בקשת הצטרפות לתוכנית רנטה- חוסן תשורה להכנסה חודשית

‫"חוסן‪-‬תשורה להכנסה חודשית"‬
‫הפקדה חד פעמית עם תקבולי ריבית‬
‫חודשיים לתקופה של ‪ 52‬חודש‬
‫שם העובד מקבל‬
‫ההוראה‬
‫פרופיל‬
‫מספר חשבון‬
‫תאריך‬
‫שעה‬
‫שנה‬
‫לכבוד‬
‫בנק ירושלים בע"מ (להלן‪" :‬הבנק")‬
‫חוד‬
‫ש‬
‫יום‬
‫בקשת הצטרפות לתכנית חסכון‬
‫‪ .1‬אני‪/‬ו הח"מ מבקש‪/‬ים בזה להצטרף לתכנית חסכון "חוסן ‪ -‬תשורה להכנסה חודשית" לפי תנאי התכנית שלהלן ומעבר לדף‪:‬‬
‫שם החוסך‪/‬כים _____________________________________________________________________‬
‫‪ .5‬אני מפקיד בזה סך‬
‫ש"ח (להלן‪" -‬סכום ההפקדה")‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדרות‬
‫"חשבון" – חשבון הלקוח אשר פרטיו מצויים בראש טופס זה‪.‬‬
‫"תכנית" ‪ -‬תכנית החסכון על פי התנאים המפורטים במסמך זה והכל באמצעות החשבון‪.‬‬
‫"חוסך" ‪ -‬למעט תאגיד‪.‬‬
‫"היום הקובע" ‪ -‬יום ההפקדה בחודש הגרגוריאני‪.‬‬
‫"מועד התשלום" ‪ -‬א‪ .‬ה ‪ 11 -‬בחודש קלנדרי ‪ -‬במקרה שמועד תחילת תקופת החסכון חל ב ‪ 4 -‬בחודש עד ה ‪ 40 -‬בחודש‬
‫כולל‪.‬‬
‫ב‪ .‬ה ‪ 52 -‬בחודש קלנדרי ‪ -‬במקרה שמועד תחילת תקופת החסכון חל ב ‪ 48 -‬בחודש עד היום האחרון‬
‫בחודש כולל‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫"תחילת תקופת החסכון" ‪ -‬יום העסקים בו הופקד סכום ההפקדה בתכנית‪.‬‬
‫"תום תקופת החסכון"‪ -‬מועד התשלום בחודש בו תמה תקופת החסכון‪.‬‬
‫"מדד המחירים לצרכן" או "מדד" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן (כולל פרות וירקות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף‬
‫אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר‪ ,‬לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו‪ ,‬בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם‬
‫בנוי המדד הקיים ובין אם לאו‪ .‬אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס‬
‫שבינו לבין המדד המוחלף‪.‬‬
‫"המדד החדש" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום משיכת כספים‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬מן התכנית‪.‬‬
‫"המדד היסודי" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני היום שבו הופקדה ההפקדה‪.‬‬
‫"יום עסקים" ‪ -‬כל יום‪ ,‬למעט יום שבת‪ ,‬ימי שבתון‪ ,‬שני ימי ראש השנה‪ ,‬ערב יום כיפור ויום כיפור‪ ,‬ראשון ושמיני עצרת של‬
‫סוכות‪ ,‬פורים‪ ,‬ראשון ושביעי של פסח‪ ,‬יום העצמאות‪ ,‬חג השבועות ותשעה באב‪.‬‬
‫תקופת החסכון‬
‫‪ 52‬חודש מתחילת תקופת החסכון (להלן‪" :‬תקופת החסכון")‪.‬‬
‫חישוב הריבית‬
‫לשנה (להלן "הריבית")‪.‬‬
‫א‪ .‬סכום ההפקדה ישא ריבית בשיעור של ‪%‬‬
‫ב‪ .‬הריבית תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כמפורט בסעיף ‪ 8‬להלן‪.‬‬
‫ג‪ .‬במקרה של משיכת כספים מהתכנית‪ ,‬תחושב הריבית עד ליום משיכת כספים מהתכנית ‪.‬‬
