים‪,‬‬
‫יו ְֹׁדעֵ י עֵ רֶ ְך עוֹלוֹת ּוזְׁ בָ ִחים‪.‬‬
‫ּושלּוחִ ים‬
‫ַכמָ ה יִסַ ְׁרתָ נּו עַ ל י ְֵׁדי צִ ִירים ְׁ‬
‫ֹלא הִ ְׁקשַ בְׁ נּו לִ ְׁשמוֹעַ לְׁ מוֹכִ יחִ ים‪.‬‬
‫שידעו לעשות כסדרם את העולות ואת השלמים‪.‬‬
‫מאסנו את דרכיך הישרות והטובות (התורה)‪,‬‬
‫[ולעומת זאת] דבקנו בתועבות ובמעשים עזובים‬
‫ודחויים‪,‬‬
‫הוכחת אותנו רבות על ידי נביאים ושליחים‪,‬‬
‫[אך] אנו לא הקשבנו למוכיחים‪.‬‬
‫מֵ ָאז וְׁ עַ ד עַ תָ ה ָאנּו נ ִָּד ִחים‬
‫ֶנהרָ גִ ים נ ְִׁשחָ ִטים וְׁ נ ְִׁטבָ ִחים‬
‫שֹרַ ְׁדנּו ְׁמתֵ י ְׁמעָ ט בֵ ין קוֹצִ ים כְׁ סּוחִ ים‬
‫מעטים ממנו שרדו בין הגויים‪,‬‬
‫עֵ ינֵינּו כָלוֹת בְׁ לִ י ְׁמצֹא ְׁר ָו ִחים‪.‬‬
‫ועינינו מצפות לרווחה‪ ,‬אך לשווא‪.‬‬
‫פו ְֹׁרכֵי עַ מְׁ ָך אשֶ ר לַמֵ ת שוֹח ִחים‬
‫יחים‬
‫צֶ פֶ ר וָעֶ רֶ ב לָמָ ה מַ צְׁ לִ ִ‬
‫מדוע הגויים‪ ,‬משַ ברי עמך‪ ,‬המשתחווים לאותו‬
‫האיש‪,‬‬
‫מצליחים (תמיד) בבוקר ובערב?‬
‫קָ ִמים לְׁ מּולְׁ ָך נֶָאצוֹת שוֹח ִחים‬
‫[אותם גויים] עומדים למולך ומקללים‪,‬‬
‫ְׁרצּוצִ ים‪ ,‬בַ מֶ ה אַ תֶ ם בו ְֹׁט ִחים‪.‬‬
‫נּוחים‬
‫ש ֹוכֵן עַ ד וְׁ קָ דוֹש‪ ,‬צְׁ פֵ ה בְׁ עֶ לְׁ בוֹן א ִ‬
‫תְׁ מּוכִ ים עָ לֶיָך ּובְׁ ָך ִמתְׁ ַאחִ ים‬
‫(ומתריסים כלפי ישראל‪ ):‬רצוצים‪ ,‬במי אתם‬
‫בוטחים? (דהיינו‪ ,‬איפה ה'?)‬
‫ה' הקיים לעד והקדוש‪ ,‬ראה את עלבונם של‬
‫הנאנחים (ישראל)‪,‬‬
‫[לכן] מחורבן הבית ועד היום אנחנו נודדים‪,‬‬
‫[ובנדודינו אנו] נהרגים‪ ,‬נשחטים ונטבחים‪.‬‬
‫אשר נשענים עליך ואליך נצמדים‪.‬‬
‫‪ | 6‬סליחות‬
‫בְׁ נוֹרָ אוֹת יְׁמִ י ְׁנָך ִנּוָשֵ עַ לִ נְׁצָ ִחים‬
‫ביד ימינך הנוראה ניוושע לנצח‪,‬‬
‫טּוחים‪.‬‬
‫כִ י עַ ל רַ חמֶ יָך הָ רַ בִ ים ָאנּו בְׁ ִ‬
‫שכן אנו בוטחים ברחמיך הרבים‪.‬‬
‫ממשיכים 'כי על רחמיך' בעמ' ‪11‬‬
‫ערב ראש השנה‬
‫יי א‪-‬להי הצ‪-‬באות |‬
‫רש"י‬
‫פיוט זה פותח את פיוטי היום המתארים את אימת המשפט‪ .‬יום הדין קרב‪ ,‬לבנו יראה מתמלא‪ .‬חרדים אנו מזיכרון‬
‫חטאינו וקשיות עורפנו‪ ,‬ומתחננים שהקב"ה יפתח שער לדופקים בתשובה‪.‬‬
‫יי א‪ֹ-‬להֵ י הַ צְׁ ‪-‬בָ אוֹת נוֹרָ א בָ עֶ לְׁ י ֹונִים‪,‬‬
‫ה'‪ ,‬א‪-‬לוהי כל הבריות אשר [כוחו] נורא על צבא השמיים‪,‬‬
‫אָ מַ ְׁרתָ שּובּו בָ נִים סָ ְׁרבָ נִים‬
‫אמרת‪ :‬שובו‪ ,‬בנים סרבנים‪,‬‬
‫בֹאּו עָ ַדי בְׁ תו ָֹדה ּובִ ְׁר ָננִים‬
‫בואו אליי בתודה וברננה‪,‬‬
‫בַ ְׁקשּו פָ נַי בִ בְׁ כִ י ּובְׁ תַ חנּונִים‪.‬‬
‫והתפללו לפני בבכי ובתחנונים‪.‬‬
‫ַגם כִ י נִסְׁ תְׁ מָ ה תְׁ פִ ּלַת הֶ גְׁ י ֹונִים‬
‫גם אם נסתם [השער בפני] התפילה ההגויה בפה‪,‬‬
‫ַגּלֵי שָ בִ ים פְׁ תּוחִ ים ַכ ָּונִים‬
‫[נשארו] דלתות וחלונות שפתוחים בפני השבים‪.‬‬
‫ְּׁדבָ ְׁרָך נִצָ ב לְׁ עוֹלְׁ מֵ י עִ ָּדנִים‬
‫הבטחתך [לדון ברחמים] קיימת לעולמי עולמים‪,‬‬
‫ּדַ ְׁרכֵי טּובְׁ ָך נֶצַ ח ֹלא ש ֹונִים‪.‬‬
‫ודרכיך הטובות‪ ,‬לנצח אינן משתנות‪.‬‬
‫הִ נְׁנּו ָאתָ אנּו לְׁ ָך כְׁ דַ ּלִ ים וְׁ אֶ בְׁ י ֹונִים‬
‫הננו‪ ,‬באנו לפניך כדלים ואביונים‪.‬‬
‫הַ צְׁ ָדקוֹת לְׁ ָך וְׁ לָנּו הָ ע ֹונִים‬
‫[אכן] אתה צדקת ואנחנו חטאנו‪.‬‬
‫וְׁ עָ ֶדיָך שַ בְׁ נּו בְׁ בֹשֶ ת הַ פָ נִים‬
‫[על כן] שבנו עד אליך בבושת פנים‪,‬‬
‫וְׁ עַ ל ַּדלְׁ תוֹתֶ יָך הוֹגִ ים כַי ֹונִים‪.‬‬
‫[ואנו מתדפקים] על דלתותיך ומשמיעים קול תפילה כיונים הומות‪.‬‬
‫ָזכְׁ רֵ נּו ּופָ ְׁק ֵדנּו לְׁ חַ יִ ים ְׁמתֻקָ נִים‬
‫[אנא] פקוד אותנו לחיים טובים ומתוקנים‪,‬‬
‫ַזכֵה כְׁ תָ מֵ ינּו צַ ִחים ְׁמלֻבָ נִים‬
‫נקה את [כתמי] חטאינו [והפכם] לזכים ולבנים‪.‬‬
‫חַ טֹאת נְׁעּורֵ ינּו מְׁ חֵ ה כַע ָננִים‬
‫את חטאי [ימי] נעורינו מחה כמו עננים‪,‬‬
‫חַ ֵּדש יָמֵ ינּו כְׁ י ִָמים קַ ְׁדמ ֹונִים‬
‫וחדש את ימינו כפי שהיו בימי קדם‪.‬‬
‫ֻט ְׁמָאה הַ עבֵ ר וְׁ הָ תֵ ם הַ זֵד ֹונִים‬
‫העבר את הטומאה וכלה את הזדונות‪.‬‬
‫סליחות | ‪7‬‬
‫טָ הֳרָ ה תִ זְׁ רֹק מַ יִם נֶאמָ נִים‪.‬‬
‫זרוק עלינו מים נאמנים של טהרה‪.‬‬
‫ָי ַדעְׁ נּו ִר ְׁשעֵ נּו סָ רָ בִ ים וְׁ סַ ּל ֹונִים‬
‫אנו יודעים שרשענו‪ ,‬היינו סרבנים ודוקרים כקוצים‪,‬‬
‫ַי ְׁקשּות עָ ְׁרפֵ נּו חָ סֹ ן כָאַ ּל ֹונִים‬
‫וערפנו הקשה היה חזק כאלון‪.‬‬
‫ֶכרֶ ם נ ְִׁטעֵ נּו סִ גְׁ סֵ ג נִצָ נִים‬
‫[בעבר] שגשגו ניצנים בכרמנו‪,‬‬
‫ָכסּו פָ נָיו חרֻ ּלִ ים ִקמְׁ ש ֹונִים‬
‫[וכיום] התכסו פניו קוצים ודרדרים‪.‬‬
‫מּודי חַ מָ נִים‬
‫מּודי הָ רֵ עַ צְׁ ֵ‬
‫לִ ֵ‬
‫(ביאור המשל) ישראל למדו לעשות רע ונצמדו לעבודה זרה‪,‬‬
‫לו ְֹׁקחֵ י שֹחַ ד רו ְֹׁדפֵ י שַ לְׁ מ ֹונִים‪.‬‬
‫והם לוקחי שוחד ורודפי שלמונים‪.‬‬
‫מַ הֵ ר ִקלְׁ קַ לְׁ נּו חֻפַ ת ִחתּונִים‬
‫קלקלנו במהירות את הנישואים (מתן תורה)‪,‬‬
‫מֵ ָאז הֻסַ גְׁ נּו לְׁ ָאחוֹר וְׁ ֹלא לְׁ פָ נִים‬
‫ומאז אנו נסוגים אחורה ולא מתקדמים‪.‬‬
‫ָנעּו זִ בְׁ חֵ י הַ כ ִָרים הַ מִ ְׁש ִנים‬
‫חדלו הקרבנות של הכבשים הבריאים והמפוטמים‪,‬‬
‫ִניחוֹחֵ י רֵ יחַ ְׁקטֹ רֶ ת סַ ְׁממָ נִים‬
‫ריח הניחוח וקטורת הסמים‪.‬‬
‫שַ ר ח ִמ ִשים יוֹעֵ ץ ּונְׁשּוא פָ נִים‬
‫[וכן בטלו] צדיקים וחכמים‪,‬‬
‫סֶ גֶן ּומָ שּוחַ לְׁ וִ יִ ים וְׁ ַאהר ֹונִים‪.‬‬
‫כהן גדול וסגנו‪ ,‬לויים וכהנים‪.‬‬
‫ע ִמ ָידתֵ נּו ְׁראֵ ה ּדַ ּלִ ים וְׁ רֵ יקָ נִים‬
‫ראה את עמידתנו לפניך‪ ,‬דלים‪ ,‬ריקים‪,‬‬
‫עצֵ בֵ י רּוחַ ְׁמרו ִֹרים כְׁ לַענִים‬
‫רוחנו עצובה ומרה כלענה‪.‬‬
‫פְׁ קַ ְׁדנּוָך בַ צַ ר לַחַ ש צְׁ קּונִים‬
‫בצרה פקדנו אותך ושפכנו תפילה בלחש‪,‬‬
‫ּומתְׁ א ֹו ְׁננִים‪.‬‬
‫ַפחַ ד ִּדינְָׁך ּדוֹאגִ ים ִ‬
‫[שכן] אנו דואגים ומצטערים מפחד דינך‪.‬‬
‫צֶ מַ ח צְׁ ָדקָ ה הַ צְׁ מַ ח ַלנֶאמָ נִים‬
‫[אנא] הקם לנאמנים לך את משיח צדקנו‪,‬‬
‫צַ ּוֵה לְׁ הַ עבִ יר עוֹנוֹת ִראש ֹונִים‬
‫וצווה להעביר עוונות ראשונים‪.‬‬
‫קוֹל הַ קוֹרֵ א י ְַׁשבִ ית מִ ְׁד ָינִים‬
‫קול התפילה ישבית [את טענות] בעלי דיננו‪,‬‬
‫קַ טֵ גוֹר יַהַ ס וְׁ י ְַׁשתִ יק נ ְִׁר ָגנִים‬
‫יהסה את הקטגור וישתיק את המתלוננים עלינו‪.‬‬
‫רּוחַ ְׁנכֵָאה ִּדכְׁ אּות לֵב ִשבְׁ ר ֹונִים‬
‫רוחנו הנכאה ולבנו המדוכא והשבור‬
‫רָ צוֹן יַעלּו כְׁ חֶ לְׁ בֵ י קָ ְׁרבָ נִים‪.‬‬
‫יעלו לרצון כמו חלבי הקרבנות‪.‬‬
‫שְׁ בּועַ ת ָאבוֹת קַ יֵם לַבָ נִים‬
‫קיים לבנים את שבועתך לאבות‪,‬‬
‫שַ וְׁ עַ ת קו ְֹׁראֶ יָך תִ ְׁשמַ ע ִממְׁ ע ֹונִים‬
‫ותשמע ממעונך את שוועתם של הקוראים אליך‪.‬‬
‫‪ | 8‬סליחות‬
‫תָ כִ ין לִ בָ ם לְׁ י ְִׁרָאתְׁ ָך מּו ָכנִים‬
‫תכוון [לדעת מה] בלבם של ישראל המוכנים ליראה אותך‪,‬‬
‫תַ ְׁק ִשיב ָאזְׁ נְָׁך ִשיחַ ִחנּונִים‪.‬‬
‫ואוזנך תקשיב לשיחת תחינתם‪.‬‬
‫שּוב לְׁ הַ עלוֹת עַ מְׁ ָך ִמ ְׁשא ֹונִים‬
‫שוב להעלות את עמך משאון [גלי הים]‪.‬‬
‫מַ הֵ ר יְׁקַ ְּׁדמּונּו רַ חמֶ יָך קַ ְׁדמ ֹונִים‬
‫רחמיך הקיימים מקדם יקדמו את פנינו במהרה‪.‬‬
‫בְׁ ִריבָ ם יֵצְׁ אּו חנּונֶיָך ֵכנִים‬
‫[ישראל‪ ,‬אשר להם אתה נוטה] חן‪ ,‬יצאו זכאים בדינם‪,‬‬
‫קֹ וִ ים חסָ ֶדיָך וְׁ עַ ל רַ חמֶ יָך ְׁשעּונִים‪.‬‬
‫[הם] מקווים לחסדיך ונשענים על רחמיך‪.‬‬
‫ממשיכים 'כי על רחמיך' בעמ' ‪11‬‬
‫צום גדליה‬
‫אז טרם |‬
‫רש"י‬
‫תשובה קודם לעולם נבראה‪ ,‬מוכנה היא מקדם לטהר את בגדינו הצואים ולהלבישנו מחלצות טהורות‪ .‬בתפילה אנו‬
‫עומדים לפני ה'‪ .‬אנא‪ ,‬טהרנו מחטא ומעוון‪.‬‬
‫אָ ז טֶ רֶ ם נ ְִׁמתְׁ חּו נִבְׁ לֵי שְׁ כָבִ ים‬
‫כשהשמיים המעוננים עוד לא נמתחו‪,‬‬
‫בָ ָארֶ ץ עַ ד ֹלא דֻ בְׁ קּו ְׁרגָבִ ים‬
‫ורגבי העפר של הארץ עדיין לא נדבקו זה לזה‪,‬‬
‫ַגבָ ְך ִשבְׁ עָ ה ְׁדבָ ִרים הָ יּו ְׁמגֻבָ בִ ים‬
‫לפניך (ה') שבעה דברים היו מכונסים‪:‬‬
‫ָּדת ָוכֵס ְּׁור ִטיַת בָ נִים שוֹבָ בִ ים‬
‫תורה‪ ,‬כיסא הכבוד‪ ,‬תשובה לחוטאים‪,‬‬
‫הוֹד גַן עֵ ֶדן וְׁ עֵ לֶק הַ בְׁ הָ בִ ים‬
‫גן העדן מלא ההוד‪ ,‬הגיהנום הבוער‪,‬‬
‫ּו ְׁמקוֹם כַפָ רָ ה עַ ל י ְֵׁדי מַ ְׁק ִריבִ ים‬
‫בית המקדש שבו מתכפרים בהקרבת קרבנות‪,‬‬
‫ֹזהַ ר שֵ ם יִנוֹן ְׁמחֹ לָל מֵ חוֹבִ ים‬
‫ואורו של שם המשיח שסובל מחטאינו‪,‬‬
‫ֻחבְׁ רּו ַאלְׁ פַ יִם קֶ דֶ ם בְׁ ִריַאת יִשּובִ ים‪.‬‬
‫[כל אלו] נבראו אלפיים שנה לפני בריאת העולם‪.‬‬
‫טְׁ כּוסִ ים עַ ל רָ ִקיעַ בו ִֹטים כִ ְׁשבִ יבִ ים‬
‫[שבעת הדברים הללו] מסודרים בשמיים‪ ,‬נראים‬
‫(ניבטים) כניצוצות אש‪,‬‬
‫ּומשֹרָ ִשים פְׁ נֵי יוֹשֵ ב הַ כְׁ רּובִ ים‪.‬‬
‫עּורים ְׁ‬
‫ְׁי ִ‬
‫נטועים כיער ומושרשים לפני ה'‪.‬‬
‫כִ סֵ א הָ יָה ֻמנָח בָ רָ ִקיעַ בְׁ יִצּובִ ים‬
‫ברקיע היה מונח כיסא יציב [שנועד]‬
‫לְׁ מוֹשַ ב מֶ לְֶך וְׁ נוֹרָ א עַ ל סְׁ בִ יבִ ים‪.‬‬
‫למושבו של המלך (ה') הנורא על כל סביביו‪.‬‬
‫סליחות | ‪9‬‬
‫ִמימִ ינ ֹו אֵ ש ָּדת חקּוקָ ה בַ כְׁ תּובִ ים‬
‫מימינו התורה כתובה וחקוקה‪,‬‬
‫ְׁנתּונָה עַ ל בִ ְׁרכ ֹו בְׁ שַ עשּועַ אהָ בִ ים‪.‬‬
‫[היא] נתונה על ברכו והוא משתעשע בה באהבה‪.‬‬
‫סָ דּור עַ ל הַ ָּדרוֹם גַן ְׁרטּובִ ים‬
‫בדרום מסודר גן העדן‪,‬‬
‫עָ רּוְך עַ ל הַ צָ פוֹן תֹ פֶ ת שַ לְׁ הָ בִ ים‪.‬‬
‫ובצפון מוכן הגיהנום ושלהבותיו‪.‬‬
‫פְׁ נֵי הַ מִ זְׁ רָ ח יְׁרּושָ ַליִם הַ בְׁ נּויָה בְׁ מַ חצָ בִ ים‬
‫במזרח ירושלים הבנויה מאבני מחצב‪,‬‬
‫צָ פּון בְׁ ת ֹוכָּה ִמ ְׁק ַּדש אֵ ‪-‬ל בְׁ יִשּובִ ים‬
‫ובתוכה יושב בית המקדש‪.‬‬
‫קָ בּועַ בְׁ אֶ ְׁמצַ ע ִמזְׁ בֵ חַ כִ פּור חַ יָבִ ים‬
‫באמצע מצוי המזבח שבאמצעותו מתכפרים‬
‫החוטאים‪,‬‬
‫ְׁרבּוצָ ה עָ לָיו אֶ בֶ ן ְׁשתִ יַת חטּובִ ים‬
‫עליו מונחת אבן שתייה‪[ ,‬השותה את הנסכים דרך‬
‫נקבים] חצובים‪,‬‬
‫שֵ ם יִנוֹן עָ לֶיהָ חָ קּוק בְׁ מִ כְׁ תָ בִ ים‬
‫ועליה חקוק וכתוב שמו של המשיח‪,‬‬
‫תֹ ַאר שֵ ם הַ ְׁמפֹ רָ ש בְׁ תָ ֵוי גִ ּלּובִ ים‪.‬‬
‫מראה השם המפורש בתווים מגולפים‪.‬‬
‫שָ מָ ה בַ תָ וְֶך לִ פְׁ נֵי מֵ זִ יב מַ ְׁשאַ בִ ים‬
‫שם במרכז לפני ה' המשפיע משאבי מים‪,‬‬
‫לִ ּוּוי תְׁ שּובָ ה אֶ רֶ ְך לְׁ נ ְִׁדוִ ים וְׁ כֹ אבִ ים‬
‫התשובה מצמידה רפואה לדווים וכואבים‪.‬‬
‫ְׁמעֻתֶ ֶדת לְׁ כִ בּוס צֹאִ ים ּולְׁ הַ לְׁ בִ יש מּוטָ בִ ים‬
‫היא מוכנה לכיבוס בגדים מלוכלכים מעוון ולהלבשת‬
‫בגדים טהורים‪,‬‬
‫הָ רֵ ק שֶ מֶ ן הַ טוֹב עַ ל רֹאש שָ בִ ים‪.‬‬
‫ולשפיכת שמן טוב על ראשם של השבים‪.‬‬
‫בְׁ כֵן ָאתָ אנּו לְׁ ָך על ִָמים וְׁ שָ בִ ים‬
‫ובכן באנו לפניך צעירים וזקנים‪,‬‬
‫ְׁרחַ ץ ִמצַ חַ ן וְׁ הַ שְׁ לְֵך ִטמּוי סְׁ ָאבִ ים‬
‫[כדי ש]תרחץ אותנו מצחנתנו ותשליך את הטומאה‬
‫המסואבת‪.‬‬
‫בִ תְׁ פִ ּלָה יְׁקַ ְּׁדמּוָך בָ נִים שוֹבָ בִ ים‬
‫הבנים החוטאים יקדמו אותך בתפילה‪,‬‬
‫יוֹם יוֹם לְׁ ָד ְׁר ְׁשָך בְׁ פִ יץ נִיבִ ים‬
‫וכל יום ידרשו אותך בפתיחת פה בדיבור‪.‬‬
‫ֵיחָ שֵ ב אמָ רֵ ינּו כְׁ הֶ ְׁקטֵ ר ָּד ִמים וַחלָבִ ים‬
‫דברינו ייחשבו לפניך כמו קרבן‪,‬‬
‫צִ פְׁ צּופֵ נּו יְׁקֻ בַ ל כְׁ פִ סּוגֵי פָ ִרים ּוכְׁ שָ בִ ים‬
‫ותפילתנו תתקבל כמו נתחי פרים וכבשים‪.‬‬
‫חטָ אֵ ינּו הַ צְׁ לֵל בְׁ קַ ְׁרקַ ע נ ְִׁטפֵ י מַ ְׁרזָבִ ים‬
‫[אנא] את חטאינו קבור בקרקע [כמו] נטפי מים‬
‫ממרזב‪,‬‬
‫קָ ְׁרבֵ נּו אֵ לֶיָך בְׁ ִרכְׁ פַ ת רַ חמֶ יָך הָ רַ בִ ים‪.‬‬
‫וקרב אותנו אליך בהמון רחמיך הרבים‪.‬‬
‫ממשיכים 'כי על רחמיך' בעמ' ‪11‬‬
‫‪ | 11‬סליחות‬
‫יום ב' של עשי"ת‬
‫אליך לב |‬
‫אליה בר שמעיה‬
‫אנו מזרזים עצמנו לשוב בתשובה שכוחה רב‪ ,‬ומאת ה' אנו מבקשים‪ :‬אנא עורר את היצר הטוב להילחם ביצר הרע‪.‬‬
‫כך ישובו רבים אל ה' החפץ בתשובה‪ ,‬ולא ימאס ה' תפילת רבים‪.‬‬
‫אֵ לֶיָך לֵב ָונֶפֶ ש נ ְִׁשפֹ ְך כַמַ יִם‬
‫כולנו נשפוך לב ונפש כמים אליך‬
‫ֻכּלָנּו אֶ ל אֵ ‪-‬ל בַ שָ מַ יִם‪.‬‬
‫ה' אשר נמצא בשמיים‪.‬‬
‫אֵ תָ יּו זְׁ קֵ נִים עִ ם ע ֹו ָללֵיכֶם‬
‫(פנייה אל הקהל) בואו כולם מזקן ועד עולל‪,‬‬
‫הִ זַכּו וְׁ הָ סִ ירּו רֹעַ מַ עַ לְׁ לֵיכֶם‪.‬‬
‫היטהרו והסירו את מעלליכם הרעים‪.‬‬
‫לְׁ פָ נָיו נ ְַׁרבֶ ה תְׁ ִחנָה ּובַ קָ שָ ה‬
‫נרבה לפניו תחינות ובקשות‪,‬‬
‫עַ ל זֹאת מֵ א‪ֹ-‬להֵ ינּו נְׁבַ ְׁקשָ ה‪.‬‬
‫ונבקש מה' על זה‪:‬‬
‫י ֻ ְׁרגַז הַ טוֹב עַ ל הַ מְׁ נֻּוָל‬
‫[אנא עשה ש]יצר הטוב יילחם ביצר הרע‪,‬‬
‫ַּד ְׁרכ ֹו יַעזֹב פוֹשֵ עַ וְׁ עַ ּוָל‪.‬‬
‫ופושע וחוטא יעזוב את דרכו [הרעה]‪.‬‬
‫הָ כִ ינּו לֵב וְׁ הֵ ִטיבּו מַ חשָ בָ ה‬
‫הכינו את לבכם [לתשובה] והיטיבו את מחשבותיכם‪,‬‬
‫כִ י גָדוֹל כֹ חַ הַ תְׁ שּובָ ה‪.‬‬
‫כי גדול כוחה של התשובה‪.‬‬
‫בִ ְׁקהַ ל עַ ם מִ ּלִ ין נַכְׁ בִ יר‬
‫בקהל עם נרבה מילים בתפילה‪,‬‬
‫וְׁ ֹלא י ְִׁמַאס אֵ ‪-‬ל כַבִ יר‪.‬‬
‫וה'‪ ,‬א‪-‬ל גדול וכביר‪ ,‬לא ימאס [את תפילת הציבור]‪.‬‬
‫רוֹצֶ ה תְׁ שּובַ ת ב ֹוגֵד וְׁ נ ְִׁשחָ ת‬
‫ה' רוצה שהחוטא והפושע ישובו‪,‬‬
‫לְׁ הָ ִשיב נַפְׁ ש ֹו ִמנִי שַ חַ ת‪.‬‬
‫כדי שנפשם תינצל ממוות‪.‬‬
‫שְׁ מַ ע תַ חנּון הֵ עָ תֵ ר לִ ְׁמבַ ְׁקשֶ יָך‬
‫(פנייה לה') שמע את התחנון וענה למבקשיך‬
‫בְׁ נ ְָׁשאֵ נּו י ֵָדינּו אֶ ל ְּׁדבִ יר קָ ְׁדשֶ ָך‪.‬‬
‫כאשר הם נושאים כפיים [בתפילה] לנוכח בית המקדש‪.‬‬
‫יִהְׁ יּו נָא אִ ְׁמרֵ י פִ ינּו לְׁ רָ צוֹן‬
‫אמרי פינו יהיו לרצון‪,‬‬
‫וְׁ כַפֵ ר עַ ל חַ טֹאתֵ ינּו אֹ נֶס וְׁ רָ צוֹן‪.‬‬
‫וסלח לחטאינו [אשר נעשו] הן באונס הן ברצון‪.‬‬
‫סליחות | ‪11‬‬
‫חשֹב זְׁ כֹ ר ְׁק ִריַאת נְׁעִ ימֶ יָך‬
‫זכור את תפילתם [של ישראל] הנעימים עליך‪,‬‬
‫וְׁ הִ נָחֵ ם עַ ל הָ רָ עָ ה לְׁ עַ מֶ ָך‪.‬‬
‫והינחם על הרעה [אשר באה] על עמך‪.‬‬
‫וַעשֵ ה חֵ פֶ ץ עבָ ֶדיָך וִ ישַ עְׁ ְׁשעּון תַ נְׁחּומֶ יָך‬
‫עשה את רצון עבדיך ותנחומיך ישעשעו אותם‪,‬‬
‫טּוחים עַ ל רַ חמֶ יָך‪.‬‬
‫סְׁ מּוכִ ים בְׁ חַ סְׁ ְּׁדָך ּובְׁ ִ‬
‫[שכן] הם נשענים על חסדך ובטוחים ברחמיך‪.‬‬
‫ממשיכים 'כי על רחמיך' בעמ' ‪11‬‬
‫יום ג' של עשי"ת‬
‫שחרנוך בקשנוך |‬
‫שמואל בר אברהם הלוי בונפנט‬
‫בושה אופפת אותנו ואנו אחוזי פחד וחלחלה בשל מעשינו המכוערים‪ .‬אנו פונים לה' בתפילה ובטוחים שהוא יקבל‬
‫את תפילתנו‪.‬‬
‫שִ חַ ְׁרנּוָך בִ קַ ְׁשנּוָך‪ ,‬יוֹצֵ ר הָ ִרים‬
‫התאווינו לך ודרשנו אותך‪[ ,‬ה'] יוצר ההרים‪,‬‬
‫מַ גִ יד לְׁ ָאדָ ם ִשיחַ ְּׁודבָ ִרים‪.‬‬
‫[אשר] מספר לאדם את כל מה ששוחח ודיבר‪.‬‬
‫וְׁ ִחּלִ ינּוָך ְּׁודרַ ְׁשנּוָך בו ִֹשים ַוחפֵ ִרים‬
‫ביקשנו את פניך כשאנו בושים ונכלמים‪,‬‬
‫אֶ ת חַ טֹאתֵ ינּו הַ יוֹם ָאנּו ְׁמסַ פְׁ ִרים‪.‬‬
‫[שכן] אנו מספרים היום את חטאינו‪.‬‬
‫ֻלהַ ְׁקנּו וֻעַ ְׁדנּו זְׁ קֵ נִים ּונְׁעָ ִרים‬
‫התאספנו והתוועדנו [כולנו‪ ,‬מ]זקנים [ועד] צעירים‪,‬‬
‫בְׁ בֵ ית הַ תְׁ פִ ּלָה ִמ ְׁק ָּדש ִמזְׁ עָ ִרים‬
‫בבית הכנסת‪ ,‬מקדש מעט‪.‬‬
‫עּודי אֵ בָ ִרים‬
‫ְׁרפּויֵי י ַָדיִם ְׁמ ֵ‬
‫ידינו רפויות ואיברינו כושלים‪,‬‬
‫עּורים ִמכָל עבָ ִרים‪.‬‬
‫בְׁ הּולִ ים ּוסְׁ ִ‬
‫ואנו מבוהלים ונסערים [מהצרות הבאות] מכל העברים‪.‬‬
‫ָיגֹ ְׁרנּו וְׁ ָדַאגְׁ נּו ִמ ְׁשנֵי גֻלְׁ י ִָרים‬
‫פחדנו ודאגנו משני המלאכים‪,‬‬
‫אַ ף וְׁ חֵ מָ ה ְׁשנֵיהֶ ם קַ טֵ גו ִֹרים‪.‬‬
‫מלאך האף ומלאך החֵ מה‪ ,‬שני הקטגורים‪.‬‬
‫בְׁ פַ ְׁשפְׁ שֵ נּו מַ ע ִשים וְׁ הִ נָם ְׁמכֹ עָ ִרים‬
‫כאשר בדקנו את מעשינו וראינו שהם מכוערים‪,‬‬
‫רֶ תֶ ת אחָ זַתְׁ נּו חבָ לִ ים וְׁ צִ ִירים‪.‬‬
‫אחז אותנו רעד חבלי לידה וצירים‪.‬‬
‫הָ ְׁשחרּו פָ נֵינּו וְׁ הָ לַכְׁ נּו קו ְֹׁד ִרים‬
‫התביישנו עד מאוד והלכנו עצֵ בִ ים‪,‬‬
‫רּורים‬
‫מוֹט הִ תְׁ מוֹטַ ְׁטנּו וְׁ נַעשֵ ינּו פְׁ ִ‬
‫התמוטטנו והתפזרנו על פני כל הארץ כפירורים‪.‬‬
‫ֻחלְׁ חלּו מָ תְׁ נֵינּו וְׁ כַי ֹול ֵָדה ְׁמצֵ ִרים‬
‫מותנינו רעדו והצטערנו כאישה יולדת‪,‬‬
‫‪ | 12‬סליחות‬
‫ָזחַ לְׁ נּו ַונִירָ א מֵ עוֹנוֹתֵ ינּו הַ יְׁתֵ ִרים‪.‬‬
‫פחדנו ויראנו מעוונותינו הרבים‪.‬‬
‫קַ ְׁחנּו ְׁדבָ ִרים בְׁ שִ ּלּום פָ ִרים‬
‫לקחנו את דברי פינו במקום פרים [לקרבנות]‪,‬‬
‫טּוחים ּולְׁ רַ חמֶ יָך ְׁמסַ בְׁ ִרים‪.‬‬
‫תְׁ מּוכִ ים בְׁ ִ‬
‫ואנו תמוכים ובטוחים בך ומקווים לרחמיך‪.‬‬
‫ממשיכים 'כי על רחמיך' בעמ' ‪11‬‬
‫יום ד' של עשי"ת‬
‫שושנת ורד |‬
‫מיוחס לשמואל הכהן‬
‫בעבר היו ישראל ברום המעלה‪ ,‬אך כיום הם שפלים מאוד‪ .‬למרות מצבם המייאש ישראל לא הסירו את מבטחם‬
‫מעם ה'‪ ,‬ובשכר זאת הם מבקשים להיגאל‪.‬‬
‫שוֹשַ נַת וֶרֶ ד בֵ ין חו ִֹחים גִ ּדּולֶיהָ‬
‫ישראל אשר גדלו בין האומות‪,‬‬
‫אשֶ ר כְׁ ִמגְׁ ָּדלוֹת שָ ֶדיהָ ּופַ עמֵ י נְׁעָ לֶיהָ‬
‫השתבחו בבית המקדש ובעלייה לרגל‪.‬‬
‫וְׁ לָמָ ה הֻבְׁ ְׁקעּו חוֹמוֹתֶ יהָ וְׁ הָ לְׁ כּו ְׁשבִ י ע ֹו ָללֶיהָ‬
‫למה הובקעו חומותיה‪ ,‬עולליה הלכו בשבי‬
‫עַ ל הֶ הָ ִרים נֻגְׁ פּו רַ גְׁ לֶיהָ ‪.‬‬
‫ורגליה כשלו על ההרים?‬
‫מוֹשֶ לֶת ַאפְׁ סֵ י אֶ רֶ ץ שַ לְׁ טָ נִית ּוגְׁ בִ ירָ ה‬
‫ישראל‪ ,‬הגבירה השולטת‪ ,‬משלה בכל קצוות הארץ‬
‫אשֶ ר ִשכְׁ נְָׁך ָאז בְׁ ת ֹוכָּה שָ רָ ה‬
‫והשכינה הייתה שרויה בתוכה‪.‬‬
‫וְׁ לָמָ ה כְׁ ֻסכָה בְׁ כֶרֶ ם וְׁ כִ ְׁמלּונָה נוֹתְׁ רָ ה‬
‫למה היא נותרה בודדה כסוכה בכרם וכמקום לינת‬
‫השומר בַ מִ קְׁ שָ ה‪,‬‬
‫מַ לְׁ כָּה וְׁ שָ רֶ יהָ בַ ג ֹויִם אֵ ין תוֹרָ ה‪.‬‬
‫מלכה ושריה [גלו בין] הגויים ולא נותרה בה תורה?‬
‫עּודה בַ נ ִָשים מֵ עַ מִ ים ְׁמ ֻה ָּללָה‬
‫וְׁ ָ‬
‫[בעבר] נשים התוועדו לדבר עליה‪ ,‬היללו אותה‬
‫בעמים‪,‬‬
‫אשֶ ר עַ ל כָל עַ ם וְׁ לָשוֹן ְׁמגֻּדָ לָה‬
‫והיא התגדלה מעל כל עם ולשון‪.‬‬
‫וְׁ לָמָ ה כְׁ אִ שָ ה ז ֹונָה וַח ָללָה‬
‫למה [היא נהייתה דחויה] כאישה זונה וחללה‪,‬‬
‫פֵ ְׁרשָ ה צִ יוֹן בְׁ י ֶָדיהָ וְׁ אֵ ין ְׁמנַחֵ ם לָּה‪.‬‬
‫ציון פורשת את ידיה ואין לה מנחם?‬
‫אֵ צֶ ל בַ יִת יוֹשֶ בֶ ת בְׁ לִ מּוד תוֹרוֹתֶ יהָ‬
‫בבית המקדש ישבה בלימוד תורותיה‪,‬‬
‫אשֶ ר בְׁ מַ יִם רַ בִ ים שֻּלְׁ חּו פֹ ארוֹתֶ יהָ‬
‫ושלחה את ענפיה על פני מרחבים גדולים‪.‬‬
‫וְׁ לָמָ ה נ ִָשים ְׁמאִ ירוֹת בָ אוֹת ִמ ְׁשכְׁ נוֹתֶ יהָ‬
‫למה נשים מגדפות באות למשכנותיה‪,‬‬
‫סליחות | ‪13‬‬
‫רָ אּוהָ צָ ִרים שָ חקּו עַ ל ִמ ְׁשבַ תֶ הָ ‪.‬‬
‫והצרים ראו [במפלתה] ולועגים על השבתת שמחתה?‬
‫מּודה לִ ְׁקחָך הַ יוֹשֶ בֶ ת בַ ַגנִים כִ מְׁ דֻ בָ ר‬
‫לְׁ ָ‬
‫לומדת תורתך אשר יושבת בבתי כנסיות‪,‬‬
‫אשֶ ר לְׁ צִ ְּׁדָך כְׁ אֵ זוֹר ְׁמדֻ בֶ קֶ ת לְׁ הִ תְׁ חַ בָ ר‬
‫דבוקה ומחוברת אליך כאזור‪.‬‬
‫וְׁ לָמָ ה פְׁ זּורָ ה בְׁ כָל זָוִ ית ּומַ עבָ ר‬
‫למה היא פזורה בכל זוויות העולם‪,‬‬
‫בַ ת עַ מִ י לְׁ ַאכְׁ זָר ַכיְׁעֵ נִים בַ מִ ְׁדבָ ר‪.‬‬
‫ונתונה בידי עם אכזר כיענים במדבר?‬
‫חסִ ין ָי‪ּ-‬ה גוֹמֵ ל חֶ סֶ ד לְׁ חַ יָבִ ים‬
‫ה' החזק אשר גומל חסד [אף] לאשמים‪,‬‬
‫זְׁ קֹף קַ ְׁרנָּה וְׁ הוֹצִ יאָ ּה ִמיַד מַ לְׁ עִ יבִ ים‬
‫זקוף את קרן ישראל והוציאה מידי המבזים אותה‪,‬‬
‫תְׁ מּור כִ י ֹלא בְׁ ַאחֵ ר הִ שְׁ לִ יכָה יְׁהָ בִ ים‬
‫תמורת כך שלא תלתה את תקוותה באחרים‬
‫כִ י עַ ל רַ חמֶ יָך הָ רַ בִ ים‪.‬‬
‫אלא רק ברחמיך הרבים‪.‬‬
‫ממשיכים 'כי על רחמיך' בעמ' ‪11‬‬
‫יום ה' של עשי"ת‬
‫עם יי |‬
‫אליה בר שמעיה‬
‫עם ה'! הזדרזו לשוב בתשובה שלמה והתפללו אל ה' בכל כוחכם ובכל מאודכם‪.‬‬
‫עַ ם יי‪ִ ,‬חזְׁ קּו וְׁ נִתְׁ חַ זְׁ קָ ה‬
‫עַ ם ה'‪ ,‬חזקו ונתחזק‪,‬‬
‫וְׁ ִק ְׁראּו אֶ ל א‪ֹ-‬להִ ים בְׁ חָ זְׁ קָ ה‪.‬‬
‫והתאמצו לקרוא אל ה'‪.‬‬
‫אִ יש ָאוֶן יִתְׁ ו ֶַּדה אשָ מֵ הּו‬
‫איש [שיש בו] עוון יתוודה על חטאו‪,‬‬
‫וְׁ ָישֹב אֶ ל יי וִ ירַ חמֵ הּו‪.‬‬
‫וישוב אל ה' אשר ירחם עליו‪.‬‬
‫לִ ְׁקרֹא לְׁ ֹלא יָנּום וְׁ ֹלא יִישַ ן‬
‫[נתחזק] לקרוא אל [ה'] שאינו נם ואינו ישן‪.‬‬
‫שוֹמֵ ר י ְִׁשרָ אֵ ל‪ ,‬עּורָ ה לָמָ ה תִ ישַ ן‪.‬‬
‫שומר ישראל‪ ,‬עורה‪ ,‬למה אתה ישן?‬
‫יֹשֶ ר זְׁ כֹ ר וְׁ כִ ְׁשרוֹן מַ עשֶ ה‬
‫זכור את מעשינו הישרים והכשרים‪,‬‬
‫ַויי הַ טוֹב בְׁ עֵ ינָיו יַעשֶ ה‪.‬‬
‫וה' יעשה את הטוב בעיניו‪.‬‬
‫הִ בְׁ ִטיחָ נּו א‪ֹ-‬להִ ים אמֶ ת‬
‫ה'‪[ ,‬אשר דבריו] אמת‪ ,‬הבטיח לנו‬
‫‪ | 14‬סליחות‬
‫כִ י ֹלא אֶ ְׁחפֹ ץ בְׁ מוֹת הַ מֵ ת‪.‬‬
‫שאינו חפץ במות הרשע‪.‬‬
‫בְׁ הִ מָ צְׁ א ֹו ִד ְׁרשּוהּו בְׁ תַ חַ ן לִ ְׁקרֹב‬
‫[ולכן] דרשו את ה' כאשר הוא מצוי‪,‬‬
‫ְׁקרָ אֻהּו בִ הְׁ יוֹת ֹו קָ רוֹב‪.‬‬
‫וקרבו אליו בתפילה כאשר הוא קרוב‪.‬‬
‫רַ צּוהּו חַ ּלּוהּו בְׁ אֵ ימָ ה עִ בְׁ דּוהּו‬
‫רַ צּו את ה'‪ ,‬חלו את פניו ועבדו אותו באימה‪.‬‬
‫כָל זֶרַ ע יַעקֹ ב‪ ,‬כַבְׁ דּוהּו‪.‬‬
‫כל זרע יעקב‪ ,‬כבדו אותו‪.‬‬
‫שְׁ קֹ ד ַּדלְׁ תוֹת אֶ רֶ ְך אַ פַ יִם‬
‫נשקוד לדפוק על דלתותיו של ה' ארך אפיים‪,‬‬
‫נִשָ א לְׁ בָ בֵ נּו אֶ ל כַפַ יִם‪.‬‬
‫[וכאשר נפרוס] את כפינו [בתפילה]‪ ,‬נישא עמן [אף] את לבבנו‪.‬‬
‫ִמי יו ֵֹדעַ רַ צוֹת וְׁ יוֹאֵ ל‬
