זכרון יעקב מועצה מקומית מכרז פומבי 1/2015 ` מס שטח ב הדברה ריסוס ו

‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫מכרז פומבי‬
‫מס' ‪1/2015‬‬
‫מכרז למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח‬
‫שיפוטה של מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫וסביבתה‬
‫‪1‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪1/2015‬‬
‫למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוטה של מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫וסביביתה‬
‫המועצה המקומית זכרון יעקב )להלן ‪" -‬המועצה"( מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר למתן‬
‫שירותי ריסוס והדברה‪ ,‬בשטח שיפוטה )להלן‪" :‬המועצה" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה(‪.‬‬
‫את תנאי המכרז‪ ,‬המסמכים הנלווים ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לקבל‬
‫תמורת תשלום של ‪) ₪ 700‬התשלום לא יוחזר( במשרד מזכיר המועצה המקומית זכרון יעקב‬
‫בימים א' – ה' בשעות ‪. 12:00 - 08:30‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם במשרד מזכיר המועצה המקומית ללא תשלום‪ ,‬או‬
‫באתר המועצה שכתובתו ‪.www.zy1882.co.il‬‬
‫מפגש מציעים יתקיים ביום ‪ 1.3.15‬בשעה ‪ 12:00‬במשרדי המועצה‪ ,‬ההשתתפות בסיור הינה‬
‫חובה‪ ,‬ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ש'ק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בלתי מותנית בכל‬
‫תנאי‪ ,‬נתונה לפירעון מיידי על פי דרישת המועצה וללא כל הגבלה‪ .‬הערבות תהיה בנוסח המצורף‬
‫למסמכי המכרז‪ ,‬בשיעור של ‪) ₪ 20,000‬עשרים אלף ‪ (₪‬והמציע יהיה הנערב‪ .‬הערבות תהיה‬
‫בתוקף לפחות עד ליום ‪.11.6.15‬‬
‫הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש לא תדון כלל ‪.‬‬
‫את ההצעות וכל מסמכי המכרז‪ ,‬חתומים על ידי המציע יש להכניס במעטפה סגורה ‪ -‬עליה יצוין‬
‫מספר המכרז ‪ -‬לתיבת המכרזים במזכירות המועצה לא יאוחר מיום ה' ‪ 12.3.15‬בשעה ‪13:00‬‬
‫בצהרים‪.‬‬
‫מסירת ההצעה תהיה ידנית בלבד )לא בדואר(‪.‬‬
‫אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן אין היא מתחייבת לקבל את ההצעה‬
‫בשלמותה‪ .‬המועצה אינה מתחייבת לסכום רכישה כלשהו ורשאית לפצל את רכישותיה ואת‬
‫קבלת השירות בין מספר מציעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫*התקציב לביצוע הפרויקט‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬נמצא בהליכי אישור‪ ,‬וביצוע הפרויקט כולו או‬
‫מקצתו‪ ,‬מותנה בקבלת אישור תקציבי באמור‪.‬‬
‫אלי אבוטבול‬
‫ראש המועצה המקומית זכרון יעקב‬
‫כתובתנו‪:‬‬
‫טל'‪ ,04-6297118 :‬פקס‪.04-6390304 :‬‬
‫מועצה מקומית זכרון‪-‬יעקב‪ ,‬רחוב הנדיב ‪ , 11‬זכרון‪-‬יעקב‬
‫פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ‪ ,‬רח' התע"ש ‪ ,20‬כפר‪-‬סבא‪ ,‬טל'‪ ,09-7654315 :‬פקס‪.09-7654314 :‬‬
‫‪2‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪1/2015‬‬
‫למתן שירותי ריסוס והדברה‬
‫בשטח שיפוטה של מועצה מקומית זכרון יעקב וסביבתה‬
‫‪ .1‬מהות עבודות המכרז‬
‫‪ .1.1‬הקבלן יבצע עבודות ריסוס והדברה בשטחי המועצה )כהגדרתם בחוזה הקבלנות( כנגד יתושים‬
‫ומזיקים מעופפים אחרים )לרבות זבובים(‪ ,‬תיקנים )ג'וקים(‪ ,‬נמלים )לרבות נמלי אש וטרמיטים(‪,‬‬
‫קרציות‪ ,‬פשפשים‪ ,‬פרעושים‪ ,‬תהלוכן האורן‪ ,‬מכרסמים )לרבות‪ ,‬חולדות‪ ,‬עכברושים ועכברים(‬
‫ומזיקים אחרים וכנגד קינון ודגירה של יתושים וחרקים אחרים בשטחי המועצה לרבות במוסדות‬
‫חינוך וציבור‪ .‬יובהר כי הריסוס במוסדות חינוך ייעשה בין היתר לפני אירועים‪ ,‬חגים ואירועים והכל‬
‫בהתאם לדרישת המועצה ושיקול דעתה‪.‬‬
‫כמו כן יבצע הקבלן עבודות ריסוס טרום נביטה משולבים כנגד עשבייה בכל המקומות המועדים‪,‬‬
‫לרבות אך לא רק בנחלים ויובליהם המצויים בשטח שיפוט המועצה וסביבתה וכן בכל מקום נוסף‬
‫בהתאם לשיקול דעת המנהל‪.‬‬
‫אחת לשבוע יבוצע ניטור כנגד קינון ודגירה של יתושים בנחלים בשטח שיפוט המועצה וכן בשטח‬
‫שיפוטה של מועצה האזורית חוף הכרמל לצורך ניטור ברכות ותעלות מג'סר אל זרקא עד למושב חוף‬
‫דור וזאת בתיאום עם מחלקת תברואה חוף הכרמל‪ ,‬אשרה גובלת לתחום שיפוטה של המועצה‬
‫המקומית זכרון יעקב והעברת דיווח יומי לכל הנוגעים בדבר‪.‬‬
‫במסגרת הריסוס וההדברה יבוצעו פעולות גם כנגד החרקים עצמם וגם בכדי למנוע דגירות והטלות‬
‫חרקים‪ ,‬וביניהם ניקוי וריסוס עשבייה וצמחייה מאזורים מועדים לרבות בשוחות ביוב המצויים‬
‫בשטח שיפוט המועצה וסביבתה בהם ירוסס גם כנגד מכרסמים ותיקנים )ג'וקים(‪.‬‬
‫מובהר כי בגין טיפול בהיקף של עד פעמיים בשנה בשוחות הביוב לא תהיה כל תוספת תשלום לתמורה‬
‫המשולמת לקבלן‪ .‬הריסוס וההדברה בשוחות יכללו גם טיפול בזוחלים בעלי דם קר‪ ,‬תיקנים‬
‫ופרעושים‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לתת למועצה שירותי לכידת נחשים ‪ 24‬שעות ביממה‪ ,‬לפי קריאה של המועצה‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב ונדרש לדאוג ולבצע ריסוס מלא כנגד עשבייה וצמחייה באזורים הנ"ל לרבות כנגד‬
‫דגירות‪ ,‬הטלות חרקים וכיו"ב‪ ,‬וכן הדברת כ‪ 50 -‬עצים כנגד תהלוכן האורן במוסדות חינוך בלבד וכן‬
‫הדברת מזיקים ומכרסמים וכיו"ב‪ ,‬וכל הפעולות הנדרשות ממנו בעניין על‪-‬פי חוזה הקבלנות לאורך‬
‫כל תקופת ההתקשרות‪ ,‬והקבלן יהיה אחראי לכך‪.‬‬
‫מובהר כי ריסוס כנגד עשבייה וצמחייה בשטחים פתוחים יהא פעמיים בשנה בעונות קיץ וחורף וזאת‬
‫בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה‪.‬‬
‫‪ .1.2‬עבודות הריסוס ו‪/‬או הדברה יבוצעו בהתאם להוראות חוזה הקבלנות ועל‪-‬פי תוכנית עבודה מאושרת‬
‫אשר תועבר לקבלן על‪-‬ידי המנהל מעת לעת‪ ,‬כאשר הקבלן יספק את כל העובדים ו‪/‬או הציוד ו‪/‬או‬
‫החומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות בצורה הטובה ביותר והם יהיו על חשבונו בלבד ולא יזכוהו‬
‫בכל תמורה נוספת מעבר לקבוע בחוזה זה‪ .‬יובהר כי במקביל לתוכנית העבודה ינוהל על ידי הקבלן‬
‫יומן הדברות אשר יצוין בו סוג החומר שעובדי הקבלן השתמשו כמתחייב מהוראות המשרד להגנת‬
‫הסביבה‪ .‬בנוסף על הקבלן ו‪/‬או מי מטעמו להדביק מדבקות במקומות בהם בוצעו העבודות הנדרשות‬
‫והכל לפי הוראות המועצה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫נציג מטעם הקבלן יגיע פעמיים בשבוע למנהל האגף או נציגו במועצה לקבלת תוכנית הדברות וביצוע‬
‫ההדברות‪.‬‬
‫בעת ריסוס ו‪/‬או הדברה במאגרי מים‪ ,‬נחלים‪ ,‬בריכות מים‪ ,‬שטחים פתוחים וכל שטחי מועצה אחרים‬
‫ו‪/‬או בסמוך אליהם‪ ,‬יימנע הקבלן מהרעלת המים ו‪/‬או פגיעה בהרכבם כמו גם יימנע הקבלן מפגיעה‬
‫בערכי טבע מוגנים‪ .‬פעולות הריסוס וההדברה יבוצעו באמצעות חומרים המונעים פגיעה מעין זו‪,‬‬
‫ויבוצעו באמצעות חומרים ידידותיים לסביבה‪.‬‬
‫תעלות ושטחים הצמודים לנחלים ויובליהם המצויים בשטח שיפוט המועצה וסביבתה ירוססו ויודברו‬
‫באמצעות החומרים ‪ (Mosquito Laevicide Oil) M.L.O‬ו‪) B.T.I -‬בקתוש( בלבד‪ ,‬וזאת בהתאם‬
‫לריכוזים ולמינונים הקבועים בהנחיות המשרד להגנת הסביבה וכל רשות מוסמכת ועל‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫תוכנית העבודה לביצוע העבודות בכלל שטחי המועצה תכלול היקף ימי עבודה )כהגדרתם בחוזה‬
‫הקבלנות( בכל חודש קלנדארי ככל שיידרש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .1.3‬העבודות יבוצעו אך ורק על‪-‬ידי עובדים מיומנים אשר הוכשרו לביצוע העבודות וקיבלו הדרכה שוטפת‬
‫ומלאה על אופן השימוש בחומרי הריסוס וההדברה ואופן ביצוע העבודות בצורה הבטיחותית ביותר‬
‫להם ולסביבה בה מבוצעת הפעילות‪ ,‬כאמור בין השאר‪ ,‬בנספח ה' לחוזה הקבלנות‪.‬‬
‫‪ .1.4‬חומרי הריסוס וההדברה בהם ייעשה שימוש יהיו אך ורק חומרים תקינים אשר השימוש בהם הותר‬
‫על‪-‬ידי הרשויות המוסמכות‪ ,‬לרבות המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬משרד הבריאות‪ ,‬מכון התקנים‪ ,‬משרד‬
‫החקלאות ופיתוח הכפר וכל רשות מוסמכת אחרת‪ .‬חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחומר אשר‬
‫השימוש בו לא קיבל היתר‪.‬‬
‫הקבלן ידאג ויוודא ויהא הדבר באחריותו הבלעדית כי השימוש בחומרי הריסוס ו‪/‬או ההדברה נעשה‬
‫בהתאם להוראות היצרן ו‪/‬או משרד הבריאות ו‪/‬או המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬כולל נקיטת כל אמצעי‬
‫הבטיחות הנדרשים כאמור על‪-‬פי חוק ודין‪ ,‬לרבות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[‪ ,‬התש"ל‪-‬‬
‫‪ ,1970‬תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחמרי‪-‬הדברה(‪ ,‬התשכ"ד‪ 1964-‬ותקנות הבטיחות בעבודה‬
‫)גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגנים וקרבמטים(‪,‬‬
‫התשנ"ג‪.1992-‬‬
‫‪ .1.5‬הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע עבודות הריסוס ו‪/‬או ההדברה‪ ,‬כאשר‬
‫הציוד יהיה באיכות הטובה ביותר‪ ,‬לרבות מסכות פילטר מתאימות‪ ,‬משקפי מגן‪ ,‬כפפות עמידות‬
‫לחומר‪ ,‬בגדי מגן עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי בטיחות והכל בהתאם להוראות‬
‫היצרן וכן כל ציוד מגן אחר נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר‪ .‬בריסוס מוטורי‬
‫יספק הקבלן לעובדיו גם אטמי אוזניים או אוזניות‪ .‬הקבלן יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות‬
‫לעבודה המאוזכרות לעיל ותקנות בטיחות לעבודה )ציוד מגן אישי(‪ ,‬התשנ"ז‪.1997-‬‬
‫‪ .1.6‬טרם ובעת ביצוע עבודות הריסוס ו‪/‬או ההדברה יפעל הקבלן להרחקת כל אדם ו‪/‬או בעל חיים ו‪/‬או‬
‫רכוש אשר עשויים להיפגע בכל צורה ודרך מעבודות הריסוס ו‪/‬או ההדברה‪ ,‬בין אם במהלך העבודות‬
‫ובין אם לאחר ביצוע העבודות עקב חשיפה )בכל צורה ודרך( לחומרים וכיו"ב‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬טרם ביצוע פעולות ריסוס ו‪/‬או הדברה בשכונות מגורים ו‪/‬או מוסדות חינוך וציבור וכיו"ב‬
‫יציב הקבלן שלטים‪/‬הודעות אזהרה )בלוח המודעות של כל שכונה ו‪/‬או מוסד ובלוחות המודעות‬
‫השכונתיים( ובו פרטים על מועד הריסוס )יום ושעה(‪ ,‬אזהרה לתושבים על ביצוע הפעולות ומטרתן‬
‫ופרק הזמן בו נדרשים הם שלא לשהות בסביבה בה מבוצעות הפעולות‪.‬‬
‫‪ .1.7‬לאחר הריסוס ו‪/‬או ההדברה יציב הקבלן שלטי אזהרה בולטים לעין‪ ,‬המציינים גם את שם החומר בו‬
‫נעשה שימוש ותאריך ביצוע הפעולה‪.‬‬
‫‪ .1.8‬הקבלן יקפיד כי פעולות הריסוס ו‪/‬או הדברה לא יפגעו בשום צורה ואופן בצמחייה קיימת ו‪/‬או אדם‬
‫ו‪/‬או בבעלי חיים ו‪/‬או רכוש ו‪/‬או מבניים ו‪/‬או כל מתקן אחר‪ ,‬אשר הריסוס ו‪/‬או ההדברה לא נועדו‬
‫להדבירם‪.‬‬
‫‪ .1.9‬הקבלן ימלא אחר כל הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו‪.‬‬
‫‪ .1.10‬לצורך ביצוע עבודות הסברה נשוא עבודות המכרז המועצה תשלם ‪ ₪ 15,000‬בשנה‪ .‬מובהר כי בתום‬
‫כל שנה קלנדארית המועצה תקזז את התשלום מסך התמורה המשולמת לקבלן ע"י המועצה לשם‬
‫העברת התמורה בגין עבודות ההסברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אופן ביצוע שירותי הריסוס וההדברה‬
‫‪ .2.1‬הקבלן יבצע את עבודות הריסוס והדברה בכל שטחי המועצה לרבות מדרכות‪ ,‬שטחים פתוחים‪,‬‬
‫שצפ"ים ושפפ"ים ובהתאם לתוכנית העבודה שתימסר לקבלן‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על‪-‬ידי המנהל ובהתאם‬
‫להוראות חוזה זה‪.‬‬
‫עבודות ריסוס העשבייה והצמחייה תעשנה באזורים מועדים לקינון והדגרה של יתושים ושאר‬
‫חרקים בנחלים ויובליהם המצויים בשטח שיפוט המועצה וסביבתה וכן במועצות שכנות‪.‬‬
‫‪ .2.2‬הקבלן יישא בכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודות‪ ,‬לרבות שכר עובדים‪ ,‬זכויות‬
‫סוציאליות‪ ,‬חומרי ריסוס והדברה‪ ,‬ציוד נלווה‪ ,‬אגרות רישוי‪ ,‬סולר‪ ,‬אביזרי לבוש והגנה‪ ,‬שינוע וכיו"ב‪.‬‬
‫הקבלן יתייצב במשרדי המועצה לפני תחילת כל יום עבודה לקבלת תוכנית העבודה‪.‬‬
‫‪ .2.3‬טרם ביצוע העבודות הקבלן יסייר ויבקר פיזית באזורים שפורטו בתוכנית העבודה‪ ,‬בכדי ללמוד היטב‬
‫את היקף העבודה הדרושה‪ ,‬כמות חומרי הריסוס והדברה הנדרשים‪ ,‬איתור המפגעים וכן איתור‬
‫גורמים העשויים להיפגע מהריסוס וההדברה‪ ,‬ואשר אותם יש להזהיר ולהרחיק מהשטח )לרבות‬
‫צמחייה מוגנת על‪-‬פי פקודת היערות ו‪/‬או תקנות היערות ו‪/‬או צו היערות )אכרזה על אילנות מוגנים(‪,‬‬
‫התשנ"ז‪ ,1997-‬ולרבות בעלי‪-‬חיים המוגנים על‪-‬פי חוק(‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ראה הקבלן בעיה בביצוע העבודות ידווח הוא מידית למנהל או למפקח ולא ימשיך בביצוע העבודות‬
‫עד למתן אישור בעניין‪.‬‬
‫‪ .2.4‬ביצוע העבודות ייעשה באמצעות עובדים אשר יועסקו על‪-‬ידי הקבלן‪ ,‬כאמור וכמפורט בחוזה זה‬
‫ובאמצעות ציוד ייעודי ותקין אשר יועמד על חשבונו לצורך כך‪ ,‬והמתאים לביצוע העבודות על‪-‬פי חוק‪.‬‬
‫‪ .2.5‬לצורך ביצוע העבודות על הקבלן להחזיק –‬
‫•‬
‫רכב טנדר )‪ (4X4‬שנת ייצור ‪ 2011‬ואילך אשר בו מיכל ריסוס בנפח ‪ 500‬ליטר לפחות שאינו משועבד‬
‫)למעט שיעבוד לטובת הבנק או לחברת ליסינג( או מעוקל‪ .‬על מכלי הריסוס להיות מותקנים על‪-‬גבי‬
‫כלי הרכב ולא באמצעות נגרר לכלי הרכב‪.‬‬
‫•‬
‫אחד מרסס גב כנגד יתושים בנפח של ‪ 12‬ליטר לפחות‪.‬‬
‫הציוד יתוחזק באופן שוטף על‪-‬ידי הקבלן ועל חשבונו במשך כל תקופת החוזה ויהיו בידיו כל‬
‫הרישיונות והביטוחים הנדרשים על‪-‬פי דין‪.‬‬
‫‪ .2.6‬בכל מקרה של תקלה‪ ,‬מתחייב הקבלן להודיע על כך מידית למנהל או המפקח ולדאוג באופן מידי‬
‫לתיקון התקלה‪ ,‬להשלים את מתן השירותים אשר נדחו כתוצאה מהתקלה ולבצעם במהלך ‪ 24‬השעות‬
‫הבאות‪ ,‬אלא אם כן יקבע מועד מאוחר יותר להשלמת העבודות באישור בכתב מטעם המנהל או‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ .2.7‬הקבלן יתקין מכשירי קשר אלחוטיים פועלים ותקינים מסוג מירס ברכבי הטנדר‪ ,‬במשרדו ואצל‬
‫פועליו בשטח המועצה‪ .‬כמו כן יספק הקבלן למועצה על חשבונו מכשיר סלולארי מסוג מירס שיותאמו‬
‫לתדר העבודה שלו‪.‬‬
‫‪ .2.8‬לצורך ביצוע העבודות יחזיק הקבלן משרד ובו מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה לשם קבלת הודעות‬
‫מהמועצה ולצורך מתן שירותים למועצה‪ .‬המשרד יאויש בימים ראשון עד חמישי מהשעה ‪ 06:00‬ועד‬
‫השעה ‪ ,17:00‬וביום שישי מהשעה ‪ 06:00‬ועד שעתיים לפני כניסת שבת‪.‬‬
‫‪ .2.9‬במידה ויום ביצוע העבודות נקבע כיום חג חד יומי‪ ,‬ייבצע הקבלן את תוכנית העבודה לאותו יום ביום‬
‫אשר קדם ליום החג‪ .‬במידה ויום העבודות נקבע כחג דו יומי ייבצע הקבלן את תוכנית העבודה של‬
‫היום הראשון לחג ביום שקדם לחג ואת היום השני לחג ביום שלאחריו‪ ,‬והכל בכפוף לזכותה של‬
‫המועצה לשנות את תוכנית העבודה כאמור על‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬בקשר לעבודות הנוספות‬
‫ותגבורים לחגים‪.‬‬
‫האמור בסעיף זה איננו גורע ממחויבויותיו של הקבלן לבצע את תוכנית העבודות אשר נקבעה לאותם‬
‫ימים שלפני ואחרי החג‪.‬‬
‫‪.2.10‬‬
‫בערבי ימי מנוחה הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט‪ ,‬תש"ח‪ ,1948-‬חל איסור מוחלט לביצוע‬
‫עבודות מושא המכרז‪ ,‬אלא באישור מפורש ובכתב של ראש המועצה‪ .‬הקבלן מתחייב לסיים את‬
‫העבודות בהתאם לתוכנית העבודה לפחות שעה אחת לפני כניסת יום המנוחה ולא לבצע כל עבודה‬
‫הקשורה בחוזה זה בימי המנוחה הנ"ל‪ ,‬אלא באישור ראש המועצה‪.‬‬
‫‪.2.11‬‬
‫במקרים חריגים יתאפשר לקבלן ביצוע עבודות מחוץ ו‪/‬או מעבר לשעות העבודה וכן בימי מנוחה‬
‫וחגים‪ ,‬וזאת בהתאם לאישור טלפוני של ראש המועצה‪ ,‬ממלא מקומו ו‪/‬או המזכיר‪ .‬ביצוע העבודות‬
‫ייעשה ללא תשלום נוסף ו‪/‬או תמורה נוספת‪.‬‬
‫‪.2.12‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הקבלן מחויב לבצע עבודות מיוחדות בכל שעות היממה‪ ,‬לרבות בימי מנוחה וחגים וזאת‬
‫בקרות מפגע תברואתי חריג הדורש היענות מידית לחיסול המפגע משטחי שיפוט המועצה‪ .‬הקבלן‬
‫יעביר למנהל את פרטי הנציג לרבות מספרי טלפון אשר ישמשו לביצוע עבודות מיוחדות‪.‬‬
‫‪.2.13‬‬
‫למען הסר ספק הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין ביצוע עבודות מיוחדות‪ ,‬גם אם הן נעשו‬
‫מחוץ לשעות העבודה הרגילות‪ ,‬לרבות בזמן חגים או שעות הלילה‪.‬‬
‫‪.2.14‬‬
‫הקבלן מתחייב לנהוג באדיבות ובהגינות כלפי התושבים‪ ,‬לא לפגוע ו‪/‬או לגרום נזק כלשהו בתשתיות‬
‫של הרחובות והשטחים הפתוחים )לרבות‪ ,‬חשמל‪ ,‬ביוב‪ ,‬מים וכיו"ב( ו‪/‬או ברכוש של המועצה או‬
‫תושביה או עוברי אורח ו‪/‬או ריהוט עירוני ו‪/‬או ברכבים וכיו"ב‪ .‬הקבלן מתחייב לא לגרום לרעש בעת‬
‫ביצוע העבודות ולבצען בין השעות ‪ 06:00‬בבוקר ל‪ 17:00 -‬אחר‪-‬הצהריים ובימי שישי עד שעתיים לפני‬
‫כניסת שבת‪ ,‬הכל בתיאום עם המנהל או המפקח‪.‬‬
‫‪.2.15‬‬
‫בעת ביצוע העבודות יימנע הקבלן מהקמת שאון ורעש שיהיה בו כדי להפריע לתושבים ו‪/‬או לעוברי‬
‫אורח‪ ,‬ולמנוחתם‪ ,‬כמו כן בעת ביצוע העבודות מתחייב הקבלן להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו‬
‫באזורים בהם מבוצעות העבודות‪.‬‬
‫‪.2.16‬‬
‫על הקבלן להודיע למועצה בכתב על כל מפגע תברואתי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.2.17‬‬
‫הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש המועצה ו‪/‬או לגופו ו‪/‬או‬
‫לרכושו של כל אדם אחר‪ ,‬לרבות עובדי המועצה ותושביה ו‪/‬או עוברי אורח עקב מעשה ו‪/‬או מחדל של‬
‫הקבלן‪ ,‬עובדיו‪ ,‬שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה‪ ,‬וכן הוא מתחייב‬
‫לפצות ולשפות את המועצה על כל סכום שתחויב המועצה לשלם באשר לנזקים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪.2.18‬‬
‫הקבלן מתחייב לפצות את המועצה על כל הוצאה שתוצא במקום הקבלן ו‪/‬או שתחויב לשלם בעקבות‬
‫נזקי הקבלן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית‪ ,‬תשכ"ה‪ 1961-‬מיום ההוצאה בפועל‬
‫ועד ליום התשלום למועצה‪.‬‬
‫‪.2.19‬‬
‫הקבלן מתחייב לברר ולטפל בכל תלונה שתובא לידיעתו על‪-‬ידי המפקח או המנהל וכן כל תלונה של‬