‫חישוב ההצמדה‬
‫סכום ההפקדה והריבית המחושבת עליו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬אם יתברר במועד משיכת הכספים‪ ,‬כולם או חלקם מן התכנית‪ ,‬כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ‪ -‬יוגדלו‬
‫התשלום החודשי או סכום ההפקדה (לפי העניין) והריבית עליו בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי‪.‬‬
‫ב‪ .‬אם יתברר‪ ,‬כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי ‪ -‬יוקטנו התשלום החודשי או סכום ההפקדה (לפי העניין) והריבית‬
‫עליו בשיעור ירידת המדד החדש לעומת המדד היסודי‪.‬‬
‫ג‪ .‬אם יתברר‪ ,‬כי המדד החדש שווה למדד היסודי בהתאמה‪ ,‬אזי ישולמו התשלום החודשי או סכום ההפקדה (לפי העניין)‬
‫והריבית עליו ללא כל הצמדה‪.‬‬
‫תשלומים חודשיים ע"ח ריבית‬
‫א‪ .‬בתכנית זו ישולם לחוסך תשלום חודשי של הריבית בלבד‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה מחושבים כאמור לפי סעיף ‪ 8‬לעיל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫חישוב סכום הריבית יעשה לפי מספר הימים בפועל שממועד תשלום אחד למשנהו ביחס למספר הימים המדויק באותה‬
‫שנה (‪ 380‬ימים בשנה רגילה)‪.‬‬
‫התשלומים החודשיים ישולמו לחוסך מידי חודש במועד התשלום כהגדרתו בסעיף ‪ 3‬לעיל ‪ ,‬בדרך של זיכוי החשבון‪.‬‬
‫התשלום החודשי הראשון יחל בחודש העוקב לחודש בו חל מועד תחילת תקופת החסכון ויכלול לפי העניין ריבית בגין‬
‫סכום ההפקדה עבור התקופה שמתחילת תקופת החסכון ועד מועד התשלום הראשון‪ .‬במשך כל יתרת תקופת החסכון‬
‫יכלול התשלום החודשי‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ריבית של חודש אחד בגין יתרת סכום ההפקדה‪.‬‬
‫בנק ירושלים בע"מ‬
‫‪ .4 40/40‬לתיק לקוח ‪ .2‬ללקוח‬
‫‪8406‬‬
‫‪32743‬‬
‫סימוכין‬
‫‪ ‬מסמך זה אינו מהווה קבלה בגין התשלום‪ .‬במידה והפקדה בתכנית החסכון מבוצעת באמצעות המחאה‪ ,‬יחולו תנאי‬
‫התכנית‪ ,‬קיומה ומועד תחילת תקופת החסכון‪ ,‬כפוף לכיבוד ההמחאה‪.‬‬
‫‪ .9‬איסור משיכה טרם מועד‬
‫ד‪ .‬סכום ההלוואה לא יעלה על התקרה שנקבעה ע"י‬
‫איסור משיכה טרם מועד‬
‫הבנק במסגרת מגבלות סכום מירבי‪ ,‬כאשר לעניין זה‬
‫הלקוח לא יהיה רשאי למשוך את התכנית כולה‬
‫יבדק היחס של הלוואה לרבות הלוואות אחרות‬
‫או חלקה אלא בתום תקופת החסכון (להלן‪:‬‬
‫שניתנו לחוסך ביחס למחיר‪/‬שווי הדירה בגינה בוצעו‬
‫"שבירה")‪ .‬התיר הבנק על פי שיקוליו ותנאיו‬
‫ההלוואות‪.‬‬
‫שבירת כל התכנית או חלק ממנה‪ ,‬לא תישא‬
‫ה‪ .‬ההלוואה תינתן בתנאים רגילים הנהוגים אותה עת‬
‫התכנית או חלק מהתכנית שנמשך ריבית ו‪/‬או‬
‫בבנק להלוואות צמודות מדד בריבית קבועה‬
‫הפרשי הצמדה חיוביים כלשהם ובנוסף הבנק יהיה‬
‫הנפרעות לפי לוח שפיצר (קרן וריבית שווה) אולם‪,‬‬
‫רשאי לחייב את הלקוח בקנס שבירה בשיעור‬
