טבלת תיקוני נוסחאות התפילה

‫בס"ד‬
‫טבלת תיקוני נוסחאות התפילה‬
‫בסידורי ומחזורי רעדעלהיים‬
‫א' דראש השנה‬
‫הסימן * מסמל שיש כמה מקומות בתפילה גם של יום א' גם של יום ב' שטעונים התיקון הזה וחזקה‬
‫על המתפלל שהוא ימצא אותם‪.‬‬
‫שורה‬
‫עמוד‬
‫מקור הטעות‬
‫הגירסא הנכונה‬
‫הגירסא המשובשת‬
‫‪70‬‬
‫‪11‬‬
‫טוֹבים‬
‫ִ‬
‫וְ‬
‫טוֹבים‬
‫ִ‬
‫יְ‬
‫דפוס‬
‫‪77‬‬
‫‪5‬‬
‫הַ ְר ִעמָ הּ‬
‫הַ ְרעַ מָ הּ‬
‫דפוס‬
‫‪*97‬‬
‫‪3‬‬
‫על גַּבֵּ י המזבח‬
‫על גַּב המזבח‬
‫‪*97‬‬
‫‪12‬‬
‫עקֹב הַ יּוֹם ְבּ ַרח ֲִמים ִתּזְ כֹּר‬
‫ְלז ְַרעוֹ שֶׁ ל ַי ֲ‬
‫מדקדקים‬
‫‪*112‬‬
‫‪17‬‬
‫ֲליכוֹת‬
‫ה ִ‬
‫ֲליכוֹת‬
‫ח ִ‬
‫דפוס‬
‫‪*115‬‬
‫‪2‬‬
‫ְבּ ִהצָּ ְדקוֹ‬
‫ְבּ ִהצַ ְדּקוֹ‬
‫מדקדקים‬
‫‪*119‬‬
‫‪6‬‬
‫ִכּי‬
‫ִבּי‬
‫דפוס‬
‫‪*124‬‬
‫שניה מלמטה‬
‫ְשׂאוּ‬
‫ְשׂעוּ‬
‫דפוס‬
‫‪*135‬‬
‫טור ימיני ‪14‬‬
‫אַ ח ֲַרי‬
‫אַ ח ֲֵרי‬
‫דפוס‬
‫‪*141‬‬
‫‪7‬‬
‫ְכּעָ שׂ‬
‫ְכּעָ שׁ‬
‫דפוס‬
‫‪*56‬‬
‫‪8‬‬
‫ב' דראש השנה‬
‫וּבֶ ן‬
‫וּבֵ ין‬
‫דפוס‬
‫‪59‬‬
‫תחתונה‬
‫ְפּנֵי‬
‫ְפּנַי‬
‫טשטוש‬
‫‪60‬‬
‫‪6‬‬
‫נִ ְראָ ה‬
‫נִ ְראֶ ה‬
‫דפוס‬
‫‪65‬‬
‫שניה מלמטה‬
‫ְבּ ֶרנֶן‬
‫ְבּ ֶרגֶן‬
‫דפוס‬
‫‪70‬‬
‫‪7‬‬
‫ִכּ ְת ִריס‬
‫ִכּ ְס ִריס‬
‫דפוס‬
‫‪70‬‬
‫‪11‬‬
‫בֵּ ן‬
‫כֵּ ן‬
‫דפוס‬
‫‪71‬‬
‫רביעית מלמטה‬
‫בֵּ ין‬
‫בֵּ ן‬
‫דפוס‬
‫‪71‬‬
‫שניה מלמטה‬
‫ֱדוֹמים‬
‫א ִ‬
‫א ֲַר ִמּים‬
‫צנזור‬
‫‪77‬‬
‫‪11‬‬
‫וְ ִחלֵּ לוּ‬
‫וְ ִהלֵּ לוּ‬
‫דפוס‬
‫‪126‬‬
‫‪2‬‬
‫וְ ִשׁיתוּ‬
‫וְ ִשׁית‬