‫תושב המועצה ו‪/‬או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הקשור לביצוע החוזה‪.‬‬
‫‪.2.20‬‬
‫הקבלן ינהל יומן עבודה יומי מסודר בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ו' לחוזה הקבלנות‪ ,‬בו יפורטו‬
‫פעולות הריסוס וההדברה שבוצעו‪ ,‬מקומות הביצוע‪ ,‬מועדי הביצוע )כולל שעות(‪ ,‬החומרים שבהם‬
‫נעשה שימוש וכל מידע רלוונטי נוסף שיידרש על‪-‬ידי נציג המועצה ויאפשר מעקב לגבי כל שלבי‬
‫הביצוע של השירותים‪.‬‬
‫‪.2.21‬‬
‫הקבלן ימסור עותק מיומן העבודה היומי למפקח עד לחמישי )‪ (5‬לכל חודש קלנדארי במשך כל תקופת‬
‫החוזה‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאי סף להשתתפות במכרז‬
‫רשאים להשתתף במכרז העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז‪ ,‬בתנאים המצטברים המפורטים להלן –‬
‫‪ .3.1‬מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום בישראל‪.‬‬
‫‪ .3.2‬מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על‪-‬פי חוק עסקאות‬
‫גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו‪.1976-‬‬
‫‪ .3.3‬מציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה‬
‫לצרכי מס ערך מוסף‪.‬‬
‫‪ .3.4‬מציע בעל היתר רעלים )על שמו( בתוקף בהתאם לחוק חומרים מסוכנים‪ ,‬תשנ"ג‪ 1993-‬להשתמש‬
‫ברעלים למטרות ריסוס והדברה‪.‬‬
‫‪ .3.5‬מציע בעל רישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(‪ ,‬תשנ"ה‪) 1995-‬קבוצה ‪– 3‬‬
‫‪) 3.3‬א( הדברה תברואתית( ובהתאם לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(‪ ,‬התשל"ה‪.1975-‬‬
‫‪ .3.6‬מציע אשר במועד הגשת ההצעה ארבעה )‪ (4‬מעובדיו הינם מדבירים מוסמכים בעלי היתר מהמשרד‬
‫להגנת הסביבה לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(‪ ,‬תשל"ה‪ 1975-‬שהם – היתר קטילת‬
‫חרקים והיתר קטילת מכרסמים‪ ,‬כשהם תקפים ועל שמם של העובדים‪.‬‬
‫‪ .3.7‬מציע בעל מחזור כספי שנתי של ‪) ₪ 500,000‬חמש מאות אלף ‪) (₪‬לא כולל מע"מ(‪ ,‬לפחות‪ ,‬בכל אחת‬
‫מהשנים ‪ 2013 ,2012‬ו‪ 2014-‬מהכנסות בגין עבודות ריסוס והדברה ברשויות‪.‬‬
‫לעניין תנאי סף זה‪" ,‬רשות"‪ ,‬היא רשות מקומית או איגוד ערים או גוף ציבורי‪.‬‬
‫‪ .3.8‬מציע בעל ניסיון וותק של ‪ 3‬שנים‪ ,‬לפחות‪ ,‬במהלך ‪ 5‬השנים האחרונות )‪ (2010-2014‬כקבלן ראשי‬
‫בביצוע עבודות ריסוס והדברה וזאת בלפחות ‪ 3‬רשויות מקומיות ו‪/‬או גופים ציבוריים‪ ,‬המציע‬
‫הנדרש להוכיח את עמידותו באמצעות קבלת המלצה בנוסח הקבוע בנספח ב' למכרז ו‪/‬או בנוסח‬
‫דומה‪.‬‬
‫לעניין תנאי סף זה‪" ,‬רשות"‪ ,‬היא רשות מקומית או איגוד ערים או גוף ציבורי‪.‬‬
‫‪ .3.9‬מציע אשר בבעלותו ו‪/‬או ברשותו אחד )‪ (1‬רכב טנדר )‪ (4X4‬שנת ייצור ‪ 2011‬ואילך אשר מותקן בו‬
‫מיכל ריסוס בנפח ‪ 500‬ליטר לפחות שאינו משועבד )למעט שיעבוד לטובת הבנק או לחברת ליסינג(‬
‫או מעוקל במועד הגשת ההצעה‪ .‬על מיכל הריסוס להיות מותקן על‪-‬גבי כלי הרכב ולא באמצעות‬
‫נגרר לכלי הרכב‪.‬‬
‫לעניין זה "בעלות ו‪/‬או ברשותו" יהיה גם הסכם התקשרות עם חברת ליסינג או הסכם שכירות עם‬
‫בעליו של כלי הרכב‪.‬‬
‫‪ .3.10‬מציע אשר בבעלותו מרסס גב כנגד יתושים בנפח של ‪ 12‬ליטר לפחות‪.‬‬
‫מציע ו‪/‬או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל‪ ,‬תיפסל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .4‬הצעת מחיר למתן שירותי ריסוס והדברה וביצוע כל יתר העבודות מושא המכרז וחוזה‬
‫הקבלנות )לא כולל מע"מ(‪.‬‬
‫‪ .4.1‬בטופס הצעת המחירים של המכרז המצורף כנספח ד' לחוזה הקבלנות מצוין המחירים המרביים של‬
‫המועצה לביצוע עבודות ריסוס‪ ,‬הדברה בשטח שיפוט המועצה לרבות במוסדות חינוך וציבור הפרוסים‬
‫בשטח שיפוטה וכל יתר העבודות מושא המכרז וחוזה הקבלנות )כהגדרתם בחוזה הקבלנות( )לא כולל‬
‫מע"מ(‪.‬‬
‫‪ .4.2‬המציע נדרש לנקוב את שיעור ההנחה ביחס למחירים הנ"ל וכן את המחירים בשקלים חדשים ואגורות‬
‫לאחר ההנחה‪ .‬נתגלתה סתירה בין שיעור ההנחה ביחס למחירים המרביים לבין רישום המחירים לאחר‬
‫ההנחה‪ ,‬יהיה רישום המחירים לאחר ההנחה‪ ,‬כמחירים אשר יחייבו את המציע על‪-‬פי הצעתו‪ ,‬ועדת‬
‫המכרזים תבחן את הצעתו על‪-‬פי נתונים אלו בלבד‪.‬‬
‫‪ .4.3‬הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים אשר נקבע לשם כך על ידי‬
‫המועצה – תיפסל‪.‬‬
‫מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל‪ ,‬אזי הצעתו תיפסל )הנחה בשיעור ‪0%‬‬
‫איננה מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(‪.‬‬
‫‪ .4.4‬המחירים המרביים מהווים אף אומדן המועצה לעלות השירותים מושא המכרז‪ .‬האומדן כולל את כל‬
‫העלויות הכרוכות במתן השירותים‪ ,‬לרבות העסקת כל העובדים‪ ,‬עלויות שכר‪ ,‬זכויות סוציאליות‪,‬‬
‫עלויות הדרכה והכשרה‪ ,‬ציוד‪ ,‬חומרים‪ ,‬כלי רכב‪ ,‬אגרות‪ ,‬מיסים וכיו"ב וכל הוצאה נוספת מכל מין‬
‫וסוג‪.‬‬
‫‪ .5‬ערבות‬
‫‪ .5.1‬מציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם להצעתו‪,‬‬
‫ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה על‪-‬שם המציע בלבד בסך של ‪ ₪ 20,000‬צמודה למדד‬
‫המחירים לצרכן )כללי( ואשר הוצאה על‪-‬ידי בנק בישראל‪ ,‬והכל בהתאם לנוסח המצורף כנספח א'‬
‫למכרז‪.‬‬
‫‪ .5.2‬סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה‪ ,‬וכן במידה אם‬
‫המציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת המועצה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 5.4‬להלן‪.‬‬
‫‪ .5.3‬הערבות להצעה תחולט‪ ,‬בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות במכרז‬
‫ומסמכיו‪ ,‬והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם חילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה של‬
‫המועצה לתבוע פיצויים נוספים מהמציע‪ ,‬בגין נזקים אחרים ו‪/‬או נוספים אשר יגרמו למועצה על‪-‬ידו‬
‫עקב אי קיום ההצעה‪.‬‬
‫‪ .5.4‬המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על‪-‬פי דרישת ראש המועצה או גזבר המועצה‪ ,‬עד‬
‫לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנות עם המועצה‪ .‬אם יתנהלו הליכים משפטיים וזהות הזוכה‬
‫לא תהיה ברורה‪ ,‬יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר סיום ההליכים המשפטיים על‪-‬פי דרישת‬
‫המועצה‪.‬‬
‫‪ .5.5‬הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז‪ ,‬תוך ארבעה‪-‬עשר )‪ (14‬ימים לאחר שייחתם חוזה‬
‫קבלנות עם הזוכה במכרז‪ ,‬ו‪/‬או לאחר סיום הליכים משפטיים )ככל שיהיו הליכים משפטיים( ועוד‬
‫ארבעה‪-‬עשר )‪ (14‬יום‪ ,‬לפי המאוחר‪.‬‬
‫‪ .5.6‬לזוכה תוחזר הערבות להצעה‪ ,‬לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות המצורף כנספח ז' למכרז עם המועצה‬
‫ולאחר שיפקיד בידי המועצה ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט בנספח א' לחוזה הקבלנות‪ ,‬אישור‬
‫חתום מאת חברת ביטוח מטעמו‪ ,‬על עריכת ביטוחים כנדרש ובנוסח המפורט בנספח ב' לחוזה‬
‫הקבלנות‪ ,‬טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי דוגמת הטופס המצורפת למסמכי המכרז בנספח ג'‬
‫לחוזה הקבלנות‪ ,‬חתום על ידי הזוכה ומאושר על ידי עו"ד מטעמו‪ ,‬וכן מאושר על‪-‬ידי הבנק בחתימת‬
‫מורשי החתימה מטעמו וכתב התחייבות בנושא בטיחות בנוסח המפורט בנספח ה' לחוזה הקבלנות‪.‬‬
‫הערבות תהיה חתומה כדין וניתנת על‪-‬פי תנאיה לחילוט על‪-‬פי פנייה חד צדדית של ראש המועצה או‬
‫גזבר המועצה לבנק‪.‬‬
‫‪ .5.7‬כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות‪ ,‬יהיו על חשבון המציע‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .6‬אישורים ומסמכים להגשת המכרז‬
‫המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף – מקור‪/‬העתק נאמן למקור בחתימת עו"ד כמפורט להלן –‬
‫‪ .6.1‬ערבות בנקאית להגשת הצעה‪ ,‬בהתאם לנוסח המצורף כנספח א' למכרז‪ -‬במקור בלבד‪.‬‬
‫‪ .6.2‬אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על‪-‬פי חוק עסקאות גופים ציבוריים‬
‫)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס(‪ ,‬תשל"ו‪ ,1976-‬אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס‬
‫במקור ואישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף‪.‬‬
‫‪ .6.3‬העתק היתר הרעלים בתוקף כאמור וכמפורט בסעיף ‪ 3.4‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .6.4‬העתק מרישיון לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(‪ ,‬תשנ"ה‪) 1995-‬קבוצה ‪) 3.3 – 3‬א(‬
‫הדברה תברואתית( ובהתאם לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(‪ ,‬התשל"ה‪.1975-‬‬
‫‪ .6.5‬העתק היתרים בתוקף כאמור וכמפורט בסעיף ‪ 3.6‬לעיל‪ ,‬לפחות של אחד מעובדיו‪.‬‬
‫לצורך הוכחת יחסי עובד‪-‬מעביד נדרש הקבלן לצרף אישור רו"ח על העסקת העובד הנ"ל ע"י המציע‬
‫)עובד אחד לכל הפחות(‪.‬‬
‫‪ .6.6‬המלצות בכתב על ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי ריסוס והדברה בהתאם לקבוע בסעיף ‪ 3.8‬דלעיל‪,‬‬
‫ובהתאם לנוסף הקבוע בנספח ב' למכרז ו‪/‬או נוסח דומה‪ .‬מעבר לצירוף ההמלצות ימלא המציע גם את‬
‫נספח ב' למכרז במלואו – רשימת מקבלי השירות‪ ,‬ממליצים ונתונים‪.‬‬
‫‪ .6.7‬צילום רישיונות רכב טנדר )‪ (4X4‬שנת ייצור ‪ 2011‬ואילך הנמצא בבעלותו ו‪/‬או ברשותו של המציע‬
‫כאמור בסעיף ‪ 2.5‬לעיל‪ .‬לצורך כך ימלא המציע גם את נספח ג' למכרז במלואו – רשימת כלי הרכב‪ ,‬ככל‬
‫שהרכב נמצא ברשותו של המציע ייצרף המציע את הסכמי השכירות עם בעליהם‪ ,‬וככל שהרכב נרכש‬
‫לבעלותו יצרף המציע הסכם רכישה‪.‬‬
‫‪ .6.8‬אישור‪/‬הצהרה מטעם קצין הבטיחות של המשתתף כי על הרכב מותקן מיכל ריסוס בנפח של ‪ 500‬ליטר‬
‫לפחות )על גבי הרכב ולא באמצעות נגרר לכלי הרכב(‪.‬‬
‫‪ .6.9‬אישור רואה‪-‬חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם לנספח ד' למכרז‪.‬‬
‫‪ .6.10‬הצהרה חתומה על‪-‬ידי עורך‪-‬דין מטעם המציע כי בבעלות המציע מרסס גב כנגד יתושים בנפח של ‪12‬‬
‫ליטר לפחות‪.‬‬
‫‪ .6.11‬למציע שהוא תאגיד – צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או רשם‬
‫השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז‪ ,‬בו מפורטים בעלי המניות והמנהלים של‬
‫התאגיד‪.‬‬
‫כמו כן יש לצרף אישור עורך‪-‬דין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד‪ ,‬מנהליו הרשומים ומנהליו‬
‫בפועל‪ ,‬וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה נחתמה על‪-‬ידי מורשה החתימה‪.‬‬
‫למציע שהוא יחיד – צילום תעודת זהות‪.‬‬
‫‪ .6.12‬תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(‪,‬‬
‫התשנ"א‪ 1991-‬חתום על‪-‬ידי בנוסח המצורף כנספח ה' למכרז‪.‬‬
‫‪ .6.13‬תצהירים בכתב‪ ,‬של המציע ושל בעלי השליטה במציע כדלקמן –‬
‫המציע יצרף להצעתו תצהיר שלו ושל בעלי השליטה בו‪ ,‬בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות‬
‫עובדים על פי דיני העבודה‪ ,‬צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך‬
‫הספקת השירותים בנוסח הקבוע כנספח ו' למכרז‪ .‬בתצהיר יפורט בין היתר המידע הבא‪:‬‬
‫)א(‬
‫)ב (‬
‫)ג(‬
‫)ד (‬
‫)ה(‬
‫ההרשעות הפליליות של המציע;‬
‫ההרשעות הפליליות של בעלי שליטה במציע;‬
‫ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות(;‬
‫פסקי דין חלוטים;‬
‫כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה‬
‫במשרד הכלכלה‪ ,‬בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות‪.‬‬
‫‪ .6.14‬אישור על רכישת המכרז על‪-‬שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫כל האישורים ו‪/‬או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז‪.‬‬
‫הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה‪.‬‬
‫כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל‪ ,‬חייבים להתייחס לאישיות‬
‫המשפטית אשר מגישה את ההצעה‪ ,‬המועצה תהא רשאית שלא לקבל אישורים או מסמכים אשר‬
‫מתייחסים לאישיות משפטית אחרת‪.‬‬
‫חוברת המכרז‪ ,‬וכן כל האישורים‪ ,‬המסמכים‪ ,‬התוספות והשינויים )אשר התבצעו על‪-‬ידי המועצה(‪,‬‬
‫ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו על‪-‬ידי המציע טרם הגשתם במסגרת הצעתו‪.‬‬
‫‪ .7‬הוצאות המכרז‬
‫כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך המכרז על‪-‬ידי המציע ו‪/‬או מי מטעמו לצורך השתתפות‬
‫במכרז ו‪/‬או הכנת ההצעה למכרז ו‪/‬או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד ועל חשבונו‪.‬‬
‫למציע לא תעמוד כל עילה ו‪/‬או זכות ו‪/‬או תביעה כנגד המועצה בעניין‪.‬‬
‫‪ .8‬עדיפות בין מסמכים‬
‫בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות ונספחיו‬
‫תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו‪.‬‬
‫‪ .9‬זהות בין הצעות כשירות‬
‫ההצעה הכשירה והזולה ביותר תיקבע כהצעה הזוכה במכרז‪.‬‬
‫במידה ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן וכשירותן‪ ,‬תיערך‬
‫ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה )‪ (3‬ימים מיום קבלת הודעה‬
‫על כך‪ ,‬ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה‪.‬‬
‫אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת‪ ,‬עדיין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן‪ ,‬יתבקשו המציעים להגיש הצעה‬
‫משופרת בשנית וזאת תוך שלושה )‪ (3‬ימים מיום קבלת ההודעה על כך‪ ,‬ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה‪ ,‬וכך‬
‫הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר‪.‬‬
‫‪ .10‬כנס מציעים‪ ,‬הבהרות ושינויים‬
‫‪ .10.1‬עד ליום ‪ 5.3.15‬בשעה ‪ 13:00‬יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות באמצעות מזכיר המועצה מר דני‬
‫ביתן )טל'‪ 04-6297118 :‬פקס‪ (04-6390304 :‬שאלות הבהרה בכתב‪ .‬העתק השאלות והתשובות יופצו לכל‬
‫רוכשי חוברת המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .10.2‬כל הסבר‪ ,‬פרשנות או תשובה שניתנו בעל‪-‬פה‪ ,‬אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא‪ .‬רק תשובות בכתב –‬
‫תחייבנה את המועצה‪.‬‬
‫‪ .10.3‬המועצה תהא רשאית‪ ,‬בכל עת‪ ,‬קודם למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬להכניס שינויים ותיקונים‬
‫במסמכי המכרז‪ ,‬ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים‪ .‬השינויים והתיקונים כאמור‪ ,‬יהוו חלק‬
‫בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו‪/‬או‬
‫בדואר לפי מספרי הפקסימיליה ו‪/‬או הכתובות שימסרו על‪-‬ידי המציעים בעת רכישת המכרז‪.‬‬
‫‪ .11‬הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה‬
‫‪ .11.1‬ההצעות תיבחנה בשני שלבים –‬
‫‪ .11.1.1‬שלב ראשון בו תיבחנה עמידתן של המציעים בתנאי הסף‪.‬‬
‫‪ .11.1.2‬שלב שני תדורגנה הצעותיהן של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף על‪-‬פי הפרמטרים שלהלן –‬
‫‪ .11.1.2.1‬הצעת המחיר הזולה ביותר לביצוע עבודות למתן ריסוס‪ ,‬הדברה‪ ,‬וכן עבודות נלוות‬
‫בשטח שיפוט המועצה והכל לפי הוראות המכרז ותוכנית העבודה ‪ -‬לחודש קלנדארי‬
‫תקבל ‪ 100‬נקודות‪ ,‬ויתר ההצעות המחיר תנוקד על‪-‬פי הנוסחה שלהלן‪-‬‬
‫הצעת המחיר הזולה ביותר ‪ 100 X‬נקודות = ניקוד הצעת המחיר הנבדקת‬
‫הצעת המחיר הנבדקת‬
‫‪9‬‬
‫‪ .11.2‬ההצעה הנבחרת‪ ,‬תהא ההצעה שהניקוד הכולל שלה‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 11.1‬לעיל‪ ,‬יהא הגבוה ביותר‪.‬‬
‫המועצה רשאית לדרוש מכל מציע הסבר ו‪/‬או ניתוח להצעתו‪ ,‬אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו‪/‬או ניתוח‬
‫כאמור ו‪/‬או יסרב להתייצב לשימוע במועד שייקבע‪ ,‬רשאית תהא ועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות‬
‫עיניה ואף לפסול את ההצעה‪.‬‬
‫‪ .12‬הוראות כלליות‬
‫‪ .12.1‬אי הגשת הצעת מחיר ו‪/‬או השלמת מקום הטעון מילוי ו‪/‬או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי‬
‫המכרז ו‪/‬או כל הסתייגות ביחס אליהם‪ ,‬בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז ובין באמצעות מכתב‬
‫נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסילת הצעה למכרז‪.‬‬
‫‪ .12.2‬מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת‪ ,‬מנוע מלהגיש הצעה‪/‬ות נוספת‪/‬ות של גוף מאוגד אחר‪ ,‬שהינו‬
‫אישיות משפטית נפרדת‪ ,‬במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר‪ ,‬הינו בעלים ו‪/‬או בעל מניות ו‪/‬או‬
‫מנהל ו‪/‬או נושא משרה ו‪/‬או שותף של המציע‪ .‬אדם מנוע מלהגיש הצעה‪/‬ות מטעם גוף משפטי אחר‪.‬‬
‫מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת‪ ,‬מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע )בעלים‬
‫ו‪/‬או בעל מניות ו‪/‬או מנהל ו‪/‬או נושא משרה ו‪/‬או שותף( הגיש את הצעתו למכרז‪ .‬אדם מנוע מלהגיש את‬
‫הצעתו במקרה שהוא משמש כבעלים ו‪/‬או כבעל מניות ו‪/‬או כמנהל ו‪/‬או כנושא משרה ו‪/‬או כשותף בתאגיד‬
‫אשר הגיש הצעתו למכרז‪ .‬אדם מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו מדרגה ראשונה הגיש את‬
‫הצעתו למכרז בין אם בעצמו ובין אם באמצעות תאגיד אשר קרוב משפחתו משמש כבעלים ו‪/‬או כבעל‬
‫מניות ו‪/‬או כמנהל ו‪/‬או כנושא משרה ו‪/‬או כשותף הגיש את הצעתו למכרז‪.‬‬
‫הצעה שתוגש בניגוד לאמור – תיפסל ולא תובא בחשבון‪.‬‬
‫‪ .12.3‬הצעה אשר תוגש ע"י מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר במשותף – תיפסל‪.‬‬
‫‪ .12.4‬אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר‪ ,‬או כל הצעה שהיא כזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪ .12.5‬סירובו של משתתף לבצע את העבודות מושא המכרז לאחר קביעתו כזוכה בהן‪ ,‬מהווה עילה לחילוט‬
‫ערבותו של המשתתף וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של המועצה בעניין‪.‬‬
‫תנאי זה מהווה תנאי מהותי להשתתפות במכרז ותנאיו‪.‬‬
‫‪ .12.6‬ועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה‪ ,‬בבחירת ההצעה הזוכה ו‪/‬או בבחינת ההצעות למכרז‪ ,‬את‬
