עונג שבת - הידברות

‫הידברות‬
‫עונג שבת‬
‫למפיצים חדשים! קבלו במתנה ספר לבחירתכם‪ ,‬מתוך מארז ספרי הרב זמיר כהן‬
‫עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ ‪ 97‬בכבלים ובלווין‬
‫העלון מוקדש רפואה שלמה וכל הישועות תומר בן אילנה‬
‫לע"נ שמעון בן דידה | רפואה שלמה משה אריאל בן מורן‬
‫לע"נ ציון בן‪-‬גיגי בן נונה להקדשת העלון חייגו‪073-2221388 :‬‬
‫פרשת נח | גליון ‪ | 217‬ד' מרחשוון תשע"ו‬
‫זמן כניסת ויציאת שבת‬
‫לתגובות‪[email protected] :‬‬
‫כניסת‬
‫השבת‬
‫אתר הידברות החדש‬
‫‪www.hidabroot.org‬‬
‫ירושלים ‪17:30‬‬
‫תל אביב ‪17:47‬‬
‫חיפה ‪17:39‬‬
‫באר שבע ‪17:49‬‬
‫צאת מוצ”ש‬
‫השבת ר”ת‬
‫‪18:41‬‬
‫‪18:43‬‬
‫‪18:42‬‬
‫‪18:43‬‬
‫‪19:21‬‬
‫‪19:19‬‬
‫‪19:19‬‬
‫‪19:21‬‬
‫בחסות‬
‫יקבי ירושלים‬
‫קשר האדם והאדמה‬
‫דור המבול מלמד אותנו כי יש קשר הדוק בין מעשי האדם ובין האדמה עליה הוא חי‪.‬‬
‫כל מעשה מטביע בה את חותמו‬
‫העלון טעון גניזה | נא להימנע מקריאת המודעות הפרסומיות בשבת‬
‫ב‬
‫ראש ארגון הידברות ‪ -‬הרב זמיר כהן‬
‫תחילת הפרשה‪ ,‬קודם סיפור המבול‪ ,‬מתארת התורה את‬
‫המצב המוסרי העגום בו היה שרוי העולם‪" :‬וַ ּיַ רְ א ֱא‪-‬‬
‫ֹלהים ֶאת ָהָארֶ ץ וְ ִהּנֵ ה נִ ְׁש ָח ָתה‪ּ ,‬כִ י ִה ְׁש ִחית ּכָ ל ּבָ ָׂשר ֶאת‬
‫ִ‬
‫ֹלהים לְ נ ַֹח ֵקץ ּכָ ל ּבָ ָׂשר ּבָ א לְ ָפנַ י‪"...‬‬
‫ֹאמר ֱא ִ‬
‫ּדַ רְ ּכֹו ַעל ָהָארֶ ץ‪ :‬וַ ּי ֶ‬
‫התבוננות בפסוקים מעלה מיד תמיהה‪ :‬מדוע מציינת התורה את‬
‫העובדה כי הארץ נשחתה‪ ,‬הרי התביעה היא על השחתת האדם‬
‫ֹלהים ּכִ י ִה ְׁש ִחית ּכָ ל ּבָ ָׂשר ֶאת‬‫את מעשיו‪ ,‬והיה לה לכתוב "וַ ּיַ רְ א ֱא ִ‬
‫"את ָהָארֶ ץ וְ ִהּנֵ ה נִ ְׁש ָח ָתה"?‬
‫ּדַ רְ ּכֹו"‪ ,‬ללא המילים ֶ‬
‫יתר על כן‪ ,‬בפסוקים אלו אנו מוצאים כי התורה מציינת‬
‫לא פחות משש פעמים שהארץ נשחתה‪ ,‬ושוב יש לשאול‪:‬‬
‫אם האדם השחית את דרכו‪ ,‬מה פשר ציון השחתת האדמה‬
‫במספר רב כל כך?‬
‫אולם הדבר יובן במשל‪ .‬משל לאב שנתן לבנו כלי יקר‪-‬‬
‫ערך‪ .‬והנה‪ ,‬יום אחד מבחין האב שהבן מלכלך ומשחית את‬
‫הכלי היקר‪ .‬הדבר הכאיב מאוד לאב‪ ,‬אך מלבד דברי תוכחה‪,‬‬
‫נמנע האב מלהעניש את בנו‪ ,‬מגודל אהבתו אותו‪.‬‬
‫והנה‪ ,‬הוא רואה כי בנו לוקח חבית זפת ושופך את תוכנה‬
‫על הכלי יקר‪-‬הערך‪ ,‬כאשר תוך כדי פעולתו מלכלך הבן אף את כל‬
‫הרצפה המפוארת שבבית‪ .‬כאן כבר האב לא יכול היה להתאפק‪,‬‬
‫ומיד גירש את הבן מהבית‪ ,‬באמרו‪ :‬כל זמן שקלקלת את שלך‪,‬‬
‫החרשתי‪ .‬אולם כעת‪ ,‬כאשר אתה מטנף את ביתי ומקלקלו‪ ,‬זה כבר‬
‫לא יעלה על הדעת‪.‬‬
‫אף כאן‪ ,‬כאשר חטאו בני האדם‪ ,‬נקט הקב״ה בהנהגת ארך‬
‫אפיים ונמנע מלאבדם מעולמו‪ .‬אך כאשר הרבו לחטוא בחטאים‬
‫חמורים‪ ,‬החלה האדמה עצמה להזדהם ולהתקלקל מבחינה רוחנית‪,‬‬
‫לפי שמעשה האדם משפיע על כל סביבותיו‪ .‬וכמו שכתב הרמח"ל‬
‫במסילת ישרים‪ ,‬שכאשר האדם מתעלה ‪ -‬הוא מתעלה והעולם‬
‫שאל את הרב‬
‫עצמו מתעלה עמו‪ ,‬וכן להיפך חלילה‪ .‬ולפיכך הדגישה התורה שכל‬
‫זמן שלכלכו רק את עצמם בחטא‪ ,‬המתין להם הקב״ה‪ .‬אבל כאשר‬
‫הרבו לחטוא עד שקלקלו את העולם עצמו‪ ,‬הודיע הקב״ה לנח‬
‫כי אין מנוס אלא לסלקם מן העולם ולנקות את האדמה במקווה‬
‫הטהרה הגדול שיצרו מי המבול‪.‬‬
‫וזהו שמצאנו בתורה אזהרה מיוחדת מחטאים הנעשים על‬
‫אדמת ארץ ישראל‪" :‬וְ ֹלא ָת ִקיא ָהָארֶ ץ ֶא ְתכֶ ם ּבְ ַט ַּמ ֲאכֶ ם א ָֹתּה ּכַ ֲא ֶׁשר‬
‫ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר לִ ְפנֵ יכֶ ם" (ויקרא יח‪ ,‬כח)‪ .‬הרי לנו שגם כאן כרך‬
‫הקב״ה את העונש על החטא‪ ,‬באדמת הארץ‪ .‬שלפי שאדמת ארץ‬
‫ישראל קדושה היא‪ ,‬הרי היא רגישה יותר וממילא פגיעה יותר מכל‬
‫אדמה אחרת‪ ,‬ולכן מעט חטאים כבר גורמים לה להקיא‬
‫מתוכה את מי שמטנף אותה בחטאיו‪.‬‬
‫"ַאׁשרֵ י‬
‫ְ‬
‫וזהו סוד הכתוב בתחילת ספר התהלים‪:‬‬
‫מֹוׁשב לֵ ִצים ֹלא יָ ָׁשב"‪ .‬לא נאמר‬
‫ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ֹלא ָהלַ ְך‪ּ ...‬ובְ ַ‬
‫"ועם לצים לא ישב"‪ ,‬אלא "ובמושב לצים לא ישב" –‬
‫דהיינו‪ ,‬מקום שישבו בו לצים אף על פי שכעת אינם‬
‫שם‪ .‬זאת‪ ,‬כיוון שהמקום עצמו השתנה לרעה מבחינה‬
‫רוחנית‪ ,‬ואשרי האיש שאינו יושב במקום כזה‪ .‬ומנגד‪ ,‬כל‬
‫לימוד תורה או שיעור המתקיים בבית‪ ,‬מספיג במקום‬
‫אור יקרות‪ ,‬מנקה ומטהר את הבית‪ ,‬מקדש אותו‪ ,‬ומגן ושומר על‬
‫הגרים בו‪.‬‬
‫ומכאן מוסר השכל לאדם‪ ,‬לתת דעתו על כל דיבור ומעשה‬
‫שמדבר ועושה בביתו‪ ,‬ביודעו שהבית עצמו על כל חלקיו מושפע‬
‫לטובה או חלילה לרעה כתוצאה ישירה מכך‪ ,‬וחוזר ומשפיע‬
‫בהתאם על יושביו‪ .‬ובפרט יש להיזהר מכלי תקשורת שיש בהם‬
‫דיבורים ומראות שאינם נקיים‪ ,‬לבל ייראו ולבל יימצאו בביתו‪,‬‬
‫וכן מכל מחלוקת וריב בביתו‪ ,‬וירבה בדברי תורה ומעשים טובים‬
‫המקדשים את ביתו‪ ,‬ומביאים שפע ברכה וטובה לו ולכל בני ביתו‪.‬‬
‫שבת שלום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מרן זצ"‬
‫מסירול‪:‬תחיים של‬
‫נפש‬
‫שני גל‬
‫גלים חוזרים‬
‫מדור חדש!‬
‫‪7‬‬
‫הרבנית י‬
‫מזוויתמינמה מזרחי‬
‫שית‬
‫מאת הרב אברהם יוסף‪ ,‬רב העיר חולון‬
‫במוצאי השבת נערוך 'מלווה מלכה'‬
‫למשפחה המורחבת‪ .‬האם לצורך כך‬
‫ניתן לשים בקבוקי שתיה במקרר כבר‬
‫בשבת‪ ,‬כדי שיתקררו עד מוצאי השבת?‬
‫אסור להכין בשבת לצורך מוצאי‬
‫שבת‪ ,‬גם אם זה לצורך מצוה‪ .‬ואמנם‬
‫סעודה רביעית חשובה מאוד‪ ,‬וכל‬
‫המקיים אותה זוכה לדברים הרבה‪.‬‬
‫אבל יש להכין את הסעודה לאחר צאת‬
‫הכוכבים‪ ,‬ולאחר שאמר 'ברוך המבדיל‬
‫בין קודש לחול' (ואפשר להניח‬
‫במקפיא שיתקררו מהר יותר)‪.‬‬
‫האם יש צורך לברור תבלינים או‬
‫אבקת מרק עוף?‬
‫התבלינים צריכים השגחה ושימת לב‬
‫שלא יתליעו‪ ,‬כשם שהקמח והקטניות‬
‫לסוגיהם‪ ,‬וכן אבקות משפרי אפיה‬
‫או אבקות מרק מקומן במקום קריר‪.‬‬
‫ואם היו מונחים במקום חם‪ ,‬או שהיו‬
‫חשופים וגלויים – חובה לברור אותם‪.‬‬
‫ככה יכולה להיראות‬
‫השבת הבאה בקהילתך‬
‫מל‪-‬מ‪0‬על‪12‬ה‬
‫שבתות‬
‫הרצאות רבנים שיעור לנשים עונג שבת גיבוש הקהילה‬
‫שבת של עונג!‬
‫הרב מרדכי לוי | הרב ראובן זכאים‬
‫הרב שמואל אלזם | הרב שי עמר | הרב עמנואל מזרחי‬
‫להזמנת רב לשבת בקהילתך‪052-9551577 | 073-222-1361 :‬‬
‫היהודי החושב‬