‫(פנייה) מי שיודע לרצות את ה' ולפייסו ‪-‬‬
‫הִ כוֹן לִ ְׁקרַ את א‪ֹ-‬להֶ יָך י ְִׁשרָ אֵ ל‪.‬‬
‫התכונן [להתפלל] אל אלקי ישראל‪.‬‬
‫עִ ְׁרכּו שֶ וַע ּותְׁ פִ ּלָה לְׁ צָ רָ ה‬
‫ערכו תפילה ושוועה על הצרה‪,‬‬
‫קַ ְּׁדשּו צוֹם ִק ְׁראּו עצָ רָ ה‪.‬‬
‫הכינו צום והכריזו על אספה‪.‬‬
‫ְׁיבַ קֵ ש יְׁפַ ּלֵל א‪ֹ-‬להִ ים עוֹבֵ ד‬
‫כל עובד אלקים יבקש ויתפלל‬
‫וְׁ שָ ב מֵ חרוֹן אַ פ ֹו וְׁ ֹלא נֹ אבֵ ד‪.‬‬
‫שה' ישוב מחרון אפו ולא נאבד‪.‬‬
‫הי ְִׁרצֶ ה שַ י וְׁ תֶ שֶ ר מֵ הַ ְׁשמֵ ן‬
‫האם ה' רוצה שי ותשורה ממי שאינו שב בתשובה?‬
‫בְׁ ִרבְׁ בוֹת נַחלֵי שֶ מֶ ן‪.‬‬
‫והאם הוא רוצה [כקרבן] רבבות נחלי שמן?‬
‫חפֹ ץ ְׁשמֹ עַ ִמתִ ְׁקרֹבֶ ת עוֹלִ ים‬
‫הוא מעדיף ציות לדבריו מהקרבת עולות‪,‬‬
‫לְׁ הַ ְׁק ִשיב מֵ חֵ לֶב אֵ ילִ ים‪.‬‬
‫[ומעדיף] שיקשיבו למצוותיו מלקבל חלב אילים‪.‬‬
‫ַזכוֹת וְׁ יַשֵ ר עָ קֹ ב‬
‫[עליך] לזכך את עצמך וליישר [את לבך] העקום‪,‬‬
‫זְׁ כֹ ר אֵ ּלֶה‪ ,‬יַעקֹ ב‪.‬‬
‫זכור זאת‪ ,‬עם ישראל‪.‬‬
‫ְׁקחּו עִ מָ כֶם ְּׁדבָ ִרים‬
‫קחו אתכם תפילות ודיבורים‪,‬‬
‫וְׁ שָ פָ ה בְׁ ִשּלּום פָ ִרים‪.‬‬
‫והתפללו בשפתותיכם במקום להקריב פרים‪.‬‬
‫סליחות | ‪11‬‬
‫בימים בהם אומרים פיוט מוסיפים‪:‬‬
‫טּוחים‪ ,‬וְׁ עַ ל צִ ְׁדקוֹתֶ יָך ָאנּו נ ְִׁשעָ נִים‪,‬‬
‫כִ י עַ ל רַ חמֶ יָך הָ ַרבִ ים ָאנּו בְׁ ִ‬
‫וְׁ לִ סְׁ לִ חוֹתֶ יָך ָאנּו ְׁמקַ ּוִ ים‪ ,‬וְׁ לִ ישּועָ תְׁ ָך ָאנּו ְׁמצַ פִ ים‪.‬‬
‫אַ תָ ה הּוא מֶ לְֶך אוֹהֵ ב צְׁ ָדקוֹת ִמקֶ ֶדם‪ ,‬מַ עבִ יר עוֹנוֹת עַ מ ֹו ּומֵ סִ יר חַ טֹאת י ְֵׁרָאיו‪,‬‬
‫ּומקַ יֵם ְׁשבּועָ ה לַָאחר ֹונִים‪.‬‬
‫כוֹרֵ ת בְׁ ִרית ל ִָראש ֹונִים ְׁ‬
‫אַ תָ ה הּוא שֶ יָרַ ְׁדתָ בַ ענַן כְׁ בו ֶֹדָך עַ ל הַ ר סִ ינַי‪ ,‬וְׁ הֶ ְׁראֵ יתָ ַד ְׁרכֵי טּובְׁ ָך לְׁ מֹ שֶ ה עַ בְׁ ֶּדָך‬
‫ָארחוֹת חסָ ֶדיָך גִ ּלִ יתָ לוֹ‪ ,‬וְׁ הו ַֹדעְׁ ת ֹו כִ י אַ תָ ה אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון אֶ רֶ ְך אַ פַ יִם וְׁ ַרב חֶ סֶ ד‬
‫וְׁ ְׁ‬
‫יטיב ּומַ נְׁהִ יג אֶ ת הָ ע ֹולָם כֻּל ֹו בְׁ ִמ ַּדת הָ ַרח ִמים‪ .‬וְׁ כֵן כָתּוב‪:‬‬
‫ּומַ ְׁרבֶ ה לְׁ הֵ ִ‬
‫ַויֹאמֶ ר אנִי ַאעבִ יר כָל טּובִ י עַ ל פָ נֶיָך וְׁ קָ ָראתִ י בְׁ שֵ ם יי לְׁ פָ נֶיָך‪ ,‬וְׁ חַ נֹ תִ י אֶ ת אשֶ ר ָאחוֹן‬
‫וְׁ ִרחַ ְׁמתִ י אֶ ת אשֶ ר א ַרחֵ ם‪.‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל ארך אפים'‬
‫אֵ ‪-‬ל אֶ ֶרְך אַ פַ יִם אַ תָ ה‪ּ ,‬ובַ עַ ל הָ ַרח ִמים נ ְִׁק ֵראתָ ‪ ,‬וְׁ ֶד ֶרְך תְׁ שּובָ ה‬
‫הו ֵֹריתָ ‪ .‬גְׁ דֻ ּלַת ַרחמֶ יָך וַחסָ ֶדיָך‪ ,‬תִ זְׁ כֹר הַ יוֹם ּובְׁ כָל יוֹם לְׁ ז ֶַרע‬
‫י ְִׁד ֶידיָך‪ .‬תֵ פֶ ן אֵ לֵינּו בְׁ ַרח ִמים‪ ,‬כִ י אַ תָ ה הּוא בַ עַ ל הָ ַרח ִמים‪.‬‬
‫בְׁ תַ חנּון ּובִ תְׁ פִ ּלָה פָ נֶיָך נְׁקַ ֵּדם‪ ,‬כְׁ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪.‬‬
‫מֵ חרוֹן אַ פְׁ ָך שּוב‪ ,‬כְׁ מ ֹו בְׁ תו ָֹרתְׁ ָך כָתּוב‪.‬‬
‫ּובְׁ צֵ ל כְׁ נָפֶ יָך נ ְֶׁחסֶ ה וְׁ נִתְׁ ל ֹונָן‪ ,‬כְׁ יוֹם וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן‪.‬‬
‫תַ עבֹר עַ ל פֶ שַ ע וְׁ תִ ְׁמחֶ ה אָ שָ ם‪ ,‬כְׁ יוֹם וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪.‬‬
‫תַ אזִ ין שַ וְׁ עָ תֵ נּו וְׁ תַ ְׁק ִשיב מֶ נּו מַ אמָ ר‪ ,‬כְׁ יוֹם וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪,‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪.‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִקְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫סְׁ לַח לָנּו ָאבִ ינּו כִ י חָ טָ אנּו‪ְׁ ,‬מחַ ל לָנּו מַ לְׁ כֵנּו כִ י פָ שָ עְׁ נּו‪,‬‬
‫כִ י אַ תָ ה א‪ֹ -‬דנָי טוֹב וְׁ סַ ּלָח‪ ,‬וְׁ ַרב חֶ סֶ ד לְׁ כָל קֹ ְׁראֶ יָך‪.‬‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ רַ חֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫ַליי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫‪ | 16‬סליחות‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת עִ מָ נּו‪ִ ,‬מ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת‪ ,‬אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫סְׁ לַח נָא לַעוֹן הָ עָ ם הַ זֶה כְׁ גֹ ֶדל חַ סְׁ ֶּדָך‪,‬‬
‫וְׁ כַאשֶ ר נָשָ אתָ ה לָעָ ם הַ זֶה ִמ ִמצְׁ ַריִם וְׁ עַ ד הֵ נָה‪ .‬וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‬
‫במדבר יד‪ ,‬יט‪-‬כ‬
‫כִדבָ רֶ ָך‪.‬‬
‫ַויֹאמֶ ר יי סָ לַחְׁ תִ י ְׁ‬
‫ּושמָ ע‪ ,‬פְׁ קַ ח עֵ ינֶיָך ְּׁוראֵ ה ש ְֹׁממֹ תֵ ינּו וְׁ הָ עִ יר אשֶ ר נ ְִׁק ָרא‬
‫הַ טֵ ה א‪ֹ-‬ל הַ י ָאזְׁ נְָׁך ְׁ‬
‫ִש ְׁמָך עָ לֶיהָ ‪ ,‬כִ י ֹלא עַ ל צִ ְׁדקֹ תֵ ינּו אנ ְַׁחנּו מַ פִ ילִ ים תַ חנּונֵינּו לְׁ פָ נֶיָך כִ י עַ ל‬
‫רַ חמֶ יָך הָ רַ בִ ים‪ .‬א‪ֹ -‬דנָי ְׁשמָ עָ ה‪ ,‬א‪ֹ -‬דנָי סְׁ לָחָ ה‪ ,‬א‪ֹ -‬דנָי הַ ְׁק ִשיבָ ה וַעשֵ ה ַאל‬
‫דניאל ט‪ ,‬יח‪-‬יט‬
‫תְׁ ַאחַ ר‪ ,‬לְׁ מַ עַ נְָׁך א‪ֹ-‬להַ י‪ ,‬כִ י ִש ְׁמָך נ ְִׁק ָרא עַ ל עִ ְׁירָך וְׁ עַ ל עַ מֶ ָך‪.‬‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫בעשרת ימי תשובה מוסיפים‪:‬‬
‫לְׁ מַ עַ נְָׁך א‪ֹ-‬להַ י‪ְׁ .‬רצֵ ה עַ ם לְׁ ָך ִשחַ ר‪ .‬לְׁ חַ ּלוֹת פָ נֶיָך‪ .‬בְׁ מַ עמַ ד הַ שַ חַ ר‪.‬‬
‫יי הַ ְׁק ִשיבָ ה וַעשֵ ה ַאל ְׁתַאחַ ר‪:‬‬
‫לְׁ מַ עַ נְָׁך א‪ֹ-‬להַ י‪ְּׁ .‬דלֵה ִמ ְׁמצֻלוֹת יָם‪ְׁ .‬שבֵ עֵ י רוֹש וְׁ לַעַ ן‪ .‬בְׁ בֵ ית נו ָֹדם וְׁ ִשבְׁ יָם‪.‬‬
‫וְׁ שּור ל ְַׁחצָ ם וְׁ עָ ְׁניָם‪ .‬וְׁ ַאל תֵ פֶ ן לְׁ מֶ ְׁריָם‪.‬‬
‫וְׁ הַ ט אֹ זֶן לְׁ שַ וְׁ עָ ם‪ .‬בִ ְׁתפִ ּלַת הַ שַ חַ ר‪.‬‬
‫יי הַ ְׁק ִשיבָ ה וַעשֵ ה ַאל ְׁתַאחַ ר‪:‬‬
‫לְׁ מַ עַ נְָׁך א‪ֹ-‬להַ י‪ .‬וַעשֵ ה לְׁ טוֹבָ ה אוֹת‪ .‬וְׁ חוֹן נְׁפָ שוֹת עצּובוֹת‪ .‬לְׁ מֵ י יֶשַ ע צְׁ מֵ אוֹת‪.‬‬
‫זּורים בְׁ כָל פֵאוֹת‪.‬‬
‫וְׁ קַ בֵ ץ נ ִָּד ִחים‪ .‬פְׁ ִ‬
‫אשֶ ר מֵ רֹב תְׁ לָאוֹת‪ .‬עו ָֹרם ְׁמאֹ ד שָ חַ ר‪.‬‬
‫יי הַ ְׁק ִשיבָ ה וַעשֵ ה ַאל ְׁתַאחַ ר‪:‬‬
‫ּומ ְׁמעוֹן שָ מֶ יָך‪ְׁ .‬שמַ ע קוֹל עַ מֶ ָך‪.‬‬
‫לְׁ מַ עַ נְָׁך א‪ֹ-‬להַ י‪ .‬יֶהמּו ַרחמֶ יָך‪ִ .‬‬
‫סוֹבְׁ לֵי אַ פְׁ ָך‪ִ .‬קצְׁ פְׁ ָך וְׁ זַעמֶ ָך‪.‬‬
‫ּומנְׁשוֹא אֵ ימֶ יָך‪ .‬לִ בָ ם ְׁמאֹ ד סְׁ חַ ְׁרחַ ר‪.‬‬
‫ִ‬
‫יי הַ ְׁק ִשיבָ ה וַעשֵ ה ַאל ְׁתַאחַ ר‪:‬‬
‫לְׁ מַ עַ נְָׁך א‪ֹ-‬להַ י‪ַּ .‬דּלֶיָך ְׁת ַרחֵ ם‪ .‬וְׁ שַ ְׁמחֵ ם ִמיג ֹונָם‪ּ .‬ובַ עצָ ְׁתָך תַ נְׁחֵ ם‪.‬‬
‫וְׁ הַ פְׁ לֵא חסָ ֶדיָך‪ .‬וְׁ חּוסָ ה נָא וְׁ ַרחֵ ם‪.‬‬
‫עמּוסִ ים ִמבֶ טֶ ן ּומֵ ֶרחֶ ם ִמ ְׁשחָ ר‪.‬‬
‫יי הַ ְׁק ִשיבָ ה וַעשֵ ה ַאל ְׁתַאחַ ר‪:‬‬
‫סליחות | ‪17‬‬
‫יי ְׁשמָ עָ ה‪ ,‬יי סְׁ לָחָ ה‪ ,‬יי הַ ְׁק ִשיבָ ה וַעשֵ ה ַאל ְׁתַאחַ ר‪,‬‬
‫לְׁ מַ עַ נְָׁך א‪ֹ-‬להַ י כִ י ִש ְׁמָך נ ְִׁקרָ א עַ ל עִ ְׁירָך וְׁ עַ ל עַ מֶ ָך‪:‬‬
‫ה ִשיבֵ נּו יי אֵ לֶיָך וְׁ נָשּובָ ה‪ ,‬חַ ּדֵ ש יָמֵ ינּו כְׁ קֶ ֶדם‪:‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחי ָלה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫ָכתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִקְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫סְׁ לַח לָנּו ָאבִ ינּו כִ י חָ טָ אנּו‪ְׁ .‬מחַ ל לָנּו מַ לְׁ כֵנּו כִ י פָ שָ עְׁ נּו‪.‬‬
‫כִ י אַ תָ ה א‪ֹ -‬דנָי טוֹב וְׁ סַ ּלָח‪ ,‬וְׁ ַרב חֶ סֶ ד לְׁ כָל קֹ ְׁראֶ יָך‪:‬‬
‫עד כאן אומרים בעשי"ת‬
‫ַאנְׁשֵ י אמּונָה ָאבָ דּו‬
‫בָ אִ ים בְׁ כֹ חַ מַ עשֵ יהֶ ם‪:‬‬
‫גִ בו ִֹרים לַעמֹ ד בַ פֶ רֶ ץ‬
‫הָ יּו לָנּו לְׁ חוֹמָ ה‬
‫זוֹעכִ ים ַאף בְׁ לַחשָ ם‬
‫טֶ רֶ ם ְׁקרָ אּוָך ענִיתָ ם‬
‫כְׁ ָאב ִרחַ ְׁמתָ לְׁ מַ ענָם‬
‫ּדו ִֹחים אֶ ת הַ גְׁ זֵרוֹת‪:‬‬
‫ּולְׁ מַ ְׁחסֶ ה בְׁ יוֹם זַעַ ם‪:‬‬
‫חֵ מָ ה עָ צְׁ רּו בְׁ שַ ּוְׁ עָ ם‪:‬‬
‫יו ְֹׁדעִ ים לַעתֹ ר ּולְׁ ַרצוֹת‪:‬‬
‫ֹלא ה ִשיבוֹתָ פְׁ נֵיהֶ ם ֵריקָ ם‪:‬‬
‫מֵ רֹב ע ֹונֵינּו אבַ ְׁדנּום‬
‫סָ עּו הֵ מָ ה לִ ְׁמנּוחוֹת‬
‫ֶנאֶ סְׁ פּו מֶ נּו בַ חטָ אֵ ינּו‪:‬‬
‫עָ זְׁ בּו אוֹתָ נּו לַאנָחוֹת‪:‬‬
‫פַ סּו גו ְֹׁדרֵ י ג ֵָדר‬
‫קָ ִמים בַ פֶ רֶ ץ ַאיִן‬
‫צ ְֻׁמתּו ְׁמ ִשיבֵ י חֵ מָ ה‪:‬‬
‫ְׁראּויִים לְׁ ַרצוֹתְׁ ָך ָאפֵ סּו‪:‬‬
‫‪ | 18‬סליחות‬
‫תְׁ רּופָ ה ֹלא מָ צָ אנּו‪:‬‬
‫ַארבַ ע פִ נוֹת‬
‫שוֹטַ ְׁטנּו בְׁ ְׁ‬
‫שַ בְׁ נּו אֵ לֶיָך בְׁ בֹשֶ ת פָ נֵינּו‪ .‬לְׁ שַ חרָ ְך אֵ ‪-‬ל בְׁ עֵ ת סְׁ לִ יחָ תֵ נּו‪:‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִ קְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫תָ מַ הְׁ נּו מֵ רָ עוֹת‪.‬‬
‫שַ ְׁחנּו עַ ד לִ ְׁמאֹ ד‪.‬‬
‫רַ חּום כְַך הִ יא ִמ ָּדתֵ נּו‪.‬‬
‫צָ עַ ְׁקנּו בְׁ פִ ינּו חָ טָ אנּו‪.‬‬
‫עֶ לְׁ יוֹן רַ חמֶ יָך מֵ ע ֹולָם‪.‬‬
‫נִחָ ם עַ ל הָ רָ עָ ה‪.‬‬
‫ֹלא תִ תְׁ עַ ּלָם בְׁ עִ תוֹת כָאֵ ל‪.‬‬
‫ִי ָּו ַדע לְׁ עֵ ינֵי הַ ֹכל‪.‬‬
‫חתֹ ם פֶ ה שָ טָ ן וְׁ ַאל י ְַׁש ִטין עָ לֵינּו‪.‬‬
‫וְׁ יַעמֹ ד מֵ לִ יץ טוֹב לְׁ צַ ְּׁדקֵ נּו‪.‬‬
‫ְּׁדרָ כֶיָך רַ חּום וְׁ חַ נּון‪.‬‬
‫בְׁ בַ ְׁקש ֹו ָאז ִמּלְׁ פָ נֶיָך‪.‬‬
‫תָ שַ ש כֹ חֵ נּו ִמצָ רוֹת‪:‬‬
‫שָ פַ לְׁ נּו עַ ד עָ פָ ר‪:‬‬
‫ְׁקשֵ י עֹ ֶרף ּומַ ְׁמ ִרים אנ ְַׁחנּו‪:‬‬
‫פְׁ תַ לְׁ תֹ ל וְׁ עִ קֵ ש לִ בֵ נּו‪:‬‬
‫סְׁ לִ יחָ ה עִ ְׁמָך הִ יא‪:‬‬
‫מַ טֵ ה כְׁ לַפֵ י חֶ סֶ ד‪:‬‬
‫כִ י בְׁ צָ ָרה גְׁ ד ֹולָה אנ ְַׁחנּו‪:‬‬
‫טּובְׁ ָך וְׁ חַ סְׁ ְּׁדָך עִ מָ נּו‪:‬‬
‫זְׁ עֹ ם ב ֹו וְׁ יִּדוֹם‪:‬‬
‫הּוא יַגִ יד י ְָׁש ֵרנּו‪:‬‬
‫גִ ּלִ יתָ לְׁ נֶאמַ ן בַ יִת‪:‬‬
‫אמּונָתְׁ ָך הו ַֹדעְׁ תָ ּלוֹ‪:‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫סליחות | ‪19‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִ קְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫בערב ראש השנה‬
‫דלג לעמ' ‪29‬‬
‫במוצאי שבת המשך למטה‬
‫ביום שני‬
‫דלג לעמ' ‪21‬‬
‫בצום גדליה‬
‫דלג לעמ' ‪42‬‬
‫ביום שלישי‬
‫דלג לעמ' ‪22‬‬
‫ביום ב' של עשי"ת דלג לעמ' ‪47‬‬
‫ביום רביעי‬
‫דלג לעמ' ‪23‬‬
‫ביום ג' של עשי"ת דלג לעמ' ‪11‬‬
‫ביום חמישי‬
‫דלג לעמ' ‪24‬‬
‫ביום ד' של עשי"ת דלג לעמ' ‪16‬‬
‫ביום שישי‬
‫דלג לעמ' ‪26‬‬
‫ביום ה' של עשי"ת דלג לעמ' ‪61‬‬
‫ביום שביעי‬
‫דלג לעמ' ‪27‬‬
‫מוצאי שבת‬
‫פזמון‬
‫במוצאי מנוחה‬
‫תחינתנו לגאולה נשענת על זכות אבות (ובפרט זכות העקידה)‪ ,‬על הייסורים שישראל עוברים‪ ,‬ועל כוחה של‬
‫תשובה שקדמה לעולם‪.‬‬
‫בְׁ מוֹצָ אֵ י ְׁמנּוחָ ה ִק ַּד ְׁמנּוָך תְׁ ִחּלָה‬
‫הַ ט ָאזְׁ נְָׁך ִממָ רוֹם‪ ,‬יוֹשֵ ב תְׁ הִ ּלָה‬
‫לִ ְׁשמֹ עַ אֶ ל הָ ִרנָה וְׁ אֶ ל הַ תְׁ פִ ּלָה‪.‬‬
‫לשמוע אל הרינה ואל התפילה‪.‬‬
‫אֶ ת יְׁמִ ין עֹ ז עו ְֹׁררָ ה לַעשוֹת חַ יִל‬
‫הער את ימינך החזקה לעשות [מעשי] חיל‬
‫בְׁ צֶ ֶדק נֶעקַ ד וְׁ נ ְִׁשחַ ט תְׁ מּור ֹו ַאיִל‬
‫בזכות הנעקד (יצחק) אשר במקומו נשחט איל‪.‬‬
‫במוצאי שבת באנו להתפלל לפניך בראשונה‪.‬‬
‫הטה את אוזנך ממרום‪( ,‬ה') היושב [ומצפה לשמוע] תהילה‪,‬‬
‫‪ | 21‬סליחות‬
‫אנא‪ ,‬הגן על זרעו [של יצחק]‬
‫כאשר הם זועקים ומתפללים לפנות בוקר‪.‬‬
‫גְׁ נֹ ן נָא גִ זְׁ ע ֹו בְׁ זַעקָ ם בְׁ עוֹד ַליִל‪.‬‬
‫לשמוע‬
‫ְּׁדרֹש נָא דו ְֹׁרשֶ יָך בְׁ דָ ְׁרשָ ם פָ נֶיָך‬
‫פְׁ נֵה אל הקרבים אליך בשעת תפילתם‪.‬‬
‫הִ ּדָ רֵ ש לָמ ֹו ִמ ְׁשמֵ י ְׁמע ֹונֶָך‬
‫היענה להם ממעונך‪ ,‬מן השמים‪,‬‬
‫ּולְׁ שַ וְׁ עַ ת ִחנּונָם ַאל תַ עְׁ לֵם ָאזְׁ נֶָך‪.‬‬
‫ואל תאטום אוזנך לשוועתם ולתחינתם‪.‬‬
‫לשמוע‬
‫זוֹחלִ ים וְׁ רוֹע ִדים ִמיוֹם בוֹאֶ ָך‬
‫[הם] יראים ורועדים מיום בואך (יום הדין)‪,‬‬
‫חָ לִ ים כְׁ מַ בְׁ כִ ירָ ה מֵ עֶ בְׁ רַ ת מַ שָ אֶ ָך‬
‫ִטנּופָ ם ְׁמחֵ ה נָא וְׁ ָירֹנּו פְׁ לָאֶ יָך‪.‬‬
‫ומפחדים מלשאת את כעסך כאישה הכורעת ללדת לראשונה‪.‬‬
‫את חטאיהם מחק‪ ,‬והם ישירו על מעשיך המופלאים‪.‬‬
‫לשמוע‬
‫יוֹצֵ ר אַ תָ ה לְׁ כָל יְׁצִ יר נוֹצָ ר‬
‫אתה הבורא של כל יצור שנוצר‪,‬‬
‫כ ֹו ַננְׁתָ מֵ ָאז תֶ רֶ ף לְׁ חַ ּלְׁ צָ ם ִממֵ צַ ר‬
‫לְׁ חָ ְׁננָם ִחנָם מֵ אוֹצָ ר הַ מְׁ נֻצָ ר‪.‬‬
‫ומקדם כבר הכנת תרופה (תשובה) לחלץ אותם מצרה‪,‬‬
‫ולהעניק להם [מתנת] חינם מהאוצר השמור‪.‬‬
‫לשמוע‬
‫מָ רוֹם‪ ,‬אִ ם עָ צְׁ מּו פִ ְׁשעֵ י ְׁקהָ לֶָך‬
‫ָנא שַ גְׁ בֵ ם מֵ אוֹצָ ר הַ מּוכָן בִ זְׁ בּולֶָך‬
‫אנא רומם אותם מהאוצר המוכן בארמונך‬
‫עָ ֶדיָך לָחֹ ן חִ נָם בָ אִ ים אֵ לֶיָך‪.‬‬
‫לחון [במתנת] חינם את הבאים אליך‪.‬‬
‫[שוכן] מרום‪[ ,‬אפילו] אם פשעי עמך עצומים‪,‬‬
‫לשמוע‬
‫פְׁ נֵה נָא אֶ ל הַ תְׁ לָאוֹת וְׁ ַאל לַחטָ אוֹת‬
‫פנה [להתבונן] בצרותינו ולא בחטאינו‪,‬‬
‫צַ ֵּדק צוֹעקֶ יָך‪ ,‬מַ פְׁ לִ יא פְׁ לָאוֹת‬
‫ְׁקשֹב נָא ִרנָתָ ם‪ ,‬יי א‪ֹ-‬להִ ים צְׁ ‪-‬בָ אוֹת‪.‬‬
‫הצדק את הצועקים אליך‪( ,‬ה') העושה נפלאות‪.‬‬
‫והקשב לתפילתם‪ ,‬ה' א‪-‬לוהים צ‪-‬באות‪.‬‬
‫לשמוע‬
‫ְׁרצֵ ה עתִ ירָ תָ ם בְׁ עָ ְׁמדָ ם בַ ּלֵילוֹת‬
‫שְׁ עֵ ה נָא בְׁ רָ צוֹן כְׁ קָ ְׁרבָ ן כָלִ יל וְׁ עוֹלוֹת‬
‫וקבל [אותה] ברצון כקרבן עולה וכליל‪.‬‬
‫תַ ְׁראֵ ם נִסֶ יָך‪ ,‬עוֹשֶ ה גְׁ דוֹלוֹת‪.‬‬
‫הראם את ניסיך‪( ,‬ה') העושה [מעשים] גדולים‪.‬‬
‫רצה את תפילתם כאשר הם עומדים [לפניך] בלילות‪,‬‬
‫לשמוע‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫סליחות | ‪21‬‬
‫יום שני‬
‫פזמון‬
‫מלאכי רחמים |‬
‫שמואל הכהן‬
‫סבל רב ישראל סובלים‪ ,‬ואף בעומק סבלם בה' דבקים‪ ,‬תורתו משמרים‪ ,‬אליו מתפללים ורחמים ממנו מבקשים‪.‬‬
‫מַ לְׁ אכֵי רַ ח ִמים ְׁמשָ ְׁרתֵ י עֶ לְׁ יוֹן‬
‫מלאכי רחמים אשר משרתים את ה'‪,‬‬
‫נְׁחַ ּלֶה נָא פְׁ נֵי אֵ ‪-‬ל בְׁ מֵ יטַ ב הִ גָיוֹן‬
‫התחננו לפני ה' במילים מעולות‪.‬‬
‫אּולַי יָחֹ ס עַ ם עָ נִי וְׁ אֶ בְׁ יוֹן (אּולַי יְׁרַ חֵ ם)‪.‬‬
‫אולי יחוס על עם עני ואביון ואולי ירחם עליו‪.‬‬
‫אּולַי יְׁרַ חֵ ם שְׁ אֵ ִרית יוֹסֵ ף‬
‫אולי ירחם על הנותרים מישראל (יוסף)‪,‬‬
‫שְׁ פָ לִ ים וְׁ נִבְׁ זִ ים פְׁ שּוחֵ י שֶ סֶ ף‬
‫[אשר הם] שפלים ונבזים‪ ,‬קרועים מחרב משספת‪,‬‬
‫שְׁ בּויֵי ִחנָם מְׁ כּורֵ י בְׁ ֹלא כֶסֶ ף‬
‫נלקחו בשבי ללא תשלום ונמכרו לאויביהם ללא כסף‪,‬‬
‫ּומבַ ְׁק ִשים ִרשָ יוֹן‪.‬‬
‫שוֹאגִ ים בִ תְׁ פִ ּלָה ְׁ‬
‫והם צועקים בתפילתם ומבקשים רשות [לשוב לארץ]‪.‬‬
‫אּולַי יָחֹ ס עַ ם עָ נִי וְׁ אֶ בְׁ יוֹן (אּולַי י ְַׁרחֵ ם)‪.‬‬
‫אּולַי יְׁרַ חֵ ם ְׁמ ֻענֵי כֶבֶ ל‬
‫אולי ירחם על המעונים והאסורים בכבלים‪,‬‬
‫מְׁ לֻמְׁ ֵדי מַ כוֹת בְׁ עִ נּוי סֶ בֶ ל‬
‫אשר מורגלים במכות‪ ,‬בעינויים ובסבל‪.‬‬
‫ְׁמנוֹד רֹאש נְׁתּונִים בְׁ יו ְֹׁשבֵ י תֵ בֵ ל‬
‫[הם נתונים] ללעג בקרב יושבי העולם‪,‬‬
‫מָ שָ ל בָ עַ מִ ים בְׁ קֶ צֶ ף ּובִ זָיוֹן‪.‬‬
‫ומהווים סמל בקרב העמים לביזיון ולבושה‪.‬‬
‫אּולַי יָחֹ ס עַ ם עָ נִי וְׁ אֶ בְׁ יוֹן (אּולַי י ְַׁרחֵ ם)‪.‬‬
‫אּולַי יְׁרַ חֵ ם וְׁ יֵרֶ א בָ ֳענִי עַ מ ֹו‬
‫אולי ירחם ויראה את הסבל של עמו‪,‬‬
‫וְׁ י ְַׁקשֵ ב וְׁ י ְִׁשמַ ע הַ צָ גִ ים לְׁ עֻמ ֹו‬
‫ויקשיב וישמע את העומדים [להתפלל] למולו‪,‬‬
‫עּודים בְׁ לַחַ ש מּוסָ ר לָמ ֹו‬
‫וְׁ ִ‬
‫אשר מתוועדים [להתפלל] בלחש [כאשר באו] עליהם‬
‫ייסורים‪,‬‬
‫וְׁ עֵ ינֵיהֶ ם תוֹלִ ים לִ ְׁמצֹא ִרצָ יוֹן‪.‬‬
‫ותולים את עיניהם במרום למצוא ריצוי‪.‬‬
‫אּולַי יָחֹ ס עַ ם עָ נִי וְׁ אֶ בְׁ יוֹן (אּולַי י ְַׁרחֵ ם)‪.‬‬
‫אּולַי יְׁרַ חֵ ם אוֹמְׁ רֵ י סְׁ לַח נָא‬
‫אולי ירחם על המבקשים סליחה‪,‬‬
‫או ְֹׁמצֵ י ְׁשבָ ח ֹו בְׁ כָל עֵ ת וְׁ ע ֹונָה‬
‫אשר מתאמצים לשבחו כל הזמן‪,‬‬
‫גּודים בַ צָ רָ ה לִ ְׁשפֹ ְך תְׁ ִחנָה‬
‫א ִ‬
‫מתאספים ב[זמן] צרה להתפלל ולהתחנן‪,‬‬
‫‪ | 22‬סליחות‬
‫אֶ ת פְׁ נֵי א‪ֹ-‬להֵ יהֶ ם שוֹפְׁ כִ ים לֵב ִּדּוָיוֹן‪.‬‬
‫ושופכים את לבם הדווה לפני ה'‪.‬‬
‫אּולַי יָחֹ ס עַ ם עָ נִי וְׁ אֶ בְׁ יוֹן (אּולַי י ְַׁרחֵ ם)‪.‬‬
‫אּולַי יְׁרַ חֵ ם ָל ְׁקתָ ה בְׁ כִ פְׁ ַליִם‬
‫אולי ירחם [על כנסת ישראל] שלקתה פי שניים‪,‬‬
‫לְׁ עּוטָ ה ארָ יוֹת כְׁ מ ֹו בְׁ פִ י שַ ח ַליִם‬
‫ונאכלת בפיהם של אריות‪.‬‬
‫ּומ ְׁשתַ ּלֶמֶ ת בַ עוֹן שּו ַליִם‬
‫לוֹקָ ה ִ‬
‫גם לוקה [בגופה] וגם משלמת [בממונה] בגלל עוונה‪,‬‬
‫ֹלא שָ כְׁ חָ ה בְׁ כָל זֹאת מִ כְׁ תַ ב עֹ ז חֶ בְׁ יוֹן‪.‬‬
‫ואף על פי כן לא שכחה את התורה‪.‬‬
‫אּולַי יָחֹ ס עַ ם עָ נִי וְׁ אֶ בְׁ יוֹן (אּולַי י ְַׁרחֵ ם)‪.‬‬
‫אּולַי יְׁרַ חֵ ם כְׁ בּושֵ י פָ נִים‬
‫אולי ירחם על הכובשים פניהם [מבושה]‪,‬‬
‫הַ שו ְֹׁמעִ ים חֶ ְׁרפָ תָ ם וְׁ ֹלא ְׁמ ִשיבִ ים וְׁ ע ֹונִים‬
‫וכאשר מקללים אותם אינם משיבים‪.‬‬
‫ִנצְׁ ח ֹו ְׁמקַ ּוִ ים ּולְׁ י ְִׁשע ֹו נ ְִׁשעָ נִים‬
‫מקווים לה' הנצחי‪ ,‬ונשענים על ישועתו‪,‬‬
‫כִ י ֹלא כָלּו רַ חמָ יו בְׁ כִ ּלָיוֹן‪.‬‬
‫שהרי רחמיו לא כלו באופן מוחלט‪.‬‬
‫אּולַי יָחֹ ס עַ ם עָ נִי וְׁ אֶ בְׁ יוֹן (אּולַי י ְַׁרחֵ ם)‪.‬‬
‫אּולַי יְׁרַ חֵ ם ְׁיחַ ּלֵץ עָ נִי בְׁ עָ נְׁי ֹו‬
‫אולי ירחם ויחלץ עני מעניו‪,‬‬
‫חבּוש ֹו יַתִ יר מֵ אֶ רֶ ץ ִשבְׁ י ֹו‬
‫את האסיר ישחרר מארץ שביו‪,‬‬
‫ִיגְׁ הֶ ה ְׁמזוֹר ֹו וְׁ י ְַׁחבֹש חָ לְׁ י ֹו‬
‫ירפא את מכתו ויחבוש את מחלתו‪,‬‬
‫צַ עקָ ת ֹו י ְִׁשמַ ע וְׁ י ִָחיש עֵ ת פִ ָּדיוֹן‪.‬‬
‫ישמע את צעקתו וימהר את זמן הגאולה‪.‬‬
‫אּולַי יָחֹ ס עַ ם עָ נִי וְׁ אֶ בְׁ יוֹן (אּולַי י ְַׁרחֵ ם)‪.‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫יום שלישי‬
‫פזמון‬
‫ישראל נושע בה' |‬
‫שפטיה‬
‫לפני ה' אנו עומדים‪ ,‬זכויות אין בנו‪ ,‬וזעקתנו על רחמיו המרובים נשענת‪.‬‬
‫י ְִׁשרָ אֵ ל נוֹשַ ע בַ יי תְׁ שּועַ ת ע ֹול ִָמים‬
‫ישראל נושע ב[ידי] ה' תשועה המתקיימת לעולם‪,‬‬
‫גַם הַ יוֹם ִיּו ְָׁשעּו ִמפִ יָך ש ֹוכֵן ְׁמרו ִֹמים‬
‫[אנא] גם היום צווה על ישועתם‪ ,‬השוכן בשמיים‪,‬‬
‫כִ י אַ תָ ה רַ ב סְׁ לִ יחוֹת ּובַ עַ ל הָ רַ ח ִמים‪:‬‬
‫שכן אתה מרבה לסלוח ובעל הרחמים‪.‬‬
‫סליחות | ‪23‬‬
‫שְׁ עָ רֶ יָך הֵ ם ּדוֹפְׁ ִקים כַענִיִ ים וְׁ דַ ּלִ ים‬
‫על שעריך הם דופקים כעניים ודלים‪,‬‬
‫צְׁ קּון לַחשָ ם ְׁקשֹב‪ָ ,‬י‪ּ-‬ה ש ֹוכֵן ְׁמעֻּלִ ים‪.‬‬
‫[אנא] ה' השוכן במרומים‪ ,‬הקשב לתפילתם שהם שופכים‬
‫בלחש‪.‬‬
‫כִ י אַ תָ ה ַרב סְׁ לִ יחוֹת ּובַ עַ ל הָ ַרח ִמים‪.‬‬
‫חּודים הֵ ם מִ כָל צָ רוֹת‬
‫פְׁ ִ‬
‫ִממְׁ חָ ְׁרפֵ יהֶ ם ּומִ מְׁ ג ְַּׁדפֵ יהֶ ם‬
‫הם מפחדים מכל הצרות [העוברות עליהם]‬
‫ומהגויים המחרפים והמגדפים אותם‪.‬‬
‫נָא ַאל תַ עַ זְׁ בֵ ם‪ ,‬יי א‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ יהֶ ם‪.‬‬
‫אנא אל תעזוב אותם‪ ,‬ה' א‪-‬לוהי אבותיהם‪.‬‬
‫כִ י אַ תָ ה ַרב סְׁ לִ יחוֹת ּובַ עַ ל הָ ַרח ִמים‪.‬‬
‫טוֹבוֹתֶ יָך יְׁקַ ְּׁדמּו לָהֶ ם בְׁ יוֹם ת ֹוכֵחָ ה‬
‫ּומתוְֹך צָ רָ ה הַ ְׁמצִ יאֵ ם פְׁ דּות ְּׁור ָוחָ ה‪.‬‬
‫ִ‬
‫הקדם טובותיך לישראל [גם] ביום שאתה מוכיחם‬
‫ומתוך הצרה המצא להם פדות ורווחה‪.‬‬
‫כִ י אַ תָ ה ַרב סְׁ לִ יחוֹת ּובַ עַ ל הָ ַרח ִמים‪.‬‬
‫ִיּו ְָׁשעּו לְׁ עֵ ין ֹכל וְׁ ַאל י ְִׁמ ְׁשלּו בָ ם ְׁרשָ עִ ים‬
‫[הם] יוושעו לעיני כולם‪ ,‬ורשעים לא ימשלו בהם‪,‬‬
‫ַכּלֵה שֵ עִ יר וְׁ חוֹתְׁ נ ֹו וְׁ יַעלּו לְׁ צִ יוֹן מו ִֹשיעִ ים‪.‬‬
‫כלה את עשו וישמעאל ומושיעים יעלו לציון‪.‬‬
‫כִ י אַ תָ ה ַרב סְׁ לִ יחוֹת ּובַ עַ ל הָ ַרח ִמים‪.‬‬
‫הַ ְׁק ִשיבָ ה‪ָ ,‬אדוֹן‪ ,‬לְׁ קוֹל שַ וְׁ עָ תָ ם‬
‫ה'‪ ,‬הקשב לקול זעקתם‪,‬‬
‫וְׁ לִ ְׁמכוֹן ִשבְׁ תְׁ ָך הַ שָ מַ יִם תַ עלֶה תְׁ פִ ּלָתָ ם‪.‬‬
‫ותפילתם תעלה לשמיים‪ ,‬המקום שבו אתה יושב‪.‬‬
‫כִ י אַ תָ ה ַרב סְׁ לִ יחוֹת ּובַ עַ ל הָ ַרח ִמים‪.‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫יום רביעי‬
‫פזמון‬
‫באשמרת הבקר‬
‫נושאי שם ה' בעולם אנו‪ ,‬ובזכות כך גְׁ ָאלֵנּו‪ ,‬ואף אם נתקלקלו דרכינו ‪ -‬לטובה דוננו‪.‬‬
‫א‪-‬ל מהולל‪ ,‬באשמורת [הלילה הקרובה]‬
‫לבוקר קראתי לך‪.‬‬
‫בְׁ אַ ְׁשמֹ רֶ ת הַ בֹקֶ ר ְׁקרָ אתִ יָך‪ ,‬אֵ ‪-‬ל מְׁ ֻהּלָל‬
‫ֶיערַ ב לְׁ ָך ִחין עֶ ְׁרכִ י יוֹם לִ בִ י לְׁ ָך ס ֹולָל‬
‫וְׁ תַ גִ יּהַ אֶ ת חָ ְׁשכִ י ּוכְׁ אוֹר בֹקֶ ר ְׁי ֻהּלָל‬
‫מַ לְׁ כִ י ֵוא‪ֹ-‬להַ י‪ ,‬כִ י אֵ לֶיָך אֶ תְׁ פַ ּלָל‪.‬‬
‫מלכי וא‪-‬לוהי‪ ,‬שהרי אליך אתפלל‪.‬‬
‫צָ רַ י מַ זְׁ עִ ימֶ יָך בְׁ ַאף חֵ ְׁרפּו עַ מֶ ָך‬
‫שונאיי‪ ,‬המכעיסים אותך‪ ,‬חירפו את עמך בכעס‪,‬‬
‫סדר תחינתי יערב לפניך ביום שבו לבי ישבח אותך‪,‬‬
‫ותאיר את אפלתי והיא תזרח כאור בוקר‪,‬‬
‫‪ | 24‬סליחות‬
‫וְׁ נָשָ אתִ י אֵ ימֶ ָך בְׁ רֶ גֶש ְׁשאוֹן קָ מֶ יָך‬
