תבחינים למתן תמיכות 2016

‫תבחינים למתן תמיכות ‪2016‬‬
‫מבוא‬
‫כללי‪:‬‬
‫מועצה אזורית "מטה בנימין" (להלן ‪" -‬המועצה") תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה‬
‫‪.1‬‬
‫למוסדות השונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות שפורסם‬
‫בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ‪( 4/2006‬להלן – "הנוהל")‪ ,‬ואין במסמך זה כדי לגרוע מהוראות‬
‫הנוהל אלא להוסיף עליהן בלבד‪ .‬העמותות רשומות כחוק או חב' שלא למטרת רווח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה‪ ,‬לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין‬
‫מקבלי התמיכה השונים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על פי נושאי התמיכה‪ .‬נושאי התמיכה נקבעו‬
‫בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שיקבעו בתקציב ‪ ,2016‬וניתן יהיה להוסיף עליהם ו‪/‬או‬
‫לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מליאת המועצה‪ ,‬והגדרה תקציבית כדין‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫התמיכה בין אם ישירה ובין אם עקיפה‪ ,‬תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו‪/‬או עבור שירותים‬
‫הניתנים לתושבי הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי המוסד‬
‫המבקש תמיכה‪( ,‬להלן‪" :‬הגוף המבקש") ותהא רשאית לאשר את התמיכה‪ ,‬לדחותה‪ ,‬כולה‬
‫או חלקה‪ ,‬או להתנותה בתנאים‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫התמיכה תשולם בתשלומים במועדים שיקבעו על פי הנחיות הגזבר‪ ,‬ועל פי שיקול דעתו‬
‫ובהתאם לסעיף ‪ 18.1‬לנוהל‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מוסד החייב כספים למועצה יקוזזו כספים אלו מתוך כספי התמיכה שהוענקו לו‪ ,‬אלא אם‬
‫כן החליטה מליאת המועצה אחרת מטעמים שיירשמו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫המועצה ת היה רשאית להקטין‪ ,‬לשנות‪ ,‬לעכב ו‪/‬או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם‬
‫להוראות הנוהל‪ ,‬וכן משיקולים תקציביים של המועצה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על ‪ 90%‬או שיעור נמוך מכך כפי שייקבע מעלות הפעולה‬
‫הנתמכת‪.‬‬
‫תקבע מגבלה להענקת תמיכה למוסד ציבור הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות‪ ,‬זולת אם‬
‫מנימוקים שיירשמו תחליט מליאת המועצה‪ ,‬לאחר קבלת המלצת הועדה המקצועית ‪ ,‬כי‬
‫יש מקום לחרוג מתנאי זה‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪1‬‬
‫מוסדות להשכלה גבוהה –ישיבות‪/‬כוללים ‪ +‬מדרשות‬
‫אופן פעילות ‪:‬‬
‫מוסדות ציבור אשר הינם מסגרות לימוד ללימודים לציבור לאחר גיל תיכון‪ ,‬ובכלל זה כוללים‪,‬‬
‫ישיבות ומדרשות‪.‬‬
‫תנאי סף ‪:‬‬
‫יתמכו תלמידים ואברכים הרשומים במשרד הפנים כתושבי בנימין‪-‬סעיף זה לא יחול על‬
‫‪.1‬‬
‫תלמיד עונתי ותלמיד מזדמן במדרשות‪.‬‬
‫תלמידי חו"ל יוכרו כתושבי בנימין‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המלצת מזכירות הישוב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תלמיד הלומד לא פחות מ‪ 40-‬שעות שבועיות במהלן שנת כספים מלאה‪ ,‬ולא פחות מ‪6 -‬‬
‫‪.4‬‬
‫חודשים בשנת כספים (להלן ‪" -‬התלמיד")‪.‬‬
‫תלמיד במדרשה הלומד לפחות שלושה חודשים בשנה בתנאי פנימייה (להלן ‪" -‬תלמיד‬