‫שו"ת‪ :‬תיבת נח והמבול‬
‫מאת דניאל בלס‬
‫על הראיות המדעיות למבול‪ ,‬והסברים נוספים על התיבה של נח‬
‫מהן הראיות המדעיות למבול?‬
‫המבול הוא עובדה היסטורית שהתורה מגלה לנו‪,‬‬
‫אך ישנן גם עובדות מדעיות שמצביעות על מבול‬
‫כלל‪-‬עולמי שפקד את העולם‪:‬‬
‫א‪ .‬נמצאו מאובנים ימיים כמו קונכיות ושלדי‬
‫דגים בכל רחבי העולם‪ ,‬ואפילו במדברות שוממים‬
‫ועל ראשי ההרים הגבוהים ביותר‪ ,‬כמו הרי הרוקי‬
‫והאוורסט‪ .‬מה שמוכיח שכל היבשות כוסו בעבר‬
‫בים‪.‬‬
‫ב‪ .‬בכל רחבי העולם נמצאו שרידי אוכלוסיות‬
‫שלמות של בעלי חיים שהוכחדו באופן פתאומי‬
‫מה שמוכיח אסון טבע בקנה מידה עולמי שהכחיד‬
‫בעבר את רוב בעלי החיים בכדור הארץ‪.‬‬
‫ג‪ .‬מבט מדעי בהרים‪ ,‬בעמקים ובקניונים האדירים‬
‫של כדור הארץ‪ ,‬מוכיח שאכן כדור הארץ עבר‬
‫אסונות טבע בקנה מידה גלובלי‪ ,‬מצב המתואר‬
‫כתנועת הלוחות הטקטוניים‪ ,‬ותואם פסוק מפורש‬
‫בתורה שנאמר על המבול‪" :‬ויבקעו כל מעיינות‬
‫תהום רבה" (בראשית ז‪ ,‬יא)‪.‬‬
‫ד‪ .‬כמו כן‪ ,‬ישנן תרבויות שהיו רחוקות זו מזו‬
‫יבשות וימים במשך אלפי שנים‪ ,‬אשר מספרות כולן‬
‫סיפור דומה מאוד על מבול כלל‪-‬עולמי שפקד את‬
‫העולם‪ ,‬ואפילו על התיבה של נח‪ .‬מה שמעיד על כך‬
‫ששמעו את סיפור נח והמבול מאבותיהם ‪ -‬שם חם‬
‫ויפת ‪ -‬בני נח ששרדו את המבול ונפוצו בעולם‪.‬‬
‫כיצד היה מקום בתיבה למספר רב כל כך של חיות?‬
‫במסכת חולין (דף סג‪ ,‬עמוד ב) אמרו חז"ל‪" :‬מאה‬
‫ועשרים מיני עופות טמאים יש במזרח‪ ,‬וכולן מין‬
‫איה הן" ‪" -‬איה" היא סוג של ציפור‪ .‬חז"ל מלמדים‬
‫אותנו שיותר מ‪ 120-‬מינים של עופות יצאו ממין‬
‫בודד של ציפור ה"איה"‪ .‬גם הזוהר הקדוש מספר על‬
‫האופן שבו בעלי החיים משתנים בהתאם לאקלים‬
‫השונה שבכל יבשה (זוהר על ספר ויקרא‪ ,‬חלק ג‪ ,‬דף י‪,‬‬
‫עמוד א)‪.‬‬
‫הרד"ל (רבי דוד לוריא) היה תלמידו המובהק של‬
‫הגאון מוילנא‪ ,‬חי לפני ‪ 200‬שנה‪ ,‬והיה ממפרשי‬
‫התלמוד‪ .‬בפירושו‪ ,‬מציין הרד"ל את שינוי המינים‬
‫על פי הגמרא וההלכה‪ ,‬ומציע את ההסבר שנח‬
‫הכניס לתיבה רק את "שורשי המינים"‪ ,‬כלומר אבות‬
‫בעלי החיים‪ ,‬אשר התפצלו והתרבו למינים רבים‬
‫ומגוונים לאחר יציאתם מהתיבה והתפזרותם ברחבי‬
‫העולם (הרד"ל בפירושו ל"פרקי דרבי אליעזר"‪ ,‬פרק כג‪ ,‬דף‬
‫נה)‪.‬‬
‫יש לבאר‪ ,‬שאין הכוונה ליצירת בעלי חיים חדשים‬
‫לגמרי‪ ,‬אלא רק לשינויים חיצוניים בתוך משפחת‪-‬‬
‫המין (וריאציות גנטיות)‪ ,‬בדומה להבדלים שאנו‬
‫רואים כיום בין אדם סיני לאדם אפריקאי‪ ,‬למרות‬
‫שכולם בני נח‪.‬‬
‫המשך בעמוד ‪...5‬‬
‫מלכי ישראל‬
‫מאת הרב משה כהן חייאב‬
‫אחרי מות קדושים‪ :‬שאול המלך‬
‫שאול המלך נהרג במלחמה‪ ,‬והשאיר אחריו מורשת מפוארת של מידות‬
‫תרומיות ותכונות נאצלות‬
‫אחרית דבר‬
‫מותם המצער של שאול ובניו חותמים את מסכת‬
‫חייו של המלך הראשון בישראל‪ .‬שאול הומלך‬
‫ע"י שמואל הנביא‪ ,‬היה המצביא הראשון והקים‬
‫את הצבא הראשון לעם‪ .‬הוא פעל ונלחם רבות‬
‫בשונאי ישראל‪ :‬עמון‪ ,‬עמלק‪ ,‬פלישתים‪ ,‬והנחיל‬
‫להם תבוסות רבות‪ ,‬בסייעתא דשמיא‪ .‬בעקבות אי‪-‬‬
‫ציות לדברי הנביא להכחדת זרע עמלק נלקחה ממנו‬
‫מלכותו והועברה לדוד‪ .‬רדיפתו אחר דוד נבעה מרוח‬
‫רעה שביעתה אותו ובשל כך נגרם פירוד‪ ,‬מחלוקות‬
‫ושפיכות דמים בעם‪ ,‬שלא הועילו לישראל‪ .‬עם כל‬
‫זאת‪ ,‬דוד המלך התייחס אל שאול המלך כל אותה‬
‫העת כאל משיח ה' וסירב לפגוע בו בהזדמנויות‬
‫שנקרו לו‪ ,‬ואף קונן על שאול ובניו קינה במותם‪.‬‬
‫חז"ל הקדושים מנתחים את האירועים שבנביא‬
‫ומגלים לנו על צדקותו הנשגבה של שאול המלך‪,‬‬
‫מחילת עוונותיו‪ ,‬וכפרתו במותו על מעשיו‪ .‬במאמר‬
‫זה והבא אחריו נעמוד מעט על דברי חז"ל אלו‪ ,‬ונגלה‬
‫אדם בעל תכונות נפש טובות ומידות אציליות‪.‬‬
‫מעלותיו של שאול מלך ישראל‬
‫מובא במדרש‪" :‬אמר רבי ינאי‪ ,‬י"ב מידות טובות‬
‫מפורשות בשאול‪-‬‬
‫א‪ .‬ענוותן ‪ -‬כששמואל הנביא רצה להמליכו טען‬
‫שאול שהוא הצעיר בשבטי ישראל‪.‬‬
‫ב‪ .‬שומע חרפתו ושותק ‪ -‬כשאנשי בליעל פקפקו‬
‫ביכולותיו להושיע את העם‪ ,‬שאול לא הגיב‬
‫לדבריהם‪ .‬למרות שהיה באפשרותו להענישם‪ ,‬כדין‬
‫מבזי המלך‪.‬‬
‫ג‪ .‬מוחל על עלבונו ‪ -‬שאול המלך השביע את חייליו‬
‫לא לטעום מאומה במלחמה וכשקרה שמישהו טעם‬
‫הוא לא הקפיד ומחל על שעבר על השבעתו‪.‬‬
‫ד‪ .‬זהיר במצוות ציצית ‪ -‬כשדוד כרת את כנף מעילו‪,‬‬
‫מה שציער את שאול ביותר היה העובדה שחסרה לו‬
‫כנף למצוות ציצית‪.‬‬
‫ה‪ .‬נותן נדוניה לבנות ישראל ‪ -‬כך קונן עליו דוד‬
‫בקינה‪.‬‬
‫ו‪ .‬היה בוש משמואל ‪ -‬למרות מעשיו ביקש משמואל‬
‫הנביא "שא נא את חטאתי"‪.‬‬
‫ז‪ .‬צנוע ‪ -‬שחיפש מקום מסתור בעצמו ולא‬
‫הסתפק במה שהיה במקומו על מנת להסך רגליו‪.‬‬
‫ח‪ .‬חס על ממונם של ישראל ‪ -‬ששחט עבור חייליו‬
‫מצאנו כדי להאכילם‪.‬‬
‫ט‪ .‬אוכל חולין בטהרה ‪ -‬ולא רק קדשים‪.‬‬
‫י‪ .‬היה מקדיש קדשים‪.‬‬
‫יא‪ .‬השווה כבודו לכבוד אנשיו‪.‬‬
‫יב‪ .‬שב בתשובה על מעשיו לדוד ‪ -‬שנאמר‪" :‬ויאמר‬
‫שאול חטאתי ‪ ...‬בני דוד"‪.‬‬
‫שלמותו של שאול וצדקתו‬
‫על מעלותיו של שאול אנו לומדים מהגמרא במסכת‬
‫יומא (כב‪ ,‬ב) על הפסוק ֶּ"בן ׁ ָשנָ ה ׁ ָשאּול ְּב ָמלְ כֹו‬
‫ּוש ֵּתי ׁ ָשנִ ים ָמלַ ְך ַעל יִ ְשׂרָ ֵאל"‪ .‬הגמרא מבארת את‬
‫ְׁ‬
‫פירוש המילים "בן שנה שאול במלכו"‪ ,‬שהרי לא‬
‫יתכן לפרש את הפסוק כפשוטו שמלך בהיות בן‬
‫שנה בלבד‪ ,‬ואומרת‪" :‬אמר רב הונא‪ :‬כבן שנה ‪-‬‬
‫שלא טעם טעם חטא"‪ ,‬שהרי תינוק אין בו דעת‬
‫והוא לא חוטא‪ .‬אם כן‪ ,‬שאול היה נקי מכל חטא‪.‬‬
‫על הסבר זה מקשה האמורא רב נחמן‪" :‬ואימא כבן‬
‫שנה שמלוכלך בטיט ובצואה?" דהיינו‪ ,‬שהרי תינוק‬
‫מתלכלך ולא יודע לשמור על עצמו‪ ,‬ואם כן אולי 'בן‬
‫שנה' הכוונה ששאול כן חטא‪ .‬אחויאו ליה לרב נחמן‬
‫סיוטא בחלמיה = מלאכי פחד גרמו לו לסיוטים‬
‫בחלום בעקבות מה שאמר על שאול המלך‪ ,‬וחזר‬
‫בו‪" :‬נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש!" הדר חזא‬
‫סיוטא בחלמיה" (= ועדיין חזרו הסיוטים בחלומו‬
‫כיון שאמר סתם שאול ולא ייחס לו כבוד)‪" .‬אמר‪:‬‬
‫נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל!"‪,‬‬
‫ורק כשהוסיף את המילים 'שאול מלך ישראל' אז‬
‫פסקו הסיוטים‪.‬‬
‫“חמ ועיורהר נתשית ביכולתך להזמין ערב רוחני מעצים ומרגש‬