‫אמינותו‪ ,‬ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז‪ .‬במסגרת זו המועצה רשאית להביא‬
‫במסגרת שיקוליה ניסיון לא טוב ו‪/‬או בעיות באמינות אשר היו למועצה עם משתתף במכרז‪ ,‬ואף לפסול‬
‫בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו‪/‬או להימנע להתקשר עימו בחוזה הקבלנות )באם הצעתו היא הזולה‬
‫ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו‪.‬‬
‫‪ .12.7‬המועצה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו‪/‬או השלמות נוספות ו‪/‬או הבהרות נוספות בהתאם‬
‫לשיקול דעתה הבלעדי ולשם שביעות רצונה‪ ,‬כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף‬
‫והצעתו במסגרת שיקוליה‪.‬‬
‫‪ .12.8‬המועצה רשאית לדרוש ולקבל מהמשתתפים במכרז תחשיבים לביצוע העבודות במכרז לרבות עמידת של‬
‫הצעת המחיר בתשלום כל זכויות עובדיו של המשתתף‪.‬‬
‫הצעה גירעונית ו‪/‬או הצעה אשר פוגעת בזכויות עובדים תיפסל‪.‬‬
‫‪ .12.9‬המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ולבצע את העבודות מושא המכרז בעצמה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .13‬ההצעה‬
‫‪ .13.1‬הצעה המוגשת על‪-‬ידי יחיד תיחתם על ידי המציע תוך ציון שמו המלא‪ ,‬מספר תעודת הזהות שלו‪ ,‬כתובתו‬
‫וחתימתו‪.‬‬
‫‪ .13.2‬הצעה המוגשת על‪-‬ידי אישיות משפטית מאוגדת )תאגיד משפטי( תיחתם על‪-‬ידי מורשי החתימה של‬
‫התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שם התאגיד‪ ,‬מספרו הרשום וכתובתו‪ .‬ההצעה תכלול פרטים‬
‫בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי החתימה מטעם התאגיד וכתובתם‪ ,‬וכן אישור עורך דין‬
‫של התאגיד המאשר את זהות החותמים והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד‪.‬‬
‫‪ .13.3‬ההצעה על מסמכיה‪ ,‬נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו( יחתמו‬
‫במלואם על ידי המציע‪ ,‬ואלה יוגשו בעותק אחד )‪ (1‬בתוך מעטפה סגורה בעת רכישת המכרז ועליה יצוין‬
‫מספר המכרז בלבד‪ ,‬כאשר היא ממולאת וחתומה על‪-‬ידי המציע‪.‬‬
‫ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת בבניין המועצה ביום ‪12.3.15‬‬
‫עד השעה ‪ 13:00‬בלבד‪.‬‬
‫הצעה אשר לא תוגש במועד‪ ,‬לא תתקבל‪.‬‬
‫‪ .14‬הודעה על זכייה‬
‫‪ .14.1‬עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או פקסימיליה‪.‬‬
‫המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור למועצה ערבות ביצוע כמפורט בחוזה‬
‫הקבלנות וזאת בתוך שבעה )‪ (7‬ימים ממועד ההודעה כאמור‪ ,‬או מועד אחר שתיקבע המועצה בעניין‪.‬‬
‫צו תחילת העבודה יהא בתוך שבעה )‪ (7‬ימים מיום הכרזת הזכייה או במועד מאוחר יותר בהתאם לקביעת‬
‫המועצה‪.‬‬
‫‪ .14.2‬למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום אליה תצורף הערבות הבנקאית‪.‬‬
‫‪ .14.3‬היה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו‪ ,‬תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה במכרז ו‪/‬או את‬
‫התקשרותה עימו וזאת בהודעה בכתב למציע‪ .‬הודעה זו תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה לפיה‬
‫נדרש הוא לתקן את הטעון תיקון לשביעות רצון המועצה‪ ,‬ולאחר שהמציע לא תיקן את הטעון תיקון‬
‫בהתאם להודעת המועצה ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין‪.‬‬
‫‪ .14.4‬במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו‪/‬או התקשרותה של המועצה עם הזוכה‪ ,‬תהיה רשאית המועצה למסור את‬
‫דבר ביצוע העבודות מושא המכרז למי שיקבע על‪-‬ידה‪ ,‬כל זאת במקביל לחילוט הערבות הבנקאית של‬
‫המציע‪.‬‬
‫‪ .15‬הליכים משפטיים‬
‫מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה‪ ,‬לא יבוא בתביעות ו‪/‬או בטענות ו‪/‬או בדרישות כלפי המועצה‪,‬‬
‫בגין כל עיכוב ו‪/‬או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו‪ ,‬אם יגרמו‪ ,‬כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו‬
‫על‪-‬ידי צדדים שלישיים כלשהם‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מועצה מקומית זכרון‪-‬יעקב‬
‫‪11‬‬
‫נספח א' למכרז‬
‫כתב ערבות בנקאית‬
‫)ערבות הצעה למכרז(‬
‫לכבוד‬
‫המועצה המקומית זכרון יעקב‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית‬
‫על‪-‬פי בקשת ________________________ )להלן‪" :‬המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם‬
‫לסילוק כל סכום עד לסך של ‪ 20,000‬ש"ח )עשרים אלף ‪ ,(₪‬שתדרשו מאת המבקשים בקשר‬
‫למכרז פומבי מס' ‪ 1/2015‬שפורסם על ידכם‪.‬‬
‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מיום דרישתכם בכתב‬
‫שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת‬
‫המבקשים‪.‬‬
‫ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪ ,‬ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם‬
‫על‪-‬פיה בהליך משפטי‪ ,‬או באופן אחר‪ ,‬ולא תהיו חייבים להגיש תחילה‪ ,‬לשם קבלת תשלום על‪-‬‬
‫פיה‪ ,‬תביעה משפטית נגד המבקשים או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ‪) 12.6.15‬כולל(‪ .‬דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא‬
‫תענה‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק __________‬
‫סניף_________‬
‫כתובת _________‬
‫טלפון __________‬
‫‪12‬‬
‫נספח ב' למכרז‬
‫כתב המלצה‬
‫לכבוד‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫)להלן – המועצה(‬
‫הנדון‪ :‬אישור והמלצה על ביצוע עבודות‬
‫שם הגוף הממליץ‪._________________ :‬‬
‫לבקשת __________________________‪ ,‬ח‪.‬צ‪/.‬ח‪.‬פ‪/.‬ת‪.‬ז‪/.‬מס' תאגיד _________________‬
‫)להלן – המציע( הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו עבודות ריסוס והדברה החל מחודש‬
‫______ )חודש‪/‬שנה( ועד לחודש _____________ )חודש‪/‬שנה(‪.‬‬
‫ביצוע העבודות הוא על סמך התקשרות חוזית בנינו לבין המציע‪.‬‬
‫חוות דעתנו על איכות השירות‪:‬‬
‫______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫שם‪__________________ :‬‬
‫תפקיד‪________________ :‬‬
‫חתימה‪_______________ :‬‬
‫‪13‬‬
‫רשימת מקבלי השירות‪ ,‬ממליצים ונתונים‬
‫שם מקבל השירות‬
‫סוג העבודות אצל תקופת ביצוע העבודות שם איש הקשר טלפון איש הקשר‬
‫מחודש בשנת עד אצל מקבל השירות אצל מקבל השירות‬
‫מקבל השירות‬
‫לחודש בשנת‬
‫על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_________________‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫‪14‬‬
‫נספח ג' למכרז‬
‫רשימת כלי רכב‬
‫תיאור‬
‫כלי הרכב‬
‫מספר תעודת ביטוח‬
‫חובה‬
‫מספר‬
‫רישוי‬
‫‪15‬‬
‫תקופת הביטוח מיום עד‬
‫יום‬
‫נספח ד' למכרז‬
‫אישור רואה‪-‬חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית‪-‬העסק‬
‫תאריך‪___/____/____ :‬‬
‫לכבוד‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫אני רואה‪-‬חשבון _______________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית‬
‫של ____________________________ )להלן – המציע( בקשר למכרז פומבי מס' ‪ 1/2015‬למתן‬
‫שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט מועצה מקומית זכרון יעקב‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים ‪ 2013 , 2012‬ו‪ 2014 -‬היה‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫בשנת ‪) ₪ _______________ :2012‬לא כולל מע"מ(‬
‫בשנת ‪) ₪ _______________ :2013‬לא כולל מע"מ(‪.‬‬
‫בשנת ‪) ₪ _______________ : 2014‬לא כולל מע"מ( – לא מבוקר‬
‫מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין שירותי ריסוס והדברה )לא כולל מע"מ( לרשויות‬
‫מקומיות ו‪/‬או איגוד ערים ו‪/‬או גופים ציבוריים‪.‬‬
‫‪ .2‬למיטב ידיעתי המציע אינו נמצא בהליכי מחיקה ו‪/‬או פירוק ו‪/‬או כינוס נכסים ו‪/‬או פשיטת רגל‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫________________‬
‫רואה‪-‬חשבון )שם מלא(‬
‫_______________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫_________________‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫כתובת‬
‫_______________‬
‫טלפון‬
‫_________________‬
‫פקסימיליה‬
‫‪16‬‬
‫נספח ה' למכרז‬
‫נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין‬
‫והבטחת תנאים הוגנים(‪ ,‬התשנ"א‪) 1991-‬להלן במסמך זה – חוק העסקת עובדים זרים(‬
‫אני הח"מ ______________ הנושא ת‪.‬ז‪ .‬מס' _______________‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר‬
‫את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר בזאת בכתב כדלקמן –‬
‫‪ .1‬הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז למתן שירותי הדברה בשטח שיפוט המועצה המקומית‬
‫זכרון יעקב‪ ,‬כמורשה מטעם ________________ )להלן – המציע(‪ .‬אני מכהן‬
‫כ_______________ והנני מוסמך‪/‬ת לתת תצהיר זה בשם המציע‪.‬‬
‫‪ .2‬הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו‪/‬או למציע במכרז )יש להקיף בעיגול את הנקודה‬
‫המתאימה ולמחוק את הפסקה המיותרת( –‬
‫• לא הורשעו בפסק‪-‬דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר ‪ 1‬בינואר ‪ 2002‬לפי חוק העסקת עובדים‬
‫זרים בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז‪.‬‬
‫• הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי ‪ 1‬בינואר ‪ 2002‬לפי חוק העסקת עובדים זרים‬
‫בפסקי‪-‬דין חלוטים‪ ,‬אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים‪ ,‬לפחות‪ ,‬ממועד ההרשעה‬
‫האחרונה‪.‬‬
‫לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים –‬
‫'בעל זיקה'‪ ,‬מי שנשלט על‪-‬ידי תושבי ישראל‪ ,‬ואם התושב הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה‬
‫בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל שליטה בו‪.‬‬
‫'שליטה'‪ ,‬כהגדרתה בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪.1968-‬‬
‫‪ .3‬זהו שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת‬
‫_______________‬
‫המצהיר‬
‫אישור עורך‪-‬דין‬
‫הנני מאשר כי היום _________________‪ ,‬הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת‪.‬ז‪ .‬מס'‬
‫___________________‪ ,‬בפני עוה"ד _______________‪ ,‬מרחוב ____________________‪ ,‬ולאחר‬
‫שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר את‬
‫נכונות תצהירו וחתם עליה בפני‪.‬‬
‫__________________‬
‫עורך‪-‬דין‬
‫)חתימה וחותמת(‬
‫‪17‬‬
‫נספח ו' למכרז‬
‫נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה‬
‫לחוק בית הדין לעבודה‪ ,‬התשכ"ט‪ 1969-‬ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה‬
‫על ביצועם‪ ,‬חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[‪ ,‬התשנ"ה‪ 1995-‬ועל פי צווי ההרחבה‬
‫וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף מושא העבודות במכרז‬
‫אני הח"מ __________ ת‪.‬ז‪ _______________ .‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי‬
‫לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪/‬ה בזה כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט מועצה מקומית זכרון‬
‫יעקב‪ ,‬כמורשה מטעם ____________________________________ )להלן – המציע(‪ .‬אני מכהן‬
‫כ_______________ והנני מוסמך‪/‬ת לתת תצהיר זה בשם המציע‪.‬‬
‫‪ .2‬ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות‪,‬‬
‫מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( לקיים כלפי‬
‫המועסקים מטעמו בביצוע השירותים מושא המכרז‪ ,‬את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף‬
‫מושא העבודות במכרז‪ ,‬את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף מושא העבודות במכרז ואת האמור בכל‬
‫החוקים הבאים )להלן – חוקי העבודה(‪ :‬חוק שירות התעסוקה‪ ,‬תשי"ט‪ ;1959-‬חוק שעות עבודה ומנוחה‪,‬‬
‫תשי"א‪ ;1951-‬חוק; דמי מחלה‪ ,‬תשל"ו‪ ;1976-‬חוק חופשה שנתית‪ ,‬תשי"א‪ ;1951-‬חוק עבודת נשים‪ ,‬תשי"ד‪-‬‬
‫‪ ;1954‬חוק שכר שווה לעובדת ולעובד‪ ,‬תשנ"ו‪ ;1996-‬חוק עבודת הנוער‪ ,‬תשי"ג‪ ;1953-‬חוק החניכות‪ ,‬תשי"ג‪-‬‬
‫‪ ;1953‬חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(‪ ,‬תש"ט‪ ;1949-‬חוק הגנת השכר‪ ,‬תשכ"ח‪ ;1958-‬חוק פיצויי‬
‫פיטורים‪ ,‬תשכ"ג‪ ;1963-‬חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[‪ ,‬תשנ"ה‪ ;1995-‬חוק שכר מינימום‪ ,‬תשמ"ז‪-‬‬
‫‪ ;1987‬חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות‪ ,‬תשס"א‪ ;2001-‬חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(‪ ,‬תשס"ב‪-‬‬
‫‪ ;2002‬חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה‪ ,‬התשע"ב‪ ;2011-‬צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי‬
‫חוק הסכמים קיבוציים‪ ,‬התשי"ז‪ 1957-‬וכן כל דיני עבודה ו‪/‬או תקנות נוספות ו‪/‬או נלוות‪.‬‬
‫‪) .3‬למילוי ולסימון ‪ X‬במשבצת הנכונה(‬
‫____‬
‫המציע‪ ,‬בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(‪ ,‬התשמ"א‪) 1981-‬להלן‪" :‬בעל‬
‫השליטה"(( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה‪ ,‬לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה‬
‫פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על מי‬
‫מאלה קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה‬
‫המפורטים לעיל וכל זאת ב‪ 3 -‬השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‪.‬‬
‫____‬
‫המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין‬
‫העבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל או נקנס ב‪ 2 -‬קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר‬
‫על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל וכל זאת ב‪3-‬‬
‫השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬זהו שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬
‫_______________‬
‫המצהיר‬
‫אישור עורך‪-‬דין‬
‫הנני מאשר כי היום _________________‪ ,‬הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת‪.‬ז‪ .‬מס'‬
‫___________________‪ ,‬בפני עוה"ד _______________‪ ,‬מרחוב ____________________‪ ,‬ולאחר‬
‫שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר את‬
‫נכונות תצהירו וחתם עליה בפני‪.‬‬
‫__________________‬
‫עורך‪-‬דין‬
‫)חתימה וחותמת(‬
‫‪18‬‬
‫נספח ז' למכרז‬
‫מכרז פומבי מס' ‪1/2015‬‬
‫למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט‬
‫המועצה המקומית זכרון יעקב וסביבתה‬
‫חוזה קבלנות‬
‫מס' _____‬
‫שם הקבלן _______________‬
‫תאריך החוזה‪_______________ :‬‬
‫‪19‬‬
‫חוזה קבלנות‬
‫שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת ‪2015‬‬
‫בין –‬
‫מועצה מקומית זכרון‪ -‬יעקב‬
‫רחוב הנדיב ‪ , 11‬זכרון‪-‬יעקב‬
‫טל'‪ ,04-6297118 :‬פקס‪04-6390304 :‬‬
‫)להלן – המועצה(‬
‫מצד אחד‬
‫לבין –‬
‫__________________________; ח‪.‬צ‪/.‬ח‪.‬פ‪/.‬ת‪.‬ז‪/.‬מס' תאגיד _________________‬
‫רחוב _______ מס' _______ )ת‪.‬ד‪ (________ .‬עיר __________ מיקוד _________‬
‫טל'‪_______________ :‬פקס‪______________ :‬‬
‫)להלן – הקבלן(‬
‫מצד שני‬
‫הואיל והקבלן הוא הזוכה במכרז מס' ‪ 1/2015‬למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט המועצה וסביבתה‬
‫)לרבות במוסדות חינוך וציבור(;‬
‫והואיל וברצון המועצה להזמין מהקבלן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט המועצה ובהתאם לתנאים אשר‬
‫במסמכי המכרז ובחוזה קבלנות זה‪ ,‬והקבלן מעוניין לתת שירותי הדברה בשטח שיפוט המועצה‪ ,‬הכל‬
‫כאמור וכמפורט בתנאי מסמכי המכרז וחוזה קבלנות זה‪.‬‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן –‬
‫‪ .1‬מבוא‪ ,‬כותרת ופרשנות‬
‫‪ .1.1‬המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו‪.‬‬
‫‪ .1.2‬כותרות סעיפי חוזה זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות החוזה‪.‬‬
‫‪ .1.3‬חוזה זה על נספחיו השונים‪ ,‬במידה ויהיו כאלה‪ ,‬לא יפורשו במקרה של סתירה‪ ,‬ספק‪ ,‬אי וודאות או‬
‫דו‪-‬משמעות כנגד מנסחו‪ ,‬אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו‪ ,‬ללא היזקקות לכותרות וכותרות השוליים‪.‬‬
‫‪ .1.4‬חוזה זה הנו מלא וממצה בין הצדדים‪ ,‬לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו‪ ,‬והוא מחליף ומבטל כל מצג‪,‬‬
‫הסכם‪ ,‬משא ומתן‪ ,‬זיכרון דברים וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל‪-‬פה( בין הצדדים‬
‫בנושאים ובעניינים האמורים קודם לחתימת חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .2‬מונחים‬
‫‪ .2.1‬בחוזה זה תהינה למונחים הבאים המשמעויות כמוגדר כדלהלן –‬
‫"המועצה"‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב;‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ 1/2015‬למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח שיפוט מועצה מקומית‬
‫"המכרז"‬
‫זכרון יעקב )לרבות ריסוס והדברה במוסדות המועצה וחינוך(;‬
‫"תחום שיפוט" תחום שיפוט מועצה מקומית זכרון יעקב לרבות כל השטחים אשר יתווספו לתחום‬
‫שיפוטה במשך תקופת החוזה ותקופת הארכת החוזה )לרבות גבולות המועצה עם‬
‫היישובים הסמוכים לה(;‬
‫"ראש המועצה" ראש מועצה המקומית זכרון יעקב ו‪/‬או מי שהוסמך מטעמו;‬
‫"גזבר"‬
‫גזבר המועצה;‬
‫‪20‬‬
‫" מזכיר"‬
‫מזכיר המועצה ו‪/‬או המוסמך מטעמו בכתב לצורך חוזה זה;‬
‫"מנהל"‬
‫מנהל מחלקת התברואה במועצה או סגן מנהל מחלקת התברואה במועצה או מי שהוסמך‬
‫על‪-‬ידם בכתב לצורך זה;‬
‫"מפקח"‬
‫אדם שמתמנה מעת לעת על‪-‬ידי המנהל לפקח על מהלך ביצוע העבודות מושא חוזה זה או‬
‫כל חלק מהן;‬
‫"הקבלן"‬
‫האדם או האישיות המשפטית המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה‬
‫ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף החוזה ו‪/‬או המכרז‪ ,‬וכל מי שיבוא תחתיו‬
‫בדרך חוקית לרבות קבלן משנה‪ ,‬הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות או חלק מהן;‬
‫"מנהל עבודה"‬
‫אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל‪ ,‬כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא‬