‫ְׁשפֹ ְך עלֵיהֶ ם זַעְׁ מֶ ָך וַחרוֹן ַאף ִמ ְׁמרוֹמֶ יָך‬
‫וְׁ קַ נֵא‪ ,‬אֵ ‪-‬ל‪ ,‬לְׁ ִשמְׁ ָך אשֶ ר בַ ג ֹויִם ְׁמ ֻחּלָל‪.‬‬
‫ואני המשכתי לשאת את יראתך [אף] מול השאון הרוגש‬
‫של הקמים נגדך ‪.‬‬
‫ממרום שפוך עליהם את זעמך ואת חרון אפך‪,‬‬
‫וקנא לשמך אשר מחולל בגויים‪.‬‬
‫מַ לְׁ כִ י ֵוא‪ֹ-‬להַ י‪ ,‬כִ י אֵ לֶיָך אֶ תְׁ פַ ּלָל‪.‬‬
‫חַ י ר ֹוכֵב עַ ל עָ ב קַ ל‪ ,‬אִ ם תַ ע ֵלנִי בְׁ ִמ ְׁשקָ ל‬
‫צִ ְׁד ִקי כְׁ חוֹל יָם יִתְׁ קַ ל וְׁ ִר ְׁשעִ י כְׁ נוֹצָ ה יֵקַ ל‬
‫ָאר ִחי ְׁמעֻקָ ל וְׁ ִדינִי כְׁ שוֹר הַ נִסְׁ קָ ל‬
‫וְׁ אִ ם נְׁתִ יב ְׁ‬
‫שָ ְׁקלָה בְׁ פֶ לֶס ְׁמ ֻהּלָל אִ יש ִמפְׁ שָ עִ ים ְׁמח ֹולָל‪.‬‬
‫ה' הרוכב על ענן קל‪ ,‬אם תשקול את מעשיי ‪-‬‬
‫צדקי יכבד כחול הים‪ ,‬ורשעי יהיה קל כנוצה‪.‬‬
‫[אך] אם דרכי עקלקלות ודיני [חמּור] כדינו של שור‬
‫הנסקל ‪-‬‬
‫שקול [מעשיי] בפלס מיטיב‪[ ,‬כי כבר] מבריאתו האדם‬
‫כרוך בחטא‪.‬‬
‫מַ לְׁ כִ י ֵוא‪ֹ-‬להַ י‪ ,‬כִ י אֵ לֶיָך אֶ תְׁ פַ ּלָל‪.‬‬
‫קוֹמֵ ם ָארוֹן ּובַ ָּדיו וְׁ הַ לְׁ בֵ ש ַאהרֹן מַ ָּדיו‬
‫וְׁ רוֹבֶ ה וְׁ צו ֶֹדה בְׁ צֵ ָידיו יֹאכַל פְׁ ִרי מַ עְׁ בָ ָדיו‬
‫וְׁ אִ יש נוֹהֵ ם עַ ל ְׁמרָ ָדיו לְׁ שוֹן אֵ ש תֹ אכַל בַ ָּדיו‬
‫ּובָ ערּו ְׁשנֵיהֶ ם יַחְׁ ָּדו כַאשֶ ר יְׁבַ עֵ ר הַ ָגלָל‪.‬‬
‫קומם את הארון ובדיו‪ ,‬והלבש את אהרן בבגדיו‪,‬‬
‫[ולעומת זאת] ישמעאל יאכל את פרי מעשיו [הרעים]‪,‬‬
‫ולשון אש תאכל את בגדי עשו הנוהם במרד‪,‬‬
‫ושניהם יבערו יחד [עד תומם]‪ ,‬כפי שמתכלה הגלל‪.‬‬
‫מַ לְׁ כִ י ֵוא‪ֹ-‬להַ י‪ ,‬כִ י אֵ לֶיָך אֶ תְׁ פַ ּלָל‪.‬‬
‫ְׁצּוריו נָדוֹן‬
‫קָ דוֹש עַ ל כָל ָאדוֹן‪ ,‬עִ ם כָל י ָ‬
‫חזֵה י ְִׁריבִ י אִ יש מָ דוֹן מְׁ ַדבֵ ר עָ לַי בְׁ זָדוֹן‬
‫וְׁ נָכְׁ ִחי יְׁעוֹרֵ ר כִ ידוֹן וְׁ תוֹתָ ח בִ י יָדוֹן‬
‫תְׁ נָה אֶ ת נַפְׁ ִשי לְׁ שָ לָל‪ ,‬מוֹלִ יְך יוֹעצִ ים ש ֹולָל‪.‬‬
‫קדוש [המרומם] מעל כל אדון‪ ,‬השופט את כל יצוריו‪,‬‬
‫ראה את אויבי איש המדון‪ ,‬אשר מדבר עליי בזדון‪,‬‬
‫מטיח בי כידון ומיידה בי אבני קלע‪.‬‬
‫[אנא] תן לי את נפשי לשלל‪ ,‬ה' המוליך יועצים שולל‪.‬‬
‫מַ לְׁ כִ י ֵוא‪ֹ-‬להַ י‪ ,‬כִ י אֵ לֶיָך אֶ תְׁ פַ ּלָל‪.‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫יום חמישי‬
‫פזמון‬
‫שחר קמתי |‬
‫רבי שלמה אבן גבירול‬
‫בהיות מקדש על מכונו וכהנים על משמרתם הקרבנות היו כפרתנו‪ ,‬כיום נותרו לנו רק תפילתנו ותחינתנו‪ .‬יהי רצון‬
‫שתפילתנו תעמוד לנו לכפר חטאינו‪.‬‬
‫שַ חַ ר קַ ְׁמתִ י לְׁ הוֹדוֹת לְׁ ָך‪ ,‬א‪ֹ-‬להֵ י תְׁ הִ ּלָתִ י‬
‫וַארַ נֵן ַלבֹקֶ ר וְׁ או ִֹדיעָך חַ טָ אתִ י‬
‫ואתפלל בבוקר ואתוודה על חטאי‪.‬‬
‫תִ נָתֶ ן לִ י בָ זֶה שָ כָר לִ פְׁ ֻעּלָתִ י‬
‫ובזכות פעולה זו יינתן לי שכר‪,‬‬
‫עם שחר קמתי להודות לך ה' אשר בך אני מתהלל‪,‬‬
‫סליחות | ‪21‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ מִ י בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫ואקבל את חיי ואת חיי עמי אשר אני מבקש‪.‬‬
‫לְׁ פָ נִים זֹאת בְׁ י ְִׁשרָ אֵ ל מַ ְׁק ִריבֵ י הַ קָ ְׁרבָ ן‬
‫בעבר נהגו בישראל להקריב קרבן‪,‬‬
‫אִ ם חַ טָ ַאי כַשָ נִי כֻּל ֹו הָ פַ ְך לָבָ ן‬
‫וְׁ אֶ ַּד ֶּדה כָל ְׁשנוֹתַ י וְׁ ַאאנִין עַ ל הַ ח ְֻׁרבָ ן‬
‫וְׁ אֵ ין לִ י לְׁ בַ ד מִ ּלָתִ י וְׁ ע ֹולָתִ י תְׁ פִ ּלָתִ י‪.‬‬
‫וכך להפוך ללבן את החטאים האדומים כשני‪.‬‬
‫[על כן] אני מנדד שינה מעיניי ומתאונן על החורבן‪,‬‬
‫ובמקום הקרבנות נותרו לי רק דבריי ותפילתי‪.‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫ִמזְׁ בֵ חַ בִ הְׁ יוֹת ֹו וְׁ קָ ָד ִשים לִ זְׁ בִ יחָ ה‬
‫כאשר היה מזבח ושחטו קרבנות‪,‬‬
‫וְׁ הֵ בִ יא אִ יש אֶ ת זִ בְׁ ח ֹו וְׁ חַ טָ את ֹו נִמְׁ חָ ה‬
‫אדם הביא את קרבנו וחטאו נמחק‪.‬‬
‫ָאפַ ס מֶ נִי ְׁמכַהֵ ן וְׁ אֵ ין זֶבַ ח וְׁ אֵ ין ִמנְׁחָ ה‬
‫תו ָֹדתִ י זְׁ בִ יחָ תִ י ִשיחָ תִ י ִמנְׁחָ תִ י‪.‬‬
‫[ברם כיום] כָלו הכהנים ואין קרבן ואין מנחה‪,‬‬
‫[אלא] הודאתי (על חטאיי) היא קרבני‪,‬‬
‫ותפילתי היא מנחתי‪.‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫הֵ ן בִ הְׁ יוֹת הָ עבו ָֹדה וְׁ כֹ הנִים עַ ל מִ ְׁשמֶ ֶרת‬
‫הֹלא חַ טָ את ְׁמכַפֶ רֶ ת וְׁ הָ ע ֹולָה מַ כְׁ שֶ ֶרת‬
‫וְׁ אֵ ין חַ טָ את וְׁ אֵ ין ע ֹולָה וְׁ ֹלא חֵ לֶב וְׁ יוֹתֶ ֶרת‬
‫וְׁ אֶ ְׁשפֹ ְך אֶ ת ִרנָתִ י וְׁ אַ פִ יל תְׁ ִחנָתִ י‪.‬‬
‫כאשר התקיימה עבודת [המקדש] והכהנים עבדו‬
‫במשמרותיהם‪,‬‬
‫החטאת והעולה שימשו לכפרה‪,‬‬
‫[אולם כיום] אין חטאת ואין עולה‬
‫ואין הקרבת חלב ויותרת‪,‬‬
‫[ועל כן] אשפוך את תפילתי ואפיל את תחינתי‪.‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫הֵ ן קֶ דֶ ם בַ מִ ְׁק ָּדש בְׁ קּום זְׁ ִריזִ ים בְׁ אַ ְׁשמֹ ֶרת‬
‫ְׁטהו ִֹרים ִנצְׁ בּו לְׁ הָ פִ יס ח ָד ִשים לִ ְׁקטֹ ֶרת‬
‫ַארתִ י ְׁשחַ ְׁרחֹ ֶרת‬
‫וְׁ אֵ ין לְׁ ב ֹונָה וְׁ אֵ ין ְׁקטֹ רֶ ת וְׁ נ ְִׁש ְׁ‬
‫בְׁ הִ תְׁ ַוּדוֹת חַ טָ אתִ י תְׁ הִ י כְׁ קָ ְׁרבָ ן תוֹדָ תִ י‪.‬‬
‫בימי קדם [בהיות] המקדש‪,‬‬
‫הכהנים קמו באשמורת הבוקר‪,‬‬
‫וכהנים טהורים‪ ,‬שמעולם לא הקטירו‪,‬‬
‫ניצבו להגריל [מי יזכה בקטורת]‪.‬‬
‫[אולם כיום] אין לבונה ואין קטורת ונשארתי שחור‬
‫[מעוונות]‪,‬‬
‫[אך] כאשר אני מתוודה על חטאתי ‪-‬‬
‫וידויי יהיה שקול כמו קרבן‪.‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫ח ֵזה‪ ,‬קָ דוֹש‪ ,‬כִ י י ִָדי כָבְׁ ָדה עַ ל ַאנְׁחָ תִ י‬
‫וְׁ אֵ ין ִמי יַעמֹ ד בַ ע ִדי וְׁ אֵ ין לִ י בֵ ית ְׁמנּוחָ תִ י‬
‫לְׁ בַ ד בְׁ ָך ַאזְׁ כִ יר ִשמְׁ ָך‪ ,‬מָ עוֹז צּור יְׁשּועָ תִ י‬
‫הַ עבֵ ר אֶ ת אַ ְׁשמָ תִ י וְׁ עָ נְׁתָ ה בִ י צִ ְׁדקָ תִ י‪.‬‬
‫ה'‪ְׁ ,‬ראה שאני כובש ביד כבדה את אנחתי [שלא תפרוץ]‪.‬‬
‫אין מי שיעמוד להתפלל בשבילי‪ ,‬ובית המקדש איננו‪.‬‬
‫נותר לי רק להזכיר את שמך‪ ,‬מעוז צור ישועתי‪,‬‬
‫[אנא] העבר את אשמתי וצדקתי תעיד עליי‪.‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫‪ | 26‬סליחות‬
‫יום שישי‬
‫פזמון‬
‫חננו יי |‬
‫שלמה הבבלי‬
‫הגויים בכוח זרועם בוטחים‪ ,‬ואנו רק בשמו של ה' בוטחים‪.‬‬
‫חָ נֵנּו‪ ,‬יי‪ ,‬חָ נֵנּו‪ ,‬ענֵנּו‪ ,‬יי‪ ,‬ענֵנּו‬
‫ה'‪[ ,‬אנא] חננו ועננו‬
‫עָ זְׁ רֵ נּו‪ ,‬א‪ֹ-‬להֵ י י ְִׁשעֵ נּו‬
‫עזור לנו‪ ,‬א‪-‬לוהי ישענו‪,‬‬
‫כִ י עָ לֶיָך נ ְִׁשעַ נּו‪.‬‬
‫שהרי עליך נשענו‪.‬‬
‫אֵ ּלֶה בְׁ שָ לִ ישֵ ימ ֹו וְׁ אֵ ּלֶה בְׁ פָ רָ שֵ ימ ֹו בִ ְׁק ָרב‬
‫וַאנ ְַׁחנּו בְׁ שֵ ם קָ ְׁד ְׁשָך לְׁ הִ תְׁ עָ רַ ב‬
‫הגויים [סומכים] בקרב על קציניהם ועל פרשיהם‪,‬‬
‫[ואילו] אנו בוטחים בשם קודשך‪.‬‬
‫ש ֹוכֵן שַ חַ ק‪ ,‬לְׁ י ְִׁשעֵ נּו תִ ְׁקרַ ב‪.‬‬
‫ה'‪ ,‬השוכן בשחקים‪ְׁ ,‬קרַ ב להושיענו‪.‬‬
‫עזרנו‬
‫אֵ ּלֶה בְׁ לִ גְׁ י ֹונָם וְׁ אֵ ּלֶה בִ גְׁ א ֹונָם ִמתְׁ פָא ִרים‬
‫הגויים מתפארים בצבאם ובגאוותם‪,‬‬
‫וַאנ ְַׁחנּו בְׁ רַ ב לְׁ הו ִֹשיעַ ִמתְׁ גַבְׁ ִרים‬
‫ַלעזוֹר לְׁ אֵ ין כֹ חַ מַ כְׁ בִ ִירים‪.‬‬
‫[ואילו] אנחנו מתחזקים בה' שהוא רב להושיע‪,‬‬
‫ומרבים [לבקש] שיעזור למי שאין לו כוח‪.‬‬
‫עזרנו‬
‫אֵ ּלֶה בְׁ מָ גִ נָתָ ם וְׁ אֵ ּלֶה בְׁ צִ נָתָ ם ִמסְׁ תַ ח ִרים‬
‫הגויים מקיפים עצמם במגנים שונים‪,‬‬
‫וַאנ ְַׁחנּו בַ א ִמתְׁ ָך מַ חַ ס תָ ִרים‬
‫מֵ רּוחַ עָ ִריצִ ים היוֹת נִסְׁ תָ ִרים‪.‬‬
‫[ואילו] אנחנו מחפשים מחסה [בהבטחתך] האמתית‪,‬‬
‫שנהיה נסתרים מרוח חזקה‪.‬‬
‫עזרנו‬
‫אֵ ּלֶה בְׁ הַ צְׁ הָ לָה וְׁ שַ עַ ט וְׁ אֵ ּלֶה בְׁ צִ ְׁחצּוחַ ּומַ עַ ט‬
‫וַאנ ְַׁחנּו בְׁ אוֹר כַשַ לְׁ מָ ה עָ ט‬
‫מֵ רוֹם שָ רָ ם ִּדכּוי בָ עַ ט‪.‬‬
‫הגויים [בוטחים] בצהלת סוסים ובשעטתם‪ ,‬בצחצוח‬
‫חרבות ובהשחזתן‪,‬‬
‫[ואילו] אנחנו [בוטחים] בה' העוטה אור כשלמה‪,‬‬
‫אשר בעט ממרום בשר האומות ודיכא אותו לארץ‪.‬‬
‫עזרנו‬
‫אֵ ּלֶה בְׁ הַ גָפַ ת תְׁ ִריסִ ים וְׁ אֵ ּלֶה בְׁ ִשפְׁ עַ ת קַ לְׁ גַסִ ים‬
‫ּומיָגוֹן ִמתְׁ גַיְׁ סִ ים‬
‫וַאנ ְַׁחנּו בְׁ מָ גֵן חוֹסִ ים ִ‬
‫שוֹבֵ ר מַ טֵ ה גְׁ אוֹן גַסִ ים‪.‬‬
‫עזרנו‬
‫הגויים [מתחזקים] ברעש הכאת המגנים ובהמיית‬
‫החיילים הרבים‪,‬‬
‫[ואילו] אנחנו חוסים בה' מגיננו ומתאספים אליו מפני‬
‫יגוננו‪,‬‬
‫[שהרי ה'] שובר את מטה גאוותם של הגויים הגסים‪.‬‬
‫סליחות | ‪27‬‬
‫הגויים מתגברים בקרנות קולניות ובהשמעת קולות‬
‫צווחה‪,‬‬
‫[ואילו] אנחנו בוטחים בקולו האדיר של ה' המרעים על‬
‫המים‪,‬‬
‫אֵ ּלֶה בְׁ קַ ְׁרנֵי נְׁבָ ִחים וְׁ אֵ ּלֶה בְׁ קוֹל צְׁ ו ִָחים‬
‫וַאנ ְַׁחנּו בְׁ קוֹל ֹו בְׁ מֵ י ְׁשבָ ִחים‬
‫יחים‪.‬‬
‫ּומפוֹצֵ ץ סַ לְׁ עֵ י צְׁ ִח ִ‬
‫ְׁמפָ רֵ ק ְׁ‬
‫אשר מפרק ומפוצץ סלעי מדבר‪.‬‬
‫עזרנו‬
‫אֵ ּלֶה בְׁ ִטכּוס עֶ ְׁרכָן וְׁ אֵ ּלֶה בְׁ טַ כְׁ סִ יס סָ ְׁרכָן‬
‫ַארכָן‬
‫ַארכוֹן וְׁ ְׁ‬
‫וַאנ ְַׁחנּו בְׁ אֵ ין כְׁ עֶ ְׁרכ ֹו ְׁ‬
‫מֵ ִקים מ ְֻׁרכָן לְׁ בָ מוֹת ּדו ְֹׁרכָן‪.‬‬
‫הגויים נסמכים על סידור מערכות הצבא‪,‬‬
‫[ואילו] אנחנו נשענים על ה' אשר אין כמוהו שליט וארך‬
‫אפיים‪,‬‬
‫והוא מרומם את הכפוף לדרוך על במות [אויביו]‪.‬‬
‫עזרנו‬
‫אֵ ּלֶה בְׁ ַנצְׁ חָ נֵימ ֹו וְׁ אֵ ּלֶה בְׁ רַ צְׁ חָ נֵימ ֹו הַ בְׁ טָ חוֹת‬
‫וַאנ ְַׁחנּו בְׁ שֵ ם נֵצַ ח י ְִׁשרָ אֵ ל כַפֵ ינּו שְׁ טּוחוֹת‬
‫ּומּלֵרַ ְך טּוחוֹת‪.‬‬
‫ִמּלַערֹץ ּומִ ּלִ ירָ א ִ‬
‫הגויים בוטחים בניצחונם וברציחתם‪,‬‬
‫[ואילו] אנחנו פורשים כפיים בתפילה לה' נצח ישראל‬
‫שלא נירא ונפחד וליבנו לא יירך‪.‬‬
‫עזרנו‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫יום שביעי‬
‫פזמון‬
‫ישב בסתר עליון |‬
‫מיוחס ליצחק אבן גיאת‬
‫התמימים כלו‪ ,‬המקדש חרב‪ ,‬הקרבנות פסקו ואין לנו על מי להישען מלבדך‪ ,‬מגיננו‪ .‬מתוך טַ לְׁ טָ לַת סופה וסער באנו‬
‫לפניך בתחינה לכפרה ולטהרה שיעניקו לנו חיים‪.‬‬
‫יֹשֵ ב בְׁ סֵ תֶ ר עֶ לְׁ יוֹן‪ ,‬מָ גִ נִי וְׁ צִ נָתִ י‬
‫ה'‪ ,‬עליון היושב בסתר‪[ ,‬אתה] המגן שלי‪,‬‬
‫צַ עקָ תִ י הַ ְׁק ִשיבָ ה וְׁ הַ אזִ ינָה ִרנָתִ י‬
‫הקשב לצעקתי והאזן לתפילתי‪.‬‬
‫חַ טֵ א אֶ ת חַ טָ אתִ י‪ ,‬קָ דוֹש‪ ,‬תֵ ן תִ ְׁקוָתִ י‬
‫קדוש‪ ,‬טהר את חטאתי‪ ,‬ותן לי את מה שאני מקווה לו ‪-‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ מִ י בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫חיי וחיי עמי אשר אני מבקש‪.‬‬
‫צְׁ ָדקָ ה עשֵ ה לְׁ עַ מְׁ ָך‪ ,‬קָ דוֹש‪ ,‬לְׁ מַ עַ ן ְׁשמֶ ָך‬
‫קדוש‪ ,‬עשה צדקה לעמך למען שמך‪,‬‬
‫כִ י פַ סּו תְׁ ִמימֶ יָך מַ עבִ ירֵ י זַעְׁ מֶ ָך‬
‫[שהרי] אפסו התמימים אשר מעבירים את זעמך [בזכות]‪,‬‬
‫ּומַ גִ ישֵ י לַחְׁ ְׁמָך‪ָ ,‬לכֵן עַ תָ ה בָ אתִ י‪.‬‬
‫וכלו מקריבי הקרבנות‪ ,‬על כן באתי עכשיו להתחנן‬
‫[בעצמי]‪.‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫‪ | 28‬סליחות‬
‫וְׁ צֶ דֶ ק זְׁ קֵ נִים תַ סְׁ לִ יל וְׁ שַ וְׁ עַ ת ְׁנכֵאִ ים תַ כְׁ לִ יל‬
‫את חטאי נעוריי השקע במצולות‪ ,‬ובים הם יהפכו‬
‫לצלולים ונקיים‪.‬‬
‫את זכות האבות רומם‪ ,‬ואת‬
‫שוועתם של המדוכאים עשֵ ה כתר‪.‬‬
‫כאשר תטהר אותי לחלוטין‪,‬‬
‫השטן המקטרג יילל‪,‬‬
‫כִ י לִ בִ י לְׁ ָך כָלִ יל עַ תָ ה הִ נֵה בָ אתִ י‪.‬‬
‫כי לבי כולו נתון לך‪ ,‬ועכשיו באתי [בתפילה]‪.‬‬
‫חַ טֹאת נְׁעּורַ י תַ צְׁ לִ יל וְׁ יָם יֵהָ פְׁ כּו כְׁ צָ לִ יל‬
‫וְׁ עֵ ת תְׁ נַקֵ נִי כְׁ בַ עלִ יל מַ סְׁ ִטינִי ָאז ְׁייֵלִ יל‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫חַ נּון חַ י‪ ,‬חָ ֵננִי לְׁ קוֹל זַע ִקי בִ גְׁ ר ֹונִי‬
‫ה' החנון והחי לעולם‪ ,‬חון אותי‪ ,‬וכאשר תשמע‬
‫בְׁ שָ ְׁמעָך תַ ע ֵננִי סְׁ לִ יחָ תְׁ ָך תַ ְׁרבֵ נִי‬
‫את קול זעקתי הבוקע מגרוני ‪ -‬ענני‪ ,‬והרבה את סליחתך‪,‬‬
‫לְׁ חַ יִ ים תִ כְׁ תְׁ בֵ נִי וְׁ עָ נְׁתָ ה בִ י צִ ְׁדקָ תִ י‪.‬‬
‫כתוב אותי לחיים‪ ,‬וזכויותיי יעידו בי לטובה‪.‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫ּומל ְָׁשנִי הַ בְׁ לִ יעָ ה ֹצאנְָׁך ִמּלְׁ הַ פְׁ ִשיעָ ה‬
‫ְׁ‬
‫ה' אלי‪ ,‬הושע אותי‪ ,‬ובשל הזכויות הכרע [את דיני‬
‫לטובה]‪.‬‬
‫הופע ממקום משכנך‪ ,‬וחון את [כנסת ישראל]‬
‫המטולטלת בסופה ובסערה‪.‬‬
‫את [הקטגור] המלשין עליי בְׁ לַע‪,‬‬
‫ומנע ממנו להרשיענו בפשע‪,‬‬
‫פֶ ן אֶ ְׁראֶ ה בְׁ רָ עָ ה בְׁ ָאבְׁ ַדן מ ֹול ְַׁדתִ י‪.‬‬
‫שמא אראה ברעה‪ ,‬באובדן מולדתי‪.‬‬
‫ֶזה אֵ ‪-‬לִ י‪ ,‬הו ִֹשיעָ ה וְׁ זָכִ יוֹת הַ כְׁ ִריעָ ה‬
‫ּומזְׁ בּולְׁ ָך הוֹפִ יעָ ה חֹ ן סֹ ערָ ה וְׁ סֹ עָ ה‬
‫ִ‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫קַ ֵּדש שֵ ם קָ ְׁד ְׁשָך חִ ּלְׁ לּו בְׁ ִמ ְׁק ָּדשֶ ָך‬
‫קדש את שם קדשך אשר חיללו [בפגיעה] במקדשך‪,‬‬
‫וְׁ ַאהר ֹונִים ְׁקדוֹשֶ יָך מַ גִ ישֵ י אִ שֶ יָך‬
‫[ואף פגעו] בכהנים הקדושים‪ ,‬המקריבים קרבנות‪.‬‬
‫ּומַ ה יַעשּו ְׁקדוֹשֶ יָך כְׁ פַ סּו קָ ָדשֶ יָך‬
‫מה יעשו ישראל כאשר כבר אין קדשים להקרבה?‬
‫ְׁשעֵ ה נָא מַ ְׁק ִּדישֶ יָך כְׁ פָ ִרים אִ ם ִשּל ְַׁמתִ י‪.‬‬
‫פנה [לתפילתם] של המקדישים אותך‪ ,‬כאילו הקריבו‬
‫לפניך פרים‪.‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫יֵרָ צּו עבָ ֶדיָך לְׁ מַ עַ ן שֵ ם כְׁ בו ֶֹדָך‬
‫עבדיך יהיו רצויים [לפניך]‪ ,‬למען שם כבודך‪,‬‬
‫ְׁמיַח ֶדיָך ְׁמעִ ֶידיָך כִ י אֵ ין בִ לְׁ עָ ֶדיָך‬
‫[הלוא] הם מייחדים את שמך‪ ,‬ומעידים שאין בלעדיך‪.‬‬
‫בַ קֵ ש נָא אוֹבְׁ ֶדיָך הֵ ן בָ אּו עָ ֶדיָך‬
‫אנא‪ ,‬חפש את האובדים‪ ,‬הרי הם באו לפניך בתפילה‪,‬‬
‫כִ י טוֹבִ ים ּדו ֶֹדיָך פָ נֶיָך בִ קַ ְׁשתִ י‪.‬‬
‫משום שאהבתך טובה‪ ,‬ביקשתי את פניך‪.‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫קוֹלִ י יֶערַ ב נָא כְׁ מֵ חִ ים תוְֹך צִ י ֹונָה‬
‫קולי יהיה ערב לפניך כקרבנות שמנים [המובאים אל]‬
‫תוך ירושלים‪.‬‬
‫סליחות | ‪29‬‬
‫לְׁ טוֹבָ ה הִ פָ נֶה נָא לְׁ הַ ְׁמצִ יאֵ נִי חנִינָה‬
‫אנא‪ ,‬פנה אליי לטובה להמציא לי חנינה‪,‬‬
‫כִ י אֶ ל ִמי אֶ פְׁ נֶה נָא בְׁ אֵ ין מַ ְׁשעֵ ן ּומַ ְׁשעֵ נָה‬
‫והרי אל מי אוכל לפנות‪ ,‬כאשר אין שום משענת [אחרת]‪.‬‬
‫לִ ְׁמיַחלֶיָך סְׁ לַח נָא הַ ְׁש ִמיעֵ ם סָ ל ְַׁחתִ י‪.‬‬
‫אנא‪ ,‬סלח למייחלים לך והשמע להם "סלחתי"‪.‬‬
‫נַפְׁ ִשי בִ ְׁשאֵ לָתִ י וְׁ עַ ִמי בְׁ בַ קָ שָ תִ י‪.‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫ערב ראש השנה‬
‫יי בֹקֶ ר תִ ְׁשמַ ע ק ֹולֵנּו‪ ,‬בֹקֶ ר נַערָ ְך לְׁ ָך ּונְׁצַ פֶ ה‪.‬‬
‫וְׁ אַ תָ ה יי מָ גֵן בַ ע ֵדנּו כְׁ בו ֵֹדנּו ּומֵ ִרים רֹאשֵ נּו‪.‬‬
‫אַ תָ ה יי לְׁ ע ֹולָם תֵ שֵ ב כִ סְׁ אָך לְׁ דֹר וָדוֹר‪.‬‬
‫ָארץ‪.‬‬
‫ּומ ְׁשפָ ט חֶ סֶ ד יי מָ לְׁ ָאה הָ ֶ‬
‫אֹ הֵ ב צְׁ ָדקָ ה ִ‬
‫רַ חמֶ יָך רַ בִ ים יי כְׁ ִמ ְׁשפָ טֶ יָך חַ יֵנּו‪.‬‬
‫ַאל תָ בוֹא בְׁ ִמ ְׁשפָ ט עִ מָ נּו כִ י ֹלא יִצְׁ ַּדק לְׁ פָ נֶיָך כָל חָ י‪.‬‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ רַ חֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫ַליי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת עִ מָ נּו ִמ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫אדון‪ ,‬מועד כתקח מישרים |‬
‫ע"פ תהלים ה‪ ,‬ד‬
‫ע"פ תהלים ג‪ ,‬ד‬
‫איכה ה‪ ,‬יט‬
‫תהלים לג‪ ,‬ה‬
‫ע"פ תהלים קיט‪ ,‬קנו‬
‫ע"פ תהלים קמג‪ ,‬ב‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫יוסף בר יצחק מאורליינש‬
‫אימת הדין שורה עליי‪ .‬מעשים טובים אין בידי‪ .‬ראה נא את לבי הנשבר והנדכא וקבל את תפילתי‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו ֵוא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫אָ דוֹן‪ ,‬מוֹעֵ ד כְׁ תִ קַ ח מֵ ישָ ִרים לִ ְׁשפֹ ט בְׁ תַ עצּומֶ יָך‬
‫אֶ תְׁ יַצְׁ בָ ה בְׁ פֶ לֶץ לְׁ חַ ּלוֹת פָ נֶיָך לְׁ רוֹמְׁ מֶ ָך‬
‫בְׁ מַ עשַ י ֹלא נ ְִׁשעַ נְׁתִ י כִ י אִ ם בְׁ רַ חמֶ יָך‬
‫יי‪ ,‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן ְׁשמֶ ָך‪.‬‬
‫ָגזּו אמּונִים‪ ,‬גִ בוֹרֵ י כֹ חַ בְׁ מֶ רֶ ץ‬
‫ַגם גו ְֹׁדרֵ י ג ֵָדר וְׁ עוֹמְׁ ֵדי בַ פֶ רֶ ץ‬
‫ּדו ְֹׁרשֵ י חֶ פְׁ צָ ם בְׁ כֹ חַ ִמש ֹוכֵן ְׁשמֵ י עֶ ֶרץ‬
‫ה'‪ ,‬כאשר תקבע מועד לשפוט אמת בכוחך העצום‪,‬‬
‫אתייצב באימה להתפלל לפניך‪.‬‬
‫לא נשענתי על מעשיי‪ ,‬אלא על רחמיך‪,‬‬
‫[אנא] ה'‪ ,‬עשה למען שמך‪.‬‬
‫נעלמו הנאמנים‪ ,‬גיבורי הכוח הנמרצים‪,‬‬
‫וכך גם אפסו גודרי הגדר והעומדים בפרצותיה‪,‬‬
‫אלו אשר תובעים את צורכיהם מה' השוכן בשמיים‬
‫הנשגבים‪.‬‬
‫‪ | 31‬סליחות‬
‫ָאבַ ד חָ סִ יד מִ ן הָ ָארֶ ץ‪.‬‬
‫אבד חסיד מן הארץ‪.‬‬
‫הֵ ן קַ ּלוֹתִ י ּומָ ה אָ ִשיב בְׁ מ ֹו פִ י‬
‫הִ ְׁננִי צָ עִ יר בְׁ אֵ ין ִמפְׁ עלוֹת בְׁ כַפִ י‬
‫וְׁ אֵ יְך אקַ ּוֶה וַאנִי רַ ב ּדֹפִ י‬
‫הרי אני קל [ממעשים] ומה אוכל לטעון בפי?‬
‫איך אקווה‪ ,‬בעודי מלא פגמים‪,‬‬
‫היוֹת לְׁ רָ צוֹן אִ ְׁמרֵ י פִ י‪.‬‬
‫שאמרי פי יהיו לרצון?‬
‫ָזחַ לְׁ תִ י וָאִ ירָ א מֵ חַ ּווֹת ֵּדעִ י‬
‫פחדתי ויראתי לומר את דבריי‪,‬‬
‫זְׁ ד ֹונִי יָגֹ ְׁרתִ י ּומֶ רֶ ד ִר ְׁשעִ י‬
‫חַ נּון‪ ,‬רַ חמֵ נִי בְׁ הִ תְׁ ַוּדוֹתִ י וְׁ עָ זְׁ בִ י פִ ְׁשעִ י‬
‫ְׁשמַ ע קוֹל תַ חנּונַי אֵ לֶיָך בְׁ שַ ּוְׁ עִ י‪.‬‬
‫[שכן] חששתי מזדונותיי וממרדי המרושע‪.‬‬
‫ּומתְׁ ו ֶַּדה עשוֹת ְׁרצ ֹונֶָך‬
‫טָ עִ יתִ י וְׁ הִ ְׁננִי שָ ב ִ‬
‫ְׁטהוֹר עֵ י ַניִם‪ ,‬חָ ְׁשבֵ נִי כְׁ שָ לֵם לְׁ פָ נֶיָך‬
‫יָ‪ּ-‬ה‪ ,‬הִ ָכנֵס לִ י לִ פְׁ נִים ִמשּורַ ת ִּדינֶָך‬
‫וְׁ אֵ ָדעָך לְׁ מַ עַ ן אֶ ְׁמצָ א חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך‪.‬‬
‫כֹ חָך יִגְׁ ַּדל נָא ּובִ תְׁ פִ ּלָתִ י הִ תְׁ נָאֵ ה‬
‫כִ תְׁ פִ ּלַת זָקֵ ן וְׁ רָ גִ יל ּופִ ְׁרק ֹו נָאֶ ה‬
‫לְׁ בָ בִ י הַ נ ְִׁשבָ ר הַ נ ְִׁדכֶה וְׁ הַ נִכְׁ אֶ ה‬
‫הַ בֵ ט ִמשָ מַ יִם ְּׁוראֵ ה‪.‬‬
‫אני [נטול זכויות כמו אדם] צעיר ואין מעשים‬
‫טובים בידיי‪.‬‬
‫חנון‪ ,‬אנא רחם עליי כאשר אתוודה ואעזוב את‬
‫פשעי‪,‬‬
‫ושמע את קול תחנוניי כאשר אשווע אליך‪.‬‬
‫טעיתי‪[ ,‬אך כעת] אני שב ומתוודה [ורוצה] לעשות‬
‫את רצונך‪.‬‬
‫ה'‪ ,‬החשב אותי כשלם לפניך‪.‬‬
‫ה'‪ ,‬היכנס לי לפנים משורת הדין‪,‬‬
‫ואדע איך לנהוג כדי למצוא חן בעיניך‪.‬‬
‫כוחך יגדל [למחול לי] ומתפילתי עשֵ ה עטרה‪.‬‬
‫כתפילת זקן ורגיל בתפילה‪ ,‬אשר לא חטא‪.‬‬
‫[את] לבבי השבור והמדוכא [ואת] נכאות רוחי‪,‬‬
‫הבט משמיים וראה‪.‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִ קְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫סליחות | ‪31‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫הַ אנוֹש מֵ א‪-‬לוֹּהַ יִצְׁ ָּדק אִ ם מֵ עֹ שֵ הּו י ְִׁטהַ ר גָבֶ ר‪.‬‬
‫תהלים קמה‪ ,‬ט‬
‫טוֹב יי ַל ֹכל וְׁ רַ חמָ יו עַ ל כָל מַ עשָ יו‪.‬‬
‫תהלים קטז‪ ,‬ה‬
‫חַ נּון יי וְׁ צַ ִּדיק ֵוא‪ֹ-‬להֵ ינּו ְׁמ ַרחֵ ם‪.‬‬
‫איוב ד‪ ,‬יח‬
‫הֵ ן בַ עבָ ָדיו ֹלא יַא ִמין ּובְׁ מַ לְׁ ָאכָיו י ִָשים תָ ֳהלָה‪.‬‬
‫יָדַ עְׁ נּו כִ י חָ טָ אנּו וְׁ אֵ ין ִמי יַעמֹ ד בַ ע ֵדנּו‪ִ ,‬ש ְׁמָך הַ גָדוֹל יַעמֹ ד לָנּו בְׁ עֵ ת צָ ָרה‪.‬‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ רַ חֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫ַליי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת עִ מָ נּו ִמ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫איוב ד‪ ,‬יז‬
‫אדון‪ ,‬דין אם ידקדק |‬
‫זבדיה‬
‫על פי שורת הדין אין לנו תקווה לצאת זכאים‪ ,‬שכן אנו מלאי חסרונות‪ ,‬חטא ורשע‪ .‬את תקוותנו אנו תולים ברחמיו‬
‫של הקב"ה ובהבטחתו שי"ג מידות אינן חוזרות ריקם‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו ֵוא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫אָ דוֹן‪ִּ ,‬דין אִ ם יְׁדֻ ְׁק ַּדק‬
‫(פנייה לה') אדון‪ ,‬אם תדקדק בדין‪,‬‬
‫בְׁ חֵ קֶ ר פֹ עַ ל אִ ם יֻבְׁ ַּדק‬
‫ואם תחקור ותבדוק את פעולותינו ‪-‬‬
‫ֶגבֶ ר לְׁ פָ נֶיָך ֹלא יִצְׁ ַּדק‪.‬‬
‫אין אדם שיצדק לפניך [בדין]‪.‬‬
‫ֹּדפִ י תִ תֵ ן בִ צְׁ בָ א מַ עְׁ לָה‬
‫[אפילו] בצבא השמיים מצאת דופי‬
‫הֵ ן בְׁ מַ לְׁ ָאכֶיָך תָ ִשים תָ ֳהלָה‬
‫ובמלאכיך גילית חסרונות‪,‬‬
‫וְׁ ַאף שוֹתֶ ה כַמַ יִם עַ וְׁ לָה‪.‬‬
‫כל שכן [שיש חסרונות באדם העושה] עוולה [בשכיחות‬
‫שבה הוא] שותה מים‪.‬‬
‫זְׁ כּות ּוצְׁ ָדקָ ה אֵ ין בָ נּו‬
‫אין בנו צדק וזכויות‪,‬‬
‫חֵ ְׁטא ָורֶ שַ ע ֻכּלָנּו‬
‫וכולנו [מלאים] חטא ורשע‪.‬‬
‫טוֹב‪ַ ,‬אל תָ בֹא בְׁ ִמ ְׁשפָ ט עִ מָ נּו‪.‬‬
‫ה' הטוב‪ ,‬אל תבוא אתנו בדין‪.‬‬
‫‪ | 32‬סליחות‬
‫ֶיהמּו מֵ עֶ יָך עָ לֵינּו‬
‫מעיך יהמו (רחם) עלינו‪,‬‬