‫דפוס‬
‫‪*28‬‬
‫‪8‬‬
‫ָ ֽאנוּ‬
‫כל נדרי‬
‫אנחנו‬
‫מדקדקים‬
‫‪45‬‬
‫ששית מלמטה‬
‫‪56‬‬
‫‪10‬‬
‫‪34‬‬
‫‪13‬‬
‫ִסילוּפָ ם‬
‫ילוּפים‬
‫ִ‬
‫ִס‬
‫ְלפָ נָיו‬
‫עָ לָ יו‬
‫דפוס‬
‫מדקדקים‬
‫יום כיפור‬
‫המחכים לסליחתו‬
‫המחכים לוֹ‬
‫‪36‬‬
‫‪5‬‬
‫ַנהֲלֵ נוּ‬
‫ַנחֲלֵ נוּ‬
‫דפוס‬
‫‪55‬‬
‫‪16‬‬
‫וְ ִדשּׁוּנוֹ‬
‫וְ ִדשּׁוּנוּ‬
‫דפוס‬
‫‪56‬‬
‫‪15‬‬
‫י ְֻר ַדּם‬
‫י ְֻר ַדּת‬
‫דפוס‬
‫‪60‬‬
‫‪14‬‬
‫יִ ֽשַׁ ע‬
‫יֶ ֽשַׁ ע‬
‫דפוס‬
‫‪62‬‬
‫‪6‬‬
‫ְכּ ַ ֽצּחַ ר‬
‫ְכּ ַ ֽצּחַ ד‬
‫דפוס‬
‫‪63‬‬
‫שלישית מלמטה‬
‫אֶ ֶרְך אַ פַּ יִ ם‬
‫אֶ ֶרץ אַ פַּ יִ ם‬
‫דפוס‬
‫‪64‬‬
‫‪2‬‬
‫מֵ ע ֲִליּוֹתָ יו‬
‫מַ עֲלוֹתָ יו‬
‫דפוס‬
‫‪69‬‬
‫‪1‬‬
‫עָ נָן‬
‫ענַן‬
‫ֲ‬
‫דפוס‬
‫‪71‬‬
‫‪10‬‬
‫ע ָנוָה‬
‫בַּ ֲ‬
‫ע ָנוָה‬
‫בָּ ֲ‬
‫דפוס?‬
‫‪81‬‬
‫‪12‬‬
‫וּנְ טוּשָׁ ה‬
‫וּנְ טוֹשָׁ ה‬
‫דפוס‬
‫‪83‬‬
‫חמישית מלמטה‬
‫ִפּלַּ ְשׁתָּ‬
‫ִפּלַּ ְשׂתָּ‬
‫דפוס‬
‫‪85‬‬
‫שביעית מלמטה‬
‫וְ ֶנאֱפָ נִ ים‬
‫וְ ֶנאֱפָּ נִ ים‬
‫דפוס‬
‫‪85‬‬
‫חמישית מלמטה‬
‫ירם‬
‫ְלהַ ְד ִר ֵ‬
‫ְלהַ ְד ִריכֵ ם‬
‫דפוס‬
‫‪88‬‬
‫‪8‬‬
‫גּוֹי וְ נ ְָכ ִרי‬
‫גַּם ז ִֵדים‬
‫צנזור‬
‫‪90‬‬
‫‪6‬‬
‫ַר ְח ֶ ֽמָך‬
‫ֲמיָך‬
‫ַרח ֶ ֽ‬
‫דפוס‬
‫‪91‬‬
‫‪2‬‬
‫הֶ הָ יָה‬
‫הֶ הָ יָם‬
‫דפוס‬
‫‪92‬‬
‫‪1‬‬
‫הַ ִה ִצּיב‬
‫הַ ִח ִצּיב‬
‫דפוס‬
‫‪126‬‬
‫שניה מלמטה‬
‫בַּ בַּ ְרזֶל‬
‫כַ בַּ ְרזֶל‬
‫דפוס?‬
‫‪129‬‬
‫‪14‬‬
‫ַיחֲדוֹשׁ‬
‫יְ חֻ ָדּשׁ‬
‫מדקדקים‬
‫‪176‬‬
‫‪12‬‬
‫פָּ קוּד‬
‫פָּ קוּר‬
‫דפוס‬