‫כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו‪/‬או בתלונות ככל שיהיו‪ ,‬ויעמוד‬
‫בכל שעות העבודה לשירות המועצה;‬
‫"העבודה‪/‬ות"‬
‫כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו ונספחיו השונים‬
‫ולהוראות חוזה הקבלנות על מסמכיו ונספחיו השונים‪ ,‬ובהתאם להוראות המפקח ו‪/‬או‬
‫המנהל כפי שתינתנה מעת לעת; למונח "שירותים" תהינה משמעות זהה למונח‬
‫"עבודות";‬
‫"יתושים"‬
‫לרבות ביצי יתושים‪ ,‬גלמים וזחלי יתושים;‬
‫"מכרסמים"‬
‫לרבות אך לא רק עכברים וחולדות‪.‬‬
‫"דבורים וחרקים" לרבות אך לא רק מדגרות ובתי קינון וגידול‪.‬‬
‫"יום עבודה"‬
‫‪ 8‬שעות עבודה יומיות )נטו( החלות החל מהשעה ‪ 06:00‬ועד לשעה ‪ 17:00‬באמצעות עובד‬
‫יחיד וכל יתר הציוד‪ ,‬הרכבים והחומרים הנדרשים על‪-‬פי המכרז והחוזה לשם ביצוע‬
‫העבודות בצורה יסודית ומלאה;‬
‫"שטחי המועצה" השטחים בתחום השיפוט בהם נדרש לבצע את העבודות מושא חוזה הקבלנות‪ ,‬לרבות‬
‫תעלות מים‪ ,‬תעלות ניקוז‪ ,‬פתחי ניקוז‪ ,‬תעלות ביוב‪ ,‬פתחי ביוב‪ ,‬בריכות ומאגרי מים‪,‬‬
‫נחלים וגדותיהם‪ ,‬בורות מי שופכין‪ ,‬שטחים עירוניים פתוחים‪ ,‬מדרכות‪ ,‬שבילים‪ ,‬רחבות‪,‬‬
‫דרכים‪ ,‬חניונים ציבוריים‪ ,‬חצרות בנייני מגורים וחדרי אשפה‪ ,‬המרחבים הגובלים עם‬
‫המועצה וכל מרחב ציבורי אחר מכל סוג שהוא המצוי בתחום השיפוט בו נדרש ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬כל אלה בין אם הם קיימים בעת חתימת החוזה ו‪/‬או יוקמו לאחר חתימת‬
‫החוזה‪ ,‬כמפורט בנספח ז' לחוזה זה;‬
‫" מועצות שכנות" חוף הכרמל‪ ,‬ג'סא א זרקא‪ ,‬פרדיס‪.‬‬
‫"מוסדות חינוך" לרבות בתי‪-‬ספר‪ ,‬גנים‪ ,‬מרכזי לימוד של מפעל הפיס‪ ,‬מתנ"סים‪ ,‬מועדוניות‪ ,‬מוסדות‬
‫ציבור עירוניים )לרבות מקלטים‪ ,‬בתי תרבות‪ ,‬בנייני ו‪/‬או אגפי המועצה‪ ,‬וכו'( וכל‬
‫מוסד‪/‬מבנה אחר אשר ייקבע על‪-‬ידי המועצה )בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של‬
‫המועצה( כי הינו "מוסד חינוך" ו‪/‬או "מוסד ציבור"‪ ,‬כל אלה בין אם הם קיימים בעת‬
‫חתימת החוזה ו‪/‬או יוקמו לאחר חתימת החוזה‪ ,‬כמפורט בנספח ז' לחוזה זה;‬
‫לרבות כל המסמכים והנספחים לחוזה הקבלנות‪ ,‬ולרבות כל הוראות המכרז על‬
‫"חוזה זה‪/‬הקבלנות"‬
‫כל מסמכיו ונספחיו ולרבות הוראותיו של המפקח ו‪/‬או המנהל כפי שיינתנו מעת‬
‫לעת; למונח "חוזה" תהינה משמעות זהה למונח "חוזה הקבלנות";‬
‫הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות‪ ,‬הכוללת את לוחות הזמנים‬
‫"צו התחלת עבודה"‬
‫לתחילת ביצוע העבודה‪ .‬צו התחלת עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת החוזה‬
‫ויהיה חתום על‪-‬ידי המנהל;‬
‫"מועד תחילת ביצוע" הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה‬
‫שנמסר לו ולא יאוחר משבעה )‪ (7‬ימים ממועד זה )או פרק זמן אחר כפי שייקבע‬
‫על‪-‬ידי המנהל( ולבצע את העבודות כנדרש;‬
‫התמורה לקבלן עבור ביצוע העבודות בהתאם למחירים במכרז;‬
‫"התמורה"‬
‫"חג"‬
‫כל אחד מחגי ישראל שלהלן בלבד – ‪ 2‬ימי ראש השנה‪ ,‬יום כיפור‪ ,‬סוכות א'‪ ,‬שמינית‬
‫עצרת‪ ,‬חג ראשון של פסח‪ ,‬שביעי פסח ושבועות;‬
‫‪21‬‬
‫"מדד"‬
‫מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על‪-‬ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ .‬מדד‬
‫הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬שירותי ריסוס‪ ,‬הדברה וניכוש עשבייה‬
‫‪ .3.1‬הקבלן יבצע עבודות ריסוס והדברה בשטחי המועצה )כהגדרתם בחוזה הקבלנות( כנגד יתושים ומזיקים‬
‫מעופפים אחרים )לרבות זבובים(‪ ,‬תיקנים )ג'וקים(‪ ,‬נמלים )לרבות נמלי אש וטרמיטים(‪ ,‬קרציות‪ ,‬פשפשים‪,‬‬
‫פרעושים‪ ,‬תהלוכן האורן‪ ,‬מכרסמים )לרבות‪ ,‬חולדות‪ ,‬עכברושים ועכברים( ומזיקים אחרים וכנגד קינון‬
‫ודגירה של יתושים וחרקים אחרים בשטחי המועצה לרבות במוסדות חינוך וציבור‪ .‬יובהר כי הריסוס‬
‫במוסדות חינוך ייעשה בין היתר לפני אירועים‪ ,‬חגים ואירועים והכל בהתאם לדרישת המועצה ושיקול‬
‫דעתה‪.‬‬
‫כמו כן יבצע הקבלן עבודות ריסוס טרום נביטה משולבים כנגד עשבייה בכל המקומות המועדים‪ ,‬לרבות אך‬
‫לא רק בנחלים ויובליהם המצויים בשטח שיפוט המועצה וסביבתה וכן בכל מקום נוסף בהתאם לשיקול‬
‫דעת המנהל‪.‬‬
‫אחת לשבוע יבוצע ניטור כנגד קינון ודגירה של יתושים בנחלים בשטח שיפוט המועצה וכן בשטח שיפוטה‬
‫של מועצה האזורית חוף הכרמל לצורך ניטור ברכות ותעלות מג'סר אל זרקא עד למושב חוף דור וזאת‬
‫בתיאום עם מחלקת תברואה חוף הכרמל‪ ,‬אשרה גובלת לתחום שיפוטה של המועצה המקומית זכרון יעקב‬
‫והעברת דיווח יומי לכל הנוגעים בדבר‪.‬‬
‫במסגרת הריסוס וההדברה יבוצעו פעולות גם כנגד החרקים עצמם וגם בכדי למנוע דגירות והטלות‬
‫חרקים‪ ,‬וביניהם ניקוי וריסוס עשבייה וצמחייה מאזורים מועדים לרבות בשוחות ביוב המצויים בשטח‬
‫שיפוט המועצה וסביבתה בהם ירוסס גם כנגד מכרסמים ותיקנים )ג'וקים(‪.‬‬
‫מובהר כי בגין טיפול בהיקף של עד פעמיים בשנה בשוחות הביוב לא תהיה כל תוספת תשלום לתמורה‬
‫המשולמת לקבלן‪ .‬הריסוס וההדברה בשוחות יכללו גם טיפול בזוחלים בעלי דם קר‪ ,‬תיקנים ופרעושים‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לתת למועצה שירותי לכידת נחשים ‪ 24‬שעות ביממה‪ ,‬לפי קריאה של המועצה‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב ונדרש לדאוג ולבצע ריסוס מלא כנגד עשבייה וצמחייה באזורים הנ"ל לרבות כנגד דגירות‪,‬‬
‫הטלות חרקים וכיו"ב‪ ,‬וכן הדברת כ‪ 50 -‬עצים כנגד תהלוכן האורן במוסדות חינוך בלבד‪ ,‬וכן הדברת‬
‫מזיקים ומכרסמים וכיו"ב‪ ,‬וכל הפעולות הנדרשות ממנו בעניין על‪-‬פי חוזה הקבלנות לאורך כל תקופת‬
‫ההתקשרות‪ ,‬והקבלן יהיה אחראי לכך‪.‬‬
‫מובהר כי ריסוס כנגד עשבייה וצמחייה בשטחים פתוחים יהא פעמיים בשנה בעונות קיץ וחורף וזאת‬
‫בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה‪.‬‬
‫‪ .3.2‬עבודות הריסוס ו‪/‬או הדברה יבוצעו בהתאם להוראות חוזה הקבלנות ועל‪-‬פי תוכנית עבודה מאושרת אשר‬
‫תועבר לקבלן על‪-‬ידי המנהל מעת לעת‪ ,‬כאשר הקבלן יספק את כל העובדים ו‪/‬או הציוד ו‪/‬או החומרים‬
‫הנדרשים לצורך ביצוע העבודות בצורה הטובה ביותר והם יהיו על חשבונו בלבד ולא יזכוהו בכל תמורה‬
‫נוספת מעבר לקבוע בחוזה זה‪ .‬יובהר כי במקביל לתוכנית העבודה ינוהל על ידי הקבלן יומן הדברות אשר‬
‫יצוין בו סוג החומר שעובדי הקבלן השתמשו כמתחייב מהוראות המשרד להגנת הסביבה‪ .‬בנוסף על הקבלן‬
‫ו‪/‬או מי מטעמו להדביק מדבקות במקומות בהם בוצעו העבודות הנדרשות והכל לפי הוראות המועצה ו‪/‬או‬
‫מי מטעמה‪.‬‬
‫נציג מטעם הקבלן יגיע פעמיים בשבוע למנהל האגף או נציגו במועצה לקבלת תוכנית הדברות וביצוע‬
‫ההדברות‪.‬‬
‫בעת ריסוס ו‪/‬או הדברה במאגרי מים‪ ,‬נחלים‪ ,‬בריכות מים‪ ,‬שטחים פתוחים וכל שטחי מועצה אחרים ו‪/‬או‬
‫בסמוך אליהם‪ ,‬יימנע הקבלן מהרעלת המים ו‪/‬או פגיעה בהרכבם כמו גם יימנע הקבלן מפגיעה בערכי טבע‬
‫מוגנים‪ .‬פעולות הריסוס וההדברה יבוצעו באמצעות חומרים המונעים פגיעה מעין זו‪ ,‬ויבוצעו באמצעות‬
‫חומרים ידידותיים לסביבה‪.‬‬
‫תעלות ושטחים הצמודים לנחלים ויובליהם המצויים בשטח שיפוט המועצה וסביבתה ירוססו ויודברו‬
‫באמצעות החומרים ‪ (Mosquito Laevicide Oil) M.L.O‬ו‪) B.T.I -‬בקתוש( בלבד‪ ,‬וזאת בהתאם לריכוזים‬
‫ולמינונים הקבועים בהנחיות המשרד להגנת הסביבה וכל רשות מוסמכת ועל‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫תוכנית העבודה לביצוע העבודות בכלל שטחי המועצה תכלול היקף ימי עבודה )כהגדרתם בחוזה הקבלנות(‬
‫בכל חודש קלנדארי ככל שיידרש‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .3.3‬העבודות יבוצעו אך ורק על‪-‬ידי עובדים מיומנים אשר הוכשרו לביצוע העבודות וקיבלו הדרכה שוטפת‬
‫ומלאה על אופן השימוש בחומרי הריסוס וההדברה ואופן ביצוע העבודות בצורה הבטיחותית ביותר להם‬
‫ולסביבה בה מבוצעת הפעילות‪ ,‬כאמור בין השאר‪ ,‬בנספח ה' לחוזה הקבלנות‪.‬‬
‫‪ .3.4‬חומרי הריסוס וההדברה בהם ייעשה שימוש יהיו אך ורק חומרים תקינים אשר השימוש בהם הותר על‪-‬ידי‬
‫הרשויות המוסמכות‪ ,‬לרבות המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬משרד הבריאות‪ ,‬מכון התקנים‪ ,‬משרד החקלאות‬
‫ופיתוח הכפר וכל רשות מוסמכת אחרת‪ .‬חל איסור מוחלט לעשות שימוש בחומר אשר השימוש בו לא קיבל‬
‫היתר‪.‬‬
‫הקבלן ידאג ויוודא ויהא הדבר באחריותו הבלעדית כי השימוש בחומרי הריסוס ו‪/‬או ההדברה נעשה‬
‫בהתאם להוראות היצרן ו‪/‬או משרד הבריאות ו‪/‬או המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬כולל נקיטת כל אמצעי‬
‫הבטיחות הנדרשים כאמור על‪-‬פי חוק ודין‪ ,‬לרבות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[‪ ,‬התש"ל‪,1970-‬‬
‫תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחמרי‪-‬הדברה(‪ ,‬התשכ"ד‪ 1964-‬ותקנות הבטיחות בעבודה )גהות‬
‫תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגנים וקרבמטים(‪ ,‬התשנ"ג‪.1992-‬‬
‫‪ .3.5‬הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע עבודות הריסוס ו‪/‬או ההדברה‪ ,‬כאשר הציוד‬
‫יהיה באיכות הטובה ביותר‪ ,‬לרבות מסכות פילטר מתאימות‪ ,‬משקפי מגן‪ ,‬כפפות עמידות לחומר‪ ,‬בגדי מגן‬
‫עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי בטיחות והכל בהתאם להוראות היצרן וכן כל ציוד מגן אחר‬
‫נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר‪ .‬בריסוס מוטורי יספק הקבלן לעובדיו גם אטמי‬
‫אוזניים או אוזניות‪ .‬הקבלן יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה המאוזכרות לעיל ותקנות‬
‫בטיחות לעבודה )ציוד מגן אישי(‪ ,‬התשנ"ז‪.1997-‬‬
‫‪ .3.6‬טרם ובעת ביצוע עבודות הריסוס ו‪/‬או ההדברה יפעל הקבלן להרחקת כל אדם ו‪/‬או בעל חיים ו‪/‬או רכוש‬
‫אשר עשויים להיפגע בכל צורה ודרך מעבודות הריסוס ו‪/‬או ההדברה‪ ,‬בין אם במהלך העבודות ובין אם‬
‫לאחר ביצוע העבודות עקב חשיפה )בכל צורה ודרך( לחומרים וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ .3.7‬כמו כן‪ ,‬טרם ביצוע פעולות ריסוס ו‪/‬או הדברה בשכונות מגורים ו‪/‬או מוסדות חינוך וציבור וכיו"ב יציב‬
‫הקבלן שלטים‪/‬הודעות אזהרה )בלוח המודעות של כל שכונה ו‪/‬או מוסד ובלוחות המודעות השכונתיים( ובו‬
‫פרטים על מועד הריסוס )יום ושעה(‪ ,‬אזהרה לתושבים על ביצוע הפעולות ומטרתן ופרק הזמן בו נדרשים‬
‫הם שלא לשהות בסביבה בה מבוצעות הפעולות‪.‬‬
‫‪ .3.8‬לאחר הריסוס ו‪/‬או ההדברה יציב הקבלן שלטי אזהרה בולטים לעין‪ ,‬המציינים גם את שם החומר בו נעשה‬
‫שימוש ותאריך ביצוע הפעולה‪.‬‬
‫‪ .3.9‬הקבלן יקפיד כי פעולות הריסוס ו‪/‬או הדברה לא יפגעו בשום צורה ואופן בצמחייה קיימת ו‪/‬או אדם ו‪/‬או‬
‫בבעלי חיים ו‪/‬או רכוש ו‪/‬או מבניים ו‪/‬או כל מתקן אחר‪ ,‬אשר הריסוס ו‪/‬או ההדברה לא נועדו להדבירם‪.‬‬
‫‪ .3.10‬הקבלן ימלא אחר כל הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו‪.‬‬
‫‪ .3.11‬לצורך ביצוע עבודות הסברה נשוא עבודות המכרז המועצה תשלם ‪ ₪ 15,000‬בשנה‪ .‬מובהר כי בתום כל‬
‫שנה קלנדארית המועצה תקזז את התשלום מסך התמורה המשולמת לקבלן ע"י המועצה לשם העברת‬
‫התמורה בגין עבודות ההסברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אופן ביצוע שירותי הריסוס וההדברה‬
‫‪ .4.1‬הקבלן יבצע את עבודות הריסוס והדברה בכל שטחי המועצה לרבות מדרכות‪ ,‬שטחים פתוחים‪ ,‬שצפ"ים‬
‫ושפפ"ים ובהתאם לתוכנית העבודה שתימסר לקבלן‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על‪-‬ידי המנהל ובהתאם להוראות חוזה זה‪.‬‬
‫עבודות ריסוס העשבייה והצמחייה תעשנה באזורים מועדים לקינון והדגרה של יתושים ושאר חרקים‬
‫בנחלים ויובליהם המצויים בשטח שיפוט המועצה וסביבתה וכן במועצות שכנות‪.‬‬
‫הקבלן יישא בכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודות‪ ,‬לרבות שכר עובדים‪ ,‬זכויות‬
‫סוציאליות‪ ,‬חומרי ריסוס והדברה‪ ,‬ציוד נלווה‪ ,‬אגרות רישוי‪ ,‬סולר‪ ,‬אביזרי לבוש והגנה‪ ,‬שינוע וכיו"ב‪.‬‬
‫הקבלן יתייצב במשרדי המועצה לפני תחילת כל יום עבודה לקבלת תוכנית העבודה‪.‬‬
‫‪ .4.2‬טרם ביצוע העבודות הקבלן יסייר ויבקר פיזית באזורים שפורטו בתוכנית העבודה‪ ,‬בכדי ללמוד היטב את‬
‫היקף העבודה הדרושה‪ ,‬כמות חומרי הריסוס והדברה הנדרשים‪ ,‬איתור המפגעים וכן איתור גורמים‬
‫העשויים להיפגע מהריסוס וההדברה‪ ,‬ואשר אותם יש להזהיר ולהרחיק מהשטח )לרבות צמחייה מוגנת‬
‫‪23‬‬
‫על‪-‬פי פקודת היערות ו‪/‬או תקנות היערות ו‪/‬או צו היערות )אכרזה על אילנות מוגנים(‪ ,‬התשנ"ז‪,1997-‬‬
‫ולרבות בעלי‪-‬חיים המוגנים על‪-‬פי חוק(‪.‬‬
‫ראה הקבלן בעיה בביצוע העבודות ידווח הוא מידית למנהל או למפקח ולא ימשיך בביצוע העבודות עד‬
‫למתן אישור בעניין‪.‬‬
‫‪ .4.3‬ביצוע העבודות ייעשה באמצעות עובדים אשר יועסקו על‪-‬ידי הקבלן‪ ,‬כאמור וכמפורט בחוזה זה ובאמצעות‬
‫ציוד ייעודי ותקין אשר יועמד על חשבונו לצורך כך‪ ,‬והמתאים לביצוע העבודות על‪-‬פי חוק‪.‬‬
‫לצורך ביצוע העבודות על הקבלן להחזיק –‬
‫רכב טנדר )‪ (4X4‬שנת ייצור ‪ 2011‬ואילך אשר בו מיכל ריסוס בנפח ‪ 500‬ליטר לפחות שאינו משועבד )למעט‬
‫שיעבוד לטובת הבנק או לחברת ליסינג( או מעוקל‪ .‬על מכלי הריסוס להיות מותקנים על‪-‬גבי כלי הרכב ולא‬
‫באמצעות נגרר לכלי הרכב‪.‬‬
‫אחד מרסס גב כנגד יתושים בנפח של ‪ 12‬ליטר לפחות‪.‬‬
‫הציוד יתוחזק באופן שוטף על‪-‬ידי הקבלן ועל חשבונו במשך כל תקופת החוזה ויהיו בידיו כל הרישיונות‬
‫והביטוחים הנדרשים על‪-‬פי דין‪.‬‬
‫‪ .4.4‬בכל מקרה של תקלה‪ ,‬מתחייב הקבלן להודיע על כך מידית למנהל או המפקח ולדאוג באופן מידי לתיקון‬
‫התקלה‪ ,‬להשלים את מתן השירותים אשר נדחו כתוצאה מהתקלה ולבצעם במהלך ‪ 24‬השעות הבאות‪,‬‬
‫אלא אם כן יקבע מועד מאוחר יותר להשלמת העבודות באישור בכתב מטעם המנהל או המפקח‪.‬‬
‫‪ .4.5‬הקבלן יתקין מכשירי קשר אלחוטיים פועלים ותקינים מסוג מירס ברכבי הטנדר‪ ,‬במשרדו ואצל פועליו‬
‫בשטח המועצה‪ .‬כמו כן יספק הקבלן למועצה על חשבונו מכשירים סלולאריים מסוג מירס שיותאמו לתדר‬
‫העבודה שלו‪.‬‬
‫‪ .4.6‬לצורך ביצוע העבודות יחזיק הקבלן משרד ובו מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה לשם קבלת הודעות‬
‫מהמועצה ולצורך מתן שירותים למועצה‪ .‬המשרד יאויש בימים ראשון עד חמישי מהשעה ‪ 06:00‬ועד השעה‬
‫‪ ,17:00‬וביום שישי מהשעה ‪ 06:00‬ועד שעתיים לפני כניסת שבת‪.‬‬
‫‪ .4.7‬במידה ויום ביצוע העבודות נקבע כיום חג חד יומי‪ ,‬ייבצע הקבלן את תוכנית העבודה לאותו יום ביום אשר‬
‫קדם ליום החג‪ .‬במידה ויום העבודות נקבע כחג דו יומי ייבצע הקבלן את תוכנית העבודה של היום הראשון‬
‫לחג ביום שקדם לחג ואת היום השני לחג ביום שלאחריו‪ ,‬והכל בכפוף לזכותה של המועצה לשנות את‬
‫תוכנית העבודה כאמור על‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬בקשר לעבודות הנוספות ותגבורים לחגים‪.‬‬
‫האמור בסעיף זה איננו גורע ממחויבויותיו של הקבלן לבצע את תוכנית העבודות אשר נקבעה לאותם ימים‬
‫שלפני ואחרי החג‪.‬‬
‫‪ .4.8‬בערבי ימי מנוחה הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט‪ ,‬תש"ח‪ ,1948-‬חל איסור מוחלט לביצוע עבודות‬
‫מושא המכרז‪ ,‬אלא באישור מפורש ובכתב של ראש המועצה‪ .‬הקבלן מתחייב לסיים את העבודות בהתאם‬
‫לתוכנית העבודה לפחות שעה אחת לפני כניסת יום המנוחה ולא לבצע כל עבודה הקשורה בחוזה זה בימי‬
‫המנוחה הנ"ל‪ ,‬אלא באישור ראש המועצה‪.‬‬
‫במקרים חריגים יתאפשר לקבלן ביצוע עבודות מחוץ ו‪/‬או מעבר לשעות העבודה וכן בימי מנוחה וחגים‪,‬‬
‫וזאת בהתאם לאישור טלפוני של ראש המועצה‪ ,‬ממלא מקומו ו‪/‬או המזכיר‪ .‬ביצוע העבודות ייעשה ללא‬
‫תשלום נוסף ו‪/‬או תמורה נוספת‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הקבלן מחויב לבצע עבודות מיוחדות בכל שעות היממה‪ ,‬לרבות בימי מנוחה וחגים וזאת בקרות‬
‫מפגע תברואתי חריג הדורש היענות מידית לחיסול המפגע משטחי שיפוט המועצה‪ .‬הקבלן יעביר למנהל את‬
‫פרטי הנציג לרבות מספרי טלפון אשר ישמשו לביצוע עבודות מיוחדות‪.‬‬
‫למען הסר ספק הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום בגין ביצוע עבודות מיוחדות‪ ,‬גם אם הן נעשו מחוץ‬
‫לשעות העבודה הרגילות‪ ,‬לרבות בזמן חגים או שעות הלילה‪.‬‬
‫‪ .4.9‬הקבלן מתחייב לנהוג באדיבות ובהגינות כלפי התושבים‪ ,‬לא לפגוע ו‪/‬או לגרום נזק כלשהו בתשתיות של‬
‫הרחובות והשטחים הפתוחים )לרבות‪ ,‬חשמל‪ ,‬ביוב‪ ,‬מים וכיו"ב( ו‪/‬או ברכוש של המועצה או תושביה ו‪/‬או‬
‫עוברי אורח ו‪/‬או ריהוט עירוני ו‪/‬או ברכבים וכיו"ב‪ .‬הקבלן מתחייב לא לגרום לרעש בעת ביצוע העבודות‬
‫‪24‬‬
‫ולבצען בין השעות ‪ 06:00‬בבוקר ל‪ 17:00 -‬אחר‪-‬הצהרים ובימי שישי עד שעתיים לפני כניסת שבת‪ ,‬הכל‬
‫בתיאום עם המנהל או המפקח‪.‬‬
‫‪ .4.10‬בעת ביצוע העבודות יימנע הקבלן מהקמת שאון ורעש שיהיה בו כדי להפריע לתושבים ו‪/‬או לעוברי אורח‪,‬‬
‫ולמנוחתם‪ ,‬כמו כן בעת ביצוע העבודות מתחייב הקבלן להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו באזורים‬
‫בהם מבוצעות העבודות‪.‬‬
‫‪ .4.11‬על הקבלן להודיע למועצה בכתב על כל מפגע תברואתי‪.‬‬
‫‪ .4.12‬הקבלן מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שייגרמו לרכוש המועצה ו‪/‬או לגופו ו‪/‬או לרכושו‬
‫של כל אדם אחר‪ ,‬לרבות עובדי המועצה ותושביה ו‪/‬או עוברי אורח עקב מעשה ו‪/‬או מחדל של הקבלן‪,‬‬
‫עובדיו‪ ,‬שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה זה‪ ,‬וכן הוא מתחייב לפצות ולשפות‬
‫את המועצה על כל סוכם שתחויב המועצה לשלם באשר לנזקים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪ .4.13‬הקבלן מתחייב לפצות את המועצה על כל הוצאה שתוצא במקום הקבלן ו‪/‬או שתחויב לשלם בעקבות נזקי‬
‫הקבלן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית‪ ,‬תשכ"ה‪ 1961-‬מיום ההוצאה בפועל ועד ליום‬
‫התשלום למועצה‪.‬‬