‫השראה”‬
‫עם מיטב מרצות הידברות‬
‫דרך חדשה‬
‫אל השמחה והישועה שלך‪...‬‬
‫ענת בן ארי | חגית שירה | שושנה מלול | רויטל צדוק | קרן כהן‬
‫שרה מסיקה | סימה רייבי | אסתר לימור | סמדר מורג‬
‫אוריין רייס | מירב קורסיה | אסתר בן אבו‬
‫הזמיני ערב מרגש ללא תשלום!‬
‫‪073-222-1290‬‬
‫תשובה בהידברות‬
‫מאת שירה כהן‬
‫מהעגלות בארה"ב אל דפי הגמרא‬
‫כבר בגיל צעיר האירה ההצלחה פנים למשה בוחבוט‪ ,‬והוא נכנס בשותפות‬
‫לעסקי עגלות המכירה בארה"ב‪ .‬חלום רע שחברו חלם עליו הצליח לעורר‬
‫אותו לנקודה פנימית יותר‪ ,‬ופגישה עם הרב זמיר כהן חוללה מהפך בחייו‬
‫עד גיל ‪ 28‬עבר משה בוחבוט (‪ ,)31‬נשוי ואברך‬
‫כולל ב'נזר הכהן' בביתר עלית – את כל מה שיכול‬
‫בחור חילוני לעבור‪ .‬בגיל ‪ ,22‬מיד אחרי שירותו‬
‫הצבאי כלוחם ביחידה מובחרת בחיל הים‪ ,‬מצא‬
‫עצמו בטיסת ‪ One way‬ליוסטון טקסס – לעבוד‬
‫בעגלות‪.‬‬
‫אחרי שנתיים עבודה כשכיר‪ ,‬הבין בוחבוט כי‬
‫'הכסף הגדול' נמצא בעסק פרטי וביחד עם שותף‬
‫נוסף‪ ,‬החליט לפתוח חברת עגלות משלו‪ .‬הייתה זו‬
‫חברה קטנה יחסית – של שתי עגלות בלבד‪ ,‬אולם‬
‫תוך זמן קצר הפכו השניים להיות הבעלים של ‪40‬‬
‫(!) עגלות‪ ,‬ו‪ 40-‬עובדים ישראלים‪" .‬כנהוג בארה"ב‬
‫שכרנו לעובדים שלנו דירות‪ ,‬עם כל הלוקסוס‬
‫האפשרי בפנים"‪ .‬ואם רמת החיים של העובדים‬
‫הייתה כל כך גבוהה‪ ,‬אפשר להסיק מכאן שהרבה‬
‫כסף עבר להם בין הידיים‪ .‬כשלושה מיליון דולר‬
‫בחמש שנים‪ ,‬אם להיות מדויקים‪.‬‬
‫אלא שבגיל ‪ ,28‬חלה תפנית חדה בחייו בעקבות‬
‫חלום רע‪ ,‬שחבר חלם עליו‪" .‬הוא הגיע אליי מזועזע‪,‬‬
‫וסיפר לי לפרטי פרטים באיזו צורה ראה אותי‪.‬‬
‫אחרי ששמעתי את זה‪ ,‬היה ברור לי שאי אפשר‬
‫להמשיך את החיים כרגיל‪ ,‬בלי ללכת לעשות שאלת‬
‫רב על החלום"‪ .‬כך הגיע לרב המקומי‪ ,‬ששמע את‬
‫פרטי החלום ופסק‪" :‬עליך להתחזק ולהתפלל במשך‬
‫על סדר היום‬
‫מאת הרב שי עמר‬
‫שנתיים חלפו להן מאז פטירתו של המאור הגדול‬
‫מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה‪ .‬אפשר לומר‬
‫ללא ספק כי "עוד יוסף חי" ‪ -‬תורתו של מרן נלמדת‬
‫לאלפים ולרבבות בהיכלי התורה ובבתי ישראל‪,‬‬
‫תורתו היא נחמתנו על השבר הגדול בו הוכה כלל‬
‫ישראל בהילקח גדול הדור לגנזי מרומים‪.‬‬
‫על משמר הכשרות‬
‫בעת כהונתו בתפקיד הרב הראשי לישראל‪,‬‬
‫בהיותו אחראי על כלל העניינים ההלכתיים‬
‫בישראל‪ ,‬טיפל מרן רבות בנושא הכשרות‪ .‬עד היום‬
‫זוכים כלל הציבור ליהנות מאותם הפירות שהוא‬
‫זרע ועמל בכל כוחו‪.‬‬
‫בשנת תשל"ה התחוללה סערה בעולם הכשרות‪,‬‬
‫על אודות היינות והמשקאות החריפים המיוצרים‬
‫ביקבי כרמל מזרחי ואליעז‪ .‬התברר כי באותן מכונות‬
‫ייצרו גם ספירט ‪ -‬משקה העשוי מעמילן דגנים‬
‫שהוא חמץ גמור‪ .‬הדבר יצר מבוכה רבה בקרב כלל‬
‫הציבור‪ ,‬ולא ידעו כיצד לנהוג לגבי אותם המשקאות‬
‫בחג הפסח‪.‬‬
‫‪ 40‬יום רצופים‪ ,‬וה' יעזור שהגזירה שנגזרה בחלום‬
‫– לא תתקיים"‪.‬‬
‫"כך למעשה התחלתי‪ ,‬בצעדים מדודים‪ ,‬להתקרב‬
‫לבורא עולם‪ .‬יחד עם עוד חבר קיבלתי על עצמי‬
‫להניח תפילין בכל יום‪ ,‬ובחיפוש קצר של הרצאות‬
‫תורניות ב'יוטיוב' – זכיתי להגיע להרצאותיו של‬
‫הרב זמיר כהן‪ ,‬אליו התחברתי מהרגע הראשון"‪.‬‬
‫בהמשך‪ ,‬הודות להשגחה פרטית שחזו במו‬
‫עיניהם ‪ -‬לקחו על עצמם שני החברים הטובים‬
‫גם שמירה על כשרות המאכלים הבאים אל פיהם‪.‬‬
‫ומעשה שהיה כך היה‪" :‬קצת לפני יום הכיפורים‪,‬‬
‫הציע לנו אותו רב להשתתף כספית בקניית ושחיטת‬
‫כבשים‪ ,‬שחלקיהם יחולקו לקראת החג למשפחות‬
‫נזקקות‪ .‬הסכמנו לקחת חלק במצווה ומשום‬
‫שתרמנו כ‪ 1,000-‬דולר‪ ,‬נוכחנו בתהליך השחיטה‬
‫ואף הסבירו לנו בפרוטרוט על השחיטה הכשרה‪,‬‬
‫כולל מראה הריאות וכדומה‪ .‬אחרי ה'סיור' הרוחני‬
‫הזה‪ ,‬היה ברור לנו שאין מצב להמשיך לאכול אוכל‬
‫לא כשר‪ ,‬והתחזקנו גם בזה"‪.‬‬
‫יום אחד‪ ,‬פשטה השמועה שהרב זמיר כהן מגיע‬
‫לסבב הרצאות בטקסס‪" .‬לקחתי את כל העובדים‬
‫שלי להרצאה הזו‪ ,‬כולל עוד חברים שאספתי מפה‬
‫ומשם‪ .‬סך הכל היינו כ‪ 80-‬איש‪ .‬בסוף ההרצאה‪,‬‬
‫ניגשתי לרב זמיר כדי לבקש את ברכתו‪ .‬התחלנו‬
‫לדבר‪ ,‬היה חיבור טוב והרב נתן לי את מספר הטלפון‬
‫האישי שלו ואמר לי‪' :‬אם תגיע לארץ‪ ,‬אני רוצה‬
‫שתבוא אלי'‪.‬‬
‫לפני שלוש שנים זה קרה‪ .‬משה חזר לארץ‪ ,‬זכר‬
‫את מילות הרב והתקשר אליו‪" .‬הופתעתי לגלות‬
‫שהרב לא רק זוכר אותי‪ ,‬אלא גם זוכר את מה שהוא‬
‫אמר לי‪ .‬הוא נתן לי תחושה שהוא ממש ציפה‬
‫לטלפון ממני‪ ,‬וזו הייתה תחושה נהדרת"‪.‬‬
‫בעקבות השיחה עם הרב זמיר ובעצתו‪ ,‬החליט‬
‫בוחבוט ללכת לסמינר רווקים בזיכרון יעקב‪,‬‬
‫שלאחריו‪ ,‬התחזק ברוחניותו ביתר שאת‪ .‬כעבור‬
‫שנה בלבד‪ ,‬הציע לו הרב להיכנס לישיבתו כתלמיד‬
‫מן המניין‪" .‬ריגש אותי שהרב ידע בדיוק מה אני‬
‫צריך‪ ,‬ובמקום לשכן אותי בחדרים רגילים – הקצה‬
‫לי חדר ענק‪ ,‬עם מזגן ומטבחון וכל הלוקסוס שהייתי‬
‫רגיל אליו‪ .‬שמחתי ונכנסתי לישיבה ב'לב שקט'"‪.‬‬
‫בד בבד‪ ,‬נכנסה בת זוגתו דאז למדרשיה‬
‫בירושלים‪ ,‬והשניים שהו בנתק מוחלט במשך חצי‬
‫שנה‪ .‬לפני שבעה חודשים‪ ,‬בהדרכתו וליוויו הצמוד‬
‫של הרב זמיר כהן ‪ -‬זכו השניים לבוא בברית‬
‫הנישואין‪ ,‬ולהקים בית כשר בישראל‪ .‬על השאלה‬
‫האם הוא מתגעגע לעברו ולסטנדרט אליו הורגל‪,‬‬
‫עונה בוחבוט בתוקף‪" :‬בדיעבד‪ ,‬כשאני יודע באיזה‬
‫עולם שקרי ומהתל חייתי – אני ממש לא מתגעגע‪.‬‬
‫טוב לי היכן שאני נמצא ברוך ה'‪ ,‬ולא חסר לי שום‬
‫דבר‪ .‬היום אני מבין שמה שהיה חסר לי באמת‪ ,‬זה‬
‫רוחניות וחיים כמו שאני חי כיום‪ .‬למרות הקשיים‪,‬‬
‫ויש כאלה‪ ,‬התורה זה המילוי האמיתי של כל יהודי‬
‫ואין משהו אחר"‪.‬‬
‫מעוניינים לשתף אותנו בסיפור התשובה שלכם?‬
‫צרו קשר בדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫מרן זצ"ל‪ :‬חיים של מסירות נפש‬
‫מרן נכנס לעומק הסוגיא‪ ,‬כמופיע בספרו 'יביע‬
‫אומר' (חלק ח' סימן מג)‪ ,‬וכך הוא כותב‪" :‬הזמנתי‬
‫אלי את גדולי התורה וההלכה לדון בדבר‪ ,‬והם‪:‬‬
‫הגרי"ש אלישיב‪ ,‬הגר"ב זולטי‪ ,‬הגרש"ז אויערבך‪,‬‬
‫הגר"א גולדשימט‪ ,‬והגר"ש ישראלי‪ .‬שמענו יחדו את‬
‫העובדות מפיהם של הרה"ג י‪ .‬ינובסקי והגאון הרב‬
‫אליהו בקשי דורון (שכיהן אז כרב העיר בת‪-‬ים)‬