‫שיעור הריבית יהיה נמוך ב‪ 4.20% -‬משיעור הריבית‬
‫שיקבע הבנק במועד השבירה‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור‬
‫הנהוג אותה עת בבנק להלוואות צמודות מדד‬
‫יובהר כי במידה ויתברר כי המדד החדש ירד‬
‫הניתנות ללווים פרטיים שאינם זכאים להטבות‬
‫הנמשך‬
‫לעומת המדד היסודי‪-‬יופחת הסכום‬
‫מיוחדות בריבית או להנחות כלשהן בריבית‪.‬‬
‫בשיעור ירידת המדד החדש לעומת המדד היסודי‪.‬‬
‫ו‪ .‬הבנק יהיה זכאי לדרוש ולקבל בטחונות‪ ,‬ומסמכים‬
‫‪ .11‬משיכת כספים מהתכנית בתום תקופת החסכון‬
‫אחרים דרושים לשביעות רצונו ולפי שיקול דעתו‪,‬‬
‫א‪ .‬למרות האמור לעיל וכפוף לאמור בחוק יעמדו‬
‫לרבות משכנתא ראשונה‪ ,‬אשר לא יחרגו מן המקובל‬
‫לרשות החוסך בתום תקופת החסכון יתרת סכום‬
‫להלוואות מסוג זה בבנק‪.‬‬
‫ההפקדה שטרם נמשכה על ידו בתוספת הפרשי‬
‫ההלוואה תבוצע לאחר שהחוסך יסיים את כל‬
‫הצמדה שטרם שולמו לו מחושבים כאמור לפי סעיף‬
‫ההליכים שיהיו מקובלים אותה העת בבנק לצורך‬
‫‪ 8‬לעיל‪ .‬החוסך לא יהיה זכאי לריבית ו‪/‬או הפרשי‬
‫קבלתה‪ ,‬ולאחר בחינת פרטי ההלוואה ומסמכיה‬
‫הצמדה על פי תנאי התוכנית‪ ,‬בעד התקופה שלאחר‬
‫להנחת דעתו של הבנק‪.‬‬
‫תום תקופת החסכון‪.‬‬
‫ז‪ .‬הזכאות להלוואה הינה חד פעמית‪.‬‬
‫ב‪ .‬לא משך החוסך את כספים שהצטברו לזכותו בתום‬
‫ח‪ .‬הזכאות להלוואה הינה לחוסך בלבד ואינה ניתנת‬
‫תקופת החסכון יעביר הבנק את הכספים לפקדון‬
‫להעברה‪.‬‬
‫חודשי מתחדש מסוג שיקבע הבנק‪ ,‬למשך ‪44‬‬
‫חודשים‪ ,‬שישא ריבית בשיעור כפי שיהיה נהוג בבנק‬
‫‪ .14‬שונות‬
‫באותה עת לפקדון באותו סכום ולאותה תקופה‪.‬‬
‫א‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזה כי התכנית תתנהל על‬
‫‪ .11‬חישוב מועדים‬
‫שם החוסך‪/‬כים הרשום‪/‬מים בסעיף ‪ ,4‬והכל עפ"י‬
‫בתנאי‬
‫המוזכר‬
‫כלשהו‬
‫כספים‬
‫משיכת‬
‫א‪ .‬חל מועד‬
‫זכויות והוראות בחשבון‪ ,‬כמפורט בטופס פרטי‬
‫התכנית ביום שאינו יום עסקים בבנק‪ ,‬יחול אותו‬
‫לקוח‪.‬‬
‫מועד ביום העסקים הראשון שאחריו‪ .‬ואולם אם‬
‫ב‪ .‬הוראות התכנית תחייבנה את כל החתומים על כתב‬
‫המועד למשיכת הכספים לפי תנאי התכנית חל ביום‬
‫זה‪ ,‬ביחד ולחוד‪.‬‬
‫שבו היה מפורסם המדד שאליו מוצמדת התכנית‬
‫ג‪ .‬זכויות החוסך אינן ניתנות להעברה‪.‬‬
‫אילו היה זה יום עסקים או ביום האחרון לחודש‬
‫ד‪ .‬במקרה שנתקבל סכום הפקדה שלא על פי תנאי‬
‫וימים אלה אינם ימי עסקים‪ ,‬יחול אותו מועד ביום‬
‫התכנית‪ ,‬כי אז‪:‬‬
‫העסקים שלפניו‪.‬‬
‫‪ )4‬סכום ההפקדה שנתקבל לא ישמש הוכחה‬
‫בסעיף‬
‫האמור‬
‫עקב‬
‫הכספים‬
‫משיכת‬
‫ב‪ .‬השתנה מועד‬
‫להסכמתו של הבנק לשינוי ו‪/‬או קיום תנאי‬
‫קטן א'‪ ,‬יחושבו הפרשי ההצמדה והריבית בהתאם‬
‫התכנית‪.‬‬
‫למועדי המשיכה בפועל‪.‬‬
‫‪ )2‬סכום ההפקדה יוחזר לחוסך ללא תוספת ריבית‬
‫‪ 15‬מס‬
‫ו‪/‬או הפרשי הצמדה כלשהן תוך ‪ 34‬יום מהיום בו‬