‫עונתי")‪.‬‬
‫תלמיד במדרשה שאינו בתנאי פנימייה בתוכנית של לפחות שלושה חודשים ‪ ,‬ולא פחות‬
‫מ – ‪ 6‬שעות שבועיות (להלן ‪" -‬תלמיד מזדמן")‪.‬‬
‫מספר התלמידים במוסד לא יפחת מ‪ 15-‬תלמידים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תלמיד יהיה זכאי לתמיכה בגין רישום במוסד אחד בלבד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫תלמיד בכולל הינו תלמיד הרשום במשרד הדתות ולומד יום שלם‪ ,‬ולא פחות מ‪ 5-‬ימים‬
‫‪.7‬‬
‫בשבוע‪.‬‬
‫אופן החלוקה ‪:‬‬
‫תלמיד ‪ 1 -‬נקודה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אברך (תלמיד נשוי) ‪ 3 -‬נקודות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫תלמיד עונתי ‪ 1/2 -‬נקודה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תלמיד מזדמן – ‪ 1/4‬נקודה‪.‬‬
‫לישובים‪ :‬גוש טלמונים‪ ,‬גוש שילה‪ ,‬נ‪.‬צוף‪ ,‬נחליאל‪ ,‬עלי (בעומק השטח)‪.‬‬
‫יינתן מקדם כדלהלן‪:‬‬
‫א) מוסדות הממוקמים בישוב עד ‪ 100‬משפחות יתוקצבו ב‪.250%-‬‬
‫מוסדות הממוקמים בישוב מ‪ 101-‬ועד ‪ 200‬משפחות יתוקצבו ב‪.180%-‬‬
‫ב)‬
‫מוסדות הממוקמים בישוב מ‪ 201-‬משפחות ומעלה יתוקצבו ב‪.100%-‬‬
‫ג)‬
‫ערך הנקודה ‪:‬‬
‫יקבע לאחר קבלת רשימת תלמידים מכל המוסדות ובדיקתם באוכלוסון המועצה כתושב בנימין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מכינות קדם שירות‬
‫אופי פעילות‪:‬‬
‫מוסדות המהווים מסגרת הכנה קדם צבאית לתלמידים טרם גיוס‪ ,‬ולמכינות לאחר צבא ומוסדות‬
‫המהווים הכנה לשירות במשטרת ישראל‪ ,‬מכינות קדם שירות לאומי ו‪/‬או קדם שירותי אזרחי‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫מספר התלמידים במוסד לא יפחת מ – ‪ 15‬תלמידים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תלמיד יהיה זכאי לתמיכה בגין רישום במוסד אחד בלבד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תלמיד שיופיע ביותר ממוסד אחד‪ ,‬יגרע משני המוסדות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תלמיד הלומד לא פחות מ – ‪ 40‬שעות שבועיות במהלך שנת כספים מלאה‪ ,‬ולא פחות מ – ‪6‬‬
‫‪.4‬‬
‫חודשים בשנת כספים‪.‬‬
‫אופן החלוקה‬
‫תלמיד ‪ 1 -‬נקודה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תלמיד במכינה אשר הינו תושב בנימין ‪ 2 -‬נקודות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ערך הנקודה‪:‬‬
‫ייקבע לאחר קבלת רשימת תלמידים מכל המוסדות ובדיקתם‪.‬‬
‫ארגוני בריאות‬
‫אופי הפעילות‪:‬‬
‫המועצה תיתן סיוע למוסדות הפועלים בתחום קידום הבריאות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫התמיכה לפי פרק זה תינתן לארגונים המתמחים בהשאלת ציוד רפואי לנזקקים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫הארגון פועל בלא פחות מ‪ 10% -‬מישובי בנימין‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך שלוש שנים לפחות‪ ,‬וזאת בתחום המועצה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫לארגון קיימים סניפים בישובי בנימין‪.‬‬
‫אופי חלוקת התמיכה‪ :‬כל סניף‪ :‬נקודה‪.‬‬
‫ערך כל נקודה‪ :‬ייקבע לאחר קבלת הבקשות מכל העמותות‪.‬‬
‫מתן שירותים לילדים בעלי צרכים מיוחדים‬
‫‪3‬‬
‫אופי הפעילות‪:‬‬
‫ארגונים העוסקים בפעילות בתמיכה למתן מענה למצוקות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים‬