‫והבעתי דעתי להתיר בדבר"‪.‬‬
‫זיכוי רבים עולמי‬
‫כרב ראשי כיתת רגליו בכל ערי הארץ‪ ,‬מדי ערב‬
‫יצא להרביץ תורה בערי הארץ‪ ,‬שיעורי התורה‬
‫הרבים ודרשותיו הנפלאות עוררו התפעלות עצמות‬
‫לאהבת התורה‪.‬‬
‫בביקוריו בחו"ל היה נועד עם אבות בתי הדין‪,‬‬
‫והללו היו שוטחים בפניו שאלות הלכתיות סבוכות‬
‫שבאו לפני בית הדין‪ ,‬ומרן היה מוצא להם פתרונות‬
‫הלכתיים מקוריים‪.‬‬
‫בספרו יביע אומר חלק ז' מציג מרן סוגיה שנדרש‬
‫אליה באחד מביקוריו במקסיקו‪ .‬הרב הראשי של‬
‫מקסיקו‪ ,‬הרב צאדק הררי זצ"ל‪ ,‬שאל אותו על מנהג‬
‫השוחטים לשחוט גדיים‪ ,‬טלאים ועגלים צעירים‪,‬‬
‫שלא ברור אם כבר מלאו להם שבעה ימים‪ .‬הם נהגו‬
‫לסמוך על עדות של 'מסיח לפי תומו' שמעיד כי‬
‫מלאו להם שבעה ימים לאותו העגל‪ ,‬בצירוף סימנים‬
‫המעידים על כך‪ .‬מרן קבע להלכה שיש ליהודי‬
‫מקסיקו על מה לסמוך והם יכולים לנהוג כן‪.‬‬
‫מניעת התבוללות באירן‬
‫כשהגיע מרן לביקורו באירן הוא נדרש לענות על‬
‫שאלה חשובה שהתעוררה באותם ימים הנוגעת‬
‫לירושת בנות‪ .‬על פי החוק האיראני‪ ,‬בת יכולה לזכות‬
‫בירושתו של אביה‪ ,‬ובנות יהודיות רבות שביקשו‬
‫ליטול חלק בירושת הוריהן החליטו להתאסלם על‬
‫מנת לזכות בחלק מהירושה על פי חוק‪ .‬מרן תיקן‬
‫תקנות ירושה לשביעות רצונם של היהודים‪ ,‬תקנות‬
‫אשר אף קיבלו תוקף חוקי על ידי שר המשפטים‬
‫האיראני‪ .‬היהודים התחילו לנהוג על פי תקנותיו‪,‬‬
‫ובכך למעשה מנע מרן התבוללות בקרב הבנות‪.‬‬
‫חינוך תורני‬
‫ההפיכה באיראן‪ ,‬נפילתו של השייח' ועלייתו של‬
‫קנאי מוסלמי צורר ישראל הביאו לעלייתם של בני‬
‫נוער יהודים מאירן לארץ ישראל‪ ,‬אך אלו לא הגיעו‬
‫אל המנוחה ואל הנחלה מבחינה רוחנית‪ .‬בארץ‬
‫צפה ועלתה שאלת חינוכם הדתי של בני הנוער‪.‬‬
‫מרן פתח בפעילות שקטה אך נמרצת להעברת‬
‫הילדים ממשפחות דתיות ומסורתיות למוסדות‬
‫חינוך דתיים‪ ,‬הוא נועד עם ראשי השלטון ושכנע‬
‫אותם במתק לשונו לעשות זאת‪ .‬ואכן‪ ,‬רוב ככל‬
‫ילדי העולים המסורתיים זכו להמשיך וללמוד ברוח‬
‫ישראל סבא גם בארץ הקודש‪ .‬זכותו תגן עלינו‪.‬‬
‫להזמנת הרצאות של הרב בתחומים שונים‪073-2221290 :‬‬
‫הרב שי עמר‪ ,‬מורה צדק ורב ומרצה בהידברות‬
‫לשאלות נוספות‪054-8448909 :‬‬
‫להפצת העלון חייגו‪073-2221388 :‬‬
‫עריכה‪ :‬צוריאל גביזון | עריכה גרפית‪ :‬שני מויאל | ניהול תוכן‪ :‬דודו כהן | הפצה ולוגיסטיקה‪ :‬טליה זכריה וחנה פנחסי‬
‫‪3‬‬
‫סיפורים מהחיים‬
‫חיים ולדר‬
‫שני גלגלים חוזרים‬
‫ילדה עדינה ורגישה‪ ,‬נתקלת בשנה אחת בשתי פגיעות קשות‪ ,‬אחת מצד מורה ואחת‬
‫מצד חברתה לכיתה‪ .‬הפגיעות הללו מותירות בה חותם לכל החיים‪ .‬שנים לאחר מכן‪,‬‬
‫מתחברים כל הקצוות‪ ,‬כדי לספר סיפור שכולו "גלגל חוזר הוא בעולם"‪ .‬רק בכפליים‪...‬‬
‫ה‬
‫סיפור שלי‬
‫הוא על גלגל חוזר בעולם‪.‬‬
‫במקרה שלי‪ ,‬הגלגל חזר בצורה כל‬
‫כך מוזרה‪ ,‬מופלאה ומתוזמנת ‪ -‬ממש במדויק‬
‫לתוך הבוץ שהטביע עליי את חותמו‪.‬‬
‫הייתה לי ילדות קשה‪ .‬מאז שאני זוכרת את‬
‫עצמי הייתי ילדה בלתי מקובלת בכיתה‪.‬‬
‫אם אני רוצה לשחזר מתי זה התחיל‪ ,‬אני‬
‫חושבת שזה היה כאשר לקיתי בכיתה א' בהרעלת‬
‫דם שבעקבותיה אושפזתי למשך חודש וחצי בבית‬
‫חולים‪.‬‬
‫לצערי‪ ,‬היה זה בדיוק כאשר לימדו קרוא וכתוב‪,‬‬
‫ומכיוון שלא הייתי שם‪ ,‬סיימתי את כיתה א' מבלי‬
‫לדעת לקרוא ולכתוב‪.‬‬
‫התוצאה הייתה ‪ -‬החלטה להשאיר אותי כיתה‪.‬‬
‫אני זוכרת את החופש הגדול שבין כיתה א' ל‪-‬א'‪.‬‬
‫אני מאמינה שכמו כל ילדה שנשארת כיתה חשתי‬
‫בושה מעצם הדבר‪ ,‬כאב על הפרידה מחברותיי‬
‫וחשש רב כיצד אצליח להיקלט בכיתה החדשה‪.‬‬
‫מסתבר ששום פרט מהחששות שלי לא היה‬
‫לחינם‪ .‬בהפסקה הראשונה שביום הראשון‪,‬‬
‫כשחברותיי לשעבר קלטו ש"ירדתי כיתה"‪ ,‬נאלצתי‬
‫לחוות את ההשפלות והלחישות‪" :‬היא ירדה‬
‫כיתה"‪" ,‬מסכנה"‪ ,‬ולאחר מכן פנו אליי הילדות שלא‬
‫הספיק להן לשמוע שירדתי כיתה‪ ,‬אלא התעקשו‬
‫לשמוע זאת מפי‪" :‬מה‪ ,‬זה נכון שירדת כיתה?"‬
‫ובימים הבאים‪ ,‬לא יודעת מדוע‪ ,‬הן פשוט החלו‬
‫להתעלל בי‪ ,‬לפגוע בי ואפילו להכות אותי‪.‬‬
‫כעבור חודש־חודשיים הן עזבו אותי ומצאו להן‬
‫עיסוק אחר‪ ,‬אבל אז תפסו את מקומן בנות כיתתי‪,‬‬
‫שהחלו להתעלל‪ ,‬לפגוע ולהרביץ לי‪.‬‬
‫למרות הכל‪ ,‬למדתי טוב והפכתי לילדה חרוצה‪,‬‬
‫אבל מבחינה חברתית מעולם לא התאקלמתי‪.‬‬
‫מעולם לא שכחו ש"ירדתי כיתה"‪ ,‬ואף לא אחת‬
‫טרחה להתחבר ִאתי‪ .‬ככל שהשנים עברו‪ ,‬פשוט‬
‫התרגלתי למצב שאני בת לא מקובלת‪ ,‬בשוליים‬
‫של השוליים של הכיתה מבחינה חברתית‪ ,‬וזאת על‬
‫אף שהייתי מהמצטיינות מבחינה לימודית‪.‬‬
‫***‬
‫אם חשבת שבבית המצב היה טוב יותר ‪ -‬טעית‪.‬‬
‫הוריי העדיפו על פניי את אחיותיי הקטנות‪ ,‬אף‬
‫שהייתי ילדה למופת והבאתי ציונים טובים‪.‬‬
‫אין לי מושג איך שרדתי את הילדות הזו‪ .‬אולי‬
‫לא ידעתי‬
‫שיש חיים אחרים‪ ,‬ואולי ידעתי‪,‬‬
‫אבל לא יכולתי לדמיין איך זה מרגיש וכמה שזה‬
‫חסר לי‪.‬‬
‫בכיתה ה' קרו לי שני דברים שקיבעו את הפגיעה‬
‫שלי שנים ארוכות לאחר מכן‪.‬‬
‫בדרך כלל הייתי יושבת לבד‪ .‬אל תשאל מדוע‪.‬‬
‫בתחילת השנה לא הייתה ילדה שבחרה לשבת‬
‫לידי‪ ,‬אלא אם לא הייתה ברירה‪ .‬גם אם המורה‬
‫הייתה מושיבה מישהי‪ ,‬היא הייתה מוצאת את‬
‫הדרך להתחמק מכך‪.‬‬
‫יום אחד ניגשתי למורה ואמרתי לה שאני רוצה‬
‫לשבת ליד מישהי‪.‬‬
‫לא תאמינו מה היא עשתה‪ :‬היא הובילה אותי‬
‫למרכז הכיתה והכריזה‪" :‬מישהי רוצה לשבת ליד‬
‫נאווה?" (שם בדוי)‪.‬‬
‫מובן שאף לא אחת הצביעה‪ ,‬והיו כאלו שהקפידו‬
‫להצהיר‪" :‬אני לא"‪.‬‬
‫"את רואה‪ ,‬נאווה?" שמעתי את המורה אומרת‬
‫בקול גדול‪" ,‬אף ילדה לא רוצה לשבת לידך‪ ,‬כעת‬
‫חזרי למקומך ותחשבי מדוע"‪.‬‬
‫עברו מאז עשרות שנים‪ ,‬ועדיין אני זוכרת היטב‬
‫את המרצפת שעליה עמדתי‪ ,‬את פניה של המורה‬
‫ואת מבטיהן המופתעים של חברותיי לכיתה‪.‬‬
‫אפילו הן הבינו שקו נחצה כאן‪ .‬אני משערת שאם‬
‫מישהו היה מספר לי שכך נהגה מורה‪ ,‬הייתי‬
‫אומרת שמדובר בדמיון פרוע‪ ,‬אך כאן זה קרה גם‬
‫קרה‪ .‬לי עצמי‪.‬‬
‫חזרתי למקומי ויותר לא העזתי להרים ראש‬
‫בבקשות מוזרות מעין אלה‪.‬‬
‫***‬
‫באותה שנה קרה לי מקרה נוסף שפגע בי עוד‬
‫יותר‪.‬‬
‫היה זה בשעת אחר הצהריים‪ ,‬ואמי פנתה אליי‪,‬‬
‫נזעמת‪" :‬את שברת את בקבוק הבושם היקר?"‬