‫כְׁ רֹב רַ חמֶ יָך פְׁ נֵה אֵ לֵינּו‬
‫וברחמיך הרבים פנה אלינו [לטוב]‪,‬‬
‫לְׁ בִ לְׁ תִ י כְׁ רֹעַ מַ ע ָללֵינּו‪.‬‬
‫ולא [כראוי לנו] על פי מעללינו הרעים‪.‬‬
‫ְׁמשּובוֹתֵ ינּו רַ בּו מִ ּלִ ְׁמנוֹת‬
‫מעשינו הרעים רבים מכפי שניתן לספור‪,‬‬
‫ִניחו ִֹחים ַאיִן וְׁ קָ ְׁרבָ נוֹת‬
‫[אך] אין לנו קרבנות [שניתן להקריב]‬
‫סְׁ לִ יחָ ה ְׁמ ֹצא לַעוֹנוֹת‪.‬‬
‫[על מנת] למצוא סליחה לעבירות‪.‬‬
‫עַ ל צִ ְׁדקוֹתֵ ינּו אֵ ין ָאנּו סְׁ מּוכִ ים‬
‫איננו יכולים להישען על צדקותינו‪,‬‬
‫פֶ שַ ע וְׁ עָ וֹן ְׁמלֻכְׁ לָכִ ים‬
‫[שכן אנו] מלוכלכים בפשעים ובעוונות‪.‬‬
‫צְׁ ָדקָ ה ְׁמצֹא תַ חַ ן עו ְֹׁרכִ ים‪.‬‬
‫[על כן] אנו עורכים תחינה כדי למצוא צדקה [מלפניך]‪.‬‬
‫ָארחוֹתֵ ינּו‬
‫קַ ו ַאל תִ ְׁמתַ ח בְׁ ְׁ‬
‫אל תמתח את שורת [הדין כאשר] אורחות [חיינו‬
‫נידונות]‪,‬‬
‫ִרמָ ה וְׁ ת ֹולֵעָ ה ַאח ִריתֵ נּו‬
‫[שהרי] סופנו מאכל לרימה ותולעה‪,‬‬
‫שָ וְׁ א וְׁ הֶ בֶ ל שְׁ נוֹתֵ ינּו‪.‬‬
‫וכל שנותינו שווא והבל‪.‬‬
‫תָ שּוב עַ ל הָ רָ עָ ה תִ נָחֵ ם‬
‫[אנא] שוב מהרעה [שגזרת עלינו] והתחרט עליה‪,‬‬
‫ֶזה ַד ְׁרכְׁ ָך חִ נָם ְׁמרַ חֵ ם‬
‫[שכן] זו דרכך‪ ,‬ה'‪ ,‬המרחם ללא סיבה‪.‬‬
‫בְׁ רַ חמֶ יָך הָ רַ בִ ים עָ לֵינּו רַ חֵ ם‪.‬‬
‫[אנא] רחם עלינו ברחמיך הרבים‪.‬‬
‫ְּׁדרָ כֶיָך הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו לְׁ הוֹרוֹת‬
‫למשה הודעת את דרכיך כדי שילמדן‪.‬‬
‫ִי ַּדעְׁ ת ֹו שְׁ ֹלש עֶ ְׁשרֵ ה סְׁ דּורוֹת‬
‫יידעת אותו את סדר שלוש עשרה המידות‪,‬‬
‫הִ בְׁ טַ ְׁחת ֹו שֶ אֵ ין רֵ יקָ ם חוֹזְׁ רוֹת‪.‬‬
‫והבטחת לו שאינן חוזרות ריקם‪.‬‬
‫ִחנּון בָ ם סִ ַּד ְׁרנּו לְׁ פָ נֶיָך‬
‫בהן (י"ג מידות) סידרנו תחינה לפניך‪.‬‬
‫ַזעַ ק ְׁקשֹב ִממִ תְׁ חַ ְׁננֶיָך‬
‫הקשב לזעקה הבאה מהמתחננים אליך‪,‬‬
‫וְׁ ַאל תְׁ ִשיבֵ נּו רֵ יקָ ם מִ ּלְׁ פָ נֶיָך‪.‬‬
‫ואל תשיב אותנו ריקם מלפניך‪.‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫סליחות | ‪33‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִ קְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫מַ ה יִ צְׁ ַּדק אנוֹש עִ ם אֵ ‪-‬ל ּומַ ה יִ זְׁ כֶה יְׁלּוד אִ שָ ה‪.‬‬
‫וַתִ פְׁ ְׁקדֶ נּו לִ בְׁ קָ ִרים וְׁ לִ ְׁרגָעִ ים תִ בְׁ חָ נֶנּו‪.‬‬
‫יי ַאל בְׁ אַ פְׁ ָך תוֹכִ יחֵ נּו וְׁ ַאל בַ חמָ תְׁ ָך תְׁ יַסְׁ ֵרנּו‪.‬‬
‫ַאף עַ ל זֶה פָ קַ ְׁחתָ עֵ ינֶָך וְׁ אֹ תָ נּו תָ בִ יא בְׁ ִמ ְׁשפָ ט עִ מָ ְך‪.‬‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ רַ חֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫ַליי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת עִ מָ נּו ִמ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫אדון‪ ,‬בפקדך אנוש לבקרים |‬
‫איוב כה‪ ,‬ד‬
‫ע"פ איוב ז‪ ,‬יח‬
‫ע"פ תהלים ו‪ ,‬ב‬
‫ע"פ איוב יד‪ ,‬ג‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫יצחק הכהן‬
‫אין כוח באדם לעמוד מול יצר הרע המלפף אותו מלידתו‪ ,‬וכל ימי חייו מלאי מכאוב‪ .‬אולם הקב"ה רוצה בתשובת‬
‫רשעים וכל שכן בתשובת ישראל הבוטחים בו‪ .‬על כן אנו מבקשים מה' לדון אותנו ברחמים ולמנוע מהשטן לקטרג‬
‫עלינו‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו ֵוא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫אָ דוֹן‪ ,‬בְׁ פָ ְׁק ָדְך אנוֹש לַבְׁ קָ ִרים‬
‫(פנייה לה') אדון‪ ,‬כאשר אתה דן את האדם בכל בוקר‪,‬‬
‫בְׁ ִמצּוי הַ ִּדין ַאל תִ ְׁמתַ ח‬
‫אל תאריך את הדין ואל תמצה אותו‪,‬‬
‫גּוף ּונְׁשָ מָ ה אִ ם תְׁ ִריבֵ ם‬
‫[שהרי] אם תדון את הגוף והנשמה‬
‫ֹּדחּו וְׁ ֹלא יּוכְׁ לּו קּום‬
‫הם יידחו ולא יוכלו לעמוד לפניך‪.‬‬
‫‪ | 34‬סליחות‬
‫היּוכַל גֶבֶ ר לִ זְׁ כוֹת בַ מִ ְׁשפָ ט‬
‫האם אדם יוכל לצאת זכאי במשפט?‬
‫וְׁ אִ ם יֵש בְׁ יָד ֹו מַ עַ ש לְׁ הִ צְׁ טַ ֵּדק‬
‫והאם יש בידו מעשים [המספיקים] להצטדק?‬
‫ֵזרּוי יְׁחּומ ֹו מִ ּלֵחָ ה סְׁ רּוחָ ה‬
‫[הלוא] התעברותו נעשית מטיפה סרוחה‪,‬‬
‫חָ בּוי או ְֹׁרב ֹו בְׁ ִק ְׁרב ֹו מֵ עֵ ת הִ ּוָלְׁ ד ֹו‬
‫וכבר מעת היוולדו יצר הרע אורב בקרבו‪.‬‬
‫טָ מּון בְׁ חֻב ֹו כְׁ רֶ שֶ ת לְׁ רַ גְׁ לָיו‬
‫יצר הרע מסתתר בתוכו [ומשמש] כרשת לרגליו‪,‬‬
‫ְׁיסִ יתֵ הּו בְׁ כָל יוֹם לְׁ שַ חַ ת לְׁ הַ פִ יל ֹו‬
‫ובכל יום הוא מסית אותו [על מנת] להפילו לשחת‪.‬‬
‫כֹ חַ ּוגְׁ בּורָ ה בַ גּוף ַאיִן‬
‫בגוף האדם אין מספיק כוח וגבורה‬
‫לְׁ פָ נָיו לַעמֹ ד ּולְׁ הִ תְׁ יַצֵ ב‬
‫להתייצב ולעמוד בפניו‪.‬‬
‫ִמיוֹם עָ ְׁמד ֹו עַ ל ַּדעְׁ ת ֹו‬
‫מיום שאדם התבגר‪,‬‬
‫ַנפְׁ ש ֹו י ִָשים בְׁ כַפ ֹו לְׁ הָ בִ יא ל ְַׁחמ ֹו‬
‫הוא מסכן את חייו כדי להשיג פרנסה‪.‬‬
‫שָ בֵ עַ כָל יָמָ יו כַעַ ס ּומַ כְׁ אוֹבוֹת‬
‫ימיו מלאים כעסים וכאבים‪,‬‬
‫עַ ד שּוב ֹו לַעפָ ר ֹו ֹלא י ְִׁשקֹ ט‪.‬‬
‫ואין לו שקט עד מותו‪.‬‬
‫פְׁ נֵה‪ָ ,‬אדוֹן‪ ,‬בְׁ עִ צְׁ בוֹן רּוחַ‬
‫(פנייה לה') אדון‪ ,‬פנה אל הנפש העצובה‬
‫צְׁ פֵ ה בְׁ ִשבְׁ רוֹן לֵב‬
‫וראה את שברון הלב‪.‬‬
‫קָ רוֹב אַ תָ ה ל ְָׁרחו ִֹקים‬
‫והרי אתה קרוב [גם] לרחוקים‬
‫רוֹצֶ ה בִ תְׁ שּובַ ת ְׁרשָ עִ ים‬
‫ורוצה [אף] בתשובת הרשעים‪.‬‬
‫שַ ּדַ י‪ ,‬הִ מָ צֵ א לְׁ דו ְֹׁרשֶ יָך‬
‫שדי‪ ,‬היֵה מצוי לדורשים אותך‪,‬‬
‫תֹ אמַ ר הִ ֵננִי לִ ְׁמבַ ְׁקשֶ יָך‬
‫ואמור "הנני" למבקשים אותך‪.‬‬
‫ְׁיב ְֻׁשרּו סָ ל ְַׁחתִ י קו ְֹׁראֵ י בִ ְׁשמֶ ָך‬
‫הקוראים בשמך יתבשרו‪" :‬סלחתי"‪,‬‬
‫צַ ֵּדק בַ מִ ְׁשפָ ט עַ ם ְׁמיַח ֶדיָך‬
‫וצַ דק במשפט את העם המייחד אותך‪.‬‬
‫חסֹ ם מְׁ נֻּוָל ִמּלְׁ הַ ְׁר ִשיעַ‬
‫מנע את יצר הרע מלומר עלינו דברי רשע‪,‬‬
‫ְׁקצֹף בְׁ מַ ְׁש ִטין מִ ּלְׁ הַ ְׁש ִטין‬
‫וגער בשטן שלא יאמר דברי שטנה‪.‬‬
‫הָ קֵ ם לָנּו מֵ לִ יץ יֹשֶ ר‬
‫הקם לנו מליץ יושר‪,‬‬
‫כֹ פֶ ר מָ צָ אתִ י תַ ְׁש ִמיעַ לַשוֹבָ בִ ים‪.‬‬
‫והשמע לחוטאים שיש כפרה למעשיהם‪.‬‬
‫הִ ְׁשלַכְׁ נּו עָ לֶיָך יְׁהָ בֵ נּו‬
‫תלינו בך את תקוותינו‪,‬‬
‫סליחות | ‪31‬‬
‫ָנא אַ תָ ה תְׁ כַלְׁ כְׁ לֵנּו‬
‫[אנא] כלכל אותנו‪.‬‬
‫הֵ עָ תֵ ר לָנּו בִ תְׁ פִ ּלָתֵ נּו‬
‫היענה לנו כאשר אנו מתפללים‪,‬‬
‫חֶ פְׁ צֵ נּו ּובַ קָ שָ תֵ נּו מַ ּלֵא בְׁ רַ ח ִמים‬
‫ומלא ברחמים את רצוננו ובקשותינו‪.‬‬
‫בְׁ ָך תָ לִ ינּו בִ ְׁטח ֹונֵנּו‬
‫את בטחוננו תלינו בך‪,‬‬
‫רַ חמֶ יָך מַ הֵ ר יְׁקַ ְּׁדמּונּו‬
‫[אנא] רחמיך יקדמו אותנו במהרה‪.‬‬
‫חָ זָק וְׁ אַ מִ יץ‪ִ ,‬שמְׁ ָך ֹלא שָ כ ְַׁחנּו‬
‫ה' החזק והאמיץ לא שכחנו את שמך (ולא פנינו לאל אחר)‪,‬‬
‫אָ נָא ָלנֶצַ ח ַאל תִ שְׁ כָחֵ נּו‪.‬‬
‫אנא אל תשכח אותנו לנצח‪.‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִקְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫לָמָ ה רָ גְׁ שּו ג ֹויִם ּולְׁ אֻמִ ים יֶהְׁ גּו ִריק‪.‬‬
‫לָמָ ה יי תַ עמֹ ד בְׁ רָ חוֹק תַ עְׁ לִ ים לְׁ עִ תוֹת בַ צָ ָרה‪.‬‬
‫לָמָ ה ָלנֶצַ ח תִ ְׁשכָחֵ נּו תַ עַ זְׁ בֵ נּו לְׁ אֹ רֶ ְך י ִָמים‪.‬‬
‫לָמָ ה יי תִ זְׁ נַח ִמשָ לוֹם נַפְׁ ִשי‪.‬‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ רַ חֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫ַליי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת עִ מָ נּו‪ִ ,‬מ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת‪ ,‬אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫תהלים ב‪ ,‬א‬
‫תהלים י‪ ,‬א‬
‫איכה ה‪ ,‬כ‬
‫ע"פ תהלים פח‪ ,‬טו; איכה ג‪ ,‬יז‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫‪ | 36‬סליחות‬
‫שלש עשרה מדות |‬
‫שלמה בן מנחם‬
‫בכוח אמירתן של י"ג מידות שאינן חוזרות ריקם‪ ,‬אנו מבקשים שה' ישוב אלינו ויושיענו‪ .‬הקושי של המתפלל בשל‬
‫הריחוק מה' מודגש בשאלה החותמת כל בית‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו ֵוא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫שְׁ ֹלש עֶ ְׁשְְׁרֵ ה ִמּדוֹת הָ אמּורוֹת בַ חנִינָה‬
‫שלוש עשרה מידות של רחמים‪ ,‬אשר כלפיהן נאמרה‬
‫חנינה‪.‬‬
‫ָנא כָל מִ ָּדה ְׁנכ ֹונָה אחַ ּלֶה פְׁ נֵי מַ לְׁ כִ י בִ תְׁ ִחנָה‬
‫אנא‪[ ,‬בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] אחלה את פני‬
‫ה' בתחינה‬
‫לְׁ חַ פֵ ש זְׁ כּות ְׁקנּויִים ְׁקרּואִ ים שוֹשַ נָה‬
‫לחפש את זכות ישראל הקרויים שושנה‪,‬‬
‫מַ ּלְׁ טֵ ם מִ כָל רָ עוֹת בְׁ זֹאת הַ שָ נָה‪.‬‬
‫ולבקש שתמלט אותם בשנה זו מכל הרעות‪.‬‬
‫אִ ם אַ ְׁשמָ תָ ם ג ְָׁדלָה עַ ד ְׁשמֵ י רּום וְׁ כוֹכְׁ בֵ יהֶ ם‬
‫[גם] אם אשמתם גדלה עד השמיים הרמים והכוכבים‪,‬‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה אבַ קֵ ש רַ ח ִמים עלֵיהֶ ם‬
‫אנא‪[ ,‬בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] אבקש עליהם‬
‫רחמים‬
‫לְׁ בַ טֵ ל מֵ הֶ ם כָתּוב ָאמַ ְׁרתִ י ַאפְׁ אֵ יהֶ ם‬
‫לבטל מהם את הפסוק "אמרתי אפאיהם" (אשמידם)‪,‬‬
‫ֹאמרּו הַ ג ֹויִם אַ יֵה נָא א‪ֹ-‬להֵ יהֶ ם‪.‬‬
‫לָמָ ה י ְׁ‬
‫למה [תיתן פתחון פה] לגויים לומר "איה נא א‪-‬‬
‫לוהיהם"?‬
‫אִ ם ָגבְׁ רּו עוֹנוֹת וְׁ עָ צְׁ מּו ִמּלְׁ סַ פְׁ ָרה‬
‫[גם] אם העוונות התעצמו וגברו עד שלא ניתן‬
‫לסופרם‪,‬‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה ְּׁדחֵ ה אוֹתָ ם‪ ,‬יי‪ ,‬לְׁ הַ סְׁ תִ ָירה‬
‫אנא ה'‪[ ,‬בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] דחה אותם‬
‫והסתירם‪.‬‬
‫ִּדבּובֵ י עֹ ז בְׁ תַ חַ ן לְׁ בַ טֵ ל מֵ הֶ ם כָתּוב ַאסְׁ תִ ָירה‬
‫נדבר בעוז ונתחנן לבטל את הפסוק "אסתירה [פני‬
‫מהם]"‪.‬‬
‫לָמָ ה‪ ,‬יי‪ ,‬תַ עמֹ ד בְׁ רָ חוֹק תַ עְׁ לִ ים לְׁ עִ תוֹת בַ צָ ָרה‪.‬‬
‫ה'‪ ,‬למה תעמוד מרחוק ותעלים [עינך] בעתות צרה?‬
‫אִ ם הֶ עוּו פְׁ נֵי מַ לְׁ כָם בְׁ עַ זּות פָ נִים ּומֵ צַ ח‬
‫[גם] אם עיוותו את דרכם לפני ה' בעזות פנים ומצח‪,‬‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה וְׁ אֶ תְׁ חַ נֵן ל ֹו בְׁ פֶ צַ ח‬
‫אנא‪[ ,‬בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] אפצח בתחינה‬
‫לה'‪,‬‬
‫וְׁ נַפְׁ ִשי ִשפְׁ כִ י כַמַ יִם לִ בֵ ְך נֹ כַח ָאדֹם וָצַ ח‬
‫ואשפוך את נפשי כמים לפני ה'‪:‬‬
‫לָמָ ה‪ ,‬א‪ֹ-‬להִ ים‪ָ ,‬זנ ְַׁחתָ ָלנֶצַ ח‪.‬‬
‫"ה'‪ ,‬למה זנחת אותנו לנצח?"‬
‫אִ ם זְׁ דוֹנוֹת הִ ִשיאּו לֵב ִטפֵ ש וְׁ נ ְִׁשחַ ץ‬
‫[גם] אם הזדונות פיתו את הלב הטיפש והגאה‪,‬‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה חַ ּלֵץ אוֹתָ ם‪ ,‬יי‪ִ ,‬ממַ חַ ץ‬
‫אנא ה'‪[ ,‬בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] חלץ את‬
‫ישראל [ממכה] מוחצת‪,‬‬
‫ִחיש ּובֹא וְׁ שָ א קוֹל נַחַ ץ‬
‫מהר בוא‪ ,‬והשמע קול בהול [של גאולה]‪.‬‬
‫סליחות | ‪37‬‬
‫לָמָ ה קֹ ֵדר אֶ תְׁ הַ ּלְֵך בְׁ לַחַ ץ‪.‬‬
‫למה אתהלך בקדרות ובלחץ?‬
‫אִ ם טָ פְׁ לּו שֶ קֶ ר בְׁ הֶ גֶה וְׁ הַ ּווֹת לְׁ עֻמֶ ָך‬
‫[גם] אם התחברו לשקר בדיבור רע כנגדך‪,‬‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה ְׁי ִדידּות תִ זְׁ ֹכר מִ מַ נְׁעִ ימֶ יָך‬
‫אנא [בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] זכור את‬
‫הידידות עם המשבחים את נעימותך‪,‬‬
‫ִיתְׁ גוֹלְׁ לּו רַ חמֶ יָך עַ ל ְׁשאֵ ִרית עַ מֶ ָך‬
‫ורחמיך יתגוללו על שארית עמך‪.‬‬
‫לָמָ ה‪ ,‬יי‪ ,‬יֶחרֶ ה אַ פְׁ ָך בְׁ עַ מֶ ָך‪.‬‬
‫ה'‪ ,‬למה יחרה אפך בעמך?‬
‫אִ ם ָכבְׁ דּו אֹ זֶן לְׁ סַ ּלֵף ִמנִי הַ ּדֶ רֶ ְך‬
‫[גם] אם מיאנו לשמוע תוכחה וסטו מהדרך‪,‬‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה א ַלחֵ ש עַ ל עַ מִ י בְׁ עֶ ֶרְך‬
‫אנא [בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] אלחש על עמי‬
‫סדר תפילה‪,‬‬
‫וְׁ נַפְׁ ִשי ִשפְׁ כִ י לִ בֵ ְך פְׁ נֵי ק ֹונְֵך וְׁ צּורֵ ְך‬
‫ואשפוך את נפשי לפני קוני וצורי‪:‬‬
‫לָמָ ה פָ רַ צְׁ תָ גְׁ ֵדרֶ יהָ וְׁ ָארּוהָ כָל עוֹבְׁ ֵרי ָדרֶ ְך‪.‬‬
‫למה פרצת את גדר ישראל‪ ,‬וקטפו פירותיו כל עוברי‬
‫הדרך (הגויים)?‬
‫אִ ם מָ ְׁרדּו בְׁ רֹב פִ ְׁשעָ ם לְׁ צּור מַ לְׁ כִ י ְּׁוקדו ִֹשי‬
‫[גם] אם מרדו ברוב פשעם בה' מלכי צורי וקדושי‪,‬‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה ַנפְׁ ִשי נֹ עַ ם עלֵיהֶ ם תְׁ בַ ְׁק ִשי‬
‫אנא [בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] נפשי תבקש‬
‫שישרה עליהם נועם [ה']‪,‬‬
‫לְׁ נוֹרָ א מָ רוֹם וְׁ קָ דוֹש בְׁ עֶ תֶ ר אֵ לָיו תִ ְׁד ְׁר ִשי‬
‫והיא תעתור לנורא מרום וקדוש‪ ,‬ותשאל‪:‬‬
‫לָמָ ה‪ ,‬יי‪ ,‬תִ זְׁ נַח ִמשָ לוֹם נַפְׁ ִשי‪.‬‬
‫למה נפשי נעזבת מטובה?‬
‫אִ ם סָ ְׁררּו כְׁ פָ רָ ה מֵ רֹב עִ תִ ים וְׁ י ִָמים‬
‫[גם] אם מפאת ימי [הגלות] הרבים נהגו ישראל כפרה‬
‫סוררת‪,‬‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה עַ יִן אֶ שָ א לִ ְׁמרו ִֹמים‬
‫אנא [בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] אשא עין‬
‫למרום‪,‬‬
‫עַ ל עַ מִ י אֶ פְׁ צֶ ה פֶ ה ְׁמעּוטֵ י עַ מִ ים‬
‫ואפצה את פי [בתפילה] על עמי המעט מכל העמים‪:‬‬
‫לָמָ ה ָלנֶצַ ח תִ ְׁשכָחֵ נּו תַ עַ זְׁ בֵ נּו לְׁ אֹ רֶ ְך י ִָמים‪.‬‬
‫למה תשכח אותנו לנצח ותעזוב אותנו לימים ארוכים?‬
‫אִ ם פְׁ שָ עִ ים עָ צְׁ מּו וְׁ גָבְׁ רּו ְׁמאֹ ד בְׁ תֶ לֶא‬
‫[גם] אם הפשעים עצמו וגברו מאוד מתוך תלאה‪,‬‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה אצַ פְׁ צֵ ף קוֹל לְׁ הַ פְׁ לֵא‬
‫אנא [בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] ארים קול ברור‬
‫[לומר]‬
‫צְׁ רּופָ ה אִ מְׁ רָ תְׁ ָך‪ ,‬לְׁ חַ ּלוֹת עַ ל עַ ם אֵ ּלֶה‬
‫את אמרתך הצרופה (י"ג מידות)‪ ,‬ולהתפלל על‬
‫ישראל‪:‬‬
‫ימינֶָך ִמקֶ רֶ ב חֵ ְׁיקָך ַכּלֵה‪.‬‬
‫לָמָ ה תָ ִשיב י ְָׁדָך וִ ִ‬
‫למה אתה מסיג את ידך? [אנא] הפסק להשאיר את ידך‬
‫בחיקך‪.‬‬
‫אִ ם ִקלְׁ ְׁקלּו מַ ע ִשים לְׁ הָ זִ יד ּולְׁ הַ ְׁר ִשיעַ‬
‫[גם] אם חטאו הזידו והרשיעו‪,‬‬
‫‪ | 38‬סליחות‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה רָ חַ ש לִ בִ י לְׁ הו ִֹשיעַ‬
‫אנא [בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] חשבתי בלבי‬
‫לבקש ישועה‪,‬‬
‫קּומי ֹרנִי בַ ַּל ְׁילָה ָלאֵ ‪-‬ל הַ מו ִֹשיעַ‬
‫ִ‬
‫ולקום ולהתפלל בלילה לא‪-‬ל המושיע‪:‬‬
‫לָמָ ה תִ הְׁ יֶה כְׁ אִ יש נ ְִׁדהָ ם כְׁ גִ בוֹר ֹלא יּוכַל לְׁ הו ִֹשיעַ ‪.‬‬
‫למה תהיה כאיש נדהם וכגיבור שלא יוכל להושיע?‬
‫אִ ם ָאמְׁ נָם שָ בּו ֻכּלָם בְׁ לֵב ָונֶפֶ ש לְׁ חַ ּלוֹתְׁ ָך‬
‫אם אכן כולם שבו להתפלל לפניך בלב ונפש‪,‬‬
‫נָא כָל מִ ָּדה נְׁכ ֹונָה תַ סְׁ כִ ים עִ מָ ם בִ ְׁמ ִחילָתְׁ ָך‬
‫אנא [בכוח] כל מידה מוכנה [לסליחה] תתרצה למחול‬
‫להם‪.‬‬
‫תַ עשֶ ה‪ָ ,‬אדוֹן‪ ,‬לְׁ מַ עַ נְָׁך ְׁמחַ ל ּוסְׁ לַח לַע ָדתְׁ ָך‬
‫אדון‪ ,‬עשה למענך‪ ,‬מחל וסלח לעדתך‪,‬‬
‫שּוב לְׁ מַ עַ ן עבָ ֶדיָך ִשבְׁ טֵ י נַחלָתְׁ ָך‪.‬‬
‫ושוב [אלינו] למען עבדיך [שהם] שבטי נחלתך‪.‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִקְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫פזמון‬
‫שופט כל הארץ |‬
‫שלמה בן אבון הנער‬
‫בשכר התפילה‪ ,‬אשר שקולה כנגד קרבן התמיד‪ ,‬ובזכות זכרון האבות‪ ,‬שאינו פוסק‪ ,‬ישפטנו ה' לחיים ולתקומה‬
‫נצחית של מלכות בית דוד‪.‬‬
‫שוֹפֵ ט כָל הָ ָארֶ ץ וְׁ אוֹתָ ּה בְׁ ִמ ְׁשפָ ט יַע ִמיד‪,‬‬
‫נָא חַ יִ ים ָוחֶ סֶ ד עַ ל עַ ם עָ נִי תַ צְׁ ִמיד‬
‫אֶ ת תְׁ פִ ּלַת הַ שַ חַ ר בִ ְׁמקוֹם ע ֹולָה תַ ע ִמיד‬
‫כְׁ ע ֹולַת הַ בֹקֶ ר אשֶ ר לְׁ ע ֹולַת הַ תָ ִמיד‪.‬‬
‫והיא תהיה חשובה כמו עולת הבוקר‪.‬‬
‫לוֹבֵ ש צְׁ ָדקָ ה ּומַ עטֶ ה‪ ,‬לְׁ ָך לְׁ בַ ד הַ יִ תְׁ רוֹן‬
‫ה'‪ ,‬הלובש צדקה‪ ,‬רק אותך ניתן לשבח‪.‬‬
‫שופט כל הארץ אשר מקיים אותה במשפט‪,‬‬
‫אנא הצמד חיים וחסד לעם ישראל העני‪.‬‬
‫קבל את תפילת השחר כשקולה לעולת התמיד‪,‬‬
‫סליחות | ‪39‬‬
‫אִ ם אֵ ין בָ נּו מַ ע ִשים זָכְׁ רָ ה יְׁשֵ נֵי חֶ בְׁ רוֹן‬
‫וְׁ הֵ ם יַעלּו לְׁ זִ כָרוֹן לִ פְׁ נֵי יי תָ ִמיד‪.‬‬
‫[אנא‪ ,‬אף] אם אין בנו מעשים [טובים]‪ ,‬זכור לנו את זכות‬
‫האבות‪,‬‬
‫והאבות [וזכותם] יעלו לפניך לזיכרון תמיד‪.‬‬
‫כְׁ ע ֹולַת הַ בֹקֶ ר אשֶ ר לְׁ ע ֹולַת הַ תָ ִמיד‪.‬‬
‫מַ טֵ ה כְׁ לַפֵ י חֶ סֶ ד לְׁ הַ טוֹת אִ יש לִ תְׁ חִ יָה‪,‬‬
‫עַ מְׁ ָך לְׁ חֶ סֶ ד הַ טֵ ה גְׁ מֹ ל נָא עָ לָיו וְׁ חָ יָה‬
‫כְׁ תֹ ב תָ ו חַ יִ ים וְׁ הָ יָה עַ ל ִמצְׁ ח ֹו תָ ִמיד‪.‬‬
‫ה'‪ ,‬המטה את כף הדין לצד החסד לגזור חיים על האדם‪,‬‬
‫[אנא] הטה [את דינם של] עמך לחסד וגמול להם חיים‪,‬‬
‫וכתוב תו חיים על מצחם אשר יתקיים תמיד‪.‬‬
‫כְׁ ע ֹולַת הַ בֹקֶ ר אשֶ ר לְׁ ע ֹולַת הַ תָ ִמיד‪.‬‬
‫יטיבָ ה בִ ְׁרצ ֹונְָׁך אֶ ת צִ יוֹן עִ יר ְׁקדוֹשַ י‬
‫הֵ ִ‬
‫בנה ברצון את ציון עיר הקודש‪,‬‬
‫וְׁ נָתַ תָ יָד וָשֵ ם בְׁ בֵ יתְׁ ָך לִ ְׁמקֻ ָּדשַ י‬
‫וַע ִריכַת נֵר לְׁ בֶ ן יִשַ י לְׁ הַ עלוֹת נֵר תָ ִמיד‪.‬‬
‫ותן לצדיקים שם וזיכרון בביתך (בית המקדש)‪,‬‬
‫והאר את אורה של מלכות בית דוד‪ ,‬אור אשר יתקיים‬
‫תמיד‪.‬‬
‫כְׁ ע ֹולַת הַ בֹקֶ ר אשֶ ר לְׁ ע ֹולַת הַ תָ ִמיד‪.‬‬
‫חִ זְׁ קּו וְׁ אִ ְׁמצּו לְׁ בַ בְׁ כֶם‪ ,‬עַ מִ י‪ ,‬בְׁ אֵ ‪-‬ל מָ עּוז ֹו‬
‫וְׁ עֵ דוֹתָ יו כִ י תִ נְׁצְׁ רּו גַם אֶ ת ז ֹו לְׁ עֻמַ ת ז ֹו‬
‫ְׁיכַפֵ ר בְׁ עַ ד חַ טֹאתֵ יכֶם וְׁ יִזְׁ ֹכר רַ חֵ ם בְׁ ָרגְׁ ז ֹו‬
‫ִּד ְׁרשּו יי וְׁ עֻז ֹו בַ ְׁקשּו פָ נָיו תָ ִמיד‪.‬‬
‫(פנייה לקהל) עמי‪ ,‬חַ זקו וַאמצו את לבכם בביטחון בה'‪.‬‬
‫כאשר תשמרו את מצוותיו כולן זו ואף זו‪,‬‬
‫ה' יכפר על חטאיכם ויזכור את רחמיו בעת רוגזו‪.‬‬
‫[על כן] התפללו לה' ובקשו תמיד את פניו‪.‬‬
‫כְׁ ע ֹולַת הַ בֹקֶ ר אשֶ ר לְׁ ע ֹולַת הַ תָ ִמיד‪.‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּו ב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִקְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫‪ | 41‬סליחות‬
‫יִזְׁ כֹר א‪ֹ-‬להִ ים אֶ ת בְׁ ִרית ֹו אֶ ת ַאבְׁ ָרהָ ם אֶ ת יִצְׁ חָ ק וְׁ אֶ ת יַעקֹ ב‪.‬‬
‫טֶ רֶ ף נָתַ ן לִ ירֵ ָאיו יִזְׁ ֹכר לְׁ ע ֹולָם בְׁ ִריתוֹ‪.‬‬
‫ַארבֶ ה אֶ ת ז ְַׁרעָך כְׁ כוֹכְׁ בֵ י הַ שָ מַ יִם‬
‫כִ י בָ רֵ ְך אבָ רֶ כְׁ ָך וְׁ הַ ְׁרבָ ה ְׁ‬
‫וְׁ כַחוֹל אשֶ ר עַ ל ְׁשפַ ת הַ יָם וְׁ י ִַרש ז ְַׁרעָך אֵ ת שַ עַ ר אֹ יְׁבָ יו‪.‬‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ ַרחֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫לַיי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת עִ מָ נּו‪ִ ,‬מ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת‪ ,‬אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫עקדה‬
‫מפלטי א‪-‬לי |‬
‫ע"פ שמות ב‪ ,‬כד‬
‫תהלים קיא‪ ,‬ה‬
‫בראשית כב‪ ,‬יז‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫מרדכי הארוך‬
‫אנו נתלים בזכותה של העקדה‪ ,‬ומייחלים שאפרו הצבור‪ 1‬של יצחק ייראה תמיד לפני ה' לטהר אותנו מחטאינו‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו וֵא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫צּורי סִ תְׁ ִרי ּומָ גִ נִי‬
‫ְׁמפַ ּלְׁ ִטי אֵ ‪-‬לִ י ִ‬
‫(פנייה) ה' המציל אותי‪ ,‬כוחי‪ ,‬מקום המסתור שלי‪ ,‬מגני‪,‬‬
‫וְׁ קֶ רֶ ן י ְִׁשעִ י ִמ ְׁשגַבִ י בְׁ יוֹם צַ ר לִ י וְׁ א ֹונִי‬
‫הישע והמשגב שלי ביום צער וצרה‪,‬‬
‫הִ ְׁשכ ְַׁמתִ י לְׁ חַ ּלוֹתְׁ ָך‪ ,‬מֶ לְֶך רָ ב‪ ,‬וַאנִי‬
‫השכמתי להתפלל אליך מלך גדול‪,‬‬
‫אֵ לֶיָך‪ ,‬יי‪ִ ,‬שּוַעְׁ תִ י בַ בֹקֶ ר‪.‬‬
‫ואני שיוועתי אליך‪ ,‬ה'‪ ,‬בבוקר‪.‬‬
‫בֹקֶ ר רַ חֵ ם תִ זְׁ כֹ ר חֶ סֶ ד ַאבְׁ רָ הָ ם ָאב אֵ יתָ נַי‬
‫בבוקר זכור ברחמים את חסדו של אברהם‪,‬‬
‫אשֶ ר בְׁ חַ ְׁרת ֹו וְׁ הֶ א ִמין בְׁ ָך רֹאש לְׁ מַ א ִמינַי‬
‫אשר בחרת בו והוא היה הראשון להאמין בך‪.‬‬
‫זְׁ כֹ ר בְׁ ִרית ֹו וְׁ הו ִֹשיעֵ נִי ִמט ְֻׁמָאתִ י‪ ,‬יי‬
‫זכור את הברית עמו‪ ,‬והושע אותי מחטאי‪.‬‬
‫בֹקֶ ר תִ ְׁשמַ ע קוֹלִ י בֹקֶ ר‪.‬‬
‫ה'‪ ,‬שמע את קולי בבוקר‪.‬‬
‫בֹקֶ ר ִּדבַ ְׁרתָ עִ מ ֹו וְׁ נִסִ ית ֹו לְׁ שַ ּלֵם ל ֹו מַ ְׁשכֹ ֶרת‬
‫בבוקר דיברת אתו וניסית אותו כדי לתת לו שכר‬
‫וְׁ כָרוֹת עִ מ ֹו הַ בְׁ ִרית לִ הְׁ יוֹת ל ֹו לְׁ ִמ ְׁשמֶ ֶרת‬
‫ולכרות אתו ברית שתהיה למשמרת [לדורות]‪.‬‬
‫אהַ בְׁ ת ֹו ְּׁורצִ ית ֹו וְׁ ִקבַ לְׁ תוֹ‪ ,‬כִ ְׁק ֹט ֶרת‬
‫אהבת אותו‪ ,‬רצית בו וקיבלת אותו‪,‬‬
‫סַ מִ ים בַ בֹקֶ ר בַ בֹקֶ ר‪.‬‬
‫כמו קטורת סמים [המוקטרת] בכל בוקר‪.‬‬
‫סליחות | ‪41‬‬
‫בֹקֶ ר כ וֹכְׁ ב ֹו הֵ אִ יר כְׁ חָ פַ צְׁ תָ לְׁ הַ ְׁראוֹת צִ ְׁדקָ ת ֹו הַ גְׁ ד ֹולָה‬
‫בבוקר זרח כוכבו של אברהם כאשר רצית‬
‫להראות את צדקתו הגדולה‪,‬‬