‫(פגיעות‪ ,‬נכויות‪ ,‬מחלות כרוניות ותורשתיות‪ ,‬חירשות‪ ,‬עיוורון‪ , ,‬שיתוק מוחין)‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫הארגון מטפל במטופלים תושבי בנימין בהיקף שלא יפחת מ‪ 90% -‬מכלל הישובים במועצה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הארגון פועל באזור בנימין לא פחות מחמש שנים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הארגון מטפל בלא פחות מ – ‪ 30‬ילדים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אופי החלוקה‪:‬‬
‫סך של כל מטופל תושב מטה בנימין‪ :‬נקודה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫במידה והגוף המבקש בנה מבנה המשרת את האוכלוסיה נשוא התבחין וזאת בסך עלות‬
‫‪.2‬‬
‫שלא תפחת מ_____ ‪ ,₪‬תעביר המועצה לגוף המבקש תמיכה אשר לא תעלה על‬
‫_____ש"ח וזאת כפוף לקבלת חוות דעת מחלקת הנדסה ומחלקת רווחה בעמידת המבנה‬
‫בתנאי האמור‪.‬‬
‫ערך הנקודה‪ :‬ייקבע לאחר קבלת הבקשות מכל העמותות‪.‬‬
‫דת‬
‫אופי הפעילות‪:‬‬
‫מוסדות ציבור המארגנים שיעורי תורה לתלמידי בית הספר במסגרת חינוך לא פורמאלי‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מוסד ציבור המארגן לפחות ‪ 250‬שיעורי תורה בחודש‪.‬‬
‫התלמידים המשתתפים הינם בגילאים ‪ 4‬עד ‪. 14‬‬
‫הפעילות ניתנת בלא פחות מ‪ 50% -‬מישובי בנימין‪.‬‬
‫הארגון פועל בתחום הנתמך לפחות חמש שנים בחבל בנימין‪.‬‬
‫אופן החלוקה‪:‬‬
‫תקציב התמיכה יחולק בין הארגונים באופן יחסי כאשר כמדד ישמשו מספר שיעורי התורה שהם‬
‫נותנים‪.‬‬
‫אגודת ספורט‪:‬‬
‫המועצה תקדם את הספורט ההישגי של אגודות ספורט שפועלות בתחום המועצה האזורית‬
‫המוכרים ע"י מנהל הספורט‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫אגודת ספורט המתחרה במסגרות רשמיות ומייצגת את מועצה אזורית "מטה בנימין"‪.‬‬
‫‪ 60%‬מהיקף פעילות אגודת הספורט מתבצעת בתחום מועצה אזורית "מטה בנימין" בלבד‪.‬‬
‫אחוז המשתתפים מתושבי בנימין באגודת הספורט אינו פחות מ‪ 80%-‬מכלל פעילות‬
‫האגודה‪.‬‬
‫התמיכה תוגבל לשיעור של ‪ 30%‬מעלות הפעולה הנתמכת‪.‬‬
‫אופי חלוקת התמיכה‪:‬‬
‫תמיכה תינתן לכל קבוצה בכל ענף בכל מין‪ /‬זכר ונקבה – וכן על פי מספר השחקנים ומספר‬
‫הפעילויות המתקיימות במהלך השבוע‪.‬‬
‫תרבות‪ ,‬אמנות ומוסיקה‪:‬‬
‫המועצה מבקשת לקדם את הגופים הפועלים בתחום זה והמוכרת ע"י משרד החינוך והתרבות‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 60%‬מפעולות העמותות מתבצעות בתחום מועצה אזורית "מטה בנימין" בלבד‪.‬‬
‫כתובת משרדה רשום בתחום המועצה‪.‬‬
‫עיקרי הפעילות בארגון ו‪/‬או בהפעלה ו‪/‬או בעריכה ו‪/‬או בעידוד של פעילויות ו‪/‬או אירועים‬
‫ואו חוגים ו‪/‬או פעולות בתחום התרבות‪ ,‬האמנות והמוסיקה‪ ,‬וכי במסגרת חוגים שמארגנת‬
‫העמותה משתתפים לא פחות מ ‪ 25 -‬משתתפים‪.‬‬
‫ערך התמיכה‪ :‬תקבע לאחר קבלת הבקשות מאת כל הגופים המבקשים‪.‬‬
‫שיקום תשושי נפש‬
‫אופי הפעילות‬
‫המועצה תיתן סיוע לגופים הפועלים בתחום קידום הטיפול בחולי נפש‪.‬‬
‫תנאי סף‬
‫‪5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך חמש שנים לפחות וזאת בתחום המועצה‪.‬‬
‫מינימום המטופלים במוסד לא יפחת מ‪. 15-‬‬
‫ערך התמיכה‪ :‬תקבע לאחר קבלת הבקשות מאת כל הגופים המבקשים וזאת לפי מספר‬
‫מטופלים והיקף מחזור הפעילות‪.‬‬
‫תרבות פנאי‬