‫"לא"‪ ,‬עניתי לה‪.‬‬
‫"אני לא מאמינה לך"‪ ,‬אמרה‪.‬‬
‫"אבל‪ ,‬אמא‪ ,‬אני באמת לא שברתי לך את‬
‫הבושם"‪ ,‬טענתי‪.‬‬
‫"אם מישהו שובר כאן דברים‪ ,‬זו חייבת להיות‬
‫את"‪ ,‬אמרה‪ .‬בעיקר כאב לי שמי ששמעו את‬
‫הדברים היו אחותי הגדולה וחברתה‪ .‬הן צחקקו‬
‫והסתגרו בחדרן‪.‬‬
‫"חכי שאבא יגיע"‪ ,‬אמרה אמי‪.‬‬
‫חיכיתי שאבא יגיע‪ ,‬כי האמנתי שאשכנע אותו‬
‫שלא שברתי את הבושם‪.‬‬
‫אבל כשאבי הגיע‪ ,‬הוא שמע מאמא שאני שברתי‬
‫את הבושם‪ ,‬ובלי לברר דבר הוא פשוט נתן לי מכות‬
‫נמרצות‪.‬‬
‫איני יודעת מה כאב לי יותר‪ ,‬המכות הקשות או‬
‫הידיעה הברורה שהן מגיעות על לא עוול בכפי‪.‬‬
‫ישבתי במיטתי ובכיתי שעות‪.‬‬
‫בשלב זה הפסקתי להיות הילדה הטובה שהייתי‬
‫תמיד‪ ,‬והתחלתי לעשות הרבה בעיות‪ .‬בדיעבד‪,‬‬
‫מסתבר שזה הציל את הנפש שלי‪ ,‬כי דווקא‬
‫כשהוריי החלו לסבול ממני‪ ,‬הם החלו להתייעץ‬
‫עם כל מיני מומחים‪ ,‬כך שלפחות זכיתי לשיחות‬
‫ממטפלות שהקשיבו לי בפעם הראשונה בחיי‪,‬‬
‫הביעו אמפטיה והדריכו את הוריי לשנות גישה‪.‬‬
‫עד היום אני שואלת את עצמי כמה ילדים אינם‬
‫ניצלים מגורל רע מפני שהם ממשיכים להיות‬
‫"ילדים טובים"‪ .‬הנה עוד גירסה למה שנוהגים‬
‫לומר‪" :‬אין ילד רע‪ ,‬יש ילד שרע לו"‪.‬‬
‫אני בפירוש הייתי ילדה שרע לה‪ .‬ה' עדי‪.‬‬
‫***‬
‫בחסדי ה' למדתי בסמינר שהוא גם פנימייה‪.‬‬
‫התחזקתי ברוחניות וגם מבחינה נפשית נבניתי‪.‬‬
‫בסמינר הזה היו בנות טובות לב‪ ,‬שכולן היו בתהליך‬
‫כזה או אחר של חיזוק אישי ורוחני‪ ,‬וממילא לא‬
‫היה עולה בדעתן לפגוע בזולת‪ .‬עוד משהו שראוי‬
‫לדעת‪ :‬בני אדם שנמצאים באווירה של התקרבות‬
‫לקב"ה אינם פוגעים בזולת‪ .‬יש משהו בחיזוק‬
‫שמטהר את הלב‪ ,‬מרכך ומזכך את הנפש‪ .‬כשאתה‬
‫אדם טוב רוחנית‪ ,‬גם לבך טוב ומיטיב לזולת‪.‬‬
‫חשתי זאת על בשרי‪.‬‬
‫בפעם הראשונה בחיי הייתי בסביבה מגוננת‪,‬‬
‫המשך מעמוד ‪2‬‬
‫והגם שלא הפכתי פתאום לחברותית‪ ,‬קודם כל לא‬
‫אחר כך עוד כאבתי ודאבתי על העובדה שהוריי לא‬
‫סבלתי מהתרחקות ומניכור‪ ,‬ולהפך‪ ,‬קיבלתי יחס‬
‫האמינו לי?‬
‫חם‪ ,‬ברכת 'בוקר טוב' ו'לילה טוב' ו'בתיאבון'‪ ,‬פירגון‬
‫ואם עד אותו הרגע עוד הייתה לי סנגוריה אחת‬
‫בלתי פוסק ואווירה של טוב‪ .‬המקום פשוט חימם‬
‫שהם טעו‪ ,‬לפתע אני פוגשת באחת והיחידה שכן‬
‫אותי‪ ,‬הגן עליי וריפא את נפשי השבורה‪.‬‬
‫ידעה‪ ,‬ופשוט בחרה לשתוק ולהשאיר אותי עם‬
‫***‬
‫האשמה‪ .‬לפתע הסיפור הזה הפך למקומם פי כמה‬
‫הגעתי לפרקי‪ .‬התחתנתי עם בחור ישיבה מצוין‪,‬‬
‫מכפי שהכרתיו‪.‬‬
‫טוב לב‪ ,‬ומבחינתי החתונה הייתה הריפוי המושלם‪.‬‬
‫שתקתי‪.‬‬
‫בעלי נתן לי את כל החיזוק ואת כל הביטחון‬
‫"מה קרה?" היא שאלה‪" ,‬כל כך קשה לך לסלוח?"‬
‫שהייתי זקוקה להם‪ ,‬ולפתע חשתי מוגנת לגמרי‬
‫"תראי"‪ ,‬אמרתי‪" ,‬אני אסלח לך בסופו של דבר‪,‬‬
‫מכל הרוחות הרעות בחוץ‪ ,‬מפני הרוע האנושי‬
‫כי אני סולחת למי שמבקשת ממני סליחה‪ ,‬אבל‬
‫שפגשתי כל כך הרבה בחיי‪ ,‬ומפני חוסר הביטחון‬
‫תביני שזה מאד קשה לי‪ .‬את ראית את כעסה של‬
‫הבסיסי שהיה מנת חלקי כל הימים‪.‬‬
‫אמי‪ ,‬אבל לא ראית את ההמשך‪ .‬הם לא האמינו לי‬
‫נולדו לי שלושה ילדים‪ ,‬ואני רעיה ואם טובה‬
‫עד היום הזה שלא אני שברתי‪"...‬‬
‫ומאושרת‪.‬‬
‫וכאן פשוט התחלתי לבכות‪ ,‬למרות הקהל הרב‬
‫במהלך השנים הלכתי לכל מיני קורסים וסדנאות‬
‫שהיה סביבנו‪.‬‬
‫שחיזקו אותי וגרמו לי למודעות עצמית ולהבנה‬
‫היא נטלה את ידי והחלה להרגיע אותי‪" .‬אני‬
‫שכל מה שקרה לי שייך לבעיות של אחרים ואל לי‬
‫ממש מתנצלת‪ ,‬אני לא מאמינה שגרמתי לך כזו‬
‫לתלות את זה בעצמי‪ .‬להפך‪ ,‬התחברתי אל הכוחות‬
‫רעה"‪ .‬היא התנצלה באמת מהלב‪ .‬לא עזבה אותי‬
‫שגרמו לי לשרוד את כל הצרות הללו ולהפוך למי‬
‫עד שבכיי שכך‪.‬‬
‫שאני‪.‬‬
‫***‬
‫אם חשבתי שמבחינתי הסיפור הסתיים ‪ -‬רק‬
‫ואז היא אומרת לי "אני חושבת ששילמו לי‬
‫לאחרונה נסגר המעגל שלי‪ ,‬וזה מה שהפך את‬
‫משמיים על כל זה"‪ ,‬ומבלי שתתבקש החלה לספר‬
‫סיפור חיי המרתק לכשעצמו לסיפור שיכול‬
‫לי סיפור ארוך שיכול להיות בקלות עוד‬
‫להתפרסם בספרים שלך‪.‬‬
‫סיפור בספר שלך‪ ,‬אבל קיצור הדברים‬
‫שבע ברכות‬
‫היה זה בכנס נשים שבו הייתי‪,‬‬
‫הוא‪ :‬היא נישאה לבעל טוב‬
‫התחדשנו באתר חדש‪,‬‬
‫לפתע עמדה לידי מישהי מוכרת‪.‬‬
‫והקימה משפחה‪ ,‬אבל חמותה‬
‫"אנחנו מכירות‪ ,‬לא?" היא‬
‫גרמה לבעיות רבות בשלום בית‪,‬‬
‫חכם ומשוכלל‪,‬‬
‫אמרה‪" ,‬מה השם שלך?"‬
‫וכעת‪ ,‬בהוראתה‪ ,‬בעלה שב‬
‫שיפתיע אתכם!‬
‫אמרתי את שמי‪.‬‬
‫לבית הוריו‪.‬‬
‫השירות בחינם לחלוטין‬
‫"ולפני החתונה?"‬
‫הסיפור שלה היה באמת‬
‫אמרתי את שם נעוריי‪.‬‬
‫כואב‪ ,‬וחשתי שאיני יכולה‬
‫‪www.7brachot.co.il‬‬
‫"נו ברור"‪ ,‬אמרה היא והציגה‬
‫שלא לסלוח לה‪ .‬אמרתי לה‬
‫עצמה כברוריה (שם בדוי) ונקבה‬
‫שאני משתתפת בצערה‪ ,‬ושאם‬
‫גם היא בשם משפחת נעוריה‪.‬‬
‫הייתי יכולה לעזור לה הייתי‬
‫הייתה זו חברתה של אחותי‬
‫עוזרת‪" .‬אין סיכוי"‪ ,‬אמרה‪" ,‬אחותך‬
‫הגדולה‪.‬‬
‫ניסתה לדבר עם חמותי‪ ,‬זה לא עזר‬
‫"כן‪ ,‬אני זוכרת אותך"‪ ,‬אמרתי‪" ,‬מעניין‬
‫כלום‪ .‬את כנראה מכירה אותה‪ ,‬היא הייתה‬
‫איך לא זיהיתי ברגע הראשון"‪ .‬האמת‪ ,‬המילים‬
‫מורה אצלנו ביסודי‪ .‬המורה‪"....‬‬
‫האחרונות נאמרו מתוך נימוס‪ .‬היו סיבות טובות‬
‫וכשהיא אמרה את שמה ‪ -‬כמעט נפלתי‪.‬‬
‫מדוע לא זיהיתי ברגע הראשון‪ ,‬ואף לא אחת מהן‬
‫זו הייתה המורה שהשפילה אותי לפני כל הכיתה‪...‬‬
‫החמיאה לה‪.‬‬
‫"את רואה שאף ילדה לא רוצה לשבת לידך?"‬
‫"מה שלום אחותך?" היא המטירה עליי שאלות‪,‬‬
‫לפתע הבנתי עם מי היה לי עסק‪ ,‬וכמה מידותיה‬
‫ואני עניתי בחביבות‪ .‬ואז אמרה‪" :‬תמסרי ד"ש"‬
‫הרעות בעצם הרסו את חייה עד שגרמה להרס חיי‬
‫והחלה ללכת‪.‬‬
‫ילדיה‪.‬‬
‫ופתאום היא חזרה וניצבה מולי‪" .‬את יודעת מה?‬
‫אבל מה שמבחינתי הסיפור כאן הוא איך הכל‬
‫אני נזכרת שאני חייבת לבקש ממך סליחה"‪.‬‬
‫התחבר בקו ישר אליי‪ .‬בורא עולם הפגיש את שתי‬
‫"על מה ולמה?"‬
‫האחראיות לפגיעות המשמעותיות ביותר בחיי‪,‬‬
‫"זה אמנם קרה לפני הרבה זמן‪ ,‬אבל יש לי‬
‫לפגיעה הדדית זו בזו‪ .‬אין לי שום דרך אחרת‬
‫רגשי אשמה על כך‪ .‬הייתי פעם בביתך‪ ,‬וכשאתן‬
‫להסביר זאת‪.‬‬