‫‪178‬‬
‫‪4‬‬
‫ְבּשׂוֹר‬
‫ְבּשׁוֹר‬
‫דפוס‬
‫‪182‬‬
‫‪19‬‬
‫צוֹמֵ נוּ‬
‫צוּמֵ נוּ‬
‫דפוס‬
‫‪183‬‬
‫שניה מלמטה‬
‫ִבּ ְשׁ ִביבֵ י‬
‫ִכּ ְשׁ ִביבֵ י‬
‫דפוס‬
‫‪184‬‬
‫‪3‬‬
‫וּמֵ חֲנִ יטֵ י‬
‫וּמֵ חֲנִ יטַ י‬
‫דפוס‬
‫‪189‬‬
‫תחתונה‬
‫זְ כוּת‬
‫זִ כוּת‬
‫דפוס‬
‫‪192‬‬
‫‪15‬‬
‫ַר ְח ֶ ֽמָך‬
‫ֲמיָך‬
‫ַרח ֶ ֽ‬
‫דפוס‬
‫‪193‬‬
‫שניה מלמטה‬
‫וְ עֵ ינוֹ‬
‫וְ עֵ ינוּ‬
‫דפוס‬
‫‪204‬‬
‫‪9‬‬
‫צַ חַ ן מַ טֵּ הוּ‬
‫חנָתוֹ וְ שֶׁ ְלּמַ טֵּ הוּ‬
‫צַ ֲ‬
‫‪227‬‬
‫‪8‬‬
‫ְכּבֵ ן‬
‫ְבּכֵ ן‬
‫דפוס‬
‫‪239‬‬
‫‪8‬‬
‫חֶ ְרפָּ תֵ נוּ הַ עֲבֵ ר‬
‫וְ שֵׂ אָ תֵ ינוּ ְבּחֵ יקֵ נוּ‬
‫גְ מוּלֵ מוֹ‪ ,‬גְּ מוּלֵ מוֹ הָ שֵׁ ב‬
‫ְלחֵ יקָ ם‪ ,‬וְ יִ ְפּלוּ בַּ ל‬
‫יָקוּמוּ‬
‫חרפתנו העבר‬
‫וחוסיך לא יכלמו‪,‬‬
‫יכלמו הנחרים בך‬
‫ויפלו ולא יקומו‬
‫צנזור‬
‫‪263‬‬
‫‪11‬‬
‫לָ בוֹא‬
‫לַ בוֹא‬
‫דפוס‬
‫‪284‬‬
‫‪6‬‬
‫ַר ְח ֶ ֽמָך‬
‫ֲמיָך‬
‫ַרח ֶ ֽ‬
‫דפוס‬
‫‪308‬‬
‫שלישית מלמטה‬
‫שָׂ ְרפוּ‬
‫שָׂ ְרפוֹ‬
‫דפוס‬
‫‪309‬‬
‫‪17‬‬
‫חַ י זְ עוְֹך קוֹמָ תָ ם‬
‫ְבּ ִבעוּר יוֹם הַ בָּ א‬
‫חַ י ַזע ֲִקי ְקשׁוֹב ִבּעוּר‬
‫יוֹם הַ בָּ א‬
‫צנזור‬
‫‪340‬‬
‫‪15‬‬
‫ַר ְח ֶ ֽמָך‬
‫ֲמיָך‬
‫ַרח ֶ ֽ‬
‫דפוס‬
‫‪348‬‬
‫חמישית מלמטה‬
‫ְשׁבֻ עַ ת אֵ יתָ נִ ים‬
‫ִשׁ ְבעַ ת אֵ יתָ נִ ים‬
‫‪350‬‬
‫‪14‬‬
‫הָ שֵׁ ב ִשׁ ְבעָ תַ יִ ם אֶ ל‬
‫חֵ יק ְמעַ נֵּינוּ‬
‫השב שבותינו מחיק‬
‫מענינו‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫סוכות‬
‫ְשׁבוֹר קָ ְדקוֹד ְמא ֳָדּם‪,‬‬