‫‪ .4.14‬הקבלן מתחייב לברר ולטפל בכל תלונה שתובא לידיעתו על‪-‬ידי המפקח או המנהל וכן כל תלונה של תושב‬
‫המועצה ו‪/‬או כל אדם אחר בקשר לכל עניין הקשור לביצוע החוזה‪.‬‬
‫‪ .4.15‬הקבלן ינהל יומן עבודה יומי מסודר בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ו' לחוזה הקבלנות‪ ,‬בו יפורטו פעולות‬
‫הריסוס וההדברה שבוצעו‪ ,‬מקומות הביצוע‪ ,‬מועדי הביצוע )כולל שעות(‪ ,‬החומרים שבהם נעשה שימוש וכל‬
‫מידע רלוונטי נוסף שיידרש על‪-‬ידי נציג המועצה ויאפשר מעקב לגבי כל שלבי הביצוע של השירותים‪.‬‬
‫‪ .4.16‬הקבלן ימסור עותק מיומן העבודה היומי למפקח עד לחמישי )‪ (5‬לכל חודש קלנדארי במשך כל תקופת‬
‫החוזה‪.‬‬
‫‪ .5‬צוות עובדים‬
‫‪ .5.1‬הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות עובדים מהימנים‪ ,‬מיומנים‪ ,‬מאומנים ובקיאים בתפקידים‬
‫המוטלים עליהם ומכירים את שטח העבודה במועצה‪.‬‬
‫‪ .5.2‬ביצוע העבודות ייעשה באמצעות ארבעה )‪ (4‬מדבירים מוסמכים בעלי היתרים מהמשרד להגנת הסביבה לפי‬
‫תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(‪ ,‬תשל"ה‪ 1975-‬שהם – היתר קטילת חרקים‪ ,‬היתר קטילת מכרסמים‪,‬‬
‫כשהם תקפים על שמם של העובדים‪.‬‬
‫‪ .5.3‬לצורך ביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים בהתאם לדרישתה בכתב של המועצה ועל‪-‬פי תוכנית העבודה‪.‬‬
‫‪ .5.4‬על העובדים להתייצב לקריאות לא יאוחר מהשעה ‪ 8:00‬ויגישו את אישורי הביצוע עד השעה ‪.16:00‬‬
‫‪ .5.5‬הקבלן איננו חייב להעסיק מנהל עבודה בשטח המועצה‪ .‬ברם הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודות נציג‬
‫מטעמו אשר יהיה בקשר שוטף עם נציגיה של המועצה ועם עובדי הקבלן בעת ביצוע העבודות וזאת לצורך‬
‫ניהול שוטף של ביצוע העבודות במלואן ובשלמותן ולתיאום ודיווח קיום ומילוי תנאי החוזה‪ .‬לנציגו של‬
‫הקבלן יהיה מכשיר קשר תקין ופועל מסוג מירס‪ .‬נציג הקבלן יהיה זמין בכל שעות היממה לקריאות ו‪/‬או‬
‫ביצוע עבודות דחופות לצורך מילוי הוראות הסכם‪ ,‬ללא תוספת תשלום‪.‬‬
‫במידה והמועצה לא תרצה את נציגו או עובד אחר של הקבלן מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה‬
‫הבלעדי של המועצה‪ ,‬הקבלן יהיה חייב להחליפו וזאת בתוך ‪ 48‬שעות ממתן הודעת המועצה בעניין‪.‬‬
‫‪ .5.6‬העובדים יהיו לבושים בכל עת בלבוש הולם‪ ,‬על‪-‬פי כללי הבטיחות המחייבים והנהוגים בענף על‪-‬ידי משרד‬
‫העבודה והרווחה‪ ,‬לרבות מדים זוהרים לעבודה בשטח‪.‬‬
‫‪ .5.7‬הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על‪-‬ידיו בביצוע העבודות שכר‪ ,‬מיסים‪ ,‬ביטוח לאומי וכל זכות‬
‫סוציאלית אחרת המחויבת על‪-‬פי חוק‪ .‬הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח‬
‫משולב[‪ ,‬תשכ"ח‪ 1968-‬והתקנות שהותקנו על‪-‬פיו ולהמציא למועצה‪ ,‬על‪-‬פי דרישתה‪ ,‬אישורים מהמוסד‬
‫לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו‪ .‬כן ישלם הקבלן לעובדיו שכר בהתאם לחוק שכר מינימום‪,‬‬
‫התשמ"ז‪ 1987-‬והתקנות מכוחו‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ .5.8‬הקבלן מתחייב להבטיח לכל אדם אשר יועסק על‪-‬ידו בביצוע העבודות תנאי עבודה‪ ,‬לרבות תנאי בטיחות‬
‫ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק‪ ,‬ובאין דרישה חוקית‪ ,‬כפי שיידרש על‪-‬ידי מפקחי‬
‫העבודה‪ ,‬במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה‪ ,‬תשי"ד‪.1954-‬‬
‫הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע עבודות הריסוס‪ ,‬כאשר הציוד יהיה באיכות‬
‫הטובה ביותר‪ ,‬לרבות מסכות פילטר מתאימים‪ ,‬משקפי מגן‪ ,‬כפפות עמידות לחומר‪ ,‬בגדי מגן עם שרוולים‬
‫ארוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי בטיחות והכל בהתאם להוראות היצרן וכל כל ציוד מגן אחר נוסף הנדרש‬
‫לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר‪ .‬בריסוס מוטורי יספק הקבלן לעובדיו גם אטמי אוזניים או‬
‫אוזניות‪ .‬הקבלן יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה המאוזכרות לעיל ותקנות בטיחות‬
‫לעבודה )ציוד מגן אישי(‪ ,‬התשנ"ז‪.1997-‬‬
‫במעמד החתימה על חוזה הקבלנות יחתום הקבלן על כתב התחייבות בנושא בטיחות המצ"ב כנספח ה'‬
‫לחוזה הקבלנות והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪ .5.9‬הקבלן ידאג ויוודא ויהא הדבר באחריותו הבלעדית כי השימוש בחומרי הריסוס ו‪/‬או ההדברה נעשה‬
‫בהתאם להוראות היצרן ו‪/‬או משרד הבריאות ו‪/‬או המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬כולל נקיטת כל אמצעי‬
‫הבטיחות הנדרשים כאמור על‪-‬פי חוק ודין‪ ,‬לרבות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[‪ ,‬התש"ל‪,1970-‬‬
‫תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחמרי‪-‬הדברה(‪ ,‬התשכ"ד‪ ,1964-‬תקנות הבטיחות בעבודה )גהות‬
‫תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגנים וקרבמטים(‪ ,‬התשנ"ג‪ ,1992-‬חוק הגנת‬
‫הצומח התשט"ז‪ 1956-‬ותקנותיו‪ ,‬חוק חומרים מסוכנים‪ ,‬התשנ"ג‪ 1993-‬ותקנותיו‪ ,‬חוק רישוי עסקים‪,‬‬
‫התשכ"ח‪ 1968-‬ותקנותיו‪ ,‬לרבות תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(‪ ,‬תשל"ה‪ 1975-‬ותקנות מניעת‬
‫מפגעים )רעש(‪ ,‬תשנ"ו‪.1996-‬‬
‫‪ .5.10‬היה ומחמת מחלה‪ ,‬מילואים‪ ,‬או כל סיבה אחרת לא יוכל הקבלן ו‪/‬או עובד מעובדיו לבצע את העבודות‬
‫בהתאם לחוזה זה‪ ,‬חייב הקבלן להעסיק עובד‪/‬ים אחר‪/‬ים הכל בכדי להמשיך ברציפות בביצוע העבודות‬
‫נושא חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .5.11‬המפקח רשאי וזכאי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט מבלי הצורך לנמק את החלטתו לדרוש החלפתו של כל‬
‫עובד מעובדי הקבלן בעובד מתאים אחר לשביעות רצונו תוך יומיים ממתן הדרישה לקבלן‪.‬‬
‫‪ .5.12‬הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח‪ ,‬השגחה וביקורת מתמדת שלו או של פקחים מטעמו‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[‪ ,‬תש"ל‪.1970-‬‬
‫‪ .6‬קיום חוקי העבודה על‪-‬ידי הקבלן‬
‫‪ .6.1‬הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על‪-‬ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי‬
‫כל דין‪ ,‬הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם‪ ,‬וכן על‪-‬פי הוראות חוזה זה‪ .‬הפרת סעיף זה מהווה הפרה‬
‫יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי‪.‬‬
‫‪ .6.2‬הקבלן יישא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא‪ .‬הקבלן יהיה האחראי היחידי‬
‫והבלעדי כלפי העובדים או המועסקים‪ ,‬או מי מהם בגין כל אחריות‪ ,‬חובה או חבות שמעביד חב או עשוי‬
‫לחוב בהם כלפי עובדיו ‪ -‬לרבות‪ ,‬אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬בתשלומים לביטוח לאומי‪ ,‬ניכויי מס‬
‫הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא‪ ,‬שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר‪ ,‬תשי"ח‪-‬‬
‫‪ ,1958‬פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין‪ ,‬תשכ"ג‪ ,1963-‬תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית‬
‫או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה‪ ,‬תשי"א‪ ,1951-‬תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן‪,‬‬
‫וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין‪ ,‬חוזה וחוזה קיבוצי‪ ,‬וכל תשלומים על פי‬
‫חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם‪.‬‬
‫‪ .6.3‬הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תקופת ההתקשרות‪ ,‬לרבות החוקים‬
‫המפורטים להלן‪ :‬חוק שירות התעסוקה‪ ,‬תשי"ט‪ ,1959-‬חוק שעות עבודה ומנוחה ‪,‬תשי"א‪ ,1951-‬חוק דמי‬
‫מחלה‪ ,‬תשל"ו‪ ,1976-‬חוק חופשה שנתית‪ ,‬תשי"א – ‪ ,1950‬חוק עבודת נשים‪ ,‬תשי"ד‪ ,1954-‬חוק שכר שווה‬
‫לעובדת ולעובד‪ ,‬תשנ"ו‪ ,1996-‬חוק עבודת הנוער‪ ,‬תשי"ג‪ ,1953-‬חוק החניכות‪ ,‬תשי"ג‪ ,1953-‬חוק חיילים‬
‫משוחררים )החזרה לעבודה(‪ ,‬תש"ט‪ ,1949-‬חוק הגנת השכר ‪,‬תשי"ח‪ ,1958-‬חוק פיצויי פיטורין‪ ,‬תשכ"ג‪-‬‬
‫‪ ,1963‬חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(‪ ,‬תשנ"ה‪ ,1995-‬חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪ 1987-‬וחוק הודעה‬
‫לעובד )תנאי עבודה(‪ ,‬התשס"ב‪.2002-‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ .6.4‬הקבלן מתחייב‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על‪-‬ידו לצורך חוזה‬
‫זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה‪ .‬הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה‬
‫לביטולו המידי‪.‬‬
‫‪ .6.5‬הקבלן ימסור לכל עובד על‪-‬פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לחוק‪ ,‬לרבות תיקון ‪ 24‬לחוק הגנת השכר‪,‬‬
‫התשי"ח‪ ,1958-‬וככל שהעובד נמנע לקחת את התלוש ישלח הוא למענו של העובד בדואר‪.‬‬
‫‪ .6.6‬הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(‪ ,‬התשס"ב‪ 2002-‬לעובד שאינו קורא‬
‫עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו‪ .‬תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את‬
‫פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה‪ ,‬וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה‪ ,‬קרא אותה והבין את תוכנה‪,‬‬
‫וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד‪.‬‬
‫‪ .6.7‬אחת לחצי שנה ימציא הקבלן המועצה אישור על עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי‬
‫העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו מושא חוזה זה‪ .‬על האישור להיות חתום בידי מורשה חתימה‬
‫מטעם קבלן השירותים ועל ידי רואה חשבון של הקבלן‪.‬‬
‫‪ .6.8‬הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי‬
‫חוק הסכמים קיבוציים‪ ,‬התשי"ז‪) 1957-‬להלן – צו ההרחבה(‪ ,‬בשינויים שיפורטו להלן‪:‬‬
‫על הקבלן לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף ‪.4‬א‪ (5 – (1.‬לצו ההרחבה‪.‬‬
‫על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף ‪.6‬ד‪ .‬לצו( שיעור ההפרשות שבו מחויב הקבלן החל מיום חתימת‬
‫החוזה יהיה כדלקמן‪:‬‬
‫הפרשות המעביד‬
‫הפרשות העובד‬
‫‪6%‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫הפרשות המעביד‬
‫לפיצויים‬
‫‪8.33%‬‬
‫סך‪ -‬הכל‬
‫‪19.83%‬‬
‫על אף האמור בסעיפים ‪.3‬א‪ (1.‬ו‪.6 -‬ה‪.6 – .‬ז‪ .‬לצו ההרחבה –‬
‫עובד המועסק על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות בשיעורים‬
‫המצוינים לעיל החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות;‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 8‬לצו‪ ,‬לגבי מי שאינו אזרח או תושב ישראלי "אירוע מזכה" יכלול גם עזיבה של‬
‫הארץ;‬
‫‪ .6.9‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי בהתאם להוראות סעיף ‪ 23‬לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(‪,‬‬
‫תשס"ה‪ ,2005-‬לא יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה‪ ,‬לרבות תגמולי המעסיק‪.‬‬
‫על אף האמור לעיל‪ ,‬ככל שמדובר בעובד זר‪ ,‬ההסדר המפורט לעיל יהיה כפוף להוראות חוק עובדים זרים‪,‬‬
‫תשנ"א‪ ,1991-‬ולהוראות הגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו‪ ,‬כפי שתפורסמנה מעת לעת‪.‬‬
‫חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה‪.‬‬
‫לא יאוחר מ‪ 60-‬יום מיום החתימה על ההסכם‪ ,‬יעביר הקבלן ל"גוף מוסדי" ול"מוצר הפנסיוני" )כמשמעותם‬
‫בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(‪ ,‬התשס"ה‪) (2005-‬אחד או‬
‫יותר(‪ ,‬שאליו מפקיד הספק את התשלומים הפנסיונים עבור העובד )בסעיף זה – הקופה( רשימה הכוללת את‬
‫הפרטים הבאים‪ :‬שם ומספר תעודת זהות של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה‪ ,‬ושבגינו מפריש‬
‫הספק תשלומים פנסיוניים לקופה; פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל‬
‫מיום קליטתו של העובד או החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה‪ ,‬לפי העניין; העתק מהרשימה‬
‫יועבר למועצה‪ ,‬כאשר הוא מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור"‪ ,‬וחתום על ידי עורך דין‪.‬‬
‫‪ .6.10‬רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו‪.‬‬
‫‪ .6.11‬דיווח זה יחזור על עצמו מידי ‪ 1‬בחודש פברואר ו‪ 1-‬בחודש אוגוסט של כל שנה‪ .‬הדיווח יכלול גם את רשימת‬
‫העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה‪ ,‬ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך‬
‫חצי השנה שקדמה למועד הדיווח‪.‬‬
‫‪ .6.12‬ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ .6.13‬הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ .6.14‬על הקבלן לפרט בתלוש השכר לעובד את היקף השעות שיעבוד מתוכם היקף השעות התורמות למכסת‪ ,‬היקף‬
‫שעות נוספות וכל פרט אחר המחויב על‪-‬פי חוק‪.‬‬
‫‪ .6.15‬יובהר כי שיעור התמורה המשולמת לקבלן על‪-‬פי חוזה זה כוללת בחובה את כלל העלויות‪ ,‬לרבות מרכיב‬
‫רווח קבלני‪ ,‬משכורות לעובדים על‪-‬פי חוק‪ ,‬לרבות בגין שעות נוספות‪.‬‬
‫‪ .6.16‬מובהר ומודגש בזאת‪ ,‬כי המועצה לא תשפה ו‪/‬או תפצה את הקבלן בגין התשלומים ו‪/‬או התוספות‬
‫למשכורותיהם של עובדיו‪ ,‬וזאת לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות‪ ,‬לרבות תקופות האופציה )ככל שיהיו‬
‫כאלה(‪ ,‬בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ .7‬אי קיום יחסי עובד – מעביד‬
‫‪ .7.1‬מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן עצמאי ואינו מהווה חוזה עבודה‪ ,‬כי הקבלן הוא‬
‫בעל עסק עצמאי למתן השירותים וביצוע העבודות וכי בינו לבין המועצה לא מתקיימים יחסי עובד ‪ -‬מעביד‪,‬‬
‫יחסי הרשאה‪ ,‬סוכנות או שותפות‪ ,‬לצורך כל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ .7.2‬הקבלן יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר למתן השירותים‬
‫ולקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .7.3‬הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי‪ .‬כמו כן מצהיר הקבלן כי‬
‫הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫‪ .7.4‬מובהר בזאת כי הקבלן הוא המעסיק ו‪/‬או המעביד הבלעדי של כל הפועלים מטעמו המעניקים שירותים‬
‫ועבודות למועצה בהתאם לחוזה זה‪ ,‬וכי אין בינם לבין המועצה יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬יחסי הרשאה‪ ,‬סוכנות או‬
‫שותפות‪ ,‬לצורך כל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ .7.5‬הקבלן ישפה את המועצה‪ ,‬עם דרישתה הראשונה לכך‪ ,‬בכל עת וללא הגבלת סכום‪ ,‬בגין כל דרישה ו‪/‬או‬
‫תביעה שיופנו נגד המועצה מאת הקבלן ו‪/‬או מי מטעמו ו‪/‬או מי מעובדיו ו‪/‬או אחר מטעמו ו‪/‬או על ידי צד‬
‫שלישי כלשהו‪ ,‬בקשר עם טענת יחסי עובד ‪ -‬מעביד או יחסי מרשה ‪ -‬מורשה או יחסי סוכנות או יחסי‬
‫שותפות בין המועצה לבין הקבלן ו‪/‬או הפועלים מטעמו בהענקת עבודות למועצה ו‪/‬או מי מעובדיה ו‪/‬או אחר‬
‫מטעמה ו‪/‬או בקשר עם קיומם ו‪/‬או העדרם של יחסים כאמור ו‪/‬או בקשר עם כל חיוב‪ ,‬חבות‪ ,‬חוב ו‪/‬או‬
‫אחריות הנובעים מיחסים כאמור‪ ,‬לרבות מכח כל הסכם‪ ,‬הסדר‪ ,‬דבר חקיקה‪ ,‬צו הרחבה‪ ,‬נוהג וכיוצא באלה‪.‬‬
‫‪ .7.6‬מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הקבלן לבין המועצה בגין‬
‫העבודות הניתנות על ידי הקבלן ו‪/‬או הפועלים מטעמו המעניקים שירותים למועצה בהתאם לחוזה זה‪,‬‬
‫מטעמה ו‪/‬או אחר מטעמה על פי הסכם זה הינם יחסי עובד מעביד‪ ,‬יישא הקבלן בכל הסכומים אשר נפסקו‬
‫כנגד המועצה בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין‪.‬‬
‫‪ .7.7‬למועצה תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו‪/‬או להפחית סכומים אלו מתשלום התמורה על‪-‬פי‬
‫חוזה זה ו‪/‬או מכל מקור אחר‪ ,‬כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה על‪-‬פי דין לתבוע בשל כך‪.‬‬
‫‪ .7.8‬הקבלן מתחייב שלא לתבוע ו‪/‬או לצרף את המועצה בדרך כלשהי לכל תביעה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או דרישה שתופנה‬
‫כלפיה‪ ,‬בגין כל יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬לרבות כאלו אשר יופנו אליו בעניין העבודות ולרבות כאלו שיופנו אליו‬
‫מכל סיבה אחרת‪.‬‬
‫‪ .8‬אחריות‪ ,‬שיפוי וביטוח‬
‫‪ .1.1‬הקבלן יהיה אחראי בגין כל נזק‪ ,‬הוצאה‪ ,‬הפסד‪ ,‬תשלום‪ ,‬חסרון כיס‪ ,‬אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה אשר‬
‫יגרמו‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬למועצה ו‪/‬או לציודה‪ ,‬ו‪/‬או לצד שלישי ו‪/‬או לגופו ו‪/‬או לרכושו‪ ,‬לרבות לעובדי‬
‫הקבלן‪ ,‬ככל שיגרמו‪ ,‬בשל מעשה או מחדל כלשהם של הקבלן ו‪/‬או נותן שירותים מטעמה‪.‬‬
‫‪ .1.2‬מבלי לגרוע מכל סעד העומד למועצה מכוח כל דין ו‪/‬או הסכם‪ ,‬מוסכם בזה כי‪ ,‬הקבלן ישפה ויפצה את‬
‫המועצה‪ ,‬בתוך שלושה )‪ (3‬ימים מדרישתה הראשונה לכך‪ ,‬בגין כל נזק שיגרם לה כאמור בהסכם זה‪ ,‬ללא‬
‫הגבלת סכום עד הסך של ‪) $150,000‬ארה"ב( כפיצוי מוסכם‪ ,‬כל זאת מבלי שיהיה על המועצה להמציא‬
‫לקבלן כל חשבון‪ ,‬מסמך‪ ,‬הוכחה ו‪/‬או ראיה‪ ,‬ומבלי שיהיה על המועצה לדרוש ו‪/‬או לתבוע צד שלישי כלשהו‪,‬‬
‫תחילה ו‪/‬או במקביל ו‪/‬או בכלל‪.‬‬
‫‪ .1.3‬על הקבלן תחול האחריות המלאה‪ ,‬הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה‪ ,‬פציעה‪ ,‬נכות‪ ,‬מוות‪ ,‬וכל נזק‬
‫או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו‪/‬או לרכושו של נותן שירותים מטעמו של הקבלן למועצה‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫‪28‬‬
‫לגופו ו‪/‬או לרכושו של מי מטעמו של הקבלן ו‪/‬או לגופו ו‪/‬או לרכושו ו‪/‬או לצד שלישי כלשהו‪ ,‬ו‪/‬או לגופו ו‪/‬או‬
‫לרכושו של עובד ו‪/‬או פועל של הקבלן‪ ,‬כל זאת תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים ו‪/‬או‬
‫התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .9‬הוראות לעניין הסבת ההסכם‬
‫‪ .9.1‬הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי( ו‪/‬או את חובותיו‬