‫הייתן עסוקות התגנבתי לחדר של הורייך וניסיתי‬
‫אני מאמינה שהקב"ה רואה את צערו של היחיד‬
‫להתיז על עצמי מהבושם‪ ,‬ואז הבושם החליק מידיי‬
‫וגומל למי שפגע בו‪ ,‬אבל במקרה שלי זה נעשה‬
‫ונשבר‪"...‬‬
‫בצורה כל כך גלויה‪ ,‬שכמו העבירה לי מסר משמיים‪.‬‬
‫חשתי איך בשרי נעשה חידודין־חידודין‪.‬‬
‫"את ילדה של בורא עולם והנה הבורא נתן לך סימן‬
‫"אחר כך ראיתי שאמך חושדת בך‪ ,‬אבל לא‬
‫שאיכפת לו"‪.‬‬
‫העזתי להודות באשמה‪ ,‬בעיקר כשראיתי כמה היא‬
‫זהו הסיפור שלי‪ .‬סיפור מהחיים‪ ,‬אבל כזה שקורה‬
‫כועסת‪ ...‬את סולחת לי?"‬
‫רק פעם אחת בחיים‪.‬‬
‫מה אומר לה? שבגללה הרביצו לי? שהסיפור‬
‫כל ספריו של הסופר הרב חיים ולדר‬
‫הזה שבר את האמון שהיה לי באנשים? שהוא גרם‬
‫לי להסיק שהעולם הוא מקום חסר צדק? ששנים‬
‫בהידברות שופס ‪073-222-1250 -‬‬
‫אמא מ א‬
‫צילה ותי‬
‫הידברות ‪ -‬למען החיים‬
‫אמ"א‬
‫תמיכה וסיוע‬
‫לנשים הרות‬
‫שו"ת‪ :‬תיבת נח‬
‫והמבול‬
‫כיצד היה מספיק אוכל לבעלי החיים בתיבה‬
‫למשך שנה‪ ,‬ומה אכלו הטורפים?‬
‫לנח ניתן פרק זמן של מאה ועשרים שנה‬
‫שנה כדי לבנות את התיבה‪ ,‬ובתוך זמן זה‬
‫גם ללמוד את צרכי כל בעלי החיים בטרם‬
‫בוא המבול לעולם‪ .‬פירוש הדבר‪ ,‬שהיו לנח‬
‫עשרות שנים כדי ללמוד את צרכיו החשובים‬
‫של כל אחד מבעלי החיים‪ ,‬ולהכין להם‬
‫סביבת מחייה מתאימה בתיבה‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ ,‬התורה מלמדת אותנו שאורך‬
‫התיבה היה שלוש מאות אמה‪ ,‬רוחבה היה‬
‫חמישים אמה‪ ,‬וקומתה היה בגובה שלושים‬
‫אמה‪ .‬אם אורכה של אמה הוא כחצי מטר‬
‫לערך‪ ,‬אז פירוש הדבר שאורכה של תיבת‬
‫נח הגיע ל‪ 150-‬מטר‪ ,‬רוחבה היה ‪ 25‬מטר‪,‬‬
‫וגובהה היה כ‪ 15-‬מטר (שהוא כגובהו של‬
‫בניין בן ‪ 5‬קומות)‪ .‬תיבת נח היתה מורכבת‬
‫משלוש קומות‪ ,‬כך שקומה שלמה שימשה‬
‫לאגירת המזון‪ .‬אם אנו פורסים את הקומות‬
‫של התיבה לאורך‪ ,‬אנו מגלים שתיבת נח‬
‫היתה בגודל של טיטניק וחצי‪ .‬לפי האמור‬
‫בתורה‪ ,‬התיבה היתה אטומה לגמרי‪ ,‬ולא‬
‫כאותם ציורים שמתארים אותה עם גג פתוח‬
‫וסיפונים‪ .‬כך שהיה די והותר מקום לאכסון‬
‫המזון בתיבה‪ .‬עם זאת‪ ,‬אין לשכוח גם את‬
‫שנת החורף‪ ,‬שיכולה לארוך כחצי שנה‪,‬‬
‫שבה לא נדרשים בעלי חיים רבים למזון‪,‬‬
‫או מסתפקים במזון מועט מאוד‪ .‬בתיבה לא‬
‫היתה לבעלי החיים פעילות גופנית רבה‪ ,‬כך‬
‫שיכלו להתקיים גם מכמויות קטנות יותר של‬
‫מזון‪ .‬כיום אנו יודעים שיש בעלי חיים רבים‬
‫בטבע אשר מסוגלים לשרוד במשך זמן רב‬
‫גם מכמויות קטנות של מזון‪ ,‬או מארוחות‬
‫שמזדמנות להן רק פעם או פעמיים בחודש‪.‬‬
‫גם בימי קדם ידעו להכין בשר משומר‪ ,‬אולם‬
‫המסורת מלמדת אותנו שעד לאחר המבול‪,‬‬
‫כל בעלי החיים היו צמחוניים‪.‬‬
‫ומה אכלו בעלי החיים ביציאתם מן התיבה?‬
‫הגיוני בהחלט שנח המשיך לטפל בבעלי‬
‫החיים גם לאחר יציאתם מן התיבה‪ ,‬לפחות‬
‫עד שיספיקו להתרבות (יש לזכור שלפי גודל‬
‫תיבת נח המתואר בתורה‪ ,‬מאגר המזון בקומה‬
‫העליונה הכיל בכמותו חצי מהטיטניק‪ ,‬ויכול‬
‫היה מן הסתם להאכיל את בעלי החיים אף‬
‫למספר שנים)‪.‬‬
‫לגבי החיות הצמחוניות‪ :‬התורה מספרת‬
‫על היונה ששבה לתיבה עם עלה של זית‬
‫בפיה‪ ,‬פסוק זה מלמד אותנו כי הדבר‬
‫הראשון שהקב"ה חידש בעולמו לאחר המבול‬
‫היה הצמחייה‪ .‬נח לא יצא מן התיבה לפני‬
‫שהתחדשה הצמחייה שסיפקה לבעלי החיים‬
‫מזון‪.‬‬
‫לכתבות נוספות של דניאל בלס‪ ,‬מוזמנים הקוראים‬
‫לבקר במדור "תורה ומדע" שבאתר הידברות‪.‬‬
‫בהידברות דואגים לא לאבד אף נפש מישראל‪,‬‬
‫בואו והיו שותפים להצלת חיים!‬
‫חייגו‪:‬‬
‫‪1 -800 -800 -110‬‬
‫‪052 -955 -15 -91‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פרקי אבות לילדים‬
‫פרקי אבות לילדים מאת הרב אברהם אוחיון‬
‫מאת הרב אברהם אוחיון‬
‫לעשות עם יהודים גמילות חסדים‬
‫ׁשלָֹׁשה‬
‫ֶסת ַה ְּגדו ָֹלה‪ .‬הוּ א ָהיָה או ֵֹמר‪ַ :‬על ְ‬
‫ָרי ְּכנ ֶ‬
‫ׁשי ֵ‬
‫"ש ְמעוֹן ַה ַּצ ִּדיק ָהיָה ִמ ְּ‬
‫ׁ‬
‫ִ‬
‫ְּד ָב ִרים ָהעו ָֹלם עו ֵֹמד‪ַ ,‬על ַה ּתו ָֹרה‪ ,‬וְ ַעל ָה ֲעבו ָֹדה וְ ַעל ְּג ִמילוּ ת ֲח ָס ִדים"‬
‫נח נועד להיות המנחם הגדול‪ ,‬של בני דורו ושל‬
‫עצמו‪ .‬כשנולד‪ ,‬אמרו בהקלה‪" :‬זה ינחמנו ממעשינו‬
‫ומעצבון ידינו!"‪ .‬בשלושה מצבי ייאוש‪ ,‬לימד נח‬
‫הישרדות‪ :‬ראשית‪ ,‬כשהצמיחה האדמה קוץ ודרדר‬
‫ המציא נח לבני דורו את המחרשה‪ .‬בפעם השנייה‪,‬‬‫כשעמד העולם להימחק במבול‪' ,‬הינדס' נח תיבה‬
‫ובאמצעותה ‪ -‬שרדה האנושות‪ ,‬ולבסוף‪,‬‬
‫כשיוצא נח‬
‫מן התיבה ומביט בחורבן הנורא‪ ,‬הוא נוטע כרם‬
‫ומתנחם מצערו באמצעות היין המשכיח‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אי אפשר לומר שנח השאיר אחריו מורשת‬
‫מפוארת‪ :‬רק המבול נקרא על שמו ('מי נח')‬
‫וגם‪ ...‬הגויים ('בני נח')‪ .‬מדוע? מפני שהישרדות‬
‫איננה מטרה על פי התורה‪ .‬הנחמה הינה רק תחנת‬
‫ביניים בדרך לגאולה ‪ -‬ולא תחליף לה! כשאדמה‬
‫מצמיחה קוץ ודרדר‪ ,‬המחרשה היא רק בגדר 'משכך‬
‫כאבים'‪ ,‬נחמה פורתא! ואכן‪ ,‬כשירד המבול "נימוחו‬
‫שלשה טפחים של מחרשה" דווקא! אדם הראשון‬
‫הבין היטב שכשאין האדמה מצמיחה‪ ,‬יש לעמוד‬
‫בתפילה ואין נחמה אחרת! לשרוד בתיבה מבודדת‬
‫כש"ַאחרַ י המבול" ‪ -‬גם זה אינו מצב רצוי וטבעי‪,‬‬
‫ֲ‬
‫והאלכוהול‪ ,‬נתיב הבריחה המנחם לרגע ‪ -‬ומזיק‬
‫לדורות‪" .‬וישכר ויתגל"‪ ,‬במדרש‪ :‬בגלל שכרותו של‬
‫נח‪ ,‬נגזרה גלות לדורות על עם ישראל‪ .‬מה הקשר?‬
‫אדם המתנחם באלכוהול‪ ,‬מעיד על עצמו שכרגע‪,‬‬
‫אין המציאות והמקום בו הוא נמצא נוחים לו ועל‬
‫כן הוא 'גולה' למקום נוח יותר‪ .‬חז"ל מבהירים‬
‫כי הגלות הזו ‪ -‬תולשת באמת את האדם ואת‬
‫הסובבים אותו ממקומם! מעניין שדווקא בזמננו‪,‬‬
‫תופסות דרמות כ"הישרדות" או כליאה של אנשים‬
‫ב"תיבה" מבודדת בהשגחת “אח גדול" ובעיקר ‪-‬‬
‫שתיית אלכוהול ‪ -‬את לב הצעירים‪ .‬כנראה‪ ,‬זהו‬
‫דור המחפש נוחות ונחמה‪ ,‬מבלי להבין שהמדובר‬
‫בייאוש נורא ובמציאות המבשרת מבול‪ ,‬חלילה‪.‬‬
‫היחידות שידעו לצאת מתפיסה של 'הישרדות'‬
‫לתפיסה של המשכיות וחיות ‪ -‬היו הנשים‪ .‬נח לא‬
‫רצה להביא ילדים לעולם‪ ,‬הוא "כבש את מעיינו"‬
‫(מנע ילודה) עד שהיה בן חמש מאות‪ .‬לדידו‪ ,‬ילודה‬
‫במצב של דור העומד להימחק‪ ,‬מיותרת‪ .‬הרי בשביל‬