‫שַׁ כֵּ ר ִח ֶ ֽצּיָך ִמ ָדּם‪,‬‬
‫אֻ מּוֹת הַ נְּ סוּכוֹת‬
‫שבור זרוע רשע‬
‫שלח לצדק ישע‬
‫אמץ וסמכות‬
‫צנזור‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫ַ ֽדּ ְשׁתָּ צָ ִרים‬
‫כהכנעת זדים‬
‫צנזור‬
‫‪42‬‬
‫‪12‬‬
‫תַּ כֶּ ה אוֹיְ ֵ ֽבנוּ‬
‫תכה קמיך‬
‫צנזור‬
‫‪47‬‬
‫‪3‬‬
‫הוללים‬
‫חוללים‬
‫דפוס‬
‫‪48‬‬
‫‪10‬‬
‫תּוֹלדוֹת שָׂ ִעיר‬
‫ְ‬
‫תּוֹלדוֹת צָ ר‬
‫ְ‬
‫צנזור‬
‫‪51‬‬
‫‪8‬‬
‫יחומת‬
‫יהומת‬
‫דפוס‬
‫‪52‬‬
‫תחתונה‬
‫ְמשַׁ ְלּ ִשׁים‬
‫ְמשַׁ ִלּ ִשׁים‬
‫דפוס‬
‫‪72‬‬
‫‪7‬‬
‫ָשׁבוּ‬
‫וְ י ְ‬
‫ָשׁבָ ה‬
‫וְ י ְ‬
‫דפוס‬
‫‪104‬‬
‫‪13‬‬
‫הָ אָ ִסיף‬
‫אָ ִסיף‬
‫דפוס?‬
‫‪130‬‬
‫‪17‬‬
‫כגבורי‬
‫כגבורא‬
‫דפוס‬
‫‪131‬‬
‫‪15‬‬
‫ְבּשֶׁ בַ ע‬
‫ְבּשֶׁ וַע‬
‫דפוס?‬
‫‪159‬‬
‫‪3‬‬
‫ְב ִל ִבּי‬
‫וְ ִל ִבּי‬
‫דפוס‬
‫‪166‬‬
‫תחתונה‬
‫וְ יִ ְשׁתַּ ְכּחוּ‬
‫וְ יִ ְשׁתַּ ִכּחוּ‬
‫דפוס‬
‫צנזור‬
‫‪167‬‬
‫תחתונה‬
‫‪186‬‬
‫‪ 8‬שורות מלמטה‬
‫להוסיף את הקרי‪ :‬יְ חֻ בַּ ר‪ ,‬אל הכתיב‪ :‬יְ בֻ חַ ר‬
‫דפוס‬
‫פּוּרה יִ ְדרְֹך אוֹיֵב בַּ חֲמָ תוֹ‪ .‬הֱיוֹת‬
‫ָ‬
‫להוסיף‪ָ :‬דּרוְֹך‬
‫שׁוֹמ ֵרי סֻ כָּ תוֹ‬
‫סֻ כָּ ה ְלצֵ ל ְל ְ‬
‫צנזור‬
‫‪193‬‬
‫‪ 2‬שורות מלמטה‬
‫בד‬
‫בר‬
‫דפוס‬
‫‪202‬‬
‫‪ 4‬שורות מלמטה‬
‫קוֹמ ֵ ֽמיהֶ ם‬
‫ִמ ְת ְ‬
‫קוֹמ ֶ ֽמיָך‬
‫ִמ ְת ְ‬
‫צנזור‬
‫‪208‬‬
‫‪ 3‬שורות מלמטה‬
‫וְ הֵ ִציץ‬
‫וְ הַ ִציץ‬
‫דפוס‬
‫‪209‬‬
‫‪15‬‬
‫שֵׁ ם ע ֲִדינָה ְלהַ א ֲִביד‬
‫שֵׁ ם רשעים ְלהַ א ֲִביד‬