‫אופי הפעילות‬
‫המועצה תיתן סיוע לגופים הפועלים לארגון פעילות לילדים ונוער בשעות הפנאי ובכלל זה חוגים‬
‫וקייטנות‪.‬‬
‫תנאי סף ‪:‬‬
‫הפעילות מתקיימת בלא פחות מעשרה ישובים בתחום המועצה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הגוף מקיים פעילות לפחות חמש שנים בתחום המועצה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המלצה של מחלקת החינוך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ערך התמיכה‪ :‬תקבע לאחר קבלת הבקשות מאת כל הגופים המבקשים וזאת בהתאם להיקף‬
‫הפעילות השנתית ומספר המשתתפים‪.‬‬
‫מכוני מחקר‬
‫אופי הפעילות‬
‫המועצה תיתן סיוע למכוני מחקר המתמקדים במחקר המשלב מחקר אקדמי ותורני והכל ביחס‬
‫למשפט הישראלי הנוהג‪.‬‬
‫תנאי סף ‪:‬‬
‫‪ .1‬מכון המחקר פועל לא פחות מ ‪ 3 -‬שנים בתחומי המועצה‪.‬‬
‫‪ .2‬מכון המחקר פירסם לא פחות מ ‪ 3 -‬ספרים בנושא בהיקף של למעלה מ ‪ 300 -‬עמ' כל ספר‪.‬‬
‫ערך התמיכה ‪ :‬תקבע לאחר קבלת הבקשות מאת כל הגופים המבקשים וזאת בהתאם להיקף‬
‫הפעילות וכמות הפרסומים‪.‬‬
‫מכונים תורניים להכשרת דיינים‪ ,‬מחנכים ורבנים‬
‫סוגי הפעילות‪:‬‬
‫גופים אשר הינם מסגרות לימוד ללימודים להכשרת דיינים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תנאי סף ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫פועלים מזה כ ‪ 3 -‬שנים במטה בנימין‪.‬‬
‫גיל התלמידים הינו ‪ 25‬ומעלה‪.‬‬
‫מספר התלמידים הלומדים במוסד לא יפחת מ ‪ 15 -‬תלמידים‪.‬‬
‫הגוף פועל במטה בנימין‪.‬‬
‫ערך נקודה‪ :‬ייקבע לאחר קבלת רשימת תלמידים מכל המוסדות‪.‬‬
‫ארגונים הפועלים לשימור אתרים ארכיאולוגיים‬
‫אופי הפעילות ‪:‬‬
‫המועצה תיתן תמיכה לגופים הפועלים לשימור‪ ,‬פיתוח והפעלת אתרים ארכיאולוגיים בתחום‬
‫המועצה‪.‬‬
‫תנאי סף ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫פעילות שעניינה שמירה‪ ,‬פיתוח‪ ,‬ואחזקה של אתרים ארכיאולוגיים אך ורק במטה בנימין‪.‬‬
‫האתרים מוכרזים ע"י המנהל האזרחי כאתרים קולטי קהל‪.‬‬
‫מספר המבקרים הממוצע הינו כ‪ 20,000 -‬בשנה‪.‬‬
‫העמותה מפעילה מתנדבים לפעולות חפירה ושימור ארכיאולוגיים בהיקף של ‪ 50‬מתנדבים‬
‫ולא פחות מחודש בשנה‪.‬‬
‫האתרים פתוחים למבקרים לפחות ‪ 5‬ימים בשבוע ולא פחות מחמש שעות כל יום‪.‬‬
‫ערך התמיכה ‪ :‬סכום התקציב יחולק באופן שווה לעמותות העומדות בקריטריונים‪.‬‬
‫ארגונים הפועלים בסוגיית הסברה בנוגע להתיישבות ביו"ש‬
‫ובסיוע לפיתוחה ושימורה‬
‫אופי הפעילות‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫המועצה תיתן תמיכה לגופים הפועלים לפרסום והפצה של חומר הסברה לציבור בסוגיות‬
‫הקשורות להתיישבות במטה בנימין בפרט וביו"ש בכלל והמקיימים פעילויות חינוכיות לציבור‬
‫הרחב בסוגיות הקשורות להתיישבות ביו"ש ואשר פועלים לעידוד התושבים ותומכי ההתיישבות‬
‫לפעילות מעשית למען ההתיישבות ביו"ש בכלל ובנימין בפרט‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫הוא אינו מוסד חינוך כלשהו‪ ,‬בית ספר ישיבה כולל‪ ,‬או מוסד להשכלה פורמאלית להשכלה‬
‫גבוהה או מוזיאון ואינו מוכר כתנועת נוער ו‪/‬או ארגון נוער‪.‬‬
‫הפעילות שבעבורה מבוקשת התמיכה אינה חלק מתכנית לימודים פורמאלית‪.‬‬
‫בידו שני מכתבי המלצה לפחות מאת אישי ציבור בתחומי המועצה המעידים על בקיאות‬
‫בביצועה של הפעילות מאת הגוף המבקש‪.‬‬