‫מה ללדת ילדים אל עולם מסובך ואכזר? מוטב‬
‫לעסוק בהישרדות! רק רעייתו הנעימה‪ ,‬נעמה‪,‬‬
‫מנעה מנח למנוע ילודה‪ :‬היא ידעה שבהישרדות‬
‫גרידא‪ ,‬לא יישאר מן העולם שריד‪ ,‬ואכן בזכותה‬
‫נולדה מחדש האנושות כולה! נעמה יודעת שגם‬
‫במצבי ייאוש יש עתיד‪ ,‬ובמקום לשבת ולבכות את‬
‫ההווה ‪ -‬יש לבקש ולבכות על עתיד טוב יותר‪.‬‬
‫לרכישת הספר 'פרקי אבות לילדים'‬
‫בהידברות שופס חייגו‪073-222-12-50 :‬‬
‫חידה בריבוע‬
‫מה בפרשה?‬
‫תיבת נח‬
‫ָׁשלֹום לָ כֶ ם יְ לָ דִ ים יְ ָקרִ ים! ּבְ ָפרָ ַׁשת נֹח ְמ ֻס ָּפר ֶׁשה' ֹלא‬
‫ָהיָ ה ְמרֻ ֶּצה ֵמאֹורְ חֹות ַה ַחּיִ ים ּבָ עֹולָ ם‪ .‬זֹאת‪ִ ,‬מ ְּפנֵ י ֶׁשּבְ נֵ י‬
‫עֹוׂשים ּבֹו ֲח ָט ִאים רַ ּבִ ים ּובִ ְפרָ ט ‪ּ -‬גֶ זֶ ל‪ .‬לָ כֵ ן ֵמבִ יא‬
‫ָהָאדָ ם ִ‬
‫ֲעלֵ ֶיהם ה' ֶאת ַה ַּמּבּול‪.‬‬
‫ַה ַּמּבּול ַמ ֲחרִ יב ֶאת ָהעֹולָ ם‪ַ .‬אְך ה' ְמ ַצּוֶ ה ֵאת נֹח‪ֶׁ ,‬ש ָהיָ ה‬
‫ַה ַּצּדִ יק ַהּיָ ִחיד ּבְ כָ ל ַהּדֹור לִ בְ נֹות ֵּתבָ ה ּגְ דֹולָ ה ּולְ ַהכְ נִ יס ּבָ ּה‬
‫ֶאת ּכָ ל סּוגֵ י ּבַ ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים‪ ,‬וְ כָ ְך נֹח ִּומ ְׁש ַּפ ְחּתֹו נִ ְּצלּו‪.‬‬
‫ַאחר ִמּכֵ ן יֹונָ ה ּכְ דֵ י‬
‫ּבְ תֹום ַה ַּמּבּול ׁשֹולֵ ַח נ ַֹח עֹורֵ ב‪ּ ,‬ולְ ַ‬
‫לִ בְ ּדֹק ֶאת ַה ַּמ ָּצב ִמחּוץ לַ ֵּתבָ ה‪ּ .‬כַ ֲא ֶׁשר ַהּיֹונָ ה חֹוזֶ רֶ ת ִעם‬
‫ָעלֶ ה ֶׁשל זַ יִ ת ּבְ ִפ ָיה‪ ,‬יֹודֵ ַע נ ַֹח ׁ ֶש ַּקּלּו ַה ַּמיִ ם‪ .‬ה' ּכֹורֵ ת ּבְ רִ ית‬
‫ִעם נ ַֹח ִּומ ְׁש ַּפ ְחּתֹו‪ַּ ,‬ומבְ ִט ַיח לָ ֶהם ֶׁש ַה ַּמּבּול ֹלא יַ ֲחזֹר‪ .‬ה'‬
‫נֹותן לַ ְּברִ ית אֹות ‪ַ -‬ה ֶּק ֶׁשת ּבֶ ָענָ ן‪.‬‬
‫ֵ‬
‫ַאחר‬
‫ּיּומּה ֶׁשל ַה ָּפרָ ָׁשה ְמ ֻס ָּפר ַעל ִמגְ ּדָ ל ָּבבֶ ל‪ .‬לְ ַ‬
‫ּבְ ִס ָ‬
‫ּבְ רִ יַאת ָהעֹולָ ם ּדִ ּבְ רּו ּכָ ל ּבְ נֵ י ָהָאדָ ם ּבִ ְׂש ַפת ַהּקֹדֶ ׁש‪ ,‬וְ כָ ְך‬
‫המלַ ֵּכד ַהּזֶ ה ּבָ נּו‬
‫ָהעֹולָ ם ָהיָ ה ְמלֻ ּכָ ד‪ּ .‬בְ ֶא ְמ ָצעּות ַהּכ ַֹח ְ‬
‫בֹוּה ֶׁשרֹאׁשֹו ּבַ ָּׁש ַמיִ ם‪ .‬ה' ֹלא רָ ָצה ּבְ כָ ְך‪,‬‬
‫ָה ֲאנָ ִׁשים ִמגְ ּדָ ל ּגָ ַ‬
‫וְ לָ כֵ ן ּבֹולֵ ל ֶאת ַה ָּׂש ָפה ֶׁשל ּבְ נֵ י ָהָאדָ ם‪ ,‬וְ יָ ַצר ִמ ֶּמּנָ ה ָׂשפֹות‬
‫ׁשֹונֹות‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫הערה‪ :‬התשובות בכתיב מלא‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מאת עוזי קייש‬
‫מכך שנח לקח בהמה טהורה‪:‬‬
‫"למדנו שלמד נח ___"‪.‬‬
‫באיזו שפה דיברו בארץ לאחר המבול?‬
‫(רש"י בראשית יא‪ ,‬א) "שפה אחת לשון ___"‪.‬‬
‫הקב"ה לא יביא קללה פעם נוספת על האדמה‪:‬‬
‫"כי יצר לב האדם ___ מנעריו"‪.‬‬
‫מה אנו למדים מכך שכתוב על נח "ראיתי צדיק"‬
‫ולא כתוב "צדיק תמים"? (ע"פ רש"י בראשית ז‪,‬א)‪:‬‬
‫"מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם __ וכולו שלא ___"‪.‬‬
‫כינוי לגשם רב שיורד ללא הפסקה‪.‬‬
‫(רש"י בראשית ז‪,‬ב)‬
‫אם פתרתם נכונה את החידון‪ ,‬תקבלו בטור המודגש את התשובה לשאלה‪ :‬באיזה‬
‫דורות הופיעה הקשת בענן כאות שהקב"ה לא יביא מבול נוסף על הארץ לפי פירוש‬
‫עיקר שפתי חכמים? דורות של _____‪.‬‬
‫הידעת?!‬
‫בניית תיבת נח ארכה ‪ 120‬שנים‪ ,‬כדי‬
‫לעורר את הציבור במשך זמן רב לחזור‬
‫בתשובה ולשוב ממעשיהם הרעים!‬
‫רק בריאות‬
‫מאת אליהו שכטר‬
‫לא להישרדות‪,‬‬
‫כן להמשכיות‬
‫מזווית נשית‬
‫מאת הרבנית ימימה מזרחי‬
‫מה רע במעשים ההישרדותיים‬
‫של נח‪ ,‬ומדוע עם ישראל לא‬
‫נקרא על שמו?‬
‫כרתי‬
‫אחד הסימנים העולים על השולחן בליל ראש‬
‫השנה הוא הכרתי או בשמו המקורי כרישה או‬
‫לוף‪ .‬האם מלבד הסמל שהוא מייצג ובהיותו‬
‫עולה על שולחן ראש השנה יש לכרישה אף‬
‫ערך בריאותי? הכרישה היא בעצם סוג של בצל‬
‫השייך למשפחת השומיים בה חברים השום‪,‬‬
‫הבצל‪ ,‬הבצל הירוק‪ ,‬בצלצלי שאלוט המוכרים‬
‫לנו ועוד‪ .‬מעצם היותה שייכת למשפחה זאת‪,‬‬
‫היא מקבלת את האיכויות הבריאותיים של‬
‫משפחה זאת‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬בכוחה לסייע באיזון רמות כולסטרול‬
‫ה‪ ,LDL-‬וכמו כן להעלאת הכולסטרול שרצוי‬
‫שיהיה גבוה‪ ,‬ה‪ .HDL-‬בכך ניתן לסייע למניעת‬
‫מחלות כלי דם ולב‪ ,‬לחץ דם‪ ,‬סוכרת ועוד‪.‬‬
‫ירקות ממשפחת השומיים נמצאו בעלי השפעה‬
‫אף במניעת סרטנים שונים כגון ערמונית ומעי‬
‫גס‪ .‬מחקר מעניין הראה שמקרי הסרטן היו הכי‬
‫פחות שכיחים במדינות עם צריכת שום גבוהה‪.‬‬
‫עוד התברר שהסיכון לסבול מסרטן הקיבה קטן‬
‫פי ‪ 40‬אצל האוכלים כמויות גדולות של שום‬
‫ובצל‪.‬‬
‫בכרישה נמצא גם קמפרול‪ ,‬שהוא נוגד חמצון‬
‫חזק הנמצא אף בבצל‪ ,‬בברוקולי ובתרד‪ .‬במחקר‬
‫עלה שנשים שהתזונה שלהן כללה הרבה קמפרול‬
‫נמצאו בסיכון נמוך ב – ‪ 40%‬להתפתחות סרטן‬
‫השחלות בהשוואה לנשים שהתזונה שלהן‬
‫לא כללה מספיק מזונות העשירים בחומר זה‪.‬‬
‫הכרישה מכילה כמות יפה של ויטמין ‪ ,C‬ברזל‬
‫וכן של חומצה פולית‪.‬‬
‫הכרישה מכילה אף כמות יפה של מינרל פחות‬
‫מוכר – מנגן‪ .‬מה ייחודו של המנגן ? ובכן תפקידיו‬
‫מגוונים אבל בין השאר הוא חיוני לתפקוד המוח‬
‫ואף משפיע באופן כללי על מערכת העצבים‪,‬‬
‫ומכאן שמשפיע על הזיכרון‪ .‬כמו כן‪ ,‬הוא משפיע‬
‫לחיוב במחלות עצביות שונות‪ ,‬כגון אלצהיימר‪,‬‬
‫סכיזופרניה ועוד‪ .‬כאמור‪ ,‬המנגן נמצא בכרישה‬
‫אבל הוא נמצא גם באגוזים‪ ,‬דגנים‪ ,‬עלים ירוקים‪,‬‬
‫ובאופן מיוחד באבוקדו‪.‬‬
‫הכרישה מכילה‪ ,‬כיתר בני משפחתה‪ ,‬כגון‬
‫הבצל‪ ,‬אף תרכובות גופרית‪ .‬תרכובות גופרית‬
‫חיונייות למניעת סרטנים שונים ומסייעות אף‬
‫להורדת הסוכר‪ .‬מכאן שהכרישה נחשבת מזון‬
‫טוב לבעלי סוכר גבוה‪.‬‬
‫לרוב אוכלים את הכרישה לאחר בישול‪,‬‬
‫ואולם חום פוגע בויטמינים השונים‪ .‬אי לכך‬
‫רצוי לאוכלם חי בתוך הסלט כמו שגם את‬
‫הבצל ניתן לאכול בסלט‪ .‬היתרון החשוב הוא‬
‫שהכרישה אינה חריפה כל כך מה שעושה אותה‬
‫ידידותית ונוחה לאכילה לרובנו‪.‬‬
‫אליהו שכטר הוא אירידיאולוג ומטפל טבעי‬
‫נח נועד להיות המנחם הגדול‪ ,‬של בני דורו ושל‬
‫עצמו‪ .‬כשנולד‪ ,‬אמרו בהקלה‪" :‬זה ינחמנו ממעשינו‬
‫ומעצבון ידינו!"‪ .‬בשלושה מצבי ייאוש‪ ,‬לימד נח‬
‫הישרדות‪ :‬ראשית‪ ,‬כשהצמיחה האדמה קוץ ודרדר‬
‫ המציא נח לבני דורו את המחרשה‪ .‬בפעם השנייה‪,‬‬‫כשעמד העולם להימחק במבול‪' ,‬הינדס' נח תיבה‬