‫צנזור‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫שמיני עצרת‬
‫ַשּׁי‬
‫ִל ְפנֵי ְמנ ִ‬
‫ִל ְפנֵי ְמנַשֶּׁ ה‬
‫מדקדקים‬
‫‪18‬‬
‫‪11‬‬
‫שָׁ ם‬
‫שֵׁ ם‬
‫דפוס‬
‫‪91‬‬
‫‪9‬‬
‫יַ ֽחַ ד‬
‫יַ ֽחַ ר‬
‫דפוס‬
‫‪91‬‬
‫‪14‬‬
‫ְלפַ ְרנְ סָ ה‬
‫ְלפַ ְרנָסָ הּ‬
‫דפוס‬
‫‪123‬‬
‫‪19‬‬
‫וַיּ ֹאמַ ר‬
‫וַיּ ֹאמֶ ר‬
‫דפוס‬
‫‪127‬‬
‫‪ 2‬שורות מלמטה‬
‫ְלהַ ְכ ִריעוֹ‬
‫ְלהַ ְפ ִריעוֹ‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫ראשון של פסח‬
‫אֱדוֹם ַיחֲצֶ נּוּ‬
‫קָ מָ יו ַוחֲצֶ נּוּ‬
‫היידנהיים נגד הכל‬
‫צנזור ודפוס‬
‫‪15‬‬
‫‪12‬‬
‫ח ֶרב חַ ָדּה עַ ל‬
‫ֶ ֽפּסַ ח ֶ ֽ‬
‫אֱדוֹם‬
‫פסח חרב על רשעי‬
‫הדם‬
‫צנזור‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫ורפא עַ מּוֹ‬
‫ורפא ִעמּוֹ‬
‫דפוס‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫כָּ ל גּוֹי‬
‫כָּ ל צורר‬
‫צנזור‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫טָ עוּן הַ ְק ָדּמָ ה עֶ ֶרב‬
‫ְפּסָ ִחים‬
‫טָ עוּן הַ ְק ָדּמָ ה עָ ֵרב‬
‫ְפּסָ ִחים‬
‫דפוס‬
‫‪35‬‬
‫‪1‬‬
‫אוֹר יֶ ֽשַׁ ע‬
‫אוֹר יֵשַׁ ע‬
‫דפוס‬
‫‪37‬‬
‫‪13‬‬
‫ַנחֲלָ ה‬
‫נ ְַחלָ ה‬
‫דפוס‬
‫‪40‬‬
‫‪ 5‬שורות מלמטה‬
‫¶ציּוּן‬
‫ִ‬
‫ִציּוֹן‬
‫‪44‬‬
‫‪1‬‬
‫ְכּאֵ ב‬
‫ְכּאָ ב‬
‫דפוס‬
‫‪50‬‬
‫‪2‬‬
‫מַ ח ֲַרכֵּ י‬
‫מַ ח ֲַר ִכּי‬
‫דפוס‬
‫‪51‬‬
‫‪ 6‬שורות מלמטה‬
‫מַ ְלכֵ י אֱדוֹם‬
‫מַ ְלכֵ י יון‬
‫צנזור‬
‫‪81‬‬
‫‪17‬‬
‫וְ ִאתָּ ם‬
‫‪82‬‬
‫‪15‬‬
‫‪86‬‬
‫‪ 2‬שורות מלמטה‬