‫נִסִ ית ֹו בָ ע ִש ִירי וַתֹ אמֶ ר ל ֹו קַ ח נָא אֶ ת בִ נְָׁך וְׁ ַאל תִ כְׁ לָא‬
‫וניסית אותו [בניסיון] העשירי‪ ,‬ואמרת לו לקחת‬
‫את בנו ללא מניעה‪,‬‬
‫עַ ל ַאחַ ד הֶ הָ ִרים וְׁ הַ עלֵהּו שָ ם לְׁ ע ֹולָה‬
‫אל הר מסוים ולהעלות אותו שם לעולה‪.‬‬
‫אֶ ת הַ כֶבֶ ש אֶ חָ ד תַ עשֶ ה בַ בֹקֶ ר‪.‬‬
‫את יצחק לעשות לקרבן בבוקר‪.‬‬
‫בֹקֶ ר ִיחַ ד ִש ְׁמָך וְׁ שָ מַ ע לְׁ קוֹלְׁ ָך וְׁ הֶ ְׁרָאה ַאהבָ ת ֹו‬
‫בבוקר הוא שמע לקולך [ובכך] ייחד את שמך‬
‫והראה את אהבתו‪,‬‬
‫וְׁ שָ ש בְׁ כָל לֵב עַ ל אִ ְׁמרָ תְׁ ָך לַעשוֹת ֹו‬
‫ושמח בכל לבו לעשות את דבריך‪.‬‬
‫הָ ַאהבָ ה ִקלְׁ ְׁקלָה הַ שּורָ ה ַויָקָ ם בְׁ ִש ְׁמחָ ת ֹו‬
‫אהבתו קלקלה את הסדר [הרגיל] והוא קם‬
‫בשמחה‪,‬‬
‫ַוי ְַׁשכֵם ַאבְׁ רָ הָ ם בַ בֹקֶ ר‪.‬‬
‫ואברהם השכים בבוקר‪.‬‬
‫בֹקֶ ר הֵ כִ ינּו לִ בָ ם ְׁשנֵיהֶ ם לַעשוֹת ְׁרצ ֹונְָׁך‪ָ ,‬איֹם‬
‫בבוקר שניהם הכינו את לבם לעשות את רצונך‪,‬‬
‫ה'‪.‬‬
‫הַ בֵ ן לָקַ ח עֵ צִ ים וְׁ הָ ָאב לָקַ ח מַ א ֶכלֶת לִ ְׁשחֹ ט בְׁ לִ י פִ ְׁדיוֹם‬
‫יצחק לקח עצים ואברהם לקח סכין על מנת‬
‫לשחוט [את בנו] ללא פדיון‪.‬‬
‫ְׁקרּואִ ים וְׁ הוֹלְׁ כִ ים לְׁ תֻמָ ם וְׁ רָ אּו כְׁ בו ְֹׁדָך‪ ,‬בַ יוֹם‬
‫נקראו‪ ,‬הלכו בתמימות‪ ,‬וראו את כבודך‪,‬‬
‫ישי בִ הְׁ יוֹת הַ בֹקֶ ר‪.‬‬
‫הַ ְׁשלִ ִ‬
‫ביום השלישי בשעת הבוקר‪.‬‬
‫בֹקֶ ר אָ זַר כְׁ גֶבֶ ר חלָצָ יו וְׁ לַעקֹ ד בְׁ נ ֹו קָ ַדם‬
‫בבוקר אברהם אזר את כוחו‪ ,‬ולעקוד את יצחק‬
‫מיהר‪,‬‬
‫ָאדם‬
‫וַיִ קַ ח מַ א ֶכלֶת לְׁ שָ חֳט ֹו וְׁ ֹלא חָ שַ ב ָ‬
‫ולקח סכין לשחוט אותו כאילו אין הוא אדם‪,‬‬
‫ַאק ִריב ע ֹולָתִ י וְׁ אֶ זְׁ רֹק ָּדם‬
‫ַויֹאמֶ ר הַ יוֹם ְׁ‬
‫ואמר‪" :‬היום אקריב את עולתי ואזרוק דם‪,‬‬
‫זִ בְׁ ִחי ֹלא יָלִ ין ַלבֹקֶ ר‪.‬‬
‫וקרבני לא ילין לבוקר"‪.‬‬
‫בֹקֶ ר רַ חמֶ יָך נִכְׁ ְׁמרּו עַ ל בֵ ן י ִָחיד וְׁ עָ לָיו ז ְָׁרחּו‬
‫וַיִ ְׁקרָ א אֵ לָיו מַ לְׁ אַ ְך יי‪ ,‬אֶ ל הַ נַעַ ר יָדַ יִם ַאל ְׁישֻּלְׁ חּו‬
‫בבוקר רחמיך נכמרו על יצחק ועליו הופיעו‪,‬‬
‫ומלאך ה' קרא אל אברהם שלא ישלח ידיים אל‬
‫יצחק‪,‬‬
‫כִ י בְׁ יִצְׁ חָ ק יִקָ רֵ א לְׁ ָך זָרַ ע וְׁ זִ כְׁ ר ֹו לְׁ דוֹרוֹת‪ ,‬הַ נִיחּו‬
‫אלא ביצחק יקרא לאברהם זרע‪ ,‬וזכר [העקדה‬
‫יתקיים] לדורות‪,‬‬
‫ָלכֶם לְׁ ִמ ְׁשמֶ רֶ ת עַ ד הַ בֹקֶ ר‪.‬‬
‫ויישמר לישראל עד הבוקר (הגאולה)‪.‬‬
‫בֹקֶ ר ָכ ְׁשר ֹו וְׁ יָשְׁ ר ֹו וְׁ צִ ְׁדק ֹו יָלִ יץ בְׁ עַ ד עַ ם אֵ לֶיָך קָ ֵרב‬
‫בבוקר כשרותו‪ ,‬יושרו וצדקתו [של יצחק] ילמדו‬
‫זכות בעד העם הקרב אליך [בתפילה]‪,‬‬
‫וְׁ אֶ פְׁ ר ֹו תָ ִמיד יֵרָ אֶ ה לְׁ פָ נֶיָך לְׁ כַבְׁ סָ ם הֶ ֶרב‬
‫ואפרו ייראה לפניך תמיד כדי לכבס היטב [את‬
‫חטאיהם]‪.‬‬
‫‪ | 42‬סליחות‬
‫תִ נָתֵ ן לָהֶ ם נַפְׁ שָ ם בִ ְׁשאֵ לָתָ ם כִ י לְׁ ָך נִכְׁ סְׁ פָ ה‪ּ ,‬ובָ עֶ ֶרב‬
‫נפשם תינתן להם בבקשתם משום שהיא נכספה‬
‫לך‪,‬‬
‫הִ יא בָ ָאה ּובַ בֹקֶ ר‪.‬‬
‫ובערב ובבוקר באה לפניך‪.‬‬
‫בֹקֶ ר ק ֹולָם ְׁשמַ ע ּותְׁ כַפֵ ר עוֹנוֹתֵ יהֶ ם‬
‫בבוקר שמע את קולם וכפר את עוונותיהם‪,‬‬
‫וְׁ עֵ רֶ ְך תְׁ פִ ּלָתָ ם תֵ חָ שֵ ב כְׁ עֵ רֶ ְך קָ ְׁרבְׁ נוֹתֵ יהֶ ם‬
‫ל ְָׁקחּו ּובָ אּו בְׁ זִ כְׁ רוֹן צִ ְׁדקַ ת אבוֹתֵ יהֶ ם‬
‫ותפילתם הסדורה תחשב כמו סדר קרבנותיהם‪.‬‬
‫הם לקחו [את דברי פיהם] ובאו [לפניך]‪[ ,‬מתוך]‬
‫זכרון צדקת אבותיהם‪,‬‬
‫וְׁ הֵ ם הֵ בִ יאּו אֵ לָיו עוֹד נ ְָׁדבָ ה בַ בֹקֶ ר בַ בֹקֶ ר‪.‬‬
‫והתפללו לפניך בכל בוקר ובוקר‪.‬‬
‫בֹקֶ ר תֵ פֶ ן אֵ לֵינּו לְׁ רַ חמֵ נּו וְׁ רַ חמֶ יָך עָ לֵינּו יִכְׁ ְׁמרּו‬
‫בבוקר פנה אלינו לרחם עלינו‪ ,‬ורחמיך ייכמרו‬
‫עלינו‪,‬‬
‫וְׁ תַ ְׁשלִ יְך בִ ְׁמצּולוֹת יָם כָל חַ טֹאתֵ ינּו וְׁ ֹלא ִיזָכְׁ רּו‬
‫והשלך את כל חטאינו למצולות ים ולא ייזכרו‬
‫עוד‪.‬‬
‫צּור‪ ,‬הַ עבֵ ר ע ֹונֵינּו ִמּלְׁ פָ נֶיָך‪ ,‬וְׁ ֹלא י ְַׁשאִ ירּו‬
‫ה'‪[ ,‬אנא] העבר מלפניך את עוונינו‪,‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫לצום גדליה‬
‫פזמון‬
‫הורית דרך |‬
‫בנימין בן זרח‬
‫פיוט זה מתאר את גדולתה של התשובה‪ ,‬אשר בריאתה קדמה לבריאת העולם‪ ,‬והביאה גאולה לחוטאים במקרים‬
‫רבים‪ .‬על כן‪ ,‬המתפלל מבקש מה' לסייע בידנו לעשות תשובה ראויה‪.‬‬
‫הוֹרֵ יתָ דֶ רֶ ְך תְׁ שּובָ ה לְׁ בַ ת הַ שוֹבֵ בָ ה‪.‬‬
‫שוֹר עָ ֶדיָך לָשּובָ ה‪.‬‬
‫בֵ ין כֶסֶ ה לֶעָ ֹ‬
‫ה ִשיבֵ נּו ְׁי ָי אֵ לֶיָך וְׁ נָשּובָ ה‪:‬‬
‫אָ ז מֵ ָאז ִמקֶ דֶ ם הִ ְׁק ַּד ְׁמתָ תְׁ שּובָ ה‪.‬‬
‫בְׁ טֶ רֶ ם הִ ְׁמתַ ְׁחתָ עֶ רֶ ץ וִ יסו ֵֹדי ְׁרגּובָ ה‪.‬‬
‫ַגם לְׁ כָל הַ שָ בִ ים צ ֳִרי ּומַ ְׁרפֵ א חשּובָ ה‪.‬‬
‫ּדוֹפְׁ קֵ י ְׁדלָתֶ יָך רֵ יקָ ם ִמּלְׁ הָ ִשיבָ ה‪ .‬הורית‪:‬‬
‫הֵ ן רֹאש עַ פְׁ רוֹת תֵ בֵ ל אשֶ ר ִראשוֹן נוֹצָ ר‪.‬‬
‫וְׁ נִסִ ית ֹו בְׁ ִמצְׁ ָוה קַ ּלָה וְׁ אוֹתָ ּה ֹלא נָצָ ר‪.‬‬
‫לימדת את דרך התשובה לבת השובבה (ישראל)‪[ ,‬כדי]‬
‫שהיא תוכל לשוב אליך בין ר"ה ליוהכ"פ‪[ .‬אנא] השב‬
‫אותנו אליך ואנו נשוב אליך‪.‬‬
‫את התשובה בראת מקדם‪ ,‬לפני שמתחת את השמיים‬
‫ויצרת את הארץ מרגבים‪.‬‬
‫לכל השבים היא נחשבת צרי ומרפא‪[ ,‬ומועילה לכך]‬
‫שדופקי דלתך לא ישובו ריקם‪.‬‬
‫את ראשון הברואים‪ ,‬אשר נוצר מעפר‪ ,‬ניסית במצווה‬
‫קלה‪[ ,‬אך] אותה הוא לא שמר‪.‬‬
‫סליחות | ‪43‬‬
‫ָזעַ ְׁמתָ וְׁ ָאנַפְׁ תָ עָ לָיו שְׁ נוֹתָ יו לְׁ קַ צֵ ר‪.‬‬
‫חָ זַר בִ תְׁ שּובָ ה ּוכְׁ אִ ישוֹן ֻהנְׁצָ ר‪ .‬הורית‪:‬‬
‫ָאחיו בְׁ שָ פְׁ כוֹ‪.‬‬
‫טָ עָ ה גִ זְׁ ע ֹו ְּׁדמֵ י ִ‬
‫ִיסַ ְׁרת ֹו בְׁ נָע ָונָד ֶלכֶת כֹה ָוכֹ ה‪.‬‬
‫ָכעֵ ת שָ ב אֵ לֶיָך וְׁ עָ זַב רֹעַ ַּד ְׁרכוֹ‪.‬‬
‫לְׁ ִשבְׁ עָתַ יִם הֶ ארַ כְׁת ֹו כָל מוֹצְׁ א ֹו בְׁ לִ י לְׁ הַ כוֹ‪ .‬הורית‪:‬‬
‫זעמת עליו וגזרת לקצר את שנותיו‪[ ,‬אולם] הוא חזר‬
‫בתשובה ונשמר כמו אישון העין‪.‬‬
‫צאצאו (קין) חטא בכך ששפך את דמי אחיו‪,‬‬
‫והענשת אותו שיהיה נע ונד בארץ‪.‬‬
‫[אולם] כאשר הוא שב אליך ועזב את דרכו הרעה‪,‬‬
‫הגנת עליו למשך שבעה דורות‪ ,‬בהם לא יכה אותו כל‬
‫מוצאו‪.‬‬
‫ְׁמחַ ּלֵל יְׁצּועֵ י יוֹלְׁ ד ֹו אשֶ ר פָ חַ ז כַמַ יִם‪.‬‬
‫ָנטָ יּו רַ גְׁ לָיו כִ ְׁמעַ ט לּולֵי שָ פַ ְך לֵב כַמַ יִם‪.‬‬
‫ַאריֵה בִ ְׁק ֵדשָ ה הִ יא בָ עֵ י ַניִם‪.‬‬
‫סָ רַ ח גּור ְׁ‬
‫עוֹנ ֹו הו ָֹדה וְׁ הִ כְׁ רַ עְׁ ת ֹו לְׁ צֶ ֶדק בְׁ כַף מֹ אזְׁ ַניִם‪ .‬הורית‪:‬‬
‫ראובן נהג בפזיזות כשטף מים‪ ,‬חילל את יצועי אביו‪,‬‬
‫והיה מת בחטאו אילולא חזר בתשובה‪ .‬יהודה חטא‬
‫בקדשה שישבה‬
‫בפתח עיניים‪ ,‬אך הודה על עוונו‪ ,‬והכרעת את דינו‬
‫לזכות‪.‬‬
‫ָפרַ ץ גִ ְׁדרוֹת ע ֹולָם בֶ ן עָ ְׁמ ִרי בְׁ רֶ שַ ע‪.‬‬
‫צַ לְׁ מֵ י אשֵ ִרים חָ שַ ק וְׁ הוֹסִ יף עַ ל חַ טָ את ֹו פֶ שַ ע‪.‬‬
‫קָ רַ עְׁ תָ גְׁ זַר ִּדינ ֹו בְׁ שּוב ֹו מִ ּלִ פְׁ שַ ע‪.‬‬
‫רֻ חַ ם כְׁ מו ֶֹדה וְׁ ע ֹוזֵב ּובְׁ ָך נוֹשַ ע‪ .‬הורית‪:‬‬
‫שָ נְׁנּו לְׁ ש ֹונָם כְׁ חֵ ץ‪ַ ,‬אנְׁשֵ י עִ יר הַ גְׁ ד ֹולָה‪.‬‬
‫שִ גְׁ י ֹונָם ּוזְׁ ד ֹונָם רָ בּו עַ ד לְׁ מַ עְׁ לָה‪.‬‬
‫תִ תְׁ ָך חזוֹן הפִ יכָתָ ם אחָ זּום רֶ תֶ ת וְׁ חַ לְׁ חָ לָה‪.‬‬
‫תְׁ שּובָ ה עָ שֹּו כְׁ הֹ גֶן וְׁ לִ פְׁ נֵי כִ סֵ א כְׁ בו ֶֹדָך נִתְׁ קַ בְׁ לָה‪.‬‬
‫הורית‪:‬‬
‫בוֹחֵ ן כְׁ לָיוֹת ָולֵב ֶנאזָר בִ גְׁ בּורָ ה‪.‬‬
‫ַי ְּׁדעֵ נּו מַ ַּדע ֶלכֶת בְׁ אֹ רַ ח יְׁשָ רָ ה‪.‬‬
‫ְׁמשּובוֹתֵ ינּו אִ ם רַ בּו בְׁ פֶ שַ ע ּוסְׁ רָ רָ ה‪.‬‬
‫שּורה‪ .‬הורית‪:‬‬
‫שוֹת תְׁ שּובָ ה כְׁ ָ‬
‫ָנא לְׁ מַ עַ נְָׁך ה ִשיבֵ נּו ע ֹ‬
‫אחאב בן עמרי פרץ ברשעו את גדרות העולם‪ .‬הוא‬
‫חשק בצלמים ובאשרות‪ ,‬והוסיף חטא על פשע‪ .‬כאשר‬
‫שב מלפשוע קרעת את גזר דינו‪ .‬הודאתו ועזיבת‬
‫החטא הביאו עליו ישועה ורחמים‪.‬‬
‫אנשי נינווה העיר הגדולה החציפו בלשונם‪,‬‬
‫ושגגותיהם וזדונותיהם רבו למעלה [מראשם]‪ .‬כאשר‬
‫הובאה בפניהם נבואה על הפיכת נינווה אחזו אותם‬
‫רעד ובהלה‪ .‬הם עשו תשובה כהלכה והיא התקבלה‬
‫לפני כיסא כבודך‪.‬‬
‫ה'‪ ,‬הבוחן כליות ולב והנאזר בגבורה‪,‬‬
‫[אנא] למד אותנו ללכת בדרך ישרה‪.‬‬
‫[גם] אם פשענו‪ ,‬סררנו ומעשי משובותינו רבו‪ ,‬אנא‪,‬‬
‫למענך‪ ,‬השב אותנו לעשות תשובה ראויה‪.‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫‪ | 44‬סליחות‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה ַלפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִקְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫הֵ יטִ יבָ ה בִ ְׁרצ ֹונְָׁך אֶ ת צִ יוֹן תִ בְׁ נֶה חוֹמוֹת יְׁרּושָ ִ ָלם‪.‬‬
‫ָאז תַ ְׁחפֹ ץ זִ בְׁ חֵ י צֶ ֶדק ע ֹולָה וְׁ כָלִ יל ָאז יַעלּו עַ ל ִמזְׁ בַ חָך פָ ִרים‪.‬‬
‫זִ בְׁ חֵ י א‪ֹ-‬להִ ים רּוחַ נ ְִׁשבָ רָ ה‪ ,‬לֵב נ ְִׁשבָ ר וְׁ נ ְִׁדכֶה א‪ֹ-‬להִ ים ֹלא תִ בְׁ זֶה‪.‬‬
‫ָארץ עֵ קֶ ב אשֶ ר שָ מַ עְׁ תָ בְׁ קֹ לִ י‪.‬‬
‫וְׁ הִ תְׁ בָ ְׁרכּו בְׁ ז ְַׁרעָך כֹ ל ג ֹויֵי הָ ֶ‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ רַ חֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫לַיי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת עִ מָ נּו‪ִ ,‬מ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת‪ ,‬אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫עקדה‬
‫אז בהר מר |‬
‫תהלים נא‪ ,‬כ‪-‬כא‬
‫תהלים נא‪ ,‬יט‬
‫בראשית כב‪ ,‬יח‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫רבי שלמה אבן גבירול‬
‫מסירות נפשם של אבותינו בעקדה מתוארת‪ .‬אנו מתפללים שהברית שנכרתה בעקבותיה תעמוד לזרעו של אברהם‪,‬‬
‫והנותרים מישראל יזכו לגאולה‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו ֵוא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫אָ ז בְׁ הַ ר מֹ ר ָּדץ י ֹונַת אֵ לֶם‬
‫בהר המוריה שמח יצחק‪,‬‬
‫בְׁ קַ ְׁחת ֹו אֵ יתָ ן לְׁ ע ֹולָה וָשֶ לֶם‬
‫כאשר אברהם לקחו לקרבן‪.‬‬
‫ֵגאֶ ה בְׁ חָ נ ֹו קַ ח נָא זֶה הָ עֶ לֶם‬
‫תְׁ רּומָ ה לַיי קֹ ֶדש‪.‬‬
‫ה' בחן את אברהם [ואמר לו] לקחת את יצחק‬
‫[ולעשותו] תרומה לה'‪ ,‬קרבן קדוש‪.‬‬
‫ַּדת הַ טֶ נֶא לְׁ פָ נַי לְׁ הַ נִיחֵ הּו‬
‫דינו של טנא ביכורים שהוא מוקרב לפניי‪,‬‬
‫סליחות | ‪41‬‬
‫הִ נֵה בִ נְָׁך לְׁ אֶ ְׁשכָר סְׁ פָ חֵ הּו‬
‫והנה בנך (הבכור מאם) צרף אותו למנחה‪.‬‬
‫ַואנִי בְׁ חַ ְׁרתִ יו קּום ְׁמשָ חֵ הּו‬
‫אני בחרתי אותו [לקרבן] ‪ -‬קום ומשח אותו‪,‬‬
‫שֶ מֶ ן ִמ ְׁשחַ ת קֹ ֶדש‪.‬‬
‫בשמן משחת קודש‪.‬‬
‫ָזְך בְׁ שָ ְׁמע ֹו לִ ב ֹו ֹלא ָדַאב‬
‫אברהם‪ ,‬בשומעו זאת‪ ,‬לבו לא כאב‪,‬‬
‫חֵ פֶ ץ צּור ֹו חָ שַ ק וְׁ תָ ַאב‬
‫[שכן] הוא התאווה לעשות את רצון צורו‪.‬‬
‫טָ פְׁ לּו ְׁשנֵיהֶ ם הַ בֵ ן וְׁ הָ ָאב‬
‫התחברו שניהם יחד‪ ,‬יצחק ואברהם‪,‬‬
‫וְׁ הִ ְׁשתַ חוּו לַיי בְׁ הַ ְׁדרַ ת קֹ ֶדש‪.‬‬
‫[והלכו] להשתחוות לה' בהדרת קודש‪.‬‬
‫ִיעֵ ד עֵ צִ ים וְׁ לִ ְׁשפֹ ת עָ רַ ְך‬
‫[אברהם] הכין עצים וערך עליהם מקום להנחת הקרבן‪.‬‬
‫ָכמַ ּה וְׁ תָ מַ ּה י ִָחיד וָרַ ְך‬
‫התפלא ונכסף [לדעת] היחיד והצעיר (יצחק)‪,‬‬
‫לִ הַ ג אַ יֵה הַ שֶ ה הַ נֶערָ ְך‬
‫ואמר‪ :‬איפה השה המוכן‬
‫לְׁ הַ ְׁק ִּדיש ֹו בְׁ ִמ ְׁק ַּדש קֹ ֶדש‪.‬‬
‫להקדישו לה' [להיות קרבן] קודש‪.‬‬
‫מָ רוֹם י ְִׁראֶ ה ל ֹו הַ שֶ ה‪ ,‬וְׁ י ִָשיב‬
‫[אברהם ענה] שה' יראה מי השה הראוי בעיניו‪,‬‬
‫ֶנפֶ ש אֵ ם עקֶ רֶ ת ְׁשמֵ חָ ה לְׁ הָ ִשיב‬
‫[והלוואי שבכך] ישיב את נפשה של שרה לשמחה‪,‬‬
‫סוֹקֵ ר סְׁ פּונוֹת‪ ,‬בְׁ נִי‪ ,‬שַ וְׁ עָ ְך י ְַׁק ִשיב‬
‫ה' רואה הנסתרות ישמע את שוועתך‪ ,‬בני‪,‬‬
‫י ְִׁשלַח עֶ זְׁ ְׁרָך ִמקֹ ֶדש‪.‬‬
‫וישלח לך עזר מקודש‪.‬‬
‫עמָ ד־נָא‪ָ ,‬אבִ י‪ְּׁ ,‬וקשֹר הַ טֶ בַ ח‬
‫[יצחק השיב] אבי‪[ ,‬אנא] קשור את הקרבן‬
‫ֶפן ָאגּור ִמפְׁ נֵי הָ אֶ בַ ח‬
‫שמא אפחד מפני הסכין‪.‬‬
‫צָ ְׁמדֵ נִי פֶ ן אחַ ּלֵל הַ זֶבַ ח‬
‫כפות אותי שמא [אירתע] ואפסול את הקרבן‬
‫ּולְׁ הַ בְׁ ִּדיל בֵ ין הַ קֹ ֶדש‪.‬‬
‫ואבדיל ביני ובין הקודש‪.‬‬
‫קָ פַ ץ לִ בְׁ כוֹת כֹ פֶ ר אֶ שְׁ כוֹל‬
‫יצחק התחיל לבכות‬
‫ְׁראוֹת ֹו ָאבִ יו נ ְִׁשכַל שָ כוֹל‬
‫בראותו את אביו שוכל את בנו‪,‬‬
‫שֶ לַח תָ פַ ש לַעשוֹת אֶ ת כָל‬
‫[ואילו אברהם] תפס חרב [כדי] לעשות את כל‬
‫ְׁמלֶאכֶת עבו ַֹדת הַ קֹ ֶדש‪.‬‬
‫מלאכת עבודת הקודש [של ההקרבה]‪.‬‬
‫‪ | 46‬סליחות‬
‫ישים צָ עקּו בִ ְׁשמֵ י מְׁ רו ִֹמי‬
‫תַ ְׁר ִש ִ‬
‫המלאכים צעקו בשמי מרום‪:‬‬
‫שְׁ חֹ ט י ֹונַת אֵ לֶם היּוכַל יֶחזֶה ִמי‬
‫האם יש מי שמסוגל לראות את יצחק נשחט?!‬
‫ָלז לְׁ לָז הָ גּו ַאל תִ תְׁ נּו דֳ ִמי‬
‫זה לזה אמרו‪ :‬אל תידומו‪,‬‬
‫ְׁשאּו י ְֵׁדיכֶם קֹ ֶדש‪.‬‬
‫[המשיכו] לשאת את ידיכם בתפילה‪.‬‬
‫מָ רוֹם כְׁ הִ בִ יט עוֹקֵ ד וְׁ נֶעקָ ד‬
‫כאשר ה' ראה את העוקד והנעקד‪,‬‬
‫הַ שֶ ה עָ קּוד וְׁ הָ אֵ ש תּוקַ ד‬
‫השה (יצחק) עקוד והאש בוערת‪,‬‬
‫בוֹחֵ ן ְׁטהָ ר־לֵב ָזכַר ּופָ קַ ד‬
‫[ה'] הבוחן את טהרת הלב ריחם עליהם ופקדם‪,‬‬
‫וְׁ נ ְִׁשמַ ע קוֹל ֹו בְׁ בֹא ֹו אֶ ל הַ קֹ ֶדש‪.‬‬
‫והשמיע את קולו ‪-‬‬
‫רָ חַ ש מֵ לִ יץ בְׁ קַ ְׁחת ֹו ִמ ְׁשלַחַ ת‬
‫בעודו לוקח את החרב אמר המלאך‪:‬‬
‫ְׁי ִח ְׁידָך פְׁ ָדעֵ הּו מֵ רֶ ֶדת שַ חַ ת‬
‫פדה את יחידך ממוות‪.‬‬
‫הִ נֵה כְׁ תּובָ ה לְׁ פָ נַי פַ תֵ חַ ְׁמפֻתַ חַ ת‬
‫מה שאירע כאן כתוב לפניי ומגולף‬
‫פִ תּוחֵ י חוֹתַ ם קֹ ֶדש‪.‬‬
‫בחריטה של רישום קדוש‪.‬‬
‫ַואנִי י ַָדעְׁ תִ י ַּד ְׁרכְׁ ָך בְׁ שֶ פֶ ר‬
‫אני ידעתי את דרכך הטובה‪,‬‬
‫ּדּוץ וְׁ קַ ח ַאיִל תַ חַ ת עֹ פֶ ר‬
‫קח בשמחה איל במקום הנער הצעיר‪.‬‬
‫הכִ ינוֹתִ י כֹ פֶ ר לְׁ אֶ ְׁש ֹכל הַ כֹ פֶ ר‬
‫הכנתי כופר ליצחק‪[ ,‬ואף על פי כן]‬
‫וְׁ הָ יָה הּוא ּותְׁ מּורָ ת ֹו יִהְׁ יֶה קֹ ֶדש‪.‬‬
‫[גם] יצחק ו[גם] תמורתו יהיו קדושים‪.‬‬
‫ָגמּול נִמְׁ לַט מֵ אֶ בַ ח הַ נ ְִׁשחָ ז‬
‫יצחק נמלט מהסכין המושחזת‪,‬‬
‫בְׁ פָ ְׁשט ֹו צַ ּוָאר ֹו ּדָ מ ֹו ֹלא נִפְׁ חַ ז‬
‫וכאשר פשט את צווארו דמו לא נשפך‪.‬‬
‫ְׁי ִמינ ֹו ָאחַ ז בְׁ יוֹבֵ ל הַ נֶאחָ ז‬
‫[אברהם] אחז ביד ימינו באיל הנאחז (בסבך)‬
‫לְׁ הַ ְׁק ִּדיש ֹו לַיי קֹ ֶדש‪.‬‬
‫[כדי] להקדישו לה' לקרבן‪.‬‬
‫רַ חּום‪ ,‬תִ תֵ ן שָ לוֹם לְׁ ַאח ִרית ֹו‬
‫ה' הרחום‪ ,‬אנא תן שלום לצאצאיו‪,‬‬
‫ּוזְׁ כֹ ר הַ יוֹם לְׁ גִ זְׁ ע ֹו בְׁ ִרית ֹו‬
‫וזכור את הברית לזרעו‪.‬‬
‫ּושָאר ְׁשאֵ ִרית ֹו‬
‫לְׁ יֶתֶ ר הַ פְׁ לֵיטָ ה ְׁ‬
‫לאלו שנותרו נשארו ונפלטו‬
‫סליחות | ‪47‬‬
‫תִ הְׁ יֶה פְׁ לֵיטָ ה וְׁ הָ יָה קֹ ֶדש‪.‬‬
‫תהיה הצלה והם יהיו קודש‪.‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫ליום ב' של עשי"ת‬
‫פזמון‬
‫בין כסה לעשור |‬
‫אליעזר בר שלמה‬
‫המתפלל מבקש שה' יחתום לחיים טובים את ישראל‪ ,‬אשר נאמנים לה' גם תחת יד המענים‪ ,‬שבים אליו בעשרת ימי‬
‫תשובה ומשכימים להתפלל מתוך שברון לב‪.‬‬
‫שוֹר הִ ְׁשלַכְׁ נּו רֹעַ ְֹׁשאוֹר‪.‬‬
‫בֵ ין כֶסֶ ה לֶעָ ֹ‬
‫צַ ְּׁדקֵ נּו בַ מִ ְׁשפָ ט בְׁ אוֹר הַ חַ יִ ים לֵאוֹר‪.‬‬
‫הִ נְׁנּו ָאתָ אנּו לְׁ ָך אַ ִּדיר וְׁ נָאוֹר‪.‬‬
‫כִ י עִ מְׁ ָך ְׁמקוֹר חַ יִ ים‪ ,‬בְׁ או ְֹׁרָך נ ְִׁראֶ ה אוֹר‪:‬‬
‫ּומחַ ל לְׁ שָ בֶ יָך‪.‬‬
‫אָ דוֹן עִ מְׁ ָך סְׁ לִ יחָ ה‪ .‬סְׁ לַח ְׁ‬
‫לְׁ עֵ ת ִחתּום גְׁ זַר ִּדינֶָך‪ .‬לְׁ טוֹבָ ה זָכְׁ רָ ה אהּובֶ יָך‪.‬‬
‫ִי ָּו ַדע כִ י א‪ֹ-‬להִ ים בִ י ֻשרּון ְׁקרוֹבֶ יָך‪.‬‬
‫וְׁ ִֹשימֵ נִי כַחוֹתָ ם עַ ל לִ בֶ ָך‪ .‬בין‪:‬‬
‫עבָ ֶדיָך לְׁ טוֹב תַ ערֹב‪ ,‬צַ ו כִ תְׁ מָ ם לְׁ מָ ְׁחקָ ה‪.‬‬
‫ָזכְׁ רָ ה ְׁמצּוקֵ י תֵ בֵ ל‪ ,‬פְׁ ֻעּלָתָ ם אִ ם פָ סְׁ קָ ה‪.‬‬
‫רַ חֵ ם בְׁ ֹרגֶז תִ זְׁ כֹ ר בָ נֶיָך עֵ ת חקּוקָ ה‪.‬‬
‫כָתְׁ בָ ה עַ ל לּוחַ אִ תָ ם וְׁ עַ ל סֵ פֶ ר חֻקָ ּה‪ .‬בין‪:‬‬
‫בְׁ תַ חנּונִים כְׁ רָ ש וְׁ ַדל‪ ,‬לְׁ פָ נֶיָך קָ ְׁרבּו‪.‬‬
‫ְׁראֵ ה עָ ְׁניָם מֹ רֶ ה ְׁמאֹ ד‪ .‬בְׁ לַחַ ץ בְׁ שֶ פֶ ל יֵשֵ בּו‪.‬‬
‫ֵיטיבּו‪.‬‬
‫ש תַ עלּומוֹת עֶ לְׁ יוֹן בְׁ ָך י ִ‬
‫בְׁ יוֹם ִחפּו ֹ‬
‫וְׁ עַ ל סִ פְׁ ְׁרָך ֻכּלָם ִיכָתֵ בּו‪ .‬בין‪:‬‬
‫שוֹחרֶ יָך הִ מָ צֵ א לְׁ חַ ֶננְָׁך עוֹמְׁ ִדים הַ ְׁשכֵם‪.‬‬
‫לְׁ בַ ל יָעֹ ז קַ טֵ גוֹר בְׁ עֵ ינֶיָך בַ ל יִתְׁ חַ כֵם‪.‬‬
‫יטים בְׁ חַ סְׁ ְּׁדָך עִ מָ ם הַ סְׁ כֵם‪.‬‬
‫מְׁ לִ יצִ ים ּופְׁ רַ ְׁקלִ ִ‬
‫בין ר"ה ליום כיפור עזבנו את יצרנו הרע‪.‬‬
‫[ה'‪ ,‬אנא] זכה אותנו במשפט להמשיך לחיות‪.‬‬
‫הננו‪ ,‬באנו לפניך ה' האדיר והנאור‪ ,‬שהרי מקור החיים מצוי‬
‫אצלך ובאורך נזכה לראות אור‪.‬‬
‫ה' האדון‪ ,‬אצלך מצויה סליחה [ועל כן] סלח ומחל לשבים‬
‫אליך‪ .‬בזמן חתימת גזר דינך זכור את אהוביך לטובה‪[ ,‬וכך]‬
‫ייוודע שא‪-‬לוהים נמצא עם ישראל‪ ,‬קרוביך‪[ .‬אנא] קשור אותי‬
‫על ליבך כחותם‪.‬‬
‫הטב את מצבם של עבדיך וצווה למחוק את חטאיהם‪ .‬זכור לנו‬
‫את זכות האבות‪[ ,‬וגם] אם זכותם פסקה –‬
‫זכור את רחמיך בעת רוגז ובזמן כתיבת גזר דין בניך‪ .‬כתוב‬
‫אותם על לוח [לחיים טובים] וחקוק זאת בספר‪.‬‬
‫[ישראל] קרבו לפניך בתחנונים כמו עני ודל‪.‬‬
‫[אנא] ראה את עניים המר מאד [שהרי] הם יושבים בלחץ‬
‫ובשפלות‪ .‬עליון‪[ ,‬ביום הדין] שבו אתה מחפש תעלומות ‪-‬‬
‫ימצאו חן בעיניך‪ ,‬וכולם יכתבו על ספר החיים‪.‬‬
‫המצא למייחלים לך‪ ,‬אשר עומדים השכם בבוקר להתחנן‪,‬‬
‫ומנע מהקטגור להתחזק ולהיחשב חכם בעיניך‪.‬‬
‫בחסדך הסכם עם הפרקליטים ומליצי הטוב‪,‬‬
‫‪ | 48‬סליחות‬
‫הּודים כַטוֹב בְׁ עֵ ינֵיכֶם‪ .‬בין‪:‬‬
‫כִ תְׁ בּו עַ ל הַ יְׁ ִ‬
‫ואמור להם לכתוב על היהודים כטוב בעיניהם‪.‬‬
‫הֵ ן רּוחַ וְׁ לֵב עַ מְׁ ָך שָ בּור וְׁ ח ֹולֶה‪.‬‬
‫הֵ ם חַ טָ את וְׁ אָ שָ ם וְׁ נֶדֶ ר אשֶ ר יַפְׁ לֶא‪.‬‬
‫אמּונִים ּובֵ ינּונִים חתֹ ם חוֹתָ ם מָ לֵא‪.‬‬
‫אֵ ּלֶה לְׁ חַ יֵי ע ֹולָם וְׁ אֵ ּלֶה‪ .‬בין‪:‬‬
‫הרי רוחו וליבו של עמך שבורים וחולים‪[ ,‬ותחושות אלו]‬
‫ֹלא לְׁ פִ י ְׁראּויִים תִ ְׁשפֹ ט המ ֹונַי‪.‬‬
‫ְׁישֻרּון ְׁמיַח ֶדיָך ַאף בְׁ לַחַ ץ מ ֹונַי‪.‬‬
‫גְׁ לִ יפַ ת כְׁ תָ ב צַ ּוֵה לִ ְׁשבַ ח וְׁ ֹלא לִ גְׁ נַאי‪.‬‬
‫ִמפְׁ תַ ח פִ תּוחֵ י חוֹתָ ם קֹ ֶדש ַל ְׁייָ‪ .‬בין‪:‬‬
‫ימים‪.‬‬
‫לְׁ פַ תוֹתְׁ ָך בְׁ תַ חַ ן‪ ,‬עבָ ֶדיָך מַ שְׁ כִ ִ‬
‫ִחּומים‪.‬‬
‫הִ פָ תַ ח לָמ ֹו ּוזְׁ כֹ ר נ ִ‬
‫חַ סְׁ ְּׁדָך הַ פְׁ לֵא וְׁ הַ עבֵ ר כְׁ תָ ִמים‪.‬‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א רַ ח ִמים‪ .‬בין‪:‬‬
‫שקולות כחטאת וכאשם וככל הקורבנות כולם‪[ ,‬ועל כן] את‬
‫הצדיקים ואת הבינוניים חתום באופן מוחלט לטוב‪ ,‬גם את‬
‫אלה וגם את אלה לחיי עולם‪.‬‬
‫את המוני ישראל אל תשפוט לפי מה שהם ראויים לו‪[ ,‬שהרי]‬
‫הם ממשיכים לייחד את שמך גם תחת לחץ מעניהם‪[ ,‬ולכן]‬
‫צווה שחקיקת דינם תהיה לטוב ולא לרע‪ ,‬ובספר ייכתב וייחתם‬
‫עליהם שהם קודש לה'‪.‬‬
‫עבדיך משכימים בבוקר לפייס אותך בתחנונים‪,‬‬
‫[אנא] התרצה להם וזכור לנחמם‪.‬‬
‫הפלא לעשות את חסדך‪ ,‬והעבר את כתמי החטאים‪ ,‬א‪-‬ל מלך‬
‫יושב על כיסא רחמים‪.‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִ קְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫כְׁאַ יָל תַ ערֹג עַ ל אפִ יקֵ י מָ יִם‪ ,‬כֵן נַפְׁ שֵ נּו תַ ערֹג אֵ לֶיָך א‪ֹ-‬להִ ים‪.‬‬
‫כִ י שָ חָ ה לֶעָ פָ ר נַפְׁ שֵ נּו ָּדבְׁ קָ ה לָָארֶ ץ בִ ְׁטנֵנּו‪.‬‬
‫ע"פ תהלים מב‪ ,‬ב‬
‫תהלים מד‪ ,‬כו‬
‫סליחות | ‪49‬‬
‫ַויֹאמֶ ר בִ י נ ְִׁשבַ עְׁ תִ י ְׁנאֻם יי כִ י יַעַ ן אשֶ ר עָ ִשיתָ אֶ ת הַ ָּדבָ ר הַ זֶה‬
‫וְׁ ֹלא חָ שַ כְׁ תָ אֶ ת בִ נְָׁך אֶ ת י ְִׁח ֶידָך‪.‬‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ רַ חֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫לַיי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת עִ מָ נּו‪ִ ,‬מ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת‪ ,‬אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫עקדה‬
‫בראשית כב‪ ,‬טז‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫איתן למד דעת‬
‫דרכו של אברהם אל הקב"ה החלה בגילוי שיש מנהיג לבירה‪ ,‬בקריאת שם ה' בעולם ובניפוץ הפסלים‪ ,‬נמשכה‬
‫במלחמת המלכים ובברית בין הבתרים‪ ,‬והגיעה לשיאה מלא ההוד במעשה העקדה‪ .‬אנו מתחננים שכל פרטי מעשה‬
‫העקדה יעמדו לנו לדורות ונזכה לשכר כנגדם‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו ֵוא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫אֵ יתָ ן לִ מֵ ד ַּדעַ ת‬
‫אברהם לימד את האמונה בה'‬
‫מּודעַ ת‪.‬‬
‫טֶ רֶ ם לַכֹ ל ַ‬
‫בטרם הייתה ידועה לכול‪.‬‬
‫בֵ אֵ ר ִשמְׁ ָך לְׁ כָל בָ אֵ י ע ֹולָם‬
‫הוא הודיע את שמך לכל באי העולם‪,‬‬
‫גִ ּלָה כָל סָ תּום וְׁ נֶעְׁ לָם‪.‬‬