‫לפי חוזה זה‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר כלשהו‪ ,‬זולת עובדיו או‬
‫שליחיו‪ ,‬בביצוע השירותים לפי חוזה זה‪ ,‬אלא אם קיבל את הסכמתה המפורשת של המועצה בכתב ומראש‪.‬‬
‫ויובהר‪ ,‬כי הסבת או המחאת העבודות מושא חוזה זה מותרת‪ ,‬ברם וכפי שצוין הדבר נתון לשיקול דעתה של‬
‫המועצה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש‪.‬‬
‫ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה בו אשר ייחתם על‪-‬ידי המועצה מצד אחד לקבלן‬
‫מצד שני ולנמחה מצד שלישי‪.‬‬
‫‪ .9.2‬נתנה המועצה את הסכמתה להסבת החוזה‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן‬
‫מאחריותו והתחייבויותיו על‪-‬פי החוזה‪ ,‬וקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו‪/‬או מחדל של מבצעי‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪ .9.3‬היה הקבלן תאגיד רשום יראו בהעברת ‪ 45%‬או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם‬
‫ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים‪ ,‬כהסבת זכויות הדורשת את הסכמת המועצה כאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪ .10‬הפרת החוזה‬
‫‪ .10.1‬לא ימלא הקבלן את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה או בהתאם לתוכניות העבודה אשר הוכנו על‪-‬ידי‬
‫המועצה‪ ,‬או לא ימלא הקבלן אחר הוראותיה של המועצה‪ ,‬רשאית המועצה להתרות בו ולדרוש את ביצוע‬
‫העבודות כראוי‪ .‬ההתראה תהיה בעל‪-‬פה או בכתב‪.‬‬
‫‪ .10.2‬לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך שלושה )‪ (3‬ימים מיום קבלת‪/‬הודעת ההתראה‪ ,‬תהיה המועצה‬
‫רשאית לבטל את החוזה‪ ,‬להפסיק את ביצוע העבודות על‪-‬ידי הקבלן לפרק זמן משתנה ולבצע את העבודות‬
‫בעצמה ו‪/‬או למסרה לאדם אחר ולחייב את הקבלן בכל נזק ו‪/‬או הוצאה שייגרמו לה בנדון‪.‬‬
‫‪ .10.3‬הודיעה המועצה לקבלן על דבר ביטול החוזה כאמור לעיל‪ ,‬תשלם המועצה לקבלן רק תמורת עבודות שביצע‬
‫הקבלן עד תאריך ביטול החוזה ואשר אושרו על‪-‬ידי המועצה‪ ,‬בניכוי ו‪/‬או בפחתה ו‪/‬או בקיזוז כל סכום לו‬
‫זכאית המועצה מהקבלן על‪-‬פי החוזה וכל נזקים ו‪/‬או הוצאות המועצה עקב ו‪/‬או כתוצאה מהפרת החוזה‬
‫על‪-‬ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪ .10.4‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬תהיה המועצה רשאית לפעול בהתאם לכתבי הערבויות האוטומטיות אשר ניתנו לה‬
‫בהתאם לחוזה זה‪ ,‬לצורך הבטחת ביצוע החוזה; כולל חילוטה של כל הערבות הבנקאית או חלקה‪.‬‬
‫‪ .10.5‬אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה לנקוט כנגד הקבלן צעדים משפטיים ו‪/‬או לתבוע כל‬
‫סעד ו‪/‬או תרופה על‪-‬פי כל דין ו‪/‬או על פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .10.6‬אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן בהתאם‬
‫לחוזה זה ובהתאם לכל דין‪ ,‬וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של החוזה‪ ,‬המזכה את המועצה בכל סעד‬
‫על‪-‬פי החוזה זה ועל‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .11‬תקופת החוזה‬
‫‪ .11.1‬תקופת ההתקשרות על‪-‬פי חוזה זה הינה שנים‪-‬עשר )‪ (12‬חודשים החל מיום ______________ וכלה ביום‬
‫_____________ )להלן – תקופת החוזה(‪ .‬תקופת החוזה ניתנת להארכה עד שנים‪-‬עשר )‪ (12‬חודשים‬
‫נוספים בכל פעם וזאת עד ל‪ 4 -‬תקופות נוספות לאחר תקופת החוזה )להלן – התקופה המוארכת(; סך‪-‬הכל‬
‫תקופת החוזה ותקופות האופציה לא תעלה על ‪ 60‬חודשים‪.‬‬
‫האופציה להארכת החוזה הינה זכות המוענקת למועצה בלבד ומצויה היא תחת שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .11.2‬במהלך תקופת החוזה רשאית המועצה בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬להפסיק את ההתקשרות על‪-‬פי‬
‫חוזה זה בהודעה מוקדמת של שישים )‪ (60‬יום‪ .‬לקבלן לא תהיה כל תביעה ו‪/‬או טענה כספית אחרת למעט‬
‫זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין העבודות שניתנו על‪-‬ידו בפועל עד למועד הפסקת התקשרות‬
‫כאמור‪ ,‬ובכפוף להוראות חוזה זה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ .12‬תמורה‬
‫‪ .12.1‬בתמורה לביצוע כלל העבודות עבודות הריסוס וההדברה מושא המכרז בכלל שטח שיפוט המועצה )לרבות‬
‫במוסדות חינוך( ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם המועצה לקבלן תשלום בסך _______________ ‪₪‬‬
‫לכל חודש לביצוען של העבודות )לא כולל מע"מ(‪.‬‬
‫שירותים אופציאונליים‪:‬‬
‫בתמורה להקצאת רכב מסוג טנדר דאבל קבינה )לרבות נהג להפעלתו( וכן מדביר נוסף לביצוע העבודות נשוא‬
‫החוזה ולמילוי כלל הוראות חוזה זה תשלם המועצה לקבלן תשלום בסך ___________________ ‪ ₪‬לכל‬
‫יום לביצוען של העבודות )לא כולל מע"מ(‪.‬‬
‫)להלן – התמורה החודשית(‪.‬‬
‫‪ .12.2‬הפרשי הצמדה למדד יחושבו אחת ל‪ 6 -‬חודשים‪ ,‬החל מהחודש בו החל הקבלן בביצוע השירותים מושא‬
‫חוזה הקבלנות‪ .‬במסגרת הפרשי ההצמדה יחושבו אך ורק מדדים חודשיים חיוביים‪ .‬למען הסר ספק הצמדה‬
‫למדד מידי חודש בחודשו ותשלום תוספת סכום ההצמדה יהיו ממועד העדכון ואילך‪.‬‬
‫‪ .12.3‬מוסכם על הצדדים כי התמורה החודשית היא קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תשלום נאות והוגן לקבלן‪,‬‬
‫לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הקבלן על‪-‬פי‬
‫חוזה זה‪ ,‬או על‪-‬פי כל דין‪ .‬הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמועצה העלאות או שינויים בתמורה‬
‫החודשית‪ ,‬בין מחמת עליות שכר עבודה‪ ,‬שינוים בשערי חליפין של המטבעות‪ ,‬הטלתם או העלאתם של‬
‫מיסים‪ ,‬היטלים‪ ,‬אגרות או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬או מחמת כל‬
‫סיבה אחרת‪.‬‬
‫‪ .12.4‬הקבלן יגיש לאישור המפקח עד החמישי )‪ (5‬בכל חודש‪ ,‬חשבון בשני עותקים‪ ,‬עבור ביצוע העבודות בחודש‬
‫שקדם לו‪ ,‬לרבות דו"ח ובו הימים בהם בוצע הריסוס‪ ,‬ההדברה וניכוש העשבייה באזורים בהם בוצעו‬
‫העבודות בכל יום ומהות העבודה שבוצעה באותו יום‪ .‬לדו"ח יצרף הקבלן אישור יומי מטעם המנהל או‬
‫המפקח בדבר ביצוע העבודות בנוסח הקבוע בנספח ו' לחוזה הקבלנות‪.‬‬
‫תנאי זה הינו תנאי יסודי בהסכם‪.‬‬
‫‪ .12.5‬המפקח יבדוק את החשבון תוך שבעה )‪ (7‬ימים מיום הגשת החשבון על‪-‬ידי הקבלן‪ .‬המפקח יצרף לחשבון את‬
‫השגותיו ואת דו"ח בקרת איכות השירות החודשי ויעבירו למנהל‪.‬‬
‫‪ .12.6‬המנהל יבדוק את החשבון ואת השגותיו של המפקח תוך שבעה )‪ (7‬ימים מיום קבלת החשבון וההשגות‬
‫מהמפקח‪ .‬המנהל יחליט בהתאם לשיקול דעתו לאשר את החשבון באופן מלא או חלקי או יסרב לאשר את‬
‫החשבון‪ ,‬ויצרף לחשבון דו"ח בקרת השירות החודשי בפחתה ו‪/‬או קיזוז ו‪/‬או ניכוי הנדרשים מחשבון הקבלן‬
‫עקב ביצוע לקוי ו‪/‬או אי ביצוע עבודות ו‪/‬או גרימת נזקים ו‪/‬או עקב ניכויים המחויבים על‪-‬פי חוק‪ ,‬ויעבירו‬
‫לגזברות‪.‬‬
‫‪ .12.7‬גזברות המועצה תשלם לקבלן כנגד כל חשבון את ההסכם שאושר‪ ,‬בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ו‪/‬או‬
‫ניכוי ו‪/‬או הפחתה כפי שפורטו על‪-‬ידי המנהל או הנדרשים על‪-‬פי חוק בתוך ‪ 90‬יום מתום החודש הקלנדארי‬
‫במסגרתו בוצעו העבודות )תנאי שוטף ‪ 90 +‬יום(‪.‬‬
‫‪ .12.8‬ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו כראיה‪ ,‬לכאורה‪ ,‬בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ולמועדיהם‬
‫ולמועד הגשת חשבונותיו‪.‬‬
‫‪ .13‬ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק‬
‫‪ .13.1‬הקבלן מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה תהא ברשותו תעודת "עוסק מורשה" תקפה לפי חוק מס‬
‫ערך מוסף‪ ,‬תשל"ו‪.1976-‬‬
‫‪ .13.2‬הקבלן מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת חוזה זה כנדרש על‪-‬פי‬
‫כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל‪.‬‬
‫‪ .13.3‬במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון )‪ (1‬לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית‪ ,‬ימציא הקבלן למועצה‬
‫אישור מרשויות המס על ניכוי מס במקור‪ ,‬וזאת כתנאי לביצוע תשלום התמורה על‪-‬פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ .13.4‬במעמד החתימה ימציא הקבלן למועצה טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי הטופס במצורף כנספח ג'‬
‫לחוזה הקבלנות‪ .‬הטופס יהא חתום על‪-‬ידי הקבלן בצירוף אימות החתימה על‪-‬ידי עורך‪-‬דין ובצירוף חתימת‬
‫מורשי החתימה בבנק; העברת טופס פרטי חשבון בנק מהווה תנאי לביצוע תשלום התמורה על‪-‬פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .14‬ערבות ביצוע‬
‫‪ .14.1‬להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הקבלן על‪-‬פי חוזה זה‪ ,‬יפקיד הקבלן בידי המועצה לפני מועד‬
‫החתימה על החוזה‪ ,‬ערבות בנקאית‪ ,‬צמוד למדד המחירים לצרכן החיובי בלבד‪ ,‬בנוסח המצורף בנספח א'‬
‫לחוזה הקבלנות ערבות ביצוע )להלן – ערבות ביצוע(‪ ,‬על סך ‪ 40,000‬ש"ח כולל מע"מ )במילים – ארבעים‬
‫אלף ש"ח(‪.‬‬
‫‪ .14.2‬ערבות הביצוע‪ ,‬תהא בתוקף לתקופה של שנים‪-‬עשר )‪ (12‬חודשים ממועד החתימה על חוזה זה‪ .‬שלושים )‪(30‬‬
‫יום טרם פקיעת מועד הערבות הבנקאית יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות הביצוע לתקופה נוספת‪ ,‬כך‬
‫שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף למאה ועשרים )‪ (120‬יום נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות;‬
‫האמור איננו מפחית מזכותה של המועצה להאריך את ערבות הביצוע בהתאם להודעה מטעמה כאמור‬
‫וכמפורט בנוסח ערבות הביצוע‪ ,‬אם כי חובת הארכה חלה על הקבלן‪.‬‬
‫‪ .14.3‬הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע‪ ,‬וכל הוצאה אחרת נדרשת‪.‬‬
‫‪ .14.4‬לא קיים הקבלן תנאי מתנאי חוזה זה‪ ,‬או לא ביצע את העבודה הקבלנית כולה או חלקה‪ ,‬לשביעות רצון‬
‫ראש המועצה ו‪/‬או גזבר המועצה ו‪/‬או המנהל‪ ,‬תהא רשאית המועצה לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או‬
‫במלואה כמשמעותה בסעיף זה‪ ,‬מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור‪ .‬הערבות תהא‬
‫בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מידית עם דרישתה בלא צורך הנמקה‪.‬‬
‫‪ .14.5‬סכום הערבות שנגבה על‪-‬ידי המועצה‪ ,‬ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט‪ ,‬מבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי‬
‫לבוא כלפי המועצה או כלפי ראש המועצה ו‪/‬או גזבר המועצה ו‪/‬או המנהל ו‪/‬או המפקח‪ ,‬בטענות מכל מין‬
‫וסוג שהוא בקשר לכך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיה של המועצה בגין הפרת החוזה‪.‬‬
‫‪ .14.6‬בנוסף לערבות הביצוע‪ ,‬רשאית המועצה לעכב תחתיה את יתרת התשלומים לקבלן ולקזז ו‪/‬או להפחית ו‪/‬או‬
‫לנכות מיתרת התשלומים‪ ,‬כל סכום לכיסוי נזקים ו‪/‬או התחייבויות של הקבלן כלפי המועצה ו‪/‬או כלפי כל‬
‫צד שלישי‪.‬‬
‫‪ .15‬ביטוחים‬
‫‪ 15.1‬מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על‪-‬פי דין‪ ,‬הרי שעל הקבלן לבטח את עצמו ואת המועצה‬
‫ביחד ולחוד )אחריות צולבת( על חשבונו למשך כל תקופת החוזה )לרבות כל תקופות הארכת החוזה(‬
‫בביטוח מעבידים‪ ,‬ביטוח כלי רכב מקיף וחובה‪ ,‬ביטוח צד שלישי‪ ,‬הכל בהתאם לנספח ב' לחוזה‬
‫הקבלנות "אישור בדבר קיום ביטוחים" המצורף לחוזה כחלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪ 15.2‬הקבלן מתחייב לשלם בזמן ובמועד כל פרמיה ולהמציא בעצמו למועצה את הקבלות עבור דמי הפרמיות‬
‫ולמלא אחר הוראות כל פוליסה‪ ,‬הכל בכדי להבטיח את תוקף הפוליסות במשך כל תקופות החוזה‪.‬‬
‫‪ 15.3‬על הקבלן לקבל את אישורה המוקדם של המועצה לנוסח הפוליסות ולהיקפן‪ .‬עם חתימת חוזה זה‬
‫ימציא הקבלן בעצמו למועצה את המקור של כל אחת מהפוליסות הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 15.4‬אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה‪ ,‬תהא רשאית המועצה לבצע את‬
‫הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח בגין אותם הביטוחים לרבות הפרמיות השוטפות‪ ,‬והמועצה‬
‫תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא‪ ,‬וכן רשאית לגבותם‬
‫מהקבלן בכל דרך‪.‬‬
‫‪ 15.5‬מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על‪-‬פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין‪ ,‬מתחייב הקבלן לערוך על‬
‫חשבונו את הביטוחים כמפורט בנספח ב' לחוזה הקבלנות‪ ,‬ולהמציא למועצה את נספח ב' לחוזה‬
‫הקבלנות כשהוא חתום על‪-‬ידי חברת הביטוח‪.‬‬
‫‪ 15.6‬כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת המועצה בכתב לפחות שישים )‪(60‬‬
‫יום מראש‪ ,‬ויהיה כפוף לאישור המועצה‪.‬‬
‫‪ 15.7‬פוליסות הביטוח יכללו סעיף על התחייבות חברת הביטוח לפרוע את סכומי תביעות למועצה או למי‬
‫שהמועצה תורה לשלם לו‪ ,‬כאשר די בחתימת המועצה על כתב קבלה וסילוקין לתשלום סכום התביעה‪.‬‬
‫‪ 15.8‬סעיפי בוררות הקיימים בפוליסות‪ ,‬אם הם קיימים יהיו בטלים ומבוטלים‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ 15.9‬הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על‪-‬פי חוזה זה‪ .‬אי קיום תנאי פוליסות הביטוח‬
‫על‪-‬ידי הקבלן‪ ,‬לא יפגעו בזכויות המועצה‪.‬‬
‫‪ 15.10‬מבלי לגרוע באמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מהוראות פוליסת הביטוח מובהר ומודגש בזאת כי הקבלן‬
‫אחראי כלפי המועצה‪ ,‬כלפי עובדיו‪ ,‬כלפי שלוחיו וכלפי כל צד שלישי‪ ,‬לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה‬
‫או מחדל של הקבלן ו‪/‬או שלוחיו וכן לכל נזק ו‪/‬או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו למועצה ו‪/‬או למערכות‬
‫הקשורות עימה ו‪/‬או לכל אדם ו‪/‬או לכל רכוש‪ ,‬כתוצאה מביצוע העבודות )במישרין או בעקיפין( ו‪/‬או‬
‫חלק מהן ו‪/‬או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו‪/‬או כתוצאה מאי ביצוע העבודות ו‪/‬או כתוצאה ממעשהו‬
‫ו‪/‬או כתוצאה ממחדלו של הקבלן ו‪/‬או שלוחיו ו‪/‬או כל מי הבא מטעם הקבלן‪.‬‬
‫‪ 15.11‬הקבלן ישפה ו‪/‬או יפצה את המועצה בגין כל נזק אשר ייגרם לה כאמור לעיל‪ ,‬לרבות הוצאות משפט‬
‫ושכר טרחת עו"ד וכל הוצאה אחרת אשר נגרמה לה כתוצאה מכך‪.‬‬
‫‪ .16‬תיקון ליקויים‪ ,‬קיזוזים‪ ,‬הפחתות וניכויים‬
‫‪ .16.1‬הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ליקויים בעבודות לשביעות רצונם של המנהל ו‪/‬או המפקח ותוך המועד‬
‫שנקבע על‪-‬ידם לתיקון הליקוי‪.‬‬
‫לא תיקן הקבלן במועד את הליקויים כאמור‪ ,‬המועצה רשאית לתקן את הליקויים בעצמה או על ידי מי‬
‫מטעמה על חשבון הקבלן‪ .‬תיקנה המועצה את הליקויים כאמור‪ ,‬תהא זכאית להשבה מידית של כל הוצאה‬
‫או נזק שנגרמו לה בגין כך בתוספת של ‪ 15%‬הוצאות מיוחדות‪.‬‬
‫אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המועצה בעניין זה ובמקרים מעין אילו‪.‬‬
‫‪ .16.2‬מבלי לגרוע בכלל התחייבויות של הקבלן על‪-‬פי חוזה זה‪ ,‬הרי ש‪-‬‬
‫‪ .16.2.1.1‬במידה ויימצאו יותר מעשרה )‪ (10‬לרוות )זחלים( או ביצים של יתושים ו‪/‬או חרקים מזיקים אחרים‬
‫בשטחי המועצה )בכל תקופת ההתקשרות( על‪-‬ידי ביקורת שתיערך על‪-‬ידי אחד מגופי הביקורת במועצה‬
‫על הקבלן לתקן ולטפל בכך בתוך ‪ 24‬שעות מהודעת המנהל על כך‪ ,‬במידה ולא ייעשה כן יחול על הקבלן‬
‫קנס בשיעור של ‪ ₪ 2,000‬ויינתנו לו ‪ 48‬שעות נוספות לתקן את הצריך תיקון כאמור בהודעת המנהל‪,‬‬
‫במידה והקבלן לא עשה כן יוזמן הקבלן לשימוע בפני המועצה בעניין והדבר יראה כהפרה חמורה של‬
‫ההסכם מבלי לגרוע בקנסות שיושתו על הקבלן בעניין‪.‬‬
‫‪ .16.2.1.2‬במידה ותמצא עשבייה או צמחייה מזיקה בנחלים ו‪/‬או על גדות הנחלים בשטחי העיר )בכל תקופת‬
‫ההתקשרות( על‪-‬ידי ביקורת שתיערך על‪-‬ידי אחד מגופי הביקורת במועצה על הקבלן לתקן ולטפל בכך‬
‫בתוך ‪ 24‬שעות מהודעת המנהל על כך‪ ,‬במידה ולא ייעשה כן יחול על הקבלן קנס בשיעור של ‪₪ 2,000‬‬
‫ויינתנו לו ‪ 48‬שעות נוספות לתקן את הצריך תיקון כאמור בהודעת המנהל‪ ,‬במידה והקבלן לא עשה כן‬
‫יוזמן הקבלן לשימוע בפני המועצה בעניין והדבר יראה כהפרה חמורה של ההסכם מבלי לגרוע בקנסות‬
‫שיושתו על הקבלן בעניין‪.‬‬
‫‪ .16.3‬אם יתגלו ליקויים כפי שיקבע על‪-‬ידי המפקח או המנהל או גורם מוסמך אחר מטעם המועצה או מטעם גורם‬
‫מסמך אחר )לרבות המשרד להגנת הסביבה ו‪/‬או משרד החקלאות ופיתוח הכפר ו‪/‬או משרד הבריאות(‬
‫במהלך העבודות‪ ,‬והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק הזמן אשר הוקצב בעניין‪ ,‬רשאי‬
‫המנהל להפחית מגובה התמורה החודשית לקבלן סכומים המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי ושיפוי המועצה‬
‫על גרימת הליקוי‪ ,‬כל זאת מבלי להפחית מאחריותו העצמאית של הקבלן כלפי יתר הגופים הנ"ל ו‪/‬או כל גוף‬
‫מוסמך אחר‪.‬‬
‫‪ .16.4‬בתום חודש קלנדארי יפרט המנהל את רשימת הליקויים ושיעור הקיזוז בגין כל אחד מהם‪ ,‬ויעבירם לקבלן‪.‬‬
‫‪ .16.5‬הקבלן רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך שלושים )‪ (30‬יום מיום מסירת רשימת הליקויים לקבלן;‬
‫הערעור ייעשה בכתב לגזבר המועצה ו‪/‬או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב; החלטתו בעניין תהא סופית; גזבר‬
‫המועצה ו‪/‬או מי ממטעמו נדרש ליתן את החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך ארבעים‪-‬וחמישה )‪ (45‬יום‬
‫מיום הערעור בעניין על‪-‬ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪ .16.6‬הקבלן ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש‪ ,‬לכל מקרה‪ ,‬בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת בהתאם‬
‫לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן‪ ,‬כל זאת בלא להפחית מזכויות‬
‫המועצה לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי –‬
‫‪32‬‬
‫הליקוי‬
‫הימצאות מעל ‪ 3‬לרוות )זחלים( או‬
‫ביצים של יתושים ו‪/‬או חרקים‬
‫מזיקים אחרים לאחר ביצוע הריסוס‬