‫וְ אַ תֶּ ם‬
‫דפוס‬
‫ִה ְמ ִטיר‬
‫ִה ְמ ִתּיר‬
‫דפוס‬
‫יִ ְשׁקוֹט ְכּעַ ב טַ ל‬
‫יִ ְשׁקוֹט טַ ל‬
‫דפוס‬
‫‪18‬‬
‫אחרונה‬
‫שביעי של פסח)כולל שבת חול המועד(‬
‫ָעים עַ ל צָ ָריו עֶ שֶׂ ר נְ ג ִָעים צנזור‬
‫עַ ל אֱדוֹם עֶ שֶׂ ר נְ ג ִ‬
‫עוֹד יְ חַ מֵּ שׁ‪ ,‬תֹּהוּ ָובֹהוּ עוֹד יְ חַ מֵּ שׁ‪ ,‬תֹּהוּ ָובֹהוּ‬
‫רוֹמי‬
‫ִ‬
‫ִבּ ְכ ַרְך גָּדוֹל‬
‫ְלשַׁ מֵּ שׁ‬
‫ִבּ ְכ ַרְך גָּדוֹל ְלשַׁ מֵּ שׁ‬
‫‪37‬‬
‫‪14‬‬
‫מֵ ְררוּ‬
‫מֵ ְרדוּ‬
‫דפוס‬
‫‪40‬‬
‫‪3‬‬
‫נא שית אֱדוֹם‬
‫נא שית אויביך‬
‫צנזור‬
‫‪44‬‬
‫‪7‬‬
‫ִבּין‬
‫בֵּ ין‬
‫‪48‬‬
‫‪12‬‬
‫יַזְ ִהירוּ‬
‫יַזְ ִהיר‬
‫‪48‬‬
‫‪18‬‬
‫טכסיס‬
‫תכסיס‬
‫‪50‬‬
‫‪11‬‬
‫ִשׂימֵ נִ י‬
‫ִשׂימֵ נוּ‬
‫‪62‬‬
‫‪7‬‬
‫ְבּמַ ְלכוּת זָדוֹן‬
‫בטופלי שקר‬
‫‪62‬‬
‫‪ 5‬שורות לפני הסוף‬
‫בחסף‬
‫בכסף‬
‫‪65‬‬
‫‪8‬‬
‫הֵ ִכינוֹ‬
‫ה ֲִכינוֹ‬
‫דפוס‬
‫‪72‬‬
‫‪10‬‬
‫לֶ אֱדוֹם יעשה כלה‬
‫לאיביו יעשה כלה‬
‫צנזור‬
‫‪72‬‬
‫‪15‬‬
‫קרנות גּוֹיִ ם בהפילו‬
‫קרנות רשעים‬
‫בהפילו‬
‫צנזור‬
‫‪72‬‬
‫שורה לפני הסוף‬
‫בֶּ אֱדוֹם יתן נקמתו‬
‫באיוביו יתן נקמתו‬
‫צנזור‬
‫צנזור‬
‫שבועות‬
‫‪42‬‬
‫‪10‬‬
‫וְ יָפֵ ק‬
‫ַויָפֶ ק‬
‫דפוס‬
‫‪42‬‬
‫‪17‬‬
‫שָׂ ְבעָ ה ‪ /‬שַׂ ְבּעָ הּ‬
‫ִשׁ ְבעָ ה‬
‫דפוס‬
‫‪53‬‬
‫‪8‬‬
‫וְ ִהזְ ִ ֽריעַ‬
‫וְ ִהזְ ִ ֽריחַ‬
‫דפוס‬
‫‪56‬‬
‫ארבע שורות מלמטה‬
‫בַּ ה ֲָדרוֹ‬
‫בַּ ה ֲָד ָרה‬
‫דפוס‬
‫‪57‬‬
‫‪1‬‬
‫ִהנֵּה‬
‫ִהנֵּח‬
‫דפוס‬
‫‪57‬‬
‫‪12‬‬
‫ָ ֽ ֽא נוּ‬
‫אֲנוּ‬
‫מדקדקים‬
‫‪62‬‬