‫וחשף כל דבר סתום ונעלם‪.‬‬
‫גִ ּלּולִ ים מָ ַאס וְׁ ִשבֵ ר‬
‫(אברהם) מאס בפסלי האלילים ושבר אותם‪,‬‬
‫תוֹעִ ים לְׁ ִש ְׁמָך ִחבֵ ר‪.‬‬
‫ואת התועים [אחר ע"ז] חיבר לשמך‪.‬‬
‫ּדֶ רֶ ְך ִמישוֹר בָ חַ ר‬
‫הוא בחר בדרך הישרה [של עבודת ה']‪,‬‬
‫ּומצְׁ וֹת ִשחַ ר‪.‬‬
‫תוֹרָ ה ִ‬
‫והתאווה לתורה ומצוות‪.‬‬
‫הִ צַ לְׁ ת ֹו מֵ אּור כַשְׁ ִּדים‬
‫הצלת אותו [מהכבשן] באור כשדים‪,‬‬
‫גְׁ ַננְׁת ֹו בְׁ עֵ מֶ ק הַ ִש ִּדים‪.‬‬
‫והגנת עליו בעמק השידים (מארבעת המלכים)‪.‬‬
‫וִ עַ ְׁדת ֹו ְׁשכ ְָׁרָך הַ ְׁרבֵ ה ְׁמאֹ ד‬
‫ייעדת לו שכר רב מאוד‪,‬‬
‫וִ תַ ְׁקת ֹו רֹב עֹ שֶ ר וְׁ כָבוֹד‪.‬‬
‫והבטחת לו עושר וכבוד רבים‪.‬‬
‫ָזעַ ק וְׁ הֵ ִשיב מַ ה תִ תֶ ן לִ י‬
‫[אולם אברהם] שאל מה [התועלת] במה שניתן לו‪,‬‬
‫‪ | 11‬סליחות‬
‫שֹרֶ ש וְׁ עָ נָף אֵ ין לִ י‪.‬‬
‫[והרי] אין לו צאצאים‪.‬‬
‫ִחיַלְׁ ת ֹו בִ ְׁראִ יַת מַ חזֶה‬
‫חיזקת את רוחו במראה הנבואה‪,‬‬
‫בִ שַ ְׁרת ֹו ֹלא יִירָ ְׁשָך זֶה‪.‬‬
‫ובישרת אותו שאליעזר לא יירש אותו (אלא זרעו)‪.‬‬
‫כּורים לְׁ מֵ ָאה ח ַננְׁת ֹו‬
‫טֶ נֶא בִ ִ‬
‫חננת אותו בבן בכור בגיל מאה‪,‬‬
‫לְׁ קָ ְׁרבָ ן נִיחוֹחַ חשַ ְׁקתוֹ‪.‬‬
‫וחשקת בבן זה לקרבן ניחוח‪.‬‬
‫ַי ְׁחּדָ ו בְׁ כָל לִ בָ ם ָּדצּו‬
‫שניהם יחד שמחו בכל לבם‪,‬‬
‫לַעשוֹת ְׁרצ ֹונְָׁך רָ צּו‪.‬‬
‫ורצו לעשות את רצונך‪.‬‬
‫ָכבַ ש רַ חמָ יו לַעשוֹת ְׁרצ ֹונְָׁך‬
‫[אברהם] כבש את רחמיו [על בנו כדי] לעשות את‬
‫רצונך‪,‬‬
‫כֵן יִכְׁ בְׁ שּו רַ חמֶ יָך אֶ ת כַעַ סְׁ ָך מֵ עַ ל ֹצאנְָׁך‪.‬‬
‫וכך (בבקשה) רחמיך יכבשו את כעסך מעל עמך‪.‬‬
‫לִ בָ ם וְׁ נַפְׁ שָ ם הָ יָה נָכוֹן‬
‫לבם ונפשם היו נכונים [להקרבה]‪,‬‬
‫ָלכֵן תְׁ פִ ּלָתֵ נּו לְׁ פָ נֶיָך כִ ְׁקטֹ רֶ ת תִ כוֹן‪.‬‬
‫ולכן תפילתנו תחשב לפניך כקטורת‪.‬‬
‫ִמהֵ ר וְׁ לָקַ ח מַ א ֶכלֶת‬
‫[אברהם] מיהר ולקח את הסכין‪,‬‬
‫ָלכֵן ז ְַׁרעָ ם תַ צִ יל ִממִ יתָ ה ְׁמשַ ֶכלֶת‪.‬‬
‫ולכן תציל את צאצאיהם ממיתה ומשכול‪.‬‬
‫ֶנעקַ ד י ִָחיד כְׁ שֶ ה לָטֶ בַ ח‬
‫יצחק נעקד כמו שה לשחיטה‪,‬‬
‫ָלכֵן תְׁ פִ ּלָתֵ נּו תִ ְׁרצֶ ה כְׁ ע ֹולָה ָוזֶבַ ח‪.‬‬
‫ולכן תרצה את תפילתנו כעולה ושלמים‪.‬‬
‫סִ ֵּדר עֵ צִ ים וְׁ הִ צִ ית עלֵיהֶ ם אֵ ש‬
‫[אברהם] סידר את העצים והדליק עליהם אש‪,‬‬
‫ָלכֵן בַ ע ִמ ָידתֵ נּו הַ יוֹם ֹלא נִתְׁ בַ יֵש‪.‬‬
‫ולכן לא נתבייש היום בעמידתנו [לתפילה]‪.‬‬
‫ענִית ֹו ִמ ְׁשמֵ י שָ מַ יִם‬
‫ענית לו מהשמיים‪,‬‬
‫וְׁ נ ְִׁשבַ עְׁ תָ ל ֹו בְׁ ִשמְׁ ָך פַ עמַ יִם‪.‬‬
‫ונשבעת לו פעמיים בשמך‪.‬‬
‫ָפ ִדיתָ אוֹת ֹו בְׁ ַאיִל בַ סְׁ בַ ְך ָאחּוז‬
‫פדית את יצחק באיל נאחז בסבך‪,‬‬
‫ָלכֵן ע ִמ ָידתֵ נּו וְׁ עִ נּויֵנּו ֹלא תָ בּוז‪.‬‬
‫ולכן את עמידתנו בתפילה ואת תעניתנו לא תבזה‪.‬‬
‫סליחות | ‪11‬‬
‫צַ עקָ תֵ נּו ְׁשמַ ע וְׁ שַ וְׁ עָ תֵ נּו סְׁ כֹ ת‬
‫שמע את צעקתנו והאזן לשוועתנו‬
‫בִ זְׁ כּות ָאב נָסַ ע סֻכוֹת‪.‬‬
‫בזכות יעקב אבינו שנסע לסוכות‪.‬‬
‫קוֹל ְׁמבַ שֵ ר יִשָ מַ ע בָ ע ֹולָם‬
‫קולו של המשיח יישמע בעולם‬
‫לִ גְׁ אֹ ל עַ ם ֶגזַע גִ בְׁ עוֹת ע ֹולָם‪.‬‬
‫לגאול את צאצאי האבות והאימהות‪.‬‬
‫רַ חֵ ם ְׁקהַ ל ע ַדת ְׁמקֻ שָ ִטים‬
‫רחם על עדת ישראל המקושטים במצוות‪,‬‬
‫ִטיעַ ת ְׁשנֵים עָ שָ ר ְׁשבָ ִטים‪.‬‬
‫צאצאיהם של שנים עשר השבטים‪.‬‬
‫שְׁ כִ ינָתְׁ ָך תַ ְׁשכֵן בְׁ ת ֹוכֵנּו‬
‫[אנא] השכן בתוכנו את שכינתך‪,‬‬
‫ַאדמָ תֵ נּו‪.‬‬
‫תְׁ נַהגֵנּו לִ גְׁ בּול ְׁ‬
‫ונהג אותנו חזרה לגבולות ארצנו‪.‬‬
‫תֵ פֶ ן אֵ לֵינּו בְׁ רַ ח ִמים‬
‫תפנה אלינו ברחמים‪,‬‬
‫כִ י כֵן נ ְִׁקרֵ אתָ מָ לֵא רַ ח ִמים‪.‬‬
‫שהרי נקראת מלא רחמים‪.‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫ליום שלישי של עשי"ת‬
‫פזמון‬
‫יחביאנו לצל ידו |‬
‫יצחק בן שמואל‬
‫המתפלל חרד מנוכחותו חובקת הכול של ה'‪ ,‬אשר אינה מניחה מקום מסתור מפניה‪ .‬באופן פרדוכסלי‪ ,‬הוא אף‬
‫מוצא נחמה בנוכחות זו‪ ,‬ומבקש מה' להגן עליו תחת כנפי השכינה‪.‬‬
‫ַי ְׁחבִ יאֵ נּו צֵ ל יָד ֹו תַ חַ ת ַכנְׁפֵ י הַ שְׁ כִ ינָה‪.‬‬
‫חֹ ן יָחֹ ן כִ י יִבְׁ חֹ ן לֵב עָ קוֹב לְׁ הָ כִ ינָה‪.‬‬
‫קּומָ ה נָא א‪ֹ-‬להֵ ינּו‪ ,‬עּוזָה עּוזִ י נָא‪.‬‬
‫ְׁי ָי לְׁ שַ וְׁ עָ תֵ נּו הַ אזִ ינָה‪:‬‬
‫אָ נָא אֵ לְֵך מֵ רּוחֶ ָך‪ ,‬וְׁ ָאנָה ִמפָ נֶיָך אֶ בְׁ ָרח‪.‬‬
‫ּומזְׁ ָרח‪.‬‬
‫בִ ינוֹתִ י אֵ ין מָ נוֹס‪ ,‬פְׁ ַאת מַ ערָ ב ִ‬
‫גֻלְׁ גַלְׁ תִ י ַאחרֶ יָך לְׁ שַ חרֶ ָך‪ ,‬יַחַ ד ַכגֵר כָאֶ זְׁ ָרח‪.‬‬
‫בְׁ הִ שָ פְׁ ִטי‪ ,‬לְׁ צִ ְׁדקָ תִ י הַ ְֹׁש ְׁמאִ ילָה וְׁ הַ י ְִׁמינָה‪ .‬יי‪:‬‬
‫ה' יגן עלינו בצל ידו‪ ,‬מתחת לכנפי השכינה‪.‬‬
‫כאשר יבחן את לבנו העקום הוא יחון אותנו [להמשיך] ולקיים‬
‫אותו‪ .‬ה'‪ ,‬אנא קום חזק את כוחנו‪,‬‬
‫והאזן לשוועתנו‪.‬‬
‫לאן אלך [להסתתר] מרוחך ולאן אברח מפניך? הבנתי שאין‬
‫מקום מנוסה מפניך מקצה המערב ועד המזרח‪[ ,‬ועל כן]‬
‫נמשכנו אחריך לבקש אותך‪ ,‬כולנו יחד‪ ,‬הגר והאזרח‪.‬‬
‫[אנא] בזמן משפטי [הסתכל] לשמאל לימין למצוא את צדקתי‪.‬‬
‫‪ | 12‬סליחות‬
‫ּדוֹק שָ מֶ יָך בְׁ י ְַׁרכְׁ תֵ יהֶ ם גַם שָ ם אִ ם אֶ סַ ק‪.‬‬
‫הו ְֹׁדָך שָ ם לְׁ שָ פְׁ טֵ נִי‪ ,‬עַ ל כָל הַ נֶעסַ ק‪.‬‬
‫ַוהגִ יגִ י בְׁ רֹב ִשגְׁ גִ י‪ ,‬כְׁ כִ יוֹר אֵ ש הַ נִסַ ק‪.‬‬
‫ִנצְׁ רָ ה ַדל ְֹׁשפָ תֵ ינּו‪ ,‬וְׁ תֵ ן לָנּו חנִינָה‪ .‬יי‪:‬‬
‫ָזוֵי ְׁשאוֹל בְׁ מַ ְׁחתַ ְׁרת ֹו ַאף כִ י אַ צִ יעָ ה‪.‬‬
‫חָ זִ יתִ י וְׁ הִ נְָׁך שָ ם לְׁ חַ בְׁ רָ ה ּולְׁ הַ פְׁ צִ יעָ ה‪.‬‬
‫טָ פַ ש לִ בִ י וְׁ הָ חֳרַ ד בִ י לְׁ בֵ ין הַ מָ ֶות כִ פְׁ סִ יעָ ה‪.‬‬
‫שְׁ מֹ ר ְׁשאֵ ִרית נ ִָּדחַ י בְׁ כָל פִ נָה ּופִ נָה‪ .‬יי‪:‬‬
‫ָים גָדוֹל בְׁ ַאח ִרית ֹו ַאף כִ י אֶ ְׁשכ ֹונָה‪.‬‬
‫ַכף י ְִׁמינְָׁך תֹ אח ֵזנִי‪ּ ,‬ומַ ה לְׁ נַפְׁ ִשי אֶ ְׁשכ ֹונָה‪.‬‬
‫לּולֵא רֹב רַ חמֶ יָך‪ ,‬בְׁ מַ ְׁחשָ ְך ְּׁדרָ כַי אֶ סְׁ כ ֹונָה‪.‬‬
‫ְׁמשְֹך חֶ סֶ ד לְׁ ִנ ָג ִֹשים תַ חַ ת יַד ע ִדינָה‪ .‬יי‪:‬‬
‫מִ ַּדת ַל ְׁילָה תְׁ סוֹבְׁ בֵ נִי ָאז יְׁשּופֵ נִי חשֶ ְך‪.‬‬
‫ְׁנגוֹהוֹת לְׁ ָך הָ אפֵ לוֹת כְׁ אוֹר יָהֵ ל ּומוֹשֵ ְך‪.‬‬
‫סָ מַ ר בְׁ ָֹש ִרי ִמפַ ְׁח ְּׁדָך‪ ,‬כְׁ שְֹך נָחָ ש נוֹשֵ ְך‪.‬‬
‫וְׁ עַ ל הַ ּדָ ם‪ ,‬כְׁ מ ֹו נ ְִׁרּדָ ם בְׁ י ְַׁרכְׁ תֵ י הַ סְׁ פִ ינָה‪ .‬יי‪:‬‬
‫עָ לַי שַ תָ כַפֶ כָה‪ָ ,‬אחוֹר וָקֶ דֶ ם צַ ְׁרתָ נִי‪.‬‬
‫ָאר ִחי וְׁ ִרבְׁ עִ י ז ִֵריתָ נִי‪.‬‬
‫ָפנֹ ה אֶ פְׁ נֶה ָאנָה וְׁ ָאנָה‪ְׁ ,‬‬
‫צְׁ רַ פְׁ תַ נִי בַ ל תִ ְׁמצָ א‪ְׁ ,‬י ָי חקַ ְׁרתָ נִי‪.‬‬
‫אָ ח וְׁ ָאחוֹת וְׁ צַ ְׁחצָ חוֹת‪ ,‬נִלְׁ עָ ג לָשוֹן אֵ ין בִ ינָה‪ .‬יי‪:‬‬
‫גם אם אעלה עד קצות יריעת השמים‪ ,‬אתה נמצא שם לשפוט‬
‫אותי על כל הנעשה‪.‬‬
‫דבריי בוערים באש [בשל פחדי] על שגגותיי הרבות‪[ ,‬ועל כן]‬
‫שמור את פתח שפתינו [לדבר נכון בפניך] ותן לנו חנינה‪.‬‬
‫גם אם אציע [את משכבי] בעומקה של תחתית השאול‪ ,‬ראיתי‬
‫שאתה מצוי שם [ויכול אף שם] לחבול ולפצוע‪ .‬ליבי היטמטם‬
‫ונחרד [כי] ביני לבין המוות כפסיעה‪ .‬שמור את שארית ישראל‪,‬‬
‫הנידחים בכל פינות העולם‪.‬‬
‫גם אם אשכון בסוף הים הגדול‪ ,‬יד ימינך תאחז אותי שם‪ ,‬ומה‬
‫הטעם להשכין שם את נפשי?‬
‫לולי רחמיך הרבים אתרגל לדרכי מחשך‪.‬‬
‫השפע חסד לישראל‪ ,‬אשר מלכות אדום נוגשת בהם‪.‬‬
‫גם אם אסובב עצמי בלילה ועלטה תחשיך עלי‪,‬‬
‫האפלה מוארת לך כמו אור זורח ומתפשט‪.‬‬
‫בשרי סמר מפחדך כמו מפני נשיכת נחש‪ ,‬ודמי הסתלק‪ ,‬כמו‬
‫יונה שנרדם בירכתי הספינה‪.‬‬
‫הנחת את כפך עלי וצרת עלי מפנים ומאחור‪.‬‬
‫לכל מקום שבו אפנה אתה מגדר את הליכתי ועצירתי‪ .‬כשאתה‬
‫חוקר ומזקק אותי‪ ,‬אינך מוצא [מעשים ראויים אלא] קולות‬
‫שבר (אח!)‪ ,‬ודיבור בלשון צחיחה‪ ,‬לשון נלעגת ללא בינה‪.‬‬
‫קַ ְּׁדמָ ה נָא רַ חמֶ יָך‪ ,‬כִ י לְׁ ָך טוֹב לְׁ הוֹדוֹת‪.‬‬
‫לתפילתם של ישראל וליגיעת הצאן האובד‪ .‬גאל אותנו והיֵה‬
‫ְׁרצֵ ה שַ וְׁ עַ ת גְׁ דָ יֶיָך‪ ,‬וַעמַ ל צֹאן אוֹבְׁ דוֹת‪.‬‬
‫לנו למעוז חזק ולמצודה‪[ .‬אנא] לך להושיע אותנו כפי שעזרת‬
‫תְׁ פַ ּלְׁ טֵ נּו היֵה לָנּו‪ ,‬לְׁ צּור מָ עוֹז לְׁ בֵ ית ְׁמצּודוֹת‪.‬‬
‫ש ְׁמעוֹן וְׁ לֵוִ י אחֵ י ִדינָה‪ .‬יי‪ :‬לשמעון וללוי אחי דינה‪.‬‬
‫לְׁ כָה לָנּו לִ ישּועָ ה‪ ,‬כִ לְׁ ִ‬
‫אנא הקדם את רחמיך [לרוגזך]‪ ,‬כי טוב להודות לך‪ .‬שְׁ עֵ ה‬
‫סליחות | ‪13‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִ קְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫יִזְׁ כֹר א‪ֹ-‬להִ ים אֶ ת בְׁ ִרית ֹו אֶ ת ַאבְׁ ָרהָ ם אֶ ת יִצְׁ חָ ק וְׁ אֶ ת יַעקֹ ב‪.‬‬
‫ַויֹאמֶ ר בִ י נ ְִׁשבַ עְׁ תִ י ְׁנאֻם יי כִ י יַעַ ן אשֶ ר עָ ִשיתָ אֶ ת הַ ָּדבָ ר הַ זֶה וְׁ ֹלא חָ שַ כְׁ תָ‬
‫ַארבֶ ה אֶ ת ז ְַׁרעָך כְׁ כוֹכְׁ בֵ י‬
‫אֶ ת בִ נְָׁך אֶ ת יְׁחִ ידֶ ָך‪ .‬כִ י בָ רֵ ְך אבָ ֶרכְׁ ָך וְׁ הַ ְׁרבָ ה ְׁ‬
‫הַ שָ מַ יִם וְׁ כַחוֹל אשֶ ר עַ ל ְׁשפַ ת הַ יָם וְׁ י ִַרש ז ְַׁרעָך אֵ ת שַ עַ ר אֹ יְׁבָ יו‪ .‬וְׁ הִ תְׁ בָ ְׁרכּו‬
‫בראשית כב‪ ,‬טז‪-‬יח‬
‫בְׁ ז ְַׁרעָך ֹכל ג ֹויֵי הָ ָארֶ ץ עֵ קֶ ב אשֶ ר שָ מַ עְׁ תָ בְׁ קֹ לִ י‪.‬‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ רַ חֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫לַיי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ א ֹות עִ מָ נּו‪ִ ,‬מ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת‪ ,‬אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫ע"פ שמות ב‪ ,‬כד‬
‫עקדה‬
‫אזרחי מעבר הנער‬
‫אבינו אברהם דבק בך ועמד בכל הניסיונות ובכללם אף בניסיון העקדה‪ .‬בניו אנו‪ ,‬מחל לחטאינו‪ ,‬גאלנו מהגויים‬
‫והשיבנו לארצנו‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו ֵוא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫אֶ זְׁ רָ ִחי מֵ עֵ בֶ ר הַ נָהָ ר‬
‫אברהם [שהגיע] מעבר הנהר‪,‬‬
‫אֵ לֶיָך רָ ץ וְׁ ֹלא אֵ חַ ר‪.‬‬
‫רץ אליך ללא איחור‪.‬‬
‫‪ | 14‬סליחות‬
‫בְׁ חַ נְׁת ֹו בְׁ נִסְׁ יוֹנוֹת עֶ שֶ ר‬
‫בחנת אותו בעשרה ניסיונות‪,‬‬
‫וְׁ נ ְִׁמצָ א שָ לֵם בְׁ לִ י חֹ סֶ ר‪.‬‬
‫[והוא עמד בכולם] והתגלה שהוא שלם ללא חסרון‪.‬‬
‫גֹ רַ ש מֵ אֶ רֶ ץ מ ֹול ְַׁדת ֹו‬
‫אברהם גורש מארץ מולדתו‪,‬‬
‫גֵר בָ ע ֹולָם שַ ְׁמתוֹ‪.‬‬
‫והפכת אותו לגר [הנודד] בעולם‪.‬‬
‫ְּׁדבָ ְׁרָך הֵ ִקים וְׁ ֹלא הֵ פֵ ר‬
‫את ציוויך הוא עשה ולא עבר על דבריך‪,‬‬
‫וְׁ נָם ָאנֹ כִ י עָ פָ ר וָאֵ פֶ ר‪.‬‬
‫(ובענווה) אמר שהוא עפר ואפר‪.‬‬
‫הִ ְׁק ִריב חָ לָב וְׁ חֶ ְׁמָאה‬
‫הגיש (למלאכים) חלב וחמאה‪,‬‬
‫וְׁ נֶחנַט פְׁ ִרי לְׁ מֵ ָאה‪.‬‬
‫והוליד בן בגיל מאה‪.‬‬
‫ַָאמתָ ל ֹו הַ עלֵהּו לְׁ ע ֹולָה‬
‫וְׁ נ ְׁ‬
‫אמרת לו להעלות את הבן הזה לעולה‪,‬‬
‫בִ קַ ע עֵ צִ ים וְׁ עָ רַ ְך וְׁ הֶ עלָה‪.‬‬
‫(והוא עשה כדבריך‪ ):‬ביקע עצים‪ ,‬ערך [אותם על המזבח] והעלה‬
‫[את יצחק על גביו]‪.‬‬
‫זְׁ כָר־לָנּו הַ יוֹם עקֵ ָדת ֹו‬
‫[אנא] זכור לנו היום את עקדתו [של יצחק]‪,‬‬
‫וְׁ הַ ְׁשלָמַ ת יְׁחִ ָידתוֹ‪.‬‬
‫ואת מסירת נפשו [למיתה]‪.‬‬
‫חֹ ן הַ יוֹם ִשבְׁ טֵ י תָ ם‬
‫תן חנינה היום לשבטי יעקב‪,‬‬
‫וְׁ תִ ְׁשכֹ ן בְׁ מַ ְׁקהֵ לוֹתָ ם‪.‬‬
‫ושכון בתוך קהלם‪,‬‬
‫ִטיעַ ת מַ טוֹת ְׁשנֵים עָ שָ ר‬
‫[ו]לצאצאי שנים עשר השבטים‬
‫מֶ זֶג מֵ הֶ ם ַאל י ְֶׁחסַ ר‪.‬‬
‫לא יחסר כל דבר טוב‪.‬‬
‫ְׁי ִדידּות ִמשְׁ כְׁ נוֹתֶ יָך תְׁ בִ יאֵ ם‬
‫הביאם אל בית המקדש‪,‬‬
‫בְׁ הַ ר נַחלָתְׁ ָך תִ טָ עֵ ם‪.‬‬
‫וטע אותם בארצך‪.‬‬
‫ַכנֵס כָל פְׁ זּורֵ י נ ִָּדחֵ יהֶ ם‬
‫כנס את כל פזוריהם הנידחים בגלות‪,‬‬
‫נַהלֵם לְׁ בֵ ית מַ א ַויֵיהֶ ם‪.‬‬
‫והובל אותם לבית המקדש‪.‬‬
‫לְׁ קּוחִ ים ִממָ וֶת תַ ְׁחשְֹך‬
‫את ישראל הצל ממוות‪,‬‬
‫סליחות | ‪11‬‬
‫פֶ ה מַ ְׁש ִטין סְׁ תֹ ם ַוחשְֹך‪.‬‬
‫סתום את פיו של המשטין עליהם‪ ,‬ומנע ממנו דיבור‪.‬‬
‫ַנ ְׁשאֵ נּו וְׁ נַטְׁ לֵנּו כִ ימֵ י ע ֹולָם‬
‫טול אותנו ונשאנו כפי [שעשית] בעבר‪,‬‬
‫וְׁ כַפֶ ר לָנּו כָל זָדוֹן וְׁ נֶעְׁ לָם‪.‬‬
‫וכפר לנו על כל זדון ושגגה‪.‬‬
‫סְׁ לַח וַעבֹר עַ ל פֶ שַ ע‬
‫סלח [לנו]‪ ,‬העבר את הפשעים‪,‬‬
‫ּומחַ ל אַ שְׁ מָ ה ָורֶ שַ ע‪.‬‬
‫ְׁ‬
‫ומחל [לנו על מעשי] רשע ואשמה‪.‬‬
‫ענֵה הַ יוֹם כָל ְׁמיַחלֶיָך‬
‫ענה היום לכל מי שמייחלים לך‪,‬‬
‫כִ י עֵ ינֵינּו נְׁשּואוֹת אֵ לֶיָך‪.‬‬
‫כי עינינו נשואות אליך‪.‬‬
‫פְׁ ֵדנּו ִמצָ רָ ה וְׁ צּוקָ ה‬
‫פדה אותנו מצרה וממצוקה‪,‬‬
‫וְׁ תַ עלֵנּו ִמשּוחָ ה עמֻקָ ה‪.‬‬
‫והעלה אותנו מהבור העמוק [שבו אנו מצויים]‪.‬‬
‫צַ עקָ תֵ נּו הַ יוֹם תְׁ קַ בֵ ל‬
‫קבל היום את צעקתנו‪,‬‬
‫וְׁ תַ צִ ילֵנּו ִמ ֵידי ְׁמחַ בֵ ל‪.‬‬
‫והצל אותנו מידי מי שחובל בנו‪.‬‬
‫קוֹמֵ ם בֵ ית שְׁ כִ ינַת הוֹדֶ ָך‬
‫הקם את בית המקדש‪,‬‬
‫וְׁ ַאל תְׁ נַבֵ ל כִ סֵ א כְׁ בוֹדֶ ָך‪.‬‬
‫ואל תשפיל את ירושלים כיסא כבודך‪.‬‬
‫ְׁרפָ א עַ מְׁ ָך ִמכָל שֶ בֶ ר‬
‫רפא את עמך מכל צרה‪,‬‬
‫כִ י בָ אּו בָ נִים עַ ד מַ ְׁשבֵ ר‪,‬‬
‫שהרי הבנים (ישראל) הגיעו למשבר‪,‬‬
‫שָ בָ ץ אחָ זַתְׁ נּו כַי ֹול ֵָדה‬
‫אחז בנו רעד כמו יולדת‪,‬‬
‫וְׁ כֹ חַ ַאיִן לְׁ ל ֵָדה‪.‬‬
‫ואין לנו כוח ללידה (להיגאל)‪.‬‬
‫תִ גְׁ ַאל עַ מְׁ ָך מֵ הַ בְׁ הַ ב‬
‫גאל את עמך מהגיהינום‪,‬‬
‫כִ י עָ לֶיָך מַ שְׁ לִ יכִ ים יַהַ ב‪.‬‬
‫שכן הם תולים את תקוותם בך‪.‬‬
‫תַ נְׁחֵ ם לְׁ עִ יר הַ בְׁ נּויָה‬
‫הובל אותם לירושלים‪,‬‬
‫תְׁ מַ הֵ ר תִ ְׁשבִ י ְׁמנַחֵ ם ּונְׁחֶ ְׁמיָה‪.‬‬
‫ומהר את הגעתם של אליהו הנביא והמשיח‪.‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫‪ | 16‬סליחות‬
‫ליום רביעי של עשי"ת‬
‫פזמון‬
‫ישמיענו סלחתי |‬
‫שלמה בר שמואל‬
‫למרות חומת הברזל המפסיקה בינינו‪ ,‬שמע את תפילתנו וסלח לחטאינו‪ ,‬ובפרט כאשר אנו מזכירים י"ג מידות של‬
‫רחמים‪.‬‬
‫י ְַׁש ִמיעֵ נּו סָ ל ְַׁחתִ י‪ ,‬יוֹשֵ ב בְׁ סֵ תֶ ר עֶ לְׁ יוֹן‪.‬‬
‫ימין יֶשַ ע‪ ,‬לְׁ הִ ּוָשַ ע‪ ,‬עַ ם עָ נִי וְׁ אֶ בְׁ יוֹן‪.‬‬
‫בִ ִ‬
‫בְׁ שַ ּוְׁ עֵ נּו אֵ לֶיָך‪ ,‬נוֹרָ אוֹת בְׁ צֶ ֶדק תַ ענֵנּו‪.‬‬
‫ְׁי ָי היֵה ע ֹוזֵר לָנּו‪:‬‬
‫שִ ּוִ יתִ י עֶ זְׁ רָ תִ י‪ ,‬עַ ל גִ בוֹר וְׁ ִנ ָֹשא‪.‬‬
‫יחי‪ ,‬אּולַי פָ נַי ִי ָֹשא‪.‬‬
‫לִ פְׁ נֵי גו ִֹחי אֶ ְׁשפֹ ְך ִֹש ִ‬
‫מִ ָּדתִ י כִ ַּונְׁתִ י כַסֵ ֶדר אשֶ ר עָ ָֹשה‪.‬‬
‫הֹלא י ִַקיר‪ְׁ ,‬מקַ ְׁרקֵ ר ִקיר‪ ,‬עוֹד זָכוֹר תִ זְׁ כְׁ ֶרנּו‪ .‬יי‪:‬‬
‫ה'‪ ,‬היושב בסתר השמים ישמיע לנו [את המילה] "סלחתי"‪[ ,‬וכך]‬
‫עם עני ואביון ייוושע בימין הישע של הקב"ה‪ .‬כאשר אנו‬
‫משוועים אליך עננו בצדקתך ועשה נוראות ונפלאות‪.‬‬
‫ה' היֵה עוזר לנו‪.‬‬
‫תליתי את תקוותי לעזרה בה' הגיבור והנישא‪.‬‬
‫אשפוך את תפילתי לפני המוציאי מבטן אמי‪ ,‬ואולי הוא יישא לי‬
‫פנים‪ .‬כיוונתי את אמירת י"ג מידות כסדר אשר ה' הראה למשה‪.‬‬
‫הרי ישראל‪ ,‬הנקרא יקיר‪ ,‬מנסה להרוס את הקיר [המבדיל בינו‬
‫לבינך‪ ,‬אנא] זכור אותו‪.‬‬
‫בְׁ בֹא כְׁ גַל הַ גַלְׁ גַל‪ ,‬לְׁ הַ חלִ יף הַ ִשטָ ה‪.‬‬
‫רַ עְׁ יָתְׁ ָך י ֹונָתְׁ ָך לְׁ ָך פ ֹונָה‪ ,‬הַ בִ יטָ ה‪.‬‬
‫בְׁ אַ ּוַת נַפְׁ שָ ּה הִ גִ ישָ ה לִ פְׁ תֹ חַ בַ ח ָרטָ ה‪.‬‬
‫ְׁי ִמין פְׁ שּוטָ ה ִמּלְׁ מַ טָ ה בְׁ צִ פִ יָתֵ נּו צִ פִ ינּו‪ .‬יי‪:‬‬
‫שוֹאֵ ל חֶ סֶ ד בְׁ הִ ּוָסֵ ד‪ ,‬הִ ְׁננִי תֹ אמַ ר‪.‬‬
‫מָ רּות יֶצֶ ר הִ בָ צֵ ר קָ בּועַ כְׁ בַ מַ סְׁ מָ ר‪.‬‬
‫ּולְׁ צַ ּוָאר כְׁ מ ֹו סַ ּוָאר הֻטַ ל לְׁ ִמ ְׁשמָ ר‪.‬‬
‫ְׁעּורנּו‪ .‬יי‪:‬‬
‫ּומי ַאכְׁ זָר כִ י י ֶ‬
‫אֵ זוְר ָאזַר זֵר לְׁ ָזר‪ִ ,‬‬
‫כאשר הגויים רוצים לרשת את המקדש וירושלים‪ ,‬רעייתך‪ ,‬יונתך‪,‬‬
‫פונה אליך‪[ .‬אנא] הבט בתאוות הנפש שבה היא מתחרטת על‬
‫חטאיה‪[ ,‬והרי] יד ימינך פשוטה מתחת לכיסא הכבוד לקבל‬
‫שבים‪ ,‬ולכך ציפינו‪.‬‬
‫כאשר יתאספו יחד שואלי חסד הסליחה ‪ -‬היענה לבקשתם‪,‬‬
‫והמעט את שלטון היצר אשר קבוע במסמרות‪ ,‬מכביד כקורה‬
‫תלויה על הצוואר‪ ,‬מלופף [סביב האדם] כחגורה הנארגת חוט‬
‫אחר חוט‪ ,‬ואין מי שמספיק חזק לעורר עליו מלחמה‪.‬‬
‫ַלחבַ צֶ לֶת‪ ,‬פְׁ תַ ח ּדֶ לֶת‪ ,‬א‪-‬לוֹּהַ ִממַ עַ ל‪.‬‬
‫בִ ינָה הגִ יגִ י‪ ,‬לְׁ הַ צִ יגִ י בְׁ תוְֹך שַ עַ ר הַ ִננְׁעַ ל‪.‬‬
‫רַ חמֵ נּו קַ ְּׁדמֵ נּו‪ ,‬צ ֳִרי ּומָ זוֹר הַ תְׁ עַ ל‪.‬‬
‫בָ רֵ ר חֵ ִקי לְׁ הַ צְׁ ִּד ִיקי‪ְׁ ,‬יבֻקַ ש עָ וֹן וְׁ אֵ ינֶנּו‪ .‬יי‪:‬‬
‫נקה את ליבי ועווני לא ימצא‪.‬‬
‫י ֹונַת אֵ לֶם ִמשָ לֵם חֵ לֶק יָפֶ ה הַ גִ יעָ ּה‪.‬‬
‫המצא לישראל גמול יפה מירושלים‪,‬‬
‫ה' השוכן במרומים‪ ,‬פתח דלת לחבצלת (ישראל)‪ .‬שמע את‬
‫תפילתי והעבר אותה את השער הנעול‪,‬‬
‫הקדם לרחם עלינו והעלה לנו רפואה‪,‬‬
‫סליחות | ‪17‬‬
‫אוֹת צֶ ֶדק בְׁ הִ צְׁ טַ ֵּדק בְׁ י ְִׁרָאתְׁ ָך לְׁ הו ִֹשיעָ ּה‪.‬‬
‫לְׁ ָך תִ ְׁקרָ א לְׁ שַ ְׁח ְׁררָ ּה ָאדוֹן בְׁ ז ֹו הַ שָ עָ ה‪.‬‬
‫י ֻתַ ק תִ יק וְׁ נ ְַׁרתֵ ק‪ ,‬כְׁ אוֹר תוֹצִ יא ִּדינֵנּו‪ .‬יי‪:‬‬
‫יחי בְׁ ִמ ְׁשל ִָחי‪ ,‬אָ ִשיב שוֹלְׁ חִ י‬
‫הַ צְׁ לִ ִ‬
‫ָּדבָ ר‪.‬‬
‫חִ ז ְַׁקתָ חֹ ק חַ ְׁקתָ ‪ ,‬עֶ ֶֹשר וְׁ שָ לש כִ ְׁמדֻ בָ ר‪.‬‬
‫מַ חזִ יקָ ם וְׁ ֹלא רֵ יקָ ם ֻשּל ְַׁחתִ י לְׁ הִ תְׁ גַבָ ר‪.‬‬
‫וְׁ כֹה תַ ע ֶֹשה עָ וֹן נ ֹו ֵֹשא‪ ,‬עַתָ ה תָ שּוב תְׁ ַרחמֵ נּו‪ .‬יי‪:‬‬
‫וכשהיא מצטדקת ביראה ומבקשת להושיעּה ‪ -‬הראה לה מחילה‪.‬‬
‫אדון‪ ,‬כאשר היא תקרא לך לשחררה בשעה זו –‬
‫התיק והנרתיק יפתח‪ ,‬והוצא את דיננו לאור‪.‬‬
‫(דברי שליח הציבור) הצלח את שליחותי‪ ,‬ואשיב לשולחי‬
‫שהתפילה התקבלה‪.‬‬
‫חוקקת חוק על אמירת שלוש עשרה מידות אשר המחזיק בהם‬
‫אינו חוזר ריקם‪[ ,‬ולכן] נשלחתי להתגבר [בתפילה באמצעותם]‪.‬‬
‫[אנא] כך תעשה‪ ,‬ה'‪ ,‬הנושא עוון ‪ -‬שוב לרחם עלינו‪.‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִקְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫הֵ יטִ יבָ ה בִ ְׁרצ ֹונְָׁך אֶ ת צִ יוֹן תִ בְׁ נֶה חוֹמוֹת יְׁרּושָ ִ ָלם‪.‬‬
‫ָאז תַ ְׁחפֹ ץ זִ בְׁ חֵ י צֶ ֶדק ע ֹולָה וְׁ כָלִ יל ָאז יַעלּו עַ ל ִמזְׁ בַ חָך פָ ִרים‪ .‬תהלים נא‪ ,‬כ‪-‬כא‬
‫ַארבֶ ה אֶ ת ז ְַׁרעָך כְׁ כוֹכְׁ בֵ י הַ שָ מַ יִם‬
‫כִ י בָ רֵ ְך אבָ רֶ כְׁ ָך וְׁ הַ ְׁרבָ ה ְׁ‬
‫בראשית כב‪ ,‬יז‬
‫וְׁ כַחוֹל אשֶ ר עַ ל ְׁשפַ ת הַ יָם וְׁ י ִַרש ז ְַׁרעָך אֵ ת שַ עַ ר אֹ יְׁבָ יו‪.‬‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ רַ חֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫לַיי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת עִ מָ נּו‪ִ ,‬מ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת‪ ,‬אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫‪ | 18‬סליחות‬
‫עקדה‬
‫אם אפס |‬
‫רבנו אפרים בן יצחק מרגנשבורג‬
‫אנו מבקשים שזכות עקדת יצחק‪ ,‬ועִ מה מסירות נפשנו על קידוש השם בכל דור ודור‪ ,‬תעמוד לישראל לנצח‪,‬‬
‫ובזכותה תישמע תפילתנו גם היום‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו ֵוא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫אִ ם ָאפֵ ס רֹבַ ע הַ קֵ ן‬
‫על אף שאיננו יודעים מתי ייבנה המקדש‪,‬‬
‫אֹ הֶ ל ִשכֵן אִ ם ִרקֵ ן‬
‫האוהל החרב שבו שיכן ה' את שמו‪,‬‬
‫ַאל נָא נֹ אבְׁ ָדה עַ ל כֵן‬
‫לא נאבד שהרי‬
‫יֵש לָנּו ָאב זָקֵ ן‪.‬‬
‫יש לנו [אברהם] אבינו הזקן [וזכויותיו]‪.‬‬
‫ָפנִים ל ֹו תַ כִ יר‬
‫נהג עם אברהם [וזרעו] לפנים משורת הדין‪,‬‬
‫וְׁ צִ ְׁדק ֹו לְׁ פָ נֶיָך נַזְׁ כִ יר‬
‫[בשל] צדקו שנזכיר לפניך‪.‬‬
‫קַ ח נָא אֶ ת בֵ ן י ִַקיר‬
‫[ציווית אותו] שייקח את בנו היקר‪,‬‬
‫וְׁ נ ְִׁמצָ ה ָדמ ֹו עַ ל ִקיר‪.‬‬
‫ויזה את דמו על קיר [המזבח]‪.‬‬
‫רָ ץ אֶ ל הַ נַעַ ר לְׁ הַ ְׁק ִּדיש ֹו‬
‫הוא מיהר להקדיש את הנער‪,‬‬
‫וְׁ נַפְׁ ש ֹו ְׁקשּורָ ה בְׁ נַפְׁ ש ֹו‬
‫[על אף] שנפשו קשורה בנפשו‪.‬‬
‫עִ ְׁטר ֹו בְׁ עֵ צִ ים וְׁ אִ ש ֹו‬
‫העמיס עליו את העצים והאש‪ ,‬ובכך עיטר את‬
‫וְׁ ֵנזֶר א‪ֹ-‬להָ יו עַ ל רֹאשוֹ‪.‬‬
‫ראשו במעין נזר אלקים‪.‬‬
‫ָי ִחיד הּוקַ ל כַצְׁ בִ י‬
‫יצחק מיהר בדרך והיה קל כצבי‪.‬‬
‫עָ נָה וְׁ ָאמַ ר ָאבִ י‬
‫פנה לאברהם ואמר לו‪ :‬אבי‪,‬‬
‫הִ נֵה הָ אֵ ש וְׁ הָ עֵ צִ ים נָבִ יא‬
‫הנה הבאנו עצים ואש‪,‬‬
‫ּותְׁ שּורָ ה אֵ ין לְׁ הָ בִ יא‪.‬‬
‫אך אין לנו מה להביא כמתנה לה' (קרבן)‪.‬‬
‫מִ ּלִ ים ה ִשיב ֹו מִ ּלְׁ הַ בְׁ הִ יל ֹו‬
‫אביו השיבו [במילות הרגעה] כדי לא להבהילו‪,‬‬
‫עָ נָה ָאבִ יו וְׁ ָאמַ ר ל ֹו‬
‫ואמר לו‪:‬‬
‫א‪ֹ-‬להִ ים הַ שֶ ה י ְִׁראֶ ה ל ֹו‬
‫ה' יראה מי השה (הקרבן) הראוי בעיניו‪,‬‬
‫וְׁ י ַֹדע יי אֶ ת אשֶ ר לוֹ‪.‬‬
‫ויודיע מה נועד להיות מוקרב לו‪.‬‬