‫הוא מקיים לפחות שתיים מהפעילויות המפורטות להלן‪:‬‬
‫פעילות חינוכית חוויתית לילדים ו‪/‬או בני נוער ו‪/‬או מבוגרים בסוגיות הקשורות‬
‫א)‬
‫להתיישבות במטה בנימין ו‪/‬או ביו"ש‪.‬‬
‫פעילות של פרסום חומר הסברה לציבור בסוגיות הקשורות להתיישבות במטה‬
‫ב)‬
‫בנימין ו‪/‬או ביו"ש‪.‬‬
‫פעילות שעניינה הבאת מבקרים למטה בנימין‪.‬‬
‫ג)‬
‫פעילות שעניינה העלאת סוגיית ההתיישבות ביש"ע בכלל וחיזוק ההתיישבות‬
‫ד)‬
‫במטה בנימין בפרט לסדר היום הציבורי‪.‬‬
‫הוא מעסיק בין היתר לצורך פעילותו לפחות עובד אחד בישובי בנימין‪.‬‬
‫ערך התמיכה‪ :‬סכום התקציב יחולק בהתאם לניקוד כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 1‬נקודה בגין היקף פעילות של עד ‪ 500‬אלש"ח שנתי‪ ,‬ו‪ 2 -‬נקודות בגין היקף פעילות מעל‬
‫‪ 500‬אלש"ח שנתי‪ .‬נכון לנתוני מאזן בוחן לשנת ‪. 2013‬‬
‫ערך נקודה – יחושב לאחר קבלת כל הבקשות‪.‬‬
‫ארגוני שדולה למען המועצה‬
‫אופי הפעילות‬
‫‪8‬‬
‫גופים המאגדים בתוכם רשויות מקומיות ואזוריות בלבד ביש"ע והמועצה האזורית מטה בנימין‬
‫בתוכם ‪ ,‬אשר מבצעים פעילות שדולה לצורך חיזוק ההתיישבות ביש"ע‪ ,‬בין היתר מול משרדי‬
‫ממשלה שונים‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫רשאים להגיש בקשות אך ורק גופים הפועלים מזה חמש שנים לפחות‪.‬‬
‫היקף פעילות הגוף אינו פחות מסך של ‪ ₪ 5,000,000‬בשנה‪.‬‬
‫התמיכה לא תעלה מ ‪ 40%-‬מסך הפעילות הכוללת של הגוף‪.‬‬
‫ערך התמיכה‪ :‬יקבע לאחר קבלת הבקשות‪.‬‬
‫גופים הפועלים לשמירה על קרקעות‬
‫אופי הפעילות ‪:‬‬
‫המועצה תיתן תמיכה לגופים הפועלים לשימור קרקעות המצויות ברחבי יו"ש בכלל ומטה בנימין‬
‫בפרט ובהתמקדות בתחום המשפטי‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫פעילות שעניינה שמירה ומניעת השתלטות על קרקעות בשומרון בכלל ומטה בנימין בפרט‪.‬‬
‫העמותה לקחה חלק בלא פחות מ‪ 15-‬הליכים משפטיים הנוגעים לסוגיה זו‪.‬‬
‫הגוף מקיים פעילות מזה לפחות ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫היקף הפעילות הכספית השנתית של הגוף המבקש לא יפחת ממיליון ‪ ₪‬בשנה‪.‬‬
‫הגוף המבקש פרסם לפחות שלוש דוחות ותכניות עבודה בסוגיה נשוא התמיכה‪.‬‬
‫בחזקת הגוף המבקש רישיון לאחזקת תצלומי אוויר בכיסוי ארצי‪ ,‬אשר מעודכן לפחות‬
‫לשנת ‪.2012‬‬
‫העמותה מקיימת שיתוף פעולה עם לפחות חמש רשויות מקומיות ביו"ש‪.‬‬
‫ערך התמיכה‪ :‬סכום התקציב יחולק באופן שווה לעמותות העומדות בקריטריונים‪.‬‬
‫תנועות מיישבות‬
‫אופי הפעילות ‪ :‬גופים אשר הינם תנועות מיישבות הפועלות להקמה ולהרחבת ישובים ומתן ליווי‬
‫לישובים ובכלל זה בצד הכלכלי והחברתי ביו"ש‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫רשאים להגיש בקשות אך ורק גופים הפועלים מזה ‪ 5‬שנים לפחות‪.‬‬
‫הגוף המבקש מלווה לפחות ‪ 15‬ישובים בתחום המועצה‪.‬‬
‫התמיכה תהיה בסך הנמוך מ‪ 30%-‬מסך הפעילות הכוללת של הגוף‪ ,‬בגין פעילות המתבצעת‬
‫בתוך תחום שיפוט המועצה‪.‬‬
‫היקף פעילות הגוף אינו פחות מסך של חמישה מליון ‪ ₪‬בשנה‪.‬‬
‫ערך התמיכה‪ :‬סכום התקציב יחולק באופן שווה לעמותות העומדות בקריטריונים‪.‬‬
‫ארגונים להנצחת נפגעי טרור‬