‫‪14‬‬
‫ידם‬
‫בַּ הֲזִ ָ‬
‫ידם‬
‫בַּ חֲזִ ָ‬
‫דפוס‬
‫‪62‬‬
‫שש שורות מלמטה‬
‫ְמחַ תָּ ה‬
‫מַ ְחתָּ ה‬
‫דפוס‬
‫‪62‬‬
‫חמש שורות מלמטה‬
‫חודרת‬
‫הודרת‬
‫דפוס‬
‫‪66‬‬
‫‪21‬‬
‫וְ ג ְָדלוֹ‬
‫יְ ג ְָדלוֹ‬
‫דפוס‬
‫‪92‬‬
‫‪7‬‬
‫נפשי‬
‫נפשו‬
‫דפוס‬
‫‪101‬‬
‫‪9‬‬
‫ִמ ְלוָה‬
‫מַ ְלוָה‬
‫דפוס‬
‫‪103‬‬
‫‪3‬‬
‫ִמ ִמּי‬
‫ִממֵּ י‬
‫דפוס‬
‫‪104‬‬
‫‪ 2‬מלמטה‬
‫וּתשׂוּמֶ ת‬
‫ְ‬
‫וּשׂתוּמֶ ת‬
‫ְ‬
‫דפוס‬
‫‪108‬‬
‫‪10‬‬
‫ְבּמַ חֲבַ ת‬
‫ְבּמַ חֲבַּ ת‬
‫דפוס‬
‫‪110‬‬
‫‪3‬‬
‫הַ סֵּ רוּס‬
‫הַ כֵּ רוּס‬
‫דפוס‬
‫הגירסאות המצונזרות בסידורים‬
‫עבודת ישראל‬
‫שפת אמת‬
‫‪243,14‬‬
‫‪133,3‬‬
‫הגירסא הנכונה‬
‫הגירסא המשובשת‬
‫חזֶק ז ְַעמּוֹ‬
‫כּוּשׁית‪ֹ ,‬‬
‫ִ‬
‫להוסיף‪ :‬הָ עוֹבֵ ד בָּ הּ יִ מָּ חֵ ץ ְכּעַ ל יַד לָ קַ ח‬
‫ישׁית‬
‫קָ מָ יו י ִָפיץ ח ֲִר ִ‬
‫‪642,17‬‬
‫‪28,3‬‬
‫רוֹמי ְבעָ ִלים‬
‫ִ‬
‫רוֹזני ְבעָ ִלים‬
‫‪244,1‬‬
‫‪133,6‬‬
‫ָדּת ח ֲָדשָׁ ה יְ חַ ֵדּשׁ הַ טּוֹת ֹאזֶן‬
‫ילים‬
‫מֵ הַ ְכ ִבּיד‪ ,‬חֲלוֹף א ֱִל ִ‬
‫זְ בוּל‪.‬‬
‫דעה חדשה יחדש הטות‬
‫אזן מהכביד‪ ,‬הדר חמדת‬
‫זבול‬
‫‪621,15‬‬
‫‪178,7‬‬
‫צוֹרר הַ צָּ ר השיבנו למנוחתך כי ידך‬
‫ֵ‬
‫ְבּאַ ְפָּך ֽקוּמָ ה עַ ל‬
‫לא תקצר‬
‫‪448‬‬
‫‪276‬‬
‫ברוכה אסתר בעדי‬
‫ברוכה אסתר מגנה בעדי‬
‫‪448,17‬‬
‫‪276,15‬‬
‫ֲרוּרים כָּ ל הָ ע ֲֵר ִלים‪.‬‬
‫להוסיף‪ :‬א ִ‬
‫רוּכים כָּ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל‬
‫ְבּ ִ‬
‫ארורים כל הרשעים‬
‫ברוכים כל הצדיקים‬