‫בכל שטח מרוסס‬
‫הימצאות עשבייה בגובה של מעל ‪30‬‬
‫ס"מ לאחר ביצוע הריסוס בכל שטח‬
‫המרוסס‬
‫אי העסקת עובד בלבוש ואמצעי‬
‫מיגון לכל יום‬
‫הליקוי‬
‫סכום הקיזוז‬
‫המוסכם בשקלים‬
‫חדשים‬
‫לכל מקרה בודד‬
‫סכום הקיזוז‬
‫המוסכם‬
‫בשקלים‬
‫חדשים‬
‫לכל מקרה בודד‬
‫‪2,000‬‬
‫אי סיום כל העבודות בהתאם‬
‫לתוכנית העבודה ליום‬
‫‪3,000‬‬
‫‪2,000‬‬
‫אי ביצוע הוראות המנהל או‬
‫המפקח‬
‫‪500‬‬
‫‪1,000‬‬
‫מסירת עבודות לקבלן משנה ללא‬
‫אישור לכל יום‬
‫‪2,500‬‬
‫‪ .16.7‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬המועצה רשאית לקזז ו‪/‬או להפחית ו‪/‬או לנכות ו‪/‬או לעכב ו‪/‬או לעקל מהקבלן‬
‫בכל עת ובכל זמן כל סכום אשר‪ ,‬לכאורה‪ ,‬מגיע לקבלן לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל המועצה לשלמו‬
‫לקבלן‪ ,‬אשר לדעת המנהל מגיע מהקבלן למועצה ו‪/‬או לצד שלישי על‪-‬פי חוזה או על‪-‬פי דין או על‪-‬פי חוק‬
‫ו‪/‬או על‪-‬פי החלטה שיפוטית‪ ,‬בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב‪.‬‬
‫‪ .16.8‬הקבלן לא ישבית‪ ,‬באופן חלקי או מלא‪ ,‬את עבודותיו מושא חוזה זה )ו‪/‬או עיכוב בביצוע העבודות(‪ ,‬מכל‬
‫סיבה שהיא‪ ,‬לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הקבלן לבין עובדיו ו‪/‬או כתוצאה מסכסוך כספי‬
‫ו‪/‬או משפטי עם המועצה ו‪/‬או מכל סיבה אחרת‪.‬‬
‫השבית הקבלן את עבודותיו ישלם הקבלן למועצה פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של עשרה )‪(10%‬‬
‫אחוזים מהתשלום החודשי לכל יום עבודה שבו לא ביצע את העבודות; אין בפיצוי האמור כדי לגרוע‬
‫מזכויותיה האחרות של המועצה לקזז ו‪/‬או להפחית ו‪/‬או לנכות סכומים כסף נוספים בגין השבתת הפעילות‪,‬‬
‫לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע‪.‬‬
‫כמו כן רשאית המועצה לתבוע את הקבלן בגין מלוא הנזקים אשר יגרמו לה כתוצאה מהשבת עבודות‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪ .16.9‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬ומבלי לגרוע מכל זכות ו‪/‬או סמכות אחרת של המועצה על‪-‬פי כל דין ו‪/‬או חוזה‬
‫זה‪ ,‬הרי שהמועצה רשאית‪ ,‬במקרה של השבתה כאמור‪ ,‬להעסיק קבלן‪/‬נים או עובדים אחרים בביצוע‬
‫העבודות )או חלקם( ו‪/‬או לבצע את העבודות )או חלקן( בעצמה‪ ,‬ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות‬
‫בביצוע העבודות כאמור בתוספת של ‪ 15%‬הוצאות מיוחדות של המועצה‪.‬‬
‫‪ .17‬ביטול ההסכם‬
‫‪ .17.1‬מבלי לגרוע מכל תרופה או זכות‪ ,‬הנתונים למועצה‪ ,‬לפי חוזה זה ולפי כל דין )לרבות חילוט הערבות‬
‫הבנקאית(‪ ,‬הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהא המועצה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת‬
‫התראה בת ששים )‪ (60‬ימים‪ ,‬לבטל את חוזה זה ו‪/‬או לסלק את הקבלן מביצוע העבודות באמצעות קבלן‬
‫אחר ו‪/‬או בכל דרך אחרת –‬
‫)א( אם הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על‪-‬פי חוזה זה‪.‬‬
‫)ב( אם ימונה לקבלן ו‪/‬או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(‪ ,‬או אם הוגשה בקשה‬
‫למינוי כונסי נכסים ו‪/‬או מנהל כאמור‪.‬‬
‫)ג( אם הקבלן יפשוט את הרגל‪ ,‬או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי‬
‫נכסיו כולם או חלקם‪ ,‬או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו‪ ,‬או במקרה של‬
‫גוף מאוגד‪ ,‬נתקבלה על‪-‬ידו החלטה על פירוק מרצון‪ ,‬או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק‪ ,‬או שניתן נגדו צו‬
‫פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני‪ ,‬או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם‪ ,‬או‬
‫שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי פקודת החברות )נוסח חדש(‪,‬‬
‫התשמ"ג‪.1983-‬‬
‫)ד( במקרה והוטל עיקול על רכושו של הקבלן‪ ,‬או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל‬
‫לגבי רכושו של הקבלן או מקצתו‪.‬‬
‫)ה( במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך שלושה )‪ (3‬ימים ללא סיבה מספקת‪ ,‬לדעתה של המועצה‪ ,‬או‬
‫אם הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫)ו( כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ו‪/‬או חלקה‪ ,‬או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו‪/‬או ביצוע חלקה‪,‬‬
‫או שאינו מבצעה ו‪/‬או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על‪-‬ידי המנהל או המפקח‪,‬‬
‫או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על‪-‬פי לוח הזמנים‪ ,‬או שהינו מפר התחייבות מן‬
‫ההתחייבויות המוטלות עליו על‪-‬פי חוזה זה ואינו מציית תוך שלושה )‪ (3‬ימים ו‪/‬או פרק זמן אחר‬
‫שנקבע על‪-‬ידי המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן בכתב‪ ,‬להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך‬
‫בביצוע העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו‪/‬או לפי לוח הזמנים ו‪/‬או לקיום ההתחייבות‪.‬‬
‫)ז( בכל מקרה בו הקבלן הפר חוזה זה בהפרה יסודית‪ ,‬או שהקבלן הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו לא‬
‫תוקנה בתוך עשרה )‪ (10‬ימים מיום שהקבלן יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על‪-‬ידי‬
‫המנהל בהודעה שנמסרה לקבלן‪.‬‬
‫)ח( אם תגרם לקבלן )חס וחלילה( נכות תמידית או מחלה ממושכת אשר כתוצאה ממנה תישלל ממנו‬
‫היכולת להמשיך במילוי תפקידו; ובמקרה של תאגיד לבעלי החברה ו‪/‬או מנהליה‪.‬‬
‫)ט( כשהקבלן הסב את החוזה‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬לאחר‪ ,‬או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות בלי הסכמת‬
‫המועצה מראש ובכתב‪.‬‬
‫)י( הקבלן אינו ממלא את הוראות המפקח ו‪/‬או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו‪/‬או תוך הזמן‬
‫שנקבע לכך על‪-‬ידי נותן ההוראה‪.‬‬
‫)יא( התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה‪ ,‬או שהקבלן לא‬
‫גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקבלן‪.‬‬
‫)יב( התברר כי הקבלן מסר למועצה הצהרות ו‪/‬או נתונים ו‪/‬או דו"חות במסגרת ביצוע תפקידיו‪.‬‬
‫)יג( אין במקרים המנויים לעיל‪ ,‬כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת למועצה בגין הפרת חוזה‪ ,‬על‪-‬פי כל דין ‪,‬‬
‫וכן מהסעדים הנוספים ו‪/‬או החלופיים העומדים לרשותה על‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .17.2‬הפר הקבלן הוראה מהוראות החוזה‪ ,‬רשאית המועצה לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן –‬
‫)א( לחלט את הערבות הבנקאית אשר ניתנה לה לשם ביצוע ומילוי חוזה זה על‪-‬ידי הקבלן‪.‬‬
‫)ב( לתבוע את הקבלן בגין כל נזק ו‪/‬או הוצאה ו‪/‬או שיפוי ו‪/‬או פיצוי‪.‬‬
‫)ג( לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהקבלן חייב בביצועם על‪-‬פי חוזה זה‬
‫ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך‪ ,‬בין אם באמצעות חילוט ערבות ובין אם באמצעות קיזוז‬
‫מחשבונותיו‪.‬‬
‫‪ .18‬שונות‬
‫‪ .18.1‬גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו‪/‬או בהוראות הנספחים ו‪/‬או בהוראות המסמכים ו‪/‬או סתירה בין‬
‫הוראות החוזה להוראות הנספחים ו‪/‬או המסמכים השונים‪ ,‬יפנה הקבלן למנהל על‪-‬מנת לקבל הנחיות בדבר‬
‫הפירוש הנכון‪ .‬הפירוש אשר יינתן על‪-‬ידי המנהל יהא סופי ומוחלט ויחייב את הקבלן‪.‬‬
‫‪ .18.2‬ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של חוזה זה אין פירושו ואין להסיק ממנו כי הוא יוותר‬
‫על הפרה נוספת של חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .18.3‬הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי כל הוראה וכל התחייבות על פי הסכם זה תחשב כהתחייבות עצמאית‬
‫ונפרדת‪ ,‬והעדר אפשרות לאכוף כל הוראה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬או חלקים הניתנים להפרדה מהן לא ייגרע בכל אופן‬
‫שהוא מאפשרות האכיפה של שאר ההוראות או ההתחייבויות‪ .‬היה והוראה ו‪/‬או הוראות הכלולות בהסכם‬
‫זה יחשבו‪ ,‬מסיבה כלשהי‪ ,‬כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת אכיפתן‪ ,‬הוראה ו‪/‬או הוראות אלו‬
‫יפורשו באופן המגביל או מצמצם אותן כך שיאפשר אכיפתן בהתאם לדין החל‪.‬‬
‫‪ .18.4‬כל חילוקי דעות ו‪/‬או סכסוכים בקשר לחוזה זה‪ ,‬פירושו ו‪/‬או ביצועו ו‪/‬או ביטולו‪ ,‬וכל תביעה בקשר לכך‪,‬‬
‫יובאו להכרעה בפני בתי המשפט במחוז חיפה בהתאם לסמכותם העניינית של בתי‪-‬המשפט במחוז‪ ,‬וככל‬
‫שהסמכות העניינית היא של בית‪-‬משפט שלום יידון הדבר בפני בית‪-‬משפט השלום בחיפה‪ ,‬והצדדים‬
‫מסכימים לסמכותו הבלעדית של בית משפט זה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ .18.5‬כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא לחוזה זה‪ .‬מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו‬
‫בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני שבעים ושתים )‪ (72‬שעות ממועד המשלוח‪ ,‬אם נמסרה‬
‫ביד ‪ -‬במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה ‪ -‬ביום בו נשלחה‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום ‪-‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הקבלן‬
‫שם הקבלן – ________________‬
‫ח‪.‬צ‪/.‬ח‪.‬פ‪/.‬ת‪.‬ז‪/.‬מס' תאגיד – _________________‬
‫שמות מורשי החתימה החותמים על חוזה זה –‬
‫__________________; ת‪.‬ז‪________________ .‬‬
‫__________________; ת‪.‬ז‪________________ .‬‬
‫‪35‬‬
‫נספח א' לחוזה הקבלנות‬
‫כתב ערבות בנקאית‬
‫)ערבות ביצוע(‬
‫לכבוד‬
‫המועצה המקומית זכרון יעקב‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית‬
‫על‪-‬פי בקשת ________________________ )להלן ‪" -‬המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם‬
‫לסילוק כל סכום עד לסך של ‪) ₪ 40,000‬ארבעים אלף שקלים חדשים(‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה‪,‬‬
‫כהגדרתו של מונח זה להלן‪ ,‬שתדרשו מאת המבקשים בהמשך לזכייתם במכרז מס' ‪1/2015‬‬
‫במכתבנו זה‪:‬‬
‫"מדד" ‪-‬‬
‫משמעו מדד המחירים לצרכן‪ ,‬המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה ולמחקר כללי‪.‬‬
‫הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן‪:‬‬
‫אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל‪ ,‬על פי ערבות זו )להלן‪" :‬המדד‬
‫החדש"(‪ ,‬כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש ____ ‪ 2015‬שפורסם בתאריך _____‬
‫)להלן ‪" -‬המדד היסודי"(‪ ,‬יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן‬
‫המצוין כדרישתכם הנ"ל‪ ,‬מחולק במדד היסודי‪.‬‬
‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מיום דרישתכם בכתב‬
‫שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת‬
‫המבקשים‪.‬‬
‫ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪ ,‬ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם‬
‫על‪-‬פיה בהליך משפטי‪ ,‬או באופן אחר‪ ,‬ולא תהיו חייבים להגיש תחילה‪ ,‬לשם קבלת תשלום על‪-‬‬
‫פיה‪ ,‬תביעה משפטית נגד המבקשים או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ‪) 1.6.16‬כולל(‪ .‬דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק __________‬
‫סניף_________‬
‫כתובת _________‬
‫טלפון __________‬
‫‪36‬‬
‫נספח ב' לחוזה הקבלנות‬
‫אישור עריכת הביטוח‬
‫תאריך‪___/___/____ :‬‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור על קיום ביטוחים של ______________ )להלן – הקבלן(‬
‫בגין חוזה קבלנות מס' _____ מיום ___________ בעניין מתן שירותי ריסוס והדברה בשטח‬
‫שיפוטה של מועצה מקומית זכרון יעקב )להלן – החוזה‪ ,‬העבודות ו‪ -‬המועצה בהתאמה(‬
‫אנו הח"מ _________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן –‬
‫‪ .1‬אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח ביצוע העבודות על‪-‬פי חוזה הקבלנות בין המועצה לקבלן‬
‫כמפורט להלן –‬
‫)א( ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם ביצוע העבודות ובקשר לכל פעולה אחרת הנובעת‬
‫ו‪/‬או הקשורה לביצוע החוזה‪ ,‬לרבות הרחבה לכיסוי נזקי רכוש הנגרמים על‪-‬ידי כלי רכב‬
‫מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של כל הרכב וכן נזקי גוף שאינם מכוסים על‪-‬ידי‬
‫ביטוח רכב חובה‪.‬‬
‫גבול האחריות למקרה ‪) $ 500,000 -----‬דולר ארה"ב(‪.‬‬
‫לתקופה ‪) $ 5,000,000 -----‬דולר ארה"ב(‪.‬‬
‫)ב( ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על‪-‬ידי הקבלן בעבודות לרבות קבלני‬
‫משנה ועובדיהם‪ .‬הביטוח מורחב לשפות את המועצה‪ ,‬במידה ותיקבע כמעבידתם של עובדי‬
‫הקבלן או שלוחיו בגבולות אחריות שלא יפחתו מ‪) $ 500,000 -‬דולר ארה"ב( למקרה ו‪-‬‬
‫‪) $ 5,000,000‬דולר ארה"ב( לתקופה‪.‬‬
‫)ג( ביטוח חובה לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות‪.‬‬
‫)ד( ביטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב והציוד המשמשים לביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .1‬בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף וויתור על תחלוף כנגד המועצה וכל הבא מטעמה‪ ,‬לרבות חברות‬
‫בנות ושלובות של המועצה‪.‬‬
‫‪ .2‬תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא מיום _______________ )כולל( ועד ליום _____________ )כולל(‪,‬‬
‫והן תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופת שנה נוספת כל עוד ההסכם יהא בתוקף )לרבות תקופות‬
‫האופציה(‪ ,‬אלא אם כן יימסר לכם בכתב הודעה על ביטול על‪-‬ידי ראש המועצה או גזבר המועצה‪.‬‬
‫‪ .3‬אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים )למעט ביטוח החובה( נכללים התנאים הבאים –‬
‫א‪ .‬המועצה לרבות כל חברת בת וכל עובד או שלוח שלה יכללו כמבוטחים נוספים‪.‬‬
‫ב‪ .‬בביטוחי החבות נכלל סעיף אחריות צולבת‪.‬‬
‫ג‪ .‬נכלל תנאי הקבוע כי ביטול הפוליסות ייעשה בהודעה מוקדמת אשר תימסר למועצה ששים )‪ (60‬יום‬
‫לפני מועד הביטול‪.‬‬
‫ד‪ .‬מבוטלת זכות כלפי המועצה‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ .4‬הקבלן לבדו אחראי לתשלום כל הפרמיות וכל ההשתתפויות העצמיות עבור הביטוחים‪.‬‬
‫‪ .5‬זכויות המועצה לא תיפגענה עקב אי הודעה על קרות אירוע‪ ,‬הגשת הודעה על תביעה‪ ,‬הגשת תביעה וכיוצא‬
‫בזאת‪ ,‬אלא אם כן המקרה היה ידוע למועצה‪ ,‬שלצורך אישור זה מוגדרת המועצה והממונה על נושאי‬
‫הביטול של המועצה‪.‬‬
‫‪ .6‬כל סעיף בפוליסה )אם ישנו כזה‪ ,‬ככל שישנו( המפקיע ו‪/‬או המקטין ו‪/‬או המגביל בדרך כלשהי את‬
‫אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה ו‪/‬או הקבלן‪ ,‬ולגבי הקבלן הרי שהביטוח על‪-‬פי‬
‫פוליסות הביטוח הנ"ל הוא ביטוח ראשוני המזכה את המבוטחים במלוא השיפוי המגיע על‪-‬פי תנאיו‪.‬‬
‫‪ .7‬בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה בפוליסות‪ ,‬המפקיעים ו‪/‬או המגבילים את הכיסוי בקשר עם‬
‫משאיות‪ ,‬מנופים‪ ,‬מעליות‪ ,‬טעינה ופריקה‪ ,‬מכשירי הרמה‪ ,‬ירידה מכלי רכב וכלי רכב )מלבד האחריות לפי‬
‫חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‪ ,‬תשל"ה‪ (1975-‬התפוצצות‪ ,‬אש‪ ,‬אדים‪ ,‬שיטפון‪ ,‬בהלה‪ ,‬נוזלים‪ ,‬מזון‪,‬‬
‫משקאות‪ ,‬מוצרי שמן ונפט‪ ,‬זיהום תאונתי מכל מין וסוג‪ ,‬קבלנים‪ ,‬קבלני משנה‪ ,‬עובדים‪ ,‬עבודות נוער‪,‬‬
‫בעלי חיים‪ ,‬אופניים‪ ,‬אופנועים‪ ,‬רכוש של המועצה שבו פועל הקבלן‪.‬‬
‫‪ .8‬ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על‪-‬ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות‬
‫שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב‪.‬‬
‫פרטים –‬
‫שם חברת הביטוח‪_______________________ :‬‬
‫כתובת חברת הביטוח‪ , _________________________ :‬טל'‪ ______________ :‬פקס‪____________ :‬‬
‫שם סוכן הביטוח‪___________________________ :‬‬
‫כתובת סוכן הביטוח‪ ,__________________________ :‬טל'‪ ______________ :‬פקס‪____________ :‬‬
‫פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס' ________________________‬
‫פוליסת ביטוח מעבידים מס' ______________________________‬
‫______________________‬
‫חתימה וחותמת חברת הביטוח‬
‫____________________‬
‫תאריך‬
‫‪38‬‬
‫נספח ג' לחוזה הקבלנות‬
‫פרטי חשבון בנק‬
‫לכבוד‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫)להלן – המועצה(‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫‪ .1‬שם הקבלן – _________________‬
‫‪ .2‬מספר ת‪.‬ז‪/.‬ח‪.‬פ‪/.‬ח‪.‬צ‪ /.‬מספר רישום – _________________‪.‬‬
‫‪ .3‬מען למשלוח הודעה על ביצוע התשלום –‬
‫רחוב‪ __________ :‬מס'‪ ____ :‬ת‪.‬ד‪ ______ :.‬ישוב‪ ___________ :‬מיקוד‪___________ :‬‬
‫טל'‪ ________________ :‬פקסימיליה‪_________________ :‬‬
‫‪ .4‬פרטי חשבון הבנק להעברת התמורה החודשית –‬
‫שם הבנק‪ __________ :‬מס' הבנק‪________ :‬שם הסניף‪ ___________ :‬מס' הסניף‪_____ :‬‬
‫מס' חשבון‪.______________ :‬‬
‫מרחוב‪ ____________ :‬מס'‪ ______________ :‬ישוב‪ ___________ :‬מיקוד‪__________ :‬‬
‫טל'‪ ________________ :‬פקסימיליה‪_________________ :‬‬
‫הרינו מצהירים ומתחייבים הזאת‪ ,‬כי במידה ויופקדו על‪-‬ידכם בשגגה כספים בחשבוננו באמצעות‬
‫העברה בנקאית‪ ,‬אנו נפעל להחזירם מיד וללא שיהוי לגזברות המועצה‪.‬‬
‫_________________‬
‫תאריך‬
‫_________________‬
‫חותמת חתימת הקבלן )המציע(‬
‫‪ .5‬אישור עורך‪-‬דין –‬
‫אני עוה"ד ______________ מאשר בזאת כי החתימה דלעיל היא של הקבלן )המציע( וכי מי‬
‫שחתם הוא מורשה החתימה מטעם הקבלן )המציע( וחתימתו מחייבת את הקבלן )המציע( לכל‬
‫דבר ועניין‪.‬‬
‫____________________‬
‫חתימה וחותמת עורך‪-‬הדין‬
‫‪ .6‬אישור הבנק –‬
‫הרינו מאשרים בזאת את הפרטים המנויים לעיל המהווים פרטי חשבון הבנק של הקבלן )המציע(‪,‬‬
‫אשר הינו לקוח הבנק‪.‬‬
‫_________________‬
‫תאריך‬
‫_________________‬
‫חותמת חתימת הבנק‬