‫אופי הפעילות‪ :‬גופים הפועלים להנצחת נפגעי טרור בתחום המועצה‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪..2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫על הגוף להיות בעל ניסיון מינימאלי של ‪ 3‬שנים בתחום ובעל פעילות כספית בהיקף של‬
‫‪ ₪ 100,000‬לשנה‪.‬‬
‫סכום התמיכה של המועצה בשנת תקציב לא יעלה על ‪ - 10%‬מסך ההיקף הכספי של‬
‫פעילות הגוף המבקש בשנה שקדמה לשנת ההקצבה‪.‬‬
‫על הגוף הנתמך לפעול להנצחת נפגעי טרור בתחום מרחב בנימין‪.‬‬
‫על הגוף הנתמך להציג מצגי פעילות בגין פעולות ההנצחה אשר בוצעו במהלך שנות‬
‫פעילותו‪.‬‬
‫תינתן תמיכה אך ורק להנצחת נפגעים תושבי בנימין‪ ,‬ולא יותר מהנצחה אחת לנפגע אחד‬
‫מכל גוף מבקש‪.‬‬
‫ערך התמיכה‪ :‬יקבע לאחר קבלת הבקשות‪ ,‬ובכל מקרה לא תינתן תמיכה העולה על סך של‬
‫‪ ₪ 1,000‬לכל נפגע‪.‬‬
‫ארגוני סיוע משפטיים‬
‫אופי פעולות‪:‬‬
‫גופים הנותנים סיוע משפטי לתושבים ועוסקים במתן שירות משפטי‬
‫התנדבותי בתחומים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬סיוע לתושבי המועצה בנושאי צרכנות‪.‬‬
‫‪ .2‬טיפול משפטי בתחום המפגעים הסביבתיים‪.‬‬
‫‪ .3‬הגברת הביטחון בכבישי יו"ש‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .4‬טיפול נגד פשיעה חקלאית‪.‬‬
‫‪ .5‬שמירה על זכויות קטינים בעת פינוי מאחזים‪/‬ישובים‪.‬‬
‫‪ .6‬שמירה על זכויות קניין‪.‬‬
‫‪ .7‬ארגון כנסים משפטיים בנושאי התיישבות‪.‬‬
‫תנאי סף ‪:‬‬
‫פעולות הגוף הינן בכל הנושאים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הגוף מקיים פעילות מזה לפחות ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫היקף הפעילות הכספית השנתית לא יפחת מ – ‪ ₪ 500,000‬בשנה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫התמיכה תהיה בסך הנמוך מ – ‪ 30%‬מסך הפעילות הכוללת של הגוף‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הוא פועל ביש"ע בלבד‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הגוף פירסם לפחות ‪ 3‬דו"חות על פעילותו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הגוף המבקש נתן סיוע משפטי‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬לא פחות מ ‪ 10 -‬פעמים בשנה לתושבים ו‪/‬או‬
‫‪.7‬‬
‫גופים בתחום המועצה‪.‬‬
‫ערך התמיכה‪ :‬סכום התקציב יחולק באופן שווה לעמותות העומדות בקריטריונים‪.‬‬
‫מוסדות מחקר בנושאי בנימין‬
‫אופי הפעילות ‪:‬‬
‫המועצה תתן סיוע למכוני מחקר המתמקדים במחקר וארגון כנסים מדעיים בנוגע לסוגיות‬
‫המתמקדות בנושאים הקשורים למרחב המועצה‪.‬‬
‫תנאי סף ‪:‬‬
‫המוסד פועל לא פחות משלוש שנים בתחומי המועצה‪.‬‬
‫‪1.‬‬
‫המוסד מארגן כנס לפחות פעם בשנה‪.‬‬
‫‪2.‬‬
‫הכנסים מיועדים לקהל הרחב‪.‬‬
‫‪3.‬‬
‫המכון מוציא פרסום בכתב המסכם את נושאי הכנס וההרצאה שנתנו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ערך התמיכה‪:‬‬
‫סכום התקציב יחולק באופן שווה לגופים המבקשים העומדים בקריטריונים‪.‬‬
‫איכות סביבה‬
‫אופי הפעולות‪:‬‬
‫גופים הפועלים בכל הנוגע לסוגיית איכות הסביבה בבנימין‪ ,‬ובכלל זה‪:‬‬
‫‪ .1‬פעילות ציבורית להגנת הסביבה וערכי הטבע‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫פעילות חינוכית‪.‬‬
‫פעילות אקדמית‪.‬‬
‫פעילות לשינוי מדיניות במישור הארצי‪.‬‬
‫פעילות משפטית בנושאי איכות הסביבה‪.‬‬
‫יזום ופיתוח פרוייקטים מיוחדים ומקוריים המיועדים להגברת המודעות‬