‫ובאמצעותה ‪ -‬שרדה האנושות‪ ,‬ולבסוף‪ ,‬כשיוצא‬
‫נח מן התיבה ומביט בחורבן הנורא‪ ,‬הוא נוטע‬
‫כרם ומתנחם מצערו באמצעות היין המשכיח‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אי אפשר לומר שנח השאיר אחריו מורשת‬
‫מפוארת‪ :‬רק המבול נקרא על שמו ('מי נח') וגם‪...‬‬
‫הגויים ('בני נח')‪ .‬מדוע? מפני שהישרדות איננה‬
‫מטרה על פי התורה‪ .‬הנחמה הינה רק תחנת ביניים‬
‫בדרך לגאולה ‪ -‬ולא תחליף לה! כשאדמה מצמיחה‬
‫קוץ ודרדר‪ ,‬המחרשה היא רק בגדר 'משכך כאבים'‪,‬‬
‫נחמה פורתא! ואכן‪ ,‬כשירד המבול "נימוחו שלשה‬
‫טפחים של מחרשה" דווקא! אדם הראשון הבין‬
‫היטב שכשאין האדמה מצמיחה‪ ,‬יש לעמוד בתפילה‬
‫כש"ַאחרַ י‬
‫ֲ‬
‫ואין נחמה אחרת! לשרוד בתיבה מבודדת‬
‫המבול" ‪ -‬גם זה אינו מצב רצוי וטבעי‪ ,‬והאלכוהול‪,‬‬
‫נתיב הבריחה המנחם לרגע ‪ -‬ומזיק לדורות‪" .‬וישכר‬
‫ויתגל"‪ ,‬במדרש‪ :‬בגלל שכרותו של נח‪ ,‬נגזרה גלות‬
‫לדורות על עם ישראל‪ .‬מה הקשר? אדם המתנחם‬
‫"ואני תפילה"‬
‫צריך לזכור שעבודת התפילה‬
‫היא עבודה‪ :‬צריך לחרוש‪ ,‬לזרוע‬
‫ולהשקות‪ .‬רק לאחר מכן נראה‬
‫צמיחה‬
‫ימי מרחשוון מפגישים אותנו שוב עם הצורך‬
‫להתפלל‪ .‬להתפלל לגשם‪ ,‬למים‪ ,‬לשפע‪.‬‬
‫הבעיה היא‪ ,‬שאחת החסימות הרציניות שלנו היא‬
‫בצינור התפילה‪ .‬יש מצווה להתפלל בכל יום‪ ,‬אך‬
‫הלב כל כך הרבה פעמים ממאן להיפתח‪ .‬מה עושים?‬
‫המקור הראשון לתפילה מופיע בפרשת בראשית‬
‫בקשר לגשמים‪ .‬ביום בריאת האדם נאמר‪" :‬וְ כָ ל ֵע ֶׂשב‬
‫ֹלהים ַעל‪-‬‬‫ַה ָּׂשדֶ ה ֶטרֶ ם יִ ְצ ָמח‪ּ ,‬כִ י ֹלא ִה ְמ ִטיר ה' ֱא ִ‬
‫ת‪-‬ה ֲאדָ ָֽמה" (בראשית ב‪ ,‬ה)‪.‬‬
‫ָהָארֶ ץ‪ ,‬וְ ָאדָ ם ַאיִ ן ַֽל ֲעבֹד ֶא ָֽ‬
‫וכותב רש"י‪" :‬ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם אין‬
‫לעבוד את האדמה‪ ,‬ואין מכיר בטובתם של גשמים‪.‬‬
‫וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם‬
‫וירדו‪ ,‬וצמחו האילנות והדשאים‪ ".‬רמז נאה לדבר‬
‫יש לראות בכך שלשון התורה היא 'אדם אין לעבוד'‪,‬‬
‫ודרשו חכמים כי ה'עבודה שבלב' זוהי תפילה‪.‬‬
‫תובנה זו יכולה לשפוך אור גדול על ענין התפילה‪.‬‬
‫מדובר בעבודה‪ ,‬ובעבודה צריך להשקיע‪ .‬לא מדובר‬
‫במשהו אליו אנו יכולות 'להתחבר' באופן אוטומטי‪,‬‬
‫אלא במשהו שיש לעמול עליו‪ ,‬ולאורך זמן‪ .‬רק‬
‫עמל ומאמץ מביאים בסופו של דבר לקשר פנימי‬
‫לעבודה‪ ,‬ואף לקצירת הפירות‪.‬‬
‫להתייחסות לתפילה כאל עבודה‪ ,‬וכעבודת האדמה‬
‫בדווקא‪ ,‬יש רובד נוסף‪ .‬ה'נתיבות שלום' מצביע על‬
‫כך שבעבודת האדמה נדרשים כמה שלבים‪ :‬תחילה‬
‫חורשים את האדמה‪ ,‬לאחר מכן זורעים זרעים‪ ,‬אחר‬
‫כך משקים את האדמה‪ ,‬ורק לבסוף יכולים הצמחים‬
‫באלכוהול‪ ,‬מעיד על עצמו שכרגע‪ ,‬אין המציאות‬
‫והמקום בו הוא נמצא נוחים לו ועל כן הוא 'גולה'‬
‫למקום נוח יותר‪ .‬חז"ל מבהירים כי הגלות הזו ‪-‬‬
‫תולשת באמת את האדם ואת הסובבים אותו‬
‫ממקומם! מעניין שדווקא בזמננו‪ ,‬תופסות דרמות‬
‫כ"הישרדות" או כליאה של אנשים ב"תיבה" מבודדת‬
‫בהשגחת “אח גדול" ובעיקר ‪ -‬שתיית אלכוהול‬
‫ את לב הצעירים‪ .‬כנראה‪ ,‬זהו דור המחפש‬‫נוחות ונחמה‪ ,‬מבלי להבין שהמדובר בייאוש נורא‬
‫ובמציאות המבשרת מבול‪ ,‬חלילה‪.‬‬
‫היחידות שידעו לצאת מתפיסה של 'הישרדות'‬
‫לתפיסה של המשכיות וחיות ‪ -‬היו הנשים‪ .‬נח לא‬
‫רצה להביא ילדים לעולם‪ ,‬הוא "כבש את מעיינו"‬
‫(מנע ילודה) עד שהיה בן חמש מאות‪ .‬לדידו‪ ,‬ילודה‬
‫במצב של דור העומד להימחק‪ ,‬מיותרת‪ .‬הרי בשביל‬
‫מה ללדת ילדים אל עולם מסובך ואכזר? מוטב‬
‫לעסוק בהישרדות! רק רעייתו הנעימה‪ ,‬נעמה‪ ,‬מנעה‬
‫מנח למנוע ילודה‪ :‬היא ידעה שבהישרדות גרידא‪ ,‬לא‬
‫יישאר מן העולם שריד‪ ,‬ואכן בזכותה נולדה מחדש‬
‫האנושות כולה! נעמה יודעת שגם במצבי ייאוש יש‬
‫עתיד‪ ,‬ובמקום לשבת ולבכות את ההווה ‪ -‬יש לבקש‬
‫ולבכות על עתיד טוב יותר‪.‬‬
‫עזרת נשים‬
‫מאת אורה רבקה וינגורט‬
‫לצמוח‪ .‬כך גם בעבודה שבלב‪ ,‬זו התפילה‪.‬‬
‫קודם כל צריך לחרוש את הלב ולפתוח אותו‪.‬‬
‫זהו שלב קריטי‪ ,‬שמגיע עוד לפני פתיחת הסידור‪.‬‬
‫הכוונה בפתיחת הלב היא לעורר אותו לתחיה‪ .‬ניתן‬
‫לפתוח את הלב באמצעות לימוד קצר על התפילה‬
‫– על מהותה‪ ,‬על הקשר שלנו לקב"ה‪ ,‬ואפילו ביאורי‬
‫מילים‪ .‬אפשר לעשות זאת גם על ידי ניגון או שיר‬
‫שאנחנו אוהבות‪ ,‬או סתם בדקה של שקט והתבוננות‬
‫בשאלות – מי אנחנו? לפני מי אנו עומדות? ומה אנו‬
‫רוצות לעשות עכשיו?‬
‫לאחר החרישה‪ ,‬בא שלב הזריעה‪ .‬כמו בזריעה‪,‬‬
‫כל זרע נקלט בנפרד‪ .‬צריכות אנו להקפיד לומר כל‬
‫מילה באופן ברור‪ .‬הרב פינקוס זצ"ל היה אומר‪,‬‬
‫שאנחנו לא מרגישים את האור המופלא שבכל ברכה‬
‫ותפילה‪ ,‬פשוט מפני שאנחנו לא אומרים אותן!‬
‫אנו בולעים‪ ,‬ממלמלים‪ ,‬אבל לא אומרים‪ ...‬יחד עם‬
‫האמירה באה כמובן הכוונה‪ .‬כאשר אומרים 'סלח‬
‫לנו' אפשר לחשוב על משהו מסוים שעשינו אתמול‪,‬‬
‫ועליו אנו מבקשות סליחה‪ .‬כאשר כורעים ב'מודים‬
‫אנחנו לך' – לחשוב טוב על ה'נס' הקטן שקרה לנו‬
‫הבוקר‪ ,‬ועליו אנו רוצות להודות‪.‬‬
‫השלב הבא הוא ההשקיה‪ ,‬ובתפילה – אלו‬
‫הדמעות‪ .‬נכון‪ ,‬אין צורך להכריח את עצמנו לבכות‪,‬‬
‫ורבי נחמן מברסלב אומר שהניסיון המאולץ לבכות‬
‫יכול בעצמו להיות 'מחשבה זרה'‪ ,‬אך אנו יכולות‬
‫לאפשר לזה לקרות‪ .‬אנו בוכות בקלות על כל כך‬
‫הרבה שטויות‪ ,‬איך זה שדווקא בתפילה אנחנו‬
‫כל כך יבשות? זה הזמן לאפשר לעצמנו לחזור‬
‫ל'אומנות אמותינו'‪ ,‬לתת ללב להתרגש‪ ,‬לא לחסום‬
‫את הדמעות‪ ,‬לבכות ולשפוך לב כמים נוכח פני ה'‪.‬‬
‫אם נחרוש‪ ,‬נזרע‪ ,‬וגם נשקה‪ ,‬או אז מובטחות אנו‬
‫שהקב"ה גם יקיים את חלקו – "מצמיח ישועות"‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫פ ‪7/11‬‬
‫‬‫‪6‬‬
‫רשת כ"ד‬
‫כ‬
‫"‬
‫" ה‬
‫חיי ש חשוון‬
‫רה"‬
‫בואו לנפוש עם הידברות‬
‫באווירה רוחנית מרוממת!‬
‫סופ"ש מדהים במלון המפואר‬
‫לביא‬
‫קיבוץ‬
‫פנינת חמד ירוקה מול נופי הכנרת‬
‫ב‬
‫שבת שכולהזוגיות‬
‫ילדים‬
‫וחינוך‬
‫בהשתתפות מיטב המרצים‬
‫עונג שבת‬
‫אמיתי‬
‫ארוחות גורמה מפוארות‬
‫ממיטב מטעמי שף הבית‬
‫בריכה מקורה ומחוממת‬
‫חדר כושר‬
‫חדרים מפוארים ומאובזרים‬
‫הבטיחו את מקומכם‬
‫‪073-2221270‬‬
‫מספר המקומות מוגבל‬
‫ערוץ ‪ 97‬בכבלים ובלווין‬