נוהל בחירת ראש מנהלת מבני חינוך הכי עדכני

‫נוהל לבחירת ראש מנהלת מבני חינוך‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪.1‬‬
‫נוהל זה מסדיר הליך לבחירה ומינוי של ראש מנהלת מבני חינוך למוריה‬
‫חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (" ראש מנהלת " ו ‪ "-‬מוריה ")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נוהל זה לא ישונה במהלך הליך בחירת ראש המנהלת ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בסיום התהליך מוריה תכרות חוזה עבודה עם ראש המנהלת שי יבחר בהתאם‬
‫לכללים החלים על החברה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ועדת איתור‬
‫‪.4‬‬
‫וועדת האיתור תכלול ‪ 5 – 3‬מעובדי מוריה אשר ימונו לתפקיד זה על ידי‬
‫מנכ"ל מוריה ‪ ,‬לרבות מנכ"ל מוריה עצמו ‪ ,‬ככל שהוא יבחר בכך (" הוועדה ")‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ייעוץ משפטי לוועדה‪ ,‬ככל שיידרש‪ ,‬יינתן על ידי היועץ המשפטי של מוריה (" היועץ‬
‫ה משפטי ")‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בדיקת עמידה בתנאי הכשירות למינוי וסינון ראשון של המועמדים ייעשו על ידי‬
‫צוות שחבריו הם עוזרת מנכ"ל ו הנהלה של מוריה‪ ,‬היועץ המשפטי ועובד נוסף‬
‫שייקבע לעניי ן זה על ידי מנכ"ל מוריה (לרבות מנכ"ל מוריה עצמו‪ ,‬ככל שהוא יבחר‬
‫בכך) (" צוות האיתור ")‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תנאי כ שירות למינוי‬
‫‪.7‬‬
‫לא יתמנה לראש מנהלת אלא מי שנתקיימו בו כל התנאים המפורטים בפרק זה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫כשיר להתמנות כראש מנהלת ‪ ,‬הוא תושב ישראל‪ ,‬שנתקיימו בו תנאים אלה‪,‬‬
‫במצטבר‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫אקדמאי – בעל תואר ראשון ממוסד המוכר על ידי המל"ג‪ .‬תואר שני בכלכלה‬
‫‪ /‬מנהל עסקים ‪ /‬משפטים ‪ /‬אדריכלות ‪ /‬הנד סה ‪ /‬מדיניות ציבורית ‪ -‬יתרון ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫בעל ניסיון בעבודה עם המגזר הציבורי ‪ .‬ניסיון עם העשייה הציבורית‬
‫בירושלים ‪-‬יתרון ‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫בעל ניסיון ב בניית תכניות עבודה‪ ,‬תהליכי עבודה ונהלי עבודה ברמה‬
‫ארגונית במגזר הציבורי‪ .‬עדיפות לניסיון ב תחומים אלו מול לפחות אחד‬
‫משלושת הגופים הבאים‪ :‬עיריית ירושלים ‪ ,‬משרד האוצר ומשרד‬
‫החינוך ‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪.9‬‬
‫בעל ניסיון ב הקמת יחידות ארגוני ו ת ‪ /‬מחלקות מקצועיות ובניית‬
‫תהליכי תכנון וביצוע‪.‬‬
‫לא יתמנה ל ראש מנהלת מי שהורשע בעבירה או מי שמתנהלת נגדו חקירה‬
‫משטרתית ב חשד לביצוע עבירה ‪ ,‬כ אשר מדובר בעבירות ש לדעת הוועדה ‪ ,‬לאחר‬
‫התייעצות עם היועץ המשפטי‪ ,‬מחמת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי‬
‫להתמנות לראש מנהלת ‪.‬‬
‫‪ . 10‬נבחר אדם לתפקיד ולאחר מכן התברר כי המידע שמסר בשאלון שהגיש‪ ,‬לרבות‬
‫בדבר השכלתו‪ ,‬ניסיונו והעדר או קיום חקירה או הרשעה‪ ,‬לא היה מלא ונכון‪,‬‬
‫רשאי מנכ"ל מוריה לבטל את מינויו ללא הודעה מוקדמת ופיצוי כלשהם‪.‬‬
‫‪ . 11‬לא יתמנה ל ראש מנהלת אלא מי שהגיש את מועמדותו בהתאם לתנאים המפורטים‬
‫בנוהל זה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫השלבים בבחירת המועמד‬
‫‪ . 12‬השלבים בהליך בחירת ראש המנהלת יהיו אלה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫שלב מקדמי ‪ -‬פרסום בעיתונות ואיתור מועמדים באופן יזום‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שלב ראשון – סינון מוקדם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שלב שני – ראיון ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שלב שלישי – בחירת המועמד המתאים‪ ,‬ואישורו על ידי הנהלת מוריה‪.‬‬