‫סליחות | ‪19‬‬
‫בְׁ ִמצְׁ וָתְׁ ָך ְׁשנֵיהֶ ם נִזְׁ הָ ִרים‬
‫שניהם נזהרו לעשות את מצוותך‪,‬‬
‫וְׁ ַאחרֶ יָך ֹלא ְׁמהַ ְׁרה ִרים‬
‫ולא הרהרו אחרי דבריך‪.‬‬
‫חָ שּו ְׁמאֹ ד נ ְִׁמהָ ִרים‬
‫חשו מאוד ומיהרו‬
‫עַ ל ַאחַ ד הֶ הָ ִרים‪.‬‬
‫[להגיע אל] אחד ההרים‪.‬‬
‫רָ אּו אֵ ש תְׁ לּולָה‬
‫ראו עמוד אש‪[ ,‬ושם]‬
‫ִמהרּו עצֵ י ע ֹולָה‬
‫מיהרו לערוך את עצי העולה‪.‬‬
‫יַחַ ד בְׁ ַאהבָ ה כְׁ לּולָה‬
‫כך עשו יחד מתוך אהבה שלמה‪,‬‬
‫י ְִׁשרּו בָ ערָ בָ ה ְׁמסִ ּלָה‪.‬‬
‫והתגברו על כל המכשולים בדרך‪.‬‬
‫רָ ָאה יָחִ יד כִ י הּוא הַ שֶ ה‬
‫יצחק הבין שהוא השה (הקרבן)‪,‬‬
‫נָם לְׁ הוֹר ֹו הַ מְׁ נֻסֶ ה‬
‫ואמר לאביו העומד בניסיון‪:‬‬
‫ָאבִ י אוֹתִ י כְׁ כֶבֶ ש תַ עשֶ ה‬
‫אבי‪ ,‬הקרב אותי כמו כבש‪,‬‬
‫ֹלא תַ ְׁחמֹ ל וְׁ ֹלא תְׁ כַסֶ ה‪.‬‬
‫ואל תחמול עליי‪.‬‬
‫בִ י חָ פֵ ץ וְׁ נִכְׁ סֹ ף‬
‫ה' חפץ [בי כקרבן] ונכסף [להקרבתי]‪,‬‬
‫לְׁ בָ בִ י ל ֹו אֶ ְׁחשֹף‬
‫[על כן] אגלה את חזי ולבבי [לשחיטה]‪.‬‬
‫הַ אִ ם תִ מְׁ נָעֵ נִי סוֹף‬
‫האם תמנע ממני את הסוף‬
‫רּוחי וְׁ נ ְִׁשמָ תִ י אֵ לָיו יֶאסֹ ף‪.‬‬
‫ִ‬
‫שה' יאסוף אליו את רוחי ונשמתי?‬
‫ָי ָדיו וְׁ רַ גְׁ לָיו עָ קַ ד‬
‫[אברהם] עקד את ידיו ורגליו [של יצחק]‪,‬‬
‫וְׁ חַ ְׁרב ֹו עָ לָיו פָ קַ ד‬
‫וכיוון אליו את חרבו‪.‬‬
‫לְׁ שּומ ֹו עַ ל הָ עֵ צִ ים שָ קַ ד‬
‫הוא הזדרז לשים את יצחק על העצים‪,‬‬
‫וְׁ הָ אֵ ש עַ ל הַ מִ זְׁ בֵ חַ תּוקַ ד‪.‬‬
‫והאש על המזבח הובערה‪.‬‬
‫צַ ּוָאר פָ שַ ט מֵ אֵ לָיו‬
‫יצחק פשט את צווארו בעצמו‪,‬‬
‫וְׁ ָאבִ יו ִנגַש אֵ לָיו‬
‫ואביו ניגש אליו‬
‫לְׁ שָ חֳט ֹו לְׁ שֵ ם בְׁ עָ לָיו‬
‫לשחוט אותו לשם בעלי הקרבן‪ ,‬ה'‪,‬‬
‫‪ | 61‬סליחות‬
‫וְׁ הִ נֵה יי נִצָ ב עָ לָיו‪.‬‬
‫וברגע זה התגלה ה' אליהם‪.‬‬
‫חָ קַ ר אֶ ת אשֶ ר נַעשָ ה‬
‫ה' חקר את מה שקרה‪,‬‬
‫הָ ָאב עַ ל בְׁ נ ֹו ֹלא חָ סָ ה‬
‫[וראה] שהאב לא חס על בנו‪,‬‬
‫לִ ב ֹו אֶ ל כַפַ יִם נָשָ א‬
‫[אלא] נשא את לבו אל ה' בכוונה מלאה‪,‬‬
‫ַוי ְַׁרא א‪ֹ-‬להִ ים אֶ ת כָל אשֶ ר עָ שָ ה‪.‬‬
‫וה' ראה את כל מה שעשה‪.‬‬
‫קָ רָ א לְׁ מֵ רֶ חֶ ם ִמ ְׁשחָ ר‬
‫ה' קרא לאברהם אבינו‪,‬‬
‫תְׁ מּור בִ נְָׁך תִ בְׁ חַ ר‬
‫ואמר לו לבחור תמורה לבנו‪,‬‬
‫וְׁ הִ נֵה ַאיִל ַאחַ ר‬
‫ולקחת את האיל האחר‪,‬‬
‫וַעשֵ ה ַאל תְׁ ַאחַ ר‪.‬‬
‫ולעשותו קרבן ללא שהות‪.‬‬
‫חלִ יפֵ י ַאזְׁ כָרָ ת ֹו‬
‫הקרבן החלופי (האיל)‪,‬‬
‫תִ כוֹן הַ ְׁקטָ רָ ת ֹו‬
‫ייחשב להקטרת יצחק‪,‬‬
‫וְׁ תַ עלֶה לְׁ ָך תִ ְׁמרָ ת ֹו‬
‫ועשנו יעלה לפניך‪,‬‬
‫וְׁ הָ יָה הּוא ּותְׁ מּורָ תוֹ‪.‬‬
‫ויצחק יהיה [קרבן קדוש] כמו תמורתו‪.‬‬
‫זִ כָרוֹן לְׁ פָ נֶיָך בַ שַ חַ ק‬
‫דבר זה ייזכר לפניך בשמיים‪,‬‬
‫לָעַ ד בַ סֵ פֶ ר יּוחַ ק‬
‫ייחקק לעד בספר [הזיכרון]‪,‬‬
‫בְׁ ִרית ע ֹולָם ֹלא י ְֻׁמחַ ק‬
‫[ובעקבותיו תיווצר] ברית עולם‪ ,‬שלא תימחק‪,‬‬
‫אֶ ת ַאבְׁ רָ הָ ם וְׁ אֶ ת יִצְׁ חָ ק‪.‬‬
‫עם אברהם עם יצחק [ועם זרעם]‪.‬‬
‫קו ְֹׁראֶ יָך בָ אִ ים לָקֹ ד‬
‫כאשר המתפללים אליך באים להשתחוות‪,‬‬
‫בְׁ צֶ ֶדק עקֵ ָדה תִ ְׁשקֹ ד‬
‫תשקוד לגאלם בזכות העקדה‪,‬‬
‫ֹצאנְָׁך בְׁ רַ ח ִמים תִ פְׁ קֹ ד‬
‫ואת עמך תפקוד ברחמים‪,‬‬
‫פְׁ נֵי הַ צֹאן אֶ ל עָ קֹ ד‪.‬‬
‫שהרי הם תולים את פניהם [ותקוותם] בזכותו של יצחק העקוד‪.‬‬
‫ממשיכים 'א‪-‬ל מלך' בעמ' ‪64‬‬
‫סליחות | ‪61‬‬
‫ליום חמישי של עשי"ת‬
‫פזמון‬
‫יי יי א‪-‬ל רחום |‬
‫אמתי‬
‫המתפלל לא הסיר את מבטחו מה'‪ ,‬ונאחז בי"ג מידות של רחמים ובזכות אבות‪ .‬בכוחם הוא שופך את דמעותיו לפני‬
‫ה'‪ ,‬ומייחל לקבלת תפילתו‪.‬‬
‫ְׁי ָי ְׁי ָי אֵ ‪-‬ל רַ חּום וְׁ חַ נּון‪.‬‬
‫אֶ רֶ ְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪.‬‬
‫נֹ צֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪.‬‬
‫נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪.‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪:‬‬
‫אֶ זְׁ כְׁ רָ ה א‪ֹ-‬להִ ים וְׁ אֶ המָ יָה‪.‬‬
‫בִ ְׁראוֹתִ י כָל עִ יר עַ ל תִ ּלָּה בְׁ נּויָה‪.‬‬
‫וְׁ הַ ר הָ א‪ֹ-‬להִ ים מ ְֻׁשפָ ל עַ ד ְׁשאוֹל תַ ְׁחתִ יָה‪.‬‬
‫ּובְׁ כָל זֹאת ָאנּו לְׁ ָי‪ּ-‬ה וְׁ עֵ ינֵינּו לְׁ ָי‪ּ-‬ה‪.‬‬
‫מִ ַּדת הָ רַ ח ִמים עָ לֵינּו ְׁנגַלְׁ גְׁ לָה‪.‬‬
‫וְׁ לִ פְׁ נֵי ק ֹונֵנּו תְׁ ִחנָתֵ נּו נַפִ ילָה‪.‬‬
‫ּובְׁ עַ ד עַ מֵ נּו רַ ח ִמים נ ְִׁשאלָה‪.‬‬
‫כִ י כָל לֵבָ ב ַּדּוָי וְׁ כָל רֹאש חָ לָה‪.‬‬
‫תָ מַ כְׁ תִ י יְׁתֵ דוֹתַ י בִ ְׁשלש עֶ ְֹׁשרֵ ה תֵ בוֹת‪.‬‬
‫ּובְׁ שַ ערֵ י ְׁדמָ עוֹת כִ י ֹלא נִשְׁ לָבוֹת‪.‬‬
‫ָלכֵן שָ פַ כְׁ תִ י ִֹשיחַ פְׁ נֵי בוֹחֵ ן לִ בוֹת‪.‬‬
‫בָ טּוחַ אנִי בָ אֵ ּלֶה ּובִ זְׁ כּות שְׁ לשֶ ת ָאבוֹת‪.‬‬
‫ְׁיהִ י רָ צוֹן ִמּלְׁ פָ נֶיָך שוֹמֵ עַ קוֹל בִ כְׁ יוֹת‪.‬‬
‫אדָך לִ הְׁ יוֹת‪.‬‬
‫שֶ תָ ִֹשים ִּד ְׁמעוֹתֵ ינּו בְׁ נֹ ְׁ‬
‫וְׁ תַ צִ ילֵנּו ִמכָל גְׁ זֵרוֹת ַאכְׁ ז ִָריוֹת‪.‬‬
‫כִ י לְׁ ָך לְׁ בַ ד עֵ ינֵינּו תְׁ לּויוֹת‪.‬‬
‫אני נזכר בה' ומעיי הומות‪,‬‬
‫כאשר אני רואה את כל הערים עומדות בגובהן‪,‬‬
‫בעוד הר הא‪-‬להים‪ ,‬מושפל עד תחתית השאול‪,‬‬
‫למרות כל זאת אנו מצפים לה' ועינינו תלויות בו‪.‬‬
‫נגלגל עלינו את מידת הרחמים‪,‬‬
‫ולפני יוצרנו נפיל את תחינתנו‪,‬‬
‫ונבקש רחמים בשביל עמנו‪,‬‬
‫כי כל הלבבות דווים וכל הראשים חולים‪.‬‬
‫סמכתי על שלש עשרה מידות הרחמים‪,‬‬
‫ועל כך ששערי הדמעות לא ננעלים‪.‬‬
‫בכוח זה שפכתי את תפילתי בפני ה' בוחן הלבבות‪,‬‬
‫ובכך‪ ,‬ואף בזכות שלשת האבות‪ ,‬אני תולה את מבטחי‪.‬‬
‫יהי רצון מפניך‪ ,‬ה'‪ ,‬השומע קול בכי‪,‬‬
‫שתאסוף את דמעותינו בכדך ותשמור אותן לפניך‪,‬‬
‫ואנא‪ ,‬הצל אותנו מכל הגזרות הקשות‪,‬‬
‫שכן עינינו תלויות אך ורק בך‪.‬‬
‫ּומתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִ‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לַחַ טָ אִ ים‪.‬‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לַפוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עוֹשֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וְׁ רּוחַ ‪ֹ .‬לא‬
‫‪ | 62‬סליחות‬
‫כְׁ ָרעָ תָ ם לָהֶ ם גוֹמֵ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹרתָ נּו לוֹמַ ר ִמּדוֹת ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬זְׁ כֹר‬
‫לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬וְׁ כֵן‬
‫כָתּוב בְׁ תו ָֹרתָ ְך‪ .‬וַ י ֵֶרד יי בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪.‬‬
‫וְׁ שָ ם נֶאמַ ר‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִקְׁ ָרא‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫חָ נֵנּו א‪ֹ-‬להִ ים כְׁ חַ סְׁ ּדֶ ָך כְׁ רֹב ַרחמֶ יָך ְׁמחֵ ה פְׁ שָ עֵ ינּו‪.‬‬
‫ע"פ תהלים נא‪ ,‬ג‪-‬ד‬
‫הֶ רֶ ב כַבְׁ סֵ נּו מֵ ע ֹונֵנּו ּומֵ חַ טָ אתֵ נּו טַ הרֵ נּו‪.‬‬
‫תהלים נא‪ ,‬יט‬
‫זִ בְׁ חֵ י א‪ֹ-‬להִ ים רּוחַ נ ְִׁשבָ רָ ה לֵב נ ְִׁשבָ ר וְׁ נ ְִׁדכֶה א‪ֹ-‬להִ ים ֹלא תִ בְׁ זֶה‪.‬‬
‫תהלים נא‪ ,‬כא‬
‫ָאז תַ ְׁחפֹ ץ זִ בְׁ חֵ י צֶ ֶדק ע ֹולָה וְׁ כָלִ יל ָאז יַעלּו עַ ל ִמזְׁ בַ חָך פָ ִרים‪.‬‬
‫מיכה ז‪ ,‬כ‬
‫תִ תֵ ן אמֶ ת לְׁ יַעקֹ ב חֶ סֶ ד לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם אשֶ ר נ ְִׁשבַ עְׁ תָ לַאבֹתֵ ינּו ִמימֵ י קֶ ֶדם‪.‬‬
‫ע"פ תהלים קג‪ ,‬יג‬
‫כְׁ רַ חֵ ם ָאב עַ ל בָ נִים כֵן תְׁ רַ חֵ ם יי עָ לֵינּו‪.‬‬
‫תהלים ג‪ ,‬ט‬
‫לַיי הַ יְׁשּועָ ה עַ ל עַ מְׁ ָך בִ ְׁרכָתֶ ָך סֶ לָה‪.‬‬
‫תהלים מו‪ ,‬יב‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת עִ מָ נּו‪ִ ,‬מ ְׁשגָב לָנּו א‪ֹ-‬להֵ י יַעקֹ ב סֶ לָה‪.‬‬
‫תהלים פד‪ ,‬יג‬
‫יי צְׁ ‪-‬בָ אוֹת‪ ,‬אַ ְׁשרֵ י ָאדָ ם בוֹטֵ חַ בָ ְך‪.‬‬
‫תהלים כ‪ ,‬י‬
‫יי הו ִֹשיעָ ה‪ ,‬הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪.‬‬
‫עקדה‬
‫אל הר המר |‬
‫מאיר בר יצחק ש"ץ‬
‫אברהם ויצחק השתדלו בכל כוחם לקיים את רצונך‪ ,‬והלכו לעקדה בזריזות ומתוך מסירות נפש‪ .‬אנא‪ ,‬זכור את‬
‫הבטחתך לשמור לנו את זכות העקדה‪ ,‬לשמוע את תפילתנו בעת צרה ולחתום אותנו לחיים‪.‬‬
‫א‪ֹ-‬להֵ ינּו ֵוא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‬
‫אֶ ל הַ ר הַ ֹמר גִ בְׁ עַ ת הוֹרָ יָה‬
‫אל הר המוריה שממנו הוראה יוצאת לעולם‪,‬‬
‫בֵ ית עֵ קֶ ד הָ רוֹעִ ים וְׁ תֶ שֶ ר הָ עלִ יָה‬
‫מקום עקדת האבות והעלאת הקרבן‪,‬‬
‫ָג דוֹל בָ ענ ִָקים כְׁ הִ שְׁ כִ ים לְׁ זֶבַ ח וְׁ הִ ְׁשתַ ח ָויָה‬
‫השכים אברהם לזבוח ולהשתחוות‪.‬‬
‫ִּדבַ ְׁקת ֹו ִחבַ ְׁקת ֹו ַותוֹצִ יא ֹו ל ְָׁר ָויָה‪.‬‬
‫דיבקת אותו אליך‪ ,‬חיבקת אותו והוצאתו לרווחה‪.‬‬
‫הֵ ן בָ ע ִש ִירית כְׁ נִסִ ית ֹו בְׁ פִ יּוסִ ים‬
‫ניסית את אברהם בניסיון העשירי בלשון בקשה‪,‬‬
‫סליחות | ‪63‬‬
‫וְׁ זֵרַ זְׁ ת ֹו כְׁ גִ בוֹר מְׁ לֻמָ ד בְׁ ִמלְׁ חֶ מֶ ת א ֹונְׁסִ ים‬
‫וזירזת אותו כגיבור מנוסה שנלחם לא לרצונו‪.‬‬
‫ָזרַ ח ִממִ זְׁ רָ ח וְׁ הו ִֹדיעַ בְׁ כָל אפָ סִ ים‬
‫[ביקשת מאברהם ש]הגיע ממזרח‪ ,‬האיר לעולם‬
‫וגילה את שמך בכל קצוות העולם‪,‬‬
‫חַ יַת בְׁ נ ֹו לִ יקוֹד כִ ְׁקדֹחַ אֵ ש המָ סִ ים‪.‬‬
‫למסור את חיי בנו למאכל אש‪.‬‬
‫טוֹב כְׁ הִ ְׁק ִרין וְׁ הֵ אִ יר הַ שַ חַ ר‬
‫כאשר האור הפציע והשחר עלה‪,‬‬
‫ַיחַ ד בִ ְׁשנֵי נְׁעָ רָ יו בַ עצַ לְׁ תַ יִם ֹלא אֵ חַ ר‬
‫יחד עם שני נעריו ללא איחור ועצלות‪.‬‬
‫כְׁ ה ֹולְֵך בֶ חָ לִ יל וְׁ סוֹפ ֹו לַחזֹר מָ חָ ר‬
‫בשמחה כאילו הוא עתיד לחזור למחרת‪,‬‬
‫ָלקַ ח בְׁ נ ֹו בִ ְׁדבָ ִרים וַעצֵ י הַ מַ ערָ כָה בָ חַ ר‪.‬‬
‫אברהם ביקש מיצחק לבוא עמו ובחר עצים‬
‫לסידור על גבי המזבח‪.‬‬
‫מַ א ֶכלֶת שְׁ נּונָה ְׁמרּוטָ ה לַטֶ בַ ח‬
‫את הסכין המשונן והמושחז לשחיטה‬
‫ְׁנדָ נָּה נָתַ ן ִמּלְׁ הַ בְׁ עִ ית ֹו בָ אֶ בַ ח‬
‫שם אברהם בנדנו כדי לא להפחיד את יצחק‬
‫בראיית הסכין‪.‬‬
‫סָ ב ּובָ חּור לִ ְׁשנֵיהֶ ם הַ שֶ בַ ח‬
‫השבח ראוי הן לאברהם הן ליצחק‪,‬‬
‫עָ ְׁרכּו עֵ צִ ים לְׁ שֵ ם הַ זֶבַ ח‪.‬‬
‫[שכן] שניהם הכינו את העצים לקרבן‪.‬‬
‫פְׁ ִרי צַ ִּדיק כְׁ הֶ אזִ ין בְׁ ִמּלָה‬
‫יצחק‪ ,‬צאצא הצדיק‪ ,‬שמע את המילה ["בני"]‪,‬‬
‫צּור י ְִׁראֶ ה ּל ֹו הַ שֶ ה וְׁ אִ ם ֹלא בְׁ נִי לְׁ ע ֹולָה‬
‫[והבין] שה' יבחר שה‪ ,‬ואם לא [שה] אז בני יהיה‬
‫לעולה‪.‬‬
‫ְׁקרֹץ עַ צְׁ מ ֹו הִ זְׁ ִמין וְׁ תָ לָה עַ יִן לְׁ מַ עְׁ לָה‬
‫הכין את עצמו לשחיטה‪ ,‬תלה עיניו במרום‬
‫רָ חַ ש לְׁ עָ ְׁקד ֹו הֵ יטֵ ב ִמּלְׁ הִ פָ סֵ ל בִ ְׁמעִ ילָה‪.‬‬
‫וביקש לקשור אותו היטב כדי שלא [ייפול בו‬
‫מום] וייפסל לקרבן‪.‬‬
‫שָ ַאג זָקֵ ן ּובִ ְׁשנּונָה ָאחַ ז‬
‫אברהם זעק ואחז בסכין‪,‬‬
‫תָ ְׁקפּו אֶ ְׁראֶ לִ ים וְׁ צָ עקּו ִממַ חַ ז‬
‫והמלאכים הזדעזעו וצעקו מהמחזה הזה‪.‬‬
‫מָ רוֹם כְׁ הִ סְׁ כִ ית צִ ְׁמצֵ ם ְׁשכִ ינָתוֹ‪ ,‬כְׁ חָ ז‬
‫כאשר ה' שמע [זאת]‪ ,‬צמצם את שכינתו וירד‬
‫לעולם‪ ,‬וכאשר חזה [את העקדה]‪,‬‬
‫אַ יִל הֶ ְׁרָאהּו ַאחַ ר בַ סְׁ בַ ְך נֶאחָ ז‪.‬‬
‫הראה לאברהם איל נאחז בסבך‪.‬‬
‫ָי ִחיד הַ נֶאהָ ב כְׁ שָ לַף הַ תַ עַ ר‬
‫כאשר [אברהם] שלף את הסכין [לעבר יצחק]‬
‫היחיד והנאהב‪,‬‬
‫רָ חַ ף מָ גִ נ ֹו וְׁ עָ מַ ד בַ שַ עַ ר‬
‫רחף מגינו (של יצחק) ועמד להגן עליו‪,‬‬
‫בִ נְָׁך י ְִׁח ְׁידָך ָאהּוב ִמנֹ עַ ר‬
‫(ואמר לאברהם)‪ :‬בנך יחידך האהוב מצעירותו‪,‬‬
‫רַ ב לְָך ַאל תִ ְׁשלַח י ְָׁדָך אֶ ל הַ נַעַ ר‪.‬‬
‫די לך [במה שעשית]‪ ,‬ואל תשלח בו יד‪.‬‬
‫‪ | 64‬סליחות‬
‫בִ י נ ְִׁשבַ עְׁ תִ י בְׁ ִקיּום רָ זֶה‬
‫(ה' אמר) בי נשבעתי בקיום חזק‪,‬‬
‫ַיעַ ן אשֶ ר עָ ִשיתָ אֶ ת הַ ָּדבָ ר הַ זֶה‬
‫שבזכות מעשה העקדה‪,‬‬
‫צָ קּון חנִיטֶ יָך בַ צַ ר לָמ ֹו אֶ חזֶה‬
‫אשמע את תפילת צאצאיך כאשר צר להם‪,‬‬
‫חַ קוֹתָ ם לְׁ חַ יִ ים כִ י אֶ סְׁ לַח לַעוֹן הָ עָ ם הַ זֶה‪.‬‬
‫אחקוק אותם לחיים ואסלח לעוונם‪.‬‬
‫אָ נָא‪ ,‬הַ שֵ ם הַ נִכְׁ בָ ד וְׁ הַ נוֹרָ א‬
‫אנא ה' הנכבד והנורא‪,‬‬
‫לְׁ עֵ ת צָ רָ ה פְׁ קַ ְׁדנּוָך וְׁ ִשחַ ְׁרנּוָך בְׁ מוֹרָ א‬
‫פקדנו אותך בעת צרה וביקשנו את פניך בשעת‬
‫פחד‪.‬‬
‫זְׁ נ ְַׁחתָ נּו ִרחַ ְׁקתָ נּו קָ ְׁרבֵ נּו וְׁ הָ כֵן עתִ ירָ ה‬
‫זנחת וריחקת אותנו‪[ ,‬אנא] קרב אותנו ותפילתנו‬
‫תתקבל לפניך‪.‬‬
‫ֹלא נָסוֹג מִ מְׁ ָך תְׁ חַ יֵנּו ובְׁ ִש ְׁמָך נ ְִׁק ָרא‪.‬‬
‫לא נורחק ממך‪[ ,‬אלא] תחיינו ונקרא בשמך‪.‬‬
‫חַ זְׁ קֵ נּו וְׁ אַ מְׁ צֵ נּו לְׁ מַ עַ ן כִ סֵ א כְׁ בו ֶֹדָך‬
‫חזק אותנו ואמץ את כוחנו למען כיסא כבודך‪,‬‬
‫קו ְֹׁממֵ נּו וְׁ הַ חיֵנּו בְׁ טַ ל אוֹרוֹת הו ֶֹדָך‬
‫הקם והחייה אותנו בטל הודך המחייה‪.‬‬
‫וְׁ ַכּלֵה ֶדבֶ ר וְׁ חֶ רֶ ב וְׁ רָ עָ ב ִמנַחלַת ְׁש ִר ֶידיָך‬
‫כלה מחלות מלחמות ורעב משרידי עמך‪,‬‬
‫וְׁ תֹ אמַ ר לַמַ לְׁ אָ ְך הֶ רֶ ף י ֶָדָך‪.‬‬
‫ותאמר למלאך [המשחית בנו] להרפות את ידו‪.‬‬
‫ִק ַּד ְׁמנּו פָ נֶיָך‪ ,‬אַ ִּדיר וְׁ נָאוֹר‬
‫באנו להתפלל לפניך‪ ,‬ה'‪,‬‬
‫בִ תְׁ פִ ּלָה ּובַ קָ שָ ה ּובְׁ הַ כְׁ נָעַ ת ְׁשאוֹר‬
‫בתפילה ובבקשה ובהכנעת היצר הרע‪.‬‬
‫ה ִקימֵ נּו בְׁ אוֹר פָ נֶיָך אִ ְׁמרָ תְׁ ָך לִ בְׁ אֹ ר‬
‫[אנא] הקם אותנו באור פניך ללמוד את תורתך‪,‬‬
‫כִ י עִ מְׁ ָך ְׁמקוֹר חַ יִ ים בְׁ או ְֹׁרָך נ ְִׁראֶ ה אוֹר‪.‬‬
‫כי אתה מקור החיים ובאורך נראה אור‪.‬‬
‫כאן ממשיכים בכל יום‪:‬‬
‫אֵ ‪-‬ל מֶ לְֶך יוֹשֵ ב עַ ל כִ סֵ א ַרח ִמים ִמתְׁ נַהֵ ג בַ חסִ ידּות‪ .‬מוֹחֵ ל‬
‫עוֹנוֹת עַ מ ֹו מַ עבִ יר ִראשוֹן ִראשוֹן‪ .‬מַ ְׁרבֶ ה ְׁמ ִחילָה לְׁ חַ טָ אִ ים‬
‫ּוסְׁ לִ יחָ ה לְׁ פוֹשְׁ עִ ים‪ .‬עֹ שֶ ה צְׁ ָדקוֹת עִ ם כָל בָ שָ ר וָרּוחַ ‪ֹ ,‬לא כְׁ ָרעָ תָ ם‬
‫תִ גְׁ מֹ ל‪ .‬אֵ ‪-‬ל הו ֵֹריתָ ּלָנּו לוֹמַ ר ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ּ ,‬וזְׁ כָר לָנּו הַ יוֹם בְׁ ִרית‬
‫ְׁשֹלש עֶ ְׁש ֵרה‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ הו ַֹדעְׁ תָ לֶעָ נָו ִמקֶ ֶדם‪ .‬כְׁ מ ֹו שֶ כָתּוב‪ :‬וַ י ֵֶרד יי‬
‫בֶ עָ נָן וַיִ תְׁ יַצֵ ב עִ מ ֹו שָ ם‪ .‬וַיִ ְׁק ָרא בְׁ שֵ ם יי‪:‬‬
‫ַויַעבֹר יי עַ ל פָ נָיו וַיִקְׁ ָרא‬
‫סליחות | ‪61‬‬
‫יי | יי אֵ ‪-‬ל ַרחּום וְׁ חַ נּון‪ ,‬אֶ ֶרְך אַ פַ יִם וְׁ רַ ב חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪:‬‬
‫נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָאלָפִ ים‪ ,‬נֹ ֵֹשא עָ וֹן וָפֶ שַ ע וְׁ חַ טָ ָאה וְׁ נַקֵ ה‪:‬‬
‫וְׁ סָ ל ְַׁחתָ לַע ֹונֵנּו ּולְׁ חַ טָ אתֵ נּו ּונְׁחַ לְׁ תָ נּו‪.‬‬
‫זכֹר ַרחמֶ יָך יי ַוחסָ ֶדיָך‪ ,‬כִ י מֵ ע ֹולָם הֵ מָ ה‪ .‬זָכְׁ ֵרנּו יי בִ ְׁרצוֹן עַ מֶ ָך‪ ,‬פָ ְׁק ֵדנּו בִ ישּועָ תֶ ָך‪ :‬זְׁ כֹ ר‬
‫ע ָדתְׁ ָך קָ נִיתָ ‪ ,‬קֶ דֶ ם גַָאלְׁ תָ שֵ בֶ ט נַחלָתֶ ָך‪ ,‬הַ ר צִ יוֹן זֶה שָ ַכנְׁתָ בוֹ‪ :‬זְׁ כֹ ר יי ִחבַ ת יְׁרּושָ ָליִם‪ַ ,‬אהבַ ת‬
‫צִ יוֹן ַאל תִ ְׁשכַח ָלנֶצַ ח‪ .‬אַ תָ ה תָ קּום תְׁ ַרחֵ ם צִ יוֹן‪ ,‬כִ י עֵ ת לְׁ חֶ ְׁננָּה כִ י בָ א מוֹעֵ ד‪ .‬זְׁ כֹ ר יי לִ בְׁ נֵי‬
‫אדוֹם אֵ ת יוֹם יְׁרּושָ ָליִם הָ אֹ ְׁמ ִרים עָ רּו עָ רּו‪ ,‬עַ ד הַ יְׁסוֹד בָ ּה‪ :‬זְׁ כֹ ר לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם לְׁ יִצְׁ חָ ק ּולְׁ ִי ְֹׁש ָראֵ ל‬
‫ַארבֶ ה אֶ ת ז ְַׁרעכֶם כְׁ כוֹכְׁ בֵ י הַ שָ מָ יִם‪ ,‬וְׁ כָל הָ ָארֶ ץ‬
‫עבָ ֶדיָך אשֶ ר נ ְִׁשבַ עְׁ תָ לָהֶ ם בָ ְך וַתְׁ דַ בֵ ר אלֵהֶ ם ְׁ‬
‫הַ זֹאת אשֶ ר ָאמַ ְׁרתִ י אֶ תֵ ן לְׁ ז ְַׁרעכֶם וְׁ נָחלּו לְׁ ע ֹולָם‪ :‬זְׁ כֹ ר לַעבָ ֶדיָך לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם לְׁ יִצְׁ חָ ק ּולְׁ יַעקֹ ב‪,‬‬
‫ַאל תֵ פֶ ן אֶ ל ְׁק ִשי הָ עָ ם הַ זֶה וְׁ אֶ ל ִר ְׁשע ֹו וְׁ אֶ ל חַ טָ אתוֹ‪ :‬זְׁ כֹ ר לָנּו בְׁ ִרית ָאבוֹת כַאשֶ ר ָאמַ ְׁרתָ ‪,‬‬
‫ָארץ אֶ זְׁ כֹ ר‪:‬‬
‫וְׁ ָזכ ְַׁרתִ י אֶ ת בְׁ ִריתִ י יַעקוֹב‪ ,‬וְׁ ַאף אֶ ת בְׁ ִריתִ י יִצְׁ חָ ק וְׁ ַאף אֶ ת בְׁ ִריתִ י ַאבְׁ ָרהָ ם אֶ זְׁ כֹר וְׁ הָ ֶ‬
‫זְׁ כֹר לָנּו בְׁ ִרית ִראש ֹונִים כַאשֶ ר ָאמַ ְׁרתָ ‪ ,‬וְׁ ָזכ ְַׁרתִ י לָהֶ ם בְׁ ִרית ִראש ֹונִים‪ ,‬אשֶ ר הוֹצֵ אתִ י אֹ תָ ם‬
‫מֵ אֶ רֶ ץ ִמצְׁ רַ יִם לְׁ עֵ ינֵי הַ ג ֹויִם לִ הְׁ יוֹת לָהֶ ם לֵא‪ֹ-‬להִ ים אנִי יי‪ :‬ע ֵֹשה עִ מָ נּו כְׁ מָ ה שֶ הִ בְׁ טַ ְׁחתָ נּו‪,‬‬
‫וְׁ ַאף גַם זֹאת בִ הְׁ יוֹתָ ם בְׁ אֶ רֶ ץ אֹ יְׁבֵ יהֶ ם ֹלא ְׁמַאסְׁ תִ ים וְׁ ֹלא גְׁ עַ לְׁ תִ ים לְׁ כַֹּלתָ ם לְׁ הָ פֵ ר בְׁ ִריתִ י אִ תָ ם‪,‬‬
‫כִ י אנִי יי א‪ֹ-‬להֵ יהֶ ם‪ :‬הָ שֵ ב ְׁשבּותֵ נּו וְׁ ַרחמֵ נּו כְׁ מָ ה שֶ כָתּוב‪ ,‬וְׁ שָ ב יי א‪ֹ-‬להֵ יָך אֶ ת ְׁשבּותְׁ ָך‬
‫וְׁ ִרחמֶ ָך‪ ,‬וְׁ שָ ב וְׁ ִקבֶ צְׁ ָך מִ כָל הָ עַ מִ ים אשֶ ר הפִ יצְׁ ָך יי א‪ֹ-‬להֵ יָך שָ מָ ה‪ :‬קַ בֵ ץ נ ִָּדחֵ ינּו כְׁ מָ ה‬
‫ּומשָ ם יִקָ חֶ ָך‪ְׁ :‬מחֵ ה‬
‫שֶ כָתּוב‪ ,‬אִ ם יִהְׁ יֶה נִּדַ חָך בִ ְׁקצֵ ה הַ שָ מָ יִם‪ִ ,‬משָ ם יְׁקַ בֶ צְׁ ָך יי א‪ֹ-‬להֵ יָך ִ‬
‫פְׁ שָ עֵ ינּו כָעָ ב וְׁ כֶעָ נָן כְׁ מָ ה שֶ כָתּוב‪ ,‬מָ ִחיתִ י כָעָ ב פְׁ שָ עֶ יָך וְׁ כֶעָ נָן חַ טֹאתֶ יָך‪ ,‬שּובָ ה אֵ לַי כִ י‬
‫גְׁ ַאלְׁ תִ יָך‪ְׁ :‬מחֵ ה פְׁ שָ עֵ ינּו לְׁ מַ עַ נְָׁך כַאשֶ ר ָאמַ ְׁרתָ ‪ָ ,‬אנֹ כִ י ָאנֹ כִ י הּוא מֹ חֶ ה פְׁ שָ עֶ יָך לְׁ מַ ענִי‬
‫וְׁ חַ טֹאתֶ יָך ֹלא אֶ זְׁ כֹ ר‪ :‬הַ לְׁ בֵ ן חטָ אֵ ינּו כַשֶ לֶג וְׁ כַצֶ מֶ ר כְׁ מָ ה שֶ כָתּוב‪ ,‬לְׁ כּו נָא וְׁ ִנּוָכְׁ חָ ה יֹאמַ ר יי‪,‬‬
‫אִ ם יִהְׁ יּו חטָ אֵ יכֶם כַשָ נִים כַשֶ לֶג יַלְׁ בִ ינּו אִ ם יַאְׁ ִּדימּו כַת ֹולָע כַצֶ מֶ ר יִהְׁ יּו‪ :‬זְׁ רֹק עָ לֵינּו מַ יִם‬
‫ּוטהַ ְׁרתֶ ם‪ִ ,‬מכֹ ל טֻ ְׁמאוֹתֵ יכֶם‬
‫ְׁטהו ִֹרים וְׁ טַ הרֵ נּו כְׁ מָ ה שֶ כָתּוב‪ ,‬וְׁ ז ַָר ְׁקתִ י עלֵיכֶם מַ יִם ְׁטהו ִֹרים ְׁ‬
‫ּומכָל גִ ּלּולֵיכֶם אטַ הֵ ר אֶ תְׁ כֶם‪ :‬רַ חֵ ם עָ לֵינּו וְׁ ַאל תַ ְׁש ִחיתֵ נּו כְׁ מָ ה שֶ כָתּוב‪ :‬כִ י אֵ ‪-‬ל ַרחּום יי א‪-‬‬
‫ִ‬
‫ֹלהֵ יָך ֹלא י ְַׁרפְׁ ָך וְׁ ֹלא י ְַׁש ִחיתֶ ָך‪ ,‬וְׁ ֹלא י ְִׁשכַח אֶ ת בְׁ ִרית אבֹתֶ יָך אשֶ ר נ ְִׁשבַ ע לָהֶ ם‪ :‬מוֹל אֶ ת‬
‫לְׁ בָ בֵ נּו לְׁ ַאהבָ ה אֶ ת ְׁשמֶ ָך כְׁ מָ ה שֶ כָתּוב‪ּ ,‬ומָ ל יי א‪ֹ-‬להֵ י ָך אֶ ת לְׁ בָ בְׁ ָך וְׁ אֶ ת לְׁ בַ ב ז ְַׁרעֶ ָך‪ ,‬לְׁ ַאהבָ ה‬
‫אֶ ת יי א‪ֹ-‬להֵ יָך בְׁ כָל לְׁ בָ בְׁ ָך ּובְׁ כָל נַפְׁ ְׁשָך לְׁ מַ עַ ן חַ יֶיָך‪ :‬הִ מָ צֵ א לָנּו בְׁ בַ קָ שָ תֵ נּו כְׁ מָ ה שֶ כָתּוב‪,‬‬
‫ּובִ קַ ְׁשתֶ ם ִמשָ ם אֶ ת יי א‪ֹ-‬להֵ יָך ּומָ צָ אתָ ‪ ,‬כִ י תִ ְׁד ְׁרשֶ נּו בְׁ כָל לְׁ בָ בְׁ ָך ּובְׁ כָל נַפְׁ שֶ ָך‪ :‬תְׁ בִ יאֵ נּו אֶ ל‬
‫הַ ר קָ ְׁדשֶ ָך וְׁ ַֹשמְׁ חֵ נּו בְׁ בֵ ית תְׁ פִ ּלָתֶ ָך כְׁ מָ ה שֶ כָתּוב‪ ,‬וַהבִ יאוֹתִ ים אֶ ל הַ ר קָ ְׁד ִשי וְׁ ִֹשמַ ְׁחתִ ים בְׁ בֵ ית‬
‫תְׁ פִ ּלָתִ י עוֹֹלתֵ יהֶ ם וְׁ זִ בְׁ חֵ יהֶ ם לְׁ רָ צוֹן עַ ל ִמזְׁ בְׁ ִחי‪ ,‬כִ י בֵ יתִ י בֵ ית תְׁ פִ ּלָה יִקָ ֵרא לְׁ כָל הָ עַ ִמים‪:‬‬
‫‪ | 66‬סליחות‬
‫שְׁ מַ ע ק ֹולֵנּו יי א‪ֹ-‬להֵ ינּו חּוס וְׁ ַרחֵ ם עָ לֵינּו‬
‫וְׁ קַ בֵ ל בְׁ ַרח ִמים ּובְׁ ָרצוֹן אֶ ת תְׁ פִ ּלָתֵ נּו‪:‬‬
‫ה ִשיבֵ נּו יי אֵ לֶיָך וְׁ נָשּובָ ה חַ ֵּדש יָמֵ ינּו כְׁ קֶ ֶדם‪:‬‬
‫אמָ ֵרינּו הַ אזִ ינָה יי בִ ינָה הגִ יגֵנּו‪:‬‬
‫ַאל תַ ְׁשלִ יכֵנּו ִמּלְׁ פָ נֶיָך וְׁ רּוחַ קָ ְׁד ְׁשָך ַאל תִ קַ ח ִממֶ נּו‪:‬‬
‫ַאל תַ ְׁשלִ יכֵנּו לְׁ עֵ ת זִ ְׁקנָה כִ כְׁ לוֹת כֹ חֵ נּו ַאל תַ עַ זְׁ בֵ נּו‪:‬‬
‫ַאל תַ עַ זְׁ בֵ נּו יי א‪ֹ-‬להֵ ינּו ַאל תִ ְׁרחַ ק ִממֶ נּו‪:‬‬
‫ש ֹונְׁאֵ ינּו וְׁ יֵבשּו כִ י אַ תָ ה יי עז ְַׁרתָ נּו וְׁ נִחַ ְׁמתָ נּו‪:‬‬
‫ע ֵֹשה עִ מָ נּו אוֹת לְׁ טוֹבָ ה וְׁ י ְִׁראּו ֹ‬
‫כִ י לְׁ ָך יי הוֹחָ לְׁ נּו‪ .‬אַ תָ ה תַ ענֶה יי א‪ֹ-‬להֵ ינּו‪:‬‬
‫בעשרת ימי תשובה מוסיפים‪:‬‬
‫ָי‪ּ-‬ה ְׁשמַ ע אֶ בְׁ י ֹונֶָך‪ .‬הַ ְׁמחַ ּלִ ים פָ נֶיָך‪.‬‬
‫ָאבִ ינּו לְׁ בָ נֶיָך‪ַ .‬אל תַ עְׁ לֵם ָאזְׁ נֶיָך‪.‬‬
‫צּוקים‪.‬‬
‫ָי‪ּ-‬ה עַ ם ִממַ עמַ ִקים‪ .‬י ְִׁק ְׁראּו מֵ רֹב ְׁמ ִ‬
‫ַאל נָא ְׁת ִשיבֵ ם רֵ ִקים‪ .‬הַ יוֹם ִמּלְׁ פָ נֶיָך‪ָ :‬י‪ּ-‬ה‬
‫הַ ּווֹתָ ם וַע ֹונָם‪ְׁ .‬מחֵ ה וְׁ רֻ בֵ י זְׁ ד ֹונָם‪.‬‬
‫צּורי לְׁ מַ ענֶָך‪ָ :‬י‪ּ-‬ה‬
‫וְׁ ִאם ֹלא תַ עשֶ ה לְׁ מַ ענָם‪ .‬עשֵ ה ִ‬
‫ּומחֵ ה הַ יוֹם חוֹבָ ם‪ְּׁ .‬ורצֵ ה כְׁ מ ֹו שַ י נִיבָ ם‪.‬‬
‫ְׁ‬
‫ּולְׁ ָך תָ כִ ין לִ בָ ם‪ .‬וְׁ גַם תַ ְׁק ִשיב ָאזְׁ נֶיָך‪ָ :‬י‪ּ-‬ה‬
‫ִּד ְׁמעַ ת פְׁ נֵיהֶ ם ִת ְׁשעֶ ה‪ .‬וְׁ תֶ אסֹף עֵ ֶדר תוֹעֶ ה‪.‬‬