‫‪39‬‬
‫נספח ד' לחוזה הקבלנות‬
‫הצעת מחיר )לא כולל מע"מ( ואומדן כמויות‬
‫‪ .1‬אומדן נתונים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוט המועצה‪.‬‬
‫מספר התושבים במועצה מקומית זכרון יעקב נכון למועד כתיבת מכרז זה‪ ,‬נאמד על כ‪ 21,000 -‬תושבים‬
‫ו‪ 32,000 -‬דונמים דונם בתחום שיפוטה וזאת בהתאם לנתוני ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובהתאם‬
‫לנתוני המועצה ורישומיה‪.‬‬
‫העבודות תתבצענה על‪-‬פי תוכנית עבודה מאושרת של המועצה בכל שטחי המועצה כהגדרתם בסעיף ‪5‬‬
‫לחוזה הקבלנות‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד‪ ,‬ואין בהם בכדי למנוע מהמועצה לדרוש ביצוע‬
‫עבודות משטחים הגדולים ו‪/‬או הקטנים מהשטחים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫בין אם נתגלו סתירות ו‪/‬או שגיאות בנתונים אילו ובין אם לאו‪ ,‬הרי שהקבלן )המציע( לא יהא זכאי לכל‬
‫תשלום נוסף מעבר להצעת המחיר אשר הוגשה על‪-‬ידו למכרז ואשר נקבע כהצעה הזוכה על‪-‬ידי המועצה‪.‬‬
‫‪ .2‬הצעת מחיר למתן שירותי ריסוס‪ ,‬הדברה‪ ,‬וכן עבודות נלוות כמפורט בתנאי המכרז וחוזה‬
‫הקבלנות בשטח שיפוט מועצה מקומית זכרון יעקב )לרבות ריסוס והדברה במוסדות‬
‫חינוך( )לא כולל מע"מ(‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫עבור ביצוע עבודות למתן שירותי ריסוס‪ ,‬הדברה‪ ,‬וכן עבודות נלוות כמפורט בתנאי המכרז‪ ,‬תוכנית‬
‫העבודה וחוזה הקבלנות בשטח שיפוט מועצה מקומית זכרון יעקב יהא המחיר המרבי ‪₪ 38,000‬‬
‫)שלושים ושמונה אלף ‪ (₪‬לחודש קלנדארי )לא כולל מע"מ( )מחיר זה מהווה אף אומדן המועצה‬
‫למכרז( ‪.‬‬
‫שיעור ההנחה אשר יינתן על‪-‬ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא ___________ )באחוזים(‪ ,‬ומחיר לחודש‬
‫עבודה קלנדארי יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על ___________ ‪) ₪‬במילים‪:‬‬
‫__________________________________( )לא כולל מע"מ(‪.‬‬
‫‪ .3‬הצעת מחיר בעבור שירותים נוספים על פי דרישה בכתב‪:‬‬
‫בעבור הקצאת רכב טנדר )‪) (4X4‬לרבות נהג להפעלתו( ומדביר מוסמך ליום עבודה בודד )בן ‪ 8‬שעות( יהא‬
‫המחיר המרבי ‪) ₪ 2,000‬אלפיים ‪ (₪‬ליום עבודה )לא כולל מע"מ( )מחיר זה מהווה אף אומדן המועצה‬
‫למכרז( ‪.‬‬
‫שיעור ההנחה אשר יינתן על‪-‬ידי הקבלן )המציע( למחיר זה הוא _____ )באחוזים(‪ ,‬ומחיר ליום עבודה‬
‫יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל על _____ ‪) ₪‬במילים ______________‪) ( ₪ :‬לא כולל מע"מ(‪.‬‬
‫מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל‪ ,‬הצעתו תיפסל )הנחה בשיעור ‪ 0%‬איננה‬
‫מהווה הנחה לצרכי מכרז זה(‪.‬‬
‫מובהר ומודגש‪ ,‬כי המחירים הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות מושא המכרז‪ ,‬מהווים מחירים סופיים‬
‫וכוללים את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות‪ ,‬מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען‪ ,‬על‪-‬פי תנאי‬
‫המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם‪ ,‬ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל‪ ,‬לרבות תשלומי עובדים‪,‬‬
‫זכויות סוציאליות‪ ,‬דלק‪ ,‬סולר‪ ,‬בלו‪ ,‬כלי רכב‪ ,‬מכונות‪ ,‬חומרי ריסוס והדברה‪ ,‬ציוד‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬חלפים‪,‬‬
‫תיקונים‪ ,‬מוסכים‪ ,‬ערבויות‪ ,‬מיסים‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬אגרות רישוי‪ ,‬רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין‬
‫וסוג‪ ,‬בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת‪.‬‬
‫כל עלויות הנסיעה ובחינת השטחים במועצה טרם ביצוע עבודות מושא המכרז וכן כלל העבודות הנלוות‬
‫וכיו"ב יהיו גם על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫לתמורה זו יתווסף הפרש הצמדה למדד במפורט בחוזה הקבלנות‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא‬
‫ולמד את כל מסמכי המכרז‪ ,‬כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים‬
‫וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים‪ ,‬לרבות אופן ביצוע העבודות‪ ,‬הציוד הנדרש‬
‫לביצוע העבודות‪ ,‬מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו‪/‬או נתון‬
‫אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות מושא המכרז וחוזה הקבלנות‪.‬‬
‫המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת‬
‫הצעתו‪ .‬במסגרת זאת מצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח השיפוט של המועצה‬
‫ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט המועצה‪ ,‬לרבות דרכי גישה ומצב‬
‫טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים‪ ,‬הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם‬
‫ובשלמותם‪.‬‬
‫המציע מצהיר כי כל טענה ו‪/‬או הסתייגות ו‪/‬או אי הבנה ו‪/‬או חוסר ידיעה וכיו"ב‬
‫בנוגע למסמכי המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם‪,‬‬
‫לרבות כל נתון המופיע בהם‪ ,‬אשר יועלו על‪-‬ידי המציע לאחר הגשת ההצעות‬
‫במכרז‪ ,‬לא יתקבלו‪.‬‬
‫שם המציע‪ ,___________________ :‬ח‪.‬צ‪/.‬ח‪.‬פ‪/.‬ת‪.‬ז‪/.‬מס' תאגיד _________________‪.‬‬
‫המוסמך לחתום בשם המציע‪ ,_______________________ :‬ת‪.‬ז‪.________________ .‬‬
‫חתימה וחותמת של המציע‪.___________________ :‬‬
‫‪41‬‬
‫תאריך‪.______________ :‬‬
‫נספח ה' לחוזה הקבלנות‬
‫כתב התחייבות בנושא בטיחות‬
‫הואיל ומועצה מקומית זכרון יעקב )להלן – המועצה( מבקשת לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע‬
‫שירותי הריסוס‪ ,‬ההדברה וניכוש העשבייה בשטחיה כמפורט במסמכי המכרז ומסמכי חוזה הקבלנות ולוודא‬
‫כי ______________________________ )להלן – הקבלן( מבצע את העבודות על‪-‬פי כל דרישות דיני וכללי‬
‫הבטיחות והחומרים הרעילים הנוגעים לעבודות אלה‪.‬‬
‫לפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי המועצה כדלקמן –‬
‫‪ .1‬הוא בעל הידע‪ ,‬המיומנות‪ ,‬הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות בבטיחות לרבות כוח‬
‫אדם מיומן‪ ,‬שעומד לרשותו‪ ,‬ציוד‪ ,‬כלים וכל אשר נדרש לביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .2‬הוא מכיר וידועים לו כל החוקים‪ ,‬התקנות ודיני הבטיחות‪ ,‬התעבורה והחומרים הרעילים החלים על‬
‫עבודות אלה‪.‬‬
‫‪ .3‬הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות‪ ,‬התעבורה וחומרים רעילים בעבודות מושא חוזה הקבלנות וכי בדק‬
‫את הסיכונים הקיימים באתרי העבודה וכי יש לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי‬
‫בטיחות אלו וכי ברשותו כל ציוד הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך הבטחה מלאה של בטיחות‬
‫וביראות עובדיו‪ ,‬עובדי המועצה ועוברי אורח‪.‬‬
‫‪ .4‬העובדים המועסקים מטעמו בעבודות מושא חוזה הקבלנות בקיאים בנוהלי הבטיחות‪ ,‬וכי העובדים‬
‫המועסקים על ידו הם מקצועיים‪ ,‬מיומנים ומנוסים‪ ,‬והוכשרו לביצוע העבודות ועברו הכשרה והדרכה‬
‫כנדרש‪.‬‬
‫‪ .5‬הוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו‪ ,‬ינהגו על‪-‬פי כל החוקים‪ ,‬התקנות ודיני הבטיחות והתעבורה‬
‫החלים על העבודות‪ ,‬על כל פרטיהם‪ ,‬בעת ביצוע העבודות‪ ,‬לרבות הדרכות בהתאם להוראות תקנות ארגון‬
‫הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(‪ ,‬התשנ"ט‪.1999-‬‬
‫‪ .6‬הוא יקפיד כי כל הפועל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בהתאם להוראות‬
‫דיני הבטיחות‪ ,‬החוקים והתקנות הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל‬
‫עבירה של כל עובד מטעמו העובר על איזה מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את המועצה‬
‫מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על ידו או על ידי הפועל מטעמו‪.‬‬
‫‪ .7‬חומרי הריסוס ו‪/‬או ההדברה בהם ייעשה שימוש בשטחי המועצה וסביבתה יהיו אך ורק חומרים תקינים‬
‫אשר השימוש בהם הותר על‪-‬ידי הרשויות המוסמכות‪ ,‬לרבות המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬משרד הבריאות‪,‬‬
‫מכון התקנים‪ ,‬משרד החקלאות ופיתוח הכפר וכל רשות מוסמכת אחרת‪ .‬חל איסור מוחלט לעשות שימוש‬
‫בחומר אשר השימוש בו לא קיבל היתר‪.‬‬
‫‪ .8‬הקבלן ידאג ויוודא ויהא הדבר באחריותו הבלעדית כי השימוש בחומרי הריסוס ו‪/‬או ההדברה נעשה‬
‫בהתאם להוראות היצרן ו‪/‬או משרד הבריאות ו‪/‬או המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬כולל נקיטת כל אמצעי‬
‫הבטיחות הנדרשים כאמור על‪-‬פי חוק ודין‪ ,‬לרבות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ‪ ,‬התש"ל‪,1970-‬‬
‫תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחמרי‪-‬הדברה(‪ ,‬התשכ"ד‪ ,1964-‬תקנות הבטיחות בעבודה )גהות‬
‫תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחניים אורגנים וקרבמטים(‪ ,‬התשנ"ג‪ ,1992-‬חוק‬
‫הגנת הצומח התשט"ז‪ 1956-‬ותקנותיו‪ ,‬חוק חומרים מסוכנים‪ ,‬התשנ"ג‪ 1993-‬ותקנותיו‪ ,‬חוק רישוי‬
‫עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪ 1968-‬ותקנותיו‪ ,‬לרבות תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(‪ ,‬תשל"ה‪ 1975-‬ותקנות‬
‫מניעת מפגעים )רעש(‪ ,‬תשנ"ו‪.1996-‬‬
‫‪ .9‬הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד המגן הנדרש לצורך ביצוע עבודות הריסוס ו‪/‬או ההדברה ו‪/‬או ניכוש‬
‫ההדברה‪ ,‬כאשר הציוד יהיה באיכות הטובה ביותר‪ ,‬לרבות מסכות פילטר מתאימים‪ ,‬משקפי מגן‪ ,‬כפפות‬
‫עמידות לחומר‪ ,‬בגדי מגן עם שרוולים ארוכים וכובע מחומר עמיד ונעלי בטיחות והכל בהתאם להוראות‬
‫היצרן וכל כל ציוד מגן אחר נוסף הנדרש לביצוע עבודות בצורה הבטיחותית ביותר‪ .‬בריסוס מוטורי יספק‬
‫הקבלן לעובדיו גם אטמי אוזניים או אוזניות‪ .‬הקבלן יפעל בעניין גם בהתאם לתקנות הבטיחות לעבודה‬
‫המאוזכרות לעיל ותקנות בטיחות לעבודה )ציוד מגן אישי(‪ ,‬התשנ"ז‪.1997-‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ .10‬טרם ובעת ביצוע עבודות הריסוס ו‪/‬או ההדברה יפעל הקבלן להרחקת כל אדם ו‪/‬או בעל חיים ו‪/‬או רכוש‬
‫אשר עשויים להיפגע בכל צורה ודרך מעבודות הריסוס ו‪/‬או ההדברה‪ ,‬בין אם במהלך העבודות ובין אם‬
‫לאחר ביצוע העבודות עקב חשיפה )בכל צורה ודרך( לחומרים וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ .11‬טרם הריסוס וההדברה‪ ,‬במהלכם ולאחריהם יציב הקבלן שלטי אזהרה בולטים לעין‪ ,‬המציינים גם את‬
‫שם החומר בו נעשה שימוש ותאריך ביצוע הפעולה‪ ,‬וזאת‪ ,‬בין השאר‪ ,‬כאמור וכנדרש בתקנות רישוי‬
‫עסקים )הדברת מזיקים(‪ ,‬התשל"ה‪.1975-‬‬
‫‪ .12‬הקבלן יקפיד כי פעולות הריסוס‪ ,‬ההדברה וניכוש ההדברה לא יפגעו בשום צורה ואופן בצמחייה קיימת‬
‫ו‪/‬או אדם ו‪/‬או בבעלי חיים )אשר כנגדם לא מכוונת ההדברה( ו‪/‬או רכוש ו‪/‬או מבניים ו‪/‬או כל מתקן אחר‬
‫המצוי במתחם התחנה וסביבתו‪.‬‬
‫‪ .13‬הקבלן יקפיד שלא לפגוע בכבלי חשמל‪ ,‬כבלי טלפון‪ ,‬צינורות מים‪ ,‬ברזי מים וכל מערכת תשתית אחרת‬
‫מכל סוג ומין‪ .‬למנוע מגע של עובדים בקווי חשמל ולנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלות‬
‫תוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם חשמל‪.‬‬
‫‪ .14‬הקבלן מתחייב שלא להשאיר חומרי הדברה בכל אזורי העבודה ושטחי המועצה למעט מחסנים אשר יועדו‬
‫למטרת אחסון החומרים‪ .‬הקבלן מתחייב לאחסן את חומרי ההדברה בהתאם להוראות תקנות רישוי‬
‫עסקים )הדברת מזיקים(‪ ,‬התשל"ה‪ 1975-‬ועל‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .15‬לדווח למשרד העבודה )משרד התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה( כנדרש בדיני הבטיחות על כל תאונה‬
‫שעשה עובד מטעמו נמנעה יכולת עבודה מעל ‪ 3‬ימים או משגרמה )חס וחלילה( למותו של עובד‪.‬‬
‫‪ .16‬אין באמור בכתב התחייבות זה בכדי להפחית ו‪/‬או לגרוע מהוראות חוזה הקבלנות ו‪/‬או מסמכי המכרז‪.‬‬
‫שם המציע‪ ,______________________________ :‬ח‪.‬צ‪/.‬ח‪.‬פ‪/.‬ת‪.‬ז‪/.‬מס' תאגיד _________________‪.‬‬
‫המוסמך לחתום בשם המציע‪ ,___________________ :‬ת‪.‬ז‪.________________ .‬‬
‫חתימה וחותמת של המציע‪._________________________ :‬‬
‫‪43‬‬
‫תאריך‪.______________ :‬‬
‫נספח ו' לחוזה הקבלנות‬
‫יומן עבודות יומי‬
‫תאריך‪.___________________ :‬‬
‫שעות ביצוע העבודות באותו יום‪_______________________________________________ :‬‬
‫_______________________________________________________________________‪.‬‬
‫השטחים בהם בוצעו העבודות )האזור המדויק בו בוצעו העבודות(‪:‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‪.‬‬
‫תיאור העבודות‪:‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‪.‬‬
‫החומרים בהם נעשה שימוש לצורך ביצוע העבודות‪:‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‪.‬‬
‫שמות העובדים שביצעו את העבודות‪:‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________‪.‬‬
‫גודל השטח המדויק בדונמים בהם בוצעו העבודות ביום זה‪:‬‬
‫____________________________‬
‫____________________________‬
‫____________________________‬
‫____________________________‬
‫____________________________‬
‫____________________________‬
‫____________________________‬
‫____________________________‬
‫____________________________‬
‫____________________________‬
‫הריני מאשר את האמור לעיל לאחר בדיקה –‬
‫______________‬
‫חתימה וחותמת הקבלן‬
‫אישור מנהל או מפקח מטעם המועצה‪-‬‬
‫________________‬
‫שם ושם משפחה‬
‫______________‬
‫חתימה‬
‫‪44‬‬
‫_________________‬
‫חותמת ובה הגדרת התפקיד‬
‫נספח ז' לחוזה הקבלנות‬
‫תוכנית עבודה שנתית‪/‬תקופתית לביצוע העבודות מושא המכרז‬
‫הערות‬
‫ריסוס זבובים‬
‫מהות העבודות‬
‫תדירות ביצוע העבודות‬
‫על הקבלן לרסס באופן קבוע‬
‫פעם בשבועיים על כל כלי‬
‫האצירה ביישוב‪ ,‬בבתי האב‬
‫ובמרכזים ובמקומות של איסוף‬
‫הגזם ופסולת הקרטון‪.‬‬
‫המועצה ו‪/‬או המנהל רשאים לשנות את תדירות ביצוע העבודות כמפורט להלן‪,‬‬
‫פעם בשבועיים מחודש אפריל ועד‬
‫חודש אוקטובר ‪ -‬בימים אשר יקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬ובהתאם לצרכיה המשתנים מעת לעת‪.‬‬
‫מובהר כי לקבלן לא תהא כל טענה ו‪/‬או דרישה לתמורה נוספת בגין כל כלפי‬
‫מראש ע"י מנהל המחלקה‬
‫וכן בהתאם לקריאות ו‪/‬או דרישות המועצה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫התושבים‪.‬‬
‫מובהר כי המועצה שומרת לעצמה הזכות להפחית את היקף העבודות ו‪/‬או תדירות‬
‫ביצוע העבודות בהיקף של עד ‪ 25%‬וזאת בהודעה מראש של שלושים )‪ (30‬ימים‬
‫ולקבלן לא תהא כל טענה ו‪/‬או תביעה כנגד המועצה בגין מימוש זכותה זו‪.‬‬
‫ריסוס מכרסמים‬
‫המועצה ו‪/‬או המנהל רשאים לשנות את תדירות ביצוע העבודות כמפורט להלן‪,‬‬
‫בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬ובהתאם לצרכיה המשתנים מעת לעת‪.‬‬
‫מובהר כי לקבלן לא תהא כל טענה ו‪/‬או דרישה‬
‫לתמורה נוספת בגין כל כלפי המועצה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫על הקבלן לבצע פיזור רעל נגד‬
‫מכרסמים בבתי התושבים‪.‬‬
‫מובהר כי המועצה שומרת לעצמה הזכות להפחית את היקף העבודות ו‪/‬או תדירות ביצוע‬
‫העבודות בהיקף של עד ‪ 25%‬וזאת בהודעה מראש של שלושים )‪ (30‬ימים ולקבלן‬
‫לא תהא כל טענה ו‪/‬או תביעה כנגד המועצה בגין מימוש זכותה זו‪.‬‬
‫ריסוס תיקנים )ג'וקים(‬
‫ביצוע ריסוס בבריכות‬
‫הביוב כולל פיזור רעל‬
‫עכברים בשוחות הביוב‪.‬‬
‫כמו כן ביצוע ריסוס בחצרות‬
‫הבתים ובבריכות‬
‫מרכזיות בישובים‪.‬‬
‫בתדירות חד שבועית‪.‬‬
‫בכלל השטחים הפתוחים‬
‫בשטח שיפוט המועצה‬
‫ביצוע עבודות במשך כל חודשי‬
‫השנה‪.‬‬
‫לרבות ביצוע אחזקה שנתית‬
‫שוטפת‪ ,‬בכלל הגינות‬
‫הציבוריות בשטח שיפוט‬
‫המועצה‪ ,‬מדרכות‪,‬‬
‫סביב גדרות‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫מובהר כי עד ‪ 1600‬שוחות‬
‫ביוב לא תהיה כל תוספת‬
‫תשלום לקבלן‪ .‬הריסוס‬
‫וההדברה בשוחות יכללו‬
‫גם טיפול בזוחלים‬
‫בדם קר‪ ,‬תיקנים ופרעושים‪.‬‬
‫ביצוע הדברת יתושים בכלל‬
‫שטח שיפוט המועצה‪.‬‬
‫בתדירות של אחת לכל עשרה‬
‫ימים בכל שטח שיפוט המועצה‬
‫וזאת בחודשי האביב‪/‬קיץ‪.‬‬
‫ניטור במועצות השכנות‬
‫בתדירות חד שבועית‪.‬‬
‫המועצה ו‪/‬או המנהל רשאים לשנות את תדירות ביצוע העבודות כמפורט להלן‪,‬‬
‫בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬ובהתאם לצרכיה המשתנים מעת לעת‪.‬‬
‫מובהר כי לקבלן לא תהא כל טענה ו‪/‬או דרישה לתמורה נוספת בגין כל כלפי‬
‫המועצה ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫הדברת עשבייה‬
‫לרבות שטחים חדשים שיתווספו לתחום שיפוטה במשך תקופת‬
‫ההתקשרות )לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת(‪.‬‬
‫הדברת יתושים‬
‫והכל בהתאם לדרישה ו‪/‬או קריאה של המנהל מטעם המועצה‪.‬‬
‫ריסוס והדברה במוסדות ציבור וחינוך‬
‫מתקנים ציבוריים‬
‫גני ילדים‬
‫חטיבות ביניים‬
‫בתי ספר יסודיים‬
‫פעם בשנה ובהתאם לדרישה‬
‫ו‪/‬או קריאה‬
‫של המנהל מטעם המועצה‪.‬‬
‫מוזיאון העלייה הראשונה‪ ,‬רחוב‬
‫הנדיב ‪2‬‬
‫פעם בחודשיים‬
‫הריסוס יתבצע בשטחי תצוגה‪/‬שטחי שירות‪/‬ארונות חשמל‪/‬מטבח‪/‬מרתף‪/‬‬
‫חדרי מכונות של המזגן והמעלית‪/‬חלל הגג‪.‬‬
‫ערפול פעם בשנה ובהתאם‬
‫לדרישה של מנהלת המוזיאון‪,‬‬
‫יערך ביום שישי בצהריים ו‪/‬או‬
‫בערב שבועות‪.‬‬
‫עישון של חפצים ישנים המובאים‬
‫למוזיאון בתדירות של ‪ 3-4‬פעמים‬
‫בשנה‪.‬‬
‫קריאות לטיפול במפגעים במידת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫לדוג'‪ :‬ספרים‪ ,‬בגדים‪ ,‬מזוודות וכו'‬
‫הריסוס יעשה בהתאם להוראה ו‪/‬או קריאה של המנהל‪.‬‬
‫הריסוס יתבצע בכיתות הלימוד‪/‬גנים‪/‬מתקנים ציבוריים‪ ,‬מסדרונות‪ ,‬מחסנים‪,‬‬
‫מקלטים‪ ,‬אולמות ספורט בכל מוסדות החינוך והציבור בשטח שיפוט המועצה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬כל השנה יעבוד צוות ‪) 1‬נהג ‪ +‬עובד(‪.‬‬
‫‪45‬‬