‫פירוט השלבים מובא להלן‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫השלב המקדמי – איתור מועמדים‬
‫‪ . 13‬מוריה תפרסם מודעה ב אתר מוריה וב עיתון אחד לפחות‪ ,‬בדבר חיפושיה אחר ראש‬
‫מנהלת מבני חינוך (" המו דעה ")‪ .‬במודעה יפורטו עיקרי תנאי הסף הנדרשים‬
‫מהמועמדים‪ ,‬זכות המועמדים לקבלת נוהל זה לעיון ‪ ,‬והמועד האחרון להגשת‬
‫מועמדות‪ .‬מוריה רשאית להאריך את המועד האמור והודעה על הארכת המועד‬
‫תפורסם בדרך שבה פורסמה המודעה‪.‬‬
‫נוהל זה יפורסם באתר האינטרנט של מוריה‪ .‬הודעה על כך תיכלל במודעה‪.‬‬
‫‪ . 14‬הוועדה תהא רשאית לפנות למועמדים על מנת שיציעו עצמם לתפקיד ראש מנהלת‪.‬‬
‫אין בפניה למועמד כלשהו משום מתן מצג על עמידתו בתנאי הכשירות או על מתן‬
‫הבטחה לאותו מועמד‪ ,‬כי הוא יבחר ו‪/‬או יאושר לתפקיד ראש המנהלת ‪ .‬הפניה של‬
‫הוועדה למועמד היא בגדר הזמנה להגיש הצעה בלבד‪ ,‬ולא יותר‪.‬‬
‫‪ . 15‬הגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת קורות חיים (בקובץ ‪ Word‬עם פירוט‬
‫בנוגע לניסיון התעסוקתי) בצירוף המלצות ותעודות המעידות על השכלה ‪ ,‬ניסיון‬
‫והכשרה של המועמד ‪ ,‬כל זאת באמצעות דואר אלקטרוני‪ ,‬שיצוין במודעה ‪.‬‬
‫‪ . 16‬את ההצעות יש להגיש שלא יאוחר מתאריך ‪ 22.3.15‬בשעה ‪. 12:00‬‬
‫‪ . 17‬צוות האיתור והוועדה רשאים לפנות למועמד בבקשה להבהרה והשלמת המידע‬
‫שמסר המועמד‪ ,‬אולם מובהר כי הם אינם חייבים לעשות זאת‪ ,‬והאחריות היא על‬
‫המועמד לתת בהגשת מועמדותו תמונה מלאה בכל הנוגע לעברו ולהתאמתו‬
‫ל תפקיד‪ .‬כל סיכון של חוסר במידע או אי ‪ -‬בהירותו – מוטל על המועמד עצמו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫השלב הראשון – סינון‬
‫‪ . 18‬צוות האיתור יבדוק את עמידת המועמדים שהגישו הצעה עד למועד האחרון‬
‫להגשת הצעות‪ ,‬בתנאי הכשירות‪ .‬מועמדים שלא עמדו בתנאים ‪ -‬לא יעברו לשלב‬
‫הריאיו ן ‪.‬‬
‫‪ . 19‬צוות האיתור יבצע סינון מ וקדם של המועמדים שעמדו בתנאי הכשירות‪ ,‬ויקבע את‬
‫‪ 10‬מועמדים המתאימים ביותר לפי שיקול דעתו המוחלט‪ ,‬לעבור לשלב הבא‪ ,‬וזאת‬
‫בהסתמך על הנתונים והמידע שנמסרו לגבי השכלתם ‪ ,‬ניסיונ ם המקצועי ויתר‬
‫הנתונים שיימסרו על ידם‪. ,‬‬
‫ז ‪ .‬השלב השני ‪ -‬ראיון על ידי הוועדה‬
‫‪ . 20‬צוות האיתור י עביר לוועדת איתור את רשימת עשרת המועמדים שעברו לשלב‬
‫השני‪.‬‬
‫‪ . 21‬הוועדה תדון בקורות החיים ובחומר ים הנוספים שהמועמדים צירפו להצעתם‪,‬‬
‫ותראיין את המועמדים שעלו לשלב זה ‪.‬‬
‫‪ . 22‬על סמך מכלול החומר האמור‪ ,‬לרבות הריאיו ן ‪ ,‬כל חבר ועדה יביע דעתו ביחס‬
‫למועמדים השונים‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫השלב השלי שי – הבחירה עצמה‬
‫‪ . 23‬לאחר הריאיו ן האישי‪ ,‬הוועדה תיתן חוות דעתה ביחס למועמדים שרואיינו על ידה‬
‫וזאת על סמך התרשמותה מניסיונם וכישוריהם ולאחר צירוף של מכתבי המלצה‬
‫רלוונטיי ם ‪ .‬כל חבר ועדה ינקד בנפרד את המועמדים השונים על פי הקריטריונים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪.24‬‬
‫א‪.‬‬
‫בעל כישורים ניהוליים – ‪ 30%‬מהניקוד בשלב זה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בעל ניסיון רלבנטי – ‪ 15%‬מהניקוד בשלב זה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תפיסתו את תפקיד רא ש מנהלת במוריה‪ ,‬וחזון לעבודתו – ‪ 15%‬מהניקוד‬
‫בשלב זה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫התרשמות כללית – ‪ 40%‬מהניקוד בשלב זה ‪.‬‬
‫הוועדה ת בחר במועמד הראוי ביותר לדעתה ‪.‬‬
‫‪ . 25‬להסרת ספק מובהר כי מוריה איננה מתחייבת כי בתום ההליך י י כרת הסכם‬
‫העסקה עם מי מהמועמדים ומוריה אף רשאית‪ ,‬לאחר שתנתח את הפניות‬
‫השונות שהגיעו במסגרת ההליך‪ ,‬להחליט כי ההליך יבוטל ולא י י כרת הסכם‬
‫עם מי מהמועמדים ‪.‬‬