‫וְׁ תָ ִקים לְׁ ָך רוֹעֶ ה‪ּ .‬ופְׁ קֹ ד בְׁ טוֹב צֹאנֶָך‪ָ :‬י‪ּ-‬ה‬
‫הוֹלְׁ כֵי בְׁ ֶד ֶרְך נְׁכוֹחָ ה‪ְׁ .‬תבַ ְֹׁשרֵ ם הַ יוֹם סְׁ לִ יחָ ה‪.‬‬
‫ּובִ ְׁתפִ ַּלת הַ שַ חַ ר‪ .‬הַ ְׁמצִ יאֵ ם ִחנֶָך‪ָ :‬י‪-‬ה‬
‫וידוי‬
‫אלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אבותֵ ינּו‬
‫אַ ל תַ עַ ש עִ מָ נּו ָכלָה‪.‬‬
‫בְׁ ב ֹוא תוכֵחָ ה נֶגְׁ ֶּדָך‪.‬‬
‫גִ ְׁשתְׁ ָך לַחק ֹור מּוסָ ר‪.‬‬
‫תאחֵ ז י ְָׁדָך בַ ִמ ְׁשפָ ט‪:‬‬
‫ְׁשמֵ נּו ִמסִ פְׁ ְׁרָך ַאל תִ מַ ח‪:‬‬
‫ַרחמֶ יָך יְׁקַ ְּׁדמּו ָרגְׁ זֶָך‪:‬‬
‫סליחות | ‪67‬‬
‫קָ ֵרב צֶ ֶדק מֵ אֵ לֶיָך‪:‬‬
‫ּדַ ּלּות מַ ע ִשים בְׁ שּורֶ ָך‪.‬‬
‫צַ ו יְׁשּועָ תֵ נּו בְׁ מַ פְׁ גִ יעַ ‪:‬‬
‫ה ֹורֵ נּו | בְׁ זַעקֵ נּו לְָך‪.‬‬
‫וְׁ תָ ִשיב ְׁשבּות ָא ֳהלֵי תָ ם‪ .‬פְׁ תָ חָ יו ְׁראֵ ה כִ י שָ מֵ מּו‪:‬‬
‫עֵ דּות לא תִ שָ כַח ִמפִ י ז ְַׁרעו‪:‬‬
‫זְׁ כֹ ר ַנ ְׁמתָ ‪.‬‬
‫מּודָך‪.‬‬
‫ס ֹו ְׁדָך ִשים בְׁ לִ ֶ‬
‫עּודה תַ תִ יר‪.‬‬
‫חותַ ם תְׁ ָ‬
‫ָנא ַאל י ְֶׁחסַ ר הַ מָ זֶג‪:‬‬
‫טַ בּור ַא ַגן הַ סַ הַ ר‪.‬‬
‫יָ‪ּ-‬ה‪ַּ ,‬דע אֶ ת אשֶ ר י ְָׁדעּוָך‪ .‬מַ גֵר אֶ ת אשֶ ר לא י ְָׁדעּוָך‪:‬‬
‫כּודים אסִ ֵירי הַ תִ ְׁקוָה‪:‬‬
‫לְׁ ִ‬
‫כִ י תָ ִשיב לְׁ בִ צָ רון‪.‬‬
‫ִרבוֹנ ֹו שֶ ל ע ֹולָם ‪ .‬אֶ תְׁ ו ֶַּדה עַ ל עבֵ רוֹת‪ .‬קַ ּלוֹת ַוחמּורוֹת‪ .‬בַ ַּל ְׁילָה לְׁ סוֹף אַ ְׁשמּורוֹת‪ :‬יִצְׁ ִרי‬
‫עלִ ילוֹת בְׁ רֶ שַ ע לְׁ הִ תְׁ ע ֹולֵל‪ .‬שוֹמֵ ר מַ ה ִמ ַּל ְׁילָה שוֹמֵ ר מַ ה ִמּלֵיל‪ :‬לִ בִ י וְׁ עֵ ינַי לַחטֹ א יֵאוֹתּו‪.‬‬
‫ּושָאר אֵ בָ ַרי ַלעשוֹת הָ ַרע בְׁ עֵ ינֶיָך יִתְׁ לַחשּו‪ .‬כָל הַ יוֹם וְׁ כָל הַ ַּל ְׁילָה‬
‫וְׁ יוֹם ָו ַל ְׁילָה ֹלא י ְִׁשבֹתּו‪ְׁ :‬‬
‫תָ ִמיד ֹלא יֶחשּו‪ :‬וְׁ יַעַ ן אשֶ ר עָ בַ ְׁרתִ י עַ ל ִמצְׁ וֹת עשֵ ה וְׁ עַ ל ִמצְׁ וֹת ֹלא תַ עשֶ ה‪ִ .‬מי יִתֵ ן וְׁ אַ ְׁשחֶ ה‬
‫ַאמסֶ ה‪ :‬אּולַי י ְִׁשמַ ע קוֹל בִ כְׁ יִי נוֹרָ א עלִ ילָה‪ .‬יוֹם צָ עַ ְׁקתִ י‬
‫בְׁ כָל ַל ְׁילָה ִמטָ תִ י בְׁ ִד ְׁמעָ תִ י עַ ְׁר ִשי ְׁ‬
‫דּומיָה לִ י‪ :‬אֶ ת ִמ ְׁקצַ ת‬
‫ָארים קוֹלִ י‪ .‬עַ ל פִ ְׁשעִ י ּומַ עלִ י‪ .‬וְׁ ַל ְׁילָה וְׁ ֹלא ִ‬
‫בַ ָּל ְׁילָה‪ :‬אֶ ְׁקרָ א יוֹמָ ם וְׁ ִ‬
‫חטָ ַאי אנִי מַ זְׁ כִ יר לִ פְׁ נֵי צוֹפֶ ה עתִ ידוֹת‪ַ .‬ל ְׁילָה ָאקּום לְׁ הוֹדוֹת‪ :‬וְׁ או ֶֹדה עלֵי פְׁ שָ עַ י ּוזְׁ ד ֹונַי‪.‬‬
‫הַ ַּל ְׁילָה הַ זֶה ַליי‪.‬‬
‫חַ טָ אתִ י או ִֹדיעָך וַע ֹונִי ֹלא כִ סִ יתִ י ָאמַ ְׁרתִ י או ֶֹדה עלֵי פְׁ שָ עַ י ַליי וְׁ אַ תָ ה נָשָ אתָ עוֹן חַ טָ אתִ י‬
‫סֶ לָה‪ .‬וְׁ נֶאמַ ר‪ְׁ :‬מכַסֶ ה פְׁ שָ עָ יו ֹלא יַצְׁ לִ יחַ ּומו ֶֹדה וְׁ עֹ זֵב יְׁרֻ חָ ם‪:‬‬
‫אָ נָא יי א‪ֹ-‬להֵ ינּו וֵא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‪ .‬תָ בֹא לְׁ פָ נֶיָך תְׁ פִ ּלָתֵ נּו‪ .‬וְׁ ַאל תִ תְׁ עַ ּלַם מַ לְׁ כֵנּו ִמתְׁ ִחנָתֵ נּו‪.‬‬
‫שֶ אֵ ין אנ ְַׁחנּו עַ זֵי פָ נִים ְּׁוקשֵ י עֹ רֶ ף לוֹמַ ר לְׁ פָ נֶיָך יי א‪ֹ-‬להֵ ינּו וֵא‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ ינּו‪ ,‬צַ ִּד ִיקים‬
‫אנ ְַׁחנּו וְׁ ֹלא חָ טָ אנּו‪ .‬אבָ ל חָ טָ אנּו‪ .‬עָ וִ ינּו‪ .‬פָ שַ עְׁ נּו‪ .‬אנ ְַׁחנּו וַאבוֹתֵ ינּו וְׁ ַאנְׁשֵ י בֵ יתֵ נּו‪:‬‬
‫אָ שַ מְׁ נּו‪ .‬בָ ג ְַׁדנּו‪ָ .‬גזַלְׁ נּו‪ִּ .‬דבַ ְׁרנּו דֹפִ י‪ .‬הֶ עוִ ינּו‪ .‬וְׁ הִ ְׁרשַ עְׁ נּו‪ .‬ז ְַׁדנּו‪ .‬חָ מַ סְׁ נּו‪ .‬טָ פַ לְׁ נּו שֶ קֶ ר‪.‬‬
‫ָיעַצְׁ נּו רָ ע‪ .‬כִ זַבְׁ נּו‪ .‬לַצְׁ נּו‪ .‬מָ רַ ְׁדנּו‪ .‬נִַאצְׁ נּו‪ .‬סָ רַ ְׁרנּו‪ .‬עָ וִ ינּו‪ .‬פָשַ עְׁ נּו‪ .‬צָ רַ ְׁרנּו‪ִ .‬ק ִשינּו עֹ רֶ ף‪.‬‬
‫רָ שַ עְׁ נּו‪ִ .‬שחַ תְׁ נּו‪ .‬תִ עַ בְׁ נּו‪ .‬תָ עִ ינּו‪ .‬תִ עְׁ תָ עְׁ נּו‪.‬‬
‫ּוממִ ְׁשפָ טֶ יָך הַ טוֹבִ ים וְׁ ֹלא שָ וָה לָנּו‪ .‬וְׁ אַ תָ ה צַ ִּדיק עַ ל כָל הַ בָ א עָ לֵינּו כִ י‬
‫סַ ְׁרנּו ִממִ צְׁ ווֹתֶ יָך ִ‬
‫אמֶ ת עָ ִֹשיתָ וַאנַחְׁ נּו הִ ְׁרשָ עְׁ נּו‪:‬‬
‫ַליי א‪ֹ-‬להֵ ינּו הָ ַרח ִמים וְׁ הַ סְׁ לִ יחוֹת‪ .‬כִ י חָ טָ אנּו ל ֹו‬
‫ַליי א‪ֹ-‬להֵ ינּו הָ ַרח ִמים וְׁ הַ סְׁ לִ חוֹת‪ .‬כִ י מָ ַר ְׁדנּו בוֹ‪:‬‬
‫‪ | 68‬סליחות‬
‫ַאל נָא תָ שֵ ת עָ לֵינּו חַ טָ את אשֶ ר נוַֹאלְׁ נּו ַואשֶ ר חָ טָ אנּו‪:‬‬
‫חָ טָ אנּו צּורֵ נּו‪ .‬סְׁ לַח לָנּו יוֹצְׁ רֵ נּו‪.‬‬
‫ְׁשמַ ע יִשְׁ רָ אֵ ל יי א‪ֹ-‬להֵ ינּו יי אֶ חָ ד‪:‬‬
‫יי הּוא הָ א‪ֹ-‬להִ ים‪ .‬יי הּוא הָ א‪ֹ-‬להִ ים‪:‬‬
‫אֶ ְׁראֵ לֵי מַ עְׁ לָה‪ .‬או ְֹׁמ ִרים יי אד ֹונֵנּו‪.‬‬
‫בְׁ ִחירֵ י סְׁ ֻגּלָה‪ .‬ע ֹונִים וְׁ או ְֹׁמ ִרים‪.‬‬
‫יי הּוא הָ א‪ֹ-‬להִ ים‪ ,‬יי הּוא הָ א‪ֹ-‬להִ ים‪:‬‬
‫גַלְׁ ַגּלֵי מַ עְׁ לָה‪ .‬או ְֹׁמ ִרים יי אד ֹונֵנּו‪.‬‬
‫ְּׁדגּולֵי סְׁ ֻגּלָה‪ .‬ע ֹונִים וְׁ או ְֹׁמ ִרים‪.‬‬
‫יי הּוא הָ א‪ֹ-‬להִ ים‪ :‬יי הּוא הָ א‪ֹ-‬להִ ים‪:‬‬
‫יי מֶ לְֶך‪ .‬יי מָ לְָך‪ .‬יי י ְִׁמֹלְך לְׁ ע ֹולָם וָעֶ ד‪:‬‬
‫בְׁ טֶ רֶ ם שְׁ חָ ִקים וַארָ ִקים נ ְִׁמתָ חּו‪.‬‬
‫וְׁ עַ ד ֹלא ְׁמאוֹרוֹת זָרָ חּו‪.‬‬
‫וְׁ הָ ָארֶ ץ כַבֶ גֶד תִ בְׁ לֶה‪ .‬וְׁ שָ מַ יִם כְׁ עָ שָ ן נ ְִׁמלָחּו‪.‬‬
‫יי מֶ לְֶך‪.‬‬
‫יי מָ לְָך‪.‬‬
‫יי יִמְׁ ֹלְך לְׁ ע ֹולָם וָעֶד‪:‬‬
‫יי מֶ לְֶך‪ .‬יי מָ לְָך‪ .‬יי י ְִׁמֹלְך לְׁ ע ֹולָם וָעֶ ד‪:‬‬
‫וְׁ עַ ד ֹלא עָ שָ ה אֶ רֶ ץ וְׁ חּוצוֹת‪.‬‬
‫ְׁצּורים עלֵי ארָ צוֹת‪.‬‬
‫ּובַ הכִ ינ ֹו י ִ‬
‫ַארבַ ע תְׁ פּוצוֹת‪.‬‬
‫וְׁ עֵ ת יְׁקַ בֵ ץ נְׁפּוצִ ים מֵ ְׁ‬
‫יי מֶ לְֶך‪.‬‬
‫יי מָ לְָך‪.‬‬
‫יי יִמְׁ ֹלְך לְׁ ע ֹולָם וָעֶד‪:‬‬
‫יי מֶ לְֶך‪ .‬יי מָ לְָך‪ .‬יי י ְִׁמֹלְך לְׁ ע ֹולָם וָעֶ ד‪:‬‬
‫ְׁמיּוחָ ד בְׁ אֶ ‪-‬הְׁ יֶה אשֶ ר אֶ ‪-‬הְׁ יֶה‪.‬‬
‫הּוא הָ יָה וְׁ הּוא הֹ וֶה וְׁ הּוא יִהְׁ יֶה‪.‬‬
‫ּומחַ יֶה‪.‬‬
‫הּוא מֵ ִמית ְׁ‬
‫לְׁ פָ נָיו ֹלא נ ֹוצַ ר אֵ ‪-‬ל ‪ .‬וְׁ ַאח ָריו ֹלא יִהְׁ יֶה‪:‬‬
‫ענֵנּו ָאבִ ינּו ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו בו ְֹׁראֵ נּו ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו גוֹאלֵנּו ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו ּדו ְֹׁרשֵ נּו ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו הוֹד וְׁ הָ ָדר‬
‫ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו וָתִ יק בְׁ נֶחָ מוֹת ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו זְַך וְׁ יָשָ ר ע ֵננּו‪ .‬ענֵנּו חַ י וְׁ קַ יָם ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו ְׁטהוֹר עֵ י ַניִם‬
‫ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו יוֹשֵ ב שָ מַ יִם ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו כַבִ יר ֹכחַ ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו ֹלא אֵ ‪-‬ל חָ פֵ ץ בְׁ ֶרשַ ע ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו‬
‫מֶ לְֶך מַ לְׁ כֵי הַ מְׁ לָכִ ים ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו נוֹרָ א וְׁ נ ְִׁשגָב ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו סוֹמֵ ְך נוֹפְׁ לִ ים ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו ע ֹוזֵר ּדַ ּלִ ים‬
‫סליחות | ‪69‬‬
‫ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו פו ֶֹדה ּומַ צִ יל ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו צַ ִּדיק ּומַ צְׁ ִּדיק ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו קָ רוֹב לְׁ כָל קו ְֹׁרָאיו בֶ אמֶ ת‬
‫ימים ענֵנּו‪:‬‬
‫ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו רָ ם וְׁ ִנ ָֹשא ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו ש ֹוכֵן ְׁשחָ ִקים ענֵנּו‪ .‬ענֵנּו תוֹמֵ ְך תְׁ ִמ ִ‬
‫ענֵנּו א‪ֹ-‬להֵ י ַאבְׁ רָ הָ ם ענֵנּו‪ :‬ענֵנּו ּופַ חַ ד יִצְׁ חָ ק ענֵנּו‪ :‬ענֵנּו אבִ יר יַעקֹ ב ענֵנּו‪ :‬ענֵנּו מָ גֵן ָּדוִ ד ענֵנּו‪:‬‬
‫ענֵנּו הָ ע ֹונֶה בְׁ עֵ ת רָ צוֹן ענֵנּו‪ :‬ענֵנּו הָ ע ֹונֶה בְׁ עֵ ת צָ ָרה ענֵנּו‪ :‬ענֵנּו הָ ע ֹונֶה בְׁ עֵת ַרח ִמים ענֵנּו‪ :‬ענֵנּו‬
‫א‪ֹ-‬להֵ י הַ מֶ ְׁרכָבָ ה ענֵנּו‪ :‬ענֵנּו רַ חּום וְׁ חַ נּון ענֵנּו‪ַ :‬רחּום וְׁ חַ נּון חָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך ַרחֵ ם עָ לֵינּו‪:‬‬
‫אדוֹן הַ סְׁ לִ יחוֹת‪ .‬בוֹחֵ ן לְׁ בָ בוֹת‪.‬‬
‫ג ֹולֶה עמּוקוֹת‪ּ .‬דוֹבֵ ר צְׁ ָדקוֹת‪.‬‬
‫חָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך רַ חֵ ם עָ לֵינּו‪:‬‬
‫הָ דּור בְׁ נִפְׁ לָאוֹת‪ .‬וָתִ יק בְׁ נֶחָ מוֹת‪.‬‬
‫ז ֹוכֵר בְׁ ִרית ָאבוֹת‪ .‬חוֹקֵ ר כְׁ לָיוֹת‪:‬‬
‫חָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך רַ חֵ ם עָ לֵינּו‪:‬‬
‫טוֹב ּומֵ ִטיב לַבְׁ ִריוֹת‪ .‬יו ֵֹדעַ כָל נִסְׁ תָ רוֹת‪.‬‬
‫כוֹבֵ ש עוֹנוֹת‪ .‬לוֹבֵ ש צְׁ ָדקוֹת‪:‬‬
‫חָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך רַ חֵ ם עָ לֵינּו‪:‬‬
‫מָ לֵא זַכִ יּות‪ .‬נוֹרָ א תְׁ הִ ּלוֹת‪.‬‬
‫ס ֹולֵחַ עוֹנוֹת‪ .‬ע ֹונֶה בְׁ עֵ ת צָ רוֹת‪:‬‬
‫חָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך רַ חֵ ם עָ לֵינּו‪:‬‬
‫פוֹעֵ ל יְׁשּועוֹת‪ .‬צוֹפֶ ה עתִ ידוֹת‪.‬‬
‫קוֹרֵ א הַ ּדוֹרוֹת‪ .‬ר ֹוכֵב ערָ בוֹת‪.‬‬
‫שוֹמֵ עַ תְׁ פִ ּלוֹת‪ .‬תְׁ ִמים ֵּדעוֹת‪:‬‬
‫חָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך רַ חֵ ם עָ לֵינּו‪:‬‬
‫אֵ ‪-‬ל ַרחּום ִש ְׁמָך‪ .‬אֵ ‪-‬ל חַ נּון ִש ְׁמָך‪ .‬אֵ ‪-‬ל אֶ ֶרְך אַ פַ יִם ִש ְׁמָך‪.‬‬
‫מָ לֵא ַרח ִמים ִש ְׁמָך‪ .‬בָ נּו נ ְִׁק ָרא ִש ְׁמָך‪ .‬יי עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן ְׁשמֶ ָך‪:‬‬
‫בעשרת ימי תשובה מוסיפים‪:‬‬
‫יי חָ נֵנּו וַה ִקימֵ נּו‬
‫יי בְׁ יוֹם יְׁשּועָ תָ ה בַ ְׁש ֵרנּו וְׁ ַרחמֵ נּו‬
‫נּו וְׁרַ כחָתְׁמֶבֵיָךנּו‪:‬עָ לֵינּו‬
‫ּובְׁ סֵ פֶ ריי חַג יִַלְׁ גיםֵל זהָכְׁ רֵמוֹן‬
‫יי גַלְׁ גֵל המוֹן רַ חמֶ יָך עָ לֵינּו ּובְׁ סֵ פֶ ר חַ יִ ים‬
‫זָכְׁ רֵ נּו וְׁ כָתְׁ בֵ נּו‪:‬‬
‫ה' יֶהמּו נָא רַ חמֶ יָך עָ לֵינּו ּובְׁ סֵ פֶ ר חַ יִ ים‬
‫ּובְׁ סֵ פֶ ר חַ יִ ים זָכְׁ ֵרנּו וְׁ כָתְׁ בֵ נּו‪:‬‬
‫ּובְׁ סֵ פֶ ר חַ יִ ים זָכְׁ ֵרנּו וְׁ כָתְׁ בֵ נּו‪:‬‬
‫ּובְׁ סֵ פֶ ר חַ יִ ים זָכְׁ ֵרנּו וְׁ כָתְׁ בֵ נּו‪:‬‬
‫‪ | 71‬סליחות‬
‫יי יֶהמּו נָא רַ חמֶ יָך עָ לֵינּו‬
‫יי כַחוֹתָ ם עַ ל לֵב הַ יוֹם ִשימֵ נּו‬
‫יי ִריבָ ה ִריבֵ נּו ּולְׁ חַ ם לוֹחמֵ ינּו‬
‫יי בָ רֵ ְך אֶ ת ל ְַׁחמֵ נּו וְׁ אֶ ת מֵ ימֵ ינּו‬
‫ּובְׁ סֵ פֶ ר חַ יִ ים זָכְׁ ֵרנּו וְׁ כָתְׁ בֵ נּו‪:‬‬
‫ּובְׁ סֵ פֶ ר חַ יִ ים זָכְׁ ֵרנּו וְׁ כָתְׁ בֵ נּו‪:‬‬
‫ּובְׁ סֵ פֶ ר חַ יִ ים זָכְׁ ֵרנּו וְׁ כָתְׁ בֵ נּו‪:‬‬
‫ּובְׁ סֵ פֶ ר חַ יִ ים זָכְׁ ֵרנּו וְׁ כָתְׁ בֵ נּו‪:‬‬
‫עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן ַאבְׁ רָ הָ ם יִצְׁ חָ ק וְׁ יַעקֹ ב‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן מֹ שֶ ה וְׁ ַאהרֹן‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן יוֹסֵ ף ָּדוִ ד‬
‫ּושֹלמֹ ה‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן יְׁרּושָ ַליִם עִ יר הַ קֹ ֶדש‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן צִ יוֹן ִמ ְׁשכַן כְׁ בו ָֹדְך‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן‬
‫ְׁ‬
‫חָ ְׁרבַ ן בֵ יתָ ְך‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן ִשממּות הֵ י ָכלְָך‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן י ְִׁש ָראֵ ל הָ ענִיִ ים‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן י ְִׁשרָ אֵ ל‬
‫הַ ַּדּלִ ים‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן י ְִׁשרָ אֵ ל הַ ְׁשרּויִים בְׁ צָ רוֹת‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן יְׁתו ִֹמים וְׁ ַאלְׁ מָ נוֹת‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן‬
‫י ֹונְׁקֵ י שָ ַדיִם‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן גְׁ מּולֵי חָ לָב‪ .‬עשֵ ה לְׁ מַ עַ ן תִ ינוֹקוֹת שֶ ל בֵ ית ַרבָ ן שֶ ֹּלא חָ ְׁטאּו‪:‬‬
‫ַרחמָ נָא ְּׁדעָ נֵי לַע ִניֵי ענֵינָא‪ .‬רַ חמָ נָא ְּׁדעָ נֵי לִ תְׁ בִ ֵירי לִ בָ א ענֵינָא‪.‬‬
‫רַ חמָ נָא ְּׁדעָ נֵי לְׁ מַ כִ יכֵי רּוחָ א ענֵינָא‪:‬‬
‫רַ חמָ נָא ענֵינָא‪ַ .‬רחמָ נָא חּוס‪ַ .‬רחמָ ָנא פְׁ רוֹק‪ַ .‬רחמָ נָא ְׁשזִ יב‪.‬‬
‫רַ חמָ נָא ְׁרחַ ם עלָן הַ ְׁשתָ א בַ ע ָגלָא ּובִ זְׁ מַ ן קָ ִריב‪:‬‬
‫נפילת אפים‬
‫ַויֹאמֶ ר ָּדוִ ד אֶ ל גָד צַ ר לִ י ְׁמאֹ ד‪.‬‬
‫נִפְׁ לָה נָא בְׁ יַד יי כִ י רַ בִ ים רַ חמָ יו‬
‫ּובְׁ יַד ָאדָ ם ַאל אֶ פֹ לָה‪:‬‬
‫רַ חּום וְׁ חַ נּון חָ טָ אתִ י לְׁ פָ נֶיָך‪ ,‬יי‬
‫מָ לֵא רַ ח ִמים רַ חֵ ם עָ לַי וְׁ קַ בֵ ל‬
‫תַ חנּונָי‪ :‬יי ַאל בְׁ אַ פְׁ ָך תוֹכִ יחֵ נִי‪,‬‬
‫וְׁ ַאל בַ חמָ תְׁ ָך תְׁ יַסְׁ רֵ נִי‪ :‬חָ ֵננִי יי כִ י‬
‫א ְֻׁמלַל ָאנִי‪ְׁ ,‬רפָ אֵ נִי יי כִ י נִבְׁ הלּו‬
‫עצָ מָ י‪ :‬וְׁ נַפְׁ ִשי נִבְׁ הלָה ְׁמאֹ ד‪,‬‬
‫וְׁ אַ תָ ה יי עַ ד מָ תָ י‪ :‬שּובָ ה יי‬
‫חַ ּלְׁ צָ ה נַפְׁ ִשי‪ ,‬הו ִֹשיעֵ נִי לְׁ מַ עַ ן‬
‫חַ סְׁ ֶּדָך‪ :‬כִ י אֵ ין בַ מָ ֶות זִ כְׁ רֶ ָך‪,‬‬
‫בִ ְׁשאוֹל ִמי יו ֶֹדה ּלְָך‪ָ :‬יגַעְׁ תִ י‬
‫בְׁ ַאנְׁחָ תִ י‪ַ ,‬א ְֹׁשחֶ ה בְׁ כָל ַל ְׁילָה‬
‫ַרחּום וְׁ חַ נּון חָ טָ אנּו לְׁ פָ נֶיָך ַרחֵ ם עָ לֵינּו וְׁ הו ִֹשיעֵ נּו‪:‬‬
‫לְׁ ָדוִ ד אֵ ֶליָך יי נַפְׁ ִשי אֶ ָֹשא‪ :‬א‪ֹ-‬להַ י בְׁ ָך בָ טַ ְׁחתִ י ַאל אֵ בוֹשָ ה‪.‬‬
‫ַאל יַעַ לְׁ צּו א ֹויְׁבַ י לִ י‪ :‬גַם כָל קֹ וֶיָך ֹלא ֵיבֹשּו‪ .‬יֵבֹשּו‬
‫הַ בוֹגְׁ ִדים ֵריקָ ם‪ְּׁ :‬ד ָרכֶיָך יי הו ִֹדיעֵ נִי‪ .‬אֹ ְׁרחוֹתֶ יָך ל ְַׁמ ֵדנִי‪:‬‬
‫הַ ְׁד ִרי ֵכנִי בַ א ִמתֶ ָך‪ ,‬וְׁ ל ְַׁמ ֵדנִי כִ י אַ תָ ה א‪ֹ-‬להֵ י י ְִׁשעִ י‪ .‬אוֹתְׁ ָך‬
‫ִקּוִ יתִ י כָל הַ יוֹם‪ :‬זְׁ כֹ ר ַרחמֶ יָך יי וַחסָ ֶדיָך‪ .‬כִ י מֵ ע ֹולָם הֵ מָ ה‪:‬‬
‫ְׁעּורי ּופְׁ שָ עַ י ַאל תִ זְׁ כֹ ר‪ .‬כְׁ חַ סְׁ ְּׁדָך זְׁ כָר לִ י אַ תָ ה‪.‬‬
‫חַ טֹאת נ ַ‬
‫לְׁ מַ עַ ן טּובְׁ ָך יי‪ :‬טוֹב וְׁ יָשָ ר יי‪ .‬עַ ל כֵן יו ֶֹרה חַ טָ אִ ים בַ ָּדרֶ ְך‪:‬‬
‫ָארחוֹת יי‬
‫י ְַׁד ֵרְך ענָוִ ים בַ ִמ ְׁשפָ ט‪ .‬וִ ילַמֵ ד ענָוִ ים ַּד ְׁרכוֹ‪ :‬כָל ְׁ‬
‫חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת‪ .‬לְׁ נֹ צְׁ ֵרי בְׁ ִרית ֹו וְׁ עֵ דֹתָ יו‪ :‬לְׁ מַ עַ ן ִש ְׁמָך יי‪ .‬וְׁ סָ ל ְַׁחתָ‬
‫לַע ֹונִי כִ י ַרב הּוא‪ִ :‬מי זֶה הָ אִ יש י ְֵׁרא יי‪ .‬יו ֶֹרנּו בְׁ ֶד ֶרְך יִבְׁ חָ ר‪:‬‬
‫ָארץ‪ :‬סוֹד יי לִ ֵירָאיו‪.‬‬
‫נַפְׁ ש ֹו בְׁ טוֹב תָ לִ ין‪ .‬וְׁ ז ְַׁרע ֹו י ִַירש ֶ‬
‫ּובְׁ ִרית ֹו לְׁ הו ִֹדיעָ ם‪ :‬עֵ ינַי תָ ִמיד אֶ ל יי‪ .‬כִ י הּוא יוֹצִ יא מֵ רֶ שֶ ת‬
‫ַרגְׁ לָי‪ :‬פְׁ נֵה אֵ לַי וְׁ חָ ֵננִי‪ .‬כִ י י ִָחיד וְׁ עָ נִי ָאנִי‪ :‬צָ רוֹת לְׁ בָ בִ י‬
‫סליחות | ‪71‬‬
‫ַאמסֶ ה‪:‬‬
‫ִמטָ תִ י‪ ,‬בְׁ ִד ְׁמעָ תִ י עַ ְׁר ִֹשי ְׁ‬
‫עָ ְׁששָ ה ִמכַעַ ס עֵ ינִי‪ ,‬עָ תְׁ קָ ה בְׁ כָל‬
‫צו ְֹׁררָ י‪ :‬סּורּו ִממֶ נִי כָל פֹ עלֵי ָא ֶון‪,‬‬
‫כִ י שָ מַ ע יי קוֹל בִ כְׁ יִי‪ :‬שָ מַ ע יי‬
‫תְׁ ִחנָתִ י‪ ,‬יי תְׁ פִ ּלָתִ י יִקָ ח‪ֵ :‬יבֹשּו‬
‫וְׁ יִבָ הלּו ְׁמאֹ ד כָל אֹ יְׁבָ י‪ָ ,‬ישֻבּו‬
‫ֵיבֹשּו רָ גַע‪:‬‬
‫הִ ְׁר ִחיבּו‪ִ .‬מ ְׁמצּוקוֹתַ י הוֹצִ יאֵ נִי‪ְׁ :‬ראֵ ה עָ ְׁניִי וַעמָ לִ י‪ .‬וְׁ שָ א לְׁ כָל‬
‫חַ טֹאתָ י‪ְׁ :‬ראֵ ה אֹ יְׁבַ י כִ י ַרבּו‪ .‬וְׁ ִשנְַׁאת חָ מָ ס ְׁשנֵאּונִי‪ :‬שָ ְׁמרָ ה‬
‫נַפְׁ ִשי וְׁ הַ צִ י ֵלנִי‪ַ .‬אל אֵ בוֹש כִ י חָ סִ יתִ י בָ ְך‪ :‬תֹ ם וָ יֹשֶ ר יִצְׁ רּונִי‪.‬‬
‫כִ י ִקּוִ יתִ יָך‪ :‬פְׁ ֵדה א‪ֹ-‬להִ ים אֶ ת י ְִׁשרָ אֵ ל‪ִ .‬מכֹ ל צָ רוֹתָ יו‪ :‬וְׁ הּוא‬
‫יִפְׁ ֶּדה אֶ ת י ְִׁש ָראֵ ל‪ִ .‬מכָל עוֹנוֹתָ יו‪ :‬יי א‪ֹ-‬להֵ י י ְִׁש ָראֵ ל שּוב‬
‫מֵ חרוֹן אַ פֶ ָך‪ .‬וְׁ הִ נָחֵ ם עַ ל הָ ָרעָ ה לְׁ עַ מֶ ָך‪:‬‬
‫ָאתָ אנּו לְׁ חַ ּלוֹת פָ נֶיָך‪.‬‬
‫כִ י חֶ סֶ ד וֶאמֶ ת יְׁקַ ְּׁדמּו פָ נֶיָך‪.‬‬
‫נָא ַאל תְׁ בִ ישֵ נּו‪ .‬נָא ַאל תְׁ ִשיבֵ נּו ֵריקָ ם ִמּלְׁ פָ נֶיָך‪.‬‬
‫סְׁ לַח לָנּו‪ּ .‬ושְׁ לַח לָנּו‪ .‬יְׁשּועָ ה וְׁ רַ ח ִמים ִמ ְׁמע ֹונֶָך‪:‬‬
‫ָאתָ אנּו לְׁ בַ קֵ ש ִממְׁ ָך כַפָ רָ ה‪.‬‬
‫ָאיֹם וְׁ נוֹרָ א‪ִ .‬מ ְׁשגָב לְׁ עִ תוֹת בַ צָ ָרה‪.‬‬
‫תְׁ חַ יֵינּו‪ .‬תְׁ חָ נֵנּו‪ּ .‬ובְׁ ִש ְׁמָך ִנ ְׁקרָ א‪.‬‬
‫סְׁ לַח לָנּו‪ּ .‬ושְׁ לַח לָנּו‪ .‬יְׁשּועָ ה וְׁ רַ ח ִמים ִמ ְׁמע ֹונֶָך‪:‬‬
‫וַאנַחְׁ נּו ֹלא נ ֵַדע מַ ה נַע ֶֹשה כִ י עָ לֶיָך עֵ ינֵינּו‪ .‬זְׁ כֹ ר ַרחמֶ יָך יי ַוחסָ ֶדיָך‪ ,‬כִ י מֵ ע ֹולָם הֵ מָ ה‪ .‬יְׁהִ י‬
‫שנִים מַ הֵ ר יְׁקַ ְּׁדמּונּו ַרחמֶ יָך‪ ,‬כִ י‬
‫חַ סְׁ ְּׁדָך יי עָ לֵינּו‪ ,‬כַאשֶ ר יִחַ לְׁ נּו לְָך‪ַ .‬אל תִ זְׁ כָר לָנּו עוֹנֹ ת ִרא ֹ‬
‫ָארץ‪ .‬חָ נֵנּו יי חָ נֵנּו‪ ,‬כִ י ַרב ָֹשבַ עְׁ נּו בּוז‪ :‬בְׁ ֹרגֶז רַ חֵ ם‬
‫ַדּלוֹנּו ְׁמאֹ ד‪ .‬עֶ זְׁ רֵ נּו בְׁ שֵ ם יי עֹ שֵ ה שָ מַ יִם ָו ֶ‬
‫תִ זְׁ כֹ ר‪ .‬בְׁ ר ֹוגֶז עקֵ ָדה תִ זְׁ כוֹר‪ .‬בְׁ ר ֹוגֶז תְׁ ִמימוֹת תִ זְׁ כוֹר‪ .‬יי הו ִֹשיעָ ה הַ מֶ לְֶך יַענֵנּו בְׁ יוֹם קָ ְׁראֵ נּו‪ .‬כִ י‬
‫הּוא י ַָדע יִצְׁ רֵ נּו‪ ,‬זָכּור כִ י עָ פָ ר אנ ְָׁחנּו‪ .‬עָ זְׁ ֵרנּו א‪ֹ-‬להֵ י י ְִׁשעֵ נּו עַ ל ְּׁדבַ ר כְׁ בוֹד ְׁשמֶ ָך‪ ,‬וְׁ הַ צִ ילֵנּו‬
‫וְׁ כַפֵ ר עַ ל חַ טֹאתֵ ינּו לְׁ מַ עַ ן ְׁשמֶ ָך‪:‬‬
‫שוֹמֵ ר י ְִׁשרָ אֵ ל‪ְׁ .‬שמֹ ר ְׁשאֵ ִרית י ְִׁשרָ אֵ ל‪ .‬וְׁ ַאל יֹאבַ ד י ְִׁש ָראֵ ל‪.‬‬
‫הָ או ְֹׁמ ִרים בְׁ כָל יוֹם‪ְׁ .‬שמַ ע י ְִׁש ָראֵ ל‪:‬‬
‫שוֹמֵ ר גוֹי אֶ חָ ד‪ְׁ .‬שמֹ ר ְׁשאֵ ִרית גוֹי אֶ חָ ד‪ .‬וְׁ ַאל יֹאבַ ד גוֹי אֶ חָ ד‪.‬‬
‫הָ או ְֹׁמ ִרים בְׁ כָל יוֹם‪ְׁ .‬שמַ ע י ְִׁש ָראֵ ל‪ .‬יי א‪ֹ-‬להֵ ינּו‪ .‬יי אֶ חָ ד‪:‬‬
‫שוֹמֵ ר גוֹי קָ דוֹש‪ְׁ .‬שמֹ ר ְׁשאֵ ִרית גוֹי קָ דוֹש‪ .‬וְׁ ַאל יֹאבַ ד גוֹי קָ דוֹש‪.‬‬
‫הָ או ְֹׁמ ִרים בְׁ כָל יוֹם‪ .‬קָ ד ֹוש‪ .‬קָ דוֹש‪ .‬קָ דוֹש‪:‬‬
‫‪ | 72‬סליחות‬
‫שוֹמֵ ר גוֹי רַ בָ א‪ְׁ .‬שמֹ ר ְׁשאֵ ִרית גוֹי רַ בָ א‪ .‬וְׁ ַאל יֹאבַ ד גוֹי ַרבָ א‪.‬‬
‫הָ או ְֹׁמ ִרים בְׁ כָל י ֹום‪ָ .‬אמֵ ן יְׁהֵ א ְׁשמֵ יּה ַרבָ א‪:‬‬
‫יִתְׁ ג ַַּדל וְׁ יִתְׁ קַ ַּדש ְׁשמֵ ּה רַ בָ א‪.‬‬
‫בְׁ עָ לְׁ מָ א ִּדי בְׁ רָ א כִ ְׁרעּותֵ יּה‪ .‬וְׁ י ְַׁמלִ יְך מַ לְׁ כּותֵ יּה‪ .‬וְׁ יַצְׁ מַ ח פ ְֻׁרקָ נֵיּה‪ .‬וִ יקָ ֵרב‬
‫ְׁמ ִשיחֵ יּה‪ .‬בְׁ חַ יֵיכוֹן ּובְׁ יוֹמֵ יכוֹן ּובְׁ חַ יֵי ְׁדכֹ ל בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל בַ ע ָגלָא ּובִ זְׁ מַ ן קָ ִריב‬
‫וְׁ אִ ְׁמרּו ָאמֵ ן‪:‬‬
‫יְׁהֵ א ְׁשמֵ ּה רַ בָ א ְׁמבָ רַ ְך לְׁ עָ לַם ּולְׁ עָ לְׁ מֵ י עָ לְׁ מַ יָא יִתְׁ בָ רַ ְך‪:‬‬
‫וְׁ י ְִׁשתַ בַ ח ‪ .‬וְׁ יִתְׁ פָ ַאר‪ .‬וְׁ יִתְׁ רוֹמַ ם‪ .‬וְׁ יִתְׁ ַנ ֵֹשא‪ .‬וְׁ יִתְׁ הַ ָּדר‪ .‬וְׁ יִתְׁ עַ ּלֶה‪ .‬וְׁ יִתְׁ הַ ּלָל ְׁשמֵ יּה‬
‫ְּׁדקֻ ְׁדשָ א בְׁ ִריְך הּוא‪ .‬לְׁ עֵ יּלָא ִמן כָל [בעשי"ת‪ :‬לְׁ עֵ ּלָא לְׁ עֵ ּלָא ִמכָל] בִ ְׁרכָתָ א‪.‬‬
‫ִשירָ תָ א‪ .‬תִ ְׁשבְׁ חָ תָ א וְׁ נֶחָ מָ תָ א‪ַּ .‬דא ִמ ָירן בְׁ עָ לְׁ מָ א וְׁ אִ ְׁמרּו ָאמֵ ן‪:‬‬
‫תוקעים תשר"ת תש"ת תר"ת‬
‫תֵ עָ נּו וְׁ תֵ עָ תְׁ רּו בְׁ רַ ח ִמים ִמן הַ שָ מַ יִם‪.‬‬
‫תְׁ קֻ בַ ל צַ עקַ תְׁ כֶם‪ .‬תִ שָ מַ ע תְׁ פִ ּלַתְׁ כֶם בְׁ ָרצוֹן‪ .‬וְׁ יֵעָ נֶה קוֹל עתִ ַירתְׁ כֶם‪.‬‬
‫וִ יקַ יֵם בָ כֶם ִמ ְׁקרָ א שֶ כָתּוב‪:‬‬
‫יי א‪ֹ-‬להֵ י אבוֹתֵ כֶם יֹסֵ ף עלֵיכֶם ָככֶם אֶ לֶף פְׁ עָ ִמים‪.‬‬
‫וִ יבָ רֵ ְך אֶ תְׁ כֶם כַאשֶ ר ִּדבֶ ר ָלכֶם‪.‬‬
‫[בעשי"ת‪ :‬וְׁ יִכְׁ תָ בְׁ כֶם הָ אֵ ‪-‬ל בְׁ סֵ פֶ ר חַ יִ ים טוֹבִ ים]‬
‫וְׁ כֵן יְׁהִ י רָ צוֹן וְׁ נֹ אמַ ר ָאמֵ ן‪:‬‬
‫תִ תְׁ קַ בַ ל צְׁ לוֹתָ נָא ּובָ עּותָ נָא עִ ם צְׁ לוֹתְׁ הוֹן ּובָ עּותְׁ הוֹן ְּׁדכָל בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל‪ .‬קֳ ָדם‬
‫ַארעָ א וְׁ אִ ְׁמרּו ָאמֵ ן‪:‬‬
‫אבּונָא ְׁדבִ ְׁשמַ יָא וְׁ ְׁ‬
‫יְׁהֵ א ְׁשלָמָ א רַ בָ א ִמן ְׁשמַ יָא‪ .‬חַ יִ ים וְׁ שָ בָ ע וִ ישּועָ ה וְׁ נֶחָ מָ ה וְׁ שֵ יזָבָ א ְּׁורפּוָאה‬
‫ּוגְׁ ֻאּלָה ּוסְׁ לִ יחָ ה וְׁ כַפָ רָ ה וְׁ ֶר ַוח וְׁ הַ צָ לָה‪ .‬לָנּו ּולְׁ כָל עַ מ ֹו י ְִׁש ָראֵ ל וְׁ אִ ְׁמרּו ָאמֵ ן‪:‬‬
‫עוֹשֶ ה הַ שָ לוֹם בִ ְׁמרוֹמָ יו‪ .‬הּוא בְׁ רַ חמָ יו יַעשֶ ה שָ לוֹם עָ לֵינּו‪ .‬וְׁ עַ ל כָל עַ מ ֹו‬
‫י ְִׁשרָ אֵ ל וְׁ אִ ְׁמרּו ָאמֵ ן‪:‬‬
‫סדר ועימוד | נדב שטרן‬