‫להגנת הסביבה בקרב הציבור כולו‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫פעילות הגוף הינה בכל הנושאים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫הגוף מקיים פעילות מזה לפחות ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫הגוף מלווה בלא פחות מ ‪ 3 -‬מומחים בתחום‪.‬‬
‫על הגוף לצרף הוכחות כי טיפל בלא פחות מ‪ 5 -‬מקרים בשנה של מפגעי סביבה בבנימין‬
‫במגוון סוגי מפגעים‪.‬‬
‫הגוף יזם לא פחות מ ‪ 5 -‬פרוייקטים המיועדים להגברת המודעות להגנת הסביבה בקרב‬
‫הציבור‪.‬‬
‫הגוף פועל באיו"ש בכלל ובבנימין בפרט‪.‬‬
‫ערך התמיכה‪:‬‬
‫סכום התקציב יחולק באופן שווה לעמותות העומדות בקריטריונים‪.‬‬
‫גופים הפועלים לגאולת קרקעות ביו"ש‬
‫המועצה תיתן תמיכה לגופים הפועלים לגאולת קרקעות המצויות ברחבי יו"ש בכלל ומטה בנימין‬
‫בפרט‪.‬‬
‫תנאי סף‬
‫פעולות שעניינן איתור קרקעות במטה בנימין וקידום הליכים לצורך רכישה מתושבי‬
‫‪.1‬‬
‫האזור‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫התמיכה תינתן אך ורק לגוף שמוכר כמלכ"ר‪.‬‬
‫התמיכה לא תינתן ליזם פרטי‪ ,‬אשר ירכוש את הקרקע‪.‬‬
‫הגוף מקיים פעולות זו לפחות שנה אחת‪.‬‬
‫היקף כלל הפעילות של הגוף המבקש לא תיפחת מ – ‪ 50%‬משטח המועצה האזורית מטה‬
‫בנימין‪.‬‬
‫התמיכה שתינתן על ידי המועצה תשמש אך ורק לפעילות בתחומי המועצה‪.‬‬
‫ערך תמיכה‪:‬‬
‫סכום התקציב יחולק באופן שווה לעמותות העומדות בקריטריונים‪,‬‬
‫ויקבע לאחר קבלת הבקשות מכל הגופים‪.‬‬
‫ארגונים הפועלים לגיוס כספים לפרויקטים במטה בנימין‬
‫אופי הפעילות‬
‫המועצה תיתן תמיכה לגופים הפועלים לגיוס כספים לצורך ביצוע ופיתוח של פרויקטים‬
‫ציבוריים‪.‬‬
‫תנאי סף ‪:‬‬
‫גיוס הכספים נועד אך ורק לגופים העוסקים בקידום ופיתוח פרויקטים ציבוריים ביו"ש‬
‫‪.1‬‬
‫(התמיכה תינתן אך ורק לגוף שמוכר כמלכ"ר)‪.‬‬
‫לא פחות מ‪ 50% -‬מהגופים שגיוס הכספים נעשה על ידי הגוף המבקש עבורם מצויים‬
‫‪.2‬‬
‫בתחום מטה בנימין‪.‬‬
‫לא פחות מ‪ 50% -‬מסך הכספים המגויסים על ידי הגוף המבקש יושקעו בגופים הפועלים‬
‫‪.3‬‬
‫בתחום מטה בנימין‪.‬‬
‫ערך תמיכה‪:‬‬
‫סכום התקציב יחולק באופן שווה לעמותות העומדות בקריטריונים‪,‬‬
‫ויקבע לאחר קבלת הבקשות מכל הגופים‪.‬‬
‫כפרי סטודנטים‬
‫אופי הפעילות‪:‬‬
‫המועצה תיתן תמיכה לגופים המפעילים כפרי סטודנטים‪ .‬במובן של הבאת סטודנטים‬
‫להתיישבות במטה בנימין‪ ,‬באמצעות תמריצים ואמצעי מגורים מוזלים במטה בנימין‪.‬‬
‫הפעילות מתאפיינת בהתנדבויות שנתיות הכוללות מעורבות חברתית של פעילים ו‪/‬או‬
‫סטודנטים בתחומי הקהילה‪ ,‬החינוך והרווחה ביישובים הן לילדים‪ ,‬הן לנוער והן‬
‫למבוגרים‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫‪.1‬‬
‫הגוף המבקש פועל באזור בנימין לא פחות משנה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הגוף המבקש מפעיל לא פחות מ‪ 15 -‬סטודנטים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סך השעות של כל פעיל‪/‬מתנדב הינו בהיקף של לא פחות מ ‪ 200 -‬שעות שנתיות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לסטודנטים מוענק מלגת לימודים וכן אמצעי מגורים מוזלים‪.‬‬
‫ערך תמיכה‪:‬‬
‫סכום התקציב יחולק באופן שווה לעמותות העומדות בקריטריונים‪,‬‬
‫ויקבע לאחר קבלת הבקשות מכל הגופים‪.‬‬
‫מתן שירותים לסיוע ועזרה לימודית לילדים ונוער‬