‫ֱדוֹמים‬
‫הזכר לֶ א ִ‬
‫הזכר לערים‬
‫‪694,3‬‬
‫‪82,14‬‬
‫צוֹר ֵ ֽריהֶ ם ִפּ ְתאֹם ְלהָ ֵדשׁ‬
‫וְ ְ‬
‫ושנאיך פתאם להדש‬
‫‪696,12‬‬
‫‪86,8‬‬
‫הדֹם ִמגֵּר נְ זוּד עֶ ֶדשׁ‬
‫ֲ‬
‫הדם אשר מוגר והודש‬
‫‪702,7‬‬
‫‪94,9‬‬
‫ַצּיעַ ְלרוֹשֵׁ שׁ אַ ְרבַּ ע‬
‫אנָן י ִ ֽ‬
‫צַ ֲ‬
‫מַ ְלכֻ יּוֹת‪ ,‬אַ ְרבַּ ע מַ ְלכֻ יּוֹת‬
‫נָדוּשׁ נָא‬
‫צאת למרחב מלחץ ארבע‬
‫מלכיות‪ :‬ארבע מלכיות‬
‫נראה נא‬
‫‪706,11‬‬
‫‪100,1‬‬
‫תַּ ִפּיל צַ ר‬
‫תַּ ִפּיל אויביך‬
‫‪706,13‬‬
‫‪100,3‬‬
‫ישמע לֶ אֱדוֹם‬
‫ישמע לצר‬
‫‪706,14‬‬
‫‪100,4‬‬
‫בֶּ אֱדוֹם ִתּפָּ ַרע‬
‫בצר ִתּפָּ ַרע‬
‫‪716,15‬‬
‫‪113,8‬‬
‫נִ ְקמָ ִתי מֵ אֵ ת הָ אוּמוֹת‬
‫נקמת דם עגומות‬
‫‪719,16‬‬
‫‪118,3‬‬
‫‪663,18‬‬
‫ַשׁ ִכּיר ִחצָּ יו‬
‫ְפּנֵי ה' ִשׁ ְפ ִכי ִלבֵּ ְך ְלאַ ְבּ ָדם‪ִ ,‬לנְ קוֹם נִ ְקמָ תֵ ְך י ְ‬
‫צוֹר ֵ ֽרינוּ תּ ֹאכַ ל‬
‫ְ‬
‫ִמ ָדּם‪,‬‬
‫‪720,5‬‬
‫‪119,2‬‬
‫עוֹן צֶ לֶ ב‬
‫עַ ל ִע ְסקֵ י ֲ‬
‫בחדודי תער גלב‬
‫‪721,13‬‬
‫‪121,7‬‬
‫ְלבוּל עֵ ץ סוֹגְ ִדים‬
‫ללא אלהים סוֹגְ ִדים‬
‫‪721,18‬‬
‫‪121.14‬‬
‫אָ הֳלֵ י אֱדוֹם‬
‫אהלי כוש‬
‫קינות‬
‫כ"א‬
‫‪88,5‬‬
‫שׂוֹנְ אַ י תצמית‬
‫שונאיך תצמית‬
‫כ"א‬
‫‪88,6‬‬
‫ִאם ְבּגוֹי אֲשֶׁ ר כָּ זֶה‬
‫אם בכזה‬
‫מ"ד‬
‫‪122,14‬‬
‫ירה‬
‫ְכּמַ ְב ִכּ ָ‬
‫ירה‬
‫ְבּמַ ְב ִכּ ָ‬
‫נ"ג‬
‫‪139,12‬‬
‫ְבּבֵ ין חָ ִציר‬
‫ְבּבֵ ן חָ ִציר‬
‫נ"ד‬
‫‪140,14‬‬
‫עֲשׂוּיִ ים להתכבד‬
‫עשירים להתכבד‬
‫אֶ ל הָ הָ ר‬
‫עַ ל הָ הָ ר‬