‫לנכות‬
‫דין‪,‬‬
‫כל‬
‫להוראות‬
‫בהתאם‬
‫רשאי‪,‬‬
‫יהיה‬
‫הבנק‬
‫הופקד סכום ההפקדה או מיום קבלת דרישת‬
‫במקור ו‪/‬או בכל דרך אחרת‪ ,‬את המס (מס הכנסה‪ ,‬מס‬
‫החוסך על כך‪ ,‬הכל לפי המועד המאוחר יותר‪.‬‬
‫רווח הון ו‪/‬או כל מס ו‪/‬או היטל אחר) שיחול על הכספים‬
‫ה‪ .‬ספרי הבנק ישמשו ראיה קבילה לרשום בהם בכל‬
‫המופקדים בתכנית החסכון ו‪/‬או על הריבית ו‪/‬או הפרשי‬
‫הנוגע לתכנית זו‪.‬‬
‫ההצמדה בגין כספים אלה (להלן "ניכוי מס") באופן‬
‫ו‪ .‬נחתם כתב זה על ידי שני חוסכים או יותר ייחשב‬
‫שהסכומים בתכנית החסכון יעמדו לזכות החוסך רק‬
‫ככתוב בלשון רבים‪.‬‬
‫לאחר ניכוי המס‪.‬‬
‫ז‪ .‬נפתחה תכנית זו על שם קטין(ה)‪ ,‬כי אז עד להגיעו(ה)‬
‫‪ .13‬זכאות להלוואה‬
‫של הקטין(ה) לגיל ‪ ,46‬יהיו רשאים לפעול בחשבון‬
‫תחילת‬
‫ממועד‬
‫חודשים‬
‫‪42‬‬
‫תמו‬
‫בו‬
‫הקובע‬
‫החל מהיום‬
‫(כולל משיכת כספים) ההורה‪/‬ים או הנציג (אשר‬
‫תקופת החסכון יוכל החוסך להגיש לבנק בקשה בכתב‬
‫פרטיהם מצויים בטופס "פרטי הלקוח") וזאת כל‬
‫לקבלת הלוואה‪ ,‬בה יצויין כי היא מוגשת בהתאם‬
‫עוד לא קיבל הבנק מההורה‪/‬ים או מהנציג הודעה‬
‫לזכאות לפי סעיף זה‪ .‬הבנק יאשר ההלוואה ובלבד‬
‫אחרת בכתב‪ .‬ביום הגיעו(ה) של הקטין(ה) לגיל ‪46‬‬
‫שיתקיימו התנאים המתוארים להלן גם יחד‪:‬‬
‫יעמדו החשבון והכספים בתוכנית לרשותו(ה)‬
‫א‪ .‬החוסך יציג לבנק חוזה לרכישת דירה או היתר בניה‬
‫הבלעדית בלבד‪.‬‬
‫בתוקף מהרשות המקומית לבניית דירתו או אישור‬
‫ח‪ .‬החוסך מאשר בזאת כי לא קיבל מהבנק כל יעוץ‬
‫על ביצוע שינויים או שיפוצים בדירתו כפי שיהיה‬
‫ו‪/‬או המלצה להפקדה בתוכנית זו או בתכנית‬
‫מקובל בבנק באותה עת‪.‬‬
‫החסכון כלשהיא בכלל ו‪/‬או בבנק בפרט‪.‬‬
‫ב‪ .‬אישור ההלוואה והתנאים הכלליים לביצועה יהיו‬
‫ט‪ .‬כל הודעה שתישלח לחוסך ע"י הבנק לפי הכתובת‬
‫כפופים לנהוג אותה עת בבנק‪ ,‬לגבי הלוואות בלתי‬
‫הרשומה בספרי הבנק או לפי כל כתובת אחרת‬
‫מוכוונות ולא מסובסדות מכספי הבנק הניתנות‬
‫שימסור החוסך לבנק בכתב‪ ,‬תיחשב כאילו הגיעה‬
‫ישראל‬
‫ללווים פרטיים והכל בכפוף להוראות בנק‬
‫לתעודתה לפי סידורי הדואר המקובלים‪.‬‬
‫ו‪/‬או כל דין אחר‪.‬‬
‫‪ .12‬כפיפות להוראות דין –‬
‫מיתרת‬
‫‪444%‬‬
‫עד‬
‫של‬
‫בשיעור‬
‫יהיה‬
‫ג‪ .‬סכום ההלוואה‬
‫תנאי התכנית יהיו כפופים להוראות כל דין ולהוראות‬
‫סכום החסכון הקיים בתכנית ולא יפחת מסכום‬
‫הרשויות המוסמכות‪ ,‬כפי שישתנו מפעם לפעם‪ ,‬וכל‬
‫מינימלי שהבנק יקבע מעת לעת‪.‬‬
‫שינוי בהוראות אלו יחייב את החוסך על אף האמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫בנק ירושלים בע"מ‬
‫‪ .4 40/40‬לתיק לקוח ‪ .2‬ללקוח‬
‫‪8406‬‬
‫‪32743‬‬
‫סימוכין‬
‫בנק ירושלים בע"מ‬
‫חתימת הבנק‬
‫בנק ירושלים בע"מ‬
‫‪ .4 40/40‬לתיק לקוח ‪ .2‬ללקוח‬
‫‪8406‬‬
‫‪32743‬‬
‫סימוכין‬
‫חתימת החוסך‪/‬כים‬