‫המועצה תעניק תמיכה לגופים העוסקים בסיוע ועזרה לימודית לילדים ונוער‪.‬‬
‫באופן של מתן שיעורי עזר ושעות לימוד פרטניות ו‪/‬או קבוצתיות‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫הארגון מטפל בלא פחות מ‪ 100 -‬תלמידים‪.‬‬
‫‪1.‬‬
‫הארגון פועל באזור בנימין לא פחות מ‪ 10 -‬שנים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הארגון פועל בלא פחות מ‪ 5 -‬ישובים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הארגון מדווח על פעולותיו לאגף חינוך‪/‬מח' קב"ס של המועצה ומפוקח על ידה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אופן חלוקת התמיכה‪:‬‬
‫כל תלמיד שמטופל במהלך השנה = נקודה‪.‬‬
‫ערך נקודה‪:‬‬
‫יקבע לאחר קבלת הבקשות מכל הגופים‪.‬‬
‫מוסד ציבורי העוסק בארגון וביצוע פעילות תרבות נוער וספורט‬
‫אופי הפעילות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מטרת התמיכה הינה לתמוך במוסד ציבור המבצע פעילות מגוונת בתחום‬
‫תרבות‪ ,‬נוער וספורט בכל ישובי המועצה‪.‬‬
‫התמיכה תינתן למוסד המאוגד או חברה לתועלת הציבור הפועלת ללא מטרת‬
‫‪.2‬‬
‫רווח ואשר מבצעת פעילות כאמור לעיל (להלן‪" :‬המוסד")‪.‬‬
‫תנאי סף ותנאים לתשלום התמיכה‪:‬‬
‫על המוסד להיות בעל ניסיון בארגון וביצוע פעילות תרבות נוער וספורט מגוונת בכלל‬
‫‪.1‬‬
‫יישובי המועצה במקביל‪ ,‬וזאת ב‪ 10 -‬השנים האחרונות‪.‬‬
‫מחזור הפעילות בגין ארגון וביצוע הפעילות הנ"ל צריך להיות בהיקף שלא יפחת מסך‬
‫‪.2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪ 5‬מליון ‪ ₪‬בשנה בכל אחת מהשנתיים האחרונות‪.‬‬
‫על המוסד להראות כי החברה למתנ"סים משתתפת בניהולו וכי יש לו תמיכה‬
‫כספית ממנו‪ ,‬או שוות כסף המאפשרת העסקת מנהל המוסד‪.‬‬
‫המוסד יצרף מסמכים המאמתים את תנאי הסף לעיל‪ .‬כן יצורף הדוח הכספי המבוקר‬
‫האחרון של המוסד‪.‬‬
‫המוסד יביא לאישור הנהלת המועצה תכנית פעולה שנתית מקושרת תקציב‬
‫וזאת עד לסוף פברואר של שנת התקציב הרלוונטית‪.‬‬
‫תשלומי תמיכת המועצה בגין פעילותו של המוסד שאושרה לו תמיכה על‪-‬ידי עדת‬
‫התמיכות ומליאת המועצה כנדרש‪ ,‬תועבר בהתאם להחלטות המועצה (להלן ‪ -‬מועדי‬
‫התשלום)‪ ,‬זאת‪ ,‬בהתאם להימצאות מקור תקציבי מאושר לנושא ואישור מורשי‬
‫החתימה במועצה ובהתאם לנהלים הקבועים לתשלום במועצה‪.‬‬
‫המועצה תהא רשאית להקטין‪ ,‬להגדיל‪ ,‬לשנות‪ ,‬לעכב ו‪/‬או להפסיק את מתן‬
‫התמיכה בהתאם להוראות נהלי משרד הפנים וכן משיקולים תקציביים ו‪/‬או‬
‫משיקולים אחרים של המועצה‪ ,‬ללא כל זכות טענה ו‪/‬או תביעה של מי ממגישי‬
‫ו‪/‬או זכאי התמיכה‪.‬‬
‫המוסד ידווח למועצה על הפעילויות המתקיימות במסגרתו‪ ,‬וזאת במסגרת שנתית של‬
‫פיקוח על התמיכות המבוצעת במועצה כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד הפנים‪ ,‬ובנוסף ידווח‬
‫כל דוח ביצוע אחר בכל מועד אחר והכל לפי דרישת המועצה ולא יאוחר מ‪ 30 -‬ימי עבודה‬
‫מיום בקשת המועצה מעת לעת‪.‬‬
‫המוסד יעמוד בכל הדרישות הקבועות במבחנים אלה כאשר המועצה תהא רשאית לאשר‬
‫את התמיכה‪/‬לדחותה כולה או חלקה או להתנותה בתנאים והכל לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי של המועצה‪.‬‬
‫ערך התמיכה‬
‫יקבע לאחר קבלת הבקשות מכל הגופים‪.‬‬
‫‪\F:\Files‬מטה בנימין ‪\634 -‬כללי\תבחינים למתן תמיכות ‪docx.2016‬‬
‫‪